6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016"

Transkriptio

1 SIVISTYSTOIMIALA 1

2 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen Esimieskoulutus Esimieskoulutuksella pyritään vastaamaan kuntasektorin henkilöstöjohtamisen keskeisiin tulevaisuuden haasteisiin; muutostarpeen ennakointi ja määritteleminen, henkilöstön motivointi ja sitouttaminen jatkuvaan muutokseen, osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnetään mm JET- koulutuksen, Mini- Jet koulutuksen ja muiden esimieskoulutusten sekä verkostoissa toimimisen sisältöjä Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisöja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden sekä ikäjohtamisen toteutumista kaupunki- ja työyksikkötasolla. Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Strategian toteutuminen Toimialoilla jatketaan tavoiteorganisaatiosuunnitelmien toteuttamista. Otetaan käyttöön ryhmäkeskustelumalli vastuualueittain. Aihealueina ovat: hallintorakenne, palvelurakenne ja verkko 2

3 yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toimintatapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Työhyvinvointikysely (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstökysely ) toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Työhyvinvointikyselyn (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn ) tulokset sekä koulutussuunnitelmien toteuttaminen Työhyvinvointikyselyn tulokset ja toimenpiteet; tavoitteena on sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon. Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä sekä ulkoinen ja sisäinen palvelutuotanto.. Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Vuoden 2016 aikana toteutetaan työhyvinvointikysely, jonka tuloksia hyödynnetään kehittämissuunnitelmien laatimisella ja toteutumisella. Henkilöstön palautejärjestelmän tuloksen 2016 hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa viemällä eteenpäin vuonna 2014 laaditun suunnitelman päivittäminen uuden kyselyn pohjalta. Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Työhyvinvointikyselyn kehittämissuunnitelmien toteuttaminen sekä sähköisten toimintojen kehittäminen. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Kehitetään työhyvinvointitoimintaa Kevan Kaari-palvelusta saatujen tulosten pohjalta. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Uusittu TVA ja palkkausjärjestelmä vastaa sille asetettuja tavoitteita ja sen toimivuutta tarkastellaan koko ajan. 3

4 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen Venäjää lukevien määrä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Normaalikoulun oppilasmääräksi on sovittu 360 Tavoitellaan vuoden 2014 venäjää lukevien määrää. Turvataan edelleen normaalikoulun oppilasmäärä Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite Osallistuvan demokratian kehittäminen monipuolisten vaikuttamismuotojen kautta Nuorisovaltuuston kokousten määrä ja nuorisovaltuuston antama palaute toiminnan vaikuttavuudesta Neljä kokousta/vuosi ja positiivinen palaute toiminnan vaikuttavuudesta nuorisovaltuutetuilla Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Asukasmäärä Nettomenot/asukas 12,48 12,53 10,25 9,62 9,09 8,57 8,33 Talous TP 2014 TA HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -0,5 % 6,0 % 6,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % Toimintamenot Muutosprosentti -1,3 % -4,8 % -6,5 % -3,1 % -2,4 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti -2,2 % -16,9 % -20,6 % -7,8 % -6,2 % -3,4 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -2,2 % -16,9 % -20,6 % -7,8 % -6,2 % -3,4 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. 4

5 Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv Ulkoisista menoista karsittu juustohöylällä 0,63 % Kv Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 466 Yhteensä

6 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on turvata lapselle muuttuvassa yhteiskunnassa laadukas hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus sekä edistää lapsen vuorovaikutuksellista kehitystä ja oppimista monipuolisen kasvu- ja oppimisympäristön sekä ammattitaitoisen henkilöstön avulla yhteistyössä perheen ja eri yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen linjaukset (2005) ja varhaiskasvatussuunnitelma (2006) sekä Varhaiskasvatusajattelun uudet kehykset asiakirja (2014). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää esiopetussuunnitelma (2011). Palvelujen kehittämissuunnitelma Järjestetään varhaiskasvatuspalvelut ottaen huomioon lapsimäärät ja päiväkotiverkon muutokset. Päiväkotien johtamisjärjestelmän kehittäminen niin, että esimiesten määrä vähenee neljällä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Päivähoitohakemusten määrä ja niissä esitetty tarve päivähoitomuodosta Suoriteperusteinen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmä (SPBmalli) Yksityisten päiväkotien määrä Haetun päivähoitopaikan osoittaminen mahdollisuuksien mukaan jokaiselle sitä tarvitsevalle lapselle. Päiväkodin täyttöastetavoite vähintään 98 % Oman päivähoitotoiminnan korvaaminen osittain yksityisellä palvelulla aikaisintaan Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kaupungin kulttuuritarjontaan (museo, teatteri) osallistuvien varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvien lasten määrä Varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvien lasten osallistuminen vähintään yhteen taidetapahtumaan 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta Lasten suunnittelemien tekemisten/toimintojen määrä Huoltajien kuulemisten määrä lapsiaan koskevissa asioissa Jokaisessa ryhmässä 70 % toiminnoista järjestetään lasten toiveiden ja mielenkiinnon mukaan Huoltajien kuuleminen lapsiaan koskevissa asioissa 100 % 6

7 Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Päiväkotien täyttöaste vähintään 98 % Tilat hum 2 huoneala/lapsi 11,8 11,8 11,4 11,4 Talous TP 2014 TA HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -12,2 % -8,9 % -7,7 % -12,5 % 7,4 % 7,4 % Toimintamenot Muutosprosentti -3,6 % 1,3 % -1,3 % -1,9 % 0,0 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti -2,5 % 2,4 % -0,6 % -0,8 % -0,6 % -0,7 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -2,4 % 2,3 % -0,7 % -0,8 % -0,7 % -0,9 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Keskikaup. ryhmiksen (Nallukat) lakk Kahden perhepäivähoitajan henkilöstömenot (pph väheneminen ) Ryhmiksien lakkauttaminen Kerimäellä ja Punkaharjulla Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä

8 Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv Määräaikaiset palvelusuhteet lukien (5 lastenhoitajaa ja 1 perhepäivähoitaja) Ulkoisista menoista karsittu juustohöylällä 0,63 % Kv Sairausvakuutuskorvaukset, tulojen lisäys Kv Kahden perhepäivähoitajajan henkilöstömenot sivukuluineen, perhepäivähoidon väheneminen Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 945 Avustukset (lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon kuntalisä) leikkaus 1,6 % Yhteensä

9 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 320 Perusopetus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta ja opettajien osaamista hanketoiminnan avulla. Aluerehtorimallin suunnittelu osana yhtenäiskoulujen johtamisjärjestelmää ja kouluverkkotarkastelua. Tavoitteena rehtorien määrän väheneminen kuudella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Perusopetuksen jälkeisessä jatkokoulutuksessa jatkavien määrä/perusopetuksen päättäneiden määrä Kouluverkkosuunnitelma odottaa toteuttamista ja siihen liittyviä poliittisia päätöksiä. Kaikki suorittavat peruskoulun ja siirtyvät jatkokoulutukseen 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tuntikehyksen vaihteluväli eri koulujen välillä Vaihteluvälin tasaaminen mahdollisuuksien mukaan 9

10 Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää Aamu- ja iltap.toim./lapsimäärä Nettomenot/lapsi Esiopetus/oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Perusopetus/oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Tilat hum 2 huoneala/oppilas 17,0 17,0 17,1 17,1 Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis. hankkeet 1,95 1,93 1,88 1,88 Ryhmäkoko Kerimäki ja Punkaharju mukana lukuvuodesta alkaen Lukuvuosi Lukuvuosi Lukuvuosi Lukuvuosi Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä 19,44 18,03 18,21 18,46 Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä, sisältää 20,84 18,94 19,17 19,62 erityisoppilaat ja vieraskieliset oppilaat kertoimella 2 Talous TP 2014 TA HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -8,5 % -19,1 % -19,1 % 0,0 % 0,0 % 5,1 % Toimintamenot Muutosprosentti -1,3 % 3,1 % 1,1 % -2,3 % 0,0 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti -0,8 % 4,4 % 2,3 % -2,4 % 0,0 % -0,2 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -1,0 % 4,3 % 2,1 % -2,4 % 0,0 % -0,3 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. 10

11 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma): Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Kumpurannan koulun lakkauttaminen Särkilahden koulun lakkauttaminen Koulunkäynninohjaajien vähentäminen (3htv) Anttolan 6.lk siirto yläkouluun Kulennoisten 6.lk siirto yläkouluun Kerimäen yläkoulu ja kirkonkylän koulu yhtenäiskouluksi Kallislahden koulun lakkauttaminen Selvitetään ja valmistellaan koulujen johtamisjärjestelmän muutosmalli, edellyttää kouluverkon tiivistämistä Juvolan koulun lakkauttaminen Louhen koulun lakkauttaminen Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Anttolan 6.lk siirto yläkouluun Kulennoisten 6.lk siirto yläkouluun Sivistysltk ; 6.lk siirroista luovutaan Kallislahden koulun lakkauttaminen , Oppilasennuste ei jää alle 25 Juvolan koulun lakkauttaminen , Oppilasennuste ei jää alle 25 Louhen koulun lakkauttaminen , Oppilasennuste ei jää alle 25 Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä

12 Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv Karsittu määräaikaisista avustajista lukien Karsittu sijaisten ym. henkilöstökuluista Talvisalon koulun matkaliput pois lukien (Pihlajaniemi ja Kellarpelto) Karsittu koulutuksesta ja ulkoisista menoista 0,63 % Kv Erityisavustukset ja sairausvakuutuskorvaukset , tulojen lisäys Kv Kotikuntakorvausmenot arvioitu talousarviossa liian suureksi, tarkennettu päätös tullut Pihlajaniemen koulun oppilasmäärän väheneminen; henkilöstömenot sivukuluineen alkaen Anttolan koulun oppilasmäärän väheneminen; henkilöstömenot sivukuluineen alkaen Kv Lisätty hanketuloja, erityisavustuksia, tulojen lisäys Määräaikaisten palvelusuhteiden/sopimusten tarkistaminen koulun työajalle alkaen Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % Yhteensä Sivistyslautakunnan hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet, säästösummat on päivitetty talousarvioesityksen 2016 mukaisesti. Uusi tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Koulun lakkauttamisen perusteena oleva 25 opppilaan raja poistetaan Kallislahden koulun lakkauttaminen Louhen koulun lakkauttaminen Juvolan koulun lakkauttaminen Yhteensä

13 Sivistystoimenjohtajan esitykset raamiin pääsemiseksi, säästösummat on päivitetty talousarvioesityksen 2016 mukaisesti. Uusi tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Anttolan 6. lk siirto yläkouluun Kulennoisten 6. lk siirto yläkouluun Juvolan 6. lk siirto yläkouluun Louhen 6. lk siirto yläkouluun , mikäli koulu lakkaa , tätä toimenpidettä ei tarvita Kallislahden 6. lk siirto yläkouluun , mikäli koulu lakkaa , tätä toimenpidettä ei tarvita Yhteensä Sivistyslautakunnan hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet Uusi tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Koulun lakkauttamisen perusteena oleva 25 opppilaan raja säilytetään Kallislahden koulun lakkauttaminen Louhen koulun lakkauttaminen Juvolan koulun lakkauttaminen Anttolan 6. lk siirto yläkouluun Kulennoisten 6. lk siirto yläkouluun Juvolan 6. lk siirto yläkouluun Louhen 6. lk siirto yläkouluun , mikäli koulu lakkaa , tätä toimenpidettä ei tarvita Kallislahden 6. lk siirto yläkouluun , mikäli koulu lakkaa , tätä toimenpidettä ei tarvita Yhteensä Kaupunginjohtajan esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Koulun lakkauttamisen perusteena oleva 25 opppilaan raja poistetaan Kallislahden koulun lakkauttaminen Louhen koulun lakkauttaminen Juvolan koulun lakkauttaminen Perusopetuksen 6. lk siirrot Yhteensä

14 Kaupunginhallituksen esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Koulun lakkauttamisen perusteena oleva 25 opppilaan raja säilytetään Kallislahden koulun lakkauttaminen Louhen koulun lakkauttaminen Juvolan koulun lakkauttaminen Perusopetuksen 6. lk siirrot Yhteensä Kaupunginvaltuuston hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Koulun lakkauttamisen perusteena oleva 25 opppilaan raja säilytetään Kallislahden koulun lakkauttaminen Louhen koulun lakkauttaminen Juvolan koulun lakkauttaminen Perusopetuksen 6. lk siirrot Yhteensä

15 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Venäjälle vientiä harjoittavien yritysten määrä Venäläiset investoinnit Savonlinnaan Venäläisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Savonlinnassa Kauppakeskusten kaavoitusten toteuttaminen ja infran luominen Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Lukioiden yhteistyöhanke Viipurin, Pietarin, Pieksämäen, Lappeenrannan, Imatran, Joensuun, Mikkelin ja Savonlinnan kesken. Kyselyissä taso 4/5 Valtakunnan keskiarvo Alle valtakunnan keskiarvo 15

16 Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Käytetty painotettua oppilasmäärää Oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Tilat hum 2 huoneala/oppilas 12,7 12,7 12,8 12,8 Painotettu tuntikehys/ oppilas/lukio-opetus (sisältää hankkeet) 1,79 1,77 1,76 1,76 Talous TP 2014 TA HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -14,3 % -5,5 % -5,5 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % Toimintamenot Muutosprosentti -4,5 % 1,7 % -0,1 % -5,2 % -0,3 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti -4,2 % 2,0 % 0,0 % -5,3 % -0,4 % -0,2 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -4,2 % 1,9 % 0,0 % -5,3 % -0,4 % -0,2 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Kerimäen lukion lakkauttaminen Punkaharjun lukion lakkauttaminen Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Kerimäen lukion lakkauttaminen , oppilasennuste ei jää alle Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä

17 Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv Karsittu sijaisten henkilöstökuluista Karsittu koulutuksesta ja ulkoisista menoista 0,63 % Kv Erityisavustukset ja sairausvakuutuskorvaukset , tulojen lisäys Kv Määräaikaisten palvelusuhteiden/sopimusten tarkistaminen työajalle alkaen Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % 745 Yhteensä Sivistyslautakunnan hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet, säästösummat on päivitetty talousarvioesityksen 2016 mukaisesti. Uusi tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Lukioiden lakkauttamisen perusteena oleva 35 opiskelijan raja poistetaan Lyseon lukion Punkaharjun yksikön lakkauttaminen , päätös kv (sisältää vain henkilöstökulut) Lyseon lukion Kerimäen yksikön lakkauttaminen (sisältää vain henkilöstökulut) Aikuislukion hallinnon säästö alkaen Yhteensä Kaupunginhallituksen esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Lukiokoulutuksen 35 oppilaan lakkautusraja poistetaan 0 0 Lyseon lukion Kerimäen yksikön lakkauttaminen (sisältää vain henkilöstökulut) 0 0 Aikuislukion hallinnon säästö alkaen. Säästöjen osalta tulee tehdä vaikutusten ennakkoarviointi ennen lopullista päätöksentekoa sekä selvittää vastuuttaminen. Vaikutukset tulee selvittää opiskelija, työpaikka, yritys sekä kotouttamisessa tarvittavien henkilöiden näkökulmasta Yhteensä

18 Kaupunginvaltuuston hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Lukiokoulutuksen 35 oppilaan lakkautusraja poistetaan 0 0 Lyseon lukion Kerimäen yksikön lakkauttaminen (sisältää vain henkilöstökulut) 0 0 Aikuislukion hallinnon säästö alkaen. Säästöjen osalta tulee tehdä vaikutusten ennakkoarviointi ennen lopullista pää-töksentekoa sekä selvittää vastuuttaminen. Vaikutukset tulee selvittää opiskelija, työpaikka, yritys sekä kotouttamisessa tarvittavien henkilöiden näkökulmasta Yhteensä

19 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Musiikkiopistolta ostettujen oppilaspaikkojen määrä Vähintään vuoden 2015 taso, yhteensä 298 oppilaspaikkaa Toiminnan tunnusluvut Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Puruvesi-opisto (Kesälahti jäi pois ) Puruvesi-opisto fuusioituu Linnalaan Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta Sisältää Puruvesi-opiston alkaen Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry Opetustuntien määrä Osallistujien määrä (täydennyskoulutuksen väheneminen) Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Opetustuntien määrä, tanssi Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi Opetustuntien määrä, teatteri Osallistujien (oppilas) määrä, teatteri Opetustuntien määrä, musiikki Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki

20 Talous TP 2014 TA HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -5,6 % 30,2 % 30,2 % -4,7 % -100,0 % #JAKO/0! Toimintamenot Muutosprosentti 1,0 % -22,2 % -22,4 % -7,0 % -17,0 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti 1,6 % -26,2 % -26,5 % -7,3 % -5,3 % 0,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti 1,6 % -26,2 % -26,5 % -7,3 % -5,3 % 0,0 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Puruvesiopiston säästöt ja toiminnan yhdistäminen Linnalan opistoon, yhdistäminen pyritään käynnistämään syyslukukauden alusta Yhteensä Toteutuu: Puruvesiopiston ja Linnalan fuusio Erotus Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv Karsittu sijaisten henkilöstökuluista ja ulkoisista menoista 0,63 % Kv Puruvesi-opiston menosäästöt v Kv Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % 770 Aineet, tarvikkeet, tavarat, leikkaus 1,6 % 100 Yhteensä Kaupunginjohtajan esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Linnalalle maksettavan avustuksen leikkaus kansalaisopistopalveluista v alkaen Yhteensä

21 Kaupunginhallituksen esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Linnalalle maksettavan avustuksen leikkaus kansalaisopistopalveluista v alkaen Yhteensä Kaupunginvaltuuston hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Linnalalle maksettavan avustuksen leikkaus kansalaisopistopalveluista v alkaen Yhteensä

22 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupunginkirjaston tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Sivistystoimialan omien ja avustettavien kärkitapahtumien ja kohteiden kokonaiskävijämäärät - Maakuntamuseo - Pyhän Olavin päivä - Lusto Vähintään vuoden 2014 taso Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Kävijämäärä Ensi-iltojen määrä Vuoden 2014 taso 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Tavoitetaso 3,5 22

23 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kaupungin omien tai kaupungin tukemien kulttuurilaitosten avoinna olopäivät (maakuntamuseo, Lusto, kirjastot) Kulttuuripolkutapahtumat perusopetuksessa Vähintään vuoden 2014 taso Tapahtumat osaksi uutta opetussuunnitelmaa alkaen. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Asukasmäärä Kulttuuritoimi Tapahtumien kävijämäärä Tapahtumien määrä lapset Nettomenot/asukas Teatteritoimi Nettomenot/asukas Kirjastotoimi Kävijämäärä Lainamäärä Ryhmäopastuksia Yleisötilaisuuksia Nettomenot/asukas Museotoimi Kävijämäärä Nettomenot/asukas Nettomenot/kävijä Talous TP 2014 TA HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -59,1 % 5,4 % -3,4 % 0,0 % 0,0 % 9,2 % Toimintamenot Muutosprosentti -1,6 % -9,5 % -10,1 % -9,8 % -0,3 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti 4,7 % -10,1 % -10,3 % -10,3 % -0,3 % -0,5 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti 4,5 % -9,8 % -10,1 % -10,0 % -1,1 % -1,7 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. 23

24 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Galleria Pinnan näyttelytoiminnan määrärahan leikkaaminen Lopetetaan Savonlinnan Teatterin katemaksun maksaminen Teatteri siirtyy Savonlinnasaliin, tämä vaihtoehto on laskelmissa Erikoiskirjastonhoitajan eläköityminen Kirjastovirkailijan määräaikainen työsuhde päättyy Kirjastoautopalvelu lakkaa Kulttuurijaoston lakkauttaminen Kerimäen Järvikalastusmuseo: Kalastajatilan vuokrasopimuksen irtisanominen ja Järvikalastusmuseon lakkauttaminen tai ulkoistaminen yksityiselle toimijalle Punkaharjun kotiseutumuseon lakkauttaminen Museon henkilöstön eläköityminen hoidetaan sisäisillä tehtävien uudelleen järjestelyillä: Museoamanuenssin eläköityminen Museotoimenjohtajan eläköityminen Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Lopetetaan Savonlinnan Teatterin katemaksun maksaminen Teatteri siirtyy Savonlinnasaliin, tämä vaihtoehto on laskelmissa Kirjastoautopalvelu lakkaa , kaupunginvaltuuston päätös ja ; kirjastoautopalveluja ei lakkauteta Museoamanuenssin eläköityminen Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv Karsittu sijaisten henkilöstömenoista Karsittu ulkoisista menoista juustohöylällä Kv Kirjaston johtaja sanoutunut irti , täyttölupaa ei ole myönnetty Kv Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % Yhteensä

25 Sivistystoimenjohtajan esitykset raamiin pääsemiseksi sivistyslautakunnalle , säästösummat on päivitetty talousarvioesityksen 2016 mukaisesti. Uusi tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Leikataan teatterin avustamisesta Leikataan kulttuuripalvelujen avustuksista 50 % Kirjastoautopalvelu toiminta päättyy : kirjastoauton menot ja auton myynti Punkaharjun kirjaston siirto Punkaharjutaloon , arvioitu säästö kiinteistökuluista (siivous ja vuokrat) Yhteensä Sivistyslautakunnan hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet Uusi tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Leikataan teatterin avustamisesta 0 0 Leikataan kulttuuripalvelujen avustuksista 50 % Kirjastoautopalvelu toiminta päättyy : kirjastoauton menot ja auton myynti Punkaharjun kirjaston siirto Punkaharjutaloon , arvioitu säästö kiinteistökuluista (siivous ja vuokrat) Yhteensä Kaupunginjohtajan esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Leikataan teatterin avustamisesta Leikataan kulttuuripalvelujen avustuksista Punkaharjun kirjaston siirto entiseen kunnanvirastokiinteistöön Yhteensä Kaupunginhallituksen esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Leikataan teatterin avustamisesta Leikataan kulttuuripalvelujen avustuksista 3,5 % Punkaharjun kirjaston siirto nykyisestä toimipaikasta muualle ratkaistaan kh:n asettaman kiinteistötyöryhmän esityksen valmistuttua Yhteensä Kaupunginvaltuuston hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Leikataan teatterin avustamisesta Leikataan kulttuuripalvelujen avustuksista 3,5 % Punkaharjun kirjaston siirto nykyisestä toimipaikasta muualle ratkaistaan kh:n asettaman kiinteistötyöryhmän esityksen valmistuttua Kirjastoautopalvelutoimintaa ei lakkauteta Yhteensä

26 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kaupunki pyrkii vakinaistamaan etsivän nuorisotyön resurssit. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä Etsivä nuorisotyön kontaktien määrä Kävijämäärät - uimahalli - jäähalli Kantakaupungin hoidettujen liikuntapaikkojen määrän säilyttäminen vuoden 2014 tasolla. Vähintään vuoden 2014 taso Vähintään vuoden 2014 taso Vähintään vuoden 2014 taso Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Asukasmäärä Nuoriso 0-28 vuotiaat Nettomenot/nuoriso 56,8 39,01 44,45 43,52 42,16 41,83 40,56 Nettomenot/asukas, liikuntatoimi 59,08 62,44 63,13 60,62 58,52 57,74 55,74 Talous TP 2014 TA HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -6,7 % -5,2 % -5,2 % 0,0 % 0,0 % 11,3 % Toimintamenot Muutosprosentti -4,5 % 2,6 % 0,8 % -3,5 % -0,3 % 0,0 % Toimintakate Muutosprosentti -3,8 % 5,0 % 2,6 % -4,5 % -0,4 % -3,4 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -3,5 % 3,2 % 1,0 % -5,5 % -1,9 % -4,0 % Työllisyyden hoito (kuntakokeilu) sisältyy TP 2014 määrärahoihin, mutta ei TA 2015 TS 2019, koska ne sisältyvät perusturvan toimialan talousarvioon. 26

27 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Keilahallisopimuksen irtisanominen Vapaa-aikajaoston lakkauttaminen Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä Tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi Talouden tasapainottamiseksi tehdyt TA-muutokset TP 2014 TA 2015 Kv Tulojen lisäys; muut kentät ja alueet ja jäähalli Karsittu ulkoisista menoista juustohöylällä Kv Henkilöstömenojen säästö virkavapaus- ja sairauslomansijaisista Tulojen lisäys; muut kentät ja alueet (liittyneiden kuntien tulot arvioitu liian pieniksi Kv Henkilöstökulut, leikkaus 1,6 % Palvelujen ostot, leikkaus 1,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikkaus 1,6 % Yhteensä Sivistystoimenjohtajan esitykset raamiin pääsemiseksi Uusi tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht.vuosi Leikataan vapaa-aikapalvelujen avustuksista 50 % Yhteensä Sivistyslautakunnan hyväksymät tasapainotustoimenpiteet Uusi tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht.vuosi Leikataan vapaa-aikapalvelujen avustuksista 50 % 0 0 Yhteensä Kaupunginjohtajan esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht.vuosi Leikataan vapaa-aikapalvelujen avustuksista Yhteensä

28 Kaupunginhallituksen esittämät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht.vuosi Leikataan vapaa-aikapalvelujen avustuksista 3,5 % Yhteensä Kaupunginvaltuuston hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht.vuosi Leikataan vapaa-aikapalvelujen avustuksista 3,5 % Yhteensä

Savonlinnan kaupunki TA 2017

Savonlinnan kaupunki TA 2017 SIVISTYSTOIMIALA 1 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri-

Lisätiedot

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö SIVISTYSTOIMIALA 1 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri-

Lisätiedot

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö SIVISTYSTOIMIALA Sivistyslautakunta 7.10.2015 1 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja

Lisätiedot

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 SIVISTYSTOIMIALA 1 2 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri-

Lisätiedot

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä. Mittarit Tavoite 2016 Tilanne 30.6.

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä. Mittarit Tavoite 2016 Tilanne 30.6. SIVISTYSTOIMIALA 1 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri-

Lisätiedot

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä. toimimisen sisältöjä.

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä. toimimisen sisältöjä. SIVISTYSTOIMIALA 1 Savonlinnan kaupunki Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

Lisätiedot

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALA

PERUSTURVAN TOIMIALA PERUSTURVAN TOIMIALA Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala PERUSTURVA Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimiala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Savonlinnan kaupungissa. Kaupunki

Lisätiedot

Toimiala/ vastuualue esitys

Toimiala/ vastuualue esitys TALOUSARVIOMUUTOKSET 2015 KÄYTTÖTALOUS SIVISTYSTOIMIALA VAIHTOEHTO 1 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa otetaan liitoskuntien hyvät toimintatavat käyttöön yhteistyössä ruoka-

Lisätiedot

6. Hyvä työnantaja ja osaava, joustava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä

6. Hyvä työnantaja ja osaava, joustava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä SIVISTYSTOIMIALA 1 Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri-

Lisätiedot

ESITYS SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIOKSI 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAKSI Käyttötalous

ESITYS SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIOKSI 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAKSI Käyttötalous SAVONLINNAN KAUPUNKI Siv.ltk 19.10.2017 /Pöytäkirjaliite E ESITYS SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIOKSI 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2018-2021 Käyttötalous Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala Sivistystoimialan

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut * Toimintatuotot 490 294 * Toimintakulut -943 345 Toimintakate -453 051 Netto -453 051 300 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut

KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut 30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut * Toimintatuotot 531 489 * Toimintakulut -798 148 Toimintakate -266 659 Netto -266 659 300 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot

Lisätiedot

300 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

300 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Savonlinnan kaupunki Ta-vert,työll664,Ta,Kate,Tot% SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut * Toimintatuotot 490.294,00 0,00 1.462,88 491.756,88 124.036,37

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Savonlinnan kaupunki. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet SIVISTYSTOIMIALA 1 Savonlinnan kaupunki Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALA

PERUSTURVAN TOIMIALA PERUSTURVAN TOIMIALA Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala PERUSTURVA Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimiala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Savonlinnan kaupungissa. Kaupunki

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA. Kaupunkitason strategia 2014 2017. Kaupunginvaltuusto 24.6.2013 165

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA. Kaupunkitason strategia 2014 2017. Kaupunginvaltuusto 24.6.2013 165 SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA Kaupunkitason strategia 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 24.6.2013 165 SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE 2014-2017 Visio Savonlinna on kansainvälisesti kiinnostava, kehittyvä

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA. Kaupunkitason strategia 2014 2017 - luonnos 5 (17.5.2013) Kaupunginhallitus 13.5.2013, 289

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA. Kaupunkitason strategia 2014 2017 - luonnos 5 (17.5.2013) Kaupunginhallitus 13.5.2013, 289 SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA Kaupunkitason strategia 2014 2017 - luonnos 5 (17.5.2013) Kaupunginhallitus 13.5.2013, 289 SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE 2014-2017 Visio Savonlinna on kehittyvä,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou

Lisätiedot

Talvikauden tarjonnan pitäminen vähintään nykytasolla. Vapaa-aikapalvelujen nykytason säilyttäminen. Perusopetuksen kulttuuripolku

Talvikauden tarjonnan pitäminen vähintään nykytasolla. Vapaa-aikapalvelujen nykytason säilyttäminen. Perusopetuksen kulttuuripolku Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2012 Toimialan palvelusuunnitelma Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Tuija Kauppinen 3001 Sivistyslautakunta Tuija Kauppinen Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Tuija Kauppinen Marja-Liisa Brunou 3003

Lisätiedot

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 Tasapainotusohjelman tekstiosa Palveluverkko rationalisoidaan SIVISTYSTOIMI brutto netto Punkaharjun ja Punkasalmen koulujen

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Verot 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Verot 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET vuosina 2013-2020 totetumaraportti Arvioitu tulolisäys euroa (netto) Työpaikat, nettolisäys valtuustokaudella 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Vastuuhenkilö: Hannu

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa.

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa. Kouluverkko Sivistyslautakunnan iltakoulu 16.1.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou, Aila Kosunen, Minna Rautiainen, Riitta Kitunen, Sirpa Malinen Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA. Kaupunkitason strategia 2014-2017 - luonnos 5 (8.5.2013)

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA. Kaupunkitason strategia 2014-2017 - luonnos 5 (8.5.2013) SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA Kaupunkitason strategia 2014-2017 - luonnos 5 (8.5.2013) SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE 2014-2017 Visio Savonlinna on vetovoimainen Saimaan saariston keskuskaupunki

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmän paikka alkaen

Pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmän paikka alkaen Pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmän paikka 1.8.2018 alkaen Kuulemistilaisuus 7.11.2017 Valmistelussa: Vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen, muutosrehtori Tuomo Nurmela, rehtori/erityisopetuksen koordinaattori

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutuksen Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja johtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Sivistyslautakunta 154 05.10.2017 Sivistyslautakunta 167 19.10.2017 Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi SL 154 Selostus: Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

TP2015 KS2016 TA2017 (KV)

TP2015 KS2016 TA2017 (KV) Sivistyslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma 38 SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT Tulosalue 3000/ Hallinto- ja toimistopalvelut TP2015 KS2016 TA2017 (KV) (LTK) (LTK) Toimintatulot 239

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Tositteet hyväksyy sivistystoimenjohtaja, varalta lukion rehtori. Sivistystoimenjohtajan laskut hyväksyy lukion rehtori.

Tositteet hyväksyy sivistystoimenjohtaja, varalta lukion rehtori. Sivistystoimenjohtajan laskut hyväksyy lukion rehtori. SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2015 Sivistyslautakunta hyväksyy sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Sivistystoimen toimintaa ohjaa sivistystoimen visio

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista,

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista, Opetuspäällikön tehtäväkokonaisuudesta Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 53 viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu-

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015 Hallintopalvelut Kerimäen yhteispalvelupisteen siirto 80 000 0 Savonrannan yhteispalvelupisteen siirto 30 000 30 000 Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaminen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA 1.1.2013 2020 Savonlinnan kaupungin talouden sopeuttamistarpeisiin liittyen toimialat ovat valmistelleet tavoiteorganisaatiosuunnitelmat vuoteen

Lisätiedot

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus JOUSTAVA KOULUPÄIVÄ SEMINAARI 23.1.2013

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

4100 Koulutus-, varhaiskasvatus- ja kirjastopalvelut

4100 Koulutus-, varhaiskasvatus- ja kirjastopalvelut TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: TILIVELVOLLINEN: Sivistyslautakunta 4100 Koulutus-, varhaiskasvatus- ja kirjastopalvelut Sivistystoimenjohtaja Selostus tehtäväalueesta: Sisältää keskitettyjen osastopalveluiden,

Lisätiedot

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, hyvinvoivat kuntalaiset Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Valmisteluseminaari 6.11.2015 Jari Koskinen Uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

KsM 2015. KsM 2015. KsM 2015. KsM 2015

KsM 2015. KsM 2015. KsM 2015. KsM 2015 4 Sivistyspalvelut -toimiala Sivistyspalvelut Tp 2014 Ta Ltk Ta 2016 Tp14 15 Toimintatuotot 2 078 694 1 457 150 328 000 1 785 150 1 431 315 1 294 235 1 302 879-31,1 % -19,8 % - ulkoinen 2 075 118 1 457

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivu 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 20.3.2014 kello 18.30 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen 11.2.2014 muutettu dioja 7 ja 23 iltakoulun keskustelun

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto SIVISTYSLAUTAKUNTA (KOULUTUSLAUTAKUNTA 3.5.7 ASTI) (8) OSAVUOSIRAPORTTI.. 3.8.7 Raportin tiedot ovat 9.9.7 kirjanpidon tilanteen mukaiset. Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Palvelukokonaisuudet KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN VUODEN 2016 BUDJETTIVOLYYMIT JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Budjetti 2016 Henkilöstö Varhaiskasvatus 412 000 000 6 455

Lisätiedot

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Vastuuhenkilö Rehtori Timo Olli Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset KSAO järjestää Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista nuorten ja

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot