KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014"

Transkriptio

1 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2010:1 ISSN KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

3

4 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVION RAKENNE, SISÄLTÖ, LASKENTAPERUSTEET JA SITOVUUDET 1.1. Talousarviokirjan rakenne ja sisältö Laskentaperusteet ja sitovuudet Laskentaperusteet Sitovuudet Investointiosan rakenne, sitovuus ja toimintaperiaatteet Toimintaohjeet KUOPION KAUPUNGIN KEHITYSNÄKYMÄT 2.1. Uusi palvelualuerakenne Talouden kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Kuopion talouden kehittyminen Talouden ja toimintojen tasapainottaminen vuoden 2011 talousarviossa Väestökehitys Asuminen Elinkeinot ja työllisyys Henkilöstö Kuopiolaisten hyvinvointi ja sen edistäminen Ilmastovaikutusten arviointi KUOPION KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2020 JA TAVOITTEET VUODELLE Kuopion visio, strategiset päämäärät ja strategian näkökulmat Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu näkökulma Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä Innovaatio ja opiskelukaupunki Yhteistyö ja verkostot Kuopio-kuva Asukkaat ja palvelut näkökulma Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut Resurssit, johtaminen ja henkilöstö -näkökulma Riittävä taloudellinen liikkumavara Sitouttava omistajaohjaus Kannustava johtaminen ja henkilöstöpolitiikka KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUSARVIO 2011, TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Käyttötalousosan esitystapa Palvelualueet...39 Vetovoimaisuuden palvelualue...39 Kaupunkiympäristön palvelualue...43 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue...48 Kasvun ja oppimisen palvelualue...52 Perusturvan palvelualue...57 Terveydenhuollon palvelualue Konsernihallinto...78 Keskusvaalilautakunta...78 Tarkastustoimi...80 Konsernipalvelu...82 Yleishallinto Käyttötalous yhteensä...94

5 5. KAUPUNKISTRATEGIAN JA KÄYTTÖTALOUSOSAN SEURANTA LIIKELAITOKSILLE ASETETUT TAVOITTEET KONSERNIYHTEISÖILLE ASETETUT TAVOITTEET INVESTOINTIOSA Investoinnit vuonna Nettoinvestoinnit vuosina TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelma Taloussuunnitelman tuloslaskelman perusteet RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma Taloussuunnitelman rahoituslaskelman perusteet LIITTEET Liite 1: Kuopion väestö Liite 2: Kuopiolaisten hyvinvointi Liite 3: Tapahtuma-avustukset Liite 4: Kunnallistekniikan investointiohjelma Liite 5: Kuopion Energia Liikelaitos Liite 6: Kuopion Vesi Liikelaitos Liite 7: Kuopion Ateria Liikelaitos Liite 8: Kallaveden Työterveys Liikelaitos Liite 9: Pohjois-Savon pelastuslaitos Liite 10: Tilakeskus Liite 11: Isäntäkuntapalvelut Liite 12: Kuopion kaupungin omistusosuudet kuntayhtymittäin Liite 13: Tuotekuvaukset Liite 14: Yleishallinnosta siirtyvät määrärahat vuonna 2011 Liite 15: Kuopion kaupungin kokonaistyöaika henkilötyövuosina Kartat

6 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2011 talousarviota laaditaan tilanteessa, jossa vuonna 2009 koetun taloustaantuman jälkeen maailman talous on kääntynyt nousuun. Koettu taantuma on yksi Suomen taloushistorian syvimmistä. Finanssikriisinä Yhdysvalloista alkanut ja siitä kansainväliseen talouteen levinnyt kysyntäjohteinen taantuma vaikutti viennin vähenemisen kautta Suomen talouteen. Maailman talous on kääntynyt nousuun etupäässä kehittyvien talouksien vetämänä. Euroalueen odotetaan hyötyvän maailman kaupan vahvistumisesta loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Talouskehityksen jatkuminen positiivisena edellyttää kuitenkin luottamuksen vahvistumista ja markkinavetoisen kasvun käynnistymistä. Valtiovarainministeriön syyskuussa julkaiseman talouskatsauksen mukaan Suomen kansantalouden odotetaan kasvavan vuonna 2011 kolme prosenttia. Kasvun taustalla tulee olemaan etupäässä viennin voimakas nousu ja yksityisten investointien elpyminen. Kokonaistuotannon odotetaan kuitenkin jäävän vielä vuonna 2012 alemmalle tasolle kuin vuonna Taantuman aikana työllisyystilanne heikkeni arvioitua vähemmän ja vuoden 2010 alkupuoliskolla työllisyystilanteen heikkeneminen pysähtyi. Vuonna 2011 työllisyystilanteen arvioidaan paranevan vuoden 2009 tasolle 8,2 prosenttiin. Inflaation arvioidaan kiihtyvän 2,5 prosenttiin vuonna Taantuman seurauksena Suomen kuntatalous on heikentynyt voimakkaasti. Vaikka kansantalous on kääntynyt nousuun, julkisen talouden alijäämä syvenee edelleen, koska suhdannetilan muutos näkyy viiveellä julkisella sektorilla. Julkisen talouden huono tilanne kohdistuu erityisesti valtion talouteen. Kunnat ovat selvinneet talouskriisistä pelättyä pienemmin vaurioin. Odotettua suotuisampi työllisyyskehitys, valtion kuntataloutta vahvistavat toimet, kustannustason selkeä hidastuminen ja kuntien omat menokasvua hillitsevät toimenpiteet ovat vaikuttaneet siihen, että kuntien rahoitusasema pysyi vuonna 2009 edellisten vuosien tasolla. Kuntien velkaantuminen kuitenkin on jatkunut, kun investoinnit ovat pysyneet taantumaa edeltävällä tasolla. Kuopion kaupunki on toteuttanut vuosina 2009 ja 2010 varsin mittavia sopeuttamistoimia. Huolimatta jo toteutetuista sopeuttamistoimista on kaupungin edelleen hillittävä menokehitystä parantamalla tuottavuutta ja kehittämällä palveluja ja toimintoja kustannusvaikuttavasti. Vuoden 2011 alussa voimaan tuleva uusi organisaatio luo puitteet entistä tehokkaammalle ja asiakaslähtöisemmälle palvelutuotannolle. Uudistuksen toteuttaminen käytännössä vaatii koko henkilökunnan sitoutumista ja pitkäjänteistä työtä sen eteen. Muutoksella aikaansaatavat hyödyt nähdään tulevina vuosina entistä parempana asiakastyytyväisyytenä ja positiivisena talouskehityksenä. Talousarvio turvaa kaupungin palvelujen säilymisen edelleen hyvällä tasolla ja toimintatapojen kehittämisen tarkoitusta varten varatun määrärahan turvin kaupungin strategian mukaisesti ennakoiviin, terveyttä edistäviin, kuopiolaisten hyvinvointia tukeviin toimiin. Talousarvio sisältää edelleen laajoja toimenpiteitä palvelutoiminnan ja kaupungin taloudellisen tilanteen tasapainottamiseksi. Kuopion kaupunki ja Karttulan kunta yhdistyvät Yhdistymisen myötä kaupungin asukasluku kasvaa hieman yli 3500 asukkaalla. Ilman Karttulan yhdistymistä laskettuna ydinkaupungin vertailukelpoinen palvelutoiminnan toimintakate ilman myyntivoittoja kasvaa vuoden 2011 talousarviossa noin 2 % verrattuna vuoden 2010 ennusteeseen. Ydinkaupungin vertailukelpoiset palvelutoiminnan toimintamenot lisääntyvät kuluvan vuoden ennusteesta 8,0 milj. euroa (1,5 %) ja toimintatuotot laskevat 0,7 milj. euroa (0,8 %). Kuopion verotulojen arvioidaan kasvavan tulevana talousarviovuonna noin 3,0 % vuoden 2010 verotuloennusteeseen nähden. Valtionosuuksien arvioidaan tämän hetkisen tiedon perusteella olevan kokonaisuudessaan 132,4 milj. euroa. Lopulliset kuntakohtaiset tiedot ovat saatavissa vasta joulukuussa. Koko kaupungin talousarviovuoden 2011 tulos osoittaa 6,1 milj. euron ylijäämää. Tämä on noin 2,0 milj. euroa kuluvan vuoden ennustetta heikompi. Koko kaupungin nettoinvestointimenot kasvavat kuluvan vuoden tasosta 23,0 milj. euroa 51,5 milj. euroon. Ero selittyy vuonna 2010 toteutuvalla merkittävällä maaomaisuuden myynnillä. Tuleviin vuosiin kohdistuu merkittäviä investointipaineita. Maanmyynti- ja muita myyntituloja kohdistetaan enenevässä määrin investointimenojen kattamiseen. 5

7 Merkittävimpiä investointeja tulevina vuosina ovat Kuopion kaupunginteatterin peruskorjaus ja Kuopion Vesi liikelaitoksen Lehtoniemen vedenpuhdistamon laajennus. Tytäryhtiöiden kautta toteutettavia merkittäviä kohteita ovat jo käynnissä olevia investoinnit Kuopion Energia Oy:n voimalaitoksen korvausinvestointi ja Kuopion Pysäköinti Oy:n pysäköintilaitoksen laajennus. Petteri Paronen Kaupunginjohtaja 6

8 1. TALOUSARVION RAKENNE, SISÄLTÖ, LASKENTAPERUSTEET JA SITOVUUDET 1.1. Talousarviokirjan rakenne ja sisältö Talousarviokirja on rakennettu kahdeksaan aihekokonaisuuteen. Ensimmäinen aihekokonaisuus sisältyy lukuun 2, johon on koottu keskeisimmät toimintaan vaikuttavat muutokset ja kehitysnäkymät. Uutena ja yhtenä tärkeimpänä osiona luvussa mainitaan vuoden 2011 alussa voimaan tuleva uusi palvelualuerakenne. Luku 3 sisältää Kuopion kaupungin strategian vuoteen 2020, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa kesäkuussa Strategia on jäsennelty kolmeen näkökulmaan ja näiden yhdeksään kriittiseen menestystekijään sekä niihin liittyviin keskeisimpiin tavoitteisiin, jotka on alustavasti vastuutettu. Strategian arviointiosa sisältää myös mittariston, jolla seurataan kaupungin kehittymistä strategiassa määriteltyjen tavoitteiden suuntaan. Talousarvion käyttötalousosio on kuvattu luvussa 4 ja se sisältää ydinkaupungin kuuden palvelualueen palvelualuekuvaukset, tuloslaskelmat sekä avainprosessi- että tuotebudjetti- ja mittariosiot. Mittariosio sisältää vaikuttavuutta, taloutta ja resursseja sekä prosesseja ja rakenteita kuvaavat keskeisimmät mittarit. Vaikuttavuudella mitataan yleensä sitä, missä määrin palvelutavoite on saavutettu ja kuinka palvelutarve on tyydytetty (asiakaslähtöinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus). Talous ja resurssimittaristo kuvaa vastaavasti sitä, miten paljon kustannuksia syntyy jonkin palveluprosessin tai sen tuotteen aikaansaamiseksi ja millä resursseilla ne tuotetaan. Prosessi- ja rakennemittaristolla pyritään kuvaamaan niitä tunnuslukuja, joiden avulla voidaan arvioida palvelutuotannon suorituskykyä, tehokkuutta ja tuottavuutta. Luku 4 sisältää konsernihallintoon kuuluvat vaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja konsernipalveluja koskevat osiot. Konsernipalvelujen organisoituminen on kesken ja siksi sen yhteyteen ei ole vielä tässä vaiheessa kuvattu sen avainprosesseja. Luvussa 5 on kuvattu, kuinka kaupungin strategian, käyttötalous- ja investointiosioiden toteutumista raportoidaan. Liikelaitoksille ja keskeisimmille konserniyhteisöille vuodelle 2011 asetetut tavoitteet ja näitä vastaavat arviointikriteerit sisältyvät lukuihin 6 ja 7. Investointeja koskevat määräraha-arviot ovat luvussa 8 ja se sisältää investointeihin kohdistuvat tulo- ja menoarviot tyypeittäin sekä nettoinvestoinnit. Tulos- ja rahoituslaskelmat ovat vastaavasti perusteineen luvussa Kuntaliitos Kuopion kaupungin ja Karttulan kunnan kuntaliitos toteutuu Talousarvio vuodelle 2011 on valmisteltu siten, että Karttulan kunnan henkilöstö on osallistunut esityksen valmisteluun noudattaen Kuopion kaupungin raamiohjetta. Valmistelu on myös Karttulan osalta tehty suoraan voimaan tulevaan uuteen Kuopion kaupungin organisaatioon. Talousarvioesitys liitettiin kaupunginjohtajan esitysvaiheessa Kuopion talousarvioesitykseen. Palvelualueiden tuloslaskelmien toimintatuotot ja -kulut eivät ole vertailukelpoiset edellisen vuoden lukuihin johtuen kuntaliitoksesta. Valtion maksama kuntaliitosavustus 4,48 milj. euroa saadaan vuosina siten, että vuonna 2011 maksetaan 40 % ja vuosina 2012 ja 2013 kumpanakin 30 %. Yhdistymisavustus kirjataan Tuet ja avustukset tilille maksuperusteisesti. Yhdistymisavustus on yleiskatteinen ja sen tulot on budjetoitu yleishallintoon. Kuopion kaupungin ja Karttulan kunnan valtuustot ovat sopineet avustuksen kohdentamisesta. 7

9 1.2. Laskentaperusteet ja sitovuudet Laskentaperusteet Menoperusteet Palvelualueet ovat ennakoineet palkkamenot voimassa olevan virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. Kuntien eläkevakuutuslaitokselle tilitettävät eläkemaksut muodostuvat palkkaperusteisesta osasta, varhaiseläkemenoperusteisesta osasta sekä eläkemenoperusteisesta osasta. Pakkaperusteinen osa on vuonna ,0 %. Varhaiseläkemenoperusteinen ja eläkemenoperusteinen maksu vahvistetaan kunnittain ja palvelualoittain euromääräisenä. Talousarvioon on varattu määrärahat kullekin palvelualueelle kuntien eläkevakuutuksen ilmoittamien määrän mukaisesti, johon on tehty raamiohjeen mukainen korotus. Valtiokonttori vahvistaa kunnittain käytettävän kokonaiseläkemaksuprosentin niiden työntekijöiden osalta, jotka ovat vael eläkejärjestelmän piirissä. Kuopion maksuprosentti vuodelle 2011 on 26,11. Maksu sisältää työntekijänosuutta 5,18 %, jolloin työnantajan palkkaperusteiseksi osuudeksi jää 20,93 %. Työttömyysvakuutusmaksun laskentaperusteena on talousarviossa käytetty 3,25 %, sosiaaliturvamaksun 2,23 % ja tapaturmavakuutusmaksun 0,8 % palkkasummasta. Tuloperusteet Kuopion tuloveroprosentti on 19,5. Kiinteistöverokertoimet ovat seuraavat: Yleinen 1,0 % Vakituinen asunto 0,43 % Muu asunto 0,9 % Voimalaitos 2,5 % Rakentamaton rakennuspaikka 3 % Sitovuudet Kuopion kaupunki on yksi juridinen oikeushenkilö, joka jakaantuu yhdeksään eri yksikköön seuraavasti: Ydinkaupunki Liikelaitokset - Kuopion Energia Liikelaitos - Kuopion Vesi Liikelaitos - Kuopion Ateria Liikelaitos - Kallaveden Työterveys Liikelaitos - Vuoden 2011 alussa perustettava Kuopion kuntatekniikka Liikelaitos Taseyksiköt - Pohjois-Savon pelastuslaitos - Tilakeskus - Isäntäkuntapalvelut Talousarviossa esitetään ydinkaupungin käyttötalousosa palvelualueittain ja investointiosa taseen pysyvien vastaavien eriä mukaillen. Käyttötalousosassa valtuustoon nähden sitovia ovat toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate. Tämä tarkoittaa, että toimielimen pitää järjestää palvelutuotanto ja laatia käyttösuunnitelmat valtuuston hyväksymien toimintatuottojen, toimintakulujen ja toimintakatteiden rajoissa. Toimielimen on tiedossa olevista toimintakulujen ylityksistä ja toimintatuottojen alituksista raportoitava välittömästi valtuustolle. Liikelaitoksista sekä P-S pelastuslaitoksesta, tilakeskuksesta ja isäntäkuntapalveluista esitetään tulos- ja rahoituslaskelmat sekä lisätietoja talousarvion liitteissä. Taseyksiköiden rivi-riviltä yhdistellyt tulos- ja rahoituslaskelmat esitetään tulos- ja rahoitusosissa. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen sekä isäntäkuntapalvelujen taseyksiköissä noudatetaan bruttositovuutta ja tilakeskuksessa nettositovuutta. Samaten tulos- ja rahoitusosioissa esitetään suunnittelukauden yhdistetyt tulos- ja rahoituslaskelmat. 8

10 Strategia Kaupungin strategia on valtuuston nähden sitova. Toimielin raportoi valtuustolle strategian toteutumisesta. Talousarvion sitovuus Valtuusto voi osoittaa palvelualueiden käyttöön määrärahat brutto- tai nettomääräisenä. Palvelualueet ovat bruttositovia, mutta niiden sisällä ovat seuraavat nettosidonnaiset avainprosessit: Palvelualue Vetovoimaisuuden palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue Rakennusvalvonta Hyvinvoinnin palvelualue Kansalaisopisto Teatteritoimi Musiikkitoimi Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Konsernihallinto Painatuskeskus Bruttositovuus X X X X X X X Nettositovuus X X X X X Konsernihallintoon sisältyvän yleishallinnon sitovuus on talousarviossa esitetyllä toimintotasolla, paitsi avustukset esitetyllä määrärahatasolla. Talousarviokirjan liitteet ovat lisätietoja valmistelun perusteista ja ne eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Käyttötalousosan tuloslaskelmiin sisältyvät informatiivisena tietona toimintatuottojen ja kulujen erittelyt. Käyttötalousosan avainprosessien talousarviot ja tuotebudjetit perustuvat kunkin palvelualueen tuloslaskelmiin ja ne eivät ole sitovia. Tämä tarkoittaa, että käyttötaloussuunnitelmissa avainprosessien ja tuotebudjettien toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate voivat täsmentyä. Tuotebudjetit ja niiden tuotekustannukset ovat perusteena seuraavan vuoden talousarvion laadinnalle Investointiosan rakenne, sitovuus ja toimintaperiaatteet Investointiosan rakenne Atk -ohjelmat ja laitteet Maa- ja vesialueet Talonrakennus Yhdyskuntarakentaminen o aluerakentaminen o lähiliikuntapaikat o yleiset alueet o satamat o kunnallistekniikka Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Liikelaitosten ja taseyksiköiden investoinnit 9

11 Sitovuus Investointiosan menot ja tulot ovat valtuuston nähden sitovia hankkeiden osalta. Vastuu hankkeiden määrärahojen riittävyydestä on sillä lautakunnalla, jolle määrärahat on myönnetty. Liikelaitosten ja taseyksiköiden osalta vastuu hankkeista on niiden johtokunnilla. Hankkeen määrärahat ovat palvelualueita sitovia. Kaikki talousarvion yli 0,1 milj. euron investointihankkeet, joiden kustannusarviot tai lopullisiksi kokonaiskustannuksiksi tarkoitetut rahoitusvaraukset nousevat enemmän kuin 20 % tai 0,2 milj. euroa, on välittömästi tuotava uudelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Toimintaperiaatteet Investointihankkeiden rahoituspäätös on tehtävä ennen toteuttamis- ja rakentamispäätöstä. Ne hankkeet, joihin ei talousarviossa sisälly valtionosuuksia tai muuta ulkopuolista rahoitusta, voidaan toteuttaa ilman valtionosuutta. Talonrakennushankkeiden osalla noudatetaan periaatetta, jonka mukaan tilahallinnon johtokunta vastaa talonrakennushankkeiden rakentamisesta ja rahoituksesta. Palvelualueen tahto hankkeen sisältöön välittyy hankesuunnittelun kautta. TALOUSARVIOSSA ANNETAAN VALTUUTUS JATKAA TILINPÄÄTÖKSESSÄ 2010 TODETTAVIA KESKENERÄISIÄ HANKKEITA VUODEN 2010 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAN PUITTEISSA, VAIKKA HANKKEESEEN EI VUODEN 2011 TALOUSARVIOSSA OLISI MÄÄRÄRAHAA. Tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2011 aikana. Kaupunginhallituksen valtuus Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää uusia yritystilojen ja alueiden rakentamis- ja ostohankkeita kokonaiskustannusarvioltaan 5 milj. euron rajaan saakka. Mahdolliset hankkeet tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksina. Mikäli yritystilojen osalta toteutustapa on lunastussopimus, hankkeen valmistuttua lunastushinta käsitellään investointitulona ja siirretään saamisiin. Vuoden 2011 valtuutuksesta toteutetaan viranomaissataman vesihuolto ja tontin esirakennustyöt Kumpusaareen. Hankkeen toteuttaa Kaupunkiympäristön palvelualue/rakentamisen ja kunnossapidon palvelut ja hankkeen kustannusarvio on 0,3 milj. euroa Toimintaohjeet Taloudellisuus ja tulosvastuu Kunnan tehtävät on hoidettava taloudellisesti ja järkevästi siten, että vastuu toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä. Toiminnallisen ja taloudellisen vallan sekä vastuun hajauttaminen ovat välttämättömiä joustavan ja tuloksellisen toiminnan edellytyksiä. Vastuu toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on johtosääntöjen ja delegointipäätösten mukaisesti jokaisella yksiköllä ja yksilöllä. Suunnitelmilla osoitetaan taloudelliset tavoitteet. Pitkäaikaisten lainojen ottaminen Kaupunginhallitus oikeutetaan ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa siten, että talousarvion rahoitusosan pitkäaikaisten lainojen lisäyksen ja vähennyksen erotus ei ylity. Kuitenkin valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään lainojen nettomuutoksen sillä määrällä, millä talousarvioon sisältymättömiä yritystilojen rakentamis- ja ostohankkeita toteutetaan käynnistämisvaltuuden puitteissa talousarviovuoden aikana. Tilapäisluoton ottaminen Maksuvalmiuden turvaamiseksi talousjohtaja oikeutetaan nostamaan tilapäisluottoa enintään 25 milj. euroa. 10

12 2. KUOPION KAUPUNGIN KEHITYSNÄKYMÄT 2.1. Uusi palvelualuerakenne Vuoden 2011 talousarvion laadinta on pohjautunut palvelualueuudistuksen mukaiseen organisoitumiseen. Uusi organisaatio on muodostettu mahdollisimman yhdenmukaiseksi vuosina 2008 ja 2009 aikana toteutettujen ydin-, avain- ja palveluprosessien kuvausten kanssa. Kaupunginhallitus teki keväällä 2010 valmistelupäätöksen työntekijäorganisaatiosta, jonka mukaisesti toteutettiin talousarvion 2011 laadintaprosessi. Lokakuussa 2010 valtuusto puolestaan päätti kaupungin uusista johtosäännöistä, jolloin valtuusto otti kantaa sekä luottamushenkilöorganisoitumiseen että työntekijäorganisaatioon. Vuoden 2011 alusta voimaan tuleva organisaatio on esitetty alla. Uudistuksen osalta henkilöstöjärjestelyt, palveluprosessien väliset rajapinnat sekä hallinnollisten rakenteiden päätöksenteko ovat edelleen osin kesken, joten talousarvioprosessissa ollaan toteutettu seuraavia periaatteita: selkeästi siirtyväksi todetut toiminnot on siirretty tehtävineen, henkilöineen, tuottoineen ja kuluineen uuteen kohtaan organisaatiossa valmisteluvaiheessa olevat toiminnot, henkilöt, tuotot ja kulut on jätetty toistaiseksi ennalleen Omistajaohjausjaos Omistajaohjausjaos Arviointitoimikunta * Arviointitoimikunta * Kuopion Vesi Kuopion Vesi Johtokunta Johtokunta Kuopion Energia Kuopion Energia Johtokunta Johtokunta Kuopion Ateria Kuopion Ateria Johtokunta Kallaveden työ- Johtokunta Kallaveden Terveys työ- Terveys Johtokunta Johtokunta P-S P-S Pelastus Pelastus Lautakunta Lautakunta Tilahallinto Tilahallinto Johtokunta Johtokunta Kuopion Kuopion kaupungin liikelaitos Johtokunta kaupungin kuntatekniikka- Johtokunta kuntatekniikkaliikelaitoliikelaitoliikelaitos * * Palvelurakennetoimikunta Palvelurakennetoimikunta * * Luonnos * Päätös puuttuu Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Edellä mainituista syistä vuoden 2011 käyttösuunnitelman valmistelun yhteydessä tullaan toteuttamaan mm. seuraavia asioita, jotka tuodaan valtuustoon talousarviomuutosten yhteydessä: sisäisen tilaamisen ja tuottamisen piiriin kuuluvista toiminnoista laaditaan palvelusopimukset ja otetaan vastaavat sisäiset tuotto- ja kuluerät budjettiin mikäli valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen Kuopion kaupunginkuntatekniikka liikelaitoksen perustamisesta, eriytetään siihen liittyvät taloudelliset laskelmat ydinkaupungin ja liikelaitoksen välillä Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Al. rakennuslautakunta Al. rakennuslautakunta Al. Al. jätelautakunta jätelautakunta * * Hyvinvoinnin Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta edistämisen lautakunta Kasvun ja oppimisen Kasvun ja oppimisen lautakunta lautakunta Perusturva- ja Perusturva- ja terveyslautakunta terveyslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Konsernipalvelu Konsernipalvelu * * Talous- ja strategiapalvelu, Työnantajapalvelu, Strateginen maankäytönsuunnittelu, Talous- ja strategiapalvelu, Työnantajapalvelu, Strateginen maankäytönsuunnittelu, Tietohallinto, Kaupunginkanslia, Toiminnan arviointi ja sisäinen tarkastus Tietohallinto, Kaupunginkanslia, Toiminnan arviointi ja sisäinen tarkastus Vetovoimaisuuden Vetovoimaisuuden palvelualue palvelualue 1 Palvelualuejohtaja Kaupunkiympäristön Kaupunkiympäristön palvelualue palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue palvelualue 1 Palvelualuejohtaja Kasvun ja oppimisen Kasvun ja oppimisen palvelualue palvelualue Perusturvan palvelualue Perusturvan palvelualue 1 Palvelualuejohtaja Terveydenhuollon Terveydenhuollon palvelualue palvelualue Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut Yritys- ja elinkeinopalvelut Sidosryhmä- ja kaupungin edunvalvontapalvelut Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Ympäristöpalvelut Maaomaisuuden hallintapalvelut Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut Taide- ja tapahtumapalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetus- ja nuorisopalvelut Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö Kasvun ja oppimisen tuen palvelut Lapsiperhepalvelut Aikuissosiaalityön palvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Sairaalapalvelut Avohoidon palvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut 11

13 2.2. Talouden kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Vuoden 2009 taantumasta tuli yksi Suomen taloushistorian syvimmistä. Tilastokeskuksen ennakkotiedon valossa kansantalouden vuosimuutos bruttokansantuotteella mitattuna on 8 %. Tämä vastaa noin 13,3 mrd. euron pudotusta vuodesta Tavaroiden ja palvelusten vienti tippui viidenneksen ja yksityiset investoinnit alenivat yli 17 prosenttia. Yhdysvalloista finanssikriisinä alkanut ja siitä kansainväliseen talouteen levinnyt taantuma oli luonteeltaan kysyntään vaikuttanut lyhytaikainen shokki. Suomi ei muiden pienien avoimien talouksien tapaan löytänyt keinoja suojautua globaalilta taantumalta. Maailmantalous on kääntynyt nousuun etupäässä kehittyvien talouksien, kuten Kiinan vetämänä. Suomelle tärkeä euroalue tulee hyötymään maailmankaupan vahvasta vedota loppuvuoden ja ensi vuoden alun aikana. Kestävälle kasvu-uralle palautuminen edellyttää luottamuksen vahvistumista ja markkinavetoisen kasvun käynnistymistä. Kriisiä edeltäneisiin koviin kasvulukuihin ei tultane pääsemään johtuen mm. jatkuvasta epävarmuudesta rahoitusmarkkinoilla, julkisten talouksien ongelmista, korkeasta työttömyydestä ja alhaisesta tuottavuuskehityksestä. Valtiovarainministeriö julkisti syyskuussa taloudellisen katsauksen valtion vuoden 2011 talousarvioehdotuksen pohjaksi. Suomen kansantalouden vuosimuutokseksi kuluvana vuonna arvioidaan noin 2 % tuotannon käännyttyä keväällä kasvuun. Vuonna 2011 kasvun odotetaan kiihtyvän kolmeen prosenttiin. Kuluvan vuoden kasvun taustalla on ensisijaisesti kokonaiskysynnän nousu. Vuonna 2011 kasvun lähteenä on etupäässä viennin voimakas nousu ja yksityisten investointien elpyminen. Kokonaistuotannon ennustetaan jäävän vielä vuonna 2012 alemmalle tasolle kuin se oli v Taantuman syvyydestä huolimatta työllisyystilanne heikkeni ennakoitua vähemmän. Työttömyysaste nousi kuitenkin noin kaksi prosenttiyksikköä ja työttömien määrä kohosi henkilöön. Työvoiman kysyntä heikkeni etenkin vientialoilla ja teollisuudesta väheni lyhyessä ajassa yli työpaikkaa. Myös kotimarkkinoilla työllisyys alkoi heiketä, mutta huomattavasti vientisektoria hitaammin. Yritykset pitivät luvun lamaa paremmin kiinni työvoimastaan. Irtisanomisten sijaan lyhennettiin työaikaa ja lomautettiin määräajaksi. Määräaikaisesti lomautettuja oli vuonna 2009 keskimäärin eli runsas 2 % työvoimasta. Vuoden 2010 alkupuoliskolla työllisyystilanteen heikkeneminen pysähtyi. Vuosikeskiarvona työttömiä on kuitenkin viime vuotta enemmän ja työllisiä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteeksi ennakoidaan 8,6 %. Vuonna 2011 työllisyystilanteen arvioidaan paranevan ja keskimääräisen työttömyysprosentin parantuvan vuoden 2009 tasolle 8,2 prosenttiin. Työvoiman ulkopuolella olevat reservit työllistyvät entistä paremmin ja työllisyysaste nousee noin yhdellä prosenttiyksiköllä 69,2 prosenttiin. Tilanteen odotetaan edelleen hieman kohenevan vuonna Kuluttajahinnat eivät nousseet vuonna 2009 lainkaan kansallisella hintaindeksillä mitattuna. Vuoden 2010 alkupuolella kuluttajahintojen kasvu on ollut vajaan yhden prosentin luokkaa. Inflaation arvioidaan kiihtyvän 1,5 prosentin vuosikeskiarvoon kun energian ja muiden raaka-aineiden kallistuminen alkaa näkyä myös kuluttajahinnoissa. Vuonna 2011 hintoihin ei vielä odoteta merkittävää nousupainetta kysynnän voimistumisesta. Tuonti- ja tuotantohintojen nousu ja energiaveron korotusten suorat ja välilliset vaikutukset nostavat kuluttajahintaindeksiä noin 2,5 prosentin lukemiin. Vuonna 2012 inflaatio jatkunee samalla tasolla. Talouskriisin seurauksena Suomen julkinen talous on heikentynyt voimakkaasti. Pudotus oli vuonna 2009 noin 12 mrd. euroa eli 7 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen. Vaikka kansantalous on kääntynyt nousuun, julkisen talouden alijäämä syvenee edelleen suhdannetilan muutoksen näkyessä viiveellä julkisella sektorilla. Alijäämän arvioidaan olevan hieman suurempi kuin EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen määrittelemä 3 % suhteessa BKT:hen. Julkisen sektorin sisällä erityisen kehno tilanne on valtion taloudessa verokertymien pudotuksen, vero- ja menoelvytyksen sekä heikossa suhdannetilanteessa automaattisesti nousevien menojen vuoksi. Valtiontalouden alijäämä oli v noin 9,4 mrd. euroa. Vuoden 2010 alijäämäksi on budjetoitu 13,3 mrd. euroa ja valtion v talousarvioehdotuksen mukainen alijäämä on 8,3 mrd. euroa. Valtion velka kasvaa vuodesta 2008 vuoteen 2012 liki 40 mrd. euroa yli 90 mrd. euroon eli 18 prosenttiyksikköä suhteessa kokonaistuotantoon. Ministeriön talouskatsauksessa todetaankin, ettei talouskasvun varassa ole mitään mahdollisuuksia palauttaa valtiontaloutta kestävälle pohjalle. 12

14 Kunnat ovat selvinneet talouskriisistä merkittävästi pelättyä pienemmin vaurioin. Odotettua suotuisampi työllisyyskehitys, valtion kuntataloutta vahvistavien toimet, kustannustason nousun selkeä hidastuminen ja kuntien omaa menokasvua hillitsevät toimenpiteet ovat olleet sitä tasoa, että kuntien rahoitusasema pysyi vuonna 2009 edellisten vuosien tasolla. Velkaantuminen kuitenkin jatkui kun investoinnit pysyivät taantumaa edeltävällä tasolla. Rahoitusaseman vakauden turvaamiseksi kunnat kiristivät vuoden 2010 verotusta tuntuvasti. Kuntien verotulot ovat kääntyneet veroasteen muutoksesta johtuen kasvuun, menoja hillitsevät toimenpiteet ovat lisääntyneet ja maltillinen kustannuskehitys on parantanut talousnäkymiä. Investointien selvästi vähetessä kuntatalouden rahoitusasema jopa näyttää hieman kohenevan vuonna Velkaantuminen toki jatkuu, mutta hidastuu hieman. Vaikka kuntatalouden näkymät ovat muuttuneet aiempaa arvioitua paremmiksi, toimintamenojen kasvun on pysyttävä lähivuosinakin erittäin maltillisina. Tätä edellyttää mm. investointien turvaaminen ilman jatkuvaa velkaantumista. Keskipitkällä aikavälillä ikääntymisestä kuntatalouteen kohdistuvat paineet korostavat tuottavuutta parantavien uudistusten välttämättömyyttä Kuopion talouden kehittyminen Kuopion kaupungin talous oli 1990 luvun lopulla ja vuosituhannen taitteessa lievästi alijäämäinen. Vuosi 2002 oli valtion kuntien välisiä talouseroja tasaavien toimien ja verotulojen rytmihäiriön aikaansaaman ennätysmäisen tulolisäyksen myötä Kuopion taloudelle erittäin ylijäämäinen. Menokehitys jatkui voimakkaana vuosina 2003 ja 2004 samalla kun verotulot kääntyivät laskuun. Vuonna 2004 verotulot alittivat vuoden 2002 verotulot vielä yli 3 milj. eurolla. Kehityksen seurauksena tilikausi 2004 oli Kuopion historian siihen saakka raskaimmin alijäämäinen (13,5 milj. euroa). Tämä yhdessä 42 milj. euron nettoinvestointitason kanssa johti 28 milj. euron lisävelkaantumiseen. Kaupungin alijäämäkierteen syveneminen saatiin pysäytettyä v Tilikauden alijäämä oli kuitenkin 11 milj. euroa ja pitkäaikaisten velkojen nettokasvu noin 18 milj. euroa. Vuonna 2006 talous kohentui tuloslaskelman valossa, mutta rahoituksellisesti vuosi oli edellistä raskaampi suurista investointimenoista johtuen. Kaupunki otti 2006 uutta pitkäaikaista velkaa 20 milj. euroa. Noin 15 miljoonan euron kumulatiivinen alijäämä saatiin katettua Kuopion Energian erityttämisratkaisun kirjanpidollisilla vaikutuksilla. Niiden johdosta tilikauden muodollinen ylijäämä nousi peräti 47 milj. euroon. Vuonna 2007 Kuopion talous kääntyi uudelleen huonompaan suuntaan kun toimintamenojen kasvu jälleen nopeutui. Kuopion Energian eriyttämisratkaisu vähensi tuloja merkittävästi menoja enemmän ja rahoitusmenot kasvoivat nopeasti velkaantumisesta ja korkotason noususta johtuen. Kaupungin alijäämä oli 13,5 milj. euroa. Investoinnit jatkuvat raskaina ja pitkäaikaista lainaa jouduttiin lisäämään yli 31 milj. euroa. Asukaskohtaisen velan määrä nousi yli euron. Taloustilanne pysyi ongelmallisena myös vuonna Kunta-alan suuret palkankorotukset, hintojen nousuvauhdin kiihtyminen sekä rahoitusmenojen ja poistojen kasvu nostivat menoja niin, että mittavasta verorahoituksen kasvusta ja menolisäyksiä hillitsevistä toimista huolimatta kaupungin alijäämä supistui vain hiukan 11,6 milj. euroon. Rahoituksellista alijäämää kavensi Teknian osakkeiden myynti. Tämä vähensi lainanottotarvetta mittavina toteutettuihin investointeihin. Lainakanta kasvoi liki 25 milj. euroa ja Kuopion asukaskohtainen lainamäärä nousi lähes euroon asukasta kohden. Kansantalouden taantuma hidasti verotulojen kasvua vuonna Kasvu jäi Kuopiossa 1,5 prosentin suuruusluokkaan. Verotulot eivät kuitenkaan samalla tavalla romahtaneet kuin monissa yhteisöverosta riippuvaisissa kunnissa ja valtionosuudet kasvoivat merkittävästi. Menojen kasvu painettiin Kuopiossa keskimääräkuntaa hitaammaksi osin kertaluontoisista henkilöstösäästöistä johtuen. Niinpä Kuopion talous useimmista muista kunnista poiketen koheni ja talous kääntyi tuloslaskelmalla mitattuna lievästi ylijäämäiseksi, osin satunnaisten erien turvin. Lainakanta kasvoi noin 70 euroa/asukas noin euroon. Kuopio nosti tuloveroprosenttiaan vuodeksi Samoin menetteli yli puolet kunnista kansantalouden taantuman kourissa. Taantuman vaikutukset kuntien verotuloihin ovat jääneet paljon odotettua pienemmiksi. Kun Kuopion verotulot ovat kehittyneet matalasuhdanteessa keskimääräkuntaa paremmin ja menokasvun hillintä on onnistunut Kuopiossa kohtuullisesti, näyttää vuodesta 2010 tulevan tuloslaskelman valossa viime vuotta enemmän ylijäämäinen. Velkaantuminen kuitenkin jatkuu. 13