Lukusarjat Yritysanalyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukusarjat Yritysanalyysi"

Transkriptio

1 Lukusarjat Yritysanalyysi Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Lukusarjat Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 10/

2 Lukusarjat Yritysanalyysi Sisällysluettelo Yrityksen tiedot 1 Oikaistu tase ja tuloslaskelma Rahoituslaskelma.. 5 Kasvun analyysi 6 Kannattavuuden analyysi Rahoitusaseman analyysi.. 9 Tunnusluvut.10 Graafit Yhteystiedot.. 13 Yritysanalyysin analyysit perustuvat yksinomaan tutkittavan yrityksen julkisiin tilinpäätöksiin, jotka on hankittu Patentti- ja rekisterihallituksen tilinpäätöstietokannasta. Lukusarjat vastaa Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaan tehdyistä tilinpäätösten oikaisuista ja tilinpäätösanalyysistä. Lukusarjat ei vastaa tutkittavan yrityksen julkistamien tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta. Lukusarjat ei ole vastuussa asiakkaan Yritysanalyysin pohjalta mahdollisesti tehtyjen päätösten ja taloudellisten sitoumusten välittömistä ja välillisistä seuraamuksista. Asiakas sitoutuu noudattamaan periaatetta, että analyysit on tarkoitettu asiakkaan sisäiseen käyttöön, ja olemaan luovuttamatta niitä kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole sovittu. Analyysitiedon julkistamisesta asiakas sitoutuu neuvottelemaan Lukusarjat Oy:n kanssa etukäteen. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus luovuttaa analyysitiedot luottamuksellisesti luotonanatajille luottokelpoisuuden totemiseksi.

3 Yrityksen tiedot Yrityksen nimi: Malliyritys Oy Yrityksen toimiala: Mainostoimistot Osoite: Mallikatu 1, Helsinki Puhelin: y-tunnus: Kotipaikka: Helsinki Perustamisvuosi: 2000 Toimitusjohtaja: Matti Meikäläinen Hallituksen puheenjohtaja: Matti Meikäläinen Hallituksen jäsenet: Matti Meikäläinen ja Maija Meikäläinen. Tilintarkastajat: KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, Timo Tilintarkastaja KHT 1

4 Oikaistu tase neljältä vuodelta VASTAAVAA EUR EUR EUR EUR PYSYVÄT VASTAAVAT Kehittämismenot Liikearvo Konserniliikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Osuudet osakkuusyrityksissä Osuudet muissa omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Sisäiset saamiset Muut saamiset ja sijoitukset Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset yhteensä Leasingomaisuus PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus yhteensä Myyntisaamiset Sisäiset myyntisaamiset Muut sisäiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja rahoitusarvopaperit VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

5 Oikaistu tase neljältä vuodelta VASTATTAVAA EUR EUR EUR EUR OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssi-, vara- ja arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos Pääomalainat Taseen oma pääoma yhteensä Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Poistoero ja varaukset yhteensä Vähemmistöosuudet Oman pääoman oikaisut Oikaistu oma pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Sisäiset velat Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Laskennallinen verovelka Pakolliset varaukset Leasingvastuut Korolliset lyhytaikaiset velat Saadut ennakot Ostovelat Sisäiset ostovelat Muut sisäiset korolliset velat Muut sisäiset korottomat velat Muut korottomat lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Oikaistu vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ

6 Oikaistu tuloslaskelma neljältä vuodelta EUR t EUR t EUR t EUR LIIKEVAIHTO Liiketoiminan muut tuotot LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ Aine- ja tarvikekäyttö Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Laskennallinen palkkakorjaus Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) Liiketoiminnan muut kulut Valmistevaraston lisäys/vähennys KÄYTTÖKATE Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin vä Arvonalentumiset pysvien vastaavien hyödyk Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonale LIIKETULOS Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Kurssierot Sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden arvonale Välittömät verot NETTOTULOS Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) KOKONAISTULOS Poistoeron lisäys/vähennys Vapaaehtoisten varausten lisäys/vähennys Laskennallinen palkkakorjaus Käyvän arvon muutokset Muut tuloksen oikaisut Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN TULOS

7 Rahoituslaskelma neljältä edelliseltä tilikaudelta EUR EUR EUR EUR Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Ostetut tytäryhtiöosakkeet Myydyt tytäryhtiöosakkeet Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet Saadut korot investoinneista Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Omien osakkeiden myynti Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta ( C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarojen muutos

8 Kasvu ja toiminnan suunta Kasvu Liikevaihto Liikevaihdon muutos-% 2,9 % 30,1 % 96,3 % 27,5 % Liiketulos Tilikauden tulos Taseen varat Taseen oma pääoma Taseen velat Henkilökunta keskimäärin Kasvussa on tapahtunut tasaantumista, mikä näkyy tunnusluvuissa. Liikevaihto on kaudella kasvanut vain 2,9% verrattuna aiempaan. Kaudella liikevaihto kasvoi nopeammin 30,1% ja kaudella 96,3% Myös keskimääräinen henkilöstömäärä osoittaa tasaantumisen merkkejä, kun henkilökunnan määrä on laskenut 12:sta 11:aan kaudella. Yrityksen liiketulos on jo toista vuotta negatiivinen. Yrityksen liiketulosprosentti on vuonna ollut - 4,8% ja -5,5%. Yrityksen kasvu ei ole ollut kannattavaa. Yrityksen tilikauden tulos on vahvasti tappiollinen ollen euroa. Kasvun tuloksellisesta kannattamattomuudesta kertoo myös se, että yrityksen oma pääoma on menetetty. Kohdeyrityksen tulisi ottaa kannattavuus kasvua tärkeämmäksi tavoitteeksi suurempien vaikeuksien välttämiseksi. Mikäli kannattavuuteen ei saada pikaista paranusta, tulee tämä heijastumaan yrityksen toimintakykyyn. Oman pääoman menettäminen kertoo yrityksen riskisyyden kasvusta. Taseen varat eivät riitä kattamaan taseen velkoja. Vaikka liikevaihto on kasvanut 2,9 % tilikaudella, taseen varat ovat pienentyneet -17,1 prosenttia. Yrityksen toimialana on mainostoimistot. Näin toiminta ei sido paljon käyttöomaisuutta, joka on ollut 25, 7 prosenttia varoista Rahavirtalaskelman pohjalta nähdään, että yrityksen varsinaisen toiminnan rahavirta on ollut positiivista ollen euroa. Erityisesti osinkona yrityksestä ulos maksettu rahavirta on vienyt rahaa pois yhtiöstä. Kaudella yritys on myös tenhyt merkittäviä investointeja. Liiketulos EUR Taserakenne Taseen oma pääoma Taseen velat 6

9 Yritystoiminnan kannattavuus Pääoman tuottoasteet ROI-% -117,7 % -25,1 % 45,4 % 1,1 % Oman pääoman tuottoaste-% 0,0 % -27,2 % 37,7 % 1,0 % Koko pääoman tuottoaste-% -4,3 % -5,2 % 15,6 % 0,4 % Yrityksen ongelmana oleva kannattavuuden menetys näkyy pääomien tuottoasteiden tunnusluvuissa, jotka ovat negatiivisia sekä jaksolla että. Sijoitetun pääoman tuottoaste on romahtanut ollen kaudella -117,7%. Yrityksen oma pääoma on menetetty ja tappiopuskurit on käytetty. Oman pääoman tuottoasteelle ei kaudelta voida määrittää järkevää tunnuslukuarvoa negatiivisen nettotuloksen ja oman pääoman vuoksi. Yritys ei tuota arvoa omistajilleen, vaan tuhoaa sitä. Yrityksen johdon tulisi ottaa kannattavuuden parantaminen ensisijaiseksi tavoitteeksi. Yritys ei voi toimia pitkällä aikavälillä nykyisellä kannattavuuden asteella. Joko liikevaihtoa on saatava oleellisesti enemmän nykyisillä resursseilla tai sitten resurssien määrää tulee leikata. Kannattavuus Myyntikate-% 84,2 % 81,3 % 77,9 % 73,8 % Käyttökate-% -3,4 % -3,7 % 13,2 % 1,2 % Liiketulos-% -4,7 % -5,4 % 12,8 % 0,3 % Rahoitustulos-% -3,6 % -3,9 % 9,8 % 1,0 % Nettotulos-% -5,0 % -5,7 % 9,4 % 0,1 % Liiketulos on negatiivinen jo kahden toimintavuoden ajalta. Liiketulos oli kaudella ja kaudella Yrityksen toiminnan kannattavuuden ongelmat näkyvät kannattavuuden tunnulukujen negatiivisina arvoina kahden viime kauden ajalla. Viiden päättyneen kauden nettotuloksen keskiarvo on -5 teur, kun kausilla nettotulos oli ja kaudella Yrityksen operatiivinen toiminta ei ole ollut kannattavaa. Käyttökateprosentti on selvästi alle toivotun kannattavan tason. Kaudella käyttökate on ollut - 3,4%. Yrityksen kustannukset syntyvät pääosin varsinaisesta toiminnnasta, eivätkä toiminnan rahoituskulut ole kovin suuria, mikä näkyy käyttökatteen ja muiden tuloslukujen samansuuruisuudesta. Vieraan pääoman rahoituskulut eivät muodosta merkittävää kustannuserää. 7

10 Yritystoiminnan kannattavuus Kustannusrakenne Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 % 0,2 % 0,6 % 0,5 % Aine- ja tarvikeostot 15,9 % 18,4 % 22,4 % 26,4 % Ulkopuoliset palvelut 8,5 % 9,0 % 5,1 % 4,0 % Henkilöstökulut liikevaihdosta 62,6 % 60,7 % 47,3 % 53,2 % Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Liiketoiminnan muut kulut liikevaihdosta 16,6 % 15,4 % 12,5 % 15,5 % Valmistevaraston muutos -0,2 % 0,3 % -0,5 % -0,3 % Käyttökate -3,4 % -3,7 % 13,2 % 1,2 % Liiketoiminnan tuotot yhteensä 100,3 % 100,2 % 100,6 % 100,5 % Yrityksen käyttökate on negatiivinen jo toista tilikautta peräkkäin. Yrityksen toiminta ei ole kannattavaa. Palvelualan yrityksille ominaisesti toiminnan suurin kuluerä ovat henkilöstökulut. Henkilöstökulujen ollessa kaudella 62,6% liikevaihdosta. Mikäli toiminnan laajuuden koossa liikevaihdon kasvun myötä ei tapahdu paranemista, voidaan yrityksessä joutua toimiin henkilöstökulujen vähentämiseksi. Yrityksen henkilöstökulut per henkilö ovat nousseet kaudella 15,8% kaudelta määrästä () määrään (). Liiketoiminnan pyörittämiseen tarvittavien henkilöstökulujen absoluutinen taso on noussut kauden tasolta 256 teur kauden tasolle 453 teur. Henkilöstökulujen määrällisen tason nousu on keskeisin käyttökatetta pienentävä tekijä. Yrityksessä on mahdollisesti ennakoitu kauden voimakkaan kasvun jatkoa, mikä näkyy henkilöstökulujen tason nousuna korkeaksi. Kasvussa on kuitenkin tapahtunut tasaantuminen henkilöstökulujen jäädessä korkealle asteelle. Pääomien käytön tehokkuus Koko pääoman kiertonopeus 4,5 3,6 3,3 4,6 Käyttöomaisuuden kiertonopeus 17,3 15,7 34,3 24,7 Käyttöpääoman kiertonopeus 45,0 13,6 6,8 7,7 Myyntisaamisten kiertoaika päivissä 33,0 49,1 53,0 46,3 Vaihto-omaisuuden kiertoaika päivissä 29,6 23,2 30,0 37,6 Ostovelkojen kiertoaika päivissä 121,1 97,1 23,2 28,4 Käyttöpääoman kiertonopeuden tasossa on tapahtunut huomattavaa kasvua. Yritys on siis onnistunut käyttämään käyttöpääomaansa huomattavasti tehokkaammin hyödyksi. Ongelmallista on kuitenkin se, että pääosa käyttöpääoman kiertonopeuden paranemisesta johtuu ostovelkojen määrän kasvusta. Ostovelkojen määrä on kasvanut kaudella 14,5% ja kaudella 437,5%. Yrityksellä on vaikeuksia suoriutua ostoveloista ajallaan. Ostovelkojen kiertoajan huononeminen kertoo maksuvaikeuksista mikä taas kertoo huonosta kannattavuudesta. Yrityksen kyvyttömyys suoriutua ostoveloista ajallaan kertoo yritykseen liittyvien riskien kasvusta. Mahdolliset maksuhäiriöt vaikeuttavat yrityksen operatiivista toimintakykyä, mikäli toimittajat eivät enää myy yritykselle luotolla. 8

11 Rahoitusasema Pääomarakenne Omavaraisuusaste-% -16,9 % 7,2 % 36,0 % 14,6 % Velkaantumisaste-% 116,9 % 92,8 % 64,0 % 85,4 % Velka / oma pääoma kerroin Gearing 0,7-1,7-0,8 0,6 Yrityksen omavaraisuusaste on painunut negatiiviseksi. Yrityksen kannattavuudessa tulisi tulevaisuudessa tapahtua merkittävä parannus jotta yritys voisi säilyttää toimintakykynsä. Kaudella Gearing tunnusluvun positiivisuus johtuu negatiivisesta omasta pääomasta, minkä vuoksi tunnusluvun arvo on heikko. Varsinaisen korollisen vieraan pääoman määrä on nolla euroa sekä kaudella että kaudella. Yrityksen velkarasite on siis pieni ja koostuu korottomasta lyhytaikaisesta velasta. Velkaantuneisuus ja velkojenhoitokyky Nettovelka-% 23,7 % 22,6 % 10,4 % 17,6 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 26,2 % 25,9 % 19,5 % 18,5 % Korollisten velkojen takaisinmaksuaika 0,0 0,0 0,0 2,6 Lainojen hoitokate -3,8-5,9 7,9 15,1 Korolliset velat/käyttökate 0,0 0,0 0,0 2,3 Rahoituskulujen hoitokate -3,8-9,4 58,6 15,1 Yrityksen velkaantuneisuus ei ole korkealla asteella nettovelkaprosentin ollessa kaudella 23,7 % ja suhteellisen velkaantuneisuuden prosentin ollessa 26,2%. Varsinaista korollista vierasta pääomaa yrityksellä ei ole rasitteena. Vieras pääoma koostuu ostoveloista sekä liiketoimintaan liittyvistä korottomista veloista. Korottomien velkojen määrän kasvu on tapahtunut kaudella. Vieraan pääoman kasvu johtuu yrityksen kasvusta, mutta erityisesti ostovelkojen määrän kasvu kertoo maksuvaikeuksista. Rahoituskulujen hoitokatteen negatiivisuus kertoo yrityksen kyvyttömyydestä suoriutua korkojen ja vieraan pääoman kulujen maksuista kassaperusteisen tulorahoituksen avulla. Kyvyttömyys suoriutua vieraan pääoman velvoitteista tulorahoituksella lisää yrityksen riskisyyttä. Yrityksen kyvyttömyys suoriutua välittömistä veloista nostaa mahdollisen maksuhäiriön riskiä. Likviditeetti Quick ratio 0,6 0,8 1,4 0,9 Current ratio 0,7 0,8 1,5 1,1 Cash ratio 0,1 0,1 0,5 0,1 Yrityksen likviditeettia ilmaiseva Quick ratio on tyydyttävällä tasolla ollen 0,6. Tunnusluvun arvon trendi on kuitenkin heikkenevä. Current ration taso on alle 1 ja näin se on heikko. Tunnusluvun arvon trendi on heikkenevä ja se on laskenut jo kaksi kautta peräkkäin. Kaikkien maksuvalmiutta ilmaisevien tunnuslukujen trendinomainen heikkeneminen on negatiivinen ilmiö. 9

12 Tunnusluvut EUR % EUR % EUR % EUR % Kasvun tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon kasvuprosentti 2,9 30,1 96,3 27,5 Liiketulos Liiketulosprosentti -4,7-5,4 12,8 0,3 Henkilökunta keskimäärin Pääomien tuottoasteiden tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, ROI -117,7-25,1 45,4 1,1 Oman pääoman tuottoaste, ROE 0-27,2 37,7 1,0 Koko pääoman tuottoaste, ROA -4,3-5,2 15,6 0,4 Voittomarginaalit eli kannattavuus Tilikaudentulosprosentti -5,0-5,7 9,4 0,1 Rahoitustulosprosentti -3,6-3,9 9,8 1,0 Liiketulosprosentti -4,7-5,4 12,8 0,3 Myyntikateprosentti 84,2 81,3 77,9 73,8 Käyttökateprosentti -3,4-3,7 13,2 1,2 Pääomien käytön tehokkuus Koko pääoman kiertonopeus 4,5 3,6 3,3 4,6 Käyttöomaisuuden kiertonopeus 17,3 15,7 34,3 24,7 Investointiprosentti -0,9 4,6-0,4-0,6 Käyttöpääoman kiertonopeus 45,0 13,6 6,8 7,7 Käyttöpääomaprosentti 2,2 7,3 14,6 13,0 Nettokäyttöpääomaprosentti -8,9-4,2 9,2 1,8 Myyntisaamisten kiertoaika päivissä 33,0 49,1 53,0 46,3 Vaihto-omaisuuden kiertoaika päivissä 29,6 23,2 30,0 37,6 Ostovelkojen kiertoaika päivissä 121,1 97,1 23,2 28,4 Pääomarakenne Omavaraisuusasteprosentti -16,9 7,2 36,0 14,6 Velka / oma pääoma kerroin Gearing 0,7-1,7-0,8 0,6 Velkaantumisasteprosentti 116,9 92,8 64,0 85,4 Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti 26,2 25,9 19,5 18,5 Nettovelkaprosentti 23,7 22,6 10,4 17,6 Korollisten velkojen takaisinmaksuaika 0,0 0,0 0,0 2,6 Velkojen hoito Rahoituskulujen hoitokate -3,8-9,4 58,6 15,1 Lainojen hoitokate -3,8-5,9 7,9 15,1 Korolliset velat/käyttökate 0,0 0,0 0,0 2,3 Maksuvalmius eli likviditeetti Current Ratio 0,7 0,8 1,5 1,1 Quick Ratio 0,6 0,8 1,4 0,9 Rahoituksen riittävyys Tulorahoituksen vakiokasvuprosentti 0-30,9 37,2-1,3 Cash Burn 9,0 11,6 38,0 3,0 Tehokkuus Liikevaihto/henkilö Henkilöstökulut/henkilö Käyttökate/henkilö Liiketulos/henkilö Tilikauden tulos/henkilö

13 Graafit Liikevaihdon kehitys Tilikauden tuloksen kehitys Vastaavaa Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset yhteensä Leasingomaisuus Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 0 Rahat ja rahoitusarvopaperit Vastattavaa Oma pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma 11

14 Kustannusrakenne prosenttia liikevaihdosta 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % Käyttökate Valmistevaraston muutos Liiketoiminnan muut kulut liikevaihdosta Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 40,0 % Henkilöstökulut liikevaihdosta Ulkopuoliset palvelut 20,0 % Aine- ja tarvikeostot 0,0 % Liiketoiminnan muut tuotot -20,0 % Käyttökateprosentti Omavaraisuusaste 15,0 % 40,0 % 10,0 % 30,0 % 20,0 % 5,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % -10,0 % -5,0 % -20,0 % Liikevaihdon muutosprosentti ROI % 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % -20,0 % -40,0 % -60,0 % -80,0 % -100,0 % -120,0 % -140,0 % 12

15 Yhteystiedot Lukusarjat Oy y-tunnus Postiosoite Tulkinkuja 3, 6. kerros Espoo Sähköposti Puhelin Lukusarjat Yritysanalyysi on tilinpäätösanalyytikon tekemä analyysi kohdeyrityksestä. Lukusarjat Yritysanalyysi perustuu yksinomaan tutkittavan yrityksen julkisiin tilinpäätöstietoihin. 13

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 213/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11 Akku Ässä Oy Tilinpäätös 212/11 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12 Collector Finland Oy Tilinpäätös 212/12 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 2012/12 www.arctia.fi

Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 2012/12 www.arctia.fi Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 212/12 www.arctia.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08 BALANCE CONSULTING PTV Group Oy Tilinpäätös 211/8 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING. Alma Media konserni Tilinpäätös 2007/12 www.almamedia.fi

BALANCE CONSULTING. Alma Media konserni Tilinpäätös 2007/12 www.almamedia.fi BALANCE CONSULTING Alma Media konserni Tilinpäätös 27/12 www.almamedia.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2003 klo 8.30 1(13)

Wärtsilä Oyj Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2003 klo 8.30 1(13) Wärtsilä Oyj Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2003 klo 8.30 1(13) WÄRTSILÄN LIIKEVAIHTO KASVOI 2.519 MILJOONAAN EUROON. HALLITUS ESITTÄÄ YHTIÖKOKOUKSELLE YHTEENSÄ 1,75 EURON OSINKOA. - Liikevaihto kasvoi 2.519

Lisätiedot

PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 http://www.robit.fi/fi/sijoittajille/taloudellinen-informaatio/

PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 http://www.robit.fi/fi/sijoittajille/taloudellinen-informaatio/ PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 1 http://www.robit.fi/fi/sijoittajille/taloudellinen-informaatio/ ROBIT OYJ PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015: KASVU JATKUU Robit Oyj Yhtiötiedote 12.08.2015 klo 11.00

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Navita Yritysmalli Käyttöopas Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Sisällysluettelo Teemuaho Oy 1 Yleiskuvaus... 1:1 Ohjelman näytön osat...1:1 Valikkorivi... 1:2 Työkalurivi... 1:2 Syöttöikkuna... 1:2 Raportti-ikkuna...

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Henkilöstö vuonna 2007 oli 137 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintätoimistot ja luottotietopalvelu (74872)

Henkilöstö vuonna 2007 oli 137 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintätoimistot ja luottotietopalvelu (74872) Tulosta Ohje Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 20.11.2008 Yhteenveto Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta Henry Kampman KTM, KHT 1 Yrittäjä Jalo Paanasen kommentointia Kauppalehdessä 22. toukokuuta 2007 2 Sisällysluettelo 1. Osakeyhtiölain olennaisia

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Toijalan Elemec Oy

YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Toijalan Elemec Oy YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Toijalan Elemec Oy Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Matti Arvola Paikka TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot