Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa"

Transkriptio

1 Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa Kilpailuviraston uutislehti Kilpailuvirasto järjesti viime vuonna yhdessä aluehallintovirastojen kanssa eri puolilla Suomea sarjan kilpailuseminaareja. Päähuomion varastivat useimmissa tilaisuuksissa kartelliasiat, jotka kiinnostivat erityisesti kuntien hankintatoimen edustajia. JATKUU S. 3 Töihin Kilpailuvirastoon? Kilpailuviraston resursseja kasvatetaan kevään mittaan 5 7 virkamiehellä. Uusien, ensisijaisesti kartellivalvontaan keskittyvien virkamiesten rekrytointi on juuri käynnistymässä, kirjoittaa viraston ylijohtaja Juhani Jokinen. JATKUU S. 2 Uutta: video sakkovapautuksesta Kilpailuviraston verkkosivuilla julkaistiin äskettäin video, jossa kerrotaan mahdollisuudesta vapautua tietyin ehdoin kokonaan kartelliin perustuvasta seuraamusmaksusta. Tietoa sakkovapautusjärjestelmästä löytyy myös viraston suuntaviivoista ja uudesta esitteestä. JATKUU S. 12

2 Hyvät lukijat! TÄSSÄ NUMEROSSA: Hankintaviranomaiset aitiopaikalla Päivittäistavarakaupalla vahva asema suhteessa tavarantoimittajiin Tarvetta kaukolämmön hintasääntelylle? Tapahtumarikas vuosi 2011 Jälleenmyyntihintojen määrääminen johti miljoonasakkoihin Visa- ja Mastercard -maksut seurannassa Rakennusalalla kilpailuongelmia Henkilöstöuutisia Julkaisija: Kilpailuvirasto Pitkänsillanranta 3 A PL 332, Helsinki (09) Päätoimittaja: Päivi Kari, viestintäpäällikkö (09) ToimittajaT: Marketta Salin, tiedottaja (09) Eine Kuneinen, viestintäavustaja (09) Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Sähköposti: Julkaisu on maksuton. TAITTO: Harri Heikkilä Paino: PunaMusta 2012 ISSN Uudistettu kilpailulaki tuli voimaan viime vuoden marraskuun 1. päivänä. Alkanut vuosi on uusien säännösten käyttöönoton ja vakiinnuttamisen aikaa. Yrityskauppavalvonnan uusi testi painottaa keskittymän kilpailuvaikutusten analyysiä, vaikka määräävän markkina-aseman tunnistamisella on edelleen ja ilmeisesti useimpien yrityskauppailmoitusten tutkimisessa keskeinen asema. Vaikeimpien yrityskauppojen analyysissä tarvitaan kuitenkin myös sellaista taloustieteellistä asiantuntemusta, jota ei ole mahdollista ylläpitää Kilpailuviraston sisäisenä toimintona. Olemmekin parhaillaan muodostamassa yrityskauppavalvonnan tueksi ulkoista tohtoritason sparrausryhmää, jonka jäseniltä voidaan tarvittaessa hankkia asiantuntijalausuntoja keskittymän kilpailuvaikutusten tunnistamisessa. Ryhmän asiantuntemusta voidaan varmasti hyödyntää viraston muissakin toiminnoissa. Lausun tässäkin kiitokset tiedeyhteisön myönteisestä suhtautumisesta ryhmän muodostamiseen ja kannustuksesta asian eteenpäin viemisessä. Työ kartellien kiinnijäämisriskin lisäämiseksi jatkuu. Virastossa on selvitettävänä muutama vakavahko kartelliepäily, ja yhteistyö hankintayksiköiden kanssa jatkuu kartellien paljastamiseksi julkisissa hankinnoissa. Valvonnan alueellista peittoa on viime vuonna parannettu yhteistyöllä aluehallintovirastojen ja Ahvenanmaan valtionviraston kanssa, kuten oheisista artikkeleistakin käy ilmi. Tällä linjalla jatketaan. Sakkovapautusjärjestelmää on uudessa kilpailulaissa parannettu ja järjestelmän toimivuutta on lisätty myös viraston ohjeistuksella. Järjestelmä vaatii kuitenkin tuekseen myös pientä mainontaa. Apuna järjestelmästä kerrottaessa voi käyttää uutta sakkovapautusesitettä ja viraston verkkosivuilta löytyvää videota. Työ kartellien kiinnijäämisriskin lisäämiseksi jatkuu. Vaikuttaa siltä, että uusi priorisointia koskeva säännös kilpailulaissa toimii käytännössäkin lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla. Työaikaa kohdistuu aikaisempaa enemmän kaikkein vaikuttavimpiin asioihin. Kilpailuvirasto on julkaissut priorisoinnin periaatteista suuntaviivat, joihin sisältyy myös tietty palvelulupaus selvitysten alkuvaiheen aikatauluista. Valtion talousarviossa Kilpailuviraston toimintamenomäärärahaa on lisätty niin, että viraston resursseja voidaan lisätä 5-7 virkamiehellä. Uusien virkamiesten rekrytointi on juuri käynnistymässä. Uudet virat kohdennetaan ensisijaisesti kartelliselvityksiin. Etsimme siis virkamiehiä, joilla on kyky saada asioita selville ja jalostaa selvitystulokset menestyksellisiksi oikeudenkäynneiksi ja kuluttajan ylijäämää lisääviksi muutoksiksi markkinoiden kilpailullisuudessa. n Juhani Jokinen Ylijohtaja JAANIS KERKIS

3 Selkeyttä kilpailuasioihin Kartelliasiat puhuttivat AVI-seminaareissa Kilpailuvirasto järjesti viime vuonna yhdessä aluehallintovirastojen kanssa eri puolilla Suomea useita seminaareja kilpailuasioista. Tavoitteena oli jakaa elinkeinoelämälle ja kuntien hankinta-asiantuntijoille tietoa marraskuussa voimaan tulleesta uudesta kilpailulaista ja kertoa samalla yleisemminkin kilpailuviranomaisten tehtävistä. Seminaarien aiheina olivat mm. kartellit, määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ja kilpailuneutraliteettiasiat. Päähuomion varastivat kuitenkin useimmissa tilaisuuksissa nimenomaan kartelliasiat, jotka kiinnostivat erityisesti kuntien hankintatoimen edustajia. Myös alueellisten tiedotusvälineiden edustajia osallistui tilaisuuksiin. Luennoitsijoina seminaareissa toimivat KIVIn ylijohtaja Juhani Jokinen sekä apulaisjohtajat Mika Hermas, Timo Mattila ja Seppo Reimavuo. Selkeyttä kilpailuasioihin -seminaarisarja käynnistyi toukokuussa Lounais- Suomen aluehallintovirastossa Turussa ja jatkui syksyllä Ahvenanmaalla ja muissa aluehallintovirastoissa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella tilaisuuksia järjestettiin kaksi, ensimmäinen syyskuussa Vaasassa ja toinen lokakuussa Jyväskylässä. Kilpailu-uutisten toimitus halusi sittemmin kuulla tilaisuuksiin osallistuneiden näkemyksiä erityisesti kartellivalvonnasta ja siihen liittyvästä viranomaisyhteistyöstä. Toimivat markkinat ovat avainasia Ylijohtaja Jorma Pitkämäki Länsi- ja Sisä-Suomen AVIsta, osallistuitte syksyllä Selkeyttä kilpailuasioihin -seminaariin Vaasassa. Aluehallintovirastoillahan on tunnetusti laaja tehtäväkenttä. Mikä rooli siinä on kilpailuvalvonnalla? Toimivat markkinat ovat niin yhteiskunnan kuin yksittäisen kansalaisen kannalta avainasia. Vain toimivan kilpailun kautta voidaan tuotteen tai palvelun hinta ja laatu pitää oikealla tasolla. Valvoessaan lainsäädännön noudattamista aluehallintovirastot valvovat myös kilpailulainsäädännön noudattamista. Valvontaa tehdään Ylijohtaja Jorma Pitkämäki sekä yhdessä Kilpailuviraston kanssa että erikseen omalla toiminta-alueellamme Länsi-ja Sisä-Suomessa. Mikä merkitys kilpailun toimivuudella on teidän virastonne alueella? Merkitys on suuri. Varsinkin hyvinvointipalvelutyön ulkoistaminen kunnissa on suuri rakennemuutos, johon markkinat eivät kaikilta osin ole vielä valmiit. Toisin sanoen hyvinvointisektorilla ei ole vielä riittävän laajoja, toimivia markkinoita. Millaiset mahdollisuudet virastollanne ja sen henkilökunnalla on toimia kartellien kiinni saamiseksi? Millaiset ovat tähän suunnatut resurssit? Mahdollisuudet ovat varsin hyvät. Epäterveistä markkinoista kiirivät viestit saavuttavat kyllä myös piia holmgren aluehallintovirastot. Resurssien osalta lähdemme siitä, että kaikki tarkastajamme ovat osaltaan myös kilpailulainsäädännön valvojia. Törmät tyään tarkastusmatkoillaan epäkohtiin kilpailuasioissa tarkastajat saattavat asiat niiden henkilöiden tietoon, jolle ko. asiat varsinaisesti kuuluvat. Näin voimme hyvin peittää koko AVI-alueemme. Viranomaisyhteistyö tehostaa valvontaa Ylitarkastaja Kalle Tervo Länsi- ja Sisä-Suomen AVIsta Tampereelta, jo vakiintuneen tavan mukaan alueelliset kilpailuvirkamiehet harjoittelevat joitakin kuukausia Kilpailuvirastossa. Miten katsot hyötyneesi loppuvuoteen ajoittuneesta omasta harjoittelujaksostasi? Työskentelin viraston Toimialat 2 -ryhmässä, ja koska teletoimiala, jota käsittelemäni kilpailunrajoitus koski, ei ole alana minulle aivan vieras, pääsin kunnolla hommiin heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Henkilökohtaiset suhteet edesauttavat merkittävästi tehokasta yhteistyötä KIVIn ja AVIn välillä, ja harjoittelun aikana minulla oli mahdollisuus tutustua hyvin kiviläisiin. Myös KIVIn sisäisten prosessien tunteminen helpottaa yhteistyötä ja auttaa ymmärtämään, miten AVI voi parhaiten tukea KIVIn toimintaa. Harjoittelujaksolla 3

4 Kalle Tervo pääsin vahvistamaan myös tarkastusosaamistani. Miten aluehallintovirastojen kilpailuvirkamiehet osallistuvat kartellien selvittämiseen? Kartellien etsiminen ja selvittäminen AVIssa ei eroa merkittävästi vastaavasta työstä KIVIssä. Kun tietoomme tulee kartelliepäily, se välitetään edelleen myös KIVIn tietoon. Tässä apuna käytämme muun muassa KI- VIn verkkosivujen vihjelinkkiä. AVI sopii KIVIn kanssa tapauskohtaisesti, mikä osuus kartelliasian selvittämisestä hoidetaan missäkin. Alkuvuodesta selvittelimme yhdessä KIVIn kanssa yhtä kiintoisaa kartellivihjettä, ja tarkastukselle lähtökin oli lähellä. Vuonna 2011 aluehallintovirastojen virkamiehet kiersivät kuntien hankintayksiköissä jakamassa tietoa kartellien tunnistamisesta ja torjunnasta. Kun tietoomme tulee kartelliepäily, se välitetään edelleen myös KIVIn tietoon. Toiveena on, että jatkossa julkisilta hankintayksiköiltä saadaan enemmän tietoa tarjouskilpailuissa ilmenneistä mahdolliseen kartelliin viittaavista ilmiöistä. Työtä on tarkoitus jatkaa myös tänä vuonna. Miten parantaisit aluehallintovirastojen mahdollisuuksia kilpailuasioiden eteenpäin viemisessä? Yhteistyötä sekä KI- VIn suuntaan että aluehallintovirastojen välillä on syytä yhä tiivistää. Aluehallinto-organisaation kilpailuasioihin käytettävissä olevat resurssit saadaan hyödynnettyä tehokkaasti vain jatkuvan ja läheisen yhteistyön avulla. Eri alueiden aluehallintovirastot voisivat erikoistua eri tyyppisiin asioihin tai tiettyihin markkinoihin. Tätä kautta lisääntyvä asiantuntijuus voisi myös osaltaan lisätä alueellisista kilpailuvalvonnan resursseista KIVIlle koituvaa hyötyä. n MS Muutkin AVIt aktiivisia Kaikki aluehallintovirastot järjestivät viime vuonna julkisille hankintayksiköille tilaisuuksia kartellien paikantamisesta ja havaitsemisesta, painottaa AVI-yhteistyöstä Kilpailuvirastossa vastaava erikoistutkija Jussi Pääkkönen. Yhteistyötä AVIen ja hankintayksikköjen välillä on tarkoitus jatkaa myös kuluvana vuonna. Sen lisäksi, että AVIt selvittävät omien toimialueidensa kilpailunrajoituksia, ne ovat usein mukana myös maanlaajuisia kilpailunrajoituksia koskevassa selvitystyössä. AVIen kilpailuasioita hoitavilla virkamiehillä on vankkaa kokemusta muun muassa yrityksiin tehtävistä tarkastuksista sekä hinnoitteludatan keräämisestä ja analysoinnista. Tällainen osaaminen on merkittävä voimavara kilpailuvalvonnassa, korostaa Pääkkönen. AVEilla on paljon kontaktipintaa myös oman toimialueensa elinkeinoelämään ja kuntasektoriin, mikä on merkittävä asia sekä kilpailuvalvonnan että kilpailunedistämisen kannalta. Kilpailunedistämisessä AVIen yhtenä merkittävänä tehtävänä tulevat jatkossa olemaan kilpailuneutraliteettiasiat. Kilpailuneutraliteettiin liittyvät kysymykset olivat muiden kilpailuasioiden ohella näkyvästi esillä myös KIVIn ja AVIen viime vuonna yhdessä järjestämissä seminaareissa, joita pidettiin Maarianhaminassa, Turussa, Lahdessa, Vaasassa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. 4

5 Hankintaviranomaiset aitiopaikalla Katri Löytty Jyväskylän kaupungin hankinta-asiantuntijat Katri Löytty ja Antti Tuukkanen korostavat markkinoiden rakenteen ja niiden toiminnan tuntemisen tärkeyttä kartellien tunnistamisessa. Hankintaväki hankkii tietoa markkinatoimijoista mm. ennen kilpailutusta tehtävällä markkinakartoituksella ja pitämällä sopimuskauden aikana aktiivisesti yhteyttä sopimustoimittajaan. Hankintavirkamiehillä on asemansa puolesta aitiopaikka havainnoida markkinahäiriöitä, painottaa Tuukkanen. Kartellien tunnistaminen on kuitenkin jokseenkin hankalaa, sillä emme useinkaan saa kokonaiskuvaa markkinoista. Esimerkiksi erittäin kilpailluilla markkinoilla hinnat voivat olla jo luonnostaan lähellä toisiaan, eikä kyseessä välttämättä ole lain kieltämä hintasopimus. Toisaalta taas kilpailuttamisen lakisääteinen avoimuus ja ylipäänsä onnistuneen kilpailutuksen tekeminen edellyttävät asian ennakkoilmoitusta hyvin laajalle yrityspiirille. Tämä voi mahdollistaa sen, että yrityksille jää aikaa sekä tarjoustensa yhteensovittamiseen että erilaisten peitetoimien suunnitteluun. TIINA RUOTTINEN Kilpailutustilanteessa etenkin, jos kartellista herää epäilyksiä olisi tärkeää vaihtaa tietoja ja kokemuksia muiden hankintaviranomaisten kanssa siinä määrin kuin se on mahdollista, korostaa Löytty. Tietoisuus kartelleista lisääntynyt Asfaltti- ja metsäkartellin saama julkisuus on lisännyt kartellitietoisuutta, mikä näkyy myös hankintayksiköiden toiminnassa. Kartellien esiin nostaminen mediassa muistuttaa siitä, että aina pitää olla tarkkaavainen. Kartellitapausten uutisointi on tuonut esiin uudella tavalla kartellien laajuuden ja Suomen markkinoiden pienuuden. Toisin sanoen, markkinoiden toimimattomuus koskee hyvin helposti koko maata, eikä ainoastaan tietyn kaupungin tai alueen sopimuksia, Tuukkanen toteaa. Hankintaviranomaisten välisellä yhteistyöllä voitaisiin hänen mukaansa nopeuttaa ja helpottaa kartellien paljastumista. Antti Tuukkanen TIINA RUOTTINEN AVIlta arvokasta tietoa Aluehallintoviraston ylitarkastaja Kalle Tervo vieraili syksyllä Jyväskylän kaupungin hankintayksikössä kertomassa kielletyistä kilpailunrajoituksista ja kartellien tunnistamisesta. Löytty ja Tuukkanen toivovat yhteistyön AVIn kanssa jatkuvan myös tulevaisuudessa, sillä vierailu antoi arvokasta tietoa ja ajatuksia myös jatkopohdintoja varten. Olisi hyvä lisä työhömme, jos AVI ilmoittaisi meille esimerkiksi kartelliherkistä aloista ja kartelliasioissa annetuista päätöksistä, toivoo Tuukkanen. Kommentteja otetaan mielellään vastaan myös Jyväskylässä parhaillaan suunnitteilla olevasta sopimuksiin lisättävästä kartellilausekkeesta, jossa tarjouksen tekijä vakuuttaa tehneensä tarjouksensa itsenäisesti. n EK Vinkkejä tarjouskartellin havaitsemiseen Tarjouskilpailussa hävinneiden yritysten tarjoukset ovat kaikki olennaisesti korkeampia kuin voittanut tarjous. Eri yritysten toimittamissa asiakirjoissa on epäilyttävää samankaltaisuutta tai tarjouksen toimitustapa kielii yhteistyöstä. Tarjoushinnat ovat samankaltaisia vuodesta toiseen tai yhtenäistyvät yhtäkkiä ilman selkeää syytä. Jokin viittaa siihen, että yrityksessä tiedetään jotain kilpailijoiden tarjouksista. (Lähde: Esite tarjouskartellien havaitsemisesta, Kilpailuvirasto 2012) 5

6 Päivittäistavarakaupalla vahva ase Vuoden alussa julkaistun päivittäistavarakaupan ostajavoimaa koskevan Kilpailuviraston selvityksen mukaan kauppa hyödyntää vahvaa asemaansa suhteessa tavarantoimittajiin useilla sellaisilla tavoilla, joita voidaan pitää terveen ja toimivan kilpailun kannalta kyseenalaisina. Kaupan vahvan aseman ilmentymiä ovat erityisesti vastikkeettomat markkinointirahat ja riskien siirto tavarantoimittajille. Yksiselitteisesti kiellettyjä, vakavia kilpailunrajoituksia ei selvityksessä kuitenkaan havaittu. Selvityksestä vastasivat Kilpailuvirastossa erikoistutkijat Tom Björkroth, Heli Frosterus ja Eija Palo sekä tutkija Milla Kajova. Ostajavoiman käyttöön liittyviä ilmiöitä tutkittiin muun muassa kaupalle ja elintarviketeollisuudelle suunnattujen kyselyjen avulla. Tutkittuja toimialoja olivat liha-, leipomo-, mylly- sekä lemmikkieläinruokateollisuus. Ostajavoimaan liittyvien käytäntöjen ohella on tärkeää arvioida myös muita kuluttajien ostospaikan valintaan vaikuttavia seikkoja kuten myymälöiden sijoittumiseen ja niiden yhteyteen sijoitettavien oheispalvelujen tarjontaan liittyviä menettelyjä. Kaupan sijainninohjauksella, kaavoituksesta vastaavilla viranomaisilla ja esimerkiksi alkoholin vähittäismyyntimonopolilla on selvityksen mukaan merkittävä vaikutus tasapuolisten kilpailuedellytysten luomiseen Suomen päivittäistavarakaupassa. Markkinointirahat usein vastikkeettomia Merkittävä osa viraston kyselyyn vastanneista tavarantoimittajista ei koe saavansa kaupalle maksamilleen markkinointirahoille muuta vastinetta kuin mahdollisuuden päästä mukaan kaupan valikoimiin. Teollisuuden edustajien näkemyksen mukaan rahoille ei aina edes sovita mitään vastinetta. Vastikkeettomat markkinointirahat ovat omiaan nostamaan tuotteiden hintoja, koska tavarantoimittajat pyrkivät joka tapauksessa siirtämään kaikki kustannuksensa hintoihin. Erityisen haitallisesti käytäntö vaikuttaa uusien yritysten markkinoille pääsyyn ja sitä kautta koko alan kilpailutilanteeseen. Vastikkeettomat maksut voivat lisäksi vaikuttaa laajemminkin hintakilpailun laimenemiseen alalla. Riski siirretään tavarantoimittajalle Selvityksessä tuli esiin monia tapoja, joiden avulla kauppa siirtää omaa riskiään tavarantoimittajille. Takaisinostovaatimukset myymättä jääneisiin tuotteisiin liittyen ovat näistä yleisin tapa. Riskinsiirron myötä kasvavan epävarmuuden seurauksena ovat tyypillisesti muun muassa tuotannon supistaminen ja hintojen korotuspaineet. Selvityksessä havaitut kaupan ja tavarantoimittajien väliset käytänteet ovat kilpailulain soveltamisen kannalta niin sanotulla harmaalla alueella. Myös tavarantoimittajien innovaatiohalukkuus saattaa laskea. Tavarantoimittajien ohella riskinsiirrolla voi olla vaikutusta myös heikommassa asemassa oleviin kilpaileviin kaupan toimijoihin: jos yksi kaupan toimija onnistuu siirtämään omaa riskiään tavarantoimittajalle, seurauksena voi olla se, että tavarantoimittaja pyrkii saamaan itselleen aiempaa paremmat ehdot neuvotellessaan ostajavoimaltaan heikompien toimijoiden kanssa. Omat tuotemerkit yleistyvät Kaupan omien tuotemerkkien eli ns. private label -tuotteiden määrän kasvu hyödyttää kuluttajia, koska se laajentaa tuotevalikoimaa ja alentaa hintoja. Ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä pidemmällä aikavälillä, koska kaupalla on niin vahva asema valikoimanhallinnassa ja hinnoittelussa. Kauppa saa teollisuuden kanssa käytävissä neuvotteluissa etukäteen tiedon uusista merkkituotteista, minkä lisäksi sillä on omien tuotemerkkiensä valmistuttajana aiempaa paremmat tiedot tuotteiden kulurakenteesta. Tavarantoimittajien vastausten mukaan kauppa hinnoittelee lisäksi merkkituotteet varsin usein omia tuotemerkkejään kalliimmiksi. "Reilua kilpailua, reilut markkinat" Selvityksessä havaitut kaupan ja tavarantoimittajien väliset käytänteet ovat 6

7 ma suhteessa tavarantoimittajiin kilpailulain soveltamisen kannalta niin sanotulla harmaalla alueella. Kilpailuviraston ylijohtaja Juhani Jokisen mukaan kilpailulainsäädännön soveltaminenkaan ei ole silti jatkossa täysin poissuljettua. Kaupan neuvottelu- ja ostajavoima sinänsä ei automaattisesti merkitse kilpailun puuttumista tai sen vääristymistä, mutta havaittujen ilmiöiden luonne ja näkemykset näiden yleisyydestä luovat kuitenkin Jokisen mielestä selvästi tarpeen jatkotoimenpiteille. Julkistamistilaisuudessa selvityksen vastaanottanut työministeri Lauri Ihalainen toivoi Kilpailuviraston selvittävän jatkossa myös alkutuotannon ja teollisuuden välisiä suhteita. Ihalaisen mukaan myös ministeriötasolla on pohdittava, riittääkö nykyinen lainsäädäntö tai itsesääntely takaamaan reilun kilpailun ja reilut markkinat kaikille elintarvikeketjun osapuolille. Ratkaisuja kaivataan Tuore selvitys parantaa Elintarviketeollisuusliiton (ETL) mukaan kuluttajien ja yhteiskunnan päättäjien ymmärrystä elintarvikeketjun toiminnasta ja mahdollistaa käytäntöjen kehittämisen. ETL on lisäksi ilmoittanut olevansa osaltaan valmis etsimään Kilpailuviraston esille nostamiin haasteisiin pysyviä ratkaisuja, jotka tukevat elintarvikeketjun kilpailukykyä. Myös Päivittäistavarakauppayhdistyksessä (PTY) suhtaudutaan myönteisesti aikomukseen selvittää tarkemmin viraston esille tuomia käytäntöjä kaupan ja teollisuuden välillä. PTY on kuitenkin korostanut, että kilpailua edistettäisiin parhaiten kaupan sääntelyä purkamalla. Keskeisiä sääntelyn pullonkauloja ovat yhdistyksen mukaan kaupan rakentamiseen ja alkoholin vähittäismyyntiin liittyvät kysymykset, jotka nostettiin esiin myös Kilpailuviraston selvityksessä. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) vaatii puolestaan, että selvityksessä esitetyt kyseenalaiset käytännöt kaupan ja teollisuuden välillä tulisi poistaa mahdollisimman pikaisesti. Jos käytäntöihin ei pystytä puuttumaan kilpailuoikeudellisin keinoin, Suomessa olisi MTK:n mukaan otettava Britannian tavoin käyttöön asiamiesjärjestelmä, jolla olisi toimivalta puuttua epäreiluihin sopimusehtoihin. n EK (Lähteet: ETL:n, PTY:n ja MTK:n tiedotteet ) Päivittäistavarakauppaa koskeva raportti on julkaistu Kilpailuviraston Selvityksiä-sarjassa numerolla 1/2012. Raportti löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta > Julkaisut. Painettuna raporttia voi tilata osoitteesta 7

8 Tarvetta kaukolämmön h Kilpailuvirasto on lopettanut toistaiseksi vuonna 2009 käynnistämänsä kaukolämpöalaa koskevat selvitykset. Mikään tutkituista maan kymmenestä suurimmasta kaukolämpöyhtiöstä ei selvitysten mukaan hinnoitellut vuosina kaukolämpöä tavalla, jota olisi voitu pitää kilpailunrajoituslain (nyk. kilpailulaki) kieltämänä kohtuuttomana hinnoitteluna. Selvitysten lopettaminen ei tarkoita kuitenkaan sitä, että hinnoittelun taso ja kilpailuolosuhteet toimialalla olisivat ongelmattomia. Onkin mahdollista, että virasto ottaa alan hinnoittelun myöhemmin uudelleen käsittelyyn. antti hovila Tarve uuteen käsittelyyn riippuu hintatason ohella oleellisesti myös siitä, miten kaukolämmön ja sille vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen keskinäiseen markkina-asemaan vaikuttava sääntely kehittyy. Sääntely voi liittyä esimerkiksi kaavoitukseen, rakentamismääräyksiin tai maalämmön rakentamisrajoituksiin. Jos muiden lämmitysmuotojen kilpailuasemia heikennetään sääntelyn avulla tilanteessa, jossa kaukolämpöalan hintataso on jo valmiiksi osoittautunut suhteellisen korkeaksi, riski ylilyönteihin kaukolämmön hinnoittelussa kasvaa, toteaa kaukolämpöselvityksestä KIVIssä vastannut erikoistutkija Juha Karjanlahti. Lämmitysmuodon valintavaihe on kilpailun kannalta kriittinen, koska kaukolämpöverkkoon liittymisestä aiheutuu kiinteistölle merkittäviä kuluja ja lämmitystavan vaihtaminen myöhemmin on jo tehtyjen suurten alkuinvestointien vuoksi erittäin vaikeaa. Vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen olemassaolo ja sen heijastusvaikutukset myös vanhoihin asiakkaisiin vähentävät yritysten mahdollisuuksia kohtuuttomuuden tunnusmerkit täyttäviin selkeisiin ylilyönteihin hinnoittelussa. Ylilyönnit kiellettyjä Kohtuuton hinnoittelu on yksi kilpailusäännöksissä kielletyn määräävän markkina-aseman väärinkäytön muodoista. Sekä EU:n yleisen että kotimaisen oikeuskäytännön perusteella kohtuuttomuus edellyttää kuitenkin selkeää ylilyöntiä hinnoittelussa. 8

9 intasääntelylle? Tutkimusten kohteina olleiden kaukolämpöyhtiöiden keskimääräinen hintataso osoittautui korkeaksi, kun liiketoiminnan kannattavuus ja toiminnan riskitaso otetaan huomioon, mutta kilpailusäännösten edellyttämä puuttumiskynnys ei ylittynyt. Virasto aikoo silti myös jatkossa seurata alan hinnoittelua. Yleensä mahdollisuus kohtuuttomien hintojen perimiseen syntyy silloin, kun kuluttajille ei ole tarjolla riittävästi vaihtoehtoisia tuotteita tai palveluita ja kun uutta tuote- tai palvelutarjontaa ei pääse syntymään helposti. Keskeinen kysymys kaukolämmön kohdalla onkin se, voidaanko vaihtoehtoiset lämmitysmuodot tulkita todellisiksi vaihtoehdoiksi niin, että ne estävät kaukolämpöyhtiöitä hyötymästä markkina-asemastaan asiakkaidensa kustannuksella, Karjanlahti toteaa. Ensisijainen keino hinnoitteluongelmien välttämiseksi ja ratkaisemiseksi tulisi aina olla valinnan mahdollisuuksien turvaaminen kuluttajille niin, että turvataan kilpailun toimivuus ja vältetään markkinoiden tarpeeton sääntely. Kilpailusäännösten ensisijaisten tavoitteiden toteutuminen saattaa jopa vaarantua, jos viranomainen puuttuu liian herkästi hinnoittelun tasoon ja jos kilpailevien tuotteiden tulo markkinoille häiriintyy sitä kautta. Joissakin tilanteissa sääntely saattaa kuitenkin olla tarkoituksenmukainen vaihtoehto, jos kuluttajien etua ei voida muuten turvata. Jos kaukolämmön hinnoittelua halutaan valvoa kilpailulain kohtuutonta hinnoittelua koskevan säännöksen soveltamista yksityiskohtaisemmin, kyseeseen tulee lähinnä toimialan erityssääntely. Kilpailuviraston kaukolämpöselvityksen tulokset antavat viitteitä siitä, että markkinoiden kehityksessä on myös erityissääntelyä puoltavia piirteitä. n EK Lisää tietoa kaukolämpöselvityksestä löytyy KIVIn julkaisemasta tiedotteesta. jossa asiaa on avattu poikkeuksellisen laajasti. Tiedote löytyy osoitteesta wwww.kilpailuvirasto.fi Kilpailulain perusteella voidaan puuttua vain selkeisiin ylilyönteihin hinnoittelussa. Erityissääntelylle tarvetta? 9

10 Tapahtumarikas vuosi 2011 Kilpailuvirasto teki viime vuonna tarkastuksia kaikkiaan seitsemässä asiassa, joista pääosa koski kartelliepäilyjä. Selvitettävänä oli lisäksi lukuisia muita kartelliepäilyjä. Seuraamusmaksuesityksiä markkinaoikeudelle tehtiin yksi. Tapaus koskee kilpailijoiden välistä kiellettyä yhteistyötä Rovaniemellä järjestetyissä tarjouskilpailuissa. Yrityskauppavalvonnassa tutkittiin 28 kauppaa, joista 26 hyväksyttiin sellaisenaan ensimmäisessä käsittelyvaiheessa. Näistä tarkempia selvityksiä edellyttivät Ingman Ice Creamin myynti Unileverille, brittiläisen Flyben ja Finnairin yhteisyritys sekä Bonnier/ WSOY-järjestely. Jatkokäsittelyyn siirrettiin kaksi tapausta: Terveystalon ja Oulun Diakonissalaitoksen (ODL) välinen kauppa ja NCC:n ja Destian välinen asfalttialan kauppa. Terveystalon ja ODL:n välisen kaupan hyväksymisen ehdoksi asetettiin sittemmin sitoumukset, jotka koskivat Oulun sairaalapalveluja sekä Kajaanin ja Kemi-Tornion lääkäripalveluja. Ilman sitoumuksia uhkana olisi ollut palvelujen hintojen nousu, sillä Pohjois-Suomen kaikki yksityissairaalat ja pääosa Kemi-Tornion ja Kajaanin yksityisistä yleis- ja erikoislääkäripalveluista päätyivät kaupan seurauksena Terveystalon haltuun. Toinen kieltoesitys kautta aikojen NCC:n ja Destian välisen yrityskaupan jatkokäsittely päättyi Suomen yrityskauppavalvonnan historiassa kautta aikojen toiseen kieltoesitykseen markkinaoikeudelle. Kieltoesityksen tekeminen jäi lopulta ainoaksi ratkaisuvaihtoehdoksi, koska kaupan osapuolten virastolle toimittamien sitoumusten ei voitu katsoa poistavan tehokkaasti yrityskaupasta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia kilpailulle. MAO vahvisti KI- VIn analyysin ja hyväksyi kaupan yritysten KIVIlle toimittamia sitoumuksia tiukemmilla ehdoilla. NCC ja Destia peruivat kuitenkin MAO:n ratkaisun jälkeen alkuperäisen järjestelynsä ja solmivat uuden sopimuksen, jossa kaupan kohdetta oli muutettu ja joka ei aiheuttanut alkuperäisessä järjestelyssä havaittuja haitallisia kilpailuvaikutuksia. Uusi järjestely voitiin näin hyväksyä KIVIssä sellaisenaan. Sääntelylasiat näkyvästi esillä Kilpailun edistämisen sektorilla KIVI osallistui muun muassa viiden uuden palvelualan työryhmän työskentelyyn. Näistä merkittävin käsittelee postin yleispalvelun rahoitusta. Lisäksi julkaistiin Kilpailukatsaus 2 -selvitys, jossa tuodaan esiin sääntelyn markkinavaikutuksia sekä vaikutusarviointiin liittyviä puutteita Suomessa. Myös päivitystavarakauppaan ja kaukolämpöön liittyvät selvitykset valmisteltiin viime vuoden kuluessa (ks. sivut 6 ja 8). Lisäksi annettiin yli 50 lausuntoa erilaisista säädöshankkeista. n Asiantunteva ja oikealla asialla oleva virasto KIVI selvitytti jälleen viime vuoden lopulla sidosryhmiensä mielikuvia ja näkemyksiä toiminnastaan ja sen tuloksista. Tutkimuksen kohteena olivat poliittiset päättäjät, elinkeinoelämä, julkishallinto, kilpailujuristit sekä tutkimuslaitosten ja median edustajat. Viraston palvelukuvaa tutkittiin nyt selvityksessä ensimmäistä kertaa. Tuloksista ilmenee, että viraston henkilöstön ammattitaitoa ja asiantuntemusta pidetään erittäin vahvana, ja viraston kanssa koetaan olevan helppoa tehdä yhteistyötä. Viraston päätöksiä pidetään myös oikeina ja laadukkaina. Kehitettävää on kuitenkin edelleen avoimuudessa ja sidosryhmien näkemysten kuuntelemisessa. Parhaiten KIVI on sidosryhmien mielestä onnistunut kartellien torjunnassa, mutta myös yrityskauppavalvonnassa on vastausten mukaan onnistuttu hyvin. Kilpailijoiden keinotekoisessa poissuljennassa ja markkinoiden avaamisessa on puolestaan onnistuttu kohtalaisen hyvin. Suurimmalla osalla vastaajista oli ollut varsin paljon kontakteja virastoon, mutta mielikuva KIVIstä muodostuu silti paljolti myös median välityksellä. Eniten kontakteja virastoon oli ollut kilpailunrajoitusasioihin liittyen. mutta esimerkiksi julkisen hallinnon edustajista lähes 60 % ilmoitti syyksi kontaktiin markkinoiden avaamisen ja sääntelyn kehittämisen.

11 Jälleenmyyntihintojen määrääminen johti miljoonasakkoihin Markkinaoikeus antoi joulun alla ratkaisun, jossa se määräsi Iittala Group Oy Ab:lle kolmen miljoonan euron sakot kielletystä määrähinnoittelusta vuosina Päätös perustui Kilpailuviraston vuonna 2010 tekemään seuraamusmaksuesitykseen. Kyseiseen tapaukseen liittyy seikkoja, jotka korostavat määrähinnoittelun haitallisia vaikutuksia markkinoilla. Markkinaoikeus päätyi päätöksessään rikkomuksen osalta samaan lopputulokseen kuin Kilpailuvirasto: yrityksen menettelyssä oli kyse hintojen vahvistamisesta, jonka tarkoituksena oli korottaa hintatasoa ja estää jälleenmyyjiä kilpailemasta keskenään. Määrähinnoittelu oli yrityksessä vakiintunut ja systemaattinen tapa, joka heijastui kaikkeen toimintaan vähintään kahden ja puolen vuoden ajan. Kyse oli lisäksi koko organisaation tasolla toteutetusta tavanomaisesta toimintatavasta, ei vain yksittäisten henkilöiden toiminnasta. Määrähinnoittelu oli kohdistunut kaikkiin yrityksen jälleenmyyjiin Suomessa ja rajoittanut muun muassa niiden kauppojen toiminnanvapautta, joiden valitsema liiketoimintamalli perustuu tuotteiden keskimääräistä edullisempaan hinnoitteluun. Myöskään alennuskampanjoita ei oltu voitu järjestää. Menettelyyn puuttuminen ja tapauksen vieminen markkinaoikeuteen oli Kilpailuviraston mielestä tärkeätä erityisesti kuluttajille aiheutuneen haitan vuoksi. Myös markkinaoikeus katsoi päätöksessään, että kuluttajat olivat todennäköisesti maksaneet määrähinnoittelun johdosta korkeampia hintoja Iittalan tunnetuimmista tuotteista. n Visa ja Mastercard -maksut seurannassa KIVI on jo vuosia seurannut yhtenäisen euromaksualueen (SEPA, Single Euro Payments Area) vaikutuksia Suomen korttimaksamisen markkinoilla. Osana arviointia virasto on selvittänyt Visan ja MasterCardin korttimaksuissa Suomessa käytössä olevien pankkien välisten toimitusmaksujen (Interchange Fee) toimintamekanismit ja tasot. Selvitystensä perusteella virasto on poistanut toimitusmaksuasian käsittelystä, mutta tulee kuitenkin jatkossakin seuraamaan maksujen tason kehitystä Suomessa. Jos myöhemmin todetaan, että toimitusmaksujen taso ei ole kilpailuoikeudellisesti hyväksyttävä, asia otetaan virastossa uudelleen käsittelyyn. Aiemmin laajasti käytössä ollut kansallinen pankkikortti tullaan SE- PAn myötä korvaamaan pankkikohtaisin päätöksin Visan ja MasterCardin debit-korteilla. Näiden kansainvälisten korttiyhtiöiden hinnoittelurakenteisiin liittyy tapahtumakohtaisia pankkien välisiä toimitusmaksuja. Kansallisessa pankkikorttijärjestelmässä ei ole käytössä vastaavia maksuja. Visan ja MasterCardin rajat ylittävän, monenvälisesti sovitun toimitusmaksun (ns. MIF-maksu) kilpailuoikeudellinen hyväksyttävyys on Euroopan komission päätöskäytännön mukaan riippuvainen maksun tasosta. Ollakseen hyväksyttäviä toimitusmaksujen tulee luoda kuluttajille ja kauppiaille sellaisia tehokkuushyötyjä, jotka ylittävät niiden kilpailunvastaiset vaikutukset. Tehokkuushyötyjä voidaan puolestaan päätöskäytännön mukaan olettaa syntyvän vain, jos toimitusmaksun taso on riittävän alhainen. Asian arviointiin KIVIssä on vaikuttanut osittain se, että Suomen markkinat ovat käymässä läpi merkittävää muutosta. Visan ja MasterCardin korttitapahtumien vastaanottopalvelujen pääasiallisena tarjoajana Suomessa on toiminut Luottokunta. Markkinatoimijoiden määrä on kuitenkin kasvamassa, koska pankkikortin korvautuminen Visan ja MasterCardin maksukorteilla lisää näiden korttitapahtumien määrää ja toiminnan kiinnostavuutta. Suomessa sovellettavat pankkien väliset toimitusmaksut ovat lisäksi muun Euroopan tasoon verrattuna melko alhaisella tasolla. Asian arviointiin vaikutti myös se, että Visa ja MasterCard -tapaukset ovat edelleen vireillä EU-tasolla. Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Arttu Juuti p. (09) ja erikoistutkija Pirjo Aspinen, p. (09)

Päivittäistavarakaupan ostajavoimaa koskeva Kilpailuviraston selvitys. Erikoistutkijat Tom Björkroth ja Heli Frosterus

Päivittäistavarakaupan ostajavoimaa koskeva Kilpailuviraston selvitys. Erikoistutkijat Tom Björkroth ja Heli Frosterus Päivittäistavarakaupan ostajavoimaa koskeva Kilpailuviraston selvitys Erikoistutkijat Tom Björkroth ja Heli Frosterus Selvityksen tavoite ja näkökulma Miten kaupan ostajavoima vaikuttaa pt-kaupan ja elintarviketeollisuuden

Lisätiedot

Kilpailuviraston kaukolämpöalaa koskevat selvitykset

Kilpailuviraston kaukolämpöalaa koskevat selvitykset Juha Karjanlahti Kilpailuviraston kaukolämpöalaa koskevat selvitykset Kilpailuvirasto lopetti vuoden 2011 lopulla vuonna 2009 käynnistämänsä kaukolämpöalaa koskevat selvitykset. Ilmeni, että mikään tutkituista

Lisätiedot

Maatalous elintarvikeketjun puristuksessa. Marica Twerin, MTK:n maatalouslinja

Maatalous elintarvikeketjun puristuksessa. Marica Twerin, MTK:n maatalouslinja Maatalous elintarvikeketjun puristuksessa Marica Twerin, MTK:n maatalouslinja Svenska konkurrensverket huhtikuu 2011 Mat och marknad från bonde till bord Suomen päivittäistavarakauppa Suomessa on erittäin

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle.

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle. Päätös 1 (5) 1 Asia Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle 2 Osapuolet Parikkalan kunta Toimenpidepyynnön tekijä: Melkoniemen vesiosuuskunta, Parikkala 3 Ratkaisu

Lisätiedot

Kartellit ja julkiset hankinnat

Kartellit ja julkiset hankinnat Kartellit ja julkiset hankinnat Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Apulaisjohtaja Mika Hermas Apul Teemoja Yleistä kartelleista ja niiden torjunnasta Tarjouskartellit ja niiden ilmenemismuodot

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Ei näyttöä kilpailulain tarkoittamasta kohtuuttomasta hinnoittelusta

Ei näyttöä kilpailulain tarkoittamasta kohtuuttomasta hinnoittelusta Kirje 1 (6) Dnro 431/14.00.00/2009 Kilpailuviraston kaukolämpöselvitys Ilmoitus selvitysten lopettamisesta Ei näyttöä kilpailulain tarkoittamasta kohtuuttomasta hinnoittelusta Kilpailuvirasto lopettaa

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Kaukolämpöön liittymisvelvollisuus

Kaukolämpöön liittymisvelvollisuus Kaukolämpöön liittymisvelvollisuus Lakiklinikka/ KUMA 2015 Susanna Ijäs, lakimies, VT Suomen Kuntaliitto Voidaanko ketään velvoittaa liittymään kaukolämpöverkkoon? MRL 57 a Asemakaavassa voidaan antaa

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen Muistio 1 (5) Käteistä kaupan kassalta - yleinen palvelukuvaus 1 Käteisen saatavuus Suomessa 2 Käteistä kaupan kassalta Käteisen jakelukanavista merkittävin on Otto.-automaattiverkko, jonka kautta jaetaan

Lisätiedot

Rakennusalan markkinoiden toimivuus ongelma-alueita ja edistämisen mahdollisuuksia

Rakennusalan markkinoiden toimivuus ongelma-alueita ja edistämisen mahdollisuuksia Rakennusalan markkinoiden toimivuus ongelma-alueita ja edistämisen mahdollisuuksia Loppuraportin julkistamistilaisuus 18.6.2008 Tutkimuspäällikkö Ari Ahonen Selvityksen toteutus Lähtökohdat Asuntojen hintakehitys

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä Juha Kontkanen Hankintalaki mahdollistaa ryhmittymänä tarjoamisen Hankintalaki mahdollistaa tarjouskilpailuun osallistumisen ryhmittymänä. Ryhmittymästä

Lisätiedot

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Päivi Kari Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailulain 1 :n 2 momentissa todetaan, että lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

1 Asia. 2 Hakija. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1(8) Dnro 154/14.00.10/2011 Julkinen versio 23.4.2015

1 Asia. 2 Hakija. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1(8) Dnro 154/14.00.10/2011 Julkinen versio 23.4.2015 Päätös 1(8) 1 Asia 1. Hakemus yrityskauppaa koskevien ehtojen poistamiseksi 2 Hakija 2. Valio Oy 3 Ratkaisu 3. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy Valion hakemuksen yrityskauppapäätöksessä (dnro 1151/81/99)

Lisätiedot

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012)

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Vetoomusvaliokunta 18.12.2012 ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) Asia: Vetoomus nro 0430/2012, Heikki Auvinen, Suomen kansalainen, hänen irtisanomisestaan Euroopan komission

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maanmittauspäivät 20. 21.3.2013 Seinäjoki Lainsäädäntöneuvos Jyrki Hurmeranta Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuutta on seurattu jatkuvasti

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Pertti Lindberg Työmarkkinaseminaari 20110915 Energia-alan hankinta ja kilpailutus Energiateollisuus

Lisätiedot

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015 Yleistä kilpailuneutraliteettisääntelystä Kilpailulain 4 a luku ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY. Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY. Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala SUORAVELOITUS PÄÄTTYY Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala 1 2 YDINVIESTEJÄ TERÄVÖITETTY MIGRAATIO ETENEE HITAASTI Suoraveloitusvaltakirjoista vasta 3 prosenttia on muunnettu

Lisätiedot

Asia. Asian vireilletulo. Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta. Päätös 1 (5) Dnro 1113/KKV14.00.10/2015 Julkinen versio 24.9.

Asia. Asian vireilletulo. Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta. Päätös 1 (5) Dnro 1113/KKV14.00.10/2015 Julkinen versio 24.9. Päätös 1 (5) Asia Yrityskaupan hyväksyminen: Bonnier Books Kauppa Suomi Oy / Akateemisen Kirjakaupan liiketoiminnot Asian vireilletulo Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 8.9.2015 ilmoitettu järjestely,

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Kysely ja tulosten yhteenveto: Julkisten hankintojen neuvontayksikkö www.hankinnat.fi 1 Kysely kestävistä hankinnoista Julkisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 4.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 4.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) 5 Oikaisuvaatimus rintamaveteraanien fysioterapiapalveluiden hankintapäätöksestä HEL 2014-005187 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa Yhtymähallitus 72 26.08.2014 Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014 Yhtymähallitus 72 1.Taustaa A-Klinikkasäätiö on tehnyt markkinaoikeuteen valituksen, joka koskee Espoon

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015 Lausunto 1 (2) Klepp Kirsi EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015 Finanssialan

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Vaihtoehtoinen riidanratkaisu OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Muuttuva tuomioistuinkulttuuri Taustaa: - Siviilijuttujen määrä käräjäoikeuksisissa ja ylemmissä tuomioistuimissa laskee -

Lisätiedot

PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä. Sanna Tihula

PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä. Sanna Tihula Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Sanna Tihula Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Viite: 483/09/JH KEMINMAAN KUNNAN VASTINE OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY:N HAKEMUKSEEN Keminmaan kunta (hankintayksikkö) kiistää Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetti - yrittäjäkentän näkökulma

Kilpailuneutraliteetti - yrittäjäkentän näkökulma Kilpailuneutraliteetti - yrittäjäkentän näkökulma Kuntaliiton ja KKV:n seminaari 15.11.2013: Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja kilpailuneutraliteetin valvonta Johtaja Antti Neimala, Suomen

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

VEROKIILAN OSIEN VAIKUTUS YRITYSTEN

VEROKIILAN OSIEN VAIKUTUS YRITYSTEN VEROKIILAN OSIEN VAIKUTUS YRITYSTEN KASVUMAHDOLLISUUKSIIN Mikko Martikainen Selvitys Palvelutyönantajien jäsenyritysten näkemyksistä työntekijän tuloverotuksen, työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen ja

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

BUSSILIIKENTEEN TARJOUSPYYNNÖN ASKELMERKIT. toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry 15.1.2013

BUSSILIIKENTEEN TARJOUSPYYNNÖN ASKELMERKIT. toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry 15.1.2013 BUSSILIIKENTEEN TARJOUSPYYNNÖN ASKELMERKIT toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry 15.1.2013 1. TARJOUSKILPAILUSTA SOPIMUKSEEN Tarjouspyyntö Tarjouspyyntö on kehotus tarjouksen

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 1411/13/2005 20.12.2005. Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000. Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006

Turvatekniikan keskus 1411/13/2005 20.12.2005. Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000. Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006 20.12.2005 Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000 Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006 Rakennustuotteiden markkinavalvontaa toteutetaan vuonna 2006 liitteenä olevan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Julkinen hankinta Hankinnan suunnittelu ja toteutus Kilpailutus valmistelu Sopimuskausi, esim.

Lisätiedot

Luomukasvisten tarjontaverkostostot Suomessa

Luomukasvisten tarjontaverkostostot Suomessa Luomukasvisten tarjontaverkostostot Suomessa ProLuomun luomukasvisarvoketjutyöryhmän kokous 12.8.2014 Sari Iivonen 24.10.2014 1 Euroopan maista opittua ja Suomessa sovellettavissa olevia näkökulmia: Kuluttajien

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

1. Asia. 2. Osapuolet. 3. Ratkaisu. 4. Asian vireilletulo. 5. Asiaselostus. 5.1. Liigan lähetysoikeuksien yhteismyynti

1. Asia. 2. Osapuolet. 3. Ratkaisu. 4. Asian vireilletulo. 5. Asiaselostus. 5.1. Liigan lähetysoikeuksien yhteismyynti Päätös 1 (8) 1. Asia 1. Jääkiekon SM-liiga Oy:n lähetysoikeuksien yhteismyyntijärjestely. 2. Osapuolet 2. Jääkiekon SM-liiga Oy 3. Toimenpidepyynnön tekijä: UrhoTV Oy 3. Ratkaisu 4. Asia poistetaan käsittelystä.

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi Tekninen lautakunta 258 06.08.2014 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi 859/00.04.00/2014 TEKLA 258 Valmistelija/lisätiedot: kaupungingeodeetti Kari Hartikainen,

Lisätiedot

Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014

Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014 Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014 Eeva Kiviniemi Juha Kontkanen Tarja Krakau Pilvi Takala Markkinaoikeuden ratkaisutilastot 700 600 500 400 300 200 100 472 461 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu

Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK ICT-hankintafoorumi 2.3.2012 Hankintasääntelyn vaikutus kilpailuun? Onnistuneen IT-hankinnan kannalta on haasteellista, jos ostoksen

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

Yhtenäinen euromaksualue SEPA

Yhtenäinen euromaksualue SEPA Yhtenäinen euromaksualue SEPA Miten maksaminen muuttuu ja kehittyy 1 Euro on paras asia EU:ssa Ostovoima säilyy vaikka liikutaan rajojen yli. Hintoja on helppo verrata. Ei rahanvaihto- tai siirtelykuluja.

Lisätiedot

EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa

EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa Kilpailuviraston uutislehti 1 2008 EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa EU:n kilpailuoikeuden soveltamiseen kaavaillaan tällä hetkellä useita uudistuksia. EU:n komissio suunnittelee määräävän

Lisätiedot

Uutta: Laaja ohjelma kilpailun edistämiseksi

Uutta: Laaja ohjelma kilpailun edistämiseksi Kilpailuviraston uutislehti 2 2012 Uutta: Laaja ohjelma kilpailun edistämiseksi Hallitus hyväksyi syyskuussa terveen kilpailun edistämisohjelman, jonka tavoitteena on lisätä kilpailua merkittävällä osalla

Lisätiedot

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Marja-Riitta Kottila Sisältö Mikä on elintarvikeketju? Case luomuketju Tuloksia toimivuudesta ja tiedonkulusta Ajatuksia hankevetäjille Elintarvikeketju

Lisätiedot

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön 1 Saatteeksi Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen. Monissa yrityksissä parhaillaan pohditaankin, miten suhtautua ja osallistua tähän uuteen

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus. 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus. 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat HMV-sääntelyn tiekartta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat Sisältö HMV-sääntely» Mitä ja miksi? HMV-sääntelyn punainen lanka Tiekartta 2013 2017» HMV-analyysit ja

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNTA KANSALLISILLE PANKEILLE TASAPUOLISET TOIMINTAEDELLYTYKSET SIIRTOHINNAT SÄILYTTÄMÄLLÄ

TALOUSVALIOKUNTA KANSALLISILLE PANKEILLE TASAPUOLISET TOIMINTAEDELLYTYKSET SIIRTOHINNAT SÄILYTTÄMÄLLÄ TALOUSVALIOKUNTA KANSALLISILLE PANKEILLE TASAPUOLISET TOIMINTAEDELLYTYKSET SIIRTOHINNAT SÄILYTTÄMÄLLÄ Kirsi Klepp 20.11.2015 1 SIIRTOHINNAN MAKSAA KORTTITAPAHTUMIEN VASTAANOTTAJA KORTINMYÖNTÄJÄLLE Kortinhaltija

Lisätiedot

Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa. Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 Anders Lundberg

Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa. Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 Anders Lundberg Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 2 Taustaa Reservien ylläpitovelvoitteet sovittu pohjoismaiden järjestelmävastaavien välisellä käyttösopimuksella.

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK-2015 strategian ydin Missio, visio ja arvot Missio = Perustehtävä, olemassaolon

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 10.11.2014 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region KESKIMAA 90 VUOTTA Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region OECD/IMHE 2006 ESITYKSEN RAKENNE 1. Hankkeen tarkoitus ja toteutus 2. OECD:n

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

PTY:n omavalvonnan tietopankki

PTY:n omavalvonnan tietopankki PTY:n omavalvonnan tietopankki ELATI III seminaari 20.4.2010 Johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry 20.4.2010 1 Päivittäistavarakauppa ry (PTY) Päivittäistavarakaupan alalla toimivien yhteisöjen

Lisätiedot

Työryhmä 5 Kuntoutuspalvelujen ostamista ohjaava hankintalaki ostajan näkökulmasta

Työryhmä 5 Kuntoutuspalvelujen ostamista ohjaava hankintalaki ostajan näkökulmasta Työryhmä 5 Kuntoutuspalvelujen ostamista ohjaava hankintalaki ostajan näkökulmasta 41. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10.4.2013 Kari Tolonen, Kela Hankinta- ja SOTE-lainsäädännön tavoitteiden yhteensovittamisen

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Sistu/Ktj/4 21.04.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Sistu/Ktj/4 21.04.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (5) 51 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jukka Relanderin toivomusponteen liittyen Keskustakirjaston hankesuunnitelman

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Hankintasopimuksen muuttaminen

Hankintasopimuksen muuttaminen Hankintasopimuksen muuttaminen Ajankohtaista julkisista hankinnoista Kuntamarkkinat Jonna Törnroos Lakimies Milloin kilpailutetun hankintasopimuksen ehtoja voidaan muuttaa? Sopimusoikeudellisen näkökulman

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012

Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012 Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta tehdessä. Kysymykset

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKSI OMAVALVONTA EI AINA

Lisätiedot

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Mervi Kuittinen Ehdokkaille ja tarjoajille ilmoittaminen Päätöksistä on ilmoitettava ehdokkaille

Lisätiedot

SIIRTO- OPISKELIJASELVITYS

SIIRTO- OPISKELIJASELVITYS YLIOPISTOJEN SIIRTO- OPISKELIJASELVITYS Mervi Jokipii Tampereen teknillinen yliopisto OHA-forumin koordinaattori 17.10.2012 Tavoite Tuottaa kuvaus siirtymiskäytäntöjen nykytilanteesta yliopistoissa Pohtia

Lisätiedot

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta Hansel Oy 1 Ympäristömerkin käyttäminen Direktiiviteksti Artiklassa 43 Merkit Ympäristö, reilu kauppa, luomu. Miten voi käyttää ympäristömerkkiä

Lisätiedot