Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista Case: PosiVire

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista Case: PosiVire"

Transkriptio

1 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, Jari Handelberg, Jari Karjalainen, Pertti Kiuru, Ulla Karhu & Sirpa Eklund Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista Case: PosiVire Abstrakti Artikkelissa tarkastellaan PosiVire Oy:n toiminnan kokonaisvaikutuksista kolmesta eri näkökulmasta: Helsingin kaupungille syntyvät taloudelliset vaikutukset, toiminnan vaikutukset työllistyjän näkökulmasta ja toiminnan vaikutukset asiakkaan näkökulmasta. Artikkeli täydentää PosiVire Oy:n vaikuttavuustutkimuksesta ja sen tuloksista laadittua ja jo aikaisemmin julkaistua Power Point esitystä. Raportti esittelee yksityiskohtaisemmin tutkimuksen taustoja, tutkimuskysymyksiä, tutkimusmenetelmää ja tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen toteutti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja sen LTT-tutkimuspalvelut. Avainsanat: taloudelliset vaikutukset, toiminnan vaikutukset, sosiaalinen yritys, palvelujen tuottaminen. Tutkimuksen taustat ja tavoitteet PosiVire Oy on vuonna 2008 perustettu Helsingin kaupungin omistama rekisteröity sosiaalinen yritys. Vuonna 2010 yrityksen osa-omistajaksi tuli myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS). Yrityksen toimialana on tuottaa avustavia tukipalveluita, kuten vammaispalvelulain mukaisia avustaja- ja siivouspalveluja, vanhuspalveluja ja kiinteistöpalveluja omistajatahoilleen. Toiminnan tavoitteena on myös työllistää muutoin vaikeasti työllistyviä henkilöitä palkkatyöhön. Tavoitteena oli tuottaa riippumatonta tietoa PosiVire Oy:n toiminnan kokonaisvaikutuksista. Tieto auttaa yrityksen johtoa ja omistajia sekä muita sidosryhmiä arvioimaan toiminnan tuloksia ja vaikutuksia. Tiedolla on myös merkitystä yrityksen toimintaa edelleen kehitettäessä. 123

2 PosiVire Oy:n toiminnan vaikuttavuutta tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta: a) Helsingin kaupungille syntyvät taloudelliset vaikutukset. b) Toiminnan vaikutukset työllistyjän näkökulmasta. c) Toiminnan vaikutukset asiakkaan näkökulmasta. Helsingin kaupungille syntyvät taloudelliset vaikutukset Toiminnan taloudellista vaikuttavuutta arvioitaessa otettiin huomioon muun muassa kuntien velvollisuus lakisääteisesti määriteltyjen palvelujen tuottamiseen ja pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvat seuraamukset. PosiVireen toimintaan vaikuttavat lisäksi sosiaalista yrittämistä koskevat säädökset. Toiminnan vaikutukset työllistyjän näkökulmasta Toiminnan vaikutuksia työllistyjän näkökulmasta arvioitaessa viitekehyksenä käytettiin aikaisempien tutkimusten pohjalta rakennettua mallia. Sen mukaan sosiaalisen yrityksen toiminnalla voi olla vaikutuksia muun muassa työllistetyn terveyteen, talouteen, sosiaalisiin suhteisiin ja laajemmin elämän laatuun. Osa vaikutuksista liittyy työllistymisen aiheuttamaan muutokseen suhteessa henkilön sosiaali etuuksiin. Asiakastyytyväisyys Toiminnan kokonaisvaikutusta arvioitaessa on syytä selvittää myös asiakkaiden tyytyväisyyttä toimintaa kohtaan. Asiakastyytyväisyyttä selvitettiin tässä tutkimuksessa haastattelemalla työkohteiden työnjohtoa. Tutkimuksen toteutus ja menetelmät Tutkimuksen kenttätyö toteutettiin loka-marraskuussa Toiminnan taloudellisten vaikutusten arviointilaskelmia täydenneltiin vielä tammikuussa PosiVire Oy:n vuoden 2011 taloudellista tulosta koskevat tiedot täydennettiin tilinpäätöksen valmistuttua. Helsingin kaupungille syntyvät taloudelliset vaikutukset Toiminnan taloudellisia vaikutuksia arvioitiin selvittämällä PosiVire Oy:n taloudellista kannattavuutta ja tehokkuutta kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana ja laskemalla työllistämistoiminnan seurauksena säästyviä työttömyyspäivärahoja 124

3 sekä työllistymisen seurauksena lisääntyneitä verotuloja. Toiminnan taloudellista tuottavuutta arvioitiin sisäisen korkokannan menetelmällä (Internal Rate of Return). Tutkimusaineistoina käytettiin tilinpäätöstietoja sekä työvoima- ja verohallinnon julkaisemia dokumentteja. Täydentävänä aineistona käytettiin PosiVire Oy:n toiminnasta hiljattain tehtyä auditointia. Toiminnan vaikutukset työllistyjän näkökulmasta Toiminnan vaikutuksia työllistyjän näkökulmasta selvitettiin haastattelututkimuksella. Tavoitteena oli haastatella mahdollisimman monta työntekijää annetun aikataulun (loka-marraskuu) ja työntekijöiden työtilanteiden/haastattelu-mahdollisuuksien puitteissa. Haastattelut toteutettiin palvelutiimien tapaamisten yhteydessä. Haastattelut kestivät noin 30 minuuttia per työntekijä. Haastattelut olivat teemahaastatteluja. Haastattelujen rakenne oli seuraava: aikaisempi ja PosiVire Oy:tä edeltänyt työ/opiskeluhistoria (mukaan lukien mahdolliset työttömyys ja työkyvyttömyysjaksot) tieto PosiVire Oy:stä ja tulo yritykseen, työtehtävät ja työhön perehdytys PosiVire Oy:ssä, tuntemukset ja kokemukset PosiVire Oy:ssä, muutokset/tuntemukset (myönteiset/kielteiset) PosiVire Oy:tä edeltävään aikaa ja työllistymisnäkymät ja muut lähitulevaisuuden näkymät PosiVire Oy:n jälkeen. Haastattelut toteutettiin kolmen tutkijan voimin. Tutkijat käyttivät teemahaastattelulomaketta, jonka laatimisessa he kaikki olivat myös olleet mukana. Samalla oli sovittu haastattelutekniikasta ja käytännöistä. Toiminnan vaikutukset asiakkaan näkökulmasta Toiminnan vaikutuksia asiakkaan näkökulmasta selvitettiin puhelinhaastattelemalla työkohteiden työnjohtoa (viisi henkilöä). Haastateltavat valittiin satunnaisotannalla PosiVire Oy:n kaikkien työkohteiden työnjohtajat kattavalta listalta. Haastattelukysymykset olivat avoimia kysymyksiä. Ne liittyivät kokemuksiin työllistyvien henkilöiden toiminnasta työkohteissa sekä kokemuksiin yhteistyöstä PosiVire Oy:n kanssa. Tutkimuksen tulokset PosiVire Oy:n toiminta talouden lukujen valossa PosiVire Oy:n toiminta on käynnistynyt nopeasti. Liikevaihto saavutti ensimmäisenä 125

4 täytenä toimintavuonna euroa. Vuoden 2010 liikevaihto oli euroa (Kuvio1). Kuvio 1: PosiVire Oy:n tulos (1000 ) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tappiot Liikevoitto/-tappio Tilikauden voitto/-tappio PosiVire Oy:n kannattavuus, vakavaisuus ja maksuvalmius ovat erittäin hyvät. Yrityksen talousluokka Asiakastieto Oy:n Voitto+ tietokannan vuoden 2009 tilinpäätöstietojen mukaan erinomainen (Taulukko 1). Taulukko 1: Asiakastieto Oy:n Voitto+ tietokannassa annetut arviot PosiVIre Oy:n taloustilanteesta 2009 Kannattavuus: Vakavaraisuus: Maksuvalmius: Talousluokka: erittäin hyvä erittäin hyvä erittäin hyvä erittäin hyvä Käyttökate Oma varaisuusaste Quick Ratio Sijoitetun pääoman tuotto-% PosiVire Oy 27,0 % 68,2 % 3,1 128,9 % Toimialan mediaani 12,6% 68,2 % 2,1 15,4 % 126

5 PosiVire Oy:n taloudellinen vaikuttavuus Tämän tutkimuksen kannalta, yhtä tärkeää, kuin arvioida PosiVire Oy:n taloudellista tehokkuutta ja tulosta, oli arvioida yrityksen toiminnan sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia ympäristöönsä. PosiVire toimii mottonsa mukaisesti työmarkkinoilla muuten heikosti työllistyvien tankkaus- ja huoltopisteenä ja kiitoratana takaisin työelämään. PosiVire ottaa työsuhteeseen muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä ja ohjaa ja kannustaa heitä ja hankkii heille työn PosiViren omistaja tahojen erilaisissa työkohteissa. Henkilöt ovat työsuhteessa PosiVire Oy:hyn sovitusti korkeintaan kaksi vuotta, jona aikana henkilöt onnistumisten kautta saavat kyvyt ja valmiudet palata takaisin työmarkkinoille ja/tai innostuksen lähteä lisäkouluttautumaan esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen kautta. Kasvavan kohderyhmän muodostavat myös maahanmuuttajataustaiset henkilöt, joille PosiVire Oy tarjoaa tuetun polun suomalaisille työmarkkinoille. Heidän kohdallaan on mahdollisuus järjestää myös täydentäviä kieliopintoja täydentämään polkua työelämään. PosiViren toiminnan taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida seuraavasti. Jos henkilöt (50) olisivat työttömänä, heidän kustannuksensa (työttömyyskorvaus/työmarkkinatuki) yhteiskunnalle olisivat noin euroa vuodessa. Vastaavasti heidän tuolloin maksamat välittömät verot olisivat maksimissaan yhteensä euroa vuodessa (Taulukko 2). Taulukko 2: PosiVire Oy:n toiminta yhteiskunnan näkökulmasta 50 työntekijää Jos he olisivat työttömänä, kustannukset yhteiskunnalle työttömyyskorvaus/ työmarkkinatuki noin 500 euroa/kk/hlö = euroa vuodessa (+ muut tuet) Heidän maksamat verotulot yhteensä euroa Nyt heidän työllistyessään, tuo kustannus säästyy. Sitä vastoin, työllistyttyään, he maksavat veroja palkkatuloistaan yhteensä arviolta noin euroa vuodessa. Jo lähes puolet PosiViren toimintaan annetusta tuesta (palkkatuki ja Helsinki-lisä) saadaan takaisin välittömästi lisääntyneinä verotuloina (Taulukko 3). Taulukko 3: PosiVire Oy:n toiminta yhteiskunnan näkökulmasta 50 työntekijää Investointi: Palkkatuki ja Helsinki-lisä = euroa Lisääntynyt veronmaksukyky vaikutus verokertymään (ilman yksilökohtaisia vähennyksiä): Tulot 500 euroa/kk maksaa veroja 400 euroa/ vuosi *50 = euroa Tulot 1000 euroa/kk maksaa veroja euroa/ vuosi *50 = euroa Tulot 1500 euroa/kk maksaa veroja euroa/ vuosi *50 = euroa Jo ensimmäisenä vuonna lähes 50 % investoinnista lisääntyneinä verotuloina takaisin 127

6 PosiVire Oy:n toiminta voidaankin nähdä investointina, jolle voidaan laskea tuotto esimerkiksi sisäisen korkokannan menetelmällä (Intern Rate of Return). Tuotto riippuu toiminnan taloudellisesta tehokuudesta ja toisaalta kyvykkyydestä nostaa muuten heikosti työllistyviä henkilöitä työmarkkinoille. Mitä useampia ja mitä pidemmäksi ajaksi henkilöitä kyetään saattamaan työelämään, sitä parempi on investoinnin tuotto. Seuraavasta taulukosta (taulukko 4) käy ilmi, että jos toiminta kykenisi nykyisellä toiminnan taloudellisella tehokkuudella nostamaan vuosittain työelämään, esimerkiksi viideksi vuodeksi, puolet kulloisistakin PosiViren viidestäkymmenestä työntekijästä, se tarkoittaisi sisäisen korkokannan menetelmällä 57 prosentin tuottoa sijoitetulle pääomalle. Tämä siis silloinkin, vaikka puolet työntekijöistä palautuisi takaisin työttömiksi ja työttömyyskorvausten piiriin. Ensimmäisten toimintavuosien kokemuksen perusteella, kun heikosti työmarkkinoilla sijoittuvien työelämään saattamisessa on onnistuttu, PosiVire Oy:llä näyttäisi olevan edellytykset hyvään tuottoon. Seuraavaksi esitettävän haastattelututkimuksen tulokset antavat lisäksi ennakoivaa tietoa siitä, miten työntekijät kokevat Posi- Vire Oy:n toiminnan ja minkälaisina työntekijät näkevät mahdollisuudet palata takaisin työmarkkinoille. Se, miten investointi tuottaa pidemmällä ajanvälillä, vaatii kuitenkin seurantatutkimuksen tekemistä. Taulukko 4: PosiVire Oy:n toiminta yhteiskunnan näkökulmasta 50 työntekijää Säästyneet työttömyyskorvaukset euroa/vuosi Investointi: Palkkatuki ja Helsinki-lisä = euroa Lisääntyneet verotulot/vuosi euroa Jos investointi nostaa takaisin työelämään 5 vuodeksi, kaikki 50 henkilöä, niin IRR 115 %, jos puolet niin 57 7 vuodeksi, kaikki 50 henkilöä, niin IRR 121 %, jos puolet niin vuodeksi, kaikki 50 henkilöä, niin IRR 122 %, jos puolet niin 72 Osatyökykyisen työllistäminen = investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin/antaa hyvän tuoton investoinnille. PosiVire Oy:n vaikuttavuus työllistettävien työntekijöiden näkökulmasta PosiVire Oy:n toiminnan vaikutuksia työllistettäviin työntekijöiden selvitettiin haastattelututkimuksen avulla (Taulukko 5). Tutkimuksessa haastateltiin 28 työntekijää. Tämä edustaa 63 prosenttia yrityksen työllistettävistä työntekijöistä. Haastattelut kestivät noin puoli tuntia henkilöä kohden. Haastatteluissa kysyttiin ensin PosiVire Oy:tä edeltäneestä työhistoriasta ja työttömyys- ja mahdollisista työkyvyttömyysjaksoista. Seuraavaksi kysyttiin sitä, mitä kautta henkilö oli saanut tiedon tai 128

7 tietoa PosiVire Oy:tä ja miten päätyi työntekijäksi yritykseen. Kolmantena asiana kysyttiin henkilön työtehtävistä PosiVire:ssa sekä sitä, oliko henkilö saanut ohjausta työelämään sijoittumiseksi ja jos oli, miten henkilö oli sen kokenut. Samalla kysyttiin myös sitä, olivatko PosiVire Oy:n työnohjauksesta vastaavat palvelutiimien vetäjät esitelleet myös mahdollisia koulutusvaihtoehtoja, kuten oppisopimuskoulutusta. Neljäntenä asiana kysyttiin sitä, miten henkilöt kokivat ajan Posive Oy:ssä verrattuna sitä edeltävään aikaan. Minkälaisia havaittuja ja koettuja vaikutuksia PosiVire Oy:ssa työnteko on tuonut mukanaan, niin myönteisiä kuin kielteisiäkin. Viimeisenä asiana kysyttiin sitä, miten henkilö näkee lähitulevaisuutensa ja työllistymismahdollisuutensa PosiVire Oy:ssä työskentelyn jälkeen. Taulukko 5: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulmasta 28 työntekijän haastattelut (63 % työntekijöistä) n. 30 min haastattelu/työntekijä Taustat/työhistoria ennen kuin aloitti PosiVire Oy:ssä Työtehtävät ja ohjaus PosiVire Oy:ssä Miten kokee ajan PosiVire Oy:ssä verrattuna sitä edeltävään aikaan? Miten näkee lähitulevaisuuden? Haastattelututkimukseen osallistuneista oli naisia 22 (79 %) ja miehiä 6 (21 %) (Taulukko 6). Jakauma edustaa hyvin PosiVire Oy:n kaikkien työntekijöiden sukupuolijakaumaa. Maahanmuuttajataustaisia haastatteluun osallistuneista oli 8 (29 %). Sekin on hyvin lähellä maahanmuuttajataustaisten osuutta PosiVire Oy:n kaikista työntekijöistä, joka on runsaat 30 prosenttia. Haastatellut edustivat laajasti eri ikäisiä henkilöitä. Nuorin oli 22 vuotta ja vanhin 58 vuotta. Haastatellut jakautuivat syntymävuotensa perusteella tasaisesti eri vuosikymmenillä syntyneisiin. Tämäkin edustaa hyvin PosiVire Oy:n työntekijöiden ikäjakaumaa. Haastateltujen henkilöiden työkokemus PosiVire Oy:ssä vaihteli tasaisesti yhden kuukauden ja kahden vuoden välillä. PosiVire Oy:n työntekiijät edustavat taustoiltaan monenlaisia erilaisia työuria (Taulukko 7). Aikaisemmat työhistoriat kattavat siivousta, keittiötyötä, lastenhoitoa, vanhustenhoitoa, toimistotöitä ja esimerkiksi verhoilutöitä. Taustalla on myös työttömyysjakso ja monilla myös työkyvyttömyysjakso ja siihen liittynyt alentunut työkyky. Monien taustalta löytyy myös kuntoutustoimenpiteitä. 129

8 Taulukko 6: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Haastateltujen jakaumat: Naisia 22 (79 %), miehiä 6 (21 %) Maahanmuuttajataustaisia 8 (29 %) Ikäjakauma 22 v 58 v Työkokemus PosiVire Oy:ssä 1 kk 2 v Taulukko 7: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Aikaisempi työhistoria: Siivous, keittiö, lastenhoito, vanhustenhoito, toimistotyöt, verhoilu Työttömyysjakso Työkyvyttömyysjakso/alentunut työkyky Kuntoutus Taulukko 8: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Mistä tieto PosiVire Oy:stä? Mitä kautta PosiVireen?: Työvoimatoimistosta Työvoimatoimiston kuntoutusohjaajalta Työhönvalmennuskurssilta, Amipajasta Ystävältä Lehti-ilmoituksesta Järjestöiltä, liitoilta PosiVire Oy:n työntekijät ovat alunperin saaneet tiedon tai tietoa PosiViresta työvoimatoimistosta, työvoimatoimiston kuntoutusohjaajalta, työhönvalmennuskurssilta, ystäviltä, lehti-ilmoituksista (järjestölehdet) ja järjestöiltä ja liitoilta. Maahanmuuttajataustaisilla korostuivat ystävät keskeisimpinä tiedon lähteinä (Taulukko 8). Haastateltujen henkilöiden nykyiset työtehtävät PosiVire Oy:ssä liittyivät siivoukseen, vaate- ja ruokahuoltoon, keittiötöihin, hoivatyöhön, vanhustenhoitoon, lastenhoitoon ja vammaispalveluihin. Muutaman haastatellun henkilön tehtävät liittyivät myös toimistotöihin ja ATK-tuki tehtäviin. Työkohteina useimpien haastateltujen kohdalla olivat palvelutalo tai päiväkoti. Merkittävän ryhmän muodostivat myös kotihoitoa tekevät työntekijät (Taulukko 9). Päällimmäisenä kokemuksena PosiVire Oy:ssä työskentelystä voidaan todeta, että useimmat haastatellut kertoivat olevansa tyytyväisiä työhönsä ja viihtyvänsä hyvin 130

9 PosiViressa. Takaisin työelämään pääseminen tuntui hyvältä. Vastaavasti työ Posi- Viressa oli vastannut odotuksia ja osin jopa ylittänyt odotukset. Muutamat haastatellut kertoivat lähteneensä mukaan ilman suuria odotuksia ja kokivat työn olevan ok (Taulukko 10). Mitä tulee haastatteluissa esille nousseissiin negatiivisiin kokemuksiin, esille nousi neljän haastatellun kohdalla erityisesti työn fyysinen raskaus (Taulukko 11). Taulukko 9: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Työtehtävät PosiVire Oy:ssä: Siivous, vaate- ja ruokahuolto, keittiötyö, hoivatyö, vanhustenhoito, lastenhoito, vammaispalvelut Uusimpina toimistotyöt, ATK-tuki Kohteita palvelutalot, päiväkodit, kotihoito Taulukko 10: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Päällimmäisiä kokemuksia PosiVire Oy:stä: Viihtyy hyvin ja on tyytyväinen työhönsä Tuntuu hyvältä Vastannut odotuksia, osin ylittänyt odotukset Vastannut hyvin odotuksia, ei yllätyksiä Ei ollut odotuksia OK Taulukko 11: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Kokemuksia PosiVire Oy:stä (negatiivisia): Työ on raskasta, työ on fyysisesti raskasta (4) Haastatteluissa kysyttiin erikseen sitä, mitä mieltä he olivat PosiVire Oy:n toiminnasta. Samalla kysyttiin, olivatko henkilöt saaneet PosiViressa työhön ohjausta ja oliko koulutusmahdollisuuksista kerrottu. Kaikki kertoivat saaneensa perehdytystä ja ohjausta työhön (Taulukko 12). Samoin koulutusmahdollisuuksista mukaan lukien oppisopimuskoulutusmahdollisuudet oli kerrottu. Muutamat olivatkin tarttuneet oppisopimuskoulutuksen tuomiin mahdollisuuksiin. Yleisesti ottaen haastatellut olivat tyytyväisiä esimiehiinsä PosiViressa. Esimiehiä oli helppo lähestyä. Samoin PosiViressa vallitsi heidän mielestä hyvä työilmapiiri. Myös työtehtävien 131

10 määrittelyssä oli vastaajien mukaan useimmiten onnistuttu. Töitä oli omiin kykyihin nähden sopivasti. Hyvänä asiana pidettiin myös sitä, että esimiehet/työnjohtajat käyvät säännöllisesti työkohteissa ja auttavat osaltaan tehtäviin sisälle pääsyä, jos varsinainen tehtävään liittyvä työnohjaus kuuluukin yleisesti sijoituskohteen työnjohdolle. Kahdessa haastattelussa esille nousseet negatiiviset kokemukset PosiViren toimista liittyivät siihen, että henkilöt eivät kokeneet saaneensa riittävästi perehdytystä työhönsä (Taulukko 13). Taulukko 12: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Kokemuksia PosiVire Oy:n toiminnasta: Olen saanut perehdytystä ja ohjausta työhön Esimiestä helppo lähestyä Hyvä työilmapiiri Sopivasti töitä Oppisopimusasiat otettu esille Perehdytys työhön ja PosiVireen OK Työnjohtaja käy säännöllisesti työkohteessa Taulukko 13: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Kokemuksia PosiVire Oy:n toiminnasta (negat.): Ei saanut riittävästi perehdytystä työhön (2) Kysyttäessä työntekijöiltä, miten he kokivat ajan PosiViressa verrattuna sitä edeltävään aikaan, eniten haastatteluissa korostuivat työn ja työelämän mukanaan tuomat elämän säännöllisyys ja säännöllinen rytmi (Taulukot 14 ja 15). Vastauksissa korostui myös se, että henkilöt kokivat päässeensä muiden työssäkäyvien kanssa samaan rytmiin. Muutamissa vastauksissa korostui myös se, että on parempi olla työssä kuin työttömänä kotona. Myös rahatilanteen ja talouden koettiin vähän parantuneen. Haastetteluissa nousi esille myös se, että henkilöiden terveystilanne oli monesti parantunut säännöllisen elämänrytmin ja työn kautta. Elämän hallinnan koettiin myös kokonaisuudessaan parantuneen. Taulukko 14: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Erot ja muutokset PosiVire Oy:tä edeltävään aikaan: Säännöllinen työ ja rytmi Elämä on säännöllisempää 132

11 Takaisin säännölliseen työhön Muiden työssäkäyvien kanssa samaan rytmiin Parempi olla työssä kuin työttömänä kotona Rahatilanne on parantunut Pystynyt järjestämään raha-asiat paremmin Talous ok Taulukko 15: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Erot ja muutokset PosiVire Oy:tä edeltävään aikaan: Säännöllisempi elämä ja parempi terveys Parempi elämän hallinta Kielteisinä asioina PosiVire aikaa sitä edeltävään aikaan verrattaessa nousivat esille muutaman vastaajan kohdalla liian pieni palkka työmäärään ja työn raskauteen nähden (Taulukko 16). Muutaman vastaajan kohdalla esille nousivat myös työajan riittämättömyys työkohteen asettamiin vaatimuksiin nähden. Yhden haastatellun kohdalla taloudellinen tilanne oli heikentynyt PosiViretta edeltäneeseen aikaan nähden. Yhden haastatellun kohdalla nousi esille myös rajallisempi vapaaaika PosiViretta edeltävään aikaan verrattuna. Tässäkin tapauksessa pienten tulojen koettiin rajoittavan vapaa-ajan mahdollisuuksia enemmän kuin vapaa-ajan määrän. Taulukko 16: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Erot ja muutokset PosiVire Oy:tä edeltävään aikaan (negat): Liian pieni palkka työmäärään nähden (2) Osittain ollut negatiivisia vaikutuksia, työn raskaus, huono palkka, työaika ei riittävä, ostavan organisaation vaatimukset (2) Taloudellinen tilanne heikko (1) Vapaa aika supistunut, pieni palkka rajoittaa mahdollisuuksia (1) PosiVire Oy:n työtekijät näkivät lähitulevaisuutensa myönteisessä valossa (Taulukko 17). Monet uskoivat saavansa töitä muualta PosiVire-kauden jälkeen. Muutamat olivat lisäksi lähteneet tai lähtemässä oppisopimuskoulukseen parantaakseen asemaansa työmarkkinoilla. Se, mikä oli toisaalta myönteistä, mutta joka toisaalta ei ollut tavoitteiden mukaista, oli se, että monet viihtyivät hyvin PosiViressa ja haluaisivat jatkaa PosiViressa työllistymiskauden jälkeenkin. PosiViren toiminnan taloudellisen vaikuttavuuden ennakointiin liittyen, oleellista on se, että monet uskovat työllistyvänsä PosiVire-kauden jälkeen myös muualle. 133

12 Tärkeää on myös tunnistaa se, että haastatelluista viisi henkilöä (17 %) ei nähnyt suurta mahdollisuutta työllistyä muualle PosiViren jälkeen (Taulukko 18). Näistä neljän henkilön kohdalla selityksenä oli se, että he eivät pysyvän vamman tai osatyökykyisyyden takia katsoneet kykenevänsä sijoittumaan vapaille työmarkkinoille, ilman jonkinlaista työllistymistukea. Heidän toiveensa olikin, että he saisivat työllistämistukea ja voisivat jatkaa PosiViren työntekijöinä pitempään. Taulukko 17: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Miltä lähitulevaisuus näyttää?: Viihtyy PosiViressa Haluaisi jatkaa PosiViressa Toivottavasti työ PosiViressa jatkuu Oppisopimuskoulutukseen Kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta Lähitulevaisuus auki Eiköhän jotakin työtä löydy Taulukko 18: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Miltä lähitulevaisuus näyttää?: Ei näe suurta mahdollisuutta työllistyä muualle (5) Osatyökykyisyys estää normaalin työllistymisen (4) PosiVire Oy:n vaikuttavuus asiakkaiden näkökulmasta Tutkimuksessa selvitettiin myös PosiVire Oy:n toiminnan vaikutuksia asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaan näkökulmaksi rajattiin tässä tutkimuksessa työkohteiden työnjohdon näkökulma. Sen katsottiin kertovan sekä siitä, miten henkilöt toimivat työkohteissa ja hoitivat tehtävänsä ja toteuttivat palvelutehtäväänsä että miltä Posi- Viren toiminta näytti työkohteiden näkökulmasta katsottuna. Haastateltujen työkohteiden työnjohtajien mukaan PosiVire Oy:n työntekijöistä on paljon hyviä kokemuksia (Taulukko 19). Työntekijät ovat olleet pidettyjä ja myös pitkäaikaisia työntekijöitä tehtävissä, joihin on ollut vaikea saada sitoutuneita ja pitkäaikaisia työntekijöitä. Työnjohtajien mukaan työntekijät ovat hoitaneet työnsä hyvin ja myös työkohteiden muilta työntekijöiltä on tullut positiivista palautetta. PosiViren työntekijät on koettu myös iloisina ja halukkaina oppimaan tehtävien vaatimia asioita. Joissakin tapauksissa on ollut alkuhankaluuksia ennen kuin työkohteiden työt ja käytännön asiat ovat tulleet selviksi. Taustalla on voinut olla kommunikaatiovaikeuksia, esimerkiksi 134

13 maahanmuuttajataustaisten kohdalla. Näissäkin tapauksissa, käytännön asioiden tultua selviksi, työt ovat sujuneet hyvin ja työhön on oltu tyytyväisiä. Taulukko 19: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työkohteiden näkökulmasta Minkälaisia kokemuksia työntekijöistä? Hyviä kokemuksia, työntekijät ovat olleet pitkäaikaisia ja pidettyjä Hyviä kokemuksia, työntekijät ovat hoitaneet mallikkaasti työnsä, myös työkavereilta tullut positiivista palautetta Iloisia ja halukkaita oppimaan Alku saattaa olla hankalaa, mutta kun käytännön asiat ja työt ovat tulleet selviksi niin työ on sujunut hyvin Alussa pientä sisäänajoa ja kommunikointivaikeuksia, mutta kun käytännön asiat ja työt ovat tulleet selviksi niin työ on sujunut hyvin, myös kohteen asiakkaat ovat kiitelleet Työkohteiden työnjohdon kokemukset PosiViren toiminnasta ovat yleisesti myönteisiä. Yhteistyö PosiVire yhteyshenkilöiden kanssa on koettu helpoksi ja mutkattomaksi (Taulukko 20). PosiViren asiakasotetta pidetään hyvänä. Säännölliset palaverit ovat edesauttaneet yhteistyön sujuvuutta. Työnjohtajien mukaan PosiViren kautta on ollut helppo saada työntekijöitä eikä vaihtuvuutta ole ollut juurikaan. Työntekijät ovat saaneet PosiVirelta ennen tuloaan tarvittavan perustiedon. Varsinainen tehtävään perehdytys on tehty työkohteen työjohdon toimesta. Jos jossakin kohteessa on ollut toivottavaa PosiViren toiminnan suhteen, toiminnan on koettu kehittyneen koko ajan parempaan suuntaan. Taulukko 20: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työkohteiden näkökulmasta Minkälaisia kokemuksia PosiViresta? Yhteistyö PosiViren yhteyshenkilön kanssa on ollut mutkatonta ja helppoa, palavereita pidetään PosiViren kautta on ollut helppo saada työntekijöitä eikä vaihtuvuutta ole ollut Työntekijät ovat saaneet ennen tuloaan PosiVirelta perusinfon ja varsinainen perehdytys sitten työpaikalla Yhteistyö toimii hyvin, PosiViren asiakasote on hyvä ja heitä on helppo lähestyä Toiminta on kehittynyt parempaan suuntaan koko ajan Yhteenveto ja johtopäätökset PosiVire Oy:n vaikuttavuustutkimuksen yhteenvetona voidaan todeta, että Posi- Viren toiminta on lähtenyt nopeasti ja taloudellisesti tehokkaasti käyntiin. Lisäksi 135

14 ensimmäiset kokemukset ja havainnot toiminnan vaikuttavuudesta ovat kannustavia. Ensimmäiset onnistumiset takaisin työelämään saattamisessa, työntekijöiden kokemukset toiminnan voimaannuttavasta vaikutuksesta ja heidän uskomuksensa työpaikan löytymisestä työmarkkinoilta PosiVire-kauden jälkeenkin luovat uskoa myös toiminnan merkittävään taloudelliseen vaikuttavuuteen. Kuten investoinnin tuottoa hahmottavassa osassa totesimme, toiminnan taloudellisen samoin kuin sosiaali senkin pitkänajanvälin vaikuttavuuden selvittäminen vaatii seurantatutkimusta. Yleisenä johtopäätöksena kyseisen PosiVire -tutkimuksen ja sen laskelmien perusteella voidaan todeta, että sosiaalisella yrittäjyydellä voi olla suuri taloudellinen ja sosiaalinen hyöty yksilöille ja yhteiskunnalle. Ensinnäkin toiminnasta on hyötyä sellaisten tehtävien ja palvelujen hoitamisessa, joihin on muuten vaikea saada tekijöitä. Toisaalta toiminta edesauttaa muuten heikosti työllistyvien henkilöiden henkistä, fyysistä sekä sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Kun vielä otetaan huomioon investoinnin mahdollinen taloudellinen tuotto yhteiskunnalle, etenkin silloin kun siihen on kehitetty toimiva ja tuloksellinen ratkaisu, toimintaa ja siihen sijoittamista voidaan pitää hyvin tarkoituksenmukaisena. Yhteenveto PosiVire Oy:n toiminta lähtenyt nopeasti käyntiin Taloudellisesti tehokasta, vaikuttavaa ja tuloksellista Toiminnan pidemmän ajanvälin vaikuttavuus (sosiaalinen, taloudellinen) vaatii kuitenkin seurantatutkimusta. 136

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 POSIVIRE OY PosiVire Oy on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon (KOy Kaapelitalo) omistama, vuonna 2008

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Polut senioriyrittäjiksi neljällä DEMO-verkoston pilottipaikkakunnalla Kati Tuokkola, Jarmo Nieminen ja Kari Huotari Huhtikuu 2012 Sisällys: 1 Johdanto... 3 1.1 Selvitystehtävä...

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Markku Manninen, Päivi Sippu & Tanja Tuori Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Tuetun asumisen projekti 2001 2004 A-klinikkasäätiön monistesarja nro 52 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA

SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA PATANA, ELINA Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Hannele Palukka ja Tiina Tiilikka Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Loppuraportti ALKUSANAT Tässä raportissa esitellään tutkimushankkeen Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Pienyrittäjälle tukea

Pienyrittäjälle tukea Pienyrittäjälle tukea ESISELVITYS TUEN TARPEESTA PIENYRITTÄJÄN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA HYVINVOINNIN PARANTAMISEEN Christian Peltonen & Ilona Pitkänen Kirkko Helsingissä -julkaisuja 3. 2015 Pienyrittäjälle

Lisätiedot

Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi

Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi LEVÓN-INSTITUUTTI ARTTU VAINIO - ANNA MARTIN Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi PALVELUTUTKIMUS No 6/2012 PALVELUTUTKIMUS 1/2013 Arttu Vainio - Anna Martin Maaseudun

Lisätiedot

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi Liisa Virta 21.8.2013 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen SITRAN RAPORTTEJA 45 Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Työkeskuksesta sosiaaliseksi yritykseksi?

Työkeskuksesta sosiaaliseksi yritykseksi? Työkeskuksesta sosiaaliseksi yritykseksi? Selvitys erään sosiaalisen yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksista ja sosiaalisen yrityksen sosiaalipoliittisista tehtävistä ESR SOSVOIMA Sosiaalinen yrittäjyys

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot