SUHDANNEKATSAUS 2/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUHDANNEKATSAUS 2/2010"

Transkriptio

1 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ Ennuste

2 SUHDANNEKATSAUS 2/ (3) SUUNNITTELUALA KÄÄNTYY HITAASTI KASVUUN Suunnittelu- ja konsulttiala on kääntymässä vähitellen kasvuun kaksi vuotta kestäneen laskun jälkeen. Selvimmin kasvu tuntuu talosektorin suunnittelutöiden lisääntymisenä. Laman saldona alalta on kadonnut miltei tuhat työpaikkaa ja vähennystarpeita on edelleen teollisuussuunnittelussa. Lomautettujen määrä on vähentynyt puoleen, mutta lomautusten piirissä on vielä viitisensataa henkeä, joista vain osa työllistyy kevääseen mennessä. Suunnittelualan kokonaistilauskanta kasvoi kesän aikana viisi prosenttia, mutta toimialakohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä. Teollisuus- ja talosektorin kotimaiset tilauskannat kasvoivat, mutta yhdyskuntasektorilla kotimaan työt vähenivät. Vientitöiden osalta teollisuuden työt vähenivät mutta infra- ja talosektorin vienti lisääntyi. Lopputuloksena kokonaistilauskannan viiden prosentin kasvu tuli sekä vientitöistä että kotimaisista töistä, kun useat keskeytetyt hankkeet käynnistyivät uudelleen. Lokakuussa alan kokonaistilauskanta oli yhteensä miltei 5 miljoonaa euroa, viisi prosenttia enemmän kuin keväällä. Pysähtyneistä hankkeista jo kaksi kolmasosaa on käynnistynyt uudelleen. Työkanta vastaa noin viiden kuukauden kapasiteettia. Tilauskannasta runsaat 8 prosenttia on kotimaisia ja vajaa 2 prosenttia vientitöitä. Talosuunnittelijoiden työtilanne on parantunut muita sektoreita paremmin, kesän aikana kokonaistilauskanta kasvoi yli kymmenen prosenttia, kasvu tuli erityisesti lisääntyneistä kotimaan töistä. Yhdyskuntasektori kulkee taantumassa jälkijunassa. Kotimainen tilauskanta väheni kymmenen prosenttia, koska elvytyshankkeiden suunnittelutyöt ovat valmistumassa eikä uusia isoja hankkeita ole käynnistynyt. Teollisuussektori sai uusia kotimaisia tilauksia yli kymmenen prosenttia enemmän kuin edellisellä jaksolla, mutta vientitilaukset vähenivät edelleen. Kapasiteetti on yhä vajaakäytössä. Suunnittelualan markkinanäkymät ovat säilyneet melko myönteisinä. Lomautukset eivät kuitenkaan kokonaisuudessaan poistu vielä seuraavan puolivuotiskauden aikana. Kotimarkkinoiden saldoluku säilyi ennallaan 22 prosentissa, kasvuun uskoo vajaa kolmannes alasta, pessimistit löytyvät infrayrityksistä, minkä johdosta viisi prosenttia alasta arvioi kotimarkkinoiden heikkenevän. Puolet jäsenyrityksistä arvioi vientimarkkinoiden kasvavan ja käytännössä loputkin uskovat markkinoiden säilyvän nykyisellä tasollaan. Jäsenyritysten keskimääräinen laskutettavuusaste on kasvussa, 76 prosenttia tehdyistä työajasta on mennyt laskutukseen. Uusia töitä on tarjolla selvästi aikaisempaa enemmän, mutta kovasta kilpailusta johtuva alhaisempi hintataso hidastaa tilauskannan kasvua.

3 SUHDANNEKATSAUS 2/ (3) Teollisuussuunnittelussa kotimaiset työt lisääntyivät, vientityöt vähenivät Teollisuussuunnitteluyritykset saivat uusia kotimaisia töitä yli kymmenen prosenttia enemmän kuin edellisellä puolivuotisjaksolla. Kotimainen tilauskanta kasvoi kolme prosenttia mutta on edelleen alhaisella tasolla. Vientitilausten määrä laski ja kokonaistilauskannan kasvu jäi yhteen prosenttiin. Teollisuussektorin henkeä kohden laskettu tilauskanta parani hieman, mutta on edelleen alhainen noin 32 5 euroa. Vientitilausten suhteellinen osuus on historiallisen alhainen, vain kolmannes tilauskannasta on vientitöitä. Teollisuussuunnitteluyritysten markkinaodotukset ovat parantuneet, puolet yrityksistä uskoo kotimarkkinoiden kasvuun ja loputkin arvioivat markkinoiden säilyvän nykyisellään. Vientimarkkinoiden suhteen ollaan vieläkin optimistisempia, 72 prosenttia uskoo viennin kasvuun, loput vastaajista arvioivat viennin säilyvän ennallaan. Teollisuussektorin lomautukset ovat vähentyneet, mutta lomautusten piirissä on edelleen yli kymmenen prosenttia henkilöstöstä eli noin 5 henkeä. Pieni osa lomautetuista saataneen työllistettyä talven aikana. Teollisuussektorin laskutettavuusaste parani hieman ja oli 75 prosenttia. Työkannan pysyvästi aikaisempaa alhaisempi taso on heijastunut teollisuussektorin henkilömäärään, joka on vähentynyt yli 2 prosenttia vuoden 28 huippulukemista. Kuluneella jaksolla vähennystä oli viisi prosenttia. Talvikaudella henkilöstön arvioidaan edelleen vähenevän samaa tahtia. Infrasektorilla kotimaan työt vähenevät, vienti kasvaa Infra- ja ympäristösuunnittelijat saivat kotimaasta yli kymmenen prosenttia vähemmän tilauksia kuin edellisellä jaksolla. Uudet vientityöt kuitenkin pienensivät kokonaistilauskannan laskun yhteen prosenttiin. Tilauskanta oli 37 5 euroa henkeä kohden, josta vientitilausten osuus oli lähes 2 prosenttia. Tilauskanta vastaa viiden kuukauden työmäärää. Infrasektorin näkymät vaihtelevat yrityksittäin, kotimarkkinoiden uskoo säilyvän ennallaan 85 prosenttia yrityksistä, loput arvioivat markkinoiden heikkenevän. Vientimarkkinoiden uskotaan kehittyvän myönteisesti, 3 prosenttia arvioi viennin kasvavan ja loputkin säilyvän nykyisellään. Infra-alan henkilöstö pysyi käytännössä ennallaan, tilanteen uskotaan säilyvän samanlaisena talvikauden ajan. Infrasektorilla oli lokakuussa muutamia kymmeniä lomautettuja ja lomautukset jatkuvat toistaiseksi. Infrasektorin laskutettavuusaste heikkeni hieman, mutta palautunee 72 prosentin tasolle seuraavalla puolivuotisjaksolla Kotimaan työt käänsivät talosuunnittelun selvään kasvuun Talosuunnittelijat saivat edelleen runsaasti lisää tilauksia kotimaasta, noin 5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Vientitilauksia saatiin edelleen melko vähän. kasvoi 11 prosenttia. Keskeytetyistä hankkeista kaksi kolmasosaa on jo käynnistynyt. Keskeytykset koskevat erityisesti rakennesuunnittelijoiden kotimaan ja Venäjän kohteita

4 SUHDANNEKATSAUS 2/ (3) Talosektorin aktiivinen tilauskanta oli keskimäärin 4 euroa henkeä kohden, mikä vastaa vajaan puolen vuoden työmäärää. Vientitilauksia on vain kuusi prosenttia tilauskannasta. Laskutettavuusaste on parantunut ja lähestyy jo 85 prosenttia tehdystä työajasta. Kolmannes talosektorin yrityksistä arvioi kotimarkkinoiden kasvavan, loput uskovat markkinoiden pysyvän nykytasolla. Vientimarkkinoiden suhteen ollaan hyvin optimistisia, kolme neljäsosaa vastaajista uskoo vientimarkkinoiden kehittyvän myönteisesti ja loputkin säilyvän nykyisellään. Talonrakennusalan suunnitteluhenkilöstö kasvoi pari prosenttia ja kasvun, uskotaan jatkuvan saman suuruisena edelleen. Lomautusten piirissä on vielä joitakin kymmeniä suunnittelijoita. Rakennesuunnittelijat saivat runsaasti lisää töitä kotimaasta, vientitilaukset säilyivät ennallaan ja kokonaistilauskanta kasvoi yli kymmenen prosenttia. oli 5 euroa henkeä kohden. Pysähtyneitä hankkeita on yli kymmenen prosenttia tilauskannasta, joten aktiivista tilauskantaa on noin 44 euroa henkeä kohden. Tämä vastaa puolen vuoden työmäärää. Rakennesuunnittelijat näkevät markkinakehityksen edelleen myönteisenä, kotimarkkinoiden kasvuun uskoo puolet yrityksistä. Vientinäkymät ovat parantuneet, kolme neljäsosaa rakennesuunnittelijoista arvioi vientitöiden lisääntyvän. Rakennesuunnittelun henkilömäärä on kasvussa, kesän aikana henkilöstö kasvoi neljä prosenttia. Kasvun uskotaan jatkuvan saman suuruisena. Laskutettavuusaste oli huipputasoa, lähes 87 prosenttia ja sen uskotaan säilyvän. Talotekniikkatoimistot saivat hieman aikaisempaa enemmän kotimaisia töitä, mutta vientitöitä varsin vähän. kasvoi kymmenisen prosenttia. Pääosa pysäytetyistä hankkeista on käynnistynyt. oli 37 euroa henkeä kohden, mikä vastaa noin viiden kuukauden työkantaa. Korjaussuunnitteluhankkeiden osuus oli 42 prosenttia tilauskannasta. Kotimarkkinanäkymät ovat vakaat, 13 prosenttia yrityksistä arvioi markkinatilanteen paranevan ja loput säilyvän nykytasolla. Viennin suhteen ollaan hieman optimistisempia. Talotekniikkatoimistojen henkilömäärä on kääntynyt kasvuun, sektorilla tarvittaisiin kymmeniä suunnittelijoita lisää. Laskutettavuusaste on pysynyt ja säilyy hyvänä noin 82 prosentissa. Arkkitehtitoimistojen tilauskanta kääntyi kasvuun, joskin uudisrakentamisen vähäisyys pitää tilauskannan normaalia huomattavasti alemmalla tasolla. Aktiivinen tilauskanta oli kuitenkin aikaisempaa parempi noin 34 euroa henkeä kohden. Myös uusia vientitöitä saatiin. Arkkitehdit arvioivat kotimarkkinoiden kääntyvän vähitellen loivaan kasvuun ja myös viennin vähitellen käynnistyvän uudelleen. Seuraava suhdannekatsaus ilmestyy huhtikuussa 211. Timo Myllys PS Suhdannekatsauksen taulukko-osia ei ole tarkoitettu julkisuuteen, alaa koskevia graafisia esityksiä sen sijaan voi käyttää vapaasti.

5 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/ SKOLIN JÄSENYRITYSTEN TILAUSKANTA M Kotimaan tilauskanta

6 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/ KOKONAISTILAUSKANTA JA VIENTITILAUSKANTA M (vain vastanneet) TEOLLISUUSSUUNNITTELU YHDYSKUNTA TALONRAKENNUS

7 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/ VASTANNEIDEN YRITYSTEN KOKONAISTILAUSKANTA JA VEINTITILAUSKANTA M RAKENNESUUNNITTELU TALOTEKNIIKKA ARKKITEHTUURI

8 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/ SKOLIN JÄSENYRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT, KOTIMAA % 9 % 1 % 3 % 5 % 13 % 11 % 12 % 19 % 2 % 18 % 12 % 13 % % % 26 % Heikkenevät 2 % 5 % 13 % 8 % 4 % 7 % 53 % 58 % 61 % 6 % 5 % 4 % 3 % 57 % 69 % 91 % 67 % 79 % 85 % 73 % 76 % 78 % 72 % 6 % 51 % 68 % 85 % 85 % 82 % 86 % 85 % 77 % Ennallaan 2 % % % 39 % 8 % 2 % 2 % 3 % 8 % 2 % Paranevat 47 % 39 % 36 % 27 % 33 % 29 % 21 % 15 % 7 % 8 % % 6 % 4 % 5 % 3 % Kevät - Syksy - Kevät -1 Syksy -1 Kevät -2 Syksy -2 Kevät -3 Syksy -3 Kevät -4 Syksy -4 Kevät -5 Syksy -5 Kevät -6 Syksy -6 Kevät -7 Syksy -7 Kevät -8 Syksy -8 Kevät -9 Syksy -9 Kevät - Syksy -

9 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/ SKOLIN JÄSENYRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT, VIENTI % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 2 % 4 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % % 8 % 8 % 45 % 64 % 61 % 67 % 68 % 69 % 7 % 77 % 83 % 74 % 84 % 88 % 75 % 86 % Ennallaan Heikkenevät 5 % 2 % 3 % 3 % 47 % 58 % 64 % 85 % 86 % 81 % 83 % 4 % 58 % 3 % 2 % % % Paranevat 55 % 36 % 5 % 38 % 34 % 31 % 36 % 3 % 31 % 29 % 16 % 15 % 17 % 22 % 12 % 15 % 14 % 19 % 9 % 12 % 12 % 6 % 6 % Kevät - Syksy - Kevät -1 Syksy -1 Kevät -2 Syksy -2 Kevät -3 Syksy -3 Kevät -4 Syksy -4 Kevät -5 Syksy -5 Kevät -6 Syksy -6 Kevät -7 Syksy -7 Kevät -8 Syksy -8 Kevät -9 Syksy -9 Kevät - Kevät -11

10 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/ SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖKEHITYS (indeksi/vastanneet yritykset 1995 = ) ennuste Kevät -93 Kevät -94 Kevät -95 Kevät -96 Kevät -97 Kevät -98 Kevät -99 Kevät - Kevät -1 Kevät -2 Kevät -3 Kevät -4 Kevät -5 Kevät -6 Kevät -7 Kevät -8 Kevät -9 Kevät - Kevät -11

11 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/ LASKUTETTAVUUSASTE % 8 % 75 % 7 % 65 % /97 2/97 1/98 2/98 1/99 2/99 1/ 2/ 1/1 2/1 1/2 2/2 1/3 2/3 1/4 2/4 1/5 2/5 1/6 2/6 1/7 2/7 1/8 2/8 1/9 2/9 1/ 2/ Ennuste

12 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/ KORJAUSRAKENTAMINEN JA KOTIMAAN TILAUSKANTA M (aktiivinen tilauskanta) 9 KOKO TALONRAKENNUS 9 RAKENNESUUNNITTELU 9 ARKKITEHTUURI 9 TALOTEKNIIKKA Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen

13 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/ KOKO TALONRAKENNUS / 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/ KORJAUSRAKENTAMISEN OSUUS (%) KOTIMAAN TILAUSKANNASTA RAKENNESUUNNITTELU / 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/ ARKKITEHTUURI / 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/ TALOTEKNIIKKA / 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna kevät 2015 Rakentaminen kääntynee ensi vuonna Vuoden 2014 betonirakenne, Länsisatamankatu 23, Helsingin Jätkäsaaressa. Kuva: Marko Huttunen Rakentamisen määrä vähenee vielä tänä vuonna. Neljän heikon vuoden

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015 Tilauskanta Kokonaiskasvu suunnittelu- ja konsultointiyritysten tilauskannassa oli seitsemän prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, ja 18 %

Lisätiedot

Rakentaminen mataa pohjalukemissa

Rakentaminen mataa pohjalukemissa lokakuu 2014 Rakentaminen mataa pohjalukemissa Kuva: RT/Tommi Ahlberg Rakentaminen supistuu tänä vuonna kaksi prosenttia ja supistunee myös ensi vuonna 0 1 prosenttia. Talonrakennustöitä ennakoidaan aloitettavan

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-yritysten suhdanteet Suhdannetilanne jatkunut tavanomaista vahvempana alkusyksyllä Odotukset lähikuukausille aiempaa vaisummat - suhdannehuippu

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, kevät 2010

Suhdannekatsaus, kevät 2010 Tutkimusyksikkö Suhdannekatsaus, kevät 21 Kansainväliset suhdannenäkymät...1 Suomen metalliteollisuuden näkymät... 3 suomen metalliteollisuuden taloudellinen tilanne... 5 palkkakehitys... 6 metalliteollisuuden

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25 26 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LOKAKUU 25 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25-26 Tekijä Tilaukset VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 182, 3311 TAMPERE Puh. 2-722

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015 4.11. PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Forecon Oy päivämäärä: 4.11. tekijät: Markku Riihimäki ja Liisa Jaakkonen Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Tekijä Forecon Oy Hermiankatu

Lisätiedot

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013 5.11.212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 MARRASKUU 212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 Tekijä VTT Expert Services Oy PL 345, 3311 Tampere Puh. 2 722 111 Painopaikka Tampere, marraskuu 212 Kannen

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Elokuu 2009

Suhdannebarometri. Elokuu 2009 Suhdannebarometri Elokuu 29 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-6 -2-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 21 22 23 24 25 26 27 28 29-6 25 26 27 28 29 elokuussa

Lisätiedot

Joulukuu 2005. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi

Joulukuu 2005. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi Joulukuu 2005 Suunnitteluvienti vetää, suunnittelijoista pulaa...2 Strategiset linjaukset ja hankintastrategiat...3 Palvelua yhdeltä luukulta...4 Itämurros loi markkinat...5 Konsultti kumppaniksi...6 Kiinteistöissä

Lisätiedot

LASKUTUSTILASTO 2011 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen.

LASKUTUSTILASTO 2011 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY. Miljoonaa euroa. Ennuste. Indeksikorjattu. Kotimainen. 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 LASKUTUSTILASTO 2011 Miljoonaa euroa 1 600 Ennuste 1 400 1 200 1 000 Indeksikorjattu 800 600 Kotimainen 400 200 Ulkomainen 0 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

H E L S I N G I N S E U D U N S U U N N A T

H E L S I N G I N S E U D U N S U U N N A T H E L S I N G I N S E U D U N S U U N N A T 4/8 Aj a n ko h tai s kat s a u s s e u d u n ke h it yk s e e n 4.1. 8 Alle -vuotias väestö pohjoismaisissa seutukunnissa VÄESTÖ Väestönkasvu vauhdikasta ALUETALOUS

Lisätiedot

INFRA SUHDANTEET 1 / 2012. Infrarakentaminen supistuu 2012. Kriisit varjostavat talouskasvua

INFRA SUHDANTEET 1 / 2012. Infrarakentaminen supistuu 2012. Kriisit varjostavat talouskasvua INFRA SUHDANTEET 1 / 2012 Keväällä 2012 suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tarjoushalukkuuden vähentyminen ennakoi suhdannetilanteen käännettä parempaan. Tilannetta varjostaa talouden epävarmuuden lisäksi

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE tutkimukset PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki pk-yritysten suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn marraskuussa 29 aikavälillä 7.11.

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS. Kesäkuu 2005

TOIMIALAKATSAUS. Kesäkuu 2005 Kesäkuu 2005 TOIMIALAKATSAUS Tilastollinen tuottavuus ja tehokkuus...2 Pääkirjoitus: Suunnitellaanko urakalla vai paremmin?...3 Turvallisuus johtotähtenä...4 Pääsuunnittelija orkesterinjohtajana...6 Muutostuulia

Lisätiedot

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä -julkaisu on puolivuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

25 kesäkuu 2015. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L 1798-7784

25 kesäkuu 2015. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L 1798-7784 25 kesäkuu 2015 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L 1798-7784 SUHDANNEKUVA Teksti: Saku Vähäsantanen Satakunnan talous näytti käänteen merkkejä vuoden 2014 heinä joulukuussa, sillä teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Arvostettua asiantuntemusta. Joulukuu 2011. Skol 60 vuotta. Arvostettua asiantuntemusta lauri Seppänen. lauri Seppänen

Arvostettua asiantuntemusta. Joulukuu 2011. Skol 60 vuotta. Arvostettua asiantuntemusta lauri Seppänen. lauri Seppänen Joulukuu 2011 Arvostettua asiantuntemusta lauri Seppänen Arvostettua asiantuntemusta Skol 60 vuotta lauri Seppänen Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Joulukuu 2011 Onnen malja

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2007 2008

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2007 2008 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 27 28 MARRASKUU 27 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 27 28 Tekijä Tilaukset VTT liiketoimintatieto PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2-722 1111, telefax: 2-722 3497 ISBN 978-951-38-6359-3

Lisätiedot

Teräsrakenteiden tuotannon arvo

Teräsrakenteiden tuotannon arvo Forecon Oy Teräsrakenteiden tuotantomäärät vuonna 2013 1 (5) 1 000 Milj. 800 Vienti Kotimaa Teräsrakenteiden tuotannon arvo 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Teräsrakenteiden tuotantomäärät

Lisätiedot

Tietotekniikan läpimurto on täydessä vauhdissa SKOL

Tietotekniikan läpimurto on täydessä vauhdissa SKOL Tammikuu 2001 SKOL VISIO Tietotekniikan läpimurto on täydessä vauhdissa Tässä numerossa mm.: SKOL-uutiset s. 2 Pääkirjoitus s. 3 Laivanrakennussuunnittelussa alkoi tietotekniikan vallankumous s. 4 Hi-tech-harppauksesta

Lisätiedot

Tammikuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi

Tammikuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi Tammikuu 2003 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry www.skolry.fi Suunnittelukustannukset nousevat yli 5 prosenttia... 2 Integrity Management korruption kitkemiseen... 2 SKOL, FIDIC, EFCA

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2010 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Suunnittelun volyymi laski 15 prosenttia Vuosi 2009 oli suunnittelu- ja konsulttialalla jyrkän

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2013 Investointitiedustelu Kesäkuu 2013 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Kesäkuu 2007. Toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kesäkuu 2007. Toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2007 Toimialakatsaus Uusittu hankintalaki voimaan kesäkuun alussa... 2 Uusilla hankinta käytännöillä parempaan suunnitteluun... 3 Suunnitelmat tarkastukseen... 4 Kumppanuudesta voimaa... 6 Arvostettua

Lisätiedot

4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 Henkilömääräennuste vuoteen 2002 saakka 30

4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 Henkilömääräennuste vuoteen 2002 saakka 30 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4 2 SUHDANNEKATSAUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN 5 Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et 5 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et 7

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Allianssimallista yhdessä innovoimisen voimaa

Allianssimallista yhdessä innovoimisen voimaa visio joulukuu skol 2012 Allianssimallista yhdessä innovoimisen voimaa 6 Parviainen Arkkitehdit Nuorissa osaajissa on vetovoimaa! 9 Tiimiyttävä toimitila on tuottava investointi 14 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen

Lisätiedot