Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista Case: PosiVire

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista Case: PosiVire"

Transkriptio

1 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, Jari Handelberg, Jari Karjalainen, Pertti Kiuru, Ulla Karhu & Sirpa Eklund Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista Case: PosiVire Abstrakti Artikkelissa tarkastellaan PosiVire Oy:n toiminnan kokonaisvaikutuksista kolmesta eri näkökulmasta: Helsingin kaupungille syntyvät taloudelliset vaikutukset, toiminnan vaikutukset työllistyjän näkökulmasta ja toiminnan vaikutukset asiakkaan näkökulmasta. Artikkeli täydentää PosiVire Oy:n vaikuttavuustutkimuksesta ja sen tuloksista laadittua ja jo aikaisemmin julkaistua Power Point esitystä. Raportti esittelee yksityiskohtaisemmin tutkimuksen taustoja, tutkimuskysymyksiä, tutkimusmenetelmää ja tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen toteutti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja sen LTT-tutkimuspalvelut. Avainsanat: taloudelliset vaikutukset, toiminnan vaikutukset, sosiaalinen yritys, palvelujen tuottaminen. Tutkimuksen taustat ja tavoitteet PosiVire Oy on vuonna 2008 perustettu Helsingin kaupungin omistama rekisteröity sosiaalinen yritys. Vuonna 2010 yrityksen osa-omistajaksi tuli myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS). Yrityksen toimialana on tuottaa avustavia tukipalveluita, kuten vammaispalvelulain mukaisia avustaja- ja siivouspalveluja, vanhuspalveluja ja kiinteistöpalveluja omistajatahoilleen. Toiminnan tavoitteena on myös työllistää muutoin vaikeasti työllistyviä henkilöitä palkkatyöhön. Tavoitteena oli tuottaa riippumatonta tietoa PosiVire Oy:n toiminnan kokonaisvaikutuksista. Tieto auttaa yrityksen johtoa ja omistajia sekä muita sidosryhmiä arvioimaan toiminnan tuloksia ja vaikutuksia. Tiedolla on myös merkitystä yrityksen toimintaa edelleen kehitettäessä. 123

2 PosiVire Oy:n toiminnan vaikuttavuutta tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta: a) Helsingin kaupungille syntyvät taloudelliset vaikutukset. b) Toiminnan vaikutukset työllistyjän näkökulmasta. c) Toiminnan vaikutukset asiakkaan näkökulmasta. Helsingin kaupungille syntyvät taloudelliset vaikutukset Toiminnan taloudellista vaikuttavuutta arvioitaessa otettiin huomioon muun muassa kuntien velvollisuus lakisääteisesti määriteltyjen palvelujen tuottamiseen ja pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvat seuraamukset. PosiVireen toimintaan vaikuttavat lisäksi sosiaalista yrittämistä koskevat säädökset. Toiminnan vaikutukset työllistyjän näkökulmasta Toiminnan vaikutuksia työllistyjän näkökulmasta arvioitaessa viitekehyksenä käytettiin aikaisempien tutkimusten pohjalta rakennettua mallia. Sen mukaan sosiaalisen yrityksen toiminnalla voi olla vaikutuksia muun muassa työllistetyn terveyteen, talouteen, sosiaalisiin suhteisiin ja laajemmin elämän laatuun. Osa vaikutuksista liittyy työllistymisen aiheuttamaan muutokseen suhteessa henkilön sosiaali etuuksiin. Asiakastyytyväisyys Toiminnan kokonaisvaikutusta arvioitaessa on syytä selvittää myös asiakkaiden tyytyväisyyttä toimintaa kohtaan. Asiakastyytyväisyyttä selvitettiin tässä tutkimuksessa haastattelemalla työkohteiden työnjohtoa. Tutkimuksen toteutus ja menetelmät Tutkimuksen kenttätyö toteutettiin loka-marraskuussa Toiminnan taloudellisten vaikutusten arviointilaskelmia täydenneltiin vielä tammikuussa PosiVire Oy:n vuoden 2011 taloudellista tulosta koskevat tiedot täydennettiin tilinpäätöksen valmistuttua. Helsingin kaupungille syntyvät taloudelliset vaikutukset Toiminnan taloudellisia vaikutuksia arvioitiin selvittämällä PosiVire Oy:n taloudellista kannattavuutta ja tehokkuutta kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana ja laskemalla työllistämistoiminnan seurauksena säästyviä työttömyyspäivärahoja 124

3 sekä työllistymisen seurauksena lisääntyneitä verotuloja. Toiminnan taloudellista tuottavuutta arvioitiin sisäisen korkokannan menetelmällä (Internal Rate of Return). Tutkimusaineistoina käytettiin tilinpäätöstietoja sekä työvoima- ja verohallinnon julkaisemia dokumentteja. Täydentävänä aineistona käytettiin PosiVire Oy:n toiminnasta hiljattain tehtyä auditointia. Toiminnan vaikutukset työllistyjän näkökulmasta Toiminnan vaikutuksia työllistyjän näkökulmasta selvitettiin haastattelututkimuksella. Tavoitteena oli haastatella mahdollisimman monta työntekijää annetun aikataulun (loka-marraskuu) ja työntekijöiden työtilanteiden/haastattelu-mahdollisuuksien puitteissa. Haastattelut toteutettiin palvelutiimien tapaamisten yhteydessä. Haastattelut kestivät noin 30 minuuttia per työntekijä. Haastattelut olivat teemahaastatteluja. Haastattelujen rakenne oli seuraava: aikaisempi ja PosiVire Oy:tä edeltänyt työ/opiskeluhistoria (mukaan lukien mahdolliset työttömyys ja työkyvyttömyysjaksot) tieto PosiVire Oy:stä ja tulo yritykseen, työtehtävät ja työhön perehdytys PosiVire Oy:ssä, tuntemukset ja kokemukset PosiVire Oy:ssä, muutokset/tuntemukset (myönteiset/kielteiset) PosiVire Oy:tä edeltävään aikaa ja työllistymisnäkymät ja muut lähitulevaisuuden näkymät PosiVire Oy:n jälkeen. Haastattelut toteutettiin kolmen tutkijan voimin. Tutkijat käyttivät teemahaastattelulomaketta, jonka laatimisessa he kaikki olivat myös olleet mukana. Samalla oli sovittu haastattelutekniikasta ja käytännöistä. Toiminnan vaikutukset asiakkaan näkökulmasta Toiminnan vaikutuksia asiakkaan näkökulmasta selvitettiin puhelinhaastattelemalla työkohteiden työnjohtoa (viisi henkilöä). Haastateltavat valittiin satunnaisotannalla PosiVire Oy:n kaikkien työkohteiden työnjohtajat kattavalta listalta. Haastattelukysymykset olivat avoimia kysymyksiä. Ne liittyivät kokemuksiin työllistyvien henkilöiden toiminnasta työkohteissa sekä kokemuksiin yhteistyöstä PosiVire Oy:n kanssa. Tutkimuksen tulokset PosiVire Oy:n toiminta talouden lukujen valossa PosiVire Oy:n toiminta on käynnistynyt nopeasti. Liikevaihto saavutti ensimmäisenä 125

4 täytenä toimintavuonna euroa. Vuoden 2010 liikevaihto oli euroa (Kuvio1). Kuvio 1: PosiVire Oy:n tulos (1000 ) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tappiot Liikevoitto/-tappio Tilikauden voitto/-tappio PosiVire Oy:n kannattavuus, vakavaisuus ja maksuvalmius ovat erittäin hyvät. Yrityksen talousluokka Asiakastieto Oy:n Voitto+ tietokannan vuoden 2009 tilinpäätöstietojen mukaan erinomainen (Taulukko 1). Taulukko 1: Asiakastieto Oy:n Voitto+ tietokannassa annetut arviot PosiVIre Oy:n taloustilanteesta 2009 Kannattavuus: Vakavaraisuus: Maksuvalmius: Talousluokka: erittäin hyvä erittäin hyvä erittäin hyvä erittäin hyvä Käyttökate Oma varaisuusaste Quick Ratio Sijoitetun pääoman tuotto-% PosiVire Oy 27,0 % 68,2 % 3,1 128,9 % Toimialan mediaani 12,6% 68,2 % 2,1 15,4 % 126

5 PosiVire Oy:n taloudellinen vaikuttavuus Tämän tutkimuksen kannalta, yhtä tärkeää, kuin arvioida PosiVire Oy:n taloudellista tehokkuutta ja tulosta, oli arvioida yrityksen toiminnan sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia ympäristöönsä. PosiVire toimii mottonsa mukaisesti työmarkkinoilla muuten heikosti työllistyvien tankkaus- ja huoltopisteenä ja kiitoratana takaisin työelämään. PosiVire ottaa työsuhteeseen muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä ja ohjaa ja kannustaa heitä ja hankkii heille työn PosiViren omistaja tahojen erilaisissa työkohteissa. Henkilöt ovat työsuhteessa PosiVire Oy:hyn sovitusti korkeintaan kaksi vuotta, jona aikana henkilöt onnistumisten kautta saavat kyvyt ja valmiudet palata takaisin työmarkkinoille ja/tai innostuksen lähteä lisäkouluttautumaan esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen kautta. Kasvavan kohderyhmän muodostavat myös maahanmuuttajataustaiset henkilöt, joille PosiVire Oy tarjoaa tuetun polun suomalaisille työmarkkinoille. Heidän kohdallaan on mahdollisuus järjestää myös täydentäviä kieliopintoja täydentämään polkua työelämään. PosiViren toiminnan taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida seuraavasti. Jos henkilöt (50) olisivat työttömänä, heidän kustannuksensa (työttömyyskorvaus/työmarkkinatuki) yhteiskunnalle olisivat noin euroa vuodessa. Vastaavasti heidän tuolloin maksamat välittömät verot olisivat maksimissaan yhteensä euroa vuodessa (Taulukko 2). Taulukko 2: PosiVire Oy:n toiminta yhteiskunnan näkökulmasta 50 työntekijää Jos he olisivat työttömänä, kustannukset yhteiskunnalle työttömyyskorvaus/ työmarkkinatuki noin 500 euroa/kk/hlö = euroa vuodessa (+ muut tuet) Heidän maksamat verotulot yhteensä euroa Nyt heidän työllistyessään, tuo kustannus säästyy. Sitä vastoin, työllistyttyään, he maksavat veroja palkkatuloistaan yhteensä arviolta noin euroa vuodessa. Jo lähes puolet PosiViren toimintaan annetusta tuesta (palkkatuki ja Helsinki-lisä) saadaan takaisin välittömästi lisääntyneinä verotuloina (Taulukko 3). Taulukko 3: PosiVire Oy:n toiminta yhteiskunnan näkökulmasta 50 työntekijää Investointi: Palkkatuki ja Helsinki-lisä = euroa Lisääntynyt veronmaksukyky vaikutus verokertymään (ilman yksilökohtaisia vähennyksiä): Tulot 500 euroa/kk maksaa veroja 400 euroa/ vuosi *50 = euroa Tulot 1000 euroa/kk maksaa veroja euroa/ vuosi *50 = euroa Tulot 1500 euroa/kk maksaa veroja euroa/ vuosi *50 = euroa Jo ensimmäisenä vuonna lähes 50 % investoinnista lisääntyneinä verotuloina takaisin 127

6 PosiVire Oy:n toiminta voidaankin nähdä investointina, jolle voidaan laskea tuotto esimerkiksi sisäisen korkokannan menetelmällä (Intern Rate of Return). Tuotto riippuu toiminnan taloudellisesta tehokuudesta ja toisaalta kyvykkyydestä nostaa muuten heikosti työllistyviä henkilöitä työmarkkinoille. Mitä useampia ja mitä pidemmäksi ajaksi henkilöitä kyetään saattamaan työelämään, sitä parempi on investoinnin tuotto. Seuraavasta taulukosta (taulukko 4) käy ilmi, että jos toiminta kykenisi nykyisellä toiminnan taloudellisella tehokkuudella nostamaan vuosittain työelämään, esimerkiksi viideksi vuodeksi, puolet kulloisistakin PosiViren viidestäkymmenestä työntekijästä, se tarkoittaisi sisäisen korkokannan menetelmällä 57 prosentin tuottoa sijoitetulle pääomalle. Tämä siis silloinkin, vaikka puolet työntekijöistä palautuisi takaisin työttömiksi ja työttömyyskorvausten piiriin. Ensimmäisten toimintavuosien kokemuksen perusteella, kun heikosti työmarkkinoilla sijoittuvien työelämään saattamisessa on onnistuttu, PosiVire Oy:llä näyttäisi olevan edellytykset hyvään tuottoon. Seuraavaksi esitettävän haastattelututkimuksen tulokset antavat lisäksi ennakoivaa tietoa siitä, miten työntekijät kokevat Posi- Vire Oy:n toiminnan ja minkälaisina työntekijät näkevät mahdollisuudet palata takaisin työmarkkinoille. Se, miten investointi tuottaa pidemmällä ajanvälillä, vaatii kuitenkin seurantatutkimuksen tekemistä. Taulukko 4: PosiVire Oy:n toiminta yhteiskunnan näkökulmasta 50 työntekijää Säästyneet työttömyyskorvaukset euroa/vuosi Investointi: Palkkatuki ja Helsinki-lisä = euroa Lisääntyneet verotulot/vuosi euroa Jos investointi nostaa takaisin työelämään 5 vuodeksi, kaikki 50 henkilöä, niin IRR 115 %, jos puolet niin 57 7 vuodeksi, kaikki 50 henkilöä, niin IRR 121 %, jos puolet niin vuodeksi, kaikki 50 henkilöä, niin IRR 122 %, jos puolet niin 72 Osatyökykyisen työllistäminen = investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin/antaa hyvän tuoton investoinnille. PosiVire Oy:n vaikuttavuus työllistettävien työntekijöiden näkökulmasta PosiVire Oy:n toiminnan vaikutuksia työllistettäviin työntekijöiden selvitettiin haastattelututkimuksen avulla (Taulukko 5). Tutkimuksessa haastateltiin 28 työntekijää. Tämä edustaa 63 prosenttia yrityksen työllistettävistä työntekijöistä. Haastattelut kestivät noin puoli tuntia henkilöä kohden. Haastatteluissa kysyttiin ensin PosiVire Oy:tä edeltäneestä työhistoriasta ja työttömyys- ja mahdollisista työkyvyttömyysjaksoista. Seuraavaksi kysyttiin sitä, mitä kautta henkilö oli saanut tiedon tai 128

7 tietoa PosiVire Oy:tä ja miten päätyi työntekijäksi yritykseen. Kolmantena asiana kysyttiin henkilön työtehtävistä PosiVire:ssa sekä sitä, oliko henkilö saanut ohjausta työelämään sijoittumiseksi ja jos oli, miten henkilö oli sen kokenut. Samalla kysyttiin myös sitä, olivatko PosiVire Oy:n työnohjauksesta vastaavat palvelutiimien vetäjät esitelleet myös mahdollisia koulutusvaihtoehtoja, kuten oppisopimuskoulutusta. Neljäntenä asiana kysyttiin sitä, miten henkilöt kokivat ajan Posive Oy:ssä verrattuna sitä edeltävään aikaan. Minkälaisia havaittuja ja koettuja vaikutuksia PosiVire Oy:ssa työnteko on tuonut mukanaan, niin myönteisiä kuin kielteisiäkin. Viimeisenä asiana kysyttiin sitä, miten henkilö näkee lähitulevaisuutensa ja työllistymismahdollisuutensa PosiVire Oy:ssä työskentelyn jälkeen. Taulukko 5: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulmasta 28 työntekijän haastattelut (63 % työntekijöistä) n. 30 min haastattelu/työntekijä Taustat/työhistoria ennen kuin aloitti PosiVire Oy:ssä Työtehtävät ja ohjaus PosiVire Oy:ssä Miten kokee ajan PosiVire Oy:ssä verrattuna sitä edeltävään aikaan? Miten näkee lähitulevaisuuden? Haastattelututkimukseen osallistuneista oli naisia 22 (79 %) ja miehiä 6 (21 %) (Taulukko 6). Jakauma edustaa hyvin PosiVire Oy:n kaikkien työntekijöiden sukupuolijakaumaa. Maahanmuuttajataustaisia haastatteluun osallistuneista oli 8 (29 %). Sekin on hyvin lähellä maahanmuuttajataustaisten osuutta PosiVire Oy:n kaikista työntekijöistä, joka on runsaat 30 prosenttia. Haastatellut edustivat laajasti eri ikäisiä henkilöitä. Nuorin oli 22 vuotta ja vanhin 58 vuotta. Haastatellut jakautuivat syntymävuotensa perusteella tasaisesti eri vuosikymmenillä syntyneisiin. Tämäkin edustaa hyvin PosiVire Oy:n työntekijöiden ikäjakaumaa. Haastateltujen henkilöiden työkokemus PosiVire Oy:ssä vaihteli tasaisesti yhden kuukauden ja kahden vuoden välillä. PosiVire Oy:n työntekiijät edustavat taustoiltaan monenlaisia erilaisia työuria (Taulukko 7). Aikaisemmat työhistoriat kattavat siivousta, keittiötyötä, lastenhoitoa, vanhustenhoitoa, toimistotöitä ja esimerkiksi verhoilutöitä. Taustalla on myös työttömyysjakso ja monilla myös työkyvyttömyysjakso ja siihen liittynyt alentunut työkyky. Monien taustalta löytyy myös kuntoutustoimenpiteitä. 129

8 Taulukko 6: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Haastateltujen jakaumat: Naisia 22 (79 %), miehiä 6 (21 %) Maahanmuuttajataustaisia 8 (29 %) Ikäjakauma 22 v 58 v Työkokemus PosiVire Oy:ssä 1 kk 2 v Taulukko 7: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Aikaisempi työhistoria: Siivous, keittiö, lastenhoito, vanhustenhoito, toimistotyöt, verhoilu Työttömyysjakso Työkyvyttömyysjakso/alentunut työkyky Kuntoutus Taulukko 8: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Mistä tieto PosiVire Oy:stä? Mitä kautta PosiVireen?: Työvoimatoimistosta Työvoimatoimiston kuntoutusohjaajalta Työhönvalmennuskurssilta, Amipajasta Ystävältä Lehti-ilmoituksesta Järjestöiltä, liitoilta PosiVire Oy:n työntekijät ovat alunperin saaneet tiedon tai tietoa PosiViresta työvoimatoimistosta, työvoimatoimiston kuntoutusohjaajalta, työhönvalmennuskurssilta, ystäviltä, lehti-ilmoituksista (järjestölehdet) ja järjestöiltä ja liitoilta. Maahanmuuttajataustaisilla korostuivat ystävät keskeisimpinä tiedon lähteinä (Taulukko 8). Haastateltujen henkilöiden nykyiset työtehtävät PosiVire Oy:ssä liittyivät siivoukseen, vaate- ja ruokahuoltoon, keittiötöihin, hoivatyöhön, vanhustenhoitoon, lastenhoitoon ja vammaispalveluihin. Muutaman haastatellun henkilön tehtävät liittyivät myös toimistotöihin ja ATK-tuki tehtäviin. Työkohteina useimpien haastateltujen kohdalla olivat palvelutalo tai päiväkoti. Merkittävän ryhmän muodostivat myös kotihoitoa tekevät työntekijät (Taulukko 9). Päällimmäisenä kokemuksena PosiVire Oy:ssä työskentelystä voidaan todeta, että useimmat haastatellut kertoivat olevansa tyytyväisiä työhönsä ja viihtyvänsä hyvin 130

9 PosiViressa. Takaisin työelämään pääseminen tuntui hyvältä. Vastaavasti työ Posi- Viressa oli vastannut odotuksia ja osin jopa ylittänyt odotukset. Muutamat haastatellut kertoivat lähteneensä mukaan ilman suuria odotuksia ja kokivat työn olevan ok (Taulukko 10). Mitä tulee haastatteluissa esille nousseissiin negatiivisiin kokemuksiin, esille nousi neljän haastatellun kohdalla erityisesti työn fyysinen raskaus (Taulukko 11). Taulukko 9: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Työtehtävät PosiVire Oy:ssä: Siivous, vaate- ja ruokahuolto, keittiötyö, hoivatyö, vanhustenhoito, lastenhoito, vammaispalvelut Uusimpina toimistotyöt, ATK-tuki Kohteita palvelutalot, päiväkodit, kotihoito Taulukko 10: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Päällimmäisiä kokemuksia PosiVire Oy:stä: Viihtyy hyvin ja on tyytyväinen työhönsä Tuntuu hyvältä Vastannut odotuksia, osin ylittänyt odotukset Vastannut hyvin odotuksia, ei yllätyksiä Ei ollut odotuksia OK Taulukko 11: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Kokemuksia PosiVire Oy:stä (negatiivisia): Työ on raskasta, työ on fyysisesti raskasta (4) Haastatteluissa kysyttiin erikseen sitä, mitä mieltä he olivat PosiVire Oy:n toiminnasta. Samalla kysyttiin, olivatko henkilöt saaneet PosiViressa työhön ohjausta ja oliko koulutusmahdollisuuksista kerrottu. Kaikki kertoivat saaneensa perehdytystä ja ohjausta työhön (Taulukko 12). Samoin koulutusmahdollisuuksista mukaan lukien oppisopimuskoulutusmahdollisuudet oli kerrottu. Muutamat olivatkin tarttuneet oppisopimuskoulutuksen tuomiin mahdollisuuksiin. Yleisesti ottaen haastatellut olivat tyytyväisiä esimiehiinsä PosiViressa. Esimiehiä oli helppo lähestyä. Samoin PosiViressa vallitsi heidän mielestä hyvä työilmapiiri. Myös työtehtävien 131

10 määrittelyssä oli vastaajien mukaan useimmiten onnistuttu. Töitä oli omiin kykyihin nähden sopivasti. Hyvänä asiana pidettiin myös sitä, että esimiehet/työnjohtajat käyvät säännöllisesti työkohteissa ja auttavat osaltaan tehtäviin sisälle pääsyä, jos varsinainen tehtävään liittyvä työnohjaus kuuluukin yleisesti sijoituskohteen työnjohdolle. Kahdessa haastattelussa esille nousseet negatiiviset kokemukset PosiViren toimista liittyivät siihen, että henkilöt eivät kokeneet saaneensa riittävästi perehdytystä työhönsä (Taulukko 13). Taulukko 12: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Kokemuksia PosiVire Oy:n toiminnasta: Olen saanut perehdytystä ja ohjausta työhön Esimiestä helppo lähestyä Hyvä työilmapiiri Sopivasti töitä Oppisopimusasiat otettu esille Perehdytys työhön ja PosiVireen OK Työnjohtaja käy säännöllisesti työkohteessa Taulukko 13: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Kokemuksia PosiVire Oy:n toiminnasta (negat.): Ei saanut riittävästi perehdytystä työhön (2) Kysyttäessä työntekijöiltä, miten he kokivat ajan PosiViressa verrattuna sitä edeltävään aikaan, eniten haastatteluissa korostuivat työn ja työelämän mukanaan tuomat elämän säännöllisyys ja säännöllinen rytmi (Taulukot 14 ja 15). Vastauksissa korostui myös se, että henkilöt kokivat päässeensä muiden työssäkäyvien kanssa samaan rytmiin. Muutamissa vastauksissa korostui myös se, että on parempi olla työssä kuin työttömänä kotona. Myös rahatilanteen ja talouden koettiin vähän parantuneen. Haastetteluissa nousi esille myös se, että henkilöiden terveystilanne oli monesti parantunut säännöllisen elämänrytmin ja työn kautta. Elämän hallinnan koettiin myös kokonaisuudessaan parantuneen. Taulukko 14: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Erot ja muutokset PosiVire Oy:tä edeltävään aikaan: Säännöllinen työ ja rytmi Elämä on säännöllisempää 132

11 Takaisin säännölliseen työhön Muiden työssäkäyvien kanssa samaan rytmiin Parempi olla työssä kuin työttömänä kotona Rahatilanne on parantunut Pystynyt järjestämään raha-asiat paremmin Talous ok Taulukko 15: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Erot ja muutokset PosiVire Oy:tä edeltävään aikaan: Säännöllisempi elämä ja parempi terveys Parempi elämän hallinta Kielteisinä asioina PosiVire aikaa sitä edeltävään aikaan verrattaessa nousivat esille muutaman vastaajan kohdalla liian pieni palkka työmäärään ja työn raskauteen nähden (Taulukko 16). Muutaman vastaajan kohdalla esille nousivat myös työajan riittämättömyys työkohteen asettamiin vaatimuksiin nähden. Yhden haastatellun kohdalla taloudellinen tilanne oli heikentynyt PosiViretta edeltäneeseen aikaan nähden. Yhden haastatellun kohdalla nousi esille myös rajallisempi vapaaaika PosiViretta edeltävään aikaan verrattuna. Tässäkin tapauksessa pienten tulojen koettiin rajoittavan vapaa-ajan mahdollisuuksia enemmän kuin vapaa-ajan määrän. Taulukko 16: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Erot ja muutokset PosiVire Oy:tä edeltävään aikaan (negat): Liian pieni palkka työmäärään nähden (2) Osittain ollut negatiivisia vaikutuksia, työn raskaus, huono palkka, työaika ei riittävä, ostavan organisaation vaatimukset (2) Taloudellinen tilanne heikko (1) Vapaa aika supistunut, pieni palkka rajoittaa mahdollisuuksia (1) PosiVire Oy:n työtekijät näkivät lähitulevaisuutensa myönteisessä valossa (Taulukko 17). Monet uskoivat saavansa töitä muualta PosiVire-kauden jälkeen. Muutamat olivat lisäksi lähteneet tai lähtemässä oppisopimuskoulukseen parantaakseen asemaansa työmarkkinoilla. Se, mikä oli toisaalta myönteistä, mutta joka toisaalta ei ollut tavoitteiden mukaista, oli se, että monet viihtyivät hyvin PosiViressa ja haluaisivat jatkaa PosiViressa työllistymiskauden jälkeenkin. PosiViren toiminnan taloudellisen vaikuttavuuden ennakointiin liittyen, oleellista on se, että monet uskovat työllistyvänsä PosiVire-kauden jälkeen myös muualle. 133

12 Tärkeää on myös tunnistaa se, että haastatelluista viisi henkilöä (17 %) ei nähnyt suurta mahdollisuutta työllistyä muualle PosiViren jälkeen (Taulukko 18). Näistä neljän henkilön kohdalla selityksenä oli se, että he eivät pysyvän vamman tai osatyökykyisyyden takia katsoneet kykenevänsä sijoittumaan vapaille työmarkkinoille, ilman jonkinlaista työllistymistukea. Heidän toiveensa olikin, että he saisivat työllistämistukea ja voisivat jatkaa PosiViren työntekijöinä pitempään. Taulukko 17: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Miltä lähitulevaisuus näyttää?: Viihtyy PosiViressa Haluaisi jatkaa PosiViressa Toivottavasti työ PosiViressa jatkuu Oppisopimuskoulutukseen Kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta Lähitulevaisuus auki Eiköhän jotakin työtä löydy Taulukko 18: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työntekijöiden näkökulma Miltä lähitulevaisuus näyttää?: Ei näe suurta mahdollisuutta työllistyä muualle (5) Osatyökykyisyys estää normaalin työllistymisen (4) PosiVire Oy:n vaikuttavuus asiakkaiden näkökulmasta Tutkimuksessa selvitettiin myös PosiVire Oy:n toiminnan vaikutuksia asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaan näkökulmaksi rajattiin tässä tutkimuksessa työkohteiden työnjohdon näkökulma. Sen katsottiin kertovan sekä siitä, miten henkilöt toimivat työkohteissa ja hoitivat tehtävänsä ja toteuttivat palvelutehtäväänsä että miltä Posi- Viren toiminta näytti työkohteiden näkökulmasta katsottuna. Haastateltujen työkohteiden työnjohtajien mukaan PosiVire Oy:n työntekijöistä on paljon hyviä kokemuksia (Taulukko 19). Työntekijät ovat olleet pidettyjä ja myös pitkäaikaisia työntekijöitä tehtävissä, joihin on ollut vaikea saada sitoutuneita ja pitkäaikaisia työntekijöitä. Työnjohtajien mukaan työntekijät ovat hoitaneet työnsä hyvin ja myös työkohteiden muilta työntekijöiltä on tullut positiivista palautetta. PosiViren työntekijät on koettu myös iloisina ja halukkaina oppimaan tehtävien vaatimia asioita. Joissakin tapauksissa on ollut alkuhankaluuksia ennen kuin työkohteiden työt ja käytännön asiat ovat tulleet selviksi. Taustalla on voinut olla kommunikaatiovaikeuksia, esimerkiksi 134

13 maahanmuuttajataustaisten kohdalla. Näissäkin tapauksissa, käytännön asioiden tultua selviksi, työt ovat sujuneet hyvin ja työhön on oltu tyytyväisiä. Taulukko 19: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työkohteiden näkökulmasta Minkälaisia kokemuksia työntekijöistä? Hyviä kokemuksia, työntekijät ovat olleet pitkäaikaisia ja pidettyjä Hyviä kokemuksia, työntekijät ovat hoitaneet mallikkaasti työnsä, myös työkavereilta tullut positiivista palautetta Iloisia ja halukkaita oppimaan Alku saattaa olla hankalaa, mutta kun käytännön asiat ja työt ovat tulleet selviksi niin työ on sujunut hyvin Alussa pientä sisäänajoa ja kommunikointivaikeuksia, mutta kun käytännön asiat ja työt ovat tulleet selviksi niin työ on sujunut hyvin, myös kohteen asiakkaat ovat kiitelleet Työkohteiden työnjohdon kokemukset PosiViren toiminnasta ovat yleisesti myönteisiä. Yhteistyö PosiVire yhteyshenkilöiden kanssa on koettu helpoksi ja mutkattomaksi (Taulukko 20). PosiViren asiakasotetta pidetään hyvänä. Säännölliset palaverit ovat edesauttaneet yhteistyön sujuvuutta. Työnjohtajien mukaan PosiViren kautta on ollut helppo saada työntekijöitä eikä vaihtuvuutta ole ollut juurikaan. Työntekijät ovat saaneet PosiVirelta ennen tuloaan tarvittavan perustiedon. Varsinainen tehtävään perehdytys on tehty työkohteen työjohdon toimesta. Jos jossakin kohteessa on ollut toivottavaa PosiViren toiminnan suhteen, toiminnan on koettu kehittyneen koko ajan parempaan suuntaan. Taulukko 20: Selvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuudesta Työkohteiden näkökulmasta Minkälaisia kokemuksia PosiViresta? Yhteistyö PosiViren yhteyshenkilön kanssa on ollut mutkatonta ja helppoa, palavereita pidetään PosiViren kautta on ollut helppo saada työntekijöitä eikä vaihtuvuutta ole ollut Työntekijät ovat saaneet ennen tuloaan PosiVirelta perusinfon ja varsinainen perehdytys sitten työpaikalla Yhteistyö toimii hyvin, PosiViren asiakasote on hyvä ja heitä on helppo lähestyä Toiminta on kehittynyt parempaan suuntaan koko ajan Yhteenveto ja johtopäätökset PosiVire Oy:n vaikuttavuustutkimuksen yhteenvetona voidaan todeta, että Posi- Viren toiminta on lähtenyt nopeasti ja taloudellisesti tehokkaasti käyntiin. Lisäksi 135

14 ensimmäiset kokemukset ja havainnot toiminnan vaikuttavuudesta ovat kannustavia. Ensimmäiset onnistumiset takaisin työelämään saattamisessa, työntekijöiden kokemukset toiminnan voimaannuttavasta vaikutuksesta ja heidän uskomuksensa työpaikan löytymisestä työmarkkinoilta PosiVire-kauden jälkeenkin luovat uskoa myös toiminnan merkittävään taloudelliseen vaikuttavuuteen. Kuten investoinnin tuottoa hahmottavassa osassa totesimme, toiminnan taloudellisen samoin kuin sosiaali senkin pitkänajanvälin vaikuttavuuden selvittäminen vaatii seurantatutkimusta. Yleisenä johtopäätöksena kyseisen PosiVire -tutkimuksen ja sen laskelmien perusteella voidaan todeta, että sosiaalisella yrittäjyydellä voi olla suuri taloudellinen ja sosiaalinen hyöty yksilöille ja yhteiskunnalle. Ensinnäkin toiminnasta on hyötyä sellaisten tehtävien ja palvelujen hoitamisessa, joihin on muuten vaikea saada tekijöitä. Toisaalta toiminta edesauttaa muuten heikosti työllistyvien henkilöiden henkistä, fyysistä sekä sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Kun vielä otetaan huomioon investoinnin mahdollinen taloudellinen tuotto yhteiskunnalle, etenkin silloin kun siihen on kehitetty toimiva ja tuloksellinen ratkaisu, toimintaa ja siihen sijoittamista voidaan pitää hyvin tarkoituksenmukaisena. Yhteenveto PosiVire Oy:n toiminta lähtenyt nopeasti käyntiin Taloudellisesti tehokasta, vaikuttavaa ja tuloksellista Toiminnan pidemmän ajanvälin vaikuttavuus (sosiaalinen, taloudellinen) vaatii kuitenkin seurantatutkimusta. 136

Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset - Case: Posivire Oy. Jari Handelberg Jari Karjalainen Pertti Kiuru Ulla Karhu

Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset - Case: Posivire Oy. Jari Handelberg Jari Karjalainen Pertti Kiuru Ulla Karhu Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset - Case: Posivire Oy Jari Handelberg Jari Karjalainen Pertti Kiuru Ulla Karhu Tutkimuksen viitekehys Posivire Oy:n taloudellinen vaikutus Posivire Oy:n

Lisätiedot

PosiVire Oy:n vaikuttavuusselvitys

PosiVire Oy:n vaikuttavuusselvitys PosiVire Oy:n vaikuttavuusselvitys Jari Handelberg Jari Karjalainen Pertti Kiuru Ulla Karhu Aalto-yliopisto, kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus, LTT-tutkimuspalvelut Helsinki 30.5.2011 PosiVire Oy:n vaikuttavuusselvitys

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

MERKITYKSELLISEN JA ARVOKKAAN TYÖN INDIKAATTORI TIIVISTELMÄ

MERKITYKSELLISEN JA ARVOKKAAN TYÖN INDIKAATTORI TIIVISTELMÄ MERKITYKSELLISEN JA ARVOKKAAN TYÖN INDIKAATTORI TIIVISTELMÄ 1. MERKITYKSELLISEN JA ARVOKKAAN TYÖN TAUSTA Viime vuosien heikko taloudellinen kehitys on tuonut muutoksia erityisesti työn ja työpaikkojen

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Vaikutusten arviointia CASE EkoKuopio

Vaikutusten arviointia CASE EkoKuopio Vaikutusten arviointia CASE EkoKuopio DIAK, Sosiaalitalouden tutkimuskeskus, Virpi Kuvaja-Köllner Kunnat ja järjestöt Kunnat avustavat järjestöjä Kuinka kohdennetaan avustuksia? Järjestöiltä vaaditaan

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Killerin hevosurheilukeskuksen hevosenlannan loppusijoitus Haastattelun tulokset Marianne Niinikoski JAMK

Killerin hevosurheilukeskuksen hevosenlannan loppusijoitus Haastattelun tulokset Marianne Niinikoski JAMK Killerin hevosurheilukeskuksen hevosenlannan loppusijoitus 2016 Haastattelun tulokset Marianne Niinikoski JAMK Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kokevatko alueen tallinpitäjät

Lisätiedot

TEKES ASIAKASKARTOITUS

TEKES ASIAKASKARTOITUS TEKES ASIAKASKARTOITUS HTSY Verohallinto 9.10.2014 2 (5) TEKES ASIAKASKARTOITUS Harmaan talouden selvitysyksikkö on selvittänyt Tekesin rahoitusta saaneiden yritysten rekisteröintiasemaa ja taloudellisia

Lisätiedot

Mä osaan ja mä oon hyvä

Mä osaan ja mä oon hyvä Mä osaan ja mä oon hyvä { Oppisopimuskoulutuksen suorittaneet vammaiset ja työelämäosallisuus 1 Marja Irjala, tohtorikoulutettava/oulun yliopisto Nuorten Ystävät ry; koulutustilaisuus Itsemääräämisoikeus

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta.

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta. Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta www.eksote.fi Onko yrityksessäsi työtehtäviä, jotka ovat vailla tekijää ja niiden tekemiseen menee vain muutama tunti päivässä? Olisivatko lisäkädet tarpeen

Lisätiedot

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Arja Kurvinen & Arja Jolkkonen Karjalan tutkimuslaitos NÄKÖKULMIA OSALLISTAVAAN TYÖLLISYYSPOLITIIKKAAN JA SOSIAALITURVAAN - Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarina kaupunki THL 18.1.2010 Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa asukkaita: 31 000, josta työvoimaan kuuluvia

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

ONKO TILAA? ONKO TILAUSTA? Hanasaaren kulttuurikeskus Espoo 2. 3. 3011

ONKO TILAA? ONKO TILAUSTA? Hanasaaren kulttuurikeskus Espoo 2. 3. 3011 ONKO TILAA? ONKO TILAUSTA? Hanasaaren kulttuurikeskus Espoo 2. 3. 3011 2007 päätös sosiaalisen yrityksen perustamisesta kaupunginhallituksessa 28.10. 2008 aloitettiin palvelutuotanto 17.11.2008 sosiaaliseksi

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita.

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. ARVIOINTIKERTOMUS 2015 -HAVAINNOT Taulukko on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Ohessa havainnot taulukko.

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä

Lisätiedot

Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari:

Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari: Kuntoutuksen vaikuttavuus, näytön paikka Mika Pekkonen johtava ylilääkäri Kuntoutus Peurunka Tämä esitys perustuu tarkastettuun väitöstutkimukseeni Kiipulankuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari: 40-vuotisjuhlaseminaari:

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Sosiaalisten yritysten toimintaympäristön nykytila yritysten johtohenkilöiden kokemana. Elina Patana

Sosiaalisten yritysten toimintaympäristön nykytila yritysten johtohenkilöiden kokemana. Elina Patana Sosiaalisten yritysten toimintaympäristön nykytila yritysten johtohenkilöiden kokemana Elina Patana 16.11.2011 Tavoitteeni tänään Esitellä lyhyesti tutkielmani taustoja ja asiantuntijahaastatteluista koostuvaa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2016 Päivämäärä: 2016-10-03 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Perimmäinen kysymys. Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista. Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? Kari Hämäläinen (VATT)

Perimmäinen kysymys. Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista. Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? Kari Hämäläinen (VATT) Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista Kari Hämäläinen (VATT) VATES päivät, 5.5.2015 Perimmäinen kysymys Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? 1 Kolme ehtoa kausaaliselle syy seuraussuhteelle

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Palkansaajien tutkimuslaitos teetti heinä-syyskuussa 2016

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Pohjanmaan maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Pohjanmaan maakuntatutkimus n maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 0..0 Kesäkuu, 0 Taloustutkimus Oy, T, JPa Maakuntatutkimus 0 . JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Kolmas sektori maaseutukunnissa

Kolmas sektori maaseutukunnissa Kolmas sektori maaseutukunnissa Luopioinen 23.3.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Vaikea

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus n maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen.1.010 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään,

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

TYÖMIELI-hanke. Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien. - yhteenvetoa haastattelutuloksista

TYÖMIELI-hanke. Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien. - yhteenvetoa haastattelutuloksista TYÖMIELI-hanke Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien sosiaali- palveluohjaus terveysalalla -mallin pilotoinnista 30 op - yhteenvetoa haastattelutuloksista Aikuisopiskelu ja opiskeluvalmiudet

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Suomen Yrittäjät 30.6.2010 30.6.2010 1 Yritysten määrä kokoluokittain 2008 Pienyritykset (10-49 hlöä); 14 570; 5,5 % Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä); 2

Lisätiedot

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015 MSD - Kliininen lääketutkimus IROResearch Lokakuu 05 CORP-6897-000 /05 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkärien suhtautumista kliiniseen lääketutkimukseen. Tutkimuksen

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015

ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015 ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015 TOTEUTUS Isännöintiyritysten Talousbarometri toteutettiin toukokesäkuussa 2015 Vastaajia yhteensä 206 (vuonna 2014: 176) Isännöintiyritysten johtoa Omistajia ja

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Terhi Holmström, Laurea Palveluneliö Marraskuu 2016 1 Yhteenveto Tämä on raportti Palveluneliö Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyistä vuosilta 2012, 2014 ja 2016.

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. Julkaisuvapaa klo 14

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. Julkaisuvapaa klo 14 Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta Julkaisuvapaa 13.2.2017 klo 14 Kysely kohdistettiin erikoisalan perusteella kuolevien potilaiden hoitoon osallistuville

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan haasteet

Hyvinvointiyhteiskunnan haasteet Hyvinvointiyhteiskunnan haasteet Päivi Lipponen Kansanedustaja, Tulevaisuus - ja talousvaliokuntien jäsen Filosofian tohtori Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus Hyvinvoinnin kasvusta huolimatta, eriarvoisuus

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA

KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA Maan hallitus yrittää synnyttää kautensa aikana yli. työpaikkaa, jotta työllisyysaste nousisi prosenttiin prosentista. Asiantuntijoiden mukaan tarvitaan

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun päivät. Lappeenranta

Henkilökohtaisen avun päivät. Lappeenranta Henkilökohtaisen avun päivät Lappeenranta 2.11.2016 Kehittäminen Jotta voimme kehittää henkilökohtaista apua ja avustajan työtä on keskusteltava avoimesti ongelmakohdista Tahtotila! Yhdessä kehittäminen,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla FinSERN 1. tutkimuskonferenssi Helsinki, 16. -17.11.2011 KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Onnistumme yhdessä Aktiivista uudistumista ja uusia palveluja Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme

Lisätiedot