Laboratorio ICT-palveluiden (laboratorion toiminnanohjausjärjestelmän) hankkiminen Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laboratorio ICT-palveluiden (laboratorion toiminnanohjausjärjestelmän) hankkiminen Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS)"

Transkriptio

1 Hallitus Laboratorio ICT-palveluiden (laboratorion toiminnanohjausjärjestelmän) hankkiminen Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS) 204/ /2015 EKSTPHAL 48 Tausta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) käytössä oleva laboratoriotoiminnanohjausjärjestelmä (Multilab) hankitaan tällä hetkellä Mylab Oy:lta (Mylab). Medi-IT Oy (Medi-IT) on kilpailuttanut Multilab-tietojärjestelmän yhteisesti Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirin käyttöön. Eksote ja Kymenlaakson sairaanhoitopiiriä seurannut Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä (Carea) ovat perineet kilpailutetun sopimuksen organisaatiomuutosten myötä. Nykyisin käytössä oleva Multilab-tietojärjestelmä on lähestymässä elinkaarensa loppua. Multilab-tietojärjestelmällä voidaan jatkaa maksimissaan enää pari vuotta, jonka jälkeen edessä on vääjäämättä tietojärjestelmän uusiminen. Mylab on julkistanut uuden Weblab tuotteen, joka korvaa Multilabin. Koska Medi-IT:n kautta hankittu sopimus on ollut voimassa julkisten hankintojen näkökulmasta erittäin pitkän ajan ja Weblabin käyttöönotto aiheuttaa hankintalain kilpailutusrajat ylittävät kustannukset, on laboratoriojärjestelmä kilpailutettava. Tietojärjestelmää ei voida suoraan päivittää Mylabin uuteen tuotteeseen. HUS:lla on nykyisin käytössä sama Multilab-tietojärjestelmä kuin Eksotella ja Carealla. HUS uusintakilpailutti oman laboratoriotietojärjestelmän useita vuosia sitten. Kilpailutuksen voittajaksi valikoitui uudelleen Mylab. Kilpailutus on laadittu siten, että tämän hankinnan kautta Helsingin ja Uudenmaan kuntatoimijat (kunnat, kuntayhtymät) voivat ottaa käyttöönsä kilpailutetun tietojärjestelmän. Hankinnassa on huomioitu, että myös nykyisen lainsäädännön mukaisilla erityisvastuualueilla (erva) olevat sairaanhoito- /sosiaali- ja terveyspiirit voivat ottaa tietojärjestelmän käyttöönsä. Reunaehtona asiassa on, että HUS:n ulkopuolisten kuntatoimijoiden tulee tehdä päätökset kilpailutetun sopimuksen realisoimisesta ennen Helsingin ja Uudenmaan alueella (HUS-alue) on käynnissä Apotti-kilpailutus koskien uuden potilas- ja asiakastietojärjestelmäkokonaisuuden hankkimista alueen sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. HUS-alue on linjannut, että laboratoriokokonaisuus ei

2 kuulu osaksi Apotti-kilpailutusta vaan on ns. erillisjärjestelmä ja HUS-alue tulee jatkamaan erillisellä laboratoriotietojärjestelmällä, joka tullaan aikanaan liittämään osaksi Apotti-tietojärjestelmäkokonaisuutta. Eksote on ollut mukana Medi-IT:n kautta useiden sairaanhoitopiirien yhteistyöhön pohjautuvassa KIILA-hankkeessa, jossa Apottia vastaavalla tavalla määritellään vaatimuksia tulevaisuuden asiakasja potilastietojärjestelmälle. KIILA-hankkeessa laboratoriojärjestelmä on kategorisoitu erillisjärjestelmäksi, joka ei kuulu määritysten/ hankinnan piiriin. Sote-järjestelmälaki on vasta muotoutumassa ja lain etenemisestä ei ole varmuutta. Näin ollen tällä hetkellä ei ole myöskään tiedossa miten Etelä-Suomen sote-alueen kuntatoimijat tulevat määrittelemään lain mukaisessa mikäli laki etenee - järjestämissopimuksessa lainmukaisen mahdollisuutensa keskittää tukipalveluiden hoitaminen sote-alueelle. Mikäli keskittämistä tapahtuu, voi tämä johtaa malliin, jossa Apotissa hankittu järjestelmäkokonaisuus leviää Etelä-Suomen sote-alueen käyttöön. Vaikka hallituksen esittämä Sote-järjestämislain eteneminen on erittäin epävarma, on alle kasattu muutamia toiminnallisia tavoitteita hallituksen nykyisestä lakiesityksestä, koskien erityisesti tietojärjestelmien kehittämistä ja niihin liittyviä tavoitteellisia tuottavuusvaatimuksia. Vaikka laki ei etenisi tai etenisi eri muodossa tai eri aikataululla, eivät alla oletetut yleiset tavoitteet tule muuttumaan. Otteita hallituksen sote-laki esityksestä: 12 Järjestämispäätös Sosiaali- ja terveysalueen on laadittava joka neljäs vuosi tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella järjestämispäätös siitä, miten sosiaali- ja terveysalueen järjestämisvastuulle kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut toteutetaan... Järjestämispäätöksessä on määriteltävä seuraavat asiat: 10) sosiaali- ja terveysalueen omaan tuottamisvastuuseen kuuluvat tukipalvelut sekä 15 Sosiaali- ja terveysalueen tuottamisvastuu Sosiaali- ja terveysalueella on tuottamisvastuu alueen järjestämispäätöksessä määritellyistä tukipalveluista. Otteita hallituksen sote-laki perusteluista:

3 Sosiaali- ja terveysalueella ei ole säännöksen perusteella suoraan lakiin perustuvaa tuottamisvastuuta. Sosiaali- ja terveysalue voi kuitenkin päättää järjestämispäätöksessä, että sillä on tuottamisvastuu päätöksessä mainituista tukipalveluista. Tukipalveluilla tarkoitetaan sosiaali- ja terveys-palvelujen toteuttamiseen ja tuottamiseen liittyviä tukipalveluja. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi tietohallintoon, tietojärjestelmä-ratkaisujen hankintaan ja ylläpitoon tai yhteishankintoihin liittyvät tehtävät. Tällä hetkellä terveydenhuolto on lähes täysin digitalisoitunut. Sosiaalihuollossa tietojärjestelmien käyttö on vähäisempää. Julki-sen sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-käyttökustannukset ilman investointeja ovat vuosittain noin 400 miljoonaa euroa. Vaikka käytössä olevia potilastieto- ja muita järjestelmiä on rajallinen määrä, on tietojärjestelmäkenttä kokonaisuudessaan varsin hajanainen, koska järjestelmät ovat pääasiassa organisaatiokohtaisia. Sosiaali- ja terveysministeriön sähköisen tiedonhallinnan strategian (Sote-tieto hyöty-käyttöön) mukaisesti sosiaali- ja terveyden-huollon suurimmat säästöpotentiaalit ovat toimintaprosessien muutoksessa ja erityisesti sähköisten palveluiden käyttöönotossa. Esimerkiksi kotihoidossa on jo tietyillä alueilla käytössä olevia, toimintaa tehostavia toiminnanohjausjärjestelmiä ja mobiilipalvelut mahdollistavia sovelluksia. Omahoidon (mukaan lukien sähköiset palvelut) sekä muut sähköiset palvelut asiakkaille mahdollistavat toiminnan tehostumisen ja resurssien järkevän kohdentamisen. Kustannushyötyjä muodostuu myös tietotekniikan hallinnan ja ylläpidon päällekkäisten kustannusten vähenemisestä. Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien kehittäminen kansallisten vaatimusten mukaisiksi ja liittäminen kansallisiin tietojärjestelmäpalveluihin on uudella järjestämisrakenteella mahdollista toteuttaa huomattavasti nykyistä kuntapohjaista toimeenpanoa vähäisemmin kustannuksin. Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen (Kanta, Kansa) käyttöönotto mahdollistaa uusia toimintamalleja ja sitä kautta saavutettavia kustannushyötyjä. Sosiaalihuollon kansallinen arkistopalvelu (Kansa) on tarkoitus ottaa käyttöön vuosikymmenen vaihteessa. Lyhyellä aikavälillä uudistuksesta aiheutuu myös muutoskustannuksia. Kustannusten aleneminen edellyttää tuottamisvastuussa olevissa kuntayhtymissä tai sosiaali- ja terveysalueilla investointeja muun muassa yhtenäisiin tietojärjestelmäratkaisuihin. Lisäksi potilastietojärjestelmät on integroitu voimakkaasti muihin organisaation

4 tietojärjestelmiin, joita ovat muun muassa erikoisalakohtaiset erillisjärjestelmät, mikä tekee järjestelmien konsolidoinnista organisaatioiden toiminnan yhdistyessä laajemman hankkeen kuin monilla muilla aloilla. HUS:n ja eräiden Uudenmaan kuntien Apotti-hankkeen kustannushyötyanalyysin mukaan tietojärjestelmäinvestoinnin takaisinmaksuaika on seitsemän vuotta. Muutoskustannuksia aiheutuu myös sosiaali- ja terveysalueiden yhteisen ja vertailukelpoisen tietopohjan rakentamisesta palvelu-tarpeen arviointiin, toiminnan ja talouden sekä palvelujen laadun seurantaan. Uudistukseen liittyvästä henkilöstön koulutuksesta seuraa muutoskustannuksia arviolta 20 miljoonaa euroa. Uudistuksella saattaa olla myös suunnittelemattomia vaikutuksia yleiseen palkkatasoon, kun tällä hetkellä on palkka-eroja eri kuntien ja sairaanhoitopiirien välillä. Näiden toteutumista tai tasoa on mahdotonta arvioida etukäteen. Alueiden ja kuntien tietohallintoyhteistyössä koskien Valtakunnallista kokonaisarkkitehtuurin suunnittelua ja kuvaamista (Vakava) määriteltiin kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollon alueella. Kyseisen arkkitehtuurin tietojärjestelmäosiossa valittiin tavoitemalliksi ns. hallittu monitoimittajamalli, jonka mukaisesti sote organisaatioiden käyttämien tietojärjestelmien keskiössä on Terveydenhuollon potilaskertomus -järjestelmä ja Sosiaalihuollon asiakaskertomus -järjestelmä. Näiden rinnalla organisaatioilla voi olla käytössään ns. erillisjärjestelmiä, joita ovat mm. radiologian toiminnanohjaus- ja kuvantamisjärjestelmä (PACS, RIS) ja laboratorion toiminnanohjausjärjestelmä (LAB).

5 Kuva 1: VAKAVA-arkkitehtuurin linjaus tavoitearkkitehtuuriksi (Hallittu monitoimittajamalli) Eteneminen Pohjaten Tausta kappaleessa esitettyyn sisältöön, on Eksoten Diagnostiikkakeskuksessa ja tietohallinnossa valmistauduttu tuleviin muutoksiin neuvottelemalla nykyisin käytössä olevan Multilab-tietojärjestelmän jatkuvien sopimuksen siirtäminen (sopimus on nyt solmittu Medi-IT:n ja Multilabin välille) Eksoten ja Multilabin väliseksi alkaen. Kun sopimus on Eksoten nimissä, voi Eksote julkishallinnollisena kuntatoimijana toteuttaa muun muassa sote-lain mahdollisesti vaatimia sopimusjärjestelyitä sote-alueen ja palveluntuottajan välillä tilanteen vaatimalla tavalla (sopimusjärjestelyitä ei voi toteuttaa tämän hetken ymmärryksen mukaan inhouse-yhtiöiden kautta). Eksoten ei kannata nykyisessä tilanteessa ruveta kilpailuttamaan Multilabin seuraavaa tietojärjestelmää yksinään (ei suoraan tai Medi-IT:n kautta) vaan tulevaisuudessa sote-lain ja Vakava-arkkitehtuurin mukaisesti kannattaa lähteä rakentamaan suoraan yhdessä sote-alueen kattavia ratkaisuja. HUS:n kanssa on olemassa olevan Erva yhteistyön puitteissa keskusteltu Eksoten mahdollisuudesta liittyä osaksi HUS:n tekemään hankintaa. Lisäksi

6 on keskustelu mallista, jossa HUS toimittaisi yhteisen tietojärjestelmän palveluna Eksotelle. Eksoten tulee tehdä päätös ja sopimus HUS:n tekemään laboratoriojärjestelmän hankintaan liittymisestä ennen Tämä aikaraja tulee HUS:n tekemän kilpailutuksen ehdoista. Eksote selvittää kevään/syksyn 2015 aikana HUS:n kanssa yhteiseen tietojärjestelmään siirtymiseen liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset asiat. Eksoten lähtökohtainen oletus on, että HUS:n kilpailuttaman tietojärjestelmän tai tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönottaminen ei nosta nykyisiä tietoteknisiä kustannuksia vaan nämä kustannukset pysyvät nykyisellä tasolla tai mahdollisesti laskevat. Olettamus pohjautuu laajemman hankinnan mukaan tuomiin suuruuden ekonomia hyötyihin. Carea konserni on alustavissa keskusteluissa indikoinut etenemismallinsa olevan vastaava kuin yllä on kuvattu Eksoten osalta. Lisäksi tulee huomata, että tietoteknisten hyötyjen lisäksi yhteistoiminnalla laboratoriotietojärjestelmien suhteen voidaan nähdä mahdollistavia vaikutuksia laboratoriotoiminnan suhteen yleensä. Sote-lain perusteluosuudessa on mainittu seuraavasti: Lakiehdotus mahdollistaa lääketieteellisten ja muiden tukipalvelujen tuottamisen koko sosiaali- ja terveysalueen kattavana palveluna. Jo kansallisen terveyshankkeen toimesta 2000-luvun alussa käynnistynyt ja sittemmin jatkunut laboratorio- ja kuvantamispalvelujen keskittäminen on tuottanut huomattavaa kustannusten säästöä eri puolilla maata. Itä-Suomen alueella toimivan Islabin alueella on arvioitu, että laboratoriotoimintojen keskitetyllä tuottamisella voidaan saavuttaa vuositasolla jopa noin 5 euroa/asukas kustannusten säästö hajautettuun palvelutuotantoon verrattuna. TYKS-ervassa on puolestaan arvioitu, että lääketieteellisten tukipalveluiden osuus kaikista erikoissairaanhoidon kustannuksista on %:a. Tällöin sosiaali- ja terveys-alueen laajuisella yhteistyöllä saavutettavissa olevan 5 15 %:n tuottavuuskehityksen merkitys koko erikoissairaanhoidon kustannuksiin voi olla 0,75 3,75 %:a. Riippumatta sote-alueen diagnostiikan tuottajasta (omat erilliset tai yksi yhteinen tuottaja), on nähtävissä, että yhteistyö sote-alueella tulee lisääntymään. Yhteisesti käytössä olevat tietojärjestelmät vääjäämättä helpottavat tämän tyyppistä laaja-alaista yhteistyötä. Eksote ja HUS-Logistiikka, joka on HUS:n yhteishankintayksikkö,

7 ovat allekirjoittaneet kuntalain 76 :n tarkoittaman yhteistoimintasopimuksen, jossa on tarkemmin sovittu julkisiin hankintoihin liittyvän HYKS:n erva-alueen yhteistoiminnan sisällöistä ja ehdoista. Tj Hallitus Hallitus päättää merkitä edellä olevan selvityksen tiedoksi ja valtuuttaa Eksoten tietohallintojohtajan jatkamaan valmisteluja HUS:n kanssa uudistetun ja yhteisen laboratorion toiminnanohjausjärjestelmän hankkimiseksi kokonaistaloudellisemmalla tavalla. Hyväksyttiin. Valmistelija/lisätiedot: Toni Suihko, tietohallintojohtaja, p Esa Leppänen, ylilääkäri/diagnostiikkakeskuksen johtaja Tiedoksi Hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen (HUS) IT-Kehitysjohtaja Mikko Rotonen (HUS)

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

SOTE EI KORJAA PALVELUITA

SOTE EI KORJAA PALVELUITA No 4 > 15.12.2014 ARVIO Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen SOTE EI KORJAA PALVELUITA Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on huonosti valmisteltu. Esitys on

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta. Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin

AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta. Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin Sisältö Kokonaisuutta koskevat huomiot Hankkeen visio ja tavoitteet

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) 1 Vastaus STM:N lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 2. Vastaaja on * Kunta Kauniainen 3. Jos

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskusja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon selvitysryhmän raportti 4/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot