Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011"

Transkriptio

1 Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011

2 SISÄLTÖ 1 Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Vesiensuojelurakenteita Pohjapato Putkipato Laskeutusallas Lietekuoppa Pintavalutuskenttä Kosteikko Ojien kaivu- ja perkauskatkot Suojavyöhyke Luontokohteet Yleissuunnitelman laadinta Maastotyöt ja niiden tulokset Suoritus Maastotyön havaintopisteet Toimenpide-ehdotukset

3 1 Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Suurisuon ojan valuma-alue on noin 1500 hehtaaria, josta peltomaata on 175 hehtaaria ja metsämaata 1325 hehtaaria. Suurisuon oja laskee Immalanjärven Laitilanlahteen ja Immalanjärvi laskee Unterniskanjoen kautta Vuokseen ja siitä edelleen Laatokkaan. Immalanjärvi on perustyypiltään karu ja kirkasvetinen. Patotien eristämä Laitilanlahden pohjukka, johon Suurisuonoja laskee, poikkeaa täysin muusta järvialueesta. Immalanjärven vedenlaatua on tarkkailtu säännöllisesti neljä kertaa vuodessa vuodesta 1973 lähtien. Vuonna 2009 näytepisteitä oli neljä: kolme järven pohjois-keskiosissa ja yksi Laitilan lahden pohjukassa patotien kaakkoispuolella. Laitilanlahden pohjukan vedenlaatu oli vuonna 2009 lievästi sameaa, kiintoaine- ja humuspitoista sekä rehevää. Veden hygieeninen laatu oli huonompaa kuin muualla järvessä. Veden laatu oli selvästi muuta järveä huonompi. (Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy, 2009) Laitilanlahden pohjukan vedenlaadulle on ollut ominaista voimakas, ilmeisesti pääasiassa valuntatilanteesta (sateet ja lumensulamisvedet) johtuva vuosien välinen vaihtelu. Fosfori- ja typpipitoisuudet ovat olleet rehevälle järvialueelle ominaisia luvun alkupuolella vesi oli vain lievästi sameaa, viime vuosina sameusarvo on noussut. Veden väri luku sekä humus- ja typpipitoisuudet ovat viime vuosina vaihdelleet paljon, mutta lievästi nousseet. Kuva 1. Suursuonojan valuma-alue 3

4 2 Vesiensuojelurakenteita Vesiensuojelu voidaan toteuttaa erilaisten rakenteiden yhdistelmänä. Näin lopputulosta voidaan tehostaa merkittävästi verrattuna tilanteeseen, jossa käytettäisiin vain yhtä vesiensuojelumenetelmää (kuva 1). Kuva 2. Vesiensuojelumenetelmien yhdistelmä (Metsäkeskus) Seuraavassa on esitettynä periaatteita yksittäisistä vesiensuojeluratkaisuista. 2.1 Pohjapato Pohjapadot hidastavat ja tasaavat vesistössä tai ojassa veden virtaamaa. Ne vähentävät syöpymistä ja pidättävät ojan/vesistön pohjalla kulkevaa karkeaa kiintoainesta. Pohjapatoja voidaan laittaa useita peräkkäin, jolloin ne muodostavat putousportaat. Putousportaiden ansiosta putousten välillä veden nopeus jää ojassa riittävän alhaiseksi, jottei eroosiota pääse syntymään. Kuva 3. Pohjapadon rakenne ja toteutus (www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=76282) 4

5 2.2 Putkipato Putkipadoilla varastoidaan ylivirtaamia hetkellisesti metsäojiin rakennetun padon putkirakenteen avulla. Ylivirtaamien pienenemisen ansiosta kiintoainekuormitus vähenee, koska virtausnopeus ojastossa pienenee, vähentäen samalla eroosiota. Parhaiten putkipadot soveltuvat käytettäväksi turv la. Kuva 4. Putkipadon rakenne (Marttila, H) 2.3 Laskeutusallas Laskeutusaltaiden toiminta perustuu veden nopeuden hidastamiseen niin, että veden mukana kulkeutuva kiintoaines laskeutuu altaan pohjalle. Laskeutusaltaat mitoitetaan vesimäärän perusteella, mihin vaikuttaa eniten altaan yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala. Laskeutusallas tulee mitoittaa niin, että virtausnopeus altaassa on enintään 1 cm/s ja veden viipymä altaassa väh. tunti. Allaspinta-ala tulisi tällöin olla 3-8 m 2 /valuma-aluehehtaari. Normaalisti altaita ei kannata tehdä yli 50 ha valuma-alueille niiden suuren koon takia. Laskeutusaltaiden toimintakunnossa pysyminen vaatii niiden toistuvaa tyhjennystä. Kuva 5. Laskeutusallas (Metsäkeskus) 5

6 2.4 Lietekuoppa Lietekuopat ovat ojakohtaisia vesiensuojelurakenteita ja niiden pääasiallisena tarkoituksena on pysäyttää kaivun aikana ja välittömästi sen jälkeen irtoava karkea kiintoaines. Lietekuopat täyttyvät yleensä nopeasti kaivun jälkeen eikä niitä käydä tyhjentämässä, kuten laskeutusaltaita. Kuva 6. Lietekuoppa (Metsäkeskus) 2.5 Pintavalutuskenttä Pintavalutuskentällä tarkoitetaan tasaista suoaluetta, jonne ohjattu vesi suodattuu virratessaan suokasvillisuuden seassa ja osittain turpeen sisällä. Hyvin toimiva pintavalutuskenttä suodattaa % kiintoaineksesta sekä jopa jonkin verran liukoisia ravinteita. Pintavalutuskentän pinta-alan tulisikin olla vähintään 1 % yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Kuva 7. Pintavalutuskenttä (Leinonen, A) 6

7 2.6 Kosteikko Kosteikko on alue, joka pysyy kosteana tai märkänä ympäri vuoden. Luontaisia kosteikkojen paikkoja ovat vesistöjen laskun tuloksena syntyneet vesijättöalueet. Kosteikkoja voidaan rakentaa myös patoamalla uomia sellaisissa paikoissa, joissa vettyminen ei tuota ongelmia. Kosteikon hyötynä on, että se kerää tehokkaasti talteen kiintoainesta ja siihen sitoutuneita ravinteita. Kosteikko toimii tehokkaasti, kun sen pinta-ala on vähintään 1-2 % valuma-alueesta ja siinä on syvän sekä matalan veden alueita ja saarekkeita. Kosteikon alueella tulee myös olla tasainen virtaama. Maatalouden erityistukisopimuksella voi saada rahoitusta monivaikutteisen kosteikon hoitoon (www.mavi.fi). Kuva 8. Kosteikko (www.kosteikko.fi, riistakosteikko-opas) 2.7 Ojien kaivu- ja perkauskatkot Ojakohtaista kiintoainekuormitusta voidaan vähentää jättämällä ojaan kaivu- tai perkauskatkoja. Kaivukatkon pituus on yleensä noin metriä, mistä vesi kulkee pintavalutuksena takaisin alapuoliseen ojaan. Perkauskatkot ovat kunnostusojituksen aikana perkaamattomiksi jätettyjä kohtia ojissa. 2.8 Suojavyöhyke Vesistöjen ja pienvesien varteen jätettävällä käsittelemättömällä suojakaistalla sidotaan ympäriltä tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Suojakaistan leveys esimerkiksi maanmuokkausten 7

8 yhteydessä on vähintään 5 metriä ottaen huomioon maaston kaltevuuden, maalajin ja puunkorjuuolosuhteet. 5 metriä on riittävä, jos maa on tasaista ja maalaji huonosti veden mukana liikkuvaa eli karkeaa hiekkamaata. 2.9 Luontokohteet Luontokohteet tulee huomioida metsätaloustoimenpiteitä ja vesien johtamista suunniteltaessa. Erityiskohteiden käsittelemättä jättäminen on eduksi luonnon monimuotoisuudelle ja lajien säilymiselle. Lisäksi vesiensuojelun kannalta voi olla hyväksi olla muuttamatta vesistöjen vaikutusalueella olevia kohteita esim. vesien rantametsät. Seuraavien pienialaisten ja luonnontilaisten tai luonnontilaisen kaltaisten Metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen suojeluun voi hakea metsäkeskukselta ympäristötukea; lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt; ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot; rehevät lehtolaikut; pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla; rotkot ja kurut; jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät; sekä karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat. Lisäksi seuraavien METSO2-ohjelman luontotyyppien suojelusta saa valtiolta korvausta; lehdot runsaslahopuustoiset kangasmetsät pienvesien lähimetsät puustoiset suot metsäluhdat ja tulvametsät harjujen paahdeympäristöt maankohoamisrannikon metsät puustoiset perinneympäristöt kalkkikallioiden metsät metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot 8

9 3 Yleissuunnitelman laadinta Imatran Immalanjärven Suurisuonojan alueen yleissuunnitelma laadittiin päivityksenä vuonna 2001 Suomen Salaoja Oy:n tekemälle Suurisuon kunnostussuunnitelmalle. Tavoitteena on saada suunnitelma vastaamaan paremmin nykyisiä vesiensuojelusuosituksia ja ohjeita. Suunnitelma sisältää mm. valuma-alueanalyysin eroosioherkistä kohteista sekä toimenpide-ehdotuksia valumaalueen vesiensuojeluun. Valuma-alueanalyysi perustuu uuteen RLGIS -pohjaiseen paikkatietoanalyysiin, jossa uomaanalyysin avulla kuvataan valuma-alueen uomaverkoston ominaisuuksia sekä kartoitetaan kriittisimmät (eroosioherkät) kohteet. Analyysin pohjana on ollut maanmittauslaitoksen maastotietokanta ja metsäkeskuksen metsävara-aineisto, joiden avulla on saatu selville mm. maaston kaltevuus, valuma-alueen pinta-alat ja veden virtaama, nopeus, syvyys, suunta sekä alueen metsätaloudelliset toimenpiteet vaikutuksineen ja maaperätiedot. Metsäkeskuksen OjaJussiohjelmalla on määritelty osavaluma-alueiden sekä koko valuma-alueen vesiensuojelun mitoitukset. Analyysien perusteella laaditaan siis valuma-alueen vesiensuojelun yleissuunnitelman optimimalli. Yleissuunnitelma on laadittu yhteistyössä Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen viranomaisyksikön ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesiensuojeluasiantuntijoiden kanssa. Suunnitelmaa on myös esitelty sen eri vaiheissa Imatran seudun ympäristötoimen asiantuntijoille. Yleissuunnitelman laadinta on aloitettu joulukuussa 2010 analyysien laatimisella. Suurisuon ojan valuma-alueen maastotyöt suoritettiin keväällä Suunnitelma toimenpide-ehdotuksineen esitellään maanomistajille ja heidän kanssaan käytyjen neuvottelujen perusteella aloitetaan vesiensuojelurakenteiden toteutus. 4 Maastotyöt ja niiden tulokset 4.1 Suoritus Suurisuon ojan valuma-alueen maastotyöt suoritettiin välisenä aikana metsäkeskuksen luonnonhoidon neuvoja Pekka Halmeen toimesta. Ensimmäisen viikon aikana kevättulva oli ollut pahimmillaan. Toukokuun alussa vesimäärät olivat laskeneet jo huomattavasti. Maastotyön havaintopisteet valittiin pitkälti RLGIS -ohjelman tuottamien kriittisen pisteiden eli 9

10 eroosioherkkien (virtausnopeus > maalajin rajanopeus) maiden ja valuma-alueen koon mukaan (kuva 9). Kuva 9. Kriittiset (eroosioherkät) pisteet valuma-alueella 4.2 Maastotyön havaintopisteet Kuvassa 10 on esitettynä maastotyönä läpikäydyt Suurisuonojan valuma-alueen havaintopisteet. Havaintopisteistä on myös tarkempi esittely kuvineen ja vesiensuojelutoimenpidesuosituksineen. 10

11 Kuva 10. Havaintopisteet 11

12 Havaintopisteet 1-9 HAVAINTOPISTE 1, KORPISUO Korpisuolta tulevien ojien risteys. Tila: Vesi kirkasta. Virtausnopeus kohtalainen keväisin. Toimenpiteet: Ei ehdotuksia. 12

13 Ojien risteyksen yläpuolella on rummulla varustettu metsäautotie Tila: Rumpu toimii virtauksen hidastajana Toimenpiteet: Ei ehdotuksia Tila: Ojan pohjalle on kertynyt runsaasti tuoreen näköistä hienojakoista maa-ainesta. Maa-aines on kulkeutunut ylempää korpisuolta. Vähäisiä liettymiä. Toimenpiteet: Ei vesiensuojelutarvetta tällä hetkellä. 13

14 HAVAINTOPISTE 2, Korpisuo Tila: Oja perattu jyrkästi tästä lähtien, vesi kirkasta. Tila: Peratussa ojassa on jyrkkä kynnys ja suuri virtausnopeus. Hienoaines lähtee liikkeelle. Toimenpiteet: Virtausnopeutta pienennettävä esim. rakentamalla pohjapatoja. Kuva: Hienojakoinen maa-aines on huuhtoutunut pois. 14

15 Laskeutusallas havaintopiste 2:n alapuolella (korpisuon alapuolella) Tila: Allas on mitoitettu liian pieneksi ja se on täyttynyt Toimenpiteet: Laskeutusaltaan tyhjennys ja suurentaminen.. Havaintopiste 2: Virtaus liian voimakas ja rakennettu laskeutusallas täyttynyt. Virtausta on pienenettävä rakentamalla pohjapatoja. Hienoaineksesta täyttynyt laskeutusallas on tyhjennettävä, minkä jälkeen sitä on suurennettava. 15

16 HAVAINTOPISTE 3 Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Tila: Ojan luiskat ovat syöpyneet pahasti ja vesi on värjääntynyt ruskeaksi. Toimenpiteet: Virtausnopeutta olisi saatava pienemmäksi esim. pohjapadoilla. Havaintopiste 3: Pohjapadon rakentaminen virtausnopeuden alentamiseksi 16

17 HAVAINTOPISTE 4 Ojassa leveämpi kohta Tila: Virtaus hidastuu ojan leveämmän kohdan ansiosta. Toimenpiteet: Ei ehdotuksia. 17

18 HAVAINTOPISTE 5 Metsäkoneen ajoura menee ojan yli. Tila: Eroosiota tapahtunut Tila: Virtausnopeus suuri, minkä vuoksi luiskat ovat syöpyneet Toimenpiteet: Tähän kohtaan ei ehdotuksia. Liikkeelle lähtevä aines pyritään ottamaan talteen alemmas ojaa suunnitelluilla rakenteilla. 18

19 HAVAINTOPISTE 6 Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Tila: Oja syöpynyt pellon vieressä Tila: Ojan luiska sortunut roudan tai virtauksen takia. Toimenpiteet: Tähän kohtaan ei laajamittaisempia toimenpiteitä. 19

20 HAVAINTOPISTE 7 Tila: Hienojakoinen maa-aines värjää vettä vaalean ruskeaksi Toimenpiteet: Tähän kohtaan ei ehdotuksia. Liikkeelle lähtevä aines pyritään keräämään alemmas ojaa suunnitelluilla rakenteilla. 20

21 HAVAINTOPISTE 8 Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Ojaa kaivettu lehdon kohdalla. Tila: Ojaan on kerääntynyt hienojakoista maa-ainesta. Vesi värjäytynyt ruskeaksi. Toimenpiteet: Virtausnopeuden pienentäminen pohjapadolla. Havaintopiste 7: Hienojakoinen maa-aines liikkeessä, virtausnopeutta alennettava pohjapadolla 21

22 HAVAINTOPISTE 9 Tila: Keväisin tulvintaa ja vesi nousee niitylle. Toimenpiteet: Ei ehdotuksia 22

23 Havaintopisteet HAVAINTOPISTE 10, Härkäsuo Tila: Perkaamaton metsäoja Toimenpiteet: Ei vesiensuojelutarvetta 23

24 HAVAINTOPISTE 11, Härkäsuo Tila: Metsäoja on kasvanut umpeen Toimenpiteet: Ei vesiensuojelutarvetta. HAVAINTOPISTE 12 Virtausnopeus on suuri kevätvirtaaman aikaan Tila: Oja syventynyt eroosion takia. Toimenpiteet: Virtausnopeuden pienentäminen pohjapadoin Havaintopiste 12: Pohjapatojen (2 kpl) rakentaminen virtausnopeuden alentamiseksi. 24

25 HAVAINTOPISTE 13, Hattukorvenoja Tila: Oja on syöpynyt syvälle ja luiskat sortuneet suuren virtausnopeuden takia. Virtausnopeus on suuri keväällä Toimenpiteet: Lakeutusaltaan rakentaminen virtauksen hidastamiseksi ja liikkeelle lähtevän hienoaineksen pysäyttämiseksi. Hattukorvenojaa etelään päin. Tila: Suuri virtausnopeus keväisin. Toimenpiteet: Viereistä uudistusalaa voisi käyttää pintavalutuskenttänä. Ja selvästi etelämpänä ojaan saisi hyvin pohjapatoja vedenvirtausta hidastamaan. Havaintopiste 13: Laskeutusaltaan rakentaminen ojan kulma-alueelle ja pintavalutuskentän perustaminen pellon viereiselle uudistusalalle. Etelämmäs ojaan suosittelemme kahta pohjapatoa hidastamaan virtausta. 25

26 HAVAINTOPISTE 14, Hattukorvenoja Tila: Virtausnopeus kohtalainen ja ojan luiskissa on kasvillisuutta eli ne ovat stabiilit. Tila: Vesi on humuspitoista Toimenpiteet: Ei vesiensuojelutoimenpiteitä 26

27 HAVAINTOPISTE 15 Hattukorvenojaa tieltä mustalammelle päin. Tila: Kuvassa kevätvirtaama suurimmillaan. Virtaus on kohtalainen. Oja syventynyt eroosion vuoksi ennen tien rumpua Hattukorvenoja Ojan pohjalle on kerääntynyt maa-ainesta. Toimenpiteet: Ei vesiensuojelutarvetta. 27

28 HAVAINTOPISTE 16 Tila: Ylityspaikkaan kerääntynyttä vaahtoa Suurisuonojan alku Mustalammesta Tila: 3 m leveä oja ja virtaus hidas. Tila: Veden väri ruskeaa, näkyvyys 10-20cm. Toimenpiteet: Ei vesiensuojalelutarvetta. Havaintopisteestä 16 hieman pohjoiseen ja Mustalammen ympärille suunnitteilla luontokohde, jota voidaan mahdollisesti esittää METSO-ohjelmaan (kts. kartta s.47) 28

29 HAVAINTOPISTE 17 Pelto-ojien risteys, leveä kohta Tila: Vedessä hienojakoista maa-ainesta seassa Toimenpiteet: Laskeutusaltaan perustaminen keräämään maa-ainesta Hienojakoista maa-ainesta veden seassa Leveä pohjoisesta risteyskohtaan tuleva pelto-oja. Havaintopiste 17: Laskeutusalaltaan perustaminen keräämään maa-ainesta. 29

30 HAVAINTOPISTE 18 Tila: Oja erittäin pahasti syöpynyt Toimenpiteet: Kahden pohjapadon rakentaminen hidastamaan virtausta ja estämään eroosiota Tila: Ojassa huonokuntoinen laskeutusallas, jonka jälkeen, veden seassa hienojakoista maa-ainesta Toimenpiteet: Laskeutusaltaan suurentaminen Havaintopiste 18: Pohjapatojen (2kpl) rakentaminen ja laskeutusaltaan suurentaminen 30

31 HAVAINTOPISTE 19 Ojien risteys, johon tulee ojat pohjoisesta ja etelästä. Tila: Vesi seisoo ja levittäytyy melko laajalle alueelle keväällä. Toimenpiteet: Ei vesiensuojelutarvetta. Kosteikon voisi saada tehtyä paikalle laajentamalla risteykseen tulevien ojien laskeutusaltaita. Laskeutusallas pohjoisesta ojien risteykseen tulevan ojan varrella. Laskeutusallas etelästä ojien risteykseen tulevan ojan varrella 31

32 HAVAINTOPISTE 20 Kuvassa pohjoisesta tuleva, uudistusalan läpi kulkeva pelto-oja ja sen laskeutusallas ennen Suurisuonojaa. Tila: Laskeutusaltaasta tulee Suurisuonojaan hienojakoista maa-ainesta veden mukana. Toimenpiteet: Laskeutusaltaan suurentaminen ja pohjapadon rakentaminen pohjoisesta tulevaan ojaan vähentämään hienojakoisen maa-aineksen kulkeutumista. Suurisuonoja havaintopisteen kohdalta. Havaintopiste 20: Pohjapadon rakentaminen ja olemassa olevan laskeutusaltaan suurentaminen pohjoisesta tulevassa pelto-ojassa 32

33 HAVAINTOPISTE 21 Etelästä päin Suursuonojaan tuleva oja (lähdevaikutteinen) Tila: Kirkasvetinen. Se kirkastaa Suurisuonojan sameaa vettä. Toimenpiteet: Ei vesiensuojelutarvetta Oja pohjoisesta kunnostusojitusalueelta 33

34 HAVAINTOPISTE 22 Suurisuonojan ylittävä tie. Tila: Virtausnopeus ainakin keväisin kohtuullinen Toimenpiteitä: Ei vesiensuojelutarvetta. Ajoittain kevättulvaa Tien alittaa kaksi suurta peltirumpua 34

35 HAVAINTOPISTE 23 Mallisillanojaan tuleva pelto-oja. Tila: Mallisillanojan vesi on värjäytynyt ruskeaksi, ylempänä tapahtuneen erodoitumisen johdosta. Toimenpiteet: Ei ehdotettuja toimenpiteitä. 35

36 Havaintopisteet HAVAINTOPISTE 24 Mallisillanoja 36

37 Mallisillanojan viereistä peltoa ja joutomaata. Tila: Vesi kertyy herkästi viereiselle pellolle ja ojan veden laatu huono Toimenpiteet: Laskeutusaltaan ja pintavalutuskentän/kosteikon perustaminen. Vesi kerääntyy pellolle keväisin. Havaintopiste 24: Laskeutusaltaan ja pintavalutuskentän/kosteikon rakentaminen ojassa virtaavan veden laadun parantamiseksi. Maatalouden erityistukisopimuksella voi saada rahoitusta monivaikutteisen kosteikon hoitoon. 37

38 HAVAINTOPISTE 25 Mallisillanojan loppupää. Tila: Veden laatu huono, paljon hienoainesta. Toimenpiteet: Pohjapato hieman pohjoisemmas hidastamaan virtausta ja pidättämään maa-ainesta. Havaintopiste 25: Pohjapato ylemmäs ojaan hidastamaan virtausta ja pidättämään maa-ainesta 38

39 HAVAINTOPISTE 26 Suurisuonojaa Toimenpiteet: Pohjapadon rakentaminen Tulva-aluetta ja entistä majava reviiriä 39

40 HAVAINTOPISTEET Suurisuonoja metallisen ylistyspaikan kohdalla. Mätästetty uudistusala Mätästysalalta tuleva oja 40

41 Alavaa maata. Toimenpiteet: Pintavalutuskentän perustaminen havaintopisteiden alueille Suursuonojaa. Havaintopisteeseen 29 pohjapato. Havaintopisteet 27 29: Pintavalutuskentän perustaminen. Havaintopisteeseen 29 pohjapato. 41

42 HAVAINTOPISTEET Kosteaa korpea rajan pinnassa. Toimenpiteet: Korpea voisi hyödyntää luontokohteena vesiensuojelussa. Tila: Korpikohteen reunaojan (havaintopiste 31) vesi on tumman ruskeaa Havaintopisteet 30 31: Kostea korpi luontokohteena. 42

43 HAVAINTOPISTE 32 Rantakorven peltoja tulva-aikaan. Suurisuon ojan toiseksi viimeinen mutka Toimenpiteet: Ei ehdotuksia HAVAINTOPISTE 33 Tila: Humuspitoista vettä tulee ojitusalueelta Toimenpiteet: Ei ehdotuksia 43

44 HAVAINTOPISTE 34 Suurisuonojan loppupää Toimenpiteet: Ei ehdotuksia 44

45 HAVAINTOPISTE 35 36, Mustalammen eteläpuoli Mustalampeen laskevaa pelto-ojaa. Tila: Vesiensuojelusta ei ole huolehdittu Toimenpiteet: Ojaan ehdotetaan rakennettavaksi laskeutusallas ja pohjapatoja (2 kpl) havaintopisteiden välille Juuri kaivettu oja on tuonut kiintoainesta ojien risteykseen. Vesiensuojelurakenteet puuttuvat. 45

46 Vedessä hienojakoista maa-ainesta. Suoraan Mustalampeen tuleva oja. 46

47 4.3 Toimenpide-ehdotukset 47

48 lähteet Metsäkeskus, metsäkeskusten internet -sivut Viitattu: Viitattu: Viitattu: Joensuu, S., Makkonen, T. ja Matila, A Metsätalouden vesiensuojelu. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy. Immalanjärven tarkkailu kesällä raportti. 48

Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu. Yleissuunnitelma 2012

Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu. Yleissuunnitelma 2012 Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu Yleissuunnitelma 2012 Tiina Karjalainen 17.2.2012 2 Esipuhe Tämä julkaisu on syntynyt osana vuosien 2010-2012 aikana toimivaa Yhdessä

Lisätiedot

TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 277/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I

Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I 1 Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I Immalanjärvi Imatran kaupungin juomavesi- ja virkistyslähde Saimaan ja Vuoksen tuntumassa 1. Salpausselän kupeessa

Lisätiedot

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Esko Vuorinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 234/2012 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU

Lisätiedot

löytyy mm. suositusten kouluttajan

löytyy mm. suositusten kouluttajan Kunnostusojituksen vesiensuojelumenetelmät Kunnostusojitus on osa metsänkasvatusketjua turvemaiden metsissä. Ojaverkoston kunto heikkenee vähitellen ojituksesta kuluneen ajan myötä mm. ojien mataloitumism

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015 Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski,

Lisätiedot

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ Kosteikot ovat yksi uhanalaisimmista, ja samanaikaisesti rikkaimmista, ekosysteemeistä maailmassa. Arvioiden mukaan Euroopassa vielä viime vuosisadan alussa olleista

Lisätiedot

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Piia Tuokko Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 3 2005 Hämeenlinnan kaupunki Tuokko,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 3/2014 Teksti: Kannen kuvat: Jenna

Lisätiedot

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi VYYHTI raportti: Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi Risto Paakkonen, 2014 Sisällys 1 Johdanto, 2 Kohdealue ja työkuvaus, 3 Havainnot ja esimerkkikohteet 4 Muuta

Lisätiedot

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma Kalavesi Konsultit Oy 1 Sisällysluettelo: 1. Tausta 3 2. Hoitosuunnitelman tarve ja tavoitteet 3 3. Alueen kuvaus 4 3.1 Kosteikkoalue 4 3.2

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Juha Rouvinen

SUUNNITELMA. Juha Rouvinen LIEKSANJOEN ALUEEN KALATALOUDELLINEN TÄYDENNYSKUNNOSTUS- SUUNNITELMA SUUNNITELMA 2007 Suu Etukannen kuvat on otettu Naarajoen Käpykoskesta. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 6 2. Valuma-alueet ja jokien

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Julkaisija - Suomen Metsäsertifiointi ry Toteuttajat - Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot

Liminganjoen valuma-alueen kunnostustoimenpiteiden vaikutus Liminganjärven vedenpinnankorkeuteen sekä Liminganjoen virtaamiin ja vedenlaatuun

Liminganjoen valuma-alueen kunnostustoimenpiteiden vaikutus Liminganjärven vedenpinnankorkeuteen sekä Liminganjoen virtaamiin ja vedenlaatuun Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Liminganjoen valuma-alueen kunnostustoimenpiteiden vaikutus Liminganjärven vedenpinnankorkeuteen sekä Liminganjoen

Lisätiedot

SOIDEN 1. TAUSTAA. mman lähelle. ja samalla. suoluonnon. patoamalla. puusto. jälkeen. Suometsien 1

SOIDEN 1. TAUSTAA. mman lähelle. ja samalla. suoluonnon. patoamalla. puusto. jälkeen. Suometsien 1 OJITETTUJEN SOIDEN ENNALLISTAMINEN 1. TAUSTAA Soiden ennallistamisen tarkoituksena on palauttaa ojitettu suo mahdollisim mman lähelle luonnontilaa. Valtioneuvoston vuonna 2012 hyväksymässä periaatepäätöksessä

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Forssan seutu 2/2010 Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA 2 2010 Monivaikutteisten

Lisätiedot

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa Ennallistajan opas. Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa. 2006 Ennallistajan opas Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Lisätiedot

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi 3 ALUKSI Ähtävänjoen vesistö tutuksi opetuspaketti on laadittu osana EU:n aluekehitysrahaston tukemaa Ympäristöystävällinen Järviseutu hanketta. Idea koulujen käyttöön sopivasta tietopaketista syntyi jo

Lisätiedot

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Heli Jutila & Outi Kesäniemi Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 4 2006 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi JÄRKI-hanke Kannen kuva:

Lisätiedot

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys 82120257 7.11.2008 Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaavaalueen hulevesiselvitys Viite

Lisätiedot

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Minun METSOni - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Vapaaehtoinen metsiensuojelu kannattaa METSO mahdollistaa Sisällysluettelo 3 Vapaaehtoinen metsiensuojelu

Lisätiedot

Virtausmalli ja sen käyttö - Pintamalli ja uoman eroosioherkkyys-

Virtausmalli ja sen käyttö - Pintamalli ja uoman eroosioherkkyys- Virtausmalli ja sen käyttö - Pintamalli ja uoman eroosioherkkyys- Juha Jämsén Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Vesiensuojelun tehostaminen; kunnostusojitus ja ojitusmätästys Vesiensuojelun kustannustehokkuus

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Nab Labs Oy - Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti 83 / 2014 Arja Palomäki, Heikki Alaja, Irene Kuhmonen ja Pekka

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot