Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista Case: PosiVire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista Case: PosiVire"

Transkriptio

1 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, Jari Handelberg, Jari Karjalainen, Pertti Kiuru, Ulla Karhu & Sirpa Eklund Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista Case: PosiVire Abstrakti Artikkelissa tarkastellaan PosiVire Oy:n toiminnan kokonaisvaikutuksista kolmesta eri näkökulmasta: Helsingin kaupungille syntyvät taloudelliset vaikutukset, toiminnan vaikutukset työllistyjän näkökulmasta ja toiminnan vaikutukset asiakkaan näkökulmasta. Artikkeli täydentää PosiVire Oy:n vaikuttavuustutkimuksesta ja sen tuloksista laadittua ja jo aikaisemmin julkaistua Power Point esitystä. Raportti esittelee yksityiskohtaisemmin tutkimuksen taustoja, tutkimuskysymyksiä, tutkimusmenetelmää ja tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen toteutti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja sen LTT-tutkimuspalvelut. Avainsanat: taloudelliset vaikutukset, toiminnan vaikutukset, sosiaalinen yritys, palvelujen tuottaminen. Tutkimuksen taustat ja tavoitteet PosiVire Oy on vuonna 2008 perustettu Helsingin kaupungin omistama rekisteröity sosiaalinen yritys. Vuonna 2010 yrityksen osa-omistajaksi tuli myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS). Yrityksen toimialana on tuottaa avustavia tukipalveluita, kuten vammaispalvelulain mukaisia avustaja- ja siivouspalveluja, vanhuspalveluja ja kiinteistöpalveluja omistajatahoilleen. Toiminnan tavoitteena on myös työllistää muutoin vaikeasti työllistyviä henkilöitä palkkatyöhön. Tavoitteena oli tuottaa riippumatonta tietoa PosiVire Oy:n toiminnan kokonaisvaikutuksista. Tieto auttaa yrityksen johtoa ja omistajia sekä muita sidosryhmiä arvioimaan toiminnan tuloksia ja vaikutuksia. Tiedolla on myös merkitystä yrityksen toimintaa edelleen kehitettäessä. 123

2 PosiVire Oy:n toiminnan vaikuttavuutta tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta: a) Helsingin kaupungille syntyvät taloudelliset vaikutukset. b) Toiminnan vaikutukset työllistyjän näkökulmasta. c) Toiminnan vaikutukset asiakkaan näkökulmasta. Helsingin kaupungille syntyvät taloudelliset vaikutukset Toiminnan taloudellista vaikuttavuutta arvioitaessa otettiin huomioon muun muassa kuntien velvollisuus lakisääteisesti määriteltyjen palvelujen tuottamiseen ja pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvat seuraamukset. PosiVireen toimintaan vaikuttavat lisäksi sosiaalista yrittämistä koskevat säädökset. Toiminnan vaikutukset työllistyjän näkökulmasta Toiminnan vaikutuksia työllistyjän näkökulmasta arvioitaessa viitekehyksenä käytettiin aikaisempien tutkimusten pohjalta rakennettua mallia. Sen mukaan sosiaalisen yrityksen toiminnalla voi olla vaikutuksia muun muassa työllistetyn terveyteen, talouteen, sosiaalisiin suhteisiin ja laajemmin elämän laatuun. Osa vaikutuksista liittyy työllistymisen aiheuttamaan muutokseen suhteessa henkilön sosiaali etuuksiin. Asiakastyytyväisyys Toiminnan kokonaisvaikutusta arvioitaessa on syytä selvittää myös asiakkaiden tyytyväisyyttä toimintaa kohtaan. Asiakastyytyväisyyttä selvitettiin tässä tutkimuksessa haastattelemalla työkohteiden työnjohtoa. Tutkimuksen toteutus ja menetelmät Tutkimuksen kenttätyö toteutettiin loka-marraskuussa Toiminnan taloudellisten vaikutusten arviointilaskelmia täydenneltiin vielä tammikuussa PosiVire Oy:n vuoden 2011 taloudellista tulosta koskevat tiedot täydennettiin tilinpäätöksen valmistuttua. Helsingin kaupungille syntyvät taloudelliset vaikutukset Toiminnan taloudellisia vaikutuksia arvioitiin selvittämällä PosiVire Oy:n taloudellista kannattavuutta ja tehokkuutta kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana ja laskemalla työllistämistoiminnan seurauksena säästyviä työttömyyspäivärahoja 124

3 sekä työllistymisen seurauksena lisääntyneitä verotuloja. Toiminnan taloudellista tuottavuutta arvioitiin sisäisen korkokannan menetelmällä (Internal Rate of Return). Tutkimusaineistoina käytettiin tilinpäätöstietoja sekä työvoima- ja verohallinnon julkaisemia dokumentteja. Täydentävänä aineistona käytettiin PosiVire Oy:n toiminnasta hiljattain tehtyä auditointia. Toiminnan vaikutukset työllistyjän näkökulmasta Toiminnan vaikutuksia työllistyjän näkökulmasta selvitettiin haastattelututkimuksella. Tavoitteena oli haastatella mahdollisimman monta työntekijää annetun aikataulun (loka-marraskuu) ja työntekijöiden työtilanteiden/haastattelu-mahdollisuuksien puitteissa. Haastattelut toteutettiin palvelutiimien tapaamisten yhteydessä. Haastattelut kestivät noin 30 minuuttia per työntekijä. Haastattelut olivat teemahaastatteluja. Haastattelujen rakenne oli seuraava: aikaisempi ja PosiVire Oy:tä edeltänyt työ/opiskeluhistoria (mukaan lukien mahdolliset työttömyys ja työkyvyttömyysjaksot) tieto PosiVire Oy:stä ja tulo yritykseen, työtehtävät ja työhön perehdytys PosiVire Oy:ssä, tuntemukset ja kokemukset PosiVire Oy:ssä, muutokset/tuntemukset (myönteiset/kielteiset) PosiVire Oy:tä edeltävään aikaa ja työllistymisnäkymät ja muut lähitulevaisuuden näkymät PosiVire Oy:n jälkeen. Haastattelut toteutettiin kolmen tutkijan voimin. Tutkijat käyttivät teemahaastattelulomaketta, jonka laatimisessa he kaikki olivat myös olleet mukana. Samalla oli sovittu haastattelutekniikasta ja käytännöistä. Toiminnan vaikutukset asiakkaan näkökulmasta Toiminnan vaikutuksia asiakkaan näkökulmasta selvitettiin puhelinhaastattelemalla työkohteiden työnjohtoa (viisi henkilöä). Haastateltavat valittiin satunnaisotannalla PosiVire Oy:n kaikkien työkohteiden työnjohtajat kattavalta listalta. Haastattelukysymykset olivat avoimia kysymyksiä. Ne liittyivät kokemuksiin työllistyvien henkilöiden toiminnasta työkohteissa sekä kokemuksiin yhteistyöstä PosiVire Oy:n kanssa. Tutkimuksen tulokset PosiVire Oy:n toiminta talouden lukujen valossa PosiVire Oy:n toiminta on käynnistynyt nopeasti. Liikevaihto saavutti ensimmäisenä 125

4 täytenä toimintavuonna euroa. Vuoden 2010 liikevaihto oli euroa (Kuvio1). Kuvio 1: PosiVire Oy:n tulos (1000 ) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tappiot Liikevoitto/-tappio Tilikauden voitto/-tappio PosiVire Oy:n kannattavuus, vakavaisuus ja maksuvalmius ovat erittäin hyvät. Yrityksen talousluokka Asiakastieto Oy:n Voitto+ tietokannan vuoden 2009 tilinpäätöstietojen mukaan erinomainen (Taulukko 1). Taulukko 1: Asiakastieto Oy:n Voitto+ tietokannassa annetut arviot PosiVIre Oy:n taloustilanteesta 2009 Kannattavuus: Vakavaraisuus: Maksuvalmius: Talousluokka: erittäin hyvä erittäin hyvä erittäin hyvä erittäin hyvä Käyttökate Oma varaisuusaste Quick Ratio Sijoitetun pääoman tuotto-% PosiVire Oy 27,0 % 68,2 % 3,1 128,9 % Toimialan mediaani 12,6% 68,2 % 2,1 15,4 % 126

5 PosiVire Oy:n taloudellinen vaikuttavuus Tämän tutkimuksen kannalta, yhtä tärkeää, kuin arvioida PosiVire Oy:n taloudellista tehokkuutta ja tulosta, oli arvioida yrityksen toiminnan sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia ympäristöönsä. PosiVire toimii mottonsa mukaisesti työmarkkinoilla muuten heikosti työllistyvien tankkaus- ja huoltopisteenä ja kiitoratana takaisin työelämään. PosiVire ottaa työsuhteeseen muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä ja ohjaa ja kannustaa heitä ja hankkii heille työn PosiViren omistaja tahojen erilaisissa työkohteissa. Henkilöt ovat työsuhteessa PosiVire Oy:hyn sovitusti korkeintaan kaksi vuotta, jona aikana henkilöt onnistumisten kautta saavat kyvyt ja valmiudet palata takaisin työmarkkinoille ja/tai innostuksen lähteä lisäkouluttautumaan esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen kautta. Kasvavan kohderyhmän muodostavat myös maahanmuuttajataustaiset henkilöt, joille PosiVire Oy tarjoaa tuetun polun suomalaisille työmarkkinoille. Heidän kohdallaan on mahdollisuus järjestää myös täydentäviä kieliopintoja täydentämään polkua työelämään. PosiViren toiminnan taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida seuraavasti. Jos henkilöt (50) olisivat työttömänä, heidän kustannuksensa (työttömyyskorvaus/työmarkkinatuki) yhteiskunnalle olisivat noin euroa vuodessa. Vastaavasti heidän tuolloin maksamat välittömät verot olisivat maksimissaan yhteensä euroa vuodessa (Taulukko 2). Taulukko 2: PosiVire Oy:n toiminta yhteiskunnan näkökulmasta 50 työntekijää Jos he olisivat työttömänä, kustannukset yhteiskunnalle työttömyyskorvaus/ työmarkkinatuki noin 500 euroa/kk/hlö = euroa vuodessa (+ muut tuet) Heidän maksamat verotulot yhteensä euroa Nyt heidän työllistyessään, tuo kustannus säästyy. Sitä vastoin, työllistyttyään, he maksavat veroja palkkatuloistaan yhteensä arviolta noin euroa vuodessa. Jo lähes puolet PosiViren toimintaan annetusta tuesta (palkkatuki ja Helsinki-lisä) saadaan takaisin välittömästi lisääntyneinä verotuloina (Taulukko 3). Taulukko 3: PosiVire Oy:n toiminta yhteiskunnan näkökulmasta 50 työntekijää Investointi: Palkkatuki ja Helsinki-lisä = euroa Lisääntynyt veronmaksukyky vaikutus verokertymään (ilman yksilökohtaisia vähennyksiä): Tulot 500 euroa/kk maksaa veroja 400 euroa/ vuosi *50 = euroa Tulot 1000 euroa/kk maksaa veroja euroa/ vuosi *50 = euroa Tulot 1500 euroa/kk maksaa veroja euroa/ vuosi *50 = euroa Jo ensimmäisenä vuonna lähes 50 % investoinnista lisääntyneinä verotuloina takaisin 127

6 PosiVire Oy:n toiminta voidaankin nähdä investointina, jolle voidaan laskea tuotto esimerkiksi sisäisen korkokannan menetelmällä (Intern Rate of Return). Tuotto riippuu toiminnan taloudellisesta tehokuudesta ja toisaalta kyvykkyydestä nostaa muuten heikosti työllistyviä henkilöitä työmarkkinoille. Mitä useampia ja mitä pidemmäksi ajaksi henkilöitä kyetään saattamaan työelämään, sitä parempi on investoinnin tuotto. Seuraavasta taulukosta (taulukko 4) käy ilmi, että jos toiminta kykenisi nykyisellä toiminnan taloudellisella tehokkuudella nostamaan vuosittain työelämään, esimerkiksi viideksi vuodeksi, puolet kulloisistakin PosiViren viidestäkymmenestä työntekijästä, se tarkoittaisi sisäisen korkokannan menetelmällä 57 prosentin tuottoa sijoitetulle pääomalle. Tämä siis silloinkin, vaikka puolet työntekijöistä palautuisi takaisin työttömiksi ja työttömyyskorvausten piiriin. Ensimmäisten toimintavuosien kokemuksen perusteella, kun heikosti työmarkkinoilla sijoittuvien työelämään saattamisessa on onnistuttu, PosiVire Oy:llä näyttäisi olevan edellytykset hyvään tuottoon. Seuraavaksi esitettävän haastattelututkimuksen tulokset antavat lisäksi ennakoivaa tietoa siitä, miten työntekijät kokevat Posi- Vire Oy:n toiminnan ja minkälaisina työntekijät näkevät mahdollisuudet palata takaisin työmarkkinoille. Se, miten investointi tuottaa pidemmällä ajanvälillä, vaatii kuitenkin seurantatutkimuksen tekemistä. Taulukko 4: PosiVire Oy:n toiminta yhteiskunnan näkökulmasta 50 työntekijää Säästyneet työttömyyskorvaukset euroa/vuosi Investointi: Palkkatuki ja Helsinki-lisä = euroa Lisääntyneet verotulot/vuosi euroa Jos investointi nostaa takaisin työelämään 5 vuodeksi, kaikki 50 henkilöä, niin IRR 115 %, jos puolet niin 57 7 vuodeksi, kaikki 50 henkilöä, niin IRR 121 %, jos puolet niin vuodeksi, kaikki 50 henkilöä, niin IRR 122 %, jos puolet niin 72 Osatyökykyisen työllistäminen = investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin/antaa hyvän tuoton investoinnille. PosiVire Oy:n vaikuttavuus työllistettävien työntekijöiden näkökulmasta PosiVire Oy:n toiminnan vaikutuksia työllistettäviin työntekijöiden selvitettiin haastattelututkimuksen avulla (Taulukko 5). Tutkimuksessa haastateltiin 28 työntekijää. Tämä edustaa 63 prosenttia yrityksen työllistettävistä työntekijöistä. Haastattelut kestivät noin puoli tuntia henkilöä kohden. Haastatteluissa kysyttiin ensin PosiVire Oy:tä edeltäneestä työhistoriasta ja työttömyys- ja mahdollisista työkyvyttömyysjaksoista. Seuraavaksi kysyttiin sitä, mitä kautta henkilö oli saanut tiedon tai 128

7 tietoa PosiVire Oy:tä ja miten päätyi työntekijäksi yritykseen. Kolmantena asiana kysyttiin henkilön työtehtävistä PosiVire:ssa sekä sitä, oliko henkilö saanut ohjausta työelämään sijoittumiseksi ja jos oli, miten henkilö oli sen kokenut. Samalla kysyttiin myös sitä, olivatko PosiVire Oy:n työnohjauksesta vastaavat palvelutiimien vetäjät esitelleet myös mahdollisia koulutusvaihtoehtoja, kuten oppisopimuskoulutusta. Neljäntenä asiana kysyttiin sitä, miten henkilöt kokivat ajan Posive Oy:ssä verrattuna sitä edeltävään aikaan. Minkälaisia havaittuja ja koettuja vaikutuksia PosiVire Oy:ssa työnteko on tuonut mukanaan, niin myönteisiä kuin kielteisiäkin. Viimeisenä asiana kysyttiin sitä, miten henkilö näkee lähitulevaisuutensa ja työllistymismahdollisuutensa PosiVire Oy:ssä työskentelyn jälkeen. Taulukko 5: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulmasta 28 työntekijän haastattelut (63 % työntekijöistä) n. 30 min haastattelu/työntekijä Taustat/työhistoria ennen kuin aloitti PosiVire Oy:ssä Työtehtävät ja ohjaus PosiVire Oy:ssä Miten kokee ajan PosiVire Oy:ssä verrattuna sitä edeltävään aikaan? Miten näkee lähitulevaisuuden? Haastattelututkimukseen osallistuneista oli naisia 22 (79 %) ja miehiä 6 (21 %) (Taulukko 6). Jakauma edustaa hyvin PosiVire Oy:n kaikkien työntekijöiden sukupuolijakaumaa. Maahanmuuttajataustaisia haastatteluun osallistuneista oli 8 (29 %). Sekin on hyvin lähellä maahanmuuttajataustaisten osuutta PosiVire Oy:n kaikista työntekijöistä, joka on runsaat 30 prosenttia. Haastatellut edustivat laajasti eri ikäisiä henkilöitä. Nuorin oli 22 vuotta ja vanhin 58 vuotta. Haastatellut jakautuivat syntymävuotensa perusteella tasaisesti eri vuosikymmenillä syntyneisiin. Tämäkin edustaa hyvin PosiVire Oy:n työntekijöiden ikäjakaumaa. Haastateltujen henkilöiden työkokemus PosiVire Oy:ssä vaihteli tasaisesti yhden kuukauden ja kahden vuoden välillä. PosiVire Oy:n työntekiijät edustavat taustoiltaan monenlaisia erilaisia työuria (Taulukko 7). Aikaisemmat työhistoriat kattavat siivousta, keittiötyötä, lastenhoitoa, vanhustenhoitoa, toimistotöitä ja esimerkiksi verhoilutöitä. Taustalla on myös työttömyysjakso ja monilla myös työkyvyttömyysjakso ja siihen liittynyt alentunut työkyky. Monien taustalta löytyy myös kuntoutustoimenpiteitä. 129

8 Taulukko 6: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Haastateltujen jakaumat: Naisia 22 (79 %), miehiä 6 (21 %) Maahanmuuttajataustaisia 8 (29 %) Ikäjakauma 22 v 58 v Työkokemus PosiVire Oy:ssä 1 kk 2 v Taulukko 7: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Aikaisempi työhistoria: Siivous, keittiö, lastenhoito, vanhustenhoito, toimistotyöt, verhoilu Työttömyysjakso Työkyvyttömyysjakso/alentunut työkyky Kuntoutus Taulukko 8: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Mistä tieto PosiVire Oy:stä? Mitä kautta PosiVireen?: Työvoimatoimistosta Työvoimatoimiston kuntoutusohjaajalta Työhönvalmennuskurssilta, Amipajasta Ystävältä Lehti-ilmoituksesta Järjestöiltä, liitoilta PosiVire Oy:n työntekijät ovat alunperin saaneet tiedon tai tietoa PosiViresta työvoimatoimistosta, työvoimatoimiston kuntoutusohjaajalta, työhönvalmennuskurssilta, ystäviltä, lehti-ilmoituksista (järjestölehdet) ja järjestöiltä ja liitoilta. Maahanmuuttajataustaisilla korostuivat ystävät keskeisimpinä tiedon lähteinä (Taulukko 8). Haastateltujen henkilöiden nykyiset työtehtävät PosiVire Oy:ssä liittyivät siivoukseen, vaate- ja ruokahuoltoon, keittiötöihin, hoivatyöhön, vanhustenhoitoon, lastenhoitoon ja vammaispalveluihin. Muutaman haastatellun henkilön tehtävät liittyivät myös toimistotöihin ja ATK-tuki tehtäviin. Työkohteina useimpien haastateltujen kohdalla olivat palvelutalo tai päiväkoti. Merkittävän ryhmän muodostivat myös kotihoitoa tekevät työntekijät (Taulukko 9). Päällimmäisenä kokemuksena PosiVire Oy:ssä työskentelystä voidaan todeta, että useimmat haastatellut kertoivat olevansa tyytyväisiä työhönsä ja viihtyvänsä hyvin 130

9 PosiViressa. Takaisin työelämään pääseminen tuntui hyvältä. Vastaavasti työ Posi- Viressa oli vastannut odotuksia ja osin jopa ylittänyt odotukset. Muutamat haastatellut kertoivat lähteneensä mukaan ilman suuria odotuksia ja kokivat työn olevan ok (Taulukko 10). Mitä tulee haastatteluissa esille nousseissiin negatiivisiin kokemuksiin, esille nousi neljän haastatellun kohdalla erityisesti työn fyysinen raskaus (Taulukko 11). Taulukko 9: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Työtehtävät PosiVire Oy:ssä: Siivous, vaate- ja ruokahuolto, keittiötyö, hoivatyö, vanhustenhoito, lastenhoito, vammaispalvelut Uusimpina toimistotyöt, ATK-tuki Kohteita palvelutalot, päiväkodit, kotihoito Taulukko 10: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Päällimmäisiä kokemuksia PosiVire Oy:stä: Viihtyy hyvin ja on tyytyväinen työhönsä Tuntuu hyvältä Vastannut odotuksia, osin ylittänyt odotukset Vastannut hyvin odotuksia, ei yllätyksiä Ei ollut odotuksia OK Taulukko 11: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Kokemuksia PosiVire Oy:stä (negatiivisia): Työ on raskasta, työ on fyysisesti raskasta (4) Haastatteluissa kysyttiin erikseen sitä, mitä mieltä he olivat PosiVire Oy:n toiminnasta. Samalla kysyttiin, olivatko henkilöt saaneet PosiViressa työhön ohjausta ja oliko koulutusmahdollisuuksista kerrottu. Kaikki kertoivat saaneensa perehdytystä ja ohjausta työhön (Taulukko 12). Samoin koulutusmahdollisuuksista mukaan lukien oppisopimuskoulutusmahdollisuudet oli kerrottu. Muutamat olivatkin tarttuneet oppisopimuskoulutuksen tuomiin mahdollisuuksiin. Yleisesti ottaen haastatellut olivat tyytyväisiä esimiehiinsä PosiViressa. Esimiehiä oli helppo lähestyä. Samoin PosiViressa vallitsi heidän mielestä hyvä työilmapiiri. Myös työtehtävien 131

10 määrittelyssä oli vastaajien mukaan useimmiten onnistuttu. Töitä oli omiin kykyihin nähden sopivasti. Hyvänä asiana pidettiin myös sitä, että esimiehet/työnjohtajat käyvät säännöllisesti työkohteissa ja auttavat osaltaan tehtäviin sisälle pääsyä, jos varsinainen tehtävään liittyvä työnohjaus kuuluukin yleisesti sijoituskohteen työnjohdolle. Kahdessa haastattelussa esille nousseet negatiiviset kokemukset PosiViren toimista liittyivät siihen, että henkilöt eivät kokeneet saaneensa riittävästi perehdytystä työhönsä (Taulukko 13). Taulukko 12: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Kokemuksia PosiVire Oy:n toiminnasta: Olen saanut perehdytystä ja ohjausta työhön Esimiestä helppo lähestyä Hyvä työilmapiiri Sopivasti töitä Oppisopimusasiat otettu esille Perehdytys työhön ja PosiVireen OK Työnjohtaja käy säännöllisesti työkohteessa Taulukko 13: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Kokemuksia PosiVire Oy:n toiminnasta (negat.): Ei saanut riittävästi perehdytystä työhön (2) Kysyttäessä työntekijöiltä, miten he kokivat ajan PosiViressa verrattuna sitä edeltävään aikaan, eniten haastatteluissa korostuivat työn ja työelämän mukanaan tuomat elämän säännöllisyys ja säännöllinen rytmi (Taulukot 14 ja 15). Vastauksissa korostui myös se, että henkilöt kokivat päässeensä muiden työssäkäyvien kanssa samaan rytmiin. Muutamissa vastauksissa korostui myös se, että on parempi olla työssä kuin työttömänä kotona. Myös rahatilanteen ja talouden koettiin vähän parantuneen. Haastetteluissa nousi esille myös se, että henkilöiden terveystilanne oli monesti parantunut säännöllisen elämänrytmin ja työn kautta. Elämän hallinnan koettiin myös kokonaisuudessaan parantuneen. Taulukko 14: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Erot ja muutokset PosiVire Oy:tä edeltävään aikaan: Säännöllinen työ ja rytmi Elämä on säännöllisempää 132

11 Takaisin säännölliseen työhön Muiden työssäkäyvien kanssa samaan rytmiin Parempi olla työssä kuin työttömänä kotona Rahatilanne on parantunut Pystynyt järjestämään raha-asiat paremmin Talous ok Taulukko 15: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Erot ja muutokset PosiVire Oy:tä edeltävään aikaan: Säännöllisempi elämä ja parempi terveys Parempi elämän hallinta Kielteisinä asioina PosiVire aikaa sitä edeltävään aikaan verrattaessa nousivat esille muutaman vastaajan kohdalla liian pieni palkka työmäärään ja työn raskauteen nähden (Taulukko 16). Muutaman vastaajan kohdalla esille nousivat myös työajan riittämättömyys työkohteen asettamiin vaatimuksiin nähden. Yhden haastatellun kohdalla taloudellinen tilanne oli heikentynyt PosiViretta edeltäneeseen aikaan nähden. Yhden haastatellun kohdalla nousi esille myös rajallisempi vapaaaika PosiViretta edeltävään aikaan verrattuna. Tässäkin tapauksessa pienten tulojen koettiin rajoittavan vapaa-ajan mahdollisuuksia enemmän kuin vapaa-ajan määrän. Taulukko 16: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Erot ja muutokset PosiVire Oy:tä edeltävään aikaan (negat): Liian pieni palkka työmäärään nähden (2) Osittain ollut negatiivisia vaikutuksia, työn raskaus, huono palkka, työaika ei riittävä, ostavan organisaation vaatimukset (2) Taloudellinen tilanne heikko (1) Vapaa aika supistunut, pieni palkka rajoittaa mahdollisuuksia (1) PosiVire Oy:n työtekijät näkivät lähitulevaisuutensa myönteisessä valossa (Taulukko 17). Monet uskoivat saavansa töitä muualta PosiVire-kauden jälkeen. Muutamat olivat lisäksi lähteneet tai lähtemässä oppisopimuskoulukseen parantaakseen asemaansa työmarkkinoilla. Se, mikä oli toisaalta myönteistä, mutta joka toisaalta ei ollut tavoitteiden mukaista, oli se, että monet viihtyivät hyvin PosiViressa ja haluaisivat jatkaa PosiViressa työllistymiskauden jälkeenkin. PosiViren toiminnan taloudellisen vaikuttavuuden ennakointiin liittyen, oleellista on se, että monet uskovat työllistyvänsä PosiVire-kauden jälkeen myös muualle. 133

12 Tärkeää on myös tunnistaa se, että haastatelluista viisi henkilöä (17 %) ei nähnyt suurta mahdollisuutta työllistyä muualle PosiViren jälkeen (Taulukko 18). Näistä neljän henkilön kohdalla selityksenä oli se, että he eivät pysyvän vamman tai osatyökykyisyyden takia katsoneet kykenevänsä sijoittumaan vapaille työmarkkinoille, ilman jonkinlaista työllistymistukea. Heidän toiveensa olikin, että he saisivat työllistämistukea ja voisivat jatkaa PosiViren työntekijöinä pitempään. Taulukko 17: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Miltä lähitulevaisuus näyttää?: Viihtyy PosiViressa Haluaisi jatkaa PosiViressa Toivottavasti työ PosiViressa jatkuu Oppisopimuskoulutukseen Kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta Lähitulevaisuus auki Eiköhän jotakin työtä löydy Taulukko 18: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Miltä lähitulevaisuus näyttää?: Ei näe suurta mahdollisuutta työllistyä muualle (5) Osatyökykyisyys estää normaalin työllistymisen (4) PosiVire Oy:n vaikuttavuus asiakkaiden näkökulmasta Tutkimuksessa selvitettiin myös PosiVire Oy:n toiminnan vaikutuksia asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaan näkökulmaksi rajattiin tässä tutkimuksessa työkohteiden työnjohdon näkökulma. Sen katsottiin kertovan sekä siitä, miten henkilöt toimivat työkohteissa ja hoitivat tehtävänsä ja toteuttivat palvelutehtäväänsä että miltä Posi- Viren toiminta näytti työkohteiden näkökulmasta katsottuna. Haastateltujen työkohteiden työnjohtajien mukaan PosiVire Oy:n työntekijöistä on paljon hyviä kokemuksia (Taulukko 19). Työntekijät ovat olleet pidettyjä ja myös pitkäaikaisia työntekijöitä tehtävissä, joihin on ollut vaikea saada sitoutuneita ja pitkäaikaisia työntekijöitä. Työnjohtajien mukaan työntekijät ovat hoitaneet työnsä hyvin ja myös työkohteiden muilta työntekijöiltä on tullut positiivista palautetta. PosiViren työntekijät on koettu myös iloisina ja halukkaina oppimaan tehtävien vaatimia asioita. Joissakin tapauksissa on ollut alkuhankaluuksia ennen kuin työkohteiden työt ja käytännön asiat ovat tulleet selviksi. Taustalla on voinut olla kommunikaatiovaikeuksia, esimerkiksi 134

13 maahanmuuttajataustaisten kohdalla. Näissäkin tapauksissa, käytännön asioiden tultua selviksi, työt ovat sujuneet hyvin ja työhön on oltu tyytyväisiä. Taulukko 19: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työkohteiden näkökulmasta Minkälaisia kokemuksia työntekijöistä? Hyviä kokemuksia, työntekijät ovat olleet pitkäaikaisia ja pidettyjä Hyviä kokemuksia, työntekijät ovat hoitaneet mallikkaasti työnsä, myös työkavereilta tullut positiivista palautetta Iloisia ja halukkaita oppimaan Alku saattaa olla hankalaa, mutta kun käytännön asiat ja työt ovat tulleet selviksi niin työ on sujunut hyvin Alussa pientä sisäänajoa ja kommunikointivaikeuksia, mutta kun käytännön asiat ja työt ovat tulleet selviksi niin työ on sujunut hyvin, myös kohteen asiakkaat ovat kiitelleet Työkohteiden työnjohdon kokemukset PosiViren toiminnasta ovat yleisesti myönteisiä. Yhteistyö PosiVire yhteyshenkilöiden kanssa on koettu helpoksi ja mutkattomaksi (Taulukko 20). PosiViren asiakasotetta pidetään hyvänä. Säännölliset palaverit ovat edesauttaneet yhteistyön sujuvuutta. Työnjohtajien mukaan PosiViren kautta on ollut helppo saada työntekijöitä eikä vaihtuvuutta ole ollut juurikaan. Työntekijät ovat saaneet PosiVirelta ennen tuloaan tarvittavan perustiedon. Varsinainen tehtävään perehdytys on tehty työkohteen työjohdon toimesta. Jos jossakin kohteessa on ollut toivottavaa PosiViren toiminnan suhteen, toiminnan on koettu kehittyneen koko ajan parempaan suuntaan. Taulukko 20: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työkohteiden näkökulmasta Minkälaisia kokemuksia PosiViresta? Yhteistyö PosiViren yhteyshenkilön kanssa on ollut mutkatonta ja helppoa, palavereita pidetään PosiViren kautta on ollut helppo saada työntekijöitä eikä vaihtuvuutta ole ollut Työntekijät ovat saaneet ennen tuloaan PosiVirelta perusinfon ja varsinainen perehdytys sitten työpaikalla Yhteistyö toimii hyvin, PosiViren asiakasote on hyvä ja heitä on helppo lähestyä Toiminta on kehittynyt parempaan suuntaan koko ajan Yhteenveto ja johtopäätökset PosiVire Oy:n vaikuttavuustutkimuksen yhteenvetona voidaan todeta, että Posi- Viren toiminta on lähtenyt nopeasti ja taloudellisesti tehokkaasti käyntiin. Lisäksi 135

14 ensimmäiset kokemukset ja havainnot toiminnan vaikuttavuudesta ovat kannustavia. Ensimmäiset onnistumiset takaisin työelämään saattamisessa, työntekijöiden kokemukset toiminnan voimaannuttavasta vaikutuksesta ja heidän uskomuksensa työpaikan löytymisestä työmarkkinoilta PosiVire-kauden jälkeenkin luovat uskoa myös toiminnan merkittävään taloudelliseen vaikuttavuuteen. Kuten investoinnin tuottoa hahmottavassa osassa totesimme, toiminnan taloudellisen samoin kuin sosiaali senkin pitkänajanvälin vaikuttavuuden selvittäminen vaatii seurantatutkimusta. Yleisenä johtopäätöksena kyseisen PosiVire -tutkimuksen ja sen laskelmien perusteella voidaan todeta, että sosiaalisella yrittäjyydellä voi olla suuri taloudellinen ja sosiaalinen hyöty yksilöille ja yhteiskunnalle. Ensinnäkin toiminnasta on hyötyä sellaisten tehtävien ja palvelujen hoitamisessa, joihin on muuten vaikea saada tekijöitä. Toisaalta toiminta edesauttaa muuten heikosti työllistyvien henkilöiden henkistä, fyysistä sekä sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Kun vielä otetaan huomioon investoinnin mahdollinen taloudellinen tuotto yhteiskunnalle, etenkin silloin kun siihen on kehitetty toimiva ja tuloksellinen ratkaisu, toimintaa ja siihen sijoittamista voidaan pitää hyvin tarkoituksenmukaisena. Yhteenveto PosiVire Oy:n toiminta lähtenyt nopeasti käyntiin Taloudellisesti tehokasta, vaikuttavaa ja tuloksellista Toiminnan pidemmän ajanvälin vaikuttavuus (sosiaalinen, taloudellinen) vaatii kuitenkin seurantatutkimusta. 136

Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset - Case: Posivire Oy. Jari Handelberg Jari Karjalainen Pertti Kiuru Ulla Karhu

Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset - Case: Posivire Oy. Jari Handelberg Jari Karjalainen Pertti Kiuru Ulla Karhu Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset - Case: Posivire Oy Jari Handelberg Jari Karjalainen Pertti Kiuru Ulla Karhu Tutkimuksen viitekehys Posivire Oy:n taloudellinen vaikutus Posivire Oy:n

Lisätiedot

PosiVire Oy:n vaikuttavuusselvitys

PosiVire Oy:n vaikuttavuusselvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuusselvitys Jari Handelberg Jari Karjalainen Pertti Kiuru Ulla Karhu Aalto-yliopisto, kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus, LTT-tutkimuspalvelut Helsinki 30.5.2011 PosiVire Oy:n vaikuttavuusselvitys

Lisätiedot

Sosiaalinen yritys. Case: PosiVire

Sosiaalinen yritys. Case: PosiVire Sosiaalinen yritys Case: PosiVire Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yritys Yhteiskunnallinen yritys hoitaa yhteiskunnallista tehtävää kannattavan liiketoiminnan avulla Ei tarkkaa määritelmää Suomessa tai

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Talous vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen taloudellisia ulottuvuuksia

Talous vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen taloudellisia ulottuvuuksia VATES-päivät 24.3.2011 Teemasessiot Teemasessio III: Talous vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen taloudellisia ulottuvuuksia Puheenjohtaja: Kehittämispäällikkö Jukka Lindberg, VATES säätiö Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

TYÖLLISTÄMISJAKSOON LIITETTY TYÖHÖNVALMENNUS TAMPEREEN SARKA OY:SSÄ. http://www.tampereensarka.fi/images/muok attu_1.jpg

TYÖLLISTÄMISJAKSOON LIITETTY TYÖHÖNVALMENNUS TAMPEREEN SARKA OY:SSÄ. http://www.tampereensarka.fi/images/muok attu_1.jpg TYÖLLISTÄMISJAKSOON LIITETTY TYÖHÖNVALMENNUS TAMPEREEN SARKA OY:SSÄ http://www.tampereensarka.fi/images/muok attu_1.jpg TAMPEREEN SARKA OY Tampereen kaupungin omistama sosiaalinen yritys Sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Kristiina Leppänen 3.12.2014 Opinnäytetyö kevät 2014 Sosiaalialan

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään Kärkihanke osana strategisen hallitusohjelman toimeenpanoa 2016 2019 Painopistealue Hyvinvointi ja terveys Kuka on osatyökykyinen? Henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Yli 50-vuotiaiden työllistyminen. 26.11.2013 Yli 50-vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 1

Yli 50-vuotiaiden työllistyminen. 26.11.2013 Yli 50-vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 1 Yli 50-vuotiaiden työllistyminen 26.11.2013 Yli 50-vuotiaiden työllistyminen / Riitta-Liisa Kokko 1 Tausta Julkisen talouden kestävyysvajeen vähentäminen edellyttää nuorten ja eläkeikää lähestyvien työikäisten

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistämisen avustusohjelma

Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistämisen avustusohjelma Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistämisen avustusohjelma 1 Paikka auki II - peruslähtökohdat Paikka auki II -avustusohjelman tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden

Lisätiedot

25-50 -vuotiaiden kokemuksellinen hyvinvointi

25-50 -vuotiaiden kokemuksellinen hyvinvointi 25-50 -vuotiaiden kokemuksellinen hyvinvointi Marika Kunnari & Anne Keränen & Asko Suikkanen Lapin yliopisto Päätösseminaari 26.11.2013 Helsinki Tutkimuskysymykset: Mitkä tekijät selittävät kokemuksellista

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Kauppa vetovoimaisena työnantajana

Kauppa vetovoimaisena työnantajana Kauppa vetovoimaisena työnantajana Puheenjohtaja Ann Selin Vähittäiskaupan ennakointiseminaari 10.3.2015 PAM lukuina Jäseniä 232 381 (31.12.2014) Naisia n. 80 % jäsenistä Nuoria, alle 31-vuotiaita 30 %

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten organisaatioissa tuettiin osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista ja mitkä tekijät estivät tai edistivät sitä. Tutkimuskysymyksiä

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Tuula Miettinen Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Espoon kaupungin yritysilmasto arvioitiin edellisvuosia paremmaksi Kantar TNS:n (ent. TNS Gallup) keväällä 2017

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry.

Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry. Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry. Lähtökohdat Esitelmä perustuu tutkimukseen Ekholm E, Teittinen A. Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä

Lisätiedot

edellä kuntakokeilussa

edellä kuntakokeilussa edellä kuntakokeilussa Jyväskylässä 25.11.2013 Työllisyyden Kuntakokeilu www.jyvaskyla.fi/tyo/kuntakokeilu www.toihinpalvelu.fi www.facebook.com/tyo/kuntakokeilu Euroja ja ihmisiä 2000 M 2100 150 M 8,8

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Selvitys vaikeasti työllistettävien palkkaamisesta palveluyrityksiin

Selvitys vaikeasti työllistettävien palkkaamisesta palveluyrityksiin Selvitys vaikeasti työllistettävien palkkaamisesta palveluyrityksiin Mikko Martikainen Helmikuu 2003 Toimenpiteet työttömien työnhakijoiden työllistämiseksi Vuoden 2003 työvoimatiedustelun yhteydessä Palvelutyönantajat

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Tausta SOL konserni on Suomen suurimpia palvelualan työllistäjiä. SOLIssa työskentelee tällä hetkellä lähes 10 000 työntekijää, joista n 7500 Suomessa.

Lisätiedot

MERKITYKSELLISEN JA ARVOKKAAN TYÖN INDIKAATTORI TIIVISTELMÄ

MERKITYKSELLISEN JA ARVOKKAAN TYÖN INDIKAATTORI TIIVISTELMÄ MERKITYKSELLISEN JA ARVOKKAAN TYÖN INDIKAATTORI TIIVISTELMÄ 1. MERKITYKSELLISEN JA ARVOKKAAN TYÖN TAUSTA Viime vuosien heikko taloudellinen kehitys on tuonut muutoksia erityisesti työn ja työpaikkojen

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Niina Laitinen Esittelijänä Nina Aarola Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta Turku 25.10.2011

Niina Laitinen Esittelijänä Nina Aarola Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta Turku 25.10.2011 Niina Laitinen Esittelijänä Nina Aarola Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta Turku 25.10.2011 Tutkimus tehtiin Satakunnan TE-toimistoille (4), ELY-keskukselle ja Työmieli-hankkeelle Puhelinhaastattelut

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa

Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa Vantaan kaupunki Elina Patana 7.3.2016 Elinvoimaohjelman 2014-2016 painopisteet 1. Yrityspalveluiltaan ylivoimainen 2. Edelläkävijä

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,00 Lainaa 2000 /asukas Ylijäämää 3 700 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN KUNTA Valtuusto

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Asiakkaiden arvioita työllisyyspoliittisista hankkeista

Asiakkaiden arvioita työllisyyspoliittisista hankkeista Asiakkaiden arvioita työllisyyspoliittisista hankkeista Raija Lääperi, Arvioija, KEVÄT-tukirakenne 8.10.2012 TYPO /RL 1 Osallisuus arviointityössä Tarkoittaa sitä, että asiakkaiden mielipiteet huomioidaan

Lisätiedot

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011 ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä Maria Dahlberg 1.12.2011 Tavoitteemme nuorten yhteiskuntatakuu projektiin liittyen 1. Haluamme olla mukana kehittämässä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Kaikenikäisten työkykyyn kierroksia työkaarityökalulla tuloksia. Aina löytyy työkykyä. Miten työtä muokataan?

Kaikenikäisten työkykyyn kierroksia työkaarityökalulla tuloksia. Aina löytyy työkykyä. Miten työtä muokataan? Kaikenikäisten työkykyyn kierroksia työkaarityökalulla tuloksia Aina löytyy työkykyä. Miten työtä muokataan? Helsinki 17.4.2015 ja Jyväskylä 24.4.2015 Pirkko Mäkinen, Työturvallisuuskeskus Työpajan tavoite

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Työn tuki -malli 2011

Työn tuki -malli 2011 Työn tuki -malli 2011 Kehittyvää erityisryhmien asumista Mikä Työn tuki -malli on? Työn tuki -malli on syntynyt Asumispalvelusäätiö ASPAn KoPa-projektissa (Koulutuksella palkkatyöhön) vuosina 2008-2010

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Satu Kaattari-Manninen Case Ektakompus Oulun kaupunki, Tekijäpuu - palvelu Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä Kemissä 27.2.2013 Oulun yhteisötoiminta

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kaikki vastaajat, n=1177 Ikäryhmät Alle 35-vuotiaat, n=211 35-50 vuotiaat, n=427 51-65-vuotiaat, n=414 Sukupuoli Naiset, n=746 Miehet, n=422 Ammattiasema Työntekijä,

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014.

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. TAUSTAA Ilmarinen ja Yrittäjänaiset selvittivät verkkokyselyllä naisyrittäjien arkea ja jaksamista Tulokset julkaistiin

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Pauli Forma Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum 23.-24.1.2014 Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Keva Työurien pidentäminen Keskustelua työurien

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Etunimi Sukunimi

Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Etunimi Sukunimi Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 1 19.5.2017 Etunimi Sukunimi Sisältö Viestinnän tavoitteet Priorisoidut kohderyhmät Kanavat Pääviestit Visuaalinen viestintä Projektit / toimenpiteitä

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia Autismisäätiö - osallisuutta ja onnistumisia Räätälöiden töihin 20.5.2015 Kaikille sopiva työ- seminaari Autismisäätiö Autismisäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tuottaa asiantuntevia palveluja

Lisätiedot

VÄLITYÖMARKKINAT. Työtä ja sosiaalityötä

VÄLITYÖMARKKINAT. Työtä ja sosiaalityötä VÄLITYÖMARKKINAT Työtä ja sosiaalityötä Välityömarkkinoiden idea on tarjota työskentelymahdollisuuksia ihmisille, joiden on vaikea päästä avoimille työmarkkinoille. Rakennetyöttömyyden purku on pysyvää

Lisätiedot

31.3.2011/ Niina Laitinen

31.3.2011/ Niina Laitinen 31.3.2011/ Niina Laitinen Tutkimus tehdään Satakunnan TE-toimistoille (4), ELY-keskukselle ja Työmieli-hankkeelle Puhelinhaastattelut toteutettiin huhtikesäkuussa sekä syyskuun aikana 2010 Kohderyhmänä

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään. Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä. Aarne Kuusi, Edupoli 16.02.2011

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään. Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä. Aarne Kuusi, Edupoli 16.02.2011 Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä Aarne Kuusi, Edupoli 16.02.2011 TYÖPANKIT Mukana neljä sosiaalista yritystä. Kolmella sosiaalinen omistajatausta

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on verrata kuntoutujien elämänhallintaa ennen ja jälkeen syöpäkuntoutuksen Tavoitteena on selvittää, miten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001...

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001... Page 1 of 5 Suomen Asiakastieto Oy 0 14:22:23 Rating Alfa Konehuone Oy Päivänkakkarantie 8 02270 Espoo Päivänkakkarantie 8, 02270 Espoo Tiedot luovutettu 0 Puhelin +358 0207438000 Fax +358 0207438020 Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Pk yritysten toimintaympäristö. Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely

Pk yritysten toimintaympäristö. Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely Pk yritysten toimintaympäristö Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely Työllistäminen helpommaksi ja yrittäjyyspolitiikka johdonmukaiseksi Osaamista pidetään suurimpana vahvuutena

Lisätiedot

Tiinan tarina. - polkuni työelämään

Tiinan tarina. - polkuni työelämään Tiinan tarina - polkuni työelämään Tiinan tarina on syntynyt Aspa-säätiön Silta työhön -projektissa (ESR, STM). Tarina kertoo projektin toimintamalleista sekä tositapahtumiin pohjautuvista kokemuksista.

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Työpajatoiminnan sisällöt ja vaikutukset esille

Työpajatoiminnan sisällöt ja vaikutukset esille Työpajatoiminnan sisällöt ja vaikutukset esille Nuori2017 28.3.2017 Työpajatoiminnan vaikuttavuus ja Sovari-mittari Reetta Pietikäinen Valtakunnallinen työpajayhdistys Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 GRADUATES AT WORK Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain toteuttama selvitys

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Vaikutusten arviointia CASE EkoKuopio

Vaikutusten arviointia CASE EkoKuopio Vaikutusten arviointia CASE EkoKuopio DIAK, Sosiaalitalouden tutkimuskeskus, Virpi Kuvaja-Köllner Kunnat ja järjestöt Kunnat avustavat järjestöjä Kuinka kohdennetaan avustuksia? Järjestöiltä vaaditaan

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn yhteenveto

Henkilöstökyselyn yhteenveto 20.2.2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn yhteenveto Henkilöstö, esimiehet ja johto Yhteenveto 1/2 Työhyvinvointi on pääsääntöisesti pysynyt hyvällä tasolla edellisten toimintavuosien tapaan.

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarina kaupunki THL 18.1.2010 Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa asukkaita: 31 000, josta työvoimaan kuuluvia

Lisätiedot

NUORI LUOTTAA OMAAN PERSOONAAN JA VERKOSTOIHIN

NUORI LUOTTAA OMAAN PERSOONAAN JA VERKOSTOIHIN Suomalaisille työmarkkinoille onnellisia uutisia: NUORI LUOTTAA OMAAN PERSOONAAN JA VERKOSTOIHIN Suomen talouskurimuksesta ja tahmaisesta työllisyystilanteesta huolimatta meillä on erinomaisia uutisia:

Lisätiedot

Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki. Viljami Packalén 6.5.2015

Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki. Viljami Packalén 6.5.2015 Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki Viljami Packalén 6.5.2015 Strategiset linjaukset Espoo-tarina: Kehitämme Espoota sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi

Lisätiedot

ONKO TILAA? ONKO TILAUSTA? Hanasaaren kulttuurikeskus Espoo 2. 3. 3011

ONKO TILAA? ONKO TILAUSTA? Hanasaaren kulttuurikeskus Espoo 2. 3. 3011 ONKO TILAA? ONKO TILAUSTA? Hanasaaren kulttuurikeskus Espoo 2. 3. 3011 2007 päätös sosiaalisen yrityksen perustamisesta kaupunginhallituksessa 28.10. 2008 aloitettiin palvelutuotanto 17.11.2008 sosiaaliseksi

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot