KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO"

Transkriptio

1 KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

2 KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta Sisällysluettelo Johdanto Kiinteistöpalvelujen perustutkinto ja sen muodostuminen Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen Kiinteistönhoidon osaamisalan pakolliset tutkinnon osat Kiinteistön yleishoito ja valvonta LVI-järjestelmien hoito Valinnaiset tutkinnot osat Kiinteistön toimintakunnon arviointi Rakennustekniset korjaustyöt Ulkoalueiden hoito Koneiden käsittely Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista (ammatillisessa peruskoulutuksessa) Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (ammatillisessa peruskoulutuksessa) Yrityksessä toimiminen Huippuosaajana toimiminen Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 2 / 23

3 Johdanto Lain ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998,787/2014) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma jakaantuu kahteen osaan: opetussuunnitelman yleinen osa ja tutkintokohtainen osa. Tässä tutkintokohtaisessa opetussuunnitelmassa koulutuksen järjestäjä määrää Kiinteistöpalvelujen perustutkinto -koulutuksen ja tutkinnon järjestämisestä. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen määräykseen kiinteistöpalvelujen ammatillisen perustutkinnon perusteista 2014 (49/011/2014). Sataedun Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelman yleisessä osassa kuvataan Sataedun koulutus-, opetus- ja ohjaustoiminnan yhteiset periaatteet ja menettelytavat. Se ohjaa kaikkea Sataedun opetus ja ohjaus toimintaa: I Sataedu koulutuksen järjestäjänä II Ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkintoon valmistava koulutus III Aikuiskoulutus ja näyttötutkintotoiminta sataedu.fi 1. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto ja sen muodostuminen Kiinteistöpalvelujen tutkinnon muodostuminen määritellään Opetushallituksen kiinteistöpalvelujen perustutkinnon perusteissa (49/011/2014). Sataedussa järjestetään seuraavia tutkinnon osia: - Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen Osaamisala: Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja - Kiinteistön yleishoito ja valvonta - LVI-järjestelmien hoito Valinnaisia tutkinnonosia: - Kiinteistön toimintakunnon arviointi - Rakennustekniset korjaustyöt - Ulkoalueiden hoito - Koneiden käsittely Sataedu järjestää Satakunnassa kiinteistöpalvelujen koulutusta ammatillisena peruskoulutuksena kolmella eri paikkakunnalla. Koulutuksessa on huomioitu kiinteistöpalvelu-yritysten luonne ja alan lisääntynyt monimuotoisuus ja teknistyminen sekä se, että kaupunki- ja maaseutuympäristön tarpeet kiinteistöpalvelujen suhteen eroavat toisistaan. Tämä ohjaa Sataedun ja kiinteistöpalvelualan yhteistyökumppaneiden välistä yhteistyötä sekä toimintaa opiskelijan kannalta niin, että hänen ammattitaitonsa ja henkilökohtaiset valmiudet vastaisivat mahdollisimman hyvin alan työelämän Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava tutkinto ajoittuu kolmelle vuodelle: Osaamispistettä (osp) Tutkintonimike 1.vuosi 2. vuosi 3.vuosi Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 Kiinteistön yleishoito ja valvonta 30 LVI-järjestelmien hoito 30 Kiinteistön toimintakunnon arviointi 15 Rakennustekniset korjaustyöt 15 Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 3 / 23

4 Ulkoalueiden hoito 15 Koneiden käsittely 15 Yhteiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Valinnaisuuden toteuttaminen Perustutkintoon sisältyy valinnaisuutta tutkinnon rakenteessa kuvatulla tavalla. Sataedussa opiskelija voi suunnata osaamistaan opintopolkujen avulla. Ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat tukevat opiskelijoita valinnoissa. Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan tutkintoon. XXXX Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osilta vastaavat aikaisemmin suoritetut opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamista voidaan tunnustaa opiskelijalle tutkinnon pakollisiin, valinnaisiin tai vapaasti valittaviin osiin. Keskeisenä periaatteena on, että tunnustettava osaaminen on opetussuunnitelman ammattitaitovaatimusten ja keskeisen sisällön mukaista. Opiskelijan osaaminen ja sen taso selvitetään hänen vahvuuksiensa tunnistamiseksi ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseksi opiskelun alkuvaiheessa ja aina ennen uuden tutkinnon osan suorittamista. Opiskelija itse hakee tunnustamista. Ryhmänohjaaja vastaa opiskelijan henkilökohtaistamisesta. Opiskelijan eteneminen opinnoissa toteutuu yksilöllisesti ja perustuu hänen osaamiseensa. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voivat lyhentää tutkinnon suorittamisen aikaa oleellisesti. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jota päivitetään koko opiskelun ajan. Opiskelijan arviointi Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opiskelijan oppimista arvioidaan tutkinnonosien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden pohjalta. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä numeerista arviointia, vaan suoritusmerkintää S, kun opiskelijalla on mahdollisuudet suoriutua ammattiosaamisen näytöstä tai tutkintosuorituksesta vähintään T1 tasolla Osaamisen arviointiin perustuen opiskelijalle annetaan ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistukseen tulevat arvosanat arviointiasteikolla tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3. Arviointi perustuu tutkintojen perusteissa esitettyihin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavassa koulutuksessa ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä. Taitaja-kilpailujen semifinaaleihin ja finaaliin osallistuvan opiskelijan suoritus arvioidaan osana tai kokonaisuutena ammattiosaamisen näyttönä. Yhteisten tutkinnon osien neljästä temaattisesta kokonaisuudesta annetaan niiden osa-alueita opettaneiden opettajien toimesta yhteinen arvosana tutkintotodistukseen. Näiden neljän tutkinnon sisältämät osa-alueet arvioidaan opintokorttiin kunkin osa-alueen osaamistavoitteiden pohjalta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida osoittaa työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Opiskelijan arviointi toteutetaan toimintaohjeen Opiskelijan arviointi mukaisesti. Koulutuksen toteuttamistavat, oppimisympäristöt ja opiskelijan osaamisen arviointi määritellään tutkinnon osakohtaisesti. Tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi määritellään toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 4 / 23

5 2. Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat 2.1. Pakolliset tutkinnon osat Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen Kiinteistöpalvelujen perustutkinnontutkinnon perusteissa (OPH määräys 49/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISEN HANKKIMINEN Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa 1. selvittää kiinteistöpalvelualan asiakaskohteen palvelusopimuksiin liittyvien palvelu- ja laatukuvausten sisällöt 2. suunnitella työssään kohtaamansa asiakaspalvelutilanteen vaiheet 3. kohdata kiinteistöpalvelujen tuottajan erilaisia asiakkaita ja sidosryhmiä työssään 4. käyttää eri viestintämenetelmiä ulkoisissa ja sisäisissä asiakaspalvelutilanteissa 5. selvittää asiakkaan tilanteen ja tarjota hänelle palvelusopimuksiin liittyviä ratkaisuja 6. havainnoida ja tunnistaa kiinteistön viihtyvyyttä, kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta 7. käynnistää tarvittavia toimenpiteitä kiinteistöpalvelujen tuottajalla ja tarvittaessa hankkia ulkopuolista apua asiakkaalle 8. tunnistaa ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet mahdollisten vaara- ja poikkeustilanteiden ennaltaehkäisemiseksi 9. huomioida oman turvallisuutensa kannalta oleelliset asiat 10. opastaa kiinteistön käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta 11. raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla - työn suunnittelu - asiakaspalvelu - vaaratilanteiden tunnistaminen - toimenpiteet vaaratilanteen poistamiseksi - Luokkaopetus, työsaliopetus ja työskentely erilaisissa työkohteissa. - Opiskelijan oppimista ohjataan ja tuetaan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, ryhmänohjaaja, itsearviointi ja vertaisarviointi. Oppimisen eteneminen varmistetaan oppimistehtävillä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti. Koulutuksen tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - Oman työn suunnittelu ja palvelutilanteeseen valmistautuminen - Työn kokonaisuuden hallinta - Taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Sähköisten järjestelmien käyttäminen Ammattiosaamisen näyttö Näyttöympäristö: Ammattiosaamisennäytön voi suorittaa oppilaitoksessa tai työssäoppimassa. Ammattiosaamisen näyttö suorituspaikassa pitää pystyä perehtymään palvelusopimukseen ja suorittamaan kiinteistönhoitajan tehtävää asiakastilanteissa. Ammattiosaamisen näytön kuvaus: Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 5 / 23

6 Työn perustana olevan tiedon hallinta - Sopimusten ja yleisten laatuvaatimusten noudattaminen - Kiinteistöpalvelualan tehtävien tunteminen - Sidosryhmien tunteminen Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Vuorovaikutus ja yhteistyö - Ammattietiikka Opiskelija: Hoitaa kiinteistössä havaitun tai havaitsemansa poikkeustilanteen järjestelyt. Opastaa käyttäjiä, on yhteydessä tarvittaessa yhteistyö kumppaneihin ja palauttaa tilanteen kiinteistössä normaaliksi. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättää opettaja. Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Tutkinnon osan arviointi määräytyy ammattiosaamisen näytön perusteella. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 6 / 23

7 2.2 Kiinteistönhoidon osaamisalan pakolliset tutkinnon osat Kiinteistön yleishoito ja valvonta Kiinteistöpalvelujen perustutkinnontutkinnon perusteissa (OPH määräys 49/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISEN HANKKIMINEN Kiinteistön yleishoito ja valvonta 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa 1. toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa 2. suunnitella omaa työaikatauluansa 3. suunnitella omaa työtään viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti 4. suorittaa liputukset ja huolehtia lipusta 5. huolehtia kiinteistön avainturvallisuudesta 6. käyttää kiinteistön kulunvalvontajärjestelmiä 7. käyttää kiinteistön sähköisiä ohjausjärjestelmiä 8. suorittaa paloilmoitin- ja palonsammutusjärjestelmien toimintakokeet 9. varmistaa rakennetun piha-alueen toimintakunnon ja turvallisuuden 10. varmistaa leikkivälineiden kunnon ja turvallisuuden 11. suorittaa kiinteistön energian ja veden kulutuksen seurantaan liittyvät toimenpiteet 12. suorittaa kiinteistön ulkoalueiden puhtaanpitoon liittyvät tehtävät kiinteistönhoitosopimuksen mukaisella laatutasolla 13. huolehtia jätteiden säilytystilojen siisteydestä ja toimivuudesta paikallisten määräysten mukaisesti 14. huolehtia väestönsuojatilojen kunnosta määräysten mukaisesti 15. huolehtia kiinteistön yleisten ja teknisten tilojen asiallisesta yleisilmeestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä 16. huolehtia kiinteistön nimitauluista ja opasteista 17. tehdä hänelle sallittuja ns. jokamiehen sähkötöitä, kuten valaistukseen liittyvät lamppujen, kupujen yms. vaihdot 18. tehdä kiinteistön kylmätiloihin liittyvät seurantatoimet 19. tehdä ovien ja ikkunoiden toimintaan liittyvät säädöt 20. pyytää tarvittaessa paikalle eri alojen asiantuntijat 21. ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat 22. arvioida omaa työsuoritustaan 23. raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 24. Opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on voimassaolevat tulityö- ja työturvallisuuskortit sekä perustaidot ensiavun antamisesta. - liputukset - avainturvallisuus - kulunvalvontajärjestelmät - ohjausjärjestelmät - palonilmoitin- ja sammutinjärjestelmät - energian ja veden kulutuksen seuranta - kiinteistön yleisten ja teknisten tilojen asiallisesta yleisilmeestä huolehtiminen - jokamiehen sähkötyöt - Luokkaopetus, työsaliopetus ja työskentely erilaisissa työkohteissa. - Opiskelijan oppimista ohjataan ja tuetaan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, ryhmänohjaaja, itsearviointi ja vertaisarviointi. Oppimisen eteneminen varmistetaan oppimistehtävillä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 7 / 23

8 Koulutuksen tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Kiinteistön yleishoito ja valvonta 30 osp Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - Oman työskentelyn suunnittelu - Työn kustannustehokas ja laadukas toteuttaminen - Laadun merkityksen huomioiminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Kiinteistönhoitotöihin liittyvien työmenetelmien hallinta - Työvälineiden hallinta - Materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta - Lainsäädännön ja muiden viranomaismääräysten ja ohjeiden tunteminen - Palveluorganisaation tunteminen - Asiakaskohteen tunteminen - Sopimusten merkitysten tunteminen Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Vuorovaikutus ja yhteistyö - Ammattietiikka Ammattiosaamisen näyttö Näyttöympäristö: Ammattiosaamisenäytön voi suorittaa oppilaitoksessa tai työssäoppimassa. Ammattiosaamisen näyttö suorituspaikassa pitää pystyä suorittamaan liputuksia, pystyä perehtymään erilaisiin teknisiin järjestelmiin, pystyä huolehtimaan kiinteistön siisteydestä ja teknisestä kunnosta. Ammattiosaamisen näytön kuvaus: Opiskelija: Työskentelee kiinteistönhoitajan tehtävässä ja suorittaa liputuksia, teknistenjärjestelmien hoitoa, erilaisia mittausten kirjaamisia, siisteyttä ja teknistä kuntoa ylläpitäviä toimia. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättää opettaja. Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Tutkinnon osan arviointi määräytyy ammattiosaamisen näytön perusteella. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 8 / 23

9 2.2.2 LVI-järjestelmien hoito Kiinteistöpalvelujen perustutkinnontutkinnon perusteissa (OPH määräys 49/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISEN HANKKIMINEN LVI-järjestelmien hoito 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa 1. arvioida kiinteistön sisäilman laatua aistinvaraisesti 2. paikantaa LVI-teknisten järjestelmien toimintahäiriöitä ja tunnistaa niiden yleisimpiä aiheuttajia 3. arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden 4. huoltaa tavanomaiset kiinteistöjen LVI-tekniset laitteet ja varusteet 5. ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat 6. arvioida omaa työsuoritustaan 7. raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 8. toimia erilaisissa LVI-järjestelmien ylläpitoon liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa 9. suunnitella oman työaikataulunsa 10. suunnitella omaa työtään asiakaskohteen mukaisesti 11. toteuttaa LVI-huoltopalveluja kiinteistönhoito- ja palvelusopimusten, viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti - kiinteistön sisäilman laadun arviointi - LVI teknisten järjestelmien toimintahäiriöiden paikantaminen - tavanomaisten kiinteistöjen LVIteknisten laitteiden ja varusteiden huoltaminen - Luokkaopetus, työsaliopetus ja työskentely erilaisissa työkohteissa. - Opiskelijan oppimista ohjataan ja tuetaan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, ryhmänohjaaja, itsearviointi ja vertaisarviointi. Oppimisen eteneminen varmistetaan oppimistehtävillä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti. Koulutuksen tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LVI-järjestelmien hoito 30 osp Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - Oman työskentelyn ja LVI-järjestelmien hoitoon liittyvien töiden suunnittelu - Laadun merkityksen huomioiminen - LVI-järjestelmien hoitotöiden kustannustehokas ja laadukas toteuttaminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - LVI-järjestelmien hoitotehtäviin liittyvien työmenetelmien hallinta - Materiaalien hallinta - Työvälineiden hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta - Lainsäädännön ja muiden viranomaismääräysten ja ohjeiden tunteminen - Palveluorganisaation tunteminen Ammattiosaamisen näyttö Näyttöympäristö: Ammattiosaamisenäytön voi suorittaa oppilaitoksessa tai työssäoppimassa. Ammattiosaamisen näyttö suorituspaikassa pitää pystyä suorittamaan LVI-laitteiden huoltoa, vianetsintää ja korjaustoimenpiteitä. Ammattiosaamisen näytön kuvaus: Opiskelija: Paikantaa LVI-laitteen vian ja korjaa sen, tarvittaessa hankkii paikalle alan asiantuntijan. Lisäksi suoritetaan LVI-laitteen tarkistus ja huolto. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuk- Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 9 / 23

10 - Asiakaskohteen tunteminen - Sopimusten merkitysten tunteminen - Hoito- ja huolto-ohjeiden tulkitseminen - LVI-piirustusten tulkitseminen - LVI-järjestelmien, niihin liittyvien kalusteiden ja varusteiden sekä niiden huoltokohteiden tunteminen Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Vuorovaikutus ja yhteistyö sia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättää opettaja. Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Tutkinnon osan arviointi määräytyy ammattiosaamisen näytön perusteella. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 10 / 23

11 2.4 Valinnaiset tutkinnot osat Kiinteistön toimintakunnon arviointi Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon perusteissa (OPH määräys 49/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. oph.fi. OSAAMISEN HANKKIMINEN Kiinteistön toimintakunnon arviointi 15 osp Opiskelija osaa 1. toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa 2. suunnitella omaa työaikatauluansa 3. arvioida rakennusten yleistä teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta 4. arvioida rakennetun piha-alueen käyttökuntoa, tarkoituksenmukaisuutta ja turvallisuutta 5. tehdä havaitsemiensa kiinteistön toimintakuntoon liittyvien puutteiden ja vikojen osalta kohteessa kiinteistönhoitajalle palvelusopimusten mukaan kuuluvat työt 6. ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat 7. arvioida omaa työsuoritustaan 8. raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. - Asiakaspalvelu - Työn aikataulutus - Rakennusten tekninen kunto ja turvallisuus - Piha-alueiden käyttökunto ja turvallisuus - Työn raportointi : - Luokkaopetus, työsaliopetus ja työskentely erilaisissa työkohteissa. - Opiskelijan oppimista ohjataan ja tuetaan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, ryhmänohjaaja, itsearviointi ja vertaisarviointi. Oppimisen eteneminen varmistetaan oppimistehtävillä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti. Koulutuksen tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 11 / 23

12 AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Kiinteistön toimintakunnon arviointi 15 osp Arvioinnin kohteet 1. Työprosessin hallinta - Oman työskentelyn ja arviointityön suunnittelu - Laadun merkityksen huomioiminen - Arviointityön kustannustehokas ja laadukas toteuttaminen 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Kiinteistön kunnon arviointiin liittyvien työmenetelmien hallinta - Työvälineiden hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta - Lainsäädännön ja muiden viranomaismääräysten ja ohjeiden tunteminen - Palveluorganisaation tunteminen - Asiakaskohteen tunteminen - Sopimusten merkitysten tunteminen - Rakennusten rakennusosien, järjestelmien, kalusteiden ja varusteiden sekä niiden elinkaarien tunteminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - Ammattietiikka - Vuorovaikutus ja yhteistyö - Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattiosaamisen näyttö Näyttöympäristö: Ammattiosaamisennäytön voi suorittaa oppilaitoksessa tai työssäoppimassa. Ammattiosaamisen näyttö suorituspaikassa pitää pystyä tarkkailemaan rakennusten ja ulkoalueiden käyttökuntoa. Lisäksi pitää pystyä hoitamaan havaitut puutteet kuntoon. Ammattiosaamisen suoritus kohteessa pitää muodostua asiakaspalvelu tilanteita. Ammattiosaamisen näytön kuvaus: Opiskelija: Opiskelija suorittaa kiinteistönhoitajan tehtäviä, havainnoi rakennusten ja ulkoalueiden kuntoa, tekee tarvittavat toimenpiteet havaituista puutteista. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Ammattiosaamisen näytön arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättää opettaja. Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Tutkinnon osan arviointi määräytyy ammattiosaamisen näytön perusteella. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 12 / 23

13 2.4.6.Rakennustekniset korjaustyöt Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon perusteissa (OPH määräys 49/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. oph.fi. OSAAMISEN HANKKIMINEN Rakennustekniset korjaustyöt 15 osp Opiskelija osaa 1. toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa 2. suunnitella omaa työaikatauluansa 3. tehdä kiinteistönhoidollisia rakennuksen ulko- ja sisäverhousten korjaustöitä 4. tehdä kiinteistön kalusteisiin ja varusteisiin liittyviä korjaustöitä 5. tehdä ovien ja ikkunoiden toimivuuteen liittyviä korjaustöitä 6. ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat 7. arvioida omaa työsuoritustaan 8. raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. - ovien ja ikkunoiden toimivuus - asiakaspalvelu - ulko- ja sisäverhousten korjaustyö : - Luokkaopetus, työsaliopetus ja työskentely erilaisissa työkohteissa - Opiskelijan oppimista ohjataan ja tuetaan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, ryhmänohjaaja, itsearviointi ja vertaisarviointi. Oppimisen eteneminen varmistetaan oppimistehtävillä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti. Koulutuksen tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 13 / 23

14 AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Rakennustekniset korjaustyöt 15 osp Arvioinnin kohteet 1. Työprosessin hallinta - Oman työskentelyn ja korjaustyön suunnittelu - Korjaustöiden kustannustehokas ja laadukas toteuttaminen - Laadun merkityksen huomioiminen 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Materiaalien hallinta - Työvälineiden hallinta - Korjaustöihin liittyvien työmenetelmien hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta - Lainsäädännön ja muiden viranomaismääräysten ja ohjeiden tunteminen - Palveluorganisaation tunteminen - Asiakaskohteen tunteminen - Sopimusten merkitysten tunteminen - Työselitysten sekä asennus-, huolto- ja korjausohjeiden tulkitseminen - Rakennuksen rakennusosien, kalusteiden ja varusteiden sekä niiden huolto- ja pienkorjauskohteiden tunteminen - Rakennusjätteitä koskievien jätehuoltomääräysten tunteminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattiosaamisen näytön arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näyttö Näyttöympäristö: Ammattiosaamisennäytön voi suorittaa oppilaitoksessa tai työssäoppimassa. Ammattiosaamisen näyttö suorituspaikasta pitää löytyä rakennustekninenkorjaustyö. Ammattiosaamisen näytön kuvaus: Opiskelija: Suorittaa rakennusteknisen korjaustyö, joka tulee vastaan kiinteistönhoitajan tehtävää suoritettaessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättää opettaja. Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Tutkinnon osan arviointi määräytyy ammattiosaamisen näytön perusteella. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 14 / 23

15 2.4.8 Ulkoalueiden hoito Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon perusteissa (OPH määräys 49/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. oph.fi. OSAAMISEN HANKKIMINEN Ulkoalueiden hoito 15 osp Opiskelija osaa 1. toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa 2. suunnitella omaa työaikatauluansa 3. huolehtia ympärivuotisesta ulkoalueiden puhtaanapidosta 4. tehdä eri vuodenaikoina nurmikon ja istutusten hoitotyöt 5. ottaa huomioon eri vuodenaikojen asettamat vaatimukset ulkoalueiden käytössä 6. käyttää ulkoalueiden hoitotöissä tarvittavia pienkoneita sekä huoltaa niitä 7. tehdä talvikauden liukkauden torjunta- ja hiekoitustyöt 8. poistaa graffitit tai töherrykset kiinteistön pinnoilta 9. ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat 10. arvioida omaa työsuoritustaan 11. raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. - asiakaspalvelu - ulkoalueiden puhtaanapito - pienkoneiden käyttö ja huolto - liukkauden torjunta - nurmikoiden ja istutusten hoitotyöt : - Luokkaopetus, työsaliopetus ja työskentely erilaisissa työkohteissa - Opiskelijan oppimista ohjataan ja tuetaan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, ryhmänohjaaja, itsearviointi ja vertaisarviointi. Oppimisen eteneminen varmistetaan oppimistehtävillä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti. Koulutuksen tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 15 / 23

16 AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ulkoalueiden hoito 15 osp Arvioinnin kohteet 1. Työprosessin hallinta - Oman työskentelyn ja ulkoalueiden hoitotyön suunnittelu - Laadun merkityksen huomioiminen - Ulkoalueiden hoitotyön kustannustehokas ja laadukas toteuttaminen 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Materiaalien hallinta - Työvälineiden hallinta - Ulkoalueiden hoitotöihin liittyvien työmenetelmien hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta - Lainsäädännön ja muidenviranomaismääräysten ja ohjeiden tunteminen - Palveluorganisaation tunteminen - Asiakaskohteen tunteminen - Sopimusten merkitysten tunteminen - Pienkoneiden käyttö- ja huolto-ohjeiden tulkitseminen - Nurmikon ja istutusten hoito-ohjeiden tunteminen - Jätehuoltomääräysten hallinta - Liikennealueiden hoito-ohjeiden tunteminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattiosaamisen näytön arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näyttö Näyttöympäristö: Ammattiosaamisennäytön voi suorittaa oppilaitoksessa tai työssäoppimassa. Ammattiosaamisen näyttö suorituspaikasta pitää löytyä kaikkina vuodenaikoina tehtäviä ulkoalueiden hoito tehtäviä. Ammattiosaamisen näytön kuvaus: Opiskelija: Suorittaa ammattiosaamisennäytössä kaikkina vuodenaikoina tehtäviä ulkoalueiden hoitotehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättää opettaja. Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Tutkinnon osan arviointi määräytyy ammattiosaamisen näytön perusteella. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 16 / 23

17 2.4.9 Koneiden käsittely Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon perusteissa (OPH määräys 49/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. oph.fi. OSAAMISEN HANKKIMINEN Koneiden käsittely 15 osp Opiskelija osaa 1. suunnitella oman työaikataulunsa 2. suunnitella omaa työtään asiakaskohteen ja työtehtävän mukaisesti 3. tehdä kiinteistöpalvelualalla käytettävien koneiden ajonlähtötarkastuksen 4. ajaa koneita työtehtävän ja kohteen edellyttämällä tavalla 5. liittää ja irrottaa koneisiin kytkettäviä työlaitteita 6. arvioida koneen toimintakuntoa sekä tehdä koneen päivittäiset huollot 7. ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat 8. arvioida omaa työsuoritustaan 9. raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla 10. Opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on ajettavia koneita käytettäessä moottorityökoneen kuljettajalta edellytettävä T-luokan ajolupa (traktorikortti). - koneilla suoritettavat työtehtävät - laitteiden kytkentä koneisiin - ajonlähtötarkastukset : - Luokkaopetus, työsaliopetus ja työskentely erilaisissa työkohteissa - Opiskelijan oppimista ohjataan ja tuetaan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, ryhmänohjaaja, itsearviointi ja vertaisarviointi. Oppimisen eteneminen varmistetaan oppimistehtävillä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti. Koulutuksen tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 17 / 23

18 AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Koneiden käsittely 15 osp Arvioinnin kohteet 1. Työprosessin hallinta - Oman työskentelyn ja koneen käsittelyn suunnittelu - Laadun merkityksen huomioiminen - Koneen käsittelyn kustannustehokas ja laadukas toteuttaminen 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Koneen käytön hallinta - Koneen käytönaikainen kunnon tarkkailu ja huolto - Koneen käyttämien aineiden käsittely 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta - Lainsäädännön ja muiden viranomaismääräysten ja ohjeiden tunteminen - Palveluorganisaation tunteminen - Sopimusten merkitysten tunteminen - Käyttö- ja huolto-ohjeiden tulkitseminen - Koneiden tekniikan tunteminen - Vaarallisia jätteitä koskevien jätehuoltomääräysten tunteminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Ammattietiikka - Vuorovaikutus ja yhteistyö - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattiosaamisen näytön arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näyttö Näyttöympäristö: Ammattiosaamisennäytön voi suorittaa oppilaitoksessa tai työssäoppimassa. Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan kiinteistönhoitokoneella. Ammattiosaamisen näytön kuvaus: Opiskelija: Tekee kiinteistöhoitokoneen ajonlähtötarkastuksen, kytkee koneeseen työlaitteen ja suorittaa koneella työtehtävän. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävää opettaja. Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Tutkinnon osan arviointi määräytyy ammattiosaamisen näytön perusteella. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 18 / 23

19 Yritystoiminnan suunnittelu Kiinteistöpalvelujen perustutkinnontutkinnon perusteissa (OPH määräys 49/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULU- TUS Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Opiskelija osaa 1. arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta 2. selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta 3. esittää liikeidean ja yritysmuodon 4. laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman 5. laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat Tutkinnon osa ja sisällöt Yritystoiminnan suunnittelu osaamisen tuotteistaminen liiketoimintamahdollisuuksien arviointi yritysmuodot liiketoimintasuunnitelma yrityksen perustaminen : Luokkaopetus, tietoverkot, media, alan yritykset Opiskelijan oppimista ohjataan ja tuetaan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, ryhmänohjaaja, työssäoppimisen ohjaaja, itsearviointi ja vertaisarviointi. Oppimisen eteneminen varmistetaan oppimistehtävillä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti. Koulutuksen tarkempi toteutus kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen - Työn kokonaisuuden hallinta - Laadukas toiminta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen - Liiketoimintaympäristön selvittäminen - Yrityksen perustaminen - Liiketoimintasuunnitelman laatiminen - Työn perustana olevan tiedon hallinta - Yritysmuodon valinta sekä tiedon hankinta liittyen yritysen perustamiseen ja lopettamiseen - Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - oppiminen ja ongelmanratkaisu - vuorovaikutus ja yhteistyö - ammattietiikka - terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattiosaamisen näyttö Näyttöympäristö: Opintoalan työpaikat. Ammattiosaamisen näytön kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja: 1. suunnittelee yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät tehtävät 2. laatii kirjallisen itsearvioinnin arviointikriteerien ja -kohteiden perusteella. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa pai- Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 19 / 23

20 kassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työssäoppimisen ohjaaja ja opettaja yhdessä. Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Kiinteistöpalvelujen perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista, joiden tutkinnon perusteet Opetushallitus on määrännyt. Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon voi valita ainoastaan niitä tutkinnon osia, jotka sisältyvät näyttötutkinnon muodostumiseen Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Kiinteistöpalvelujen perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa niistä ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista, joiden tutkinnon perusteet Opetushallitus on määrännyt Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista (ammatillisessa peruskoulutuksessa) Kiinteistöpalvelujen perustutkintoon ammatillisessa peruskoulutuksessa voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa tämän perustutkinnon alaan liittyvistä ammattikorkeakouluopinnoista. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 20 / 23

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Opetussuunnitelma Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/24.6.2010 2 (125) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖNHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 18/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:29 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:29 ISBN 978-952-13-5518-9 (nid.)

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS

TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS Toimitettava oppisopimustoimistoon mennessä TUTKINTO: KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO, kiintstönhoitaja OPISKELIJA PUH OSOITE SOPIMUSAIKA TYÖPAIKKA PUH OSOITE TYÖPAIKKAKOULUTTAJA

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010 Pvm 18.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 18.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 18.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.5.2010

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala

Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala Alan ammatilliset tutkinnot Kiinteistöpalvelujen perustutkinto n ammattitutkinto n erikoisammattitutkinto Virastomestarin ammattitutkinto Turvallisuusalan perustutkinto

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto 2015 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 3 1 Liiketalouden

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot