TALOTEKNIIKAN ELINKAARIMALLEJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOTEKNIIKAN ELINKAARIMALLEJA"

Transkriptio

1 Sisäilmastoseminaari TALOTEKNIIKAN ELINKAARIMALLEJA Ismo Heimonen 1, Mervi Himanen 1, Juha-Matti Junnonen 2, Jarek Kurnitski 3, Markku Mikkola 1,Tapani Ryynänen 1, Mika Vuolle 3 1 VTT, 2 TKK Rakentamistalouden laboratorio, 3 TKK LVI-laboratorio TIIVISTELMÄ Asiakastarvelähtöiset talotekniikan palvelut kohteen elinkaarelle muuttavat yritysten toimintaa ja verkostoja. Uudet vaatimukset ja arvonluonnin mekanismit kohdistuvat laajasti liiketoiminnan eri alueisiin ja projektien vaiheisiin. Elinkaarimallien tehokas käyttäminen vaatii sekä ostajalta että tuottajalta uutta osaamista sekä kykyä todentaa syntyvä lisäarvo. Tavoitekeskeiset hankintatavat vaikuttavat riskien siirtoon ja tehtävien yhdistämiseen uudella tavalla. Kilpailumenettelyt ja tulosperusteiset pitkäaikaiset sopimukset luovat uusia vaihtoehtoja. Lisäksi kansainvälinen tarkastelu on tuonut näkemyksiä kehittämiseen. Talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut -hankkeessa (CUBENet) kehitetyt viisi elinkaarimallia perustuvat valintakoriajatteluun, joka tarjoaa samalla mallien jatkokehittämisen välineen. Mallien soveltamista tukevat työkalut edistävät mallien käyttöä. JOHDANTO Tuotteisiin liittyvät elinkaaren aikaiset palvelut yleistyvät verrattain nopeasti eri toimialoilla. Perusideana elinkaaripalvelujen kehityksessä on, että tuotetoimittajat laajentavat vastuutaan tuotteensa toimivuudesta asiakkaan käytössä sen elinkaaren aikana. Vastaavasti asiakas tavoittelee elinkaaripalvelujen kautta mm. omien toimintaprosessiensa kustannustehokkuutta, helpompaa ylläpidettävyyttä tai parempaa toiminnan laatua. Elinkaaripalvelut voivat kohdistua tuotteen koko elinkaarelle tai sen tietylle jaksolle tilanteen mukaan sovitusti. Business to business (B2B) palveluliiketoiminnassa pyritäänkin asiakkaan kanssa yhä enemmän pitkäaikaiseen kumppanuuteen. Elinkaaripalvelumallien soveltaminen muuttaa yritysten välisiä rajapintoja ja toimintaprosesseja joskus huomattavastikin. Toimittajien tarjoamat palvelut korvaavat osan asiakkaiden tuotantoprosesseista tai niiden tukiprosesseista. Organisaatioiden yhteistyölle tulee uusia vaatimuksia, joiden hallinta edellyttää uudenlaisia menettelytapoja ja niitä tukevia välineitä. Pyrkimyksenä on luoda verkoston yhteinen arvonluontiprosessi, jossa toimittaja paitsi tuntee asiakkaan prosessit, kykenee myös tehostamaan näitä kustannustehokkaasti omalla erityisosaamisellaan. Voidaankin puhua tuotteen ja palvelun elinkaaren aikaisesta hallinnasta aina tuotekehityksestä after-sales palveluihin ja tuotteen alasajoon saakka. Vastaava muutos on nähtävissä myös kiinteistöliiketoiminnassa. Viime vuosina on toteutettu kohteita, joihin on sisällytetty myös käytön aikaisia palveluita, lähinnä kiinteistön sekä järjestelmien ylläpitoon, siivoukseen ja energiansäästön takaamiseen. Palvelut muotoutuvat asiakastarvelähtöisesti ja sopimusten sisältö on kohdekohtainen. On

2 2 Sisäilmayhdistys raportti 2X. muodostumassa käsitys siitä, mitä palveluihin tulisi ja voidaan sisällyttää. Tällöin kyetään tehokkaammin kehittämään sekä elinkaaripalveluiden käyttäjän kykyä tehokkaasti hyödyntää palveluita, että toimittajan prosesseja ja verkostoja jotta palveluita voidaan tuottaa kustannustehokkaasti. Näin kyetään luomaan todistettavaa lisäarvoa molemmille osapuolille, mikä on edellytys elinkaaripalveluiden laajamittaisemmalle käyttöönotolle myös talotekniikan alueella. PERUSTEET ELINKAARIMALLILLE Talotekniikan elinkaarimallit tarkoittavat taloteknisten järjestelmien ja niihin liittyvien palveluiden hankintatapoja, missä hankkeen toteuttajaksi valitulla palveluntuottaja vastaa taloteknisen järjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta ja huollosta sekä kunnossapidosta sovitun jakson ajan. Perinteistä urakointia laajempi tehtäväalue ja vastuu taloteknisten järjestelmien toimivuudesta edellyttävät, että palveluntuottaja ottaa huomioon taloteknisten järjestelmien elinkaaritalouden sekä sisäilmasto-olosuhteet. Elinkaarimallit käsitteen alle kuuluu monia hyvin erityyppisiä toimintatapoja sen mukaan, mikä on kulloinkin tarjottu palvelukokonaisuus ja miten palvelun tarjoaminen on organisoitu. Taloteknisten järjestelmien hankinta elinkaarimallilla poikkeaa totutuista hankintamalleista monilta osin. Suunnittelun, rakentamisen ja talotekniikkapalveluiden tuottamisen vastuun sisällyttäminen yhteen sopimuskokonaisuuteen tarjoaa lähtökohtaisesti aiempaa paremmat mahdollisuudet tavoiteltaessa edullisia ratkaisuja ja palveluja. Näitä vaikutusmekanismeja voidaan kuvata seuraavien periaateratkaisujen yhteisvaikutuksena /1/: Tehtävien yhdistäminen. Perinteisissä urakoissa tilaaja hankkii talotekniset järjestelmät ja talotekniikkapalvelut kiinteistön elinkaarella monilla erillisillä sopimuksilla, jolloin eri osapuolten tavoitteiden yhteensovittaminen on vaikeaa ja usein yksittäisen osapuolen tavoitteet ajavat hankkeen ja tilaajan kokonaisedun edelle. Yhdistämällä eri tehtävät, palveluntuottajalla on mahdollisuus poistaa eri toimijoiden välisiä toiminnallisuuden rajoja ja kehittää palvelukokonaisuutta monin eri tavoin pitkäjänteisesti. Tavoitekeskeinen ajattelu. Talotekniikan toimivuuteen keskittyvä tilaajan vaatimusmäärittely tarjoaa talotekniikkapalvelujen tuottajille suuremmat vapaudet suunnitteluratkaisuiden valinnassa ja palvelukonseptiehdotusten valmistelussa kuin perinteiset toteutusmuodot, joissa tilaaja määrittelee tekniset vaatimukset ja usein myös ratkaisut yksityiskohtaisesti. Lähestymistapa mahdollistaa ja kannustaa palveluntuottajaa tuottamaan palvelut elinkaariedullisesti sekä kehittämään palveluihin liittyviä innovaatioita. Tuloksena on talonteknisiä palveluja tarjoavien yritysten osaamisen ja liiketoiminnan kehittyminen. Kilpailumenettelyt. Haasteellisten kilpailumenettelyiden avulla varmistetaan hankittavalle talotekniikkapalvelulle hyvä hinta-laatusuhde, koska tilaaja voi valita useammasta vaihtoehtoisesta tarjouksesta laadullisesti parhaimman ja elinkaariedullisimman vaihtoehdon. Kilpailun kautta hyödynnetään merkittävä osa siitä potentiaalista, joka perustuu suunnittelun, rakentamisen ja rakennuksen käytön aikaisten talotekniikkapalvelujen yhdistämiseen ja joka on mahdollistettu mm. keskittymällä palvelutasovaatimusten asetannassa. Riskien siirto. Elinkaarimallissa tilaaja siirtää monia riskejä itseltään valitsemalleen palveluntuottajalle. Osa riskeistä jaetaan tilaajan ja palveluntuottajan kesken. Periaatteena on se, että riskin kantaa se osapuoli, jolla on parhaat edellytykset ko. riskin hallintaan. Tarkoituksenmukaisella riskien siirrolla tilaajalta palveluntuottajalle ja

3 Sisäilmastoseminaari jakamisella saadaan hankkeisiin elinkaarikannusteita, jotka motivoivat palveluntuottajaa taloteknisten ratkaisujen ja palveluiden kehittämiseen. Laatu- ja tulosperusteiset palvelumaksut. Elinkaarimalleissa palveluntuottajan maksuperuste ei yleensä ole täysin kiinteä, vaan maksun suuruus määräytyy osin käytön aikana toteutuvan palvelutason mukaan. Pitkäaikainen sopimus. Elinkaarimallien sopimussuhteet ovat pääsääntöisesti useita vuosia. Pitkäaikaisella sopimuksella turvataan osaltaan riskien siirtoa sekä mahdollistetaan palvelumaksujen toimivuus. Lisäksi pitkäaikaisen sopimussuhteen avulla taloteknisten järjestelmien huoltoon ja ylläpitoon haetaan palveluntuottaja, jolle tarjoutuu mahdollisuus kehittää talotekniikkapalveluja ja integroida järjestelmien suunnittelussa ja rakentamisessa syntyvät tieto käyttövaiheen toimintaan. Elinkaaripalvelut laajentavat ja pidentävät palvelutuottajan vastuuta kohteen toimivuudesta ja ylläpidosta. Tämä merkitsee uutta näkökulmaa myös liiketoiminnan suunnittelun kannalta. Elinkaaripalvelut vaikuttavat organisaatioiden liiketoimintasuhteisiin. Vastuu taloteknisten järjestelmien ja palveluiden käytön aikaisesta toiminnasta pakottaa siihen liittyvien tekijöiden ja riskien parempaan arviointiin, myös taloudelliselta kannalta, tarjousvaihteessa elinkaaripalvelua hinnoiteltaessa. HANKKEESSA KEHITETYT ELINKAARIMALLIT Talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut -hankkeessa (CUBENet) on kehitetty erilaisia talotekniikan elinkaarimalleja. Mallien kehittämisessä käytettiin ns. valintakoriajattelua, jossa rakennushanke jaetaan kolmeen alakokonaisuuteen kohteen laajuuden, palveluntuottajan suoritusvelvollisuuden ja maksuperusteiden perusteella. Nämä alakokonaisuudet ovat toisistaan riippumattomia ja niitä yhdistelemällä voidaan muodostaa muitakin malleja määritettyjen päämallien rinnalle. Kuvassa 1 on esitetty valintakorin osat. Palveluntuottaja voi vastata koko rakennushankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta tai vain määrätystä osasta esimerkiksi LVI-suunnittelusta ja LVI-töistä. Lisäksi hankkeessa tehtävät toimenpiteet voivat kohdistuva vain yhteen tai useampaan rakennukseen. Palveluntuottajan suoritusvelvollisuuteen voi kuulua yksi tai useampi rakennushankkeen toteuttamiseksi tarvittavia tehtäviä (ks. tarkemmin kuva 1). Eri tehtävät voidaan antaa palveluntuottajalle erilaisin maksuperustein. Maksuperusteet voivat olla ns. tavanomaisia maksuperusteita, joita ovat kokonaishinta, yksikköhinta, laskutyö tai tavoitehinta. Näiden lisäksi palveluntuottajalle voidaan maksaa palvelumaksua, jolloin palveluntuottajalle tuleva korvaus maksetaan kokonaan tai osittain rakennuksen käytön aikana. Maksuperusteita voidaan myös yhdistellä siten, että osa tehtävistä maksetaan eri maksuperusteilla kuin toiset tehtävät, esimerkiksi suunnittelukustannukset maksetaan kokonaishintaisena mutta talotekniset työt maksetaan laskutyönä ja talotekniikkapalvelut palvelumaksuperusteisesti. Valintakoriajattelun perusteella tutkimushankkeessa kehitettiin viisi erilaista talotekniikan elinkaarimallia. 1. Kokonaisvastuullinen rakentamisen elinkaaripalvelu 2. Talotekniikkajärjestelmän kokonaisvastuutoimitus 3. Talotekniikan korjaamisen elinkaaripalvelu 4. Talotekniikan korjaaminen kilpailullisella neuvottelumenettelyllä 5. Säästörahoitteiset talotekniikkapalvelut

4 4 Sisäilmayhdistys raportti 2X. Kuva 1. Mallien valintakori, jossa on esitetty mallin 5 valinnat. Kokonaisvastuullinen rakentamisen elinkaaripalvelu -mallissa palveluntuottajan tehtävänä on koko rakennuskohteen suunnittelu sekä rakennus- ja taloteknisten työt. Lisäksi palveluntuottaja vastaa talotekniikka- ja kiinteistöpalveluista sovitun ajan. Suunnittelu- ja rakennustöiden aiheuttamat kustannukset tilaaja maksaa palveluntuottajalle tavanomaisten urakkasuorituksen maksuperusteiden mukaisesti. Sen sijaan palveluista tilaaja maksaa kuukausittaisia palvelumaksuja sopimuskauden ajan. Talotekniikkajärjestelmän kokonaisvastuutoimitus -mallissa palveluntuottajan tehtävänä on talotekniikkajärjestelmän suunnittelu, rakentaminen sekä järjestelmään liittyvän huolto ja ylläpito sovitun kauden ajan. Tilaaja asettaa järjestelmään liittyviä vaatimuksia, jotka voivat kohdistua järjestelmäominaisuuteen (esimerkiksi hyötysuhde) tai palvelutasoon, joka järjestelmällä tuotetaan (sisäilma- tai energiapalvelu). Palveluntuottaja ottaa myös vastuun sovitun palvelun tuottamisesta. Maksuperusteena voi koko hankkeen osalta olla palvelumaksu, joka maksetaan sopimuskautena. Tällöin palveluntuottaja rahoittaa hankkeen vaatiman investointikustannukset. Investointikustannusten maksuperusteena voi olla myös ns. tavanomaiset urakan maksuperusteet. Näiden lisäksi tuotettujen palvelujen aiheuttamat kustannukset korvataan palvelumaksulla. Talotekniikan korjaamisen elinkaaripalvelu -mallissa hankkeen tavoitteena on vanhan taloja rakennustekniikan uusiminen ja samalla kohteen sisäilmaston ja olosuhteiden parantaminen sekä energian käytön tehostaminen. Mallissa tilaaja tekee tarjouspyynnön alustavilla luonnossuunnitelmilla ja järjestelmävaatimuksilla, joista tarjoajat antavat tavoitehinnan. Tilaaja ja palveluntuottaja ohjaavat loppusuunnittelua sekä taloteknisten järjestelmien sekä rakennusosien valintaa yhteistyössä. Palveluntuottaja vastaa osasta talotekniikkapalveluista, tilaajan vastatessa osasta. Palveluntuottajan vastuulla olevat talotekniikkapalvelut kohdistuvat lopputuotteeseen esim. sisäilmanlaatuun. Palveluntuottaja voi vastata myös osasta kiinteistöpalveluista. Palveluiden osalta palveluntuottajalle tuleva korvaus on palvelumaksuperusteista. Talotekniikan korjaaminen kilpailullisella neuvottelumenettely - mallissa tilaaja kokoaa useista rakennuksista kokonaisuuden, joiden olosuhteita tai energiatehokkuutta

5 Sisäilmastoseminaari parannetaan. Kokonaisuudessa voi olla tekniseltä kunnoltaan hyvin erityyppisiä rakennuksia jolloin tehtävät ja työt voivat vaihdella rakennuksittain. Toimenpiteet voi kohdistua edellä mainittujen töiden ja palvelujen ohella myös kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin. Hanke- ja yleissuunnittelu toteutetaan yhteistyössä tilaajan ja valittujen palveluntuottajien kanssa kilpailullista neuvottelumenettelyä noudattaen. Säästörahoitteiset talotekniikkapalvelut - mallissa hankkeen käynnistää tilaajan todentama tai arvioima yhden tai usean kohteen talotekniikkajärjestelmän energiansäästöpotentiaali. Tilaaja määrittää omin toimenpitein esimerkiksi katselmuksin, säästöpotentiaalin ja uudistettavat talotekniset järjestelmät. Näiden lisäksi tilaaja voi määrittää kohteeseen samaan hankkeeseen muita toimenpiteitä, joilla ei saavuteta säästöä. Näistä aiheutuvat kustannukset maksetaan palveluntuottajalle normaaliin tapaan urakkasuorituksen kuluessa. Kohteen palvelutasoja tai käyttöaikoja ei oleellisesti muuteta vaan ne säilytetään ennallaan koko sopimuskauden. Hankkeen vaatimat kustannukset voidaan kokonaan tai valtaosaltaan kattaa sopimuskauden aikana syntyvillä, palvelun tuottamilla energiakustannusten säästöillä, jotka todennetaan sovitulla tavalla. Palveluntuottaja huolehtii myös toteutuksen vaatimasta rahoituksesta, jolloin tilaaja maksaa toteuttajalle energiansäästöön perustuvaa palvelumaksua. Tehtävä hankkeessa Hankesuunnittelu Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4 Malli 5 Yleissuunnittelu Tekninen suunnittelu Rakennustekniset työt Talotekniset työt Olosuhdepalvelu(t) Kiinteistöpalvelut Käyttäjäpalvelu(t) Rahoitus Omistus Kuva 2. Elinkaarimallien suoritusvelvollisuudet ( = tilaaja, = palveluntuottaja). KANSAINVÄLISIÄ TALOTEKNIIKAN JA TALONRAKENTAMISEN ELINKAARIMALLEJA Nykyisen vilkkaan tiedonvaihdon maailmassa uudet ajatukset siirtyvät nopeasti eri puolille maailmaa, kuten talotekniikan elinkaarimallien kehittämiseen vaikuttavat tekijät. Elinkaarimallien soveltaminen on kaikkialla uutta ja toteutetut projektit ovat vielä pitkälti luetteloitavissa. Elinkaarimallien yleistyminen on kiinni paikallisista olosuhteista, kuten hidasliikkeisen rakennusliiketoiminnan toimintaympäristön elinkaaritarkasteluja suosivasta kehityksestä, rakennuskannan korjaustarpeesta, jonka yhteydessä kestävyyden vaatimus voi nousta esille taikka rakennusten korkeasta energiankulutustasosta tai energiansaannin epävarmuudesta sekä valtiollisesta ohjeistuksesta. Eri syistä jossakin maassa enin osa

6 6 Sisäilmayhdistys raportti 2X. taloista vaatii korjausta. Näin on esimerkiksi toisen maailman sodan jälkeen jälleenrakennetuilla alueilla. Uudisrakentamisen volyymin hidastuminen ja rakennusten korjaustarpeen nousu on yleismaailmallinen ilmiö Kiinaa ja sen tapaisia poikkeuksia lukuun ottamatta. Suomi yhtenä eturivin maana on kehittämässä talotekniikan elinkaarimalleja. Ajatus elinkaarimallien käytöstä on siirtynyt infrarakentamisesta talonrakennukseen. Isot infrahankkeet vaativat suuria investointeja ja niiden järjestäminen on toiminut elinkaarimalleihin siirtymisen veturina. Johtavana ajatuksena on ollut kunnallisten taikka valtiollisten hankkeiden toteutuksen ja käytön aikaisten palvelujen ulkoistaminen eli niiden toimittamisen kokonaisvastuun siirtäminen yksityisille toimijoille. Käytännöt ovat levinneet koko Brittiläiseen kansainyhteisöön (the British Commonwealth of Nations) ja edelleen muihin maihin. Kunnallisten teknisten palvelujen ulkoistamistarpeet edistävät elinkaarimalliajattelun yleistymistä. Uusien tehokkaampien urakkamuotojen kehittämisessä on hyödynnetty elinkaarimalliajattelua projektien aikataulun kiristämiseksi projektin läpimenoajan lyhentämiseksi ja sidotun pääoman kierron nopeuttamiseksi, eikä vähiten suomalaisissa rakentamisen hankekehityksessä. Talo- ja energiatekniikan huoltoon liittyvät tehtävät ovat olleet osa rakennuksen käytön aikaista kiinteistöjohtamisen toimintaa, jonka toimintaperiaatteet ovat yleistyneet Pohjois- Amerikasta nopeasti englantia puhuvaan maailmaan ja edelleen Britanniasta Hollannin kautta Eurooppaan. Kestävän kehityksen vaatimukset ovat kääntäneet rakennusalan toimijoiden katseet rakennuksen käyttökustannuksiin ja elinkaaren ekologisuuteen. Rakennuksen ylläpitoa pidetään kansainvälisesti rakennuksen taloudellisuuden tärkeimpänä tekijänä. Elinkaarimalleihin etsitään ennen muuta liiketoiminnan edellytyksiä parantavia yhteisiä pelisääntöjä ja toimivia teknisiä ratkaisuja, mutta myös oikeita kansallisia kannustimia joko tukimuotoja kehittämällä taikka rahoitusjärjestelyin. Elinkaarikorjaus voi lähteä liikkeelle energiakatselmuksista, jotka ovat vakiintunutta toimintaa ympäri kehittynyttä maailmaa. Niihin saatava kansallinen tuki vaihtelee 20:n, 50:n tai sadankin prosentin välillä. Elinkaarimalleilla saavutetaan merkittävää etua sillä, että rakennusvaiheessa tai korjauksen yhteydessä noudatetaan rakennuksen käytön kannalta energia- ja ekotehokkaita ratkaisuja. Saavutetuilla kokonaistaloudellisilla säästöillä voidaan rahoittaa rakennuksen korjaus ja parantaminen, mikä kuitenkin kansainvälisesti on vielä harvinaista ja toteutetuissa projekteissa on ulkopuolista investointirahoitusta. ELINKAARIMALLIEN TYÖKALUT Elinkaarimallien soveltamiseen tarvitaan erilaisia työkaluja tavoitteiden asettamiseen, niiden todentamiseen, elinkaariedullisuuden vertailuun, riskien tunnistamiseen ja hallintaan sekä sopimus- ja hankintamalleja. Elinkaarimallien työkaluista on esitys talotekniikan elinkaarimallien työkaluja artikkelissa. LÄHDELUETTELO 1. Lahdenperä, Pertti; Nykänen, Veijo; Rintala, Kai. (2005) Elinkaarimallit. Tilapalveluhankkeiden vaihtoehtoiset toimintatavat. Espoo, VTT, 56 s. VTT Tiedotteita - Research Notes; 2315 ISBN ;

Pääkäyttäjätoiminnot. Rakentaminen. Käyttäjäpalvelut. Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala

Pääkäyttäjätoiminnot. Rakentaminen. Käyttäjäpalvelut. Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2315 Täydentävä käyttö Rakentaminen Rakennussuunnittelu Kiinteistöpalvelut Käyttäjäpalvelut Pääkäyttäjätoiminnot Rahoitus, Omistus Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT

TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Iiro Immonen TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti

ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti Motivan julkaisuja 3/2000 1 ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti Tekijät Heikki Kilpeläinen ja Hannu Valkonen, Rejlers Oy Heikki

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA Ville Mälkönen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS Hankekuvaus 1(10) 1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS 1.1. Yleistä Porvoon kaupunki aikoo hankkia neljä päiväkotia; Omenatarhan, Ylä Haikkoon, Aurinkopellon ja Peiponpesän päiväkodit elinkaaritoteutuksella.

Lisätiedot

Kuntaopas - ESCOlla säästöjä Sisällys

Kuntaopas - ESCOlla säästöjä Sisällys Kuntaopas - ESCOlla säästöjä Sisällys 1 Energiansäästö ja uusiutuvat energialähteet... 2 2 ESCO ja sen hyödyt... 2 3 Mihin ESCO soveltuu... 3 4 Miten ESCO toteutetaan kunnassa... 3 1 Energiansäästö ja

Lisätiedot

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut. Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.fi Yleensä rakennushankkeen toteutusmuodot esitetään muotojen luettelona,

Lisätiedot

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN TEKNILLINEN TIEDEKUNTA VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN Heidi Hyppönen Diplomityö Ympäristötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatintyö,

Lisätiedot

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun

Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Jere Viljanen Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun hankinta Diplomityö Otaniemessä 19. joulukuuta 2013 Valvoja:

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA NINA HEIKKONEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA RAKENNUSSUOJELU KORJAUSRAKENTAMISESSA TAPAUSESIMERKKINÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON T RAKENNUKSEN PERUSKORJAUSHANKE 2013 2014 Jyväskylän yliopisto Taiteiden

Lisätiedot

Palveleva kiinteistöliiketoiminta

Palveleva kiinteistöliiketoiminta Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Teknologiaohjelmaraportti 16/2004 Loppuraportti Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 16/2004

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

uudet maat, ainaa tian Green

uudet maat, ainaa tian Green Ympäristöalan vienninn rahoitus ja uudet liiketoimintamallit: Case kohteina Balt tian maat, Venäjä ja Ukr ainaa Tutkimusraportti Anu Hassinen, Lauri Hietaniemi, Evilina Lutfi Green Net Finland ry ISBN

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot