6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2014"

Transkriptio

1 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Uutena kustannuksena on varattu euroa atk-ohjelmiston laajentamiselle varhaiskasvatuksessa. EFFICA-LÄSNÄ mobiilisovellus tai DAISY järjestelmä perhepäivähoitoon ja Kellarpellon päiväkotiin pilotteina. Lasten läsnäolot ja hoitajien työajat saadaan reaaliajassa itse päivähoito-ohjelmaan, säästää työaikaa. Pilotointi valmistautuen valtakunnalliseen tuntiperusteiseen päivähoitomaksuun, joka saattaa tulla jo käyttöön. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Esimieskoulutus Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisöja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen JET-koulutuksen toteuttaminen (JET=johtamisen erikoisammattitutkinto) Keskustelujen toteutuma 100 %. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden toteutumista kaupunki- ja työyksikkötasolla. Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Henkilöstökysely toteutetaan Vahvistetaan henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia asioiden valmisteluun lisäämällä tiedottamista. Toteutetaan 100 %. Toteutetaan yhteistyössä Kevan kanssa jo syksyllä Tulosten käsittely joryssä mar-

2 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toimintatapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä raskuussa, samoin yksi esimiesvalmennus ja käsittely yt-toimikunnassa. Työyhteisökohtaiset käsittelyt ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen joulu-tammikuussa, jonka jälkeen toimenpiteiden täytäntöönpano. Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Hyviä käytäntöjä sovelletaan toiminnaksi. Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Valmistellaan uudistettava palkkausjärjestelmä käyttöönotettavaksi. Henkilöstöresurssit Sivistystoimiala Hallintopalvelut 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 Varhaiskasvatus 319,84 319,84 0,00 319,84 0,00 319,84 0,00 319,84 0, Perusopetus 292,89 292,89 0,00 287,89-5,00 287,89 0,00 287,89 0, Lukiokoulutus 66,86 66,86 0,00 66,86 0,00 66,86 0,00 66,86 0, Muu koulutus/puruvesiopisto 9,02 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 Kulttuuri 32,75 32,75 0,00 32,75 0,00 32,75 0,00 32,75 0, Vapaa-aika 26,20 26,20 0,00 26,20 0,00 26,20 0,00 26,20 0, Yhteensä 751,56 751,56 0,00 746,56-5,00 746,56 0,00 746,56 0, vakinaiset 678,01 678,01 0,00 678,01 määräaikaiset 74,32 74,

3 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Palvelujen kehittämissuunnitelma Hallintopalvelujen toimintamallien ja toiminnan organisoinnin yhtenäistämisen jatkaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7 Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen Venäjää lukevien määrä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Normaalikoulun oppilasmääräksi on sovittu 360 Vähintään vuoden 2013 venäjää lukevien määrä. Lisäksi selvitetään yhteistyömahdollisuus Itä- Suomen koulun säätiön kanssa. Turvataan edelleen normaalikoulun oppilasmäärä Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.1. Osallistuvan demokratian kehittäminen monipuolisten vaikuttamismuotojen kautta Nuorisovaltuuston kokousten säännöllisyys Sosiaalinen media Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen Sosiaalinen media otetaan käyttöön ja sen ylläpidosta huolehditaan Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasmäärä Nettomenot/asukas 13,95 16,19 15,47 15,98 16,50 17,04

4 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot prosentti #JAKO/0! 2,7 % -0,3 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot prosentti #JAKO/0! 9,6 % 5,3 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate prosentti #JAKO/0! 16,0 % 10,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Suunnitelmapoistot prosentti Yli-/alijäämä prosentti #JAKO/0! 16,0 % 10,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Yhteensä Henkilöstöresurssit Nimike Sivistystoimenjohtaja 1 1 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Opetuspäällikkö 1 1 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Koulusuunnittelija 1 1 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Sunnittelija 1 1 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kaikki Yhteensä 4 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,

5 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on turvata lapselle muuttuvassa yhteiskunnassa laadukas hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus sekä edistää lapsen vuorovaikutuksellista kehitystä ja oppimista monipuolisen kasvu- ja oppimisympäristön sekä ammattitaitoisen henkilöstön avulla yhteistyössä perheen ja eri yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen linjaukset (2005) ja varhaiskasvatussuunnitelma (2006). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää esiopetussuunnitelma (2011). Palvelujen kehittämissuunnitelma Varhaiskasvatuksen toimintamallien yhtenäistäminen koko uuden kaupungin alueella. Varhaiskasvatuksessa on alkanut varhaiskasvatussuunnitelma koulutusprosessi, jonka tavoitteena on aikaan saada savonlinnalaisen varhaiskasvatusajattelun uudet kehykset eli kuntaliitosvasu lukien. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Päivähoitohakemusten määrä ja niissä esitetty tarve päivähoitomuodosta Itäisen päiväkotiverkkosuunnitelman valmistuminen Sijaisten määrän vähentäminen Haetun päivähoitopaikan osoittaminen mahdollisuuksien mukaan jokaiselle sitä tarvitsevalle lapselle mennessä Sijaisten palkkakustannusten pieneneminen euroa Laaditaan suunnitelma kesäkuu 2014 mennessä päivähoitotoiminnan tehostamiseksi huomioon ottaen FCG:n analyysi vuodelta Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Lastenkulttuurikeskus Verson taidetyöpajoihin osallistuvien lasten määrä Versoverkko Etelä-Savoon hankkeen koulutuksiin osallistuvien määrä Päiväkotilapset pääsevät osallistumaan vähintään yhteen taidetyöpajaan Henkilöstöstä 25 % osallistuu ko. koulutukseen 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.2 Turvallinen maaseutuaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät Lasten suunnittelemien tekemisten/toimintojen määrä Huoltajien kuulemisten Jokaisessa ryhmässä 60 % toiminnoista järjestetään lasten toiveiden ja mielenkiinnon mukaan

6 ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta määrä lapsiaan koskevissa asioissa Huoltajien kuuleminen lapsiaan koskevissa asioissa 100 % Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Lapsia päiväkodeissa Nettomenot/päiväkotilapsi prosentti -7,0 % 0,2 % -2,4 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Lapsia perhepäivähoidossa Nettomenot/lapsi pph:ssa prosentti 9,3 % -7,1 % -2,4 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Lapsia ryhmäpph:ssa Nettomenot/lapsi ryhmäpph:ssa prosentti 6,9 % 2,2 % -1,7 % 3,0 % 3,0 % 2,7 % Päiväh.esioppilaiden määrä Nettomenot/päiväh.esioppilas prosentti 37,2 % -9,7 % -1,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Painotettu täyttöaste % Käyttöaste % Tilat hum 2 huoneala/lapsi 12,3 10,0 10,5 10,5 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot M uutosprosentti #JAKO/0! 8,8 % 4,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot M uutosprosentti #JAKO/0! 0,9 % -1,5 % 3,0 % 3,0 % 2,8 % Toimintakate M uutosprosentti #JAKO/0! 0,0 % -2,2 % 3,0 % 3,0 % 2,8 % Suunnitelmapoistot M uutosprosentti Yli-/alijäämä M uutosprosentti #JAKO/0! 0,1 % -2,1 % 3,0 % 3,0 % 2,7 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilöstösäästöt Ryhmiksien lakkauttaminen Kerimäellä ja Punkaharjulla Yhteensä

7 Henkilöstöresurssit Nimike Varhaiskasvatuspäällikkö 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Päiväkodinjohtaja 11,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11, Lastentarhanopettaja 71,06 71,06 0,00 71,06 0,00 71,06 0,00 71, Lastenhoitaja 131,28 131,28 0,00 131,28 0,00 131,28 0,00 131, Perhepäivähoidonohjaaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Perhepäivähoitaja 78,00 78,00 0,00 78,00 0,00 78,00 0,00 78, Ryhmäperhepäivähoitaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kiertävä erityislastent.op. 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 Erityislastentarhanopettaja 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 Lähihoitaja 11,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 Ryhmäavustaja 4,50 4,50 0,00 4,50 0,00 4,50 0,00 4,50 Henkilökohtainen avustaja 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 Koulukäyntiavustaja 1,00 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koulunkäynninohjaaja 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Yhteensä 319,84 319,84 0,00 319,84 0,00 319,84 0,00 319, Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Päiväkodinjohtaja 0,00 0,00 0,00 Lastentarhanopettaja 0,50 0,50 0,00 Lastenhoitaja 3,00 3,00 0,00 Varhaiskasvatuspäällikkö 0,00 0,00 0,00 Perhepäivähoidonohjaaja 0,00 0,00 0,00 Perhepäivähoitaja 7,00 7,00 0,00 Ryhmpäivähoitaja 0,00 0,00 0,00 Lähihoitaja 0,00 0,00 0,00 Koulukäyntiavustaja 1,00 0,00-1,00 Koulunkäynninohjaaja 0,00 1,00 1,00 Henkilökohtainen avustaja 0,00 0,00 0,00 Ryhmäavustaja 1,00 1,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 12,50 12,5 0,00

8 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 320 Perusopetus Opetuspäällikkö Tuija Kauppinen Palvelusuunnitelman kuvaus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Perusopetuksen toimintamallien yhtenäistäminen koko uuden kaupungin alueella. Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta, opettajien osaamista ja johtamista hanketoiminnan avulla. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Perusopetuksen jälkeisessä jatkokoulutuksessa jatkavien määrä/perusopetuksen päättäneiden määrä Kaikki suorittavat peruskoulun ja siirtyvät jatkokoulutukseen 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tuntikehyksen vaihteluväli eri koulujen välillä Vaihteluvälin tasaaminen mahdollisuuksien mukaan 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kulttuuripolkutapahtumien määrä perusopetuksessa Vuoden 2012 taso ja toiminnan laajentaminen soveltuvin osin Kerimäelle ja Punkaharjulle

9 Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää Aamu- ja iltap.toim./lapsimäärä Nettomenot/lapsi Esiopetus/oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Perusopetus/oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Tilat hum 2 huoneala/oppilas 14,7 15,5 16,0 16,0 Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis. hankkeet 1,86 1,95 1,98 1,98 Ryhmäkoko Kerimäki ja Punkaharju mukana lukuvuodesta alkaen Lukuvuosi Lukuvuosi Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä 19,44 18,03 Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä, sisältää 20,84 18,94 erityisoppilaat ja vieraskieliset oppilaat kertoimella 2 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot prosentti #JAKO/0! 31,7 % 4,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot prosentti #JAKO/0! 2,2 % -1,0 % 2,6 % 2,8 % 1,2 % Toimintakate prosentti #JAKO/0! 0,7 % -1,2 % 2,6 % 2,8 % 1,1 % Suunnitelmapoistot prosentti Yli-/alijäämä prosentti #JAKO/0! 0,7 % -1,2 % 2,5 % 2,7 % 1,1 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Moinsalmen koulun lakkauttaminen Koulunkäyntiavustajamäärän väheneminen Koulujen siivouksen laatutaso 4 pudotetaan tasoon Anttolan 6.lk siirtäminen yläkouluun Kulennoisten 6. lk siirtäminen yläkouluun Kumpurannan koulun lakkauttaminen Särkilahden koulun lakkauttaminen Juvolan koulun lakkauttaminen Kallislahden koulun lakkauttaminen Louhen koulun lakkauttaminen Yhteensä

10 Henkilöstöresurssit Perusopetuksen esiopetus Nimike Luokanopettaja 0,95 0,95 0,00 0,95 0,00 0,95 0,00 0,95 0,00 Esiluokanopettaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Päätoiminen tuntiopettaja 0,18 0,18 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 Koulunkäynninohjaaja 0,00 2,02 2,02 2,02 0,00 2,02 0,00 2,02 0,00 Koulukäyntiavustaja 2,02 0,00-2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erityislastentarhaopettaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaikki Yhteensä 3,15 3,15 0,00 3,15 0,00 3,15 0,00 3,15 0, Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Luokanopettaja 0,07 0,07 0,00 Esiluokanopettaja 0,00 0,00 0,00 Päätoiminen tuntiopettaja 0,18 0,18 0,00 Koulunkäynninohjaaja 0,00 0,96 0,96 Koulukäyntiavustaja 0,96 0,00-0,96 Määräaikaiset yhteensä 1,21 1,21 0,00 Tulosalue: Perusopetus Nimike Rehtori 7,43 7,43 0,00 7,43 0,00 7,43 0,00 7,43 0, Luokanopettaja 86,58 86,58 0,00 83,58-3,00 83,58 0,00 83,58 0, Lehtori 63,66 63,66 0,00 63,66 0,00 63,66 0,00 63,66 0, Erityisopettaja 10,73 10,73 0,00 10,73 0,00 10,73 0,00 10,73 0,00 Erityisluokanopettaja 17,90 17,90 0,00 16,90-1,00 16,90 0,00 16,90 0, Päätoiminen tuntiopettaja 31,86 31,86 0,00 30,86-1,00 30,86 0,00 30,86 0,00 1 Sivutoiminen tuntiopettaja 3,13 3,13 0,00 3,13 0,00 3,13 0,00 3,13 0,00 Koulukuraattori 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 Koulupsykologi 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 Koulukäyntiavustaja 56,59 0,00-56,59 Koulunkäynninohjaaja 0,00 56,59 56,59 56,59 0,00 56,59 0,00 56,59 0, Iltapäivätoiminnan ohjaaja 1,18 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 Lastenhoitaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lähihoitaja 1,18 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 Palveluohjaaja 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 Ohjaaja 1,50 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 Perusopetus yhteensä 289,74 289,74 0,00 284,74-5,00 284,74 0,00 284,74 0, Kaikki (eo/ip/po) Yhteensä 292,89 292,89 0,00 287,89-5,00 287,89 0,00 287,89 0, joista IP-toiminta valtionosuus 4,98 4,98 joista Hankkeiden osuus opetus 11,30 11,30 joista Normaalikoulun osuus opetus 2,32 2,32 joista Ely-keskus maksaa avustajat 3,00 3,00 Kaikki yhteensä 21,60 21,60 Kaupungin netto-osuus palkkamenoista 271,

11 Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Rehtori 1,7 1,7 0,00 Esiluokanopettaja 0,00 Luokanopettaja 1,93 1,93 0,00 Lehtori 0,83 0,83 0,00 Erityisopettaja 0,00 Erityisluokanopettaja 1 1 0,00 Päätoiminen tuntiopettaja 13,86 13,86 0,00 Sivutoiminen tuntiopettaja 0 0 0,00 Koulukuraattori 1 1 0,00 Koulupsykologi 1 1 0,00 Koulukäyntiavustaja 13, ,65 Koulunkäynninohjaaja 0 13,65 13,65 Iltapäivätoiminnan ohjaaja 0,68 0,68 0,00 Lähihoitaja 0,5 0,5 0,00 Palveluohjaaja 0,00 Projektityöntekijä (PRIMUS) 0,00 0,00 0,00 Ohjaaja 1,00 1,00 0,00 Henkilökohtainen avustaja 0,00 0,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 37,15 37,15 0,00 TUNTIKEHYKSEN MUUTOKSET LUKUVUOSINA joka vastaa n. 23 luokanopettajan virkaa. Opv 24

12 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Lukiokoulutuksen toimintamallien yhtenäistämisen jatkaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Jatko-opiskelijoiden määrä Kyselyissä taso 4/5 Valtakunnan keskiarvo Alle valtakunnan keskiarvo Laaditaan suunnitelma toisen asteen koulutuksen kehittämiseksi toukokuu 2014 mennessä siten, että esitys tulee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Käytetty painotettua oppilasmäärää Oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Tilat hum 2 huoneala/oppilas 13,1 13,4 13,5 13,5 Painotettu tuntikehys/oppilas/ lukio-opetus (sisältää hankkeet) 1,54 1,71 1,73 1,73

13 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot prosentti #JAKO/0! -3,4 % -13,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot prosentti #JAKO/0! -3,1 % -4,9 % 3,0 % 3,0 % -3,3 % Toimintakate prosentti #JAKO/0! -3,1 % -4,7 % 3,0 % 3,0 % -3,4 % Suunnitelmapoistot prosentti Yli-/alijäämä prosentti #JAKO/0! -3,2 % -4,8 % 3,0 % 3,0 % -3,4 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Kerimäen lukion lakkauttaminen Punkaharjun lukion lakkauttaminen Yhteensä Henkilöstöresurssit Tulosalue: Lukiokoulutus Nimike Rehtori 3,57 3,57 0,00 3,57 0,00 3,57 0,00 3,57 0,00 Luokanopettaja 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lehtori 49,81 49,81 0,00 49,81 0,00 49,81 0,00 49,81 0, Päätoiminen tuntiopettaja 4,08 4,08 0,00 4,08 0,00 4,08 0,00 4,08 0,00 Sivutoiminen tuntiopettaja 9,16 9,16 0,00 9,16 0,00 9,16 0,00 9,16 0,00 Erityisopettaja 0,24 0,24 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 Lukiokoulutus yhteensä 66,86 66,86 0,00 66,86 0,00 66,86 0,00 66,86 0, Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Päätoiminen tuntiopettaja 1,83 1,83 0,00 Sivutoiminen tuntiopettaja 9,16 9,16 0,00 Määräaikaiset yhteensä 10,99 10,99 0,00

14 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja musiikin taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kansalaisopistopalvelut Kerimäen, Punkaharjun ja Enonkosken alueilla tuottaa Savonlinnan ylläpitämä Puruvesi-opisto. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Musiikkiopistolta ostettujen oppilaspaikkojen määrä Kansalaisopistotoiminnan aktiivisuus (kts. alla olevat kysyntä- ja laajuustiedot) Vähintään vuoden 2013 taso, yhteensä 298 oppilaspaikkaa Sama toiminnan taso kuin vuonna 2013 Selvitetään kansalaisopistojen hallintojen yhdistäminen, jonka jälkeen pyydetään aluejohtokuntien lausunto asiasta Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasmäärä Nettomenot/asukas 24,58 24,29 23,87 24,65 25,46 26,30 Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Puruvesi-opisto (Kesälahti jäi pois ) Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Opetustuntien määrä, tanssi Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi Opetustuntien määrä, teatteri Osallistujien (oppilas) määrä, teatteri Opetustuntien määrä, musiikki Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki

15 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot prosentti #JAKO/0! -39,8 % -39,8 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot prosentti #JAKO/0! -5,2 % -7,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate prosentti #JAKO/0! -1,2 % -3,2 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Suunnitelmapoistot prosentti Yli-/alijäämä prosentti #JAKO/0! -1,2 % -3,2 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Yhteensä Henkilöstöresurssit Tulosalue: Puruvesi-opisto Nimike Puruvesi-opisto Kansalaisopiston rehtori 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kansalaisopiston opettaja 1,55 1,55 0,00 1,55 0,00 1,55 0,00 1,55 0,00 Sivutoiminen tuntiopettaja 6,47 6,47 0,00 6,47 0,00 6,47 0,00 6,47 0,00 Puruvesi-opisto yhteensä 9,02 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0, Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Sivutoiminen tuntiopettaja 6,47 6,47 0,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 6,47 6,47 0,00

16 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupunginkirjaston tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Varmistetaan ammattiteatterin toiminnan jatkuminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko uuden kaupungin alueella. Selvitetään teatterin mahdollinen siirto kaupungin tai kaupunkikonsernin tiloihin. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Sivistystoimialan omien ja avustettavien kärkitapahtumien ja kohteiden kokonaiskävijämäärät - Maakuntamuseo - Pyhän Olavin päivä - Syystulet - Lusto Kävijämäärä Ensi-iltojen määrä Selvitys matkailuneuvonnan siirtämiseksi maakuntamuseoon Vuoden 2013 taso Vuoden 2013 taso Teatteriavustusta ei leikata, jos teatterin toiminta siirtyy Savonlinnasaliin vuonna 2014 Selvitys tehty vuoden 2014 aikana 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Tavoitetaso 3,5

17 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kaupungin tukemien tapahtumien määrä talvikautena Vuoden 2013 taso Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasmäärä Kulttuuritoimi Tapahtumien kävijämäärä Tapahtumien määrä lapset Nettomenot/asukas Teatteritoimi Nettomenot/asukas Kirjastotoimi Kävijämäärä Lainausmäärä Opastuksia Yleisötilaisuuksia Nettomenot/asukas Museotoimi Kävijämäärä Nettomenot/asukas Nettomenot/kävijä Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot prosentti #JAKO/0! 112,5 % 53,2 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot prosentti #JAKO/0! 11,8 % 4,6 % 1,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate prosentti #JAKO/0! 7,0 % 2,3 % 0,9 % 3,0 % 3,0 % Suunnitelmapoistot prosentti Yli-/alijäämä prosentti #JAKO/0! 7,7 % 3,1 % 0,7 % 2,9 % 5,2 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Galleria Pinnan näyttelytoiminnan määrärahan leikkaaminen Yhteensä

18 Henkilöstöresurssit Tulosyksikkö: Yleinen kulttuuritoimi Nimike Kulttuuritoimenjohtaja 1 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kulttuurituottaja 1 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kulttuuritoimi yhteensä 2,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0, Tulosyksikkö: Kirjastotoimi Nimike Kirjastotoimenjohtaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1 Kirjastonjohtaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Osastonjohtaja 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 Erikoiskirjastonhoitaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kirjastonhoitaja 2,60 1,60-1,00 1,60 0,00 1,60 0,00 1,60 0,00 Lainaustoimistonhoitaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjastovirkailija 8,60 8,60 0,00 8,60 0,00 8,60 0,00 8,60 0, Kirjastovirkailija-kulttuurisihteeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjastoapulainen 0,55 0,55 0,00 0,55 0,00 0,55 0,00 0,55 0,00 Kirj.autonkuljettaja/kirj.virk. 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1 Palveluvastaava 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Järjestelyapulainen 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 Kirjastotoimi yhteensä 21,75 21,75 0,00 21,75 0,00 21,75 0,00 21,75 0, Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Järjestelyapulainen 2,00 2,00 0,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 2,00 2,00 0,00 Tulosyksikkö: Museo Nimike Museotoimenjohtaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Asiakkuusvastaava 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Intendentti 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Maakuntamuseotutkija 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Arkeologitutkija 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Museoamanuenssi 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1 Konservaattori 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Näyttelymestari 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Museomestari 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Museo yhteensä 9,00 9,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,

19 Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Vapaa-aikapalvelujen toimintamallien yhtenäistäminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Nuorisotoiminnan siirtäminen kaupungin omaksi toiminnoksi Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä Kävijämäärät - uimahalli - jäähalli Tavoitteena vähintään 3,5 Selvitys tehty vuoden 2014 loppuun mennessä Vuoden 2013 taso Vuoden 2012 taso Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasmäärä Nuoriso 0-28 vuotiaat Nettomenot/nuoriso 48,02 49,63 57,24 42,28 43,54 44,85 46,20 Nettomenot/asukas, liikuntatoimi 52,26 60,03 64,44 61,38 63,22 65,12 67,07 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot prosentti #JAKO/0! 50,9 % 7,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot prosentti #JAKO/0! 16,6 % -0,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate prosentti #JAKO/0! 8,4 % -1,8 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Suunnitelmapoistot prosentti Yli-/alijäämä prosentti #JAKO/0! 8,3 % -1,4 % 0,3 % 2,4 % 2,4 %

20 Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Keilahallisopimuksen irtisanominen (Sopimus päättyy ) Yhteensä Henkilöstöresurssit Tulosalue: Vapaa-aika Nimike Liikuntasihteeri 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 Vapaa-aikapäällikkö 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Vapaa-aikaohjaaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Vapaa-ajanohjaaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Nuoriso-ohjaaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Liikunnanohjaaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Erityisliikunnananohjaaja 0,70 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 Kenttämestari 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1 Laitosmies 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 Kentänhoitaja 4,00 0,00-4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liikuntapaikanhoitaja 0,00 8,00 8,00 8,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0, Urheilukentänhoitaja 1,00 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urheilualueiden hoitaja 1,00 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ulkoilualueiden hoitaja 2,00 0,00-2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uinninvalvoja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Uimaopettaja-uinninvalvoja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Uinninvalvoja--uimaopettaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Työnjohtaja-projektisihteeri 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Työvalmentaja (hanke) 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 Erityisnuorisotyöntekijä (hanke) 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Etsivä nuorisotyöntekijä(hanke) 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Nuoriso-ohjaaja (hanke) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kunnossapitotyöntekijjä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nuoriso/kulttuurisihteeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vapaa-aika yhteensä 26,20 26,20 0,00 26,20 0,00 26,20 0,00 26,20 0, Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Nuoriso-ohjaaja (hanke) 1,00 1,00 0,00 Työvalmentaja (hanke) 1,00 1,00 0,00 Erityisnuorisotyöntekijä (hanke) 1,00 1,00 0,00 Etsivä nuorisotyöntekijä(hanke) 1,00 1,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 4,00 4,00 0,00 Joista hankerahoituksella 4 4 Kaupungin netto-osuus palkkamenoista 22,20

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016

6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2016 SIVISTYSTOIMIALA 1 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri-

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALA

PERUSTURVAN TOIMIALA PERUSTURVAN TOIMIALA Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala PERUSTURVA Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimiala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Savonlinnan kaupungissa. Kaupunki

Lisätiedot

2013 2014 2015 Tarkastustoimi

2013 2014 2015 Tarkastustoimi HENKILÖSTÖ 31.12.2013 Koko kaupunki TA 2013 TP 2013 TS 2014 TS 2015 Eläköityi Saavuttaa henk.koht. eläkeiän yht 2013-2015 Henkilöstö yhteensä, htv 1265,80 1237,84 1248,66 1238,66 44,10 57,00 37,5 138,60

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALA

PERUSTURVAN TOIMIALA PERUSTURVAN TOIMIALA Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala PERUSTURVA Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimiala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Savonlinnan kaupungissa. Kaupunki

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA. Kaupunkitason strategia 2014 2017. Kaupunginvaltuusto 24.6.2013 165

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA. Kaupunkitason strategia 2014 2017. Kaupunginvaltuusto 24.6.2013 165 SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA Kaupunkitason strategia 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 24.6.2013 165 SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE 2014-2017 Visio Savonlinna on kansainvälisesti kiinnostava, kehittyvä

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen Marja-Liisa Brunou

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen matkailupäällikkö 0 0 0 0 0 työnsuunnittelija 1 1 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 apulaiskaupunginjohtaja 0 0 0 0 0 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talousjohtaja

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO. KANNUKSEN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut

HALLINTO-OSASTO. KANNUKSEN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut HALLINTO-OSASTO Vuosi Lkm Vuosi Ammattinimike 2015 1 2015 hallintosihteeri 2016 0 2018 keskusarkistonhoitaja 2017 0 2018 toimistosihteeri 2018 2 2022 toimistosihteeri 2019 0 2023 palkanlaskija 2020 0 2028

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa.

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa. Kouluverkko Sivistyslautakunnan iltakoulu 16.1.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou, Aila Kosunen, Minna Rautiainen, Riitta Kitunen, Sirpa Malinen Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. SIVISTYSTOIMI Sitovat tavoitteet, niiden tavoitetaso sekä toteutumisen arviointi Liite käyttösuunnitelmaan 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO 1. Sivistystoimi toimii kaupungin Aino Health Management

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja

Lisätiedot

Talvikauden tarjonnan pitäminen vähintään nykytasolla. Vapaa-aikapalvelujen nykytason säilyttäminen. Perusopetuksen kulttuuripolku

Talvikauden tarjonnan pitäminen vähintään nykytasolla. Vapaa-aikapalvelujen nykytason säilyttäminen. Perusopetuksen kulttuuripolku Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2012 Toimialan palvelusuunnitelma Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA. Kaupunkitason strategia 2014 2017 - luonnos 5 (17.5.2013) Kaupunginhallitus 13.5.2013, 289

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA. Kaupunkitason strategia 2014 2017 - luonnos 5 (17.5.2013) Kaupunginhallitus 13.5.2013, 289 SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA Kaupunkitason strategia 2014 2017 - luonnos 5 (17.5.2013) Kaupunginhallitus 13.5.2013, 289 SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE 2014-2017 Visio Savonlinna on kehittyvä,

Lisätiedot

Toimiala/ vastuualue esitys

Toimiala/ vastuualue esitys TALOUSARVIOMUUTOKSET 2015 KÄYTTÖTALOUS SIVISTYSTOIMIALA VAIHTOEHTO 1 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa otetaan liitoskuntien hyvät toimintatavat käyttöön yhteistyössä ruoka-

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 Tasapainotusohjelman tekstiosa Palveluverkko rationalisoidaan SIVISTYSTOIMI brutto netto Punkaharjun ja Punkasalmen koulujen

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

TA + muutos. Toteutunut

TA + muutos. Toteutunut Oheismateriaali / sivltk 17.3.2015 24 Koulutuslautakunta Yhteispalvelut Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti Ei merkittäviä muutoksia. Toimintaa ovat sävyttäneet toimintavolyymin reipas kasvu (oppilasmäärät),

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista.

Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista. 31 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa henkistä kasvua, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6.

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6. HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 Peruskoulujen rehtoreille ja johtajille Ohje voimassa toistaiseksi PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA (OVTES 2010-11 osion B liitteen 1 6 ) Yleistä opetuksen yhteissuunnittelusta

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011. A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011. A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011 A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari C) Palvelualue: Koulutoimi D) Vastuuhenkilö: Jaakko Junes E) Tulosalueet:

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

V0054 1 yhtenäiskoulun rehtorin virka VA. V0011 2 luokanopettaja VA. V0012 3 luokanopettaja VA. V0017 4 luokanopettaja VA. V0019 5 luokanopettaja VA

V0054 1 yhtenäiskoulun rehtorin virka VA. V0011 2 luokanopettaja VA. V0012 3 luokanopettaja VA. V0017 4 luokanopettaja VA. V0019 5 luokanopettaja VA Virka/toimi Toimen/viran nimike /MA Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 0,4 toimistosihteeri T 0,5 toimistosihteeri V0033 1 koulukuraattori T 2 koulupsykologi Yhtenäiskoulu, ala-aste V0054 1 yhtenäiskoulun

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA. Kaupunkitason strategia 2014-2017 - luonnos 5 (8.5.2013)

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA. Kaupunkitason strategia 2014-2017 - luonnos 5 (8.5.2013) SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA Kaupunkitason strategia 2014-2017 - luonnos 5 (8.5.2013) SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE 2014-2017 Visio Savonlinna on vetovoimainen Saimaan saariston keskuskaupunki

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Verot 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Verot 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET vuosina 2013-2020 totetumaraportti Arvioitu tulolisäys euroa (netto) Työpaikat, nettolisäys valtuustokaudella 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Vastuuhenkilö: Hannu

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen henkilöstön työnohjauspalvelut

Nurmijärven kunnan sivistystoimen henkilöstön työnohjauspalvelut Nurmijärven kunnan sivistystoimen henkilöstön työnohjauspalvelut 1. Yleistä Tässä palvelukuvauksessa määritellään Nurmijärven kunnan sivistystoimen henkilöstön työnohjauspalvelun yhteiset tavoitteet, toimintatavan

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen 11.2.2014 muutettu dioja 7 ja 23 iltakoulun keskustelun

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ 1 ILMAJOEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.1.2013, 28 - Tulee voimaan 5.3.2013 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen päämääränä on tarjota kuntalaisille monipuolisia

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017

Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017 Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Varhaiskasvatus ja perusopetus Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi /

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö LIITE 2 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö 1 Soveltamisala Tätä liitettä sovelletaan kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, vapaa-ajan palvelujen tehtävissä toimiviin työntekijöihin/

Lisätiedot

2013 2014 2015 2016 HTV

2013 2014 2015 2016 HTV Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2014 Sivistystoimialan hallinto (tehdään tulosalueittain, toimialajohtajan tehtävänä on koota toimialan yhteenveto) HTV 80,0 79,0 79,0 79,0 Henkilöstökulut ( /vuosi)

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014 Liite: Edelläkävijyys KokoHelaGrani Hanke toimeenpanee vuosina 2014-16 valtuuston vuonna 2013 hyväksytyn tietohallintostrategian sivistystoimen osalta. Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014 Lukioiden

Lisätiedot

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista,

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista, Opetuspäällikön tehtäväkokonaisuudesta Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 53 viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu-

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA. Sivistyslautakunta 8.9.2015 PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2020

PIHTIPUTAAN KUNTA. Sivistyslautakunta 8.9.2015 PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2020 1 PIHTIPUTAAN KUNTA Sivistyslautakunta 8.9.2015 PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2020 2 1. JOHDANTO 3 2. WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN STRATEGIA VUOTEEN 2017 3 KOULUTOIMEN SWOT -ANALYYSI

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan nuorisotyö järjestää monipuolista ryhmätoimintaa sekä tapahtumia lapsille,

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 Käsitelty opettajainkokouksessa 24.8.2013 Hyväksytty Someron kaupungin sivistyslautakunnassa 10.9.2013 Somero-opiston kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Toimintaympäristö

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2020

VIITASAAREN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2020 1 VIITASAAREN KAUPUNKI Sivistyslautakunta 26.1.2016 VIITASAAREN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2020 2 1. JOHDANTO. 2 2. WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN STRATEGIA VUOTEEN 2017 2 KOULUTOIMEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot