Lokakuu Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. skol visio painoon.indd , 9:07:26

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lokakuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi. skol visio painoon.indd 1 6.10.2003, 9:07:26"

Transkriptio

1 Lokakuu 2003 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Tarkastetaanko suunnitelmia vai turvallisuutta?...2 Suunnittelusta kannattaa ja saa neuvotella!...2 Riippumatonta vai puolueetonta asiantuntemusta...3 Tutkimusrahat syyniin...4 Vuosaaressa infrapaletti...6 Ympäristöriskit hallintaan...8 Suunnitteluprosessi kehittyy...9 Teollisuusprosessi sanelee aikataulut...10 Elinkaarimittaristo numeroiksi...12 FIDIC 90 vuotta konsulttien asialla...14 FIDICin Pariisin konferenssi keskusteli laadusta...15 Halvalla hyvä tulos?...16 skol visio painoon.indd , 9:07:26

2 2 SKOL Visio Lokakuu 2003 Tarkastetaanko suunnitelmia vai turvallisuutta? Nykyään rakentamisessa luotetaan laatujärjestelmiin ja uskotaan kokonais taloudelliseen edullisuuteen valitsemalla halvimmat toteuttajat. Halvin suunnittelija tekee kiireessä ja nopeasti suunnitelman. Halvin urakoitsija vie hankkeen läpi minimityöllä kannattavasti käyttämällä halvimpia alihankkijoita, jotka tekevät työn halvimmilla työkustannuksilla ja rakennusosilla. Halvimmat ratkaisut eivät kuitenkaan ole parhaita mahdollisia tai edes kokonaistaloudellisesti edullisimpia. Ylikilpailutetussa suunnittelussa ongelmia Selvää on, että suunnittelupanoksen riittävyys on varmistettava. Hintakilpailussa valitettavasti optimistiset suunnitteluyritykset hinnoittelevat hankkeet alakanttiin, suunnittelun riskejä ei hinnoitella mukaan ja ajankäyttö ei salli tehdä parasta jälkeä. Suunnittelubudjetit muodostuvat niin kireiksi, että varmistuksille ja sisäisille tarkastuksille ei yleensä jää riittävästi aikaa ja piirustukset menevät suoraan tuotantoon. Hankeaikataulujen vuoksi myös kalenteriajasta tingitään. Suunnittelun lopputuloksen kannalta on paljon parempi, jos kahdeksan työkuukautta vaativan suunnitelman laatii kaksi suunnittelijaa neljässä kuukaudessa, kuin jos neljä suunnittelijaa tekee saman suunnitelman kahdessa kuukaudessa. Suunnittelun ja rakentamisen kokonaisvastuu tulisi saada hallintaan. Hankkeiden pilkkominen on johtanut suunnittelun ja toteutuksen jakautumiseen useille eri toimijoille. Kukin toimija optimoi omaa osuuttaan, eikä aina ole tarkkaa kuvaa, kuka suunnittelee mitäkin ja kuka vastaa mistäkin. Suunnitelmien toteutus jää yksin urakoitsijan ja hankintaketjun vastuulle. Kokonaisoptimointi puuttuu. Maankäyttö ja rakennuslain edellytetään, että Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien määräysten mukaisesti. Siis kokonaisvastuu on lopulta tilaajalla. Rakennusten turvallisuuden tarkastus Suunnittelijan vastuuseen kuuluu sopimusehtojen (KSE-95) mukaisesti, että suunnitelma on suunnittelusopimuksen mukainen ja täyttää voimassa olevien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten vaatimukset. Tästä syystä suunnitelmat tarkastettiinkin ennen sekä suunnitteluyrityksessä että rakennusvalvonnassa. Tapahtuneisiin rakennevaurioihin on useita eri syitä. Monissa hankkeissa tuoteosa kauppana hankittujen rakenneosien suunnittelussa, valmistuksessa tai asennuksessa on tehty virheitä. Myös rakennusurakoitsijat, rakennesuunnittelijat ja rakennusten käyttäjät ovat tehneet virheitä toiminnassaan. Pitäisi siis keskustella rakennusten kokonaisturvallisuuden tarkastamisesta. Suunnittelun lisäksi tulisi tarkastaa rakennusosien valmistus ja asennus sekä rakentamisen suunnitelmien mukainen toteutus. Tarkastusta voisi laajentaa myös esim. paloturvallisuuteen. Suunnittelijan pitäisi valvoa työmaan toimintaa. Saksalaisen mallin mukainen ulkopuolinen, toisen suunnittelijan tekemä tarkastus (Prüfung) sopii rakennesuunnitelmien laadun varmistamiseen. Tapahtuneiden rakennevaurioiden perusteella ulkopuolinen tarkastus puolustaa paikkaansa erityisesti julkisissa yleisötiloissa ja kohteissa joissa käytetään suuria rakenteiden jännevälejä. Suunnitelmien tarkastuksen voivat parhaiten hoitaa osaavat ja kokeneet rakennesuunnittelu toimistot ja siellä työkseen vastaavaa vaativaa (AA-luokka) suunnittelua tekevät suunnittelijat. Ulkopuolisella tarkastuksella voisi olla jo sinällään myönteinen vaikutus suunnitelmien ja lujuuslaskelmien tasoon. Tietoisuus tarkastuksesta johtaisi tarkempaan suunnitteluun ja lujuuslaskelmien kirjaamiseen, jotta ne olisivat tarkastuskelpoisia. Ulkopuolinen tarkastus ei kuitenkaan voi poistaa alkuperäisen suunnittelijan vastuuta suunnitelmistaan. Suunnittelusta kannattaa ja saa neuvotella! Suunnittelua kilpailutettaessa hinnan merkitys korostuu ja tilaajat päätyvät valitsemaan lähes poikkeuksetta halvimman suunnittelijan. Suunnittelijaksi valitaan siis se, joka lupaa tehdä vähiten työtä. Hintakilpailu ei ole pakollinen. Julkisia hankintoja koskevat asetukset sallivat suunnittelun tilaamisen neuvottelumenettelyllä, jos tehtävämäärittelyjä ei voida esittää niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avoimella tai rajoitetulla menettelyllä. Rakennushankkeissa on tavanomaista, että suunnittelijaa valittaessa ei ole valmiutta riittävän täsmällisiin tehtävä määrittelyihin ja tällöin siis neuvottelumenettely on sallittu. Neuvottelumenettely on sallittu myös poikkeustapauksissa, kun hankkeeseen liittyvät riskit eivät salli kokonaishinnoittelua. Vaativat rakennushankkeet ovat aina poikkeustapauksia ja riskikohteita. Erityisesti suuria yleisötiloja sisältävien kohteiden suunnittelussa riskit ovat sitä luokkaa, että ne täyttävät asetuksen poikkeuk sellisuuden edellytykset ja neuvottelumenettely on sallittu kilpailuttamis tapa. Suunnittelua voidaan ja saa kilpailuttaa myös laatukilpailulla. Tällöin tilaaja määrittää suunnittelupalkkion järkevälle tasolle ja kilpailuttaa vain laadulla siis käydään ranskalainen suunnitteluurakkakilpailu. Suunnittelijalle asetetaan kysymys, miten ja millä resursseilla toteutatte hankkeen suunnittelun tällä suunnittelupalkkiolla. EU uusii ohjeistustaan Myös Euroopan Unionissa on huomattu rakentamisen palveluhankintoihin ja uusiin hankkeiden toteutusmuotoihin liittyvät ongelmat. Esillä olleessa julkisten hankintojen direktiiviehdotuksessa 11029/02 rakennusurakoiden suunnittelu mainitaan esimerkkinä hanketyypistä, jossa voidaan noudattaa neuvottelumenettelyä. Esillä on myös uusi kilpailuttamismenettely Competitive Dialogue, joka voitaisiin kääntää vaikkapa vuorovaikutteinen kilpailumenettely. Menettely soveltuisi hyvin suuriin kokonaisprojekteihin (BOOT, PPP, PFI yms.). Menettelyssä viranomaiset määrittävät tarpeensa ja vaatimuksensa hankkeelle ja neuvottelevat kaikista hankkeeseen ja sopimukseen liittyvistä näkökohdista useamman toteuttajan tai ryhmän kanssa. SKOLin näkökulmasta molemmille uudistuksille toivotaan nopeaa hyväksyntää. skol visio painoon.indd , 9:07:51

3 SKOL Visio Lokakuu Riippumatonta vai puolueetonta asiantuntemusta SKOL on ajanmukaistamassa sääntöjään, jotka ovat edelleen lähes alkuperäisessä, vuonna 1967 kirjatussa muodossaan. Sääntöihin on yhdeksi liiton tarkoitukseksi kirjattu riippumattoman suomalaisen konsulttitoiminnan edistäminen ja pyrkimys terveiden ja eettisesti hyväksyttävien suhteiden kehittämiseen tilaajien ja konsulttien kesken. Toimintaympäristömme ja konsulttikunnan rakenne on kuitenkin kuluneiden vuosien aikana kehittynyt ja onkin aika tarkastella, onko eräiden muodollisten korjaustarpeiden lisäksi sääntöihin tehtävä myös joitakin sisällöllisiä muutoksia. Olennaisin kysymys liittyy riippumattomuuden käsitteeseen. Nykyiset säännöt toteavat: Jäsenyhteisö ei saa olla riippuvainen sellaisesta kauppa-, teollisuus- tai urakointiliikkeestä, jonka toiminta liittyy jäsenyhteisön toimialaan ja voi häiritä konsultin puolueetonta asennoitumista. Sääntöjen kirjoittajat ovat riippumattomuudella aikanaan viitanneet omistukseen. Säännöt kirjoitettiinkin aikana, jolloin suunnittelutoimistot halusivat erottua esimerkiksi rakennusliikkeiden suunnitteluosastoista. Puolueettomuus taas viittaa toimintatapaan, mikä onkin asian ydin. Kansainvälinen, mm. Maailmanpankin noudattama käytäntö edellyttää, että konsultin palvelujen tulee olla professionaalisia, objektiivisia ja puolueettomia. Hankkeen konsulttina toimiva yritys tai samaan ryhmään kuuluva yritys ei voi samanaikaisesti toimia hankkeen tavaratoimittajana tai urakoitsijana. Vastaava asia on kirjattu myös konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 1995 kohtaan 3.1 Konsultin asema. SKOL-jäseniltä on voitava edellyttää toimintaa, suunnitelmia ja selvityksiä, joita ohjaavat ainoastaan ammatillisesti parhaiksi arvioidut ratkaisut. Omistajan muut tai yrityksen omat mahdolliset taloudelliset sivuintressit eivät saa vaikuttaa suunnittelun sisältöön. Toiminnan tulee lisäksi olla taloudellisesti terveellä pohjalla siten, että palvelujen hinnoittelu ja kilpailu eivät voi tapahtua subventioiden varassa. Tuntuisi siis perustellulta korostaa suoraan puolueetonta toimintatapaa korvaamalla riippumattomuus sanalla puolueettomuus, sen sijaan, että samaan tavoitteeseen pyrittäisiin välillisesti olettamalla, että tietyntyyppinen omistus aina johtaa puolueelliseen toimintaan. Vastaavaan päätelmään tuli myöskin kansainvälinen konsulttijärjestö FIDIC korvatessaan omissa säännöissään sanan independent sanalla impartial. Uusi tulkinta sopisi paremmin jo vallitsevaan tilanteeseen, missä jäseniksi on hyväksytty yrityksiä, jos yli puolet niiden toimeksiannoista tulee muualta kuin omistajayritykseltä. Tiukasti tulkiten voisivat myös pörssien kautta syntyvät omistussuhteet muodostua nykyisten sääntöjen mukaan jäsenyyden esteiksi. Puolueettomaan toimintaan liittyviä tulkintaongelmia jäisi tämän jälkeenkin. Yrityksillä voi olla patentteja, tietokoneohjelmia tai niiden edustuksia, omia menetelmiä ja royalty-sopimuksia, joiden voidaan ajatella häiritsevän puolueetonta toimintaa. Tällaiset perusteet eivät välttämättä saisi SKOL-jäsenyyttä estää, koska seurauksena voisi olla kehityksen estyminen. Oikea toimintatapa, jos intressiristiriita on vaarassa syntyä, on informoida asiasta tilaajaa. Informointivelvollisuus on niin tärkeä, että se voitaisiin mainita myös säännöissä, kuten esimerkiksi Norjan konsulttijärjestö on tehnyt. Säännöt eivät myöskään saa estää tiiviidenkään kumppanuuksien kehittymistä yritysten välille. SKOL-yritysten on sääntöjen sitä estämättä voitava vapaasti kehittää toimintojaan ja omistusrakenteitaan nykyaikaisilla tavoilla tinkimättä kuitenkaan siitä periaatteesta, että tilaajien on jatkossakin voitava luottaa SKOL-konsulttien puolueettomaan, asiantuntevaan ja laadukkaaseen toimintaan. SKOL on tehnyt asiasta jäsenkyselyn, jonka mukaan enemmistön mielestä sääntöjen vaatimus harjoittaa yksinomaan riippumatonta konsulttitoimintaa voidaan korvata lauseella tuottaa puolueettomia suunnittelu- ja konsulttipalveluja. SKOL toivoo nyt erityisesti jäsenyritystensä asiakkaiden kommentteja suunnittelu- ja konsulttialan toimintatapoihin ja sääntöihin. Kari Lautso Tekn. Lis., SKOLin hallituksen puheenjohtaja Piirros: Unkarin konsulttiliiton puheenjohtaja Mátyás Borostyánkoi TÄMÄ ON SKOL Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry kehittää ja edistää suomalaista suunnittelu- ja konsulttitoimintaa. SKOL on kansainvälisen konsulttijärjestön FIDICin ja Euroopan järjestön EFCAn jäsen. Liiton 250 jäsenyritystä työllistävät yli asiantuntijaa ja avustajaa. Jäsenet toimivat pääasiassa rakentamisen, teollisuuden ja infrastruktuurin suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä Suomessa ja ulkomailla. SKOL-yritykset ovat asiantuntijoina ja ratkaisujen tuottajina korvaamaton osa asiakkaan arvoketjua. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Pohjantie 12 A, ESPOO puhelin (09) faksi (09) SKOL Visio ISSN päätoimittaja Timo Myllys toimitus Lauri Seppänen taitto Markus Janhunen YHTEYSHENKILÖT Toimitusjohtaja Apulaisjohtaja Kehityspäällikkö Projektipäällikkö Talous Tilastot Julkaisut SNIL Timo Myllys Pertti Kinni Matti Kiiskinen Matti Tauriainen Ritva Marttila Hilve Nurminen Kirsti Leskinen Kaija Haanmäki skol visio painoon.indd , 9:07:51

4 4 SKOL Visio Lokakuu 2003 Ministeri Mauri Pekkarinen: Tutkimusrahat syyniin Valtion budjetista jaettavat julkiset tutkimus- ja kehitystoiminnan määrärahat laitetaan syyniin. Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen asettaa Oulun läänin maaherran ja aluemaantieteen professori Reijo Siuruaisen selvittämään tutkimusmäärärahojen jakoperusteita. Selvitysmiehen tehtävänä on mm. selvittää valtion budjetissa kahdella eri momentilla olevien määrärahojen alueellista ja eri tutkimuslaitosten sekä yritysten välistä jakaumaa. Mm. tätä asiaa käsiteltiin ministeri Mauri Pekkarisen ja SKOLin puheenjohtajiston välisessä lounastapaamisessa Katajanokan Kasinolla elokuun lopulla. Suunnittelu- ja konsulttialan ajankohtaisista kysymyksistä ministeri Mauri Pekkarisen kanssa olivat keskustelemassa SKOLin hallituksen puheenjohtaja Kari Lautso/LT-Konsultit, varapuheenjohtajat Timo Juvonen/CTS Engineering ja Juha Posti/Parviainen Arkkitehdit. SKOLin suurinta jäsenyritystä edusti Jaakko Pöyry Groupin toimitusjohtaja Erkki Pehu- Lehtonen. SKOLin toimitusjohtaja Timo Myllys oli ollut järjestämässä tapaamista ja osallistui niin ikään tilaisuuteen. Työkanta ennakoi suhdanteita Konsulttiyritysten työkanta ennakoi suhdanteita, sillä työt sijoittuvat suhdannekierron alkupäähän. Suhdannekyselyt ovat osin yllättäneet tekijätkin, sillä kokonaistyökanta ei ole vähentynyt Suomea kohdanneesta suhdannetaantumasta huolimatta. Pikemminkin konsulttien työkanta ja yritysten henkilöstö ovat jopa hieman kasvaneet. Taantuma on ehkä pahiten kolhinut Suomen meriteollisuutta. Ministeri Pekkarinen selvittikin, että vuoden ensimmäisellä puoliskolla Eurooppa sai uusista laivatilauksista neljä prosenttia, mutta Suomi ei yhtään tilausta. Valtaosa uusista tilauksista on valunut Etelä- Korean telakoille. Telakoiden tukemiseksi hallitus on tehnyt ministeri Mauri Pekkarisen mukaan voitavansa. Tukipaketti on laajin Suomen talouselämässä. Järjestelyt on tehty esimerkiksi kaasutankkeritilausten saamiseksi suomalaisille telakoille. Telakoiden tukipaketti näyttäisi olevan sopusoinnussa Euroopan Unionin komission päätösten kanssa. Tilausvaltuuksia jatketaan, mikäli EUn komissio hyväksyy järjestelyiden jatkamisen, mutta uusien tilausten saamisesta riippuu laivasuunnitteluun erikoistuneiden toimistojenkin tulevaisuus. Kilpailuttaminen ei saa heikentää laatua! Konsultteja närästää, että julkisissa hankinnoissa niin suunnittelu kuin tavarahankinnatkin kilpailutetaan samalla tavalla. Kilpailuttamisen pelisäännöt on luotu tavarakauppaa varten. Julkishallinnon tilaaja joutuu useinkin ottamaan halvimman suunnittelutarjouksen, vaikkei sitä haluaisikaan. skol visio painoon.indd , 9:07:52

5 SKOL Visio Lokakuu Mauri Pekkarinen: Valtion budjetista kahdelta eri momentilta jaettavien tutkimusmäärärahojen jakoperusteita selvitetään ja selkeytetään. Kilpailuttamisen pelisäännöt eivät saa heikentää rakentamisprosessin suunnittelun laatua. Suunnittelun osuus hankkeiden konaiskustannuksista on kolmesta kymmeneen prosenttiin. Suunnittelusta tinkimällä tilaaja saa helposti vanhoja pöytälaatikkosuunnitelmia. Pahimmillaan tämä voi johtaa suunnitteluvirheisiin ja vakaviin seurauksiin. SKOLin edustajat ehdottivatkin, että julkishallinto voisi käyttää paljon nykyistä enemmän neuvottelumenettelyä asiantuntijapalveluiden tilaamisessa. Saksassa ja Irlannissa hintakilpailuttaminen on jopa kielletty vaativissa suunnittelutehtävissä, myös EU:n hankintadirektiiviä ollaan muuttamassa neuvottelumenettelyä suosivammaksi. Ministeri Mauri Pekkarisen mielestä kilpailuttamisen pelisääntöjen ja normistojen on oltava sellaiset, ettei laatu saa heiketä. Infrahankkeiden valmistuminen turvattava Suomessa toteutetaan parhaillaan ja suunnitelmissa on suuria infrahankkeita. Näihin tie-, rautatie-, meriväylähankkeisiin sekä ilmailun edistämiseen valtio osallistuu budjettirahoituksella. Vastaavasti näihin hankkeisiin on rekrytoitu suomalaisen infrasuunnittelun paras osaaminen. Ministeri Pekkarisen mukaan seuraavalle vaalikaudelle jatkuvissa infrahankkeissa on yksi sudenkuoppa. Liikenneministeriön budjetissa on vuosille ajoittuva määrärahojen pudotus, mikä aiheuttaa noin 200 miljoonan euron vajauksen hankkeiden rahoitukseen. Tämän takia hallituksen ohjelmaan on budjetin kehysriihessä kirjattu, että valtionyhtiöiden mahdollisesta myyntituotoista osa kirjataan korvamerkkittynä rahana infrahankkeisiin. Infrahankkeiden yksityisrahoitusmalleihin ministeri Pekkarinen suhtautuu sen sijaan hivenen skeptisesti. Edellinen valtiovarainministeri Sauli Niinistö on asiantuntijoineen selvittänyt Mauri Pekkariselle, ettei yksityisrahoitusmalli vaikkapa Järvenpää-Lahti moottoritien toteuttamisessa ole sittenkään ollut valtiolle edullisin ratkaisu. Mikäli ja kun infrahankkeita joudutaan toteuttamaan velkarahalla, valtio saa lainaa ehdottomasti halvimmalla kuin mikään muu taho, ministeri Pekkarinen perustelee valtion budjettirahoituksen etuja. Selkeyttä tutkimusrahoitukseen Valtion budjetin kautta jaettavat tutkimus- ja kehitystoiminnan määrärahat ovat kasvaneet, mikä onkin ehdoton edyllytys Suomen kilpailukyvyn turvaamiseksi. T&k -määrärahoista 81 prosenttia suuntautuu maamme viiteen suurimpaan keskukseen. Tässä vertailussa esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalle, Oulu mukaanlukien t&k -rahoista suuntautuu 9,6 9,8 prosenttia. Tämänkin asian ministeri Mauri Pekkarinen haluaa selvitysmiehen tutkivan. Teknologian kehittämiskeskus TEKES ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT ovat suurimpia t&k -rahojen saajia ja jakajia. Jotta yksityinen suunnitteluyritys pääsisi mukaan tutkimushankkeisiin ja rahanjakoon, on usein edullista tai välttämätöntäkin, että yritys osallistuu esimerkiksi VTTn hankkeisiin. Toisaalta tällöin yksityisen suunnittelutoimiston erikoisosaamista voi valua muille tahoille. SKOL ehdottaakin valtion budjetin t&k -määrärahojen kahden momentin järjestelmän muuttamista. Kaikilla organisaatioilla pitäisi olla samat mahdollisuudet saada t&k -rahoitusta organisaation muodosta riippumatta. Tällöin vallitsisi aito kilpailu kehitystoiminnassa asiantuntemuksen tason ja hankekehityksen perusteella, suunnittelijat perustelevat ehdotustaan. Myös t&k-rahoituksen tehokkuus ja tuloksellisuus voisivat näin kasvaa. Ovathan suunnittelijat työssään sekä lähellä käytännön tutkimustarpeita että samanaikaisesti eturivissä uuden tutkimustiedon soveltamisessa. Ministeri Pekkarisen asettaman selvitysmies Reijo Siuriaisen raportista aikanaan nähdään, mihin suuntaan valtion budjetin t&k -määrärahojen jakoperusteita aiotaan kehittää. skol visio painoon.indd , 9:07:53

6 6 SKOL Visio Lokakuu 2003 Vuosaaressa infrapaletti Vuosaaren satamahanke koostuu kahdesta osasta. Helsingin Satama vastaa itse sataman suunnittelusta ja toteuttamisesta. Vuoli -projektin vastuulla on tie-, rautatie- ja meriväylien suunnittelu ja rakentaminen. Vuosaaren satama on valmistuttuaan vuonna 2008 osa merten itäistä moottoritietä, joka alkaa Keski-Euroopan logistiikkakeskuksista ja päättyy Suomenlahden perukoille. Sataman liikenneväylien toteuttamisessa tarvitaan koko infrasuunnittelun palettia. Helsingin Satama vastaa itse sataman suunnittelusta ja rakentamisesta. Tie-, rautatieja meriväylien suunnittelun koordinoinnista vastaa Tiehallinto. Satamaprojektin kokonaiskustannukset ovat 468 miljoonaa euroa, josta sataman osuus on 260,6 miljoonaa. Helsingin Satama vastaa liikennemaksuillaan tästä sataman ja siihen liittyvästä työpaikkaympäristön rakentamisesta. Liikenneväylien osuus satamaprojektista on 207,4 miljoonaa euroa, josta valtio maksaa puolet. Valtion budjetissa tälle vuodelle on varattu korvamerkittyä rahaa Vuosaaren satamahankkeeseen 9 miljoonaa ja vuodelle 2004 menoja arvioidaan kertyvän 51 miljoonaa euroa. Vuosaaren satamasuunnitelmassa on 3 km:n pituudelta laitureita. Sataman kapasiteetti on noin 12 miljoonaa tonnia, kun nykyisten kahden sataman tavaraliikenne on tällä hetkellä 7,6 miljoonaa tonnia. Nykyisissä satamissa ei ole ollut laajentumismahdollisuuksia ja toisaalta raskas liikenne on rasittanut jo pitkään kantakaupungin katuverkkoa, Helsingin Sataman satamajohtaja Heikki Nissinen valottaa Vuosaaren sataman hyviä puolia koko Helsingin kaupunkikuvan kehittämiseksi. Hän jatkaa, että taloudellisesti Vuosaaren satama on omistajan eli Helsingin kaupungin kannalta kannattava hanke. Laatu ratkaisee valinnoissa Helsingin Satama on palkannut sataman projektinjohtototeuttajaksi Ahma insinöörit Oy:n. Konsulttien tehtävänä on johtaa hanketta yhteistyössä siten, että toteutussuunnitelma, hankinnat ja rakentaminen limitetään ajallisesti projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Konsulteille kuuluu myös rakennustyömaan johtaminen pätevän ja ammattitaitoisen henkilöstön voimin. Suunnittelu teetetään puolestaan ulkopuolisilla toimistoilla, koska Helsingin Satamalla ei ole itsellään riittäviä resursseja tähän työhön. Satama- ja vesirakennustekniikan suunnittelijoitakin on Suomessa varsin rajallisesti, joten erikoisosaamista ja luovuutta vaativissa suunnittelijavalinnoissa painotetaan ensisijaisesti laatua. Laadun ja hinnan suhde voi tällöin olla prosenttia, Heikki Nissinen valottaa. Vuosaaren sataman aluesuunnittelijaksi on valittu kilpailun perusteella SCC Viatek. Vesitekniikan ja laitureiden suunnittelutehtäviin on puolestaan valittu Insinööritoimisto Pitkälä. Helsingin Energian suunnittelijat osallistuvat niin ikään omalla erityisosaamisellaan sataman sähkösuunnitteluun. Suunnittelijat ovat keskittyneet ruoppausten, täyttöjen ja laitureiden suunnitteluun. Satamarakentaminen onkin paljolti massojen siirtoa paikasta toiseen ja välivarastointiin turvaudutaan vain poikkeustapauksissa. Maamassoja tarvitaan täyttöihin noin 10 miljoonaa kuutiometriä. Esimerkiksi satamaan johtavaa 36 km:n pituista meriväylää on tarkoitus ruopata viidessä eri paikassa, jolloin massoja kertyisi kuutiometriä. Kova kiviaines käytettäisiin satamarakenteisiin ja pehmeä maa-aines läjitettäisiin syvänteisiin kolmen kilometrin päähän lähimmistä saarista. Merestä on myös tarkoitus ottaa hiekkaa rakentamisen tarpeisiin. Sataman rakentaminen on kiinnostanut ulkomaisia urakoitsijoita ja joihinkin työvaiheisiin suomalaisilla ei ole edes sopivaa kalustoa. Tällaisia töitä on mm. merihiekan ottaminen vaikkapa 40 metrin syvyydestä, Heikki Nissinen selvittää. Toisaalta ulkomaisten yritysten osallistuminen tarjouskilpailuihin lisää kilpailua ja skol visio painoon.indd , 9:07:53

7 SKOL Visio Lokakuu < Heikki Nissinen: Vuosaaren satamaprojekti on tiivistänyt eri osapuolien välistä yhteistyötä, jotta satama valmistuisi alkuperäisessä aikataulussaan vuonna > Pekka Kontiala: Sataman liikenneväylien suunnitteluun on rekrytoitu suomalaisen infrasuunnittelun paras osaaminen. Valtion keskusvirastojen erikoisosaaminen on keskitetty ensimmäisen kerran samaan organisaatioon. saa suomalaiset laskemaan tarjouksensa entistä tarkemmin. Myrkyt viivästyttävät Satamahanketta on tässä vaiheessa pahiten viivästyttänyt satama-alueelta löytyneet tributyylitinan eli TBTn saastuttamat pohjalietteet. Saastuneita massoja lienee muutaman eduskuntalon verran ja miten ongelma ratkaistaan, sitä rakennuttaja tutkii Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen VTTn kanssa. Yhtenä vaihtoehtona on mietitty sijoittaa saastuneet maat täytemaaksi sataman pohjalle, sillä osa massoista on siinä määrin myrkyllisiä, ettei niiden läjittäminen mereen ole mahdollista. Myrkkyongelman ratkaiseminen on avainkysymyksiä, sillä viivästyminen saattaa johtaa työjärjestyksen muuttamiseen ja uudelleenjärjestelyihin. Ruoppauksia voidaan tehdä nyt noin 20 ha:n suuruisella alueella, kun koko ruopattavan alueen laajuus on 150 ha. Myrkyt täytyy joka tapauksessa saada pois, rakennettaisiin sitten satama tai ei, Heikki Nissinen toteaa. Satamaprojekti on joka tapauksessa tiivistänyt eri osapuolien välistä yhteistyötä. Rakennuttaja, viranomaiset ja suunnittelijat puhaltavat nyt yhteiseen hiileen ongelmien ratkaisemiseksi. Kaikilla tahoilla näyttää olevan vilpitön halu edistää hanketta, joten satama valmistunee alkuperäisessä aikataulussaan vuonna 2008, Heikki Nissinen vakuuttaa. Liikennejärjestelyt keskitetty Vuosaaren sataman liikenneväylien suunnitteluun on rekrytoitu suomalaisen infrasuunnittelun paras osaaminen. Valtion hallinnossa ensimmäisen kerran eri keskusvirastojen oma erikoisosaaminen on keskitetty samaan organisaatioon. Ratahallintokeskus, Merenkulkulaitos ja Tiehallinto ovat antaneet liikenneväylien suunnittelun ja toteuttamisvastuun Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille. Kukin keskusvirasto on nimennyt Vuoli-projektiin omat tekniset edustajansa. Koko organisaation vahvuus on kymmenkunta henkeä, joskin seurantaryhmän työskentelyyn osallistuvat eri virastojen ylimmät johtajat ja Helsingin Sataman edustajat, projektipäällikkö Pekka Kontiala selvittää. Kevyen organisaation apuna on projektinjohtokonsulttina CM-Urakointi. Tie- ja ratayhteyksien suunnittelun suururakka valmistui toukokuun loppupuolella. Yli neljän miljoonan euron hankkeeseen osallistuivat LT-Konsultit, Jaakko Pöyry Infra, SCC Viatek ja SITO- Konsultit sekä ratateknisen yleissuunnitelman laatinut VR Rata. Elokuussa 2002 käynnistynyttä hanketta suunnitteli konsulttia. Työ käsitti tiesuunnittelun satamasta Kehä III:lle ja radan suunnittelun satamasta Keravan Saviolle, jossa satamarata yhtyy päärataan. Konsultit ehdottivat alunperin kahteen osaan jaetun suunnittelutyön yhdistämistä, mikä helpotti tilaajankin työtä, Pekka Kontiala kertoo. Vuoli-projektin ja konsulttien välinen yhteistyö sujui esimerkillisesti. Tiedon säilyttämistä varten JP-Yhtiöiden tietojärjestelmän yhteyteen perustettiin tietopankki. Koko Vuoli-projektia varten ollaan niin ikään perustamassa tietopankkia, mikä on välttämättömyys tiedonkulun hallitsemiseksi. Suunnittelun jatkotyötä, mm. ratapiha-alueen rakennussuunnittelua on tehty sataman ja Porvarinlahden välisellä osuudella, mikä muodostaa ensimmäisen maarakennusurakan. Suunnittelua työstää LT-Konsultit ja JP-Transplanin muodostama suunnitteluryhmä. SITO-Konsultit ja SCC Viatek suunnittelevat puolestaan toista maarakennusurakkaa. Kysymyksesä on Itäväylän eritasoliittymän sekä Satamatien rakennussuunnitelmien laatiminen urakkakyselyä varten. Tunnelien lopullinen rakennussuunnittely käynnistyy puolestaan syksyn aikana. Tarkoitus on aloittaa niin MRU 1:n kuin MRU 2:n rakentaminen vielä tämän vuoden puolella, jolloin saadaan sataman täyttöihin tarvittavaa kiviainesta. Ratateknisten järjestelmien kuten esimerkiksi ratasähköistyksen ja turvalaitteiden toteutussuunnittelu sisällytetään pääosin järjestelmäkohtaisiin erikoisurakoihin. Meriväyläsuunnittelusta vastaa omana työnä puolestaan Merenkulkulaitos, jossa on tämän alan erikoisosaamista, Pekka Kontiala selvittää Vuosaaren sataman liikenneyhteyksien suunnitteluhankkeita. skol visio painoon.indd , 9:08:06

8 8 SKOL Visio Lokakuu 2003 Ympäristöriskit hallintaan Ympäristönsuojelusta puhutaan usein vasta silloin, kun ympäristöömme kohdistuvat riskit toteutuvat. Näitä riskejä ovat kuivuus, öljyaluksen haaksirikko, kaupungin ilman saastuminen tai kemikaalipäästöt. Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys ovat kuitenkin osa jokapäiväistä elämäämme ja ympäristösuojelu on pitkälti ympäristöriskien päivittäistä hallintaa ja ennaltaehkäisyä. Ympäristöriskejä vähennetään joko onnettomuuksien ennalta ehkäisyllä tai pienentämällä tapahtuneiden onnettomuuksien haittavaikutuksia. Ympäristöviranomaisilla ja elinkeinoelämän edustajilla onkin tärkeä rooli ympäristöriskien hallinnassa. Euroopan Unionissa ja Suomessa riskien tärkeimmiksi hallintakeinoiksi ovat muodostuneet ympäristölainsäädäntö ja elinkeinosektorin erilaiset vapaaehtoiset toimintojen hallintajärjestelmät. Suomen ympäristölainsäädäntö uusittiin EU-direktiivien mukaiseksi vuonna Ympäristöriskien kannalta keskeisimmät asiat nykyisessä lainsäädännössä ovat ympäristöriskien arviointi, ympäristölupaprosessi, parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate (BAT), päästöjen velvoitetarkkailu sekä maaperän ja pohjaveden pilaamiskielto. Kemikaalilain mukaisella nk. teollisuuskemikaalilupaprosessilla ja siihen liittyvillä turvallisuussuunnitelmilla on myös tärkeä merkitys ympäristöriskeihin varautumisella. Vaikka yhteistyö elinkeinoelämän ja viranomaisten välillä toimii Suomessa hyvin, kehittyvä lainsäädäntö on tuonut elinkeinoelämälle uusia haasteita. Pystyäkseen täyttämään asetetut vaatimukset ja parantaakseen jatkuvasti toimintaansa yritykset tarvitsevat enenevässä määrin ympäristökonsulttien tukea ja apua. Haminan satamassa useita ympäristöprojekteja Haminan satama on Suomen viidenneksi suurin, toiminta on alkanut nykyisellä alueella jo 1930-luvulla. Satama on nykyään tonnimäärältään toiseksi suurin kemikaalisatama Suomessa. Se on merkittävä polttoaine- ja kaasukuljetusten sekä ro-ro- ja konttikuljetus- sekä merkittävä öljytuotteiden transitioliikennesatama. Sataman alueella toimii lähes 60 yritystä, mm. kemikaali- ja öljyalan yrityksiä, joiden toiminta aiheuttaa alueelle tavanomaista enemmän riskejä. Sataman alueella on toiminut mm. puunkyllästämöjä ja laivanromuttamo. Satama-alueella on pitkään toiminut useita kemian teollisuuden yrityksiä ja sinne rakennettiin BASF Oy:n paperipäällysdispersioita valmistama tehdas. Maa ja Vesi Oy:n asiantuntijat ovat osallistuneet monella tavalla satama-alueen ympäristöriskien kartoitukseen ja hallintaan. BASF:n tehtaan rakentamisen yhteydessä konsulttiyhtiö laati ympäristövaikutusten arvioinnin eli YVAmenettelyn ja järjesti siihen kuuluvat yleisötilaisuudet sekä laati ympäristölupa- ja kemikaalilupahakemukset. YVA:ssa arvioitiin tulevan tehtaan vaikutukset ilman laatuun, pinta- ja pohjavesiin, maaperään sekä ihmisiin. YVA:ssa kuvattiin ympäristön tila ennen tehtaan rakentamista sekä keinot, joilla hankkeen haittavaikutuksia aiotaan vähentää. Niin ikään identifioitiin hankkeen merkittävimmät haittavaikutukset sekä tehtaan toimintaan liittyvät mahdolliset ympäristöriskit. Kaikki ennakolta identifioidut riskit ovatkin helpompia hallita ja ehkäistä varsinaisen toiminnan aikana. YVA:n ja lupahakemusten laatiminen tehtiin sitten Yritykset ja yhteiskunta tarvitsevat yhä enemmän ympäristökonsulttien asiantuntemusta. Haminan satamaprojektit ovat työllistäneet kahdesta viiteen asiantuntijaa Sylvie Fraboulet-Jussila ja Risto Valo selvittävät. tiiviissä yhteistyössä BASF:n ja ympäristöviranomaisten kanssa. Satama-alueella toimii useita yrityksiä, joiden toiminnalla on vaikutuksia sataman ympäristöön ja muihin siellä toimiviin yrityksiin. Kokonaisuus on aina pyrittävä ottamaan huomioon ympäristönsuojelussa ja -riskien hallinnassa. Esimerkiksi BASF:n tehtaalle toimitetaan kemikaaleja maa- ja meriteitse sekä putkia pitkin itse sataman alueelta. Osa kemikaaleista välivarastoidaan satamassa olevien muiden yritysten varastoalueilla. Maa ja Veden asiantuntijat laativatkin erikseen myös Haminan Energian uuden energiatuotantolaitoksen ympäristölupahakemuksen sekä arvioivat erään toisen yrityksen kemikaalivarastointiin liittyvät turvallisuus ja ympäristöriskit. Laajoja kartoituksia Ympäristöriskejä ovat myös aikaisemmin tapahtuneet päästöt maahan ja pohjaveteen sekä niiden aiheuttama pilaantuminen. Olosuhteiden muuttuessa haitalliset aineet voivat lähteä leviämään, altistaa alueella oleskelevia ihmisiä ja aiheuttaa pahimmillaan merkittäviäkin vahinkoja. Satama-alueen omistaja, Haminan Satama Oy teetätti skol visio painoon.indd , 9:08:09

Tammikuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi

Tammikuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi Tammikuu 2003 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry www.skolry.fi Suunnittelukustannukset nousevat yli 5 prosenttia... 2 Integrity Management korruption kitkemiseen... 2 SKOL, FIDIC, EFCA

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2010 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Suunnittelun volyymi laski 15 prosenttia Vuosi 2009 oli suunnittelu- ja konsulttialalla jyrkän

Lisätiedot

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus Kesäkuu 2008 Toimialakatsaus Asiakkaat vaativat konsulteilta kasvua ja kansainvälistymistä... 2 Insinööriosaamisen kilpailukyky vaarassa... 3 Kiinteistökehitykseen liitettävä enemmän elinkaariosaamista

Lisätiedot

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2008 Konsultit & kansainvälistyminen Työehtosopimuskorotukset nostavat suunnitteluhintoja...2 Tulevaisuushankkeessa haetaan menestystekijöitä...2 Selviytyminen vaatii kilpailukykyä, osaamista

Lisätiedot

Joulukuu 2006. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2006. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2006 SNIL ja SKOL yhdistyvät... 2 Suunnittelukustannukset +4%... 2 SKOLin toimisto ja hallitus 2007... 2 SKOL edustaa monipuolista osaamista ja asiantuntemusta... 3 SKOL avaa ovia teolliselle

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Joulukuu 2007. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2007. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2007 Lakko on järeä mutta hankala työkalu...3 Viennissä kasvumahdollisuuksia...4 Kiinteistöhinnat nousussa...6 Peruskorjaus haasteena...7 Mallinnus tullut jäädäkseen...8 Palveluilla lisäarvoa...9

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 2/2014 Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4 Nyt kannattaa valmistautua ilmoitusvelvollisuuteen s. 10 Länsimetron jatkohanke halutaan heti

Lisätiedot

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen ALANSA YKKÖNEN 5 /2010 Vaalassa ilmastotyö on arjen pieniä tekoja, kunnanjohtaja Tytti Määttä sivulla 36 kertoo. sivu 22 Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008

Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008 Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö Destia lyhyesti 1 Strategia ja sen toteutus vuonna 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja markkinakatsaus 8 Infrarakentaminen 10 Infrahoito

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010 Elinvoimainen kunta FCG Consulting People 1/2010 1 3 Pääkirjoitus 4 Tavoitteena elinvoimainen kunta 6 Tuottava kuntaliitos -hanke osoitti käytännön toimenpiteiden

Lisätiedot

Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004

Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004 Juho Siipo Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004 Juho Siipo Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2010 Tervetuloa kylään uudelleen suunniteltuun ja kestävästi toteutettuun 60-luvun lähiöön 8 16 20 Aluesuunnittelijat pelaavat yhteen Nollatoleranssi tyrmää korruption Äiti

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 TE-palvelut saavat monikanavaisen konseptin s. 23 Parempaa asiakaskokemusta, kiitos! > Työmaatarkastukset alkoivat s. 6 > Kärkihankkeiden johto takaisin

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikka Liikenne- ja kuljetustekniikka Jenni Karjalainen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA Diplomityö Prof. Harri Kallberg

Lisätiedot

SUBWAY NEWS. tekee leivästä lounaan s. 4. YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6. Energiakolmio ja Skapat Energia. Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA

SUBWAY NEWS. tekee leivästä lounaan s. 4. YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6. Energiakolmio ja Skapat Energia. Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA SKAPAT ENERGIAN ASIAKASLEHTI 02/14 NEWS Energiakolmio ja Skapat Energia YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6 Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA HEIKOISTA AJOISTA HUOLIMATTA s. 8 SUBWAY tekee leivästä lounaan s. 4 TÄSSÄ

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

Jokainenhan tietää että litra on

Jokainenhan tietää että litra on [ilmoitus] että 95E bensan hinta vaihteli Suomessa Tiesitkö vuonna 2004 runsaasti? Alimmillaan se oli 0,989 euroa/l ja ylimmillään 1,345 euroa/l. että suurin osa kuluttajista teki ostopäätöksiä Tiesitkö

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot