Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 2012/12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 2012/12 www.arctia.fi"

Transkriptio

1 Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 212/12

2 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma Tunnusluvut Tunnuslukugrafiikka Toimialaprofiili 4 Tulkintaohjeet ja selitykset Analyysit perustuvat yksinomaan yritysten julkistamiin tilinpäätöstietoihin. Balance Consulting vastaa Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaan tehdyistä oikaisuista ja tilinpäätösanalyysista. Balance Consulting ei vastaa yritysten julkistamien tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta. Asiakas vastaa ostamiensa analyysien pohjalta mahdollisesti tehtyjen päätösten ja taloudellisten sitoumusten välittömistä ja välillisistä seuraamuksista. Asiakas sitoutuu noudattamaan periaatetta, että analyysit on tarkoitettu asiakkaan sisäiseen käyttöön, ja olemaan luovuttamatta niitä kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole sovittu. Analyysitiedon julkistamisesta tai sen käyttämisestä kolmansia osapuolia koskevissa suhteissa asiakas sitoutuu neuvottelemaan Balance Consulting:n kanssa etukäteen. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus luovuttaa analyysitiedot luottamuksellisesti luotonantajille luottokelpoisuuden toteamiseksi.

3 Balance Analyysi 3 Luokitustoimiala : Liikennettä palveleva toiminta (522) Yrityksen luokitus: A+ (Erinomainen). Luokituspisteet Vertailu Vertailu kaikkiin toimialaan Kasvu Kannattavuus Tulos 1 99 Kaikki Maksuvalmius 9 91 Toimiala Vakavaraisuus 1 1 Riskinsietokyky Kokonaispisteet /12 29/12 21/12 211/12 212/12 Luokituspisteet Arvosana C C B C+ A+ Toimialan luokitus B B B B B Sijoittuminen suhteessa koko yrityskantaan 28/12 29/12 21/12 211/12 212/12 Kasvu Kannattavuus Tulos Maksuvalmius Vakavaraisuus Riskinsietokyky Sijoittuminen suhteessa toimialaan 28/12 29/12 21/12 211/12 212/12 2 Kasvu Kannattavuus Tulos Maksuvalmius Vakavaraisuus Riskinsietokyky Osoite Keilaranta Espoo Puhelin 3627 Y tunnus Emoyhtiö Kotipaikka Arctia Shipping Oy Espoo Perustamisvuosi 29 Toimitusjohtaja Vauraste Tero Hallituksen puheenjohtaja Virtaala Matti Hallituksen jäsenet Tilintarkastajat Söderholm Päivi, Pankakoski Antti, Mäkilä Mika, Laitinen Maire, Lehtonen Heli KPMG Oy Ab Rytilahti Mikko, KHT, JHTT Toimiala Muu vesiliikennettä palveleva toiminta (52229) Perustiedot perustuvat viimeisen analysoimamme tilikauden tietoihin. Siten tiedot voivat poiketa tämän päivän tilanteesta.

4 Balance Analyysi 4 Yritysluokituksen määräytyminen Balance Consultingin yritysluokitus mittaa yrityksen liiketaloudellista menestystä suhteessa muihin yrityksiin. Yritystä arvioidaan kuudelta taloudelliselta osa alueelta, jotka ovat kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky, vrt. edellinen sivu. Tunnusluvut on kuvattu tarkemmin analyysin lopussa olevalla tulkintaohjesivulla. Kukin yritys saa kokonaispisteet asteikolla 1 sekä siihen liittyen kirjainarvosanan A:sta D:hen. Kirjainluokitus määräytyy kymmenen pisteen välein A+:sta (9 1 pistettä) D luokkaan ( 1 pistettä). Balance Consultingin yritysluokitus on dynaaminen. Yrityksen menestystä mitataan osa alueittain suhteessa sekä oman toimialansa keskimääräiseen kehitykseen että koko Balance Consultingin tietokannan yritysten (n. 3 ) keskimääräiseen kehitykseen edeltäneenä vuonna. Vertailu suoritetaan oman kokoluokan muihin yrityksiin. Jos esimerkiksi kannattavuudesta (vertailu kaikkiin) saadut pisteet ovat 32, tällöin 32 % kaikista yhtiöistä on ollut yritystä heikompia ja loput 68 % parempia. Jos maksuvalmiudesta (vertailu toimialaan) saadut pisteet ovat 55, tällöin 55 % toimialan yhtiöistä on ollut yritystä heikompia ja loput 45 % parempia. Yrityksen kokonaispisteet määräytyvät osa aluepisteiden keskiarvona. Suurimmalla osalla (n. 7 %) suomalaisyrityksistä luokituspisteet ovat välillä 3 7. Lisätietoa luokituksesta saa analyysin lopussa olevalta tulkintaohjesivulta sekä osoitteesta Sanallinen analyysi Arctia Shipping konserni:n vuonna 212 päättynyt tilikausi oli normaali kalenterivuosi. Toiminnan volyymi Arctia Shipping konserni:n liikevaihto kasvoi selvästi päättyneellä tilikaudella. Liikevaihdon kasvuprosentiksi tuli +26,5%. Liikevaihtoa kertyi konsernille 75,3 miljoonaa euroa (59,5 miljoonaa euroa). Rahamääräinen ulkomaantoimintojen volyymi oli 42,9 miljoonaa euroa (17, miljoonaa euroa). Ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli erittäin merkittävä eli 57, prosenttia (28,6%). Ulkomaantoimintojen liikevaihto osuus kasvoi edellisvuoteen verrattuna huomattavasti eli 28,4 prosenttiyksiköllä. Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit jäivät 13,3 miljoonaan euroon (6,2 miljoonaa euroa). Investointien määrä alitti koko tarkastelujaksoa (29 212) vastaavan korvausinvestointitason, joka keskimääräisten suunnitelmapoistojen perusteella laskien olisi ollut 14,2 miljoonaa euroa. Neljän tilikauden tarkastelujakson keskimääräinen investointaso on ollut 12,6 miljoonaa euroa. Myös pitkän aikavälin investoinnit alittavat näin ollen korvausinvestointitason. Tilikauden investointien ja vuosipoistojen suhde oli 1,1 ja vastaavasti koko tarkastelujaksolta laskettuna,9. Liikevaihtoon suhteutettuna investoinnit olivat 17,7 prosenttia (1,3%). Toiminnan jalostusarvo oli 82, miljoonaa euroa (41,9 miljoonaa euroa), joka liikevaihtoon suhteutettuna jalostusasteena oli 19, prosenttia (7,4%). Jalostusaste nousi näin ollen selvästi edellisvuoden tasosta (38,6 prosenttiyksiköllä). 213 Balance Consulting

5 Balance Analyysi 5 Kannattavuus Käyttökate ja kustannusrakenne Liikevaihdon kasvun myötä Arctia Shipping konserni:n käyttökate parani huomattavasti edellisestä vuodesta. Käytökatetta kertyi tilikaudella 57,1 miljoonaa euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen oli 42,8 miljoonaa euroa eli 299,8 %:ia. Myös konsernin suhteellinen kannattavuus parani huomattavasti, sillä käyttökateprosentti nousi edellisen kauden 24, %:sta 75,9 %:iin. Käyttökatteen paranemiseen vaikutti osaltaan se, että toimintakulut supistuivat liikevaihdon kasvusta huolimatta. Arctia Shipping konserni:n käyttökate oli tasoltaan erinomainen. Se kattoi lainojen hoitomenot, verot, sekä investoinnit ja tuotti lisäksi sijoitetulle pääomalle erinomaisen tuoton. Taulukko 1: Kustannusrakenne, prosenttia liikevaihdosta Vuosi Valmiste varaston lisäys Liiket. muut tuotot Osuus osak. yht. tuloksesta Aine käyttö Ulkopuo liset palvelut Henkilöstö kulut Muut kulut 28/12..,1.. 5,6 11,9 44,8 2,8 16,9 29/12.. 1,2.. 7,3 17,1 52,2 8,8 15,7 21/12..,1.. 5,9 11,3 48,1 14,3 2,4 211/12.. 1,1.. 6,8 9,4 46,4 14,5 24, 212/ ,.. 4, 8,3 33,1 11,8 75,9 Käyttö kate Arctia Shipping konserni:n nettorahoituskulut supistuivat hieman edellisestä vuodesta. Tilikauden nettorahoituskulut olivat 2,8 miljoonaa euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 179 tuhatta euroa eli 6,1 %:ia. Nettorahoituskulujen supistuminen johtui lähinnä konsernin rahoitustuottojen kasvusta. Korkotuotot kasvoivat edellisestä tilikaudesta 1,6 miljoonalla eurolla. Konsernin rahoitusrasite oli korkea. Nettorahoituskuluihin kului 3,7 %:ia liikevaihdosta. Käyttökatteesta nettorahoituskuluihin kului 4,8 %:ia, joten rahoituksen katerasite oli pieni. Taloudellinen tulos Arctia Shipping konserni:n nettotulos nousi ensimmäistä kertaa jaksolla voitolliseksi. Nettotulosta kertyi 39,3 miljoonaa euroa, jossa tulosparannusta edelliseen vuoteen oli 44, miljoonaa euroa. Myös konsernin suhteellinen kannattavuus parani huomattavasti, sillä nettotulosprosentti nousi edellisen kauden 7,9 %:sta 52,2 %:iin. Nettotulosprosentti oli koko tarkastelujakson paras. Konsernin kokonaistulos oli 39,9 miljoonaa euroa. Kokonaistulosta kasvatti osaltaan 653 tuhannen euron satunnaiset nettotuotot. Pitkän aikavälin tarkastelussa Arctia Shipping konserni:n tuloskunto on ollut heikko. Viiden viimeisen tilikauden yhteenlaskettu nettotulos on 17,7 miljoonaa euroa, jolloin keskimääräinen vuositulos on ollut 3,5 miljoonaa euroa. Pitkällä aikavälillä tuottoa omalle pääomalle on kertynyt 4,2 %. Taulukko 2: Kannattavuuden kehitys Vuosi Liike tulos (%/lv) Rahoitus tulos (%/lv) Netto tulos (%) Sijoitetun po:n tuotto (%) Oman pääoman tuotto (%) 28/12 4,7 12,2 9,5,9 6,2 34,9 29/12 16, 19,6 12,1 1,7 6,3.. 21/12 5, 15,6 9,9 1,6 7, /12 2,9 19, 7,9 1, 6, /12 59,2 68,8 52,2 32,3 44,6.. Osinko suhde (%) Arctia Shipping konserni:n kannattavuus sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna oli erinomainen. Pääoman tuottoa arvioitaessa on kuitenkin huomioitava, että Konsernin sijoitetun pääoman määrä oli vähäinen suhteessa toiminnan volyymiin. Tällöin pienelläkin tuloksella voidaan saada aikaan korkea pääoman tuottoaste. Konsernin oman pääoman tuotto oli erinomainen 44,6 % ja kokonaispääoman tuotto erinomainen 28,5 %. 213 Balance Consulting

6 Balance Analyysi 6 Vakavaraisuus Pääomarakenne Arctia Shipping konserni:n omavaraisuusaste parani huomattavasti edellisestä vuodesta (28,4 % yksikköä) ja se oli tasoltaan erinomainen 69 %. Tappiopuskureita konsernilla oli tilikauden lopussa 11,3 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan volyymiin nähden puskurit olivat suuret 146,5 % liikevaihdosta, joten ne tukevat hyvin konsernin jatkuvaa toimintaa. Arctia Shipping konserni:n tasesubstanssi oli tilikauden lopussa 18, miljoonaa euroa. Tasesubstanssi kasvoi huomattavasti edellisestä vuodesta ja kasvua kertyi 39,9 miljoonaa euroa eli 58,6 %. Tasesubstanssia kasvatti osaltaan konsernin 39,9 miljoonan euron kokonaistulos. Taulukko 3: Rahoitusrakenteen kehitys Vuosi Omavaraisuus aste (%) Gearing Suhteellinen velkaantuneisuus (%/lv) Nettorahoituskulut per käyttökate (%) 28/12 53,2 73, 128,5 27,9 29/12 51, 8, 176,7 24,9 21/12 4,6 12, 181,4 23,8 211/12 4,7 121, 166,6 2,5 212/12 69,1 26, 64, 4,8 Velkaantuneisuus Arctia Shipping konserni:n suhteellinen velkaantuneisuus väheni huomattavasti edellisestä tilikaudesta. Velkojen osuus liikevaihdosta oli 64, %, kun se edellisenä tilikautena oli 166,6 %. Konsernin kokonaisvelat olivat tilikauden lopussa 48,2 miljoonaa euroa, josta korotonta velkaa oli 2,4 miljoonaa euroa ja leasingvastuita 179 tuhatta euroa. Konsernin korollinen velka väheni huomattavasti edellisestä tilikaudesta. Korollinen velka väheni tilikauden aikana 55,1 miljoonaa euroa eli 66,6 %:lla ja sitä oli tilikauden lopussa 27,6 miljoonaa euroa. Likvidit rahavarat kattoivat kokonaisuudessaan korolliset velat, joten konserni on käytännössä velaton. Likvidit rahavarat ylittivät korolliset velat 937 tuhatta euroa. Konsernin velkaantuneisuus väheni huomattavasti edellisestä tilikaudesta ja se oli tasoltaan erinomainen. Korollisen nettovelan ja oman pääoman suhde eli Net gearing parani ja oli 1. Koska konserni on käytännössä velaton, on sen rahoituksellinen liikkumavara suuri. Tarvittaessa likviditeettiä voi paikata esimerkiksi pankkirahoituksella. Konsernin tulorahoitus oli kunnossa ja velanhoitokyky hyvä. Vieraan pääoman takaisinmaksuaika oli nopea,5 vuotta. 213 Balance Consulting

7 Balance Analyysi 7 Likviditeetti ja maksuvalmius Arctia Shipping konserni:n maksuvalmius parani huomattavasti edellisestä tilikaudesta ja se oli Current ratiolla mitattu erinomainen 2,8. Maksuvalmiutta paransi osaltaan lyhytaikaisen velan reipas supistuminen 11,1 miljoonaa euroa sekä lyhytaikaisten saamisten huomattava kasvu 19,4 miljoonaa euroa. Tilikauden lopussa konsernin rahoituspuskurit olivat erinomaiset, sillä rahavarat, lyhytaikaiset saamiset ja varastot ylittivät lyhtyaikaiset velat 32,8 miljoonalla eurolla. Jatkuvaa maksuvalmiutta tukee lisäksi konsernin positiivinen tulorahoitus sekä matala velkaantuneisuus. Arctia Shipping konserni:n likvidit rahavarat kasvoivat huomattavasti 19,4 miljoonalla eurolla tilikauden aikana. Likvidejä rahavaroja konsernilla oli tilikauden lopussa 28,6 miljoonaa euroa. Konsernin kassalikviditeetti oli erinomainen, sillä likvideillä rahavaroilla olisi pystytty kattamaan 242 päivän toimintakulut. Myös Quick ratiolla mitattuna kassalikviditeetti oli erinomainen. Toiminnan tehokkuus Arctia Shipping konserni:n henkilöstön määrä supistui reippaasti tilikauden aikana. Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 311 henkilöä, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 69 henkilöä. Henkilöstön määrä väheni 18,2 %:ia, vaikka liikevaihto kasvoi reippaasti hieman 26,5 %:lla edellisestä tilikaudesta. Konsernin myynnin tehokkuus lisääntyi voimakkaasti edellisestä tilikaudesta. Liikevaihto per henkilö kasvoi 86 tuhannella eurolla eli 54,6 %:lla ja nousi 242 tuhanteen euroon. Myynnin kasvun myötä on myös henkilöstön tehokkuus lisääntynyt. Henkilöä kohden tuotetettiin jalostusarvoa 264 tuhatta euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 154 tuhatta euroa eli 139,2 %:ia. Henkilöstön tuottavuuden kasvu heijastui myös henkilöstökuluihin. Henkilökulut per henkilö kasvoi edellisestä vuodesta 7 tuhatta euroa ja olivat 8 tuhatta euroa. Henkilöstökulut kasvoivat tuottavuuden kasvua hitaammin. Henkilökulujen osuus tuotetusta jalostusarvosta laski edellisen vuoden 65,9 %:sta 3,4 %: iin. Sekä liiketulos että nettotulos per henkilö olivat kasvussa. Henkilöä kohden laskettu liiketulos oli 143 tuhatta euroa ja nettotulos 126 tuhatta euroa. Myyntisaamisten perintä hidastui. Myyntisaamisten kiertoaika kasvoi selvästi edellisestä tilikaudesta. Konsernin asiakkaat saivat keskimäärin 86 päivän maksuajan. Edellisenä vuonna maksuaikaa annettiin 68 päivää. Myyntisaamisia oli tilikauden lopussa 17,7 miljoonaa euroa. Saamiset sitoivat varoja 6,6 miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän. Ostovelkojen maksatus hidastui. Ostovelkojen kiertoaika kasvoi huomattavasti edellisestä tilikaudesta. Konserni sai tavarantoimittajiltaan keskimäärin 375 päivän maksuajan, kun edellisenä vuonna maksuaikaa saatiin 143 päivää. 213 Balance Consulting

8 Balance Analyysi 8 Tuloslaskelma 29/12 21/12 211/12 212/12 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % Liikevaihto 44,2 1, 58,8 1, 59,5 1, 75,3 1, + Valmistevaraston lisäys Liiketoiminnan muut tuotot,5 1,2,,1,7 1,1 24,9 33, + Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Ainekäyttö 3,2 7,3 3,5 5,9 4,1 6,8 3, 4, Ulkopuoliset palvelut 7,6 17,1 6,6 11,3 5,6 9,4 6,2 8,3 Henkilöstökulut 23,1 52,2 28,3 48,1 27,6 46,4 24,9 33,1 Liiketoiminnan muut kulut 3,9 8,8 8,4 14,3 8,6 14,5 8,9 11,8 Käyttökate 7, 15,7 12, 2,4 14,3 24, 57,1 75,9 Suunnitelman mukaiset poistot 14,1 31,8 15, 25,4 15,1 25,3 12,6 16,7 Arvon alentumiset.... 1, 1,6.. Liiketulos 7,1 16, 2,9 5, 1,7 2,9 44,6 59,2 + Osinkotuotot Muut korko ja rahoitustuotot 4,6 1,4,5,8,1,2 1,7 2,2 + Kirjatut valuuttakurssierot Korko ja muut rahoituskulut 2,9 6,5 3,3 5,7 3,1 5,1 4,4 5,9 Sijoitusten ja arvopapereiden arvonalentumiset Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Välittömät verot....,,1 2,5 3,4 Nettotulos 5,4 12,1 5,8 9,9 4,7 7,9 39,3 52,2 + Satunnaiset tuotot......,7,9 Satunnaiset kulut Satunnainen osakkuusyhtiötulos Konserniavustukset Kokonaistulos 5,4 12,1 5,8 9,9 4,7 7,9 39,9 53, Vapaaehtoisten varausten kasvu Poistoerot Muut oikaisuerät Vähemmistön osuus tuloksesta......,, Kirjanpidon tulos 5,4 12,1 5,8 9,9 4,7 7,9 39,9 53, Tehokkuustunnuslukuja Liikevaihto / henkilö 115 t. euroa 152 t. euroa 157 t. euroa 242 t. euroa Jalostusarvo / henkilö 78 t. euroa 14 t. euroa 11 t. euroa 264 t. euroa Henkilöstökulut / henkilö 6 t. euroa 73 t. euroa 73 t. euroa 8 t. euroa Käyttökate / henkilö 18 t. euroa 31 t. euroa 38 t. euroa 184 t. euroa Liiketulos / henkilö 18 t. euroa 8 t. euroa 4 t. euroa 143 t. euroa Nettotulos / henkilö 14 t. euroa 15 t. euroa 12 t. euroa 126 t. euroa Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) 1,3 1,4 1,5 3,3 t. euroa 26 Liikevaihto / henkilö /12 28/12 21/12 212/12 4, 3, 2, 1, Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat), 26/12 28/12 21/12 212/ Balance Consulting

9 Balance Analyysi 9 Tase vastaavaa 29/12 21/12 211/12 212/12 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % Perustamis ja tutkimusmenot Liikearvot Muut aineettomat hyödykkeet,1,,1,1,1,,1,1 Aineettomat hyödykkeet yhteensä,1,,1,1,1,,1,1 Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet,2,1,2,1,2,1,2,1 Rakennukset ja rakennelmat....,,.. Koneet ja kalusto 146,1 9,5 137,7 76,7 139,3 83,3 92,2 58,6 Muut aineelliset hyödykkeet,1,1,1,,1,1,1,1 Keskeneräiset työt 5,2 3,2 12,6 7, 1,3,8 13,4 8,5 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 151,6 93,9 15,6 83,9 14,8 84,2 15,8 67,3 Pitkäaikaiset sijoitukset Sisäiset osakkeet ja osuudet,,,,,,,, Muut osakkeet ja osuudet,,,,,,,, Sisäiset saamiset Muut saamiset Pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä,,,,,,,, Taseen ulkopuoliset vastuut,3,2,1,,2,1,2,1 Arvostuserät ja poistoero Vaihtuvat vastaavat Vaihto omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1,,6 1,1,6 2,8 1,6 1,7 1,1 Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet / tavarat Muu vaihto omaisuus Vaihto omaisuus yhteensä 1,,6 1,1,6 2,8 1,6 1,7 1,1 Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset myyntisaamiset Pitkäaikaiset lainasaamiset Pitkäaikaiset muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset myyntisaamiset 5,4 3,4 11,2 6,2 11, 6,6 17,7 11,2 Siirtosaamiset,5,3,7,4,6,4 2,3 1,4 Lainasaamiset Lyhytaikaiset muut saamiset,6,4 5,2 2,9 2,6 1,5,9,6 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 6,5 4, 17,1 9,5 14,2 8,5 2,8 13,2 Rahoitusomaisuus arvopaperit , 8,3 Rahat ja pankkisaamiset 2, 1,2 1,5 5,8 9,2 5,5 15,6 9,9 Vastaavaa yhteensä 161,5 1, 179,5 1, 167,2 1, 157,2 1, 213 Balance Consulting

10 Balance Analyysi 1 Tase vastattavaa 29/12 21/12 211/12 212/12 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % Oma pääoma Osakepääoma 18,7 11,6 18,7 1,4 18,7 11,2 18,7 11,9 Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut rahastot 69,5 43, 66,8 37,2 66,8 39,9 66,8 42,5 Muu sidottu oma pääoma Edellisien tilikausien voitto / tappio 1,5,9 6,9 3,8 12,7 7,6 17,4 11,1 Tilikauden voitto / tappio 5,4 3,3 5,8 3,2 4,7 2,8 39,9 25,4 Oma pääoma yhteensä 81,3 5,3 72,8 4,6 68,1 4,7 18, 68,7 Pääomalainat Oman pääoman oikaisu Muut pääoman luonteiset erät......,, Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero Vapaaehtoiset varaukset Erittelemätön tilinpäätössiirtokertymä Tilinpäätössiirrot yhteensä Pakolliset varaukset yhteensä 1,2,7 1,2,7 1,1,7,8,5 Taseen ulkopuoliset vastuut,3,2,1,,2,1,2,1 Laskennallinen verovelka ,3 1,4 Vieras pääoma Pitkäaikaiset velat Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta.. 2, 11,1 2, 12, 27,6 17,6 Eläkelainat Saadut ennakot Pitkäaikaiset ostovelat Muut pitkäaikaiset velat 55,9 34,6 52,7 29,4 48,4 28,9.. Pitkäaikaiset velat yhteensä 55,9 34,6 72,7 4,5 68,4 4,9 27,6 17,6 Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta 5,2 3,2 1, 5,6 1, 6,.. Lyhytaikaiset eläkelainat Tilauksista saadut ennakot 2,1 1, ,,6 Ostovelat 1,5,9 7,2 4, 4,4 2,6 8,4 5,3 Siirtovelat 7,3 4,5 8,5 4,7 8,8 5,3 7,9 5, Rahoitusvekselit Muut lyhytaikaiset velat 6,8 4,2 7,1 3,9 6,2 3,7 1,,6 Lyhytaikaiset velat yhteensä 22,8 14,1 32,7 18,2 29,4 17,6 18,3 11,6 Vastattavaa yhteensä 161,5 1, 179,5 1, 167,2 1, 157,2 1, 213 Balance Consulting

11 Balance Analyysi 11 Taserakenne Omaisuuden rakenne milj. euroa Aineet. hyödykkeet Aineel. hyödykkeet Sijoitukset Muut erät Vaihto omaisuus Pitkäaik. saamiset Lyhytaik. saamiset Likvidit rahavarat /12 29/12 21/12 211/12 212/12 Pääomarakenne Oma pääoma Muut erät Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat /12 29/12 21/12 211/12 212/ Balance Consulting

12 Balance Analyysi 12 Kassavirtalaskelma 29/12 21/12 211/12 212/12 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % Liikevaihto 44,2 97,6 58,8 115,3 59,5 99,7 75,3 18,2 Myyntisaamisten kasvu,6 1,4 5,8 11,3,2,3 6,6 9,5 Osatuloutussaamisten kasvu Saatujen ennakkomaksujen kasvu 1,7 3,8 2,1 4,.. 1, 1,4 Myynnin kassatulot 45,3 1, 51, 1, 59,7 1, 69,6 1, + Liiketoiminnan muut tuotot,5 1,1,,1,7 1,1 24,9 35,7 Aineostot 2,3 5,1 3,5 6,9 5,7 9,6 1,9 2,8 + Ostovelkojen kasvu 1,5 3,3 5,7 11,2 2,7 4,6 4, 5,7 Ennakkomaksujen lisäys Henkilöstökulut 23,1 5,9 28,3 55,5 27,6 46,3 24,9 35,8 Ulkopuoliset palvelut 7,6 16,7 6,6 13, 5,6 9,4 6,2 9, Muut lyhytvaikutteiset kulut yhteensä 3,9 8,6 8,4 16,5 8,6 14,4 8,9 12,8 + Siirtyvien erien lisäys 1,3 2,8 1,2 2,4,5,8 3,4 4,9 + Pakollisten varausten lisäys 1,2 2,6..,1,1,3,4 + Valmistus omaan käyttöön Toimintajäämä 1, 22, 11,1 21,7 9,5 15,9 52,8 75,8 + Rahoitustuotot 4,6 1,2,5,9,1,2 1,7 2,4 Rahoituskulut 2,9 6,3 3,3 6,5 3,1 5,1 4,4 6,4 Verot....,,1 2,5 3,7 Osingot Konserniavustukset Satunnaiset tuotot kulut......,7,9 Rahoitusjäämä 11,7 25,8 8,2 16,1 6,5 1,9 48,1 69,2 Investoinnit 17, 37,5 14, 27,5 6,2 1,3 13,3 19,1 Sijoitusten ja pitkäaik. saamisten muutos Erittelemättömät investoinnit 3,7 8,1,,,, 35,7 51,3 Investointijäämä 1,6 3,6 5,8 11,4,3,6 7,5 11,3 + Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys 4,3 9,5 16,8 32,9 4,3 7,2 4,8 58,6 + Lyhytaikaisen vieraan pääoman lisäys 5,2 11,4 4,8 9,5.. 14,3 2,5 + Pääomalainojen lisäys Oman pääoman lisäys 1,9 4,1 2,7 5, Rahavarojen lisäys 2,5 5,5 8,5 16,7 1,3 2,1 19,4 27,8 + Muiden lyhytaikaisten saamisten lisäys,2,3 4,6 9,1 2,7 4,5 1,7 2,4 + Oikaisuerät,,,,.... Kassalaskelman tasaus 1,9 4,1 2,7 5,3,, 2,3 3,2 Kassavirtapohjaisia tunnuslukuja Rahoituskulujen hoitokate 5,1 3,5 3,1 11,9 Investointien tulorahoitus 68,8 58,5 15,7 361,4 Vieraan pääoman takaisinmaksuaika (kassavirta) 5,6 vuotta 1,6 vuotta 12,7 vuotta,6 vuotta 6 milj. euroa Toimintajäämä 8 milj. euroa Investointijäämä /12 28/12 21/12 212/ /12 28/12 21/12 212/ Balance Consulting

13 Balance Analyysi 13 Tunnusluvut 29/12 21/12 211/12 212/12 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % Toiminnan laajuus Liikevaihto 44,2 1, 58,8 1, 59,5 1, 75,3 1, Liikevaihdon kasvuprosentti 27,1 32,9 1,2 26,5 Investoinnit 17, 38,4 14, 23,9 6,2 1,3 13,3 17,7 Vastaavaa yhteensä 161,5 179,5 167,2 157,2 Henkilökunta keskimäärin 384 hlö 387 hlö 38 hlö 311 hlö Kannattavuus Käyttökate 7, 15,7 12, 2,4 14,3 24, 57,1 75,9 Liiketulos 7,1 16, 2,9 5, 1,7 2,9 44,6 59,2 Rahoitustulos 8,7 19,6 9,2 15,6 11,3 19, 51,8 68,8 Nettotulos 5,4 12,1 5,8 9,9 4,7 7,9 39,3 52,2 Pääoma ja sen tuotto Pääoman kiertonopeus,3,3,3,5 Sijoitettu pääoma (keskimäärin) 149,8 153,2 155,3 143,2 Korolliset velat 65,4 147,8 87, 147,9 82,7 139, 27,6 36,7 Tasesubstanssi 81,3 72,8 68,1 18, Taloudellinen lisäarvo (EVA) 14,5 32,7 12,2 2,8 11,1 18,7 34,6 46, Painotettu pääoman kustannus (WACC) 7,5 5,8 5,6 5,6 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 1,7 1,6 1, 32,3 Koko pääoman tuotto (%) 1,5 1,4,9 28,5 Oman pääoman tuotto (%) 6,3 7,5 6,7 44,6 Rahoituksen riittävyys Korkokate 4, 3,8 4,7 12,9 Nettorahoituskulut / käyttökate (%) 24,9 23,8 2,5 4,8 Nettorahoituskulut / liikevaihto (%) 3,9 4,9 4,9 3,7 Vieraan pääoman takaisinmaksuaika 7,5 vuotta 9,5 vuotta 7,3 vuotta,5 vuotta Rahoitusrakenne Omavaraisuusaste (%) 51, 4,6 4,7 69,1 Gearing (%) 8, 12, 121, 26, Velkaantumisaste,8 1,2 1,2,3 Nettovelkaantumisaste,8 1,1 1,1, Suhteellinen velkaantuneisuus (%) 176,7 181,4 166,6 64, Korkorasite (%) 3,9 4,9 4,9 3,7 Korkokulut / korolliset velat (%) 4,4 4,4 3,6 8, Käyttöpääoma ja käyttöpääomien kiertoajat Käyttöpääoma 3, 6,7 5,1 8,7 9,4 15,7 1, 13,3 Nettokayttöpääoma 13,3 3, 4, 6,8 3,3 5,5 32,8 43,5 Myyntisaamisten kiertoaika 45 vrk 69 vrk 68 vrk 86 vrk Ostovelkojen kiertoaika 54 vrk 257 vrk 143 vrk 375 vrk Ainevaraston kiertoaika 118 vrk 116 vrk 248 vrk 28 vrk Valmistevaraston kiertoaika Koko vaihto omaisuuden kiertoaika 35 vrk 4 vrk 14 vrk 67 vrk Vaihto omaisuus / liikevaihto (%) 2,4 1,9 4,6 2,3 Maksuvalmius Quick ratio,4,8,8 2,8 Current ratio,4,9,9 2,8 Tehokkuustunnuslukuja Liikevaihto / henkilö 115 t. euroa 152 t. euroa 157 t. euroa 242 t. euroa Jalostusarvo / henkilö 78 t. euroa 14 t. euroa 11 t. euroa 264 t. euroa Henkilöstökulut / henkilö 6 t. euroa 73 t. euroa 73 t. euroa 8 t. euroa Käyttökate / henkilö 18 t. euroa 31 t. euroa 38 t. euroa 184 t. euroa Liiketulos / henkilö 18 t. euroa 8 t. euroa 4 t. euroa 143 t. euroa Nettotulos / henkilö 14 t. euroa 15 t. euroa 12 t. euroa 126 t. euroa Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) 1,3 1,4 1,5 3,3 Muita taloudellisia tunnuslukuja Jalostusarvo / liikevaihto (%) 67,9 68,6 7,4 19, Vienti / liikevaihto (%) 38,7 37,7 28,6 57, 213 Balance Consulting

14 Balance Analyysi 14 Tunnuslukugrafiikka (yrityksen tilinpäätösajankohdan mukaan esitettynä) 8 milj. euroa Liikevaihto (norm) 4 Liikevaihdon kasvuprosentti /12 28/12 21/12 212/ /12 28/12 21/12 212/12 8 Käyttökate (%) 6 Nettotulos (%) /12 28/12 21/12 212/ /12 28/12 21/12 212/12 Sijoitetun pääoman tuotto (%) /12 28/12 21/12 212/ Omavaraisuusaste (%) /12 28/12 21/12 212/12 Suhteellinen velkaantuneisuus (%) /12 28/12 21/12 212/ Current ratio /12 28/12 21/12 212/ Balance Consulting

15 Balance Analyysi 15 Toimialaprofiili Tunnusluku / riskiluokat Heikko Tyydyttävä Hyvä Erinomainen Toiminnan laajuus Liikevaihto Liikevaihdon kasvuprosentti Investoinnit / liikevaihto (%) Henkilökunta keskimäärin Toiminnan tehokkuus Pääoman kiertonopeus Jalostusarvo / liikevaihto (%) Liikevaihto / henkilö Jalostusarvo / henkilö Henkilöstökulut / henkilö Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) Ainevaraston kiertoaika Koko vaihto omaisuuden kiertoaika Vaihto omaisuus / liikevaihto (%) Kannattavuus Käyttökate (%) Liiketulos (%) Rahoitustulos (%) Nettotulos (%) Rahoitusrakenne Gearing (%) Net Gearing (%) Omavaraisuusaste (%) Suhteellinen velkaantuneisuus (%) Nettovelkaantumisaste Vieraan pääoman takaisinmaksuaika Nettorahoituskulut / liikevaihto (%) Nettorahoituskulut / käyttökate (%) Investointien omarahoitus (%) Korkorasite (%) Korkokulut / korolliset velat (%) Painotettu pääoman kustannus (WACC) Pääoman tuottoprosentit Sijoitetun pääoman tuotto (%) Koko pääoman tuotto (%) Oman pääoman tuotto (%) Taloudellinen lisäarvo (%) Käyttöpääomaprosentit Käyttöpääoma (%) Nettokäyttöpääoma (%) Maksuvalmius Current ratio Quick ratio Ostovelkojen kiertoaika Myyntisaamisten kiertoaika Vaakapylväät kuvaavat yritystä suhteessa toimialaan. Vertailutoimialasta on käytetty viimeisiä saatavilla olevia mediaanitietoja. 213 Balance Consulting

16 Balance Analyysi 16 Tulkintaohjeet ja selitykset Tilinpäätösanalyysi Tilinpäätösanalyysi on tehty Yritystutkimus ry:n suositusten ja ohjeiden mukaisesti. Balance Luokituksen vertailutoimialassa on vähintään 3 yritystä. Analyysin toimialavertailuissa on normaalisti vähintään 9 vertailuyritystä. Balance Consulting:n laskema taloudellinen lisäarvo vastaa soveltaen EVA lukua. Tulkittu tilinpäätösanalyysi ja siihen liittyvä luokitus Sanallisesti tulkittu tilinpäätösanalyysi on tehty Balance Consulting:n tähän tarkoitukseen suunnittelemalla ohjelmistolla. Ohjelmiston sääntökanta koostuu noin 5 säännöstä ja sen tuottama analyysi vastaa tilinpäätösanalyytikon vastaavia analyysejä. Ohjelmisto tuottaa myös yrityksen kokonaistaloudellista tilaa ja kehitystä kuvaavan taloudellisen luokituksen. Seuraavassa taulukossa on esitetty luokituksen luokkarajat sekä eri tunnuslukualueet. Toiminnan tunnuspiirre Kasvu Toiminnan tunnuspiirre Liikevaihdon kasvu (%) (kolmen vuoden keskiarvo) Kannattavuus Sijoitetun pääoman tuotto (%) Tulos Nettotulos ennen veroja (%) Maksuvalmius Current ratio Vakavaraisuus Omavaraisuusaste (%) Riskinsietokyky Kolmen muuttujan Z luku (kertoimet päivitetty) Arvosana Arvosana Alaraja Yläraja Erinomainen A+, A ja A 7 1 Hyvä B+ ja B 5 7 Tyydyttävä B ja C+ 3 5 Välttävä C ja C 1 3 Heikko D 1 Huomio Balance Consultingin luokitusta on muutettu 211. Luokituksessa yrityksen menestys suhteutetaan sekä oman toimialan että kaikkiin tietokantamme yrityksiin. Vertailussa käytetään saman kokoluokan yrityksiä. Luokituksessa yritysten saamat pisteet jakautuvat entistä tasaisemmin välille 1, normaalijakauman mukaisesti. Näin erottelukyky parantuu ääripäissä, hyvissä ja huonoissa yrityksissä. Lisätietoa luokituksesta ja analyysistä osoitteesta Tunnuslukugrafiikat Kuvioissa pystypylväät esittävät tarkasteltavan yrityksen arvoja. Toimialan mediaanit, ylä ja alakvartiilit on esitetty värillisin käyrin. Kuviossa sininen esittää 75 %:n fraktiilin, vihreä 5 %:n ja punainen 25 %:n. Eli ylimmän viivan yläpuolella on 25 % yrityksistä, keskimmäisen yläpuolella 5 % ja alimman alapuolella 25 % yrityksistä. 213 Balance Consulting

17 Balance Consulting tuottaa luotettavia talousanalyysejä yritys ja talousjohdolle. Balance Consulting tarjoaa ratkaisun, kun tarpeesi on: * Tunnusluvut ja luokitukset * Taloudelliset analyysit * Toimiala ja yritysjoukkovertailut Lisätietoa palveluista: Osta raportit osoitteesta: tietopalvelut.kauppalehti.fi Balance Consulting PL 73 Puh Alvar Aallon katu 3 C, 1 Helsinki 11 Helsinki Faksi

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12 Collector Finland Oy Tilinpäätös 212/12 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 213/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11 Akku Ässä Oy Tilinpäätös 212/11 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08 BALANCE CONSULTING PTV Group Oy Tilinpäätös 211/8 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09. Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10, 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 10.11.1961

Lisätiedot

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Navita Yritysmalli Käyttöopas Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Sisällysluettelo Teemuaho Oy 1 Yleiskuvaus... 1:1 Ohjelman näytön osat...1:1 Valikkorivi... 1:2 Työkalurivi... 1:2 Syöttöikkuna... 1:2 Raportti-ikkuna...

Lisätiedot

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy 1 Berg Paula Tilinpäätösanalyysi Case Metalli Oy Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemusalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta Henry Kampman KTM, KHT 1 Yrittäjä Jalo Paanasen kommentointia Kauppalehdessä 22. toukokuuta 2007 2 Sisällysluettelo 1. Osakeyhtiölain olennaisia

Lisätiedot

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Osakkaiden yhteishanke Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Jouni Väkevä Juha Rajamäki Vesa Imponen Olavi Pennanen Metsätehon raportti 77 17.9.1999 Puutavaran korjuu- ja

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Culminatum Innovation Oy Ltd

Culminatum Innovation Oy Ltd Culminatum Innovation Oy Ltd Y-Tunnus 1004368-8 Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Osoite Tekniikantie 12 Kirjanpitäjä Riia Törmä 02150 Espoo Toimistovastaava Marjaana Peussa Puhelin 020 7619 550 Hallituksen

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Juha Kivirinta Fixcon Mastotie 20 90560 OULU, FINLAND Tel: +358 (0)400 963 960 Tilinpäätösanalyysin tarkoitus - Avustaa päätöksentekotilanteessa:

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku

Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku Inlook-konserni VUOSIKERTOMUS 2009-2010 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Inlook Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina joulukuun 9. päivänä 2010 klo 16.00 Inlook Group Oy:n toimitiloissa,

Lisätiedot