1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa"

Transkriptio

1 Jätelautakunta Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/ /2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteis toi min ta-alu eel la kunnan vastuulla olevan jätteen keräilyä kiin teistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Tehty päätös ei kos kenut jätehuoltomääräysten perusteella erilliskerättävää bio jä tet tä eikä kunnan vastuulla olleita sako- ja umpikaivolietteitä, joista on teh ty erillinen päätös ( 24). Tällä hetkellä biojätteitä se kä sako- ja umpikaivolietteitä koskevat päätökset ovat lainvoimaisia. Jätelautakunnan tekemästä päätöksestä valitettiin Hämeen lin nan hallinto-oikeuteen, joka palautti asian vi ranomai sen uudelleen valmisteltavaksi. Päätöksen palauttamisen en sisi jai nen syy oli asian riittämätön perustelu. Hallinto-oikeus muistutti, et tä perusteluista tulee näkyä päätöksen perustuvan sellaiseen jä telain edellyttämään tarkasteluun, josta jätelaissa kiinteistön haltijan jär jes tä mäl le jätteenkuljetukselle asetetut edellytykset voidaan to deta. Valmistelua varten jätelautakunta pyysi ELY-keskuksilta, Suomen kun ta lii tol ta, alueen kunnilta, jätealan toimijoilta etujärjestöineen, Loimi-Hä meen Jätehuolto Oy:ltä ja Jätelaitosyhdistykseltä sekä kuntien tek ni sil tä johtajilta, kuntien ympäristönsuojeluviranhaltijoilta ja kuntien ympäristöterveysvalvonta viranomaisilta uudelleen lausuntoja siitä, millä tavoin jätehuolto tulisi kunnan alueella hoitaa. Lau sun nois sa pyydettiin ottamaan perustellusti kantaa eri tyises ti Jä te lais sa kuljetusjärjestelmälle asetettuihin laa tu vaa timuk siin ja eri tyi ses ti siihen 1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa 2. onko koko kunnan alueella tarjolla jätteen kuljetuspalveluja kat tavas ti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy sekä eri etujärjestöt toimittivat koko aluet ta koskevan lausunnon, josta tehty kooste on esityslistan asian nro 15 liitteenä 2. Loimi-Hämeen jätehuolto Oy otti lausunnossaan kan taa myös yrittäjien toimintaan, joten myös yrittäjien ja yrittäjien etu jär jes tö jen lausuntoon toimittamat vastineet on liitetty koos teeseen.

2 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy toimitti lausuntonsa liitteenä myös kunta koh tai sen koosteen omassa asiakasrekisterissä olevista asia kastie dois taan. Tiedoissa näkyy mm., miten paljon Loimi-Hämeen Jä tehuol to Oy:n mukaan alueen kiinteistöjä on ns. paikkaavan jär jes telmän asiakkaana. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimittama koos te esitellään kokouksessa. Myös jätehuoltoviranomaisen rekisterikooste vastaavista tiedoista esi tel lään kokouksessa. Lausuntopyyntöjen lisäksi alueen kuljetusyrittäjille ja Loimi-Hämeen Jä te huol to Oy:ltä pyydettiin jätehuoltopalveluiden järjestämiseen, hin noit te luun ja palvelujen tarjoamiseen liittyviä tietoja. Kyselyt pyydet tiin 16 ammattimaisesti jätteenkuljetusta alueella harjoittavalta yrit tä jäl tä ja kyselyihin vastasi näistä 14. Kooste palautetuista vastaus lo mak keis ta ja mm. hintatiedoista esitellään kokouksessa. Koko aluetta koskevien lausuntojen lisäksi myös alueen kunnilta, tek ni sil tä johtajilta, kuntien ympäristönsuojeluviranhaltijoilta sekä ympä ris tö ter veys val von nal ta pyydettiin aluekohtaiset lausunnot. Lausuntojen, kannanottojen ja muiden tiedossa olevien seikkojen pe rus teel la tehty yhteinen jätehuoltoviranomaisen laatima arvio järjes tel män vaatimusten täyttymisestä on esityslistan asian nro 15 liittee nä 1. Kuntakohtaiset arviot SASTAMALA Sastamalan kaupunginhallitus Sastamalan kaupunki esittää, että kiinteistön haltijan järjestämää jätteen kul je tus ta jatketaan Sastamalan kaupungissa Loimi-Hämeen Jäte huol to Oy:n toiminta-alueella. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, et tä tämänhetkisen arvion mukaan Sastamalassa toteutuu riittävän mo nipuo li set jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteistöittäiseen jä tehuol toon. Sastamalan kaupungissa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueella on myös tarjolla kuljetuspalveluita kattavasti ja luo tet ta vas ti kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Jätehuoltoviranomaisen tu lee kuitenkin seurata säännöllisesti jätelain toteutumista ja puuttua mahdol li siin ongelmiin välittömästi. Sastamalan tekninen lautakunta Sastamalassa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yh teis toi min ta-alu eel la kaikilla asunto- ja vapaa-ajanasuntokiinteistöillä on oltava kiin teis tökoh tai nen jätteenkuljetus sijainnista ja kulkuyhteyksistä riip pu mat ta. Poikkeuksena ovat ainoastaan kiinteistöjen muodostamat yh teis keräys as tiat (kimppa-astiat).

3 Jätelain 37 :n edellytysten täyttyminen Sastamalassa Loi mi-hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueella. Valmistelu on tehty yhteistyössä ympäristönsuojelun viranhaltijoiden kans sa Voidaan todeta, että Sastamalassa tehtyjen kuljetusjärjestelmää kos ke vien päätösten perusteella päättäjien enemmistö näyttäisi olevan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen kannalla. Forssan jätelautakunnan lausuntopyynnössä pyydetään ot ta maan erikseen kantaa siihen 1. toteutuvatko kunnassa monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mah dol lisuus kiinteistöittäiseen jätehuoltoon ja 2. onko koko kunnan alueella tarjolla jätteen kuljetuspalveluja kat tavas ti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Jätelautakunnan aiemmin tekemän päätöksen palauttaminen uu delleen käsittelyyn johtui ensisijaisesti siitä, että päätöstä ei ollut riit täväs ti perusteltu. Yksittäisen kunnan on ilman erillistä selvitystä vaikea ottaa kantaa siihen, miten monipuolisesti jätehuoltopalvelut toteu tu vat, onko palvelu kattavaa ja luotettavaa ja onko sitä saatavissa koh tuul li sin ja syrjimättömin ehdoin. Jätehuoltoviranomaisen tulisi tehdä tai teettää kattava selvitys, jossa otet tai siin kantaa siihen, täyttyvätkö jätelain asettamat vaatimukset ny kyi ses sä tilanteessa. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueella Sas ta ma las sa toimii useita kuljetusyrittäjiä. Lukumääräisesti alueella näyttäisi olevan kuljetuspalveluja kattavasti. Valvontaviranomaiselle on kui ten kin tullut yhteydenottoja, joiden mukaan kiinteistön sijainnin tai kul ku yhteyk sien vuoksi on ollut hankaluuksia saada jät teen kul je tus so pi musta kuljetusyrittäjän kanssa. Lisäksi alueella on jonkin verran Loimi-Hä meen Jätehuolto Oy:n järjestämää paikkaavaa keräystä. Kuljetusyrittäjien hinnoittelussa näyttäisi olevan jonkin verran vaih telua. Hinnastoja ei ole julkisesti nähtävillä, joten vertailuja asukkaiden ta sa puo li suu des ta on vaikea tehdä. Tämä puoltaa osaltaan sel vi tyksen tarvetta. Sastamalan erityisluonteesta johtuen kotitalouksien tasapuolisuus eri kaupunginosien välillä toteutuu jätehuollossa kul je tus jär jes tel mien erilaisuudesta johtuen huonosti. Pohjoisten kaupunginosien, Mou hijär ven ja Suodenniemen, kotitaloudet saavat jä te huol to pal ve lut tuntuvasti edullisemmin, kuin asukkaat Kiikoisissa, Vammalassa, Kii-

4 kas sa ja Keikyässä. Jätteenkuljetushintojen lisäksi kustannuseroa lisää Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueella käytössä oleva kiin teistö koh tai nen ekomaksu. Jätelain 37.1 :ssä määrättyjen edellytysten täyttyminen ja niiden seu ran ta on kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa vai keaa. Jätehuoltoviranomaisella on jätelain 122 :n mukaan tiedon saan ti oi keus tehtävien hoitamista varten tarpeellisten tietojen saa mi ses ta. Hinnoittelun tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden turvaa mi sek si tulisi kuljetusyrittäjien saattaa hintatietonsa ja hinnoittelu pe rus teen sa jätehuoltoviranomaisen tietoon. Vain riittävät tiedot anta vat alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle mahdollisuuden vaikuttaa kul je tus pal ve lui den tarjontaan tai laatuun. Jääkin pohdittavaksi, onko tie to jen hankkiminen ja tarkastaminen toteutettavissa lisäämättä mer kit tä väs ti jätehuoltoviranomaisen työtä. Onko kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta mahdollista kehit tää niin, että alueellinen viranomainen pystyy vaikuttamaan jä tehuol lon alueelliseen kehittämiseen ja toimivuuteen vai tapahtuuko jäte huol lon kehittäminen ainoastaan jätehuoltomääräysten avulla? Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa näyttäisi toteutuvan ko tita louk sil le paremmin yhdenvertainen ja tasapuolinen hinnoittelu, jolloin ei esimerkiksi kiinteistön sijainti vaikuta palvelusta perittävään hin taan. Yhtenäisen laskutuksen ja hinnoittelun lisäksi toi min ta-aiueel la olisi tällöin läpinäkyvät Iaskutusperusteet ja kotitalouksien palve lun ehdot olisivat kaikille samat. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jäteastioiden tyh jen nykset voidaan reitittää alueellisesti, jolloin kuljetus on tehokasta, edullis ta ja vähän ympäristöä kuormittavaa. Asukkaat ovat ky seen alais taneen valvontaviranomaiselle sitä, että samoilla asuntoalueilla käy pe räk käi ses ti eri yritysten jätteenkuljetusautoja. Asiassa tulisi huomioi da kestävän kehityksen periaatteiden lisäksi häiriö- ja tur val lisuus nä kö koh dat. Valvontaviranomaisen kokemuksen mukaan kiinteistön haltijan järjes tä mäs sä jätteenkuljetuksessa on syntynyt tilanteita, jossa kiin teistöl lä ei ole lainkaan jätteenkuljetussopimusta, koska jät teen kul je tusso pi mus on mahdollista yksipuolisesti purkaa. Erityisen hankalia ovat tilanteet, joissa sopimus on katkaistu maksamattomien laskujen vuok si. Kunnallisessa järjestelmässä tällaisia tilanteita ei voi syntyä. Kun tällai sen tilanteen syntyminen estetään, niin valvontatarve poistuu ja kaik kien kiinteistöjen jätelain mukainen velvollisuus kuulua jär jes tettyyn jätteenkuljetukseen toteutuu yhdenvertaisesti.

5 Jätteenkuljetusjärjestelmän ulkopuolella olevien kiinteistöjen jätteet pää ty vät helposti vääriin paikkoihin ja aiheuttavat roskaantumista ja epä siis teyt tä kaupungin alueella. Jätelain mukaan kunnalla on vastuu jätehuollon järjestämisestä. Onkin erityisen tärkeää varmistaa, et tä jätehuoltojärjestelyt toteutetaan lain edellyttämällä tavalla ja luotet ta vas ti yhteistyössä jäteyhtiön, kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sen ja jätehuoltoviranomaisen kesken. Sastamalan kaupungin edun mukaista on, että kuljetusjärjestelmäpäätös on yhteneväinen ko ko yhteistoiminta-alueella, erityisesti kun kaupungilla ei ole mahdol li suuk sia lisätä resursseja viranomaistoimintaan tai erilaisista päätök sis tä mahdollisesti syntyviin kunnallisiin velvoitteisiin. Sastamalan kaupungille on saatettu tiedoksi Auto- ja Kuljetusalan Työn te ki jä liit to AKT ry:n ja Suomen Kuljetus- ja Logistiikka SKAL ry:n lausunnot alueellisesta jätteenkuljetusjärjestelmästä Lausunnot on pyydetty toimittamaan lautakunnan jäsenille. Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se an taa jätteenkuljetusjärjestelmästä Forssan kaupungin jä te lau ta kunnal le yllä olevan lausunnon. Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti esit tää, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus lau sun nossa esitetyistä, mahdollisista puutteistaan huolimatta pääosin täyttää lain edellytykset ja esittää sen järjestelmän jatkamista Sastamalan kau pun gis sa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toiminta-alueella. Yhteenveto alueella toimivien yrittäjien vastauksista Alueella toimivilta jätteenkuljetusyrittäjiltä on pyydetty lausunto. Tämän lisäksi kuljetusyrittäjille on lähetetty kyselylomake, jossa on tiedus tel tu asioita jätehuollon järjestämiseen, hinnoitteluun ja muihin jät teen kul je tuk sen järjestämiseen liittyviin seikkoihin liittyen. Kysely on lähetetty 16 ammattimaisesti jätteenkuljetusta alueella tarjoavalle yrit tä jäl le. Kyselyyn vastanneita yrittäjiä on 14. Lähetetty ky se ly lo make on liitteenä. Tarjolla tulee olla jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luo tet tavas ti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin Alueella toimii yli kaksi jätteenkuljetusyritystä. Yrittäjät ovat il moit taneet noudattavansa tyhjennyksissä jätehuoltomääräyksiä. Palvelu on jatkuvaa ja poikkeuksia syntyy silloin, kun asiakas jättää maksut mak sa mat ta jolloin tyhjennyksiin voi tulla katkoksia. Yrittäjät eivät vastuksiensa mukaisesti ole rajanneet kaupungin si sällä alueita, joilla palvelua tarjoavat. Tyhjennyksissä noudatetaan tyhjen nys vä le jä, mutta satunnaisissa poikkeustapauksissa voidaan sopia jotain poikkeavaa.

6 Alueiden yrittäjillä on tarjolla sekä samansuuruista hinnoittelua että as tia ko koon perustuvaa hinnoittelua. Yrittäjien mukaan heidän toimin nois saan ei ole ollut katkoksia. Hinnat alueella vaihtelivat 8,54 ja 13,71 euron keskihintojen välillä. Jätteenkuljetuksen tulee edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kun nas sa ja tukea jätehuollon alueellista kehittämistä, ei se saa ai heut taa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle Alueiden yrittäjien mukaan jätehuollossa ei ole ollut tilanteita, joista oli si ollut suoraa tai välitöntä vaaraa ihmisillä tai ympäristölle. Mikäli kul je tus yrit tä jä on havainnut jatkuvaa ylitäyttöä, on yrittäjä ollut pu heli mit se yhteydessä asiakkaaseen oikean tyhjennysvälin tai astiakoon löy tä mi sek si. Hyötyjätepisteillä yrittäjät olivat huomanneet kausiluontoista ros kaantu mis ta arvioiden sen johtuvan liian pitkistä tyhjennysväleistä. Jätteenkuljetusjärjestelmän vaikutusten voidaan arvioida olevan koko nai suu te na arvioiden myönteisiä ottaen erityisesti huomioon vai kutuk set kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimin taan. Alueen yrittäjät markkinoivat ja tarjoavat palveluja puhelimitse, ko ti sivu jen kautta, ilmoituksilla paikallislehdissä, suoramarkkinoinnilla, sosi aa li sen median kautta sekä paikallisissa tapahtumissa. Kaikki yrittäjät ilmoittivat ottavansa uusia asiakkaita koko ajan vastaan ja kaikki yritykset ilmoittivat, että kaikki niiden asiakkaidensa jätteet kuljetetaan jätehuoltomääräysten mukaisiin käsittely- tai vastaan ot to paik koi hin. Käytössä tulee olla tarpeen vaatiessa kiinteistöittäinen jä te huolto Kaikilla yrityksillä on käytössä kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen mu kai set palvelut. Yritykset ilmoittivat myös toimittavansa eril lis tilauk ses ta vaihtolavoja asiakkaille. Yritykset ilmoittivat, että kaikki jätteet kuljetetaan Loimi-Hämeen Jäte huol to Oy:n vastaanottoon punnitukseen ja tilastoivaksi. Käytettävissä olevat jätehuoltopalvelut ovat monipuolisia ja käy tet tävis sä on etusijajärjestyksen mukainen mahdollisuus jätteen eril lis keräyk seen. Yritykset tarjoavat asiakkaille erilliskeräyspalvelua alueella. Eril lis ke-

7 räyk se nä kerätään keräyskartonkia, keräyspaperia, metallia, lasia, se kä energiajätettä, jotka toimitetaan hyötykäyttöön. Yksi yrittäjä ilmoitti, ettei tarjoa erilliskeräyspalvelua. Jätteen kuljetus ja keräys on mitoitettu mahdollisimman hyvin syntyvän jätteen määräl le. Yritykset ilmoittivat opastavansa asiakkaita oikean kokoisten as tioiden valintaan sekä tyhjennysvälin muutoksiin. Yritykset ilmoittivat ole van sa asiakkaaseen yhteydessä, mikäli poikkeava tilanne jatkuu pit kään, jotta saadaan tyhjennysvälit tai astiakoko sopiviksi. Yritykset ilmoittivat keräilynsä olevan mielestään logistisesti te ho kasta. Yritykset ilmoittivat niillä olevan erikokoisilla astioilla eri tyh jen nys hinta, koska jätteen paino vaihtelee astiakoon mukaan. Yksi yrittäjä kertoi tyhjennyshinnan olevan sama astian koosta riip pumat ta mutta jätteen käsittelymaksun vaihtelevan painon mukaan. Alueella toimivien kuljetusyrittäjien lausunnot: Äetsän Jätehuolto Oy:n mielestä jätelautakunnan tulisi jatkaa ny kyistä käytäntöä, kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Alu eella toimii useita jä te huol to alan yrityksiä ja palvelut ovat kattavia sekä alu eel li ses ti että laa dul li ses ti. Kilpailun kannalta on myös hyvä, että alu eel la on useita toi mi joi ta. Se pitää hinnat kurissa ja palvelun hy vänä. Kiin teis tön hal ti jan jär jes tel mäs sä lisäpalveluiden tarjoaminen on mahdollista. Äetsän Jätehuolto Oy toimii Sastamalassa entisen Äetsän alueella. Paikkaava järjestelmä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja on Fors san kaupungintalolla järjestetyssä tilaisuudessa esittänyt, että kun tien tulisi ilmaista, haluaako se, että ns. kuntien paikkaavaa jär jes tel mää ylläpidetään vai että järjestelmän aktiivinen ylläpito lopetetaan. Loimi-Hä meen Jätehuolto Oy:n mukaan päätös on niin merkittävä, et tä sen toteuttamisessa Jätehuoltoviranomaisen tulee lau ta kun ta so pimuk sen 8 :n mukaisesti kuulla yhteistoiminta-alueen kuntia kes keisis sä jätehuoltoa koskevissa ratkaisuissa. Jätehuoltoviranomainen on lähettänyt kunnille lau sun topyyn nön, jossa se on asiaa tiedustellut. Sastamalan kunnan mahdollinen lausunto esitellään kokouksessa

8 Kaikkia vastauksia ei ole ollut käytettävissä esityslistan lautakunnan jä se nil le toimittamiseen mennessä, joten päätösehdotus tehdään kokouk ses sa. (MR) Jätehuoltopäällikkö: Jätelautakunta päättää asias ta kokouksessa teh tä vän päätösehdotuksen mukaisesti. Käsittely: Jätehuoltopäällikkö teki kokouksessa seuraavan pää tös ehdo tuk sen: Jätelautakunta päättää, että Sastamalan kaupungin alueella lu kuunot ta mat ta Suodenniemen ja Mouhijärven alueita jätehuolto jär jes tetään jatkossakin jätelain 37 :n mu kai se na kiinteistön haltijan jär jestä mä nä jätteenkuljetuksena. Tämä päätös koskee kunnan vastuulla ole vien yhdyskuntajätteiden kuljetuksia lukuun ottamatta sako- ja um pi kai vo liet tei tä ja jätehuoltomääräysten perusteella eril lis ke rät täviä biojätteitä, joiden kuljetuksista on tehty lainvoimaiset päätökset jo ai em min. Yllä se kä liitteissä ja jäljempänä selostetuin perustein jä telain 37 :n edel ly tyk set täyttyvät, koska 1. näin järjestetty jätteenkuljetus täyttää 35 :n 2 momentissa sää detyt edellytykset. Tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotet ta vas ti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin, 2. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tu kee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, 3. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yri tys ten ja viranomaisten toimintaan. Jätelain 37 :n edellytysten täyttymistä on perusteltu yk si tyis koh taises ti liitteessä 1. Päätöksen perusteluissa otetaan huomioon jä te yhtiön sekä eri etujärjestöjen toimittamat koko aluetta koskevat lau sunnot liitteessä 2. Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että kiin teistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä on toimiva vaih to ehto Loimi-Hämeen alueella. Loimi-Hämeen alueella jätteenkuljetus järjes te tään kiinteistönhaltijan järjestämänä seuraavin perusteilla: 1. Tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä koh tuul li sin ja syrjimättömin ehdoin: Jätteenkuljetusjärjestelmän toimivuudessa tai rakenteessa ei ole tullut esille seikkoja, joiden perusteella kuljetusjärjestelmää olisi syytä vaih taa.

9 Alueella toimi useampi kuin yksi jätteenkuljetusyrittäjä, mikä syn nyttää kilpailua ja takaa, että palvelua on kohtuullisesti tarjolla. Alueen hin to ja voidaan pitää kohtuullisina. Alueen yrittäjät ovat sitoutuneet kirjallisesti tarjoamaan palvelua kaikil le kuntalaisille kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Viranomaisten tai kuntien tietoon ei ole jälkeen tullut alu eelli sia tilanteita, joissa asukas ei olisi saanut yrittäjiltä tyh jen nys pal ve luja. Kunnan paikkaavaan järjestelmään liittyminen tai liittäminen ei ole asuk kai den kertomuksen mukaan johtunut siitä, että palvelua ei olisi tar jol la. Liittyminen tai liittäminen on jätehuoltoviranomaisen yh teydes sä olleiden asukkaiden mukaan johtunut siitä, että asukas ei yrittä jien palvelua ole osannut hakea tai asukas ei ole palvelua kokenut tar vit se van sa. 2. Täten edistetään jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tue taan jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuteta vaaraa tai hait taa terveydelle tai ympäristölle. Kuntien näkemyksen mukaan kunnan alueella toteutettu jät teen kulje tus on ollut toimivaa. Kuljetusyrittäjät ovat lausunnoissaan sekä jäte po liit ti seen ohjelmatyöhön osallistuessaan ilmoittaneet toi men pi teitä, joilla he aikovat alueellista jätehuoltoa kehittää. Lausuntojen mukaan kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus ei ole suoraan tai välillisesti aiheuttanut vaaraa tai haittaa terveydelle tai ym pä ris töl le. Yrittäjät ovat lausunnoissaan ilmoittaneet toimenpiteistä, joilla he pyr ki vät vähentämään päästöjä tai parantamaan etusijajärjestyksen mu kais ta toimintaa (mm monilokeroautot). Lisäksi alueen yrittäjät ovat aktiivisesti osallistuneet jätepoliittisen ohjelmatyön tekemiseen ja näin esittäneet myös omia toimenpiteitään ja ajatuksiaan alu eel lisen jätehuollon kehittämiseksi. 3. Vaikutukset muodostuvat kokonaisuutena arvioiden myönteiseksi ot taen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yri tys ten ja viranomaisten asemaan. Kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta ei ole Sas tama lan alu eel la tiettävästi aiheutunut negatiivisia vaikutuksia jä te huolto vi ran omai sen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toi mintaan.

10 Koska tarjontaa voidaan katsoa olevan tarjolla ja hinnoittelun voidaan katsoa olevan kilpailusta johtuen kohtuullista, voidaan vai ku tuksia kotitalouksien ja yritysten asemaan tältä osin pitää myön tei si nä. Yritysvaikutusten osalta jätteenkuljetusyrittäjien ja yrittäjien edun valvon ta jär jes tö jen mukaan kiinteistön haltijan järjestämällä jät teen kulje tuk sel la voidaan katsoa olevan myönteisiä vaikutuksia yrittäjien toimin taan ja alueelliseen yrittäjyyteen. Koska jätehuoltoviranomainen on saanut yrittäjiltä pyytämänsä tie dot kattavasti ja viivytyksettä, eikä kuntien valvontaviranomainen ole rapor toi nut ylimääräisistä toimenpiteistä, joita jät teen kul je tus jär jes telmäs tä olisi aiheutunut, voidaan katsoa, että kiinteistön haltijan jär jestä mäl lä jätteenkuljetusjärjestelmällä ei näin ollen ole kielteisiä vai kutuk sia viranomaistoimintaan. Tämänhetkisessä toiminnassa jätehuollon kokonaisuus on hal lit ta vissa ja viranomaisen tiedonsaanti kuljetusyrittäjien ja viranomaisen välil lä toimii lain edellyttämällä tavalla. Päätös: Jätelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuustoaloitteet 2013

Valtuustoaloitteet 2013 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet 2013 1. Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot