Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistöpalvelujen perustutkinto"

Transkriptio

1 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

2 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalveluala-käsite perustuu uuteen tapaan nähdä kiinteistöt kokonaisuutena, jonka ylläpitoon tarvitaan asiakaspalvelun taitavien kiinteistönhoitajien ja puhdistuspalvelutyöntekijöiden lisäksi muitakin osaajia. Alalle koulutettujen tulee olla asiakaspalvelutaitoisia moniosaajia, joilla on hyvien perustietojen lisäksi valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Monipalvelukulttuurin levitessä kiinteistöpalvelualan osa-alueet ovat entistä voimakkaammin kytköksissä toisiinsa. Esimerkiksi puhdistuspalvelualan ammattilaisten tehtäviin voi kuulua toimitilapalveluihin laskettavia kokousjärjestelyjä tai kiinteistönhoitoon liittyviä tehtäviä kuten ovien lukitsemista. Perusteen nimi Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Määräyksen diaarinumero 49/011/2014 Koulutuskoodit Kiinteistöpalvelujen perustutkinto (351204) Osaamisalat Toimitilapalvelujen osaamisala (1650) Kiinteistönhoidon osaamisala (1501) Tutkintonimikkeet Kiinteistönhoitaja (10001) Toimitilahuoltaja (10070) Voimaantulo

3 SISÄLTÖ 1. Tutkinnon muodostuminen Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen Asuinkiinteistöjen puhtaanapito Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Ilmanvaihtokoneiden huolto Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito Kiinteistöautomaation käyttäminen Kiinteistön toimintakunnon arviointi Kiinteistön yleishoito ja valvonta Koneiden käsittely LV-järjestelmien huolto LVI-järjestelmien hoito Liikennevälineiden puhtaanapito Märkätilojen puhtaanapito Nuohous Perussiivous Rakennusaikainen puhtaanapito Rakennustekniset korjaustyöt Teollisuuslaitosten puhtaanapito Toimistopalveluiden toteuttaminen Ulkoalueiden hoito Ylläpitosiivous Yritystoiminnan suunnittelu Ammattialan kuvaus Ammattialan arvoperusta Tutkinnon tavoitteet Kiinteistönhoidon osaamisala Toimitilapalvelujen osaamisala Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus

4

5 1. Tutkinnon muodostuminen Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto sisältää kaksi osaamisalaa, kiinteistönhoidon osaamisalan (kiinteistönhoitaja) ja toimitilapalvelujen osaamisalan (toimitilahuoltaja). 1 Tutkinnon muodostuminen

6 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Pakollinen tutkinnon osa 1 kpl Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen, P Kiinteistönhoidon osaamisala Pakolliset tutkinnon osat 2 kpl Kiinteistön yleishoito ja valvonta, P LVI-järjestelmien hoito, P Toimitilapalvelujen osaamisala Pakolliset tutkinnon osat 2 kpl Ylläpitosiivous, P Perussiivous, P Valinnaiset tutkinnon osat Kiinteistönhoidon osaamisala 4 kpl Ylläpitosiivous ja Perussiivous vastaavat kahta tutkinnon osaa. Ylläpitosiivous Perussiivous Ilmanvaihtokoneiden huolto Kiinteistön toimintakunnon arviointi Rakennusaikainen puhtaanapito Toimistopalveluiden toteuttaminen Kiinteistöautomaation käyttäminen Rakennustekniset korjaustyöt Asuinkiinteistöjen puhtaanapito Ulkoalueiden hoito Koneiden käsittely Märkätilojen puhtaanapito Teollisuuslaitosten puhtaanapito LV-järjestelmien huolto Nuohous Liikennevälineiden puhtaanapito Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito Tutkinnon muodostuminen 2 Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Toimitilapalvelujen osaamisala 4 kpl Kiinteistön yleishoito ja valvonta ja LVI-järjestelmien hoito vastaavat kahta tutkinnon osaa. Kiinteistön yleishoito ja valvonta

7 LVI-järjestelmien hoito Ilmanvaihtokoneiden huolto Kiinteistön toimintakunnon arviointi Rakennusaikainen puhtaanapito Toimistopalveluiden toteuttaminen Kiinteistöautomaation käyttäminen Rakennustekniset korjaustyöt Asuinkiinteistöjen puhtaanapito Ulkoalueiden hoito Koneiden käsittely Märkätilojen puhtaanapito Teollisuuslaitosten puhtaanapito LV-järjestelmien huolto Nuohous Liikennevälineiden puhtaanapito Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 3 Tutkinnon muodostuminen

8 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa selvittää kiinteistöpalvelualan asiakaskohteen palvelusopimuksiin liittyvien palvelu- ja laatukuvausten sisällöt suunnitella työssään kohtaamansa asiakaspalvelutilanteen vaiheet kohdata kiinteistöpalvelujen tuottajan erilaisia asiakkaita ja sidosryhmiä työssään käyttää eri viestintämenetelmiä ulkoisissa ja sisäisissä asiakaspalvelutilanteissa selvittää asiakkaan tilanteen ja tarjota hänelle palvelusopimuksiin liittyviä ratkaisuja havainnoida ja tunnistaa kiinteistön viihtyvyyttä, kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta käynnistää tarvittavia toimenpiteitä kiinteistöpalvelujen tuottajalla ja tarvittaessa hankkia ulkopuolista apua asiakkaalle tunnistaa ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet mahdollisten vaara- ja poikkeustilanteiden ennaltaehkäisemiseksi huomioida oman turvallisuutensa kannalta oleelliset asiat opastaa kiinteistön käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla asiakaspalvelutilanteeseen kiinteistöpalvelualan asiakaskohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/ työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 4

9 Arviointi TYÖPROSESSIN HALLINTA Oman työn suunnittelu ja palvelutilanteeseen valmistautuminen Kiitettävä K3 suunnittelee asiakastilanteen vaiheet ja asettaa kullekin vaiheelle tavoitteen tunnistaa palvelutilanteeseen mahdollisesti liittyvät vaaratilanteet ja varautuu niihin omatoimisesti Hyvä H2 suunnittelee asiakastilanteen vaiheet saamansa tiedon perusteella tunnistaa palvelutilanteeseen mahdollisesti liittyvät vaaratilanteet ja varautuu niihin omatoimisesti Tyydyttävä T1 suunnittelee ohjattuna asiakastilanteen etenemisen vaiheittain tunnistaa palvelutilanteeseen mahdollisesti liittyvät vaaratilanteet ja varautuu niihin ohjattuna Työn kokonaisuuden hallinta Kiitettävä K3 toimii palvelutilanteessa palvelusopimusten ja laatukuvausten mukaisesti Hyvä H2 toimii palvelutilanteessa palvelusopimusten ja laatukuvausten mukaisesti Tyydyttävä T1 toimii palvelutilanteessa palvelusopimusten ja laatukuvausten mukaisesti Taloudellinen ja laadukas toiminta Kiitettävä K3 havainnoi kiinteistön toimintakuntoa ja pyrkii poistamaan havaitsemansa puutteet. Hyvä H2 havainnoi kiinteistön toimintakuntoa ja raportoi havaitsemistansa puutteista. Tyydyttävä T1 havainnoi kiinteistön toimintakuntoa. 2. TYÖMENETELMIEN, -VÄLINEIDEN JA MATERIAALIN HALLINTA Sähköisten järjestelmien käyttäminen Kiitettävä K3 hyödyntää työssään sähköisiä järjestelmiä etsiessään tietoa asiakaskohteesta ja raportoidessaan sekä pitäessään yhteyttä tehtävänsä edellyttämiin sidosryhmiin. Hyvä H2 hyödyntää työssään sähköisiä järjestelmiä etsiessään tietoa asiakaskohteesta ja pitäessään yhteyttä tehtävänsä edellyttämiin sidosryhmiin. Tyydyttävä T1 käyttää sähköisiä järjestelmiä tiedonhaussa ja yhteydenpidossa tehtävänsä edellyttämiin sidosryhmiin. 5

10 3. TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA Sopimusten ja yleisten laatuvaatimusten noudattaminen Kiitettävä K3 toimii jämäkästi asiakaskohdetta koskevien kiinteistönhoito- ja palvelusopimusten mukaisesti toimii kiinteistön vastuunjakotaulukon mukaista jakoa noudattaen, joustaen kuitenkin tarpeen mukaan yhteistyötä edellyttävissä tilanteissa toimii yleisten kiinteistön puhtaanapitoa ja kiinteistönhoitoa koskevien laatuvaatimusten mukaisesti ja hyödyntää työssään asiakaskohteelle laadittua huoltokirjaa Hyvä H2 toimii asiakaskohdetta koskevien kiinteistönhoito- ja palvelusopimuksien mukaisesti toimii kiinteistön vastuunjakotaulukon mukaista jakoa noudattaen toimii yleisten kiinteistön puhtaanapitoa ja kiinteistönhoitoa koskevien laatuvaatimusten mukaisesti Tyydyttävä T1 hakee tietoa työalueen raporteista ja toimii ohjeistettuna asiakaskohdetta koskevien kiinteistönhoito- ja palvelusopimusten mukaisesti toimii ohjeistettuna kiinteistön vastuunjakotaulukon mukaista jakoa noudattaen käyttää alan käsitteitä Kiinteistöpalvelualan tehtävien tunteminen Kiitettävä K3 käyttää kiinteistöpalvelualan käsitteitä ja termejä sekä osaa selittää niiden merkityksen asiakkaalle tietää kiinteistön teknisten järjestelmien toimintaperiaatteet asiakaskohteessa sekä tuntee kiinteistössä käytettävät laitteet ja materiaalit tietää kiinteistön likaantumiseen vaikuttavia tekijöitä ja tuntee puhtaanapitotöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja pystyy nopeasti arvioimaan, onko tuotettujen kiinteistöpalvelujen lopputulos sopimusten mukainen Hyvä H2 käyttää kiinteistöpalvelualan käsitteitä ja termejä tietää kiinteistön teknisten järjestelmien toimintaperiaatteita sekä tuntee kiinteistössä käytettäviä laitteita ja materiaaleja tietää kiinteistön likaantumiseen vaikuttavia tekijöitä ja tuntee puhtaanapitotöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja pystyy arvioimaan, onko tuotettujen kiinteistöpalvelujen lopputulos sopimusten mukainen Tyydyttävä T1 tuntee kiinteistöpalvelualan käsitteitä ja termejä tietää kiinteistön teknisten järjestelmien toimintaperiaatteita tietää kiinteistön likaantumiseen vaikuttavia tekijöitä ja tuntee puhtaanapitotöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja pystyy ohjeistettuna arvioimaan, onko tuotettujen kiinteistöpalvelujen lopputulos sopimusten mukainen 6

11 Sidosryhmien tunteminen Kiitettävä K3 tietää kiinteistön ylläpitoon ja käyttämiseen liittyvät sidosryhmät ja niiden toimivallan sekä tietää, miten ja missä yhteyksissä sidosryhmiin otetaan yhteyttä. Hyvä H2 tietää kiinteistön ylläpitoon ja käyttämiseen liittyvät sidosryhmät sekä niiden toimivallan. Tyydyttävä T1 tietää kiinteistön ylläpitoon ja käyttämiseen liittyvät sidosryhmät sekä niiden pääasialliset toimenkuvat. 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Kiitettävä K3 kehittää toimintaansa turvallisemmaksi. huolehtii aktiivisesti omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään noudattaa annettuja turvallisuusohjeita, havaitsee ja tunnistaa ennakoivasti työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa käytöstä ja vie huoltoon vialliset työvälineet sekä arvioi työvälineiden soveltuvuutta kyseiseen työhön Hyvä H2 vastaa toimintansa turvallisuudesta huolehtii omatoimisesti omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään noudattaa annettuja turvallisuusohjeita ja vastaa osaltaan omasta ja työyhteisön turvallisuudesta käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa käytöstä ja vie huoltoon vialliset työvälineet Tyydyttävä T1 asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään huolehtii omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään noudattaa annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille työyhteisön jäsenille käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä Oppiminen ja ongelmanratkaisu Kiitettävä K3 laskee työajan ja materiaalimenekit sekä toteuttaa työn sen mukaisesti arvioi omaa työtään laatuvaatimusten mukaisesti Hyvä H2 laskee työajan ja materiaalimenekit, mutta toteutumassa on vielä poikkeamia arvioi omaa työtään ja kehittää sitä Tyydyttävä T1 laskee ohjattuna työajan ja materiaalimenekit arvioi omaa työtään 7

12 Vuorovaikutus ja yhteistyö Kiitettävä K3 edistää rakentavaa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta Hyvä H2 toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet Tyydyttävä T1 toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa tunnistaa eri sidostyhmien tarpeita ja huomioi niitä toiminnassaan Ammattietiikka Kiitettävä K3 noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista, noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä ottaa toiminnastaan palautetta omatoimisesti ja kehittää toimintaansa palautteen perusteella. Hyvä H2 noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita, noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä ottaa toiminnastaan palautetta sovitun mukaisesti ja muuttaa toimintaansa palautteen mukaisesti. Tyydyttävä T1 noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti, noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä ottaa asiallisesti palautetta vastaan Asuinkiinteistöjen puhtaanapito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa ottaa huomioon asiakaslähtöisyyden, työturvallisuuden ja ergonomian töiden suunnittelussa ottaa huomioon työympäristön fyysiset olosuhteet töiden suunnittelussa ottaa huomioon eri tilojen puhtaustasovaatimukset ottaa huomioon työssään vuodenaikojen vaihtelut, likaantumiseen ja siivottavuuteen vaikuttavat tekijät selvittää kohteen pintamateriaalit ja likatyypit sekä asiakkaan toiminnan kannalta kriittiset puhdistettavat kohteet valita ja esivalmistella käytettävät työvälineet käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä ja aineita halutun puhtaustason saavuttamiseksi eri tilatyypeissä rytmittää ja jaksottaa työnsä asiakaskohteen mukaisesti arvioida omaa työsuoritustaan raportoida ja tiedottaa työstään tilanteen vaatimalla tavalla. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla asuinkiinteistöjen puhtaanapitotöihin asiakaskohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/ työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 8

13 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Arviointi 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Omaa työtä ohjaavien ohjeiden huomioiminen Kiitettävä K3 huomioi työohjeet ja asiakaskohteen toiminnan sekä toteuttaa työnsä niiden mukaisesti kustannustehokkaasti ja kehittää niitä asiakaslähtöisesti pukeutuu tilanteeseen sopivalla tavalla ja käyttää tarvittavia suojaimia Hyvä H2 huomioi työohjeet ja asiakaskohteen toiminnan sekä toteuttaa työnsä niiden mukaisesti pukeutuu tilanteeseen sopivalla tavalla ja käyttää tarvittavia suojaimia Tyydyttävä T1 huomioi työohjeet ja asiakaskohteen toiminnan sekä toteuttaa työnsä niiden mukaisesti mutta tarvitsee työskentelyolosuhteiden muuttuessa ohjausta pukeutuu tilanteeseen sopivalla tavalla ja käyttää tarvittavia suojaimia Asiakaskohteen huomioiminen Kiitettävä K3 noudattaa asiakaslähtöisesti asiakaskohteen toimintatapoja ja toimii niiden perusteella likaan, tilanteeseen ja ympäristöön nähden sopivimmalla tavalla Hyvä H2 noudattaa asiakaslähtöisesti asiakaskohteen ohjeita ja toimintatapoja Tyydyttävä T1 noudattaa annettuja asiakaskohteen ohjeita Työn suunnittelu Kiitettävä K3 valitsee parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi kohteen etäisyydet huomioiden, huomioi ennakoivasti työssään vuodenaikojen vaihtelut, likaantumiseen ja siivottavuuteen vaikuttavat tekijät sekä suunnittelee toimivan työjärjestyksen Hyvä H2 valitsee itsenäisesti tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi, huomioi työnsuunnittelussa siivottavien kohteiden etäisyydet sekä työssään vuodenaikojen vaihtelut, likaantumiseen ja siivottavuuteen vaikuttavat tekijät. Suunnittelee toimivan työjärjestyksen Tyydyttävä T1 valitsee ohjeiden mukaan sopivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi, huomioi ohjeiden mukaan työnsuunnittelussa siivottavien kohteiden etäisyydet sekä ohjeiden mukaan työssään vuodenaikojen vaihtelut, likaantumiseen ja siivottavuuteen vaikuttavat tekijät 9

14 Asuinkiinteistöjen siivouksen kustannustehokas ja laadukas toteuttaminen Kiitettävä K3 selviytyy työtehtävästä sujuvasti, taloudellisesti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja ergonomisesti selvittää ja annostelee kohteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit huolehtii kohteen jätehuollosta ohjeiden mukaisesti raportoi työnsä ohjeiden mukaisesti sekä tiedottaa poikkeamista eteenpäin sidosryhmille Hyvä H2 selviytyy työtehtävästä ja ennakoi tulevat työvaiheet toimien oma-aloitteisesti annostelee oikein kohteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit huolehtii kohteen jätehuollosta ohjeiden mukaisesti raportoi työnsä ja poikkeamat ohjeiden mukaisesti Tyydyttävä T1 selviytyy työtehtävistään, mutta tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta annostelee ohjeistettuna kohteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit huolehtii ohjeistettuna kohteen jätehuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti raportoi työnsä ohjeiden mukaisesti Laadun merkityksen huomioiminen omassa palveluorganisaatiossa Kiitettävä K3 toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi Hyvä H2 toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti Tyydyttävä T1 toimii ohjeiden mukaisesti asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti Asiakaskohteen toimintaohjeiden toteuttaminen Kiitettävä K3 soveltaa asiakaskohteen toimintaohjeita. Hyvä H2 toteuttaa asiakaskohteen toimintaohjeita. Tyydyttävä T1 toteuttaa ohjeiden mukaisesti asiakaskohteen toimintaohjeita. 2. TYÖMENETELMIEN, -VÄLINEIDEN JA MATERIAALIN HALLINTA Palveluorganisaation mukaisten puhtauspalvelujen toteuttaminen Kiitettävä K3 toteuttaa tarkoituksenmukaisesti kohteen edellyttämää puhtautta Hyvä H2 toteuttaa kohteen edellyttämää puhtautta Tyydyttävä T1 toteuttaa ohjeiden mukaisesti kohteen edellyttämää puhtautta 10

15 Siivousmenetelmien hallinta Kiitettävä K3 tuottaa asiakaskohteen edellyttämää puhtauspalvelua valitsemallaan työmenetelmällä huomioiden lian, pintamateriaalit, tehokkuuden ja ergonomian työssään arvioi työmenetelmän soveltuvuutta työn edetessä Hyvä H2 tuottaa asiakaskohteen edellyttämää puhtauspalvelua valitsemallaan työmenetelmällä huomioiden lian, pintamateriaalit ja tehokkuuden sekä ergonomian työssään Tyydyttävä T1 tuottaa ohjeiden mukaisesti asiakaskohteen edellyttämää puhtauspalvelua huomioiden lian, pintamateriaalit ja tehokkuuden sekä ergonomian työssään Pintamateriaalien puhdistaminen ja hoitaminen Kiitettävä K3 puhdistaa ja hoitaa itsenäisesti kohteen eri pintamateriaaleja ja perustelee työväline- ja puhdistusainevalintansa Hyvä H2 puhdistaa ja hoitaa eri pintamateriaaleja Tyydyttävä T1 puhdistaa ja hoitaa eri pintamateriaaleja ohjeiden mukaan Siivoustyöhön liittyvien työvälineiden ja koneiden hallinta ja huolto Kiitettävä K3 valitsee ja esivalmistelee oma-aloitteisesti kohteessa käytettävät työvälineet sekä tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet ja koneet, käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti ja huoltaa käyttämänsä välineet. Hyvä H2 valitsee ja esivalmistelee käytettävät työvälineet sekä käyttää ja huoltaa työvälineitä ja koneita ohjeiden mukaisesti. Tyydyttävä T1 valitsee ja esivalmistelee ohjatusti käytettävät työvälineet sekä käyttää ja huoltaa työvälineitä ja koneita ohjeistettuna. 3. TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA Palveluorganisaation toimintatapojen huomioiminen Kiitettävä K3 toimii palveluorganisaationsa ohjeiden mukaisesti ja kehittää oman palveluorganisaationsa toimintaa ja alan arvostusta Hyvä H2 toimii palveluorganisaationsa ohjeiden mukaisesti ja lisää omalla käytöksellään alan arvostusta Tyydyttävä T1 toimii palveluorganisaationsa ohjeiden mukaisesti Lian tunteminen Kiitettävä K3 poistaa lian soveltuvaa puhdistusvälinettä, -ainetta ja konetta käyttäen ja perustelee valintansa Hyvä H2 poistaa lian puhdistusvälinettä, -ainetta ja konetta käyttäen Tyydyttävä T1 poistaa lian ohjeiden mukaisesti pinnalta puhdistusvälinettä, - ainetta ja konetta käyttäen 11

16 Pintamateriaalien tunteminen Kiitettävä K3 selvittää kohteessa käytetyt pintamateriaalit ja pinnan kulutuksen Hyvä H2 selvittää ja suunnittelee työnsä kohteessa käytettävien pintamateriaalien perusteella Tyydyttävä T1 suunnittelee työnsä kohteen pintamateriaalien puhdistuksen ja hoidon ohjeiden mukaisesti Kustannustehokas puhdistuspalvelun tuottaminen Kiitettävä K3 toimii kustannustehokkaasti huomioiden annosteluohjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen, työjärjestyksen ja alueella siirtymiseen käytettävän ajan sekä kehittää työnsä kustannustehokkuutta puhdistuspalvelun kuormittavuuden ja taloudellisuuden huomioiden Hyvä H2 toimii kustannustehokkaasti huomioiden annosteluohjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen, työjärjestyksen ja alueella siirtymiseen käytettävän ajan Tyydyttävä T1 toimii ohjeiden mukaisesti kustannustehokkaasti huomioiden annosteluohjeet, välineiden valinnan, materiaalin kulutuksen ja työjärjestyksen Poikkeustilanteissa toimiminen Kiitettävä K3 ennakoi poikkeustilanteet ja hoitaa ne asiakaskohteen toiminnan huomioiden Hyvä H2 toimii poikkeustilanteissa ohjeiden mukaisesti ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet asiakaskohteen toiminnan huomioiden. Tyydyttävä T1 noudattaa ohjeita poikkeustilanteissa ja käynnistää ohjeistettuna tarvittavat toimenpiteet Ympäristövaikutusten huomioiminen Kiitettävä K3 kehittää työnsä ympäristölähtöisyyttä Hyvä H2 toimii ympäristölähtöisesti Tyydyttävä T1 noudattaa annettuja ympäristölähtöisiä toimintaohjeita Lainsäädännön ja muiden viranomaismääräysten ja ohjeiden noudattaminen Kiitettävä K3 huomioi ohjeet määräykset työskentelyssään ja toimii havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi tilanteen edellyttämällä tavalla. Hyvä H2 toimii ohjeiden määräysten edellyttämällä tavalla. Tyydyttävä T1 toimii ohjeiden mukaisesti määräysten edellyttämällä tavalla. 12

17 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Kiitettävä K3 kehittää toimintaansa turvallisemmaksi huolehtii aktiivisesti omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään noudattaa annettuja turvallisuusohjeita, havaitsee ja tunnistaa ennakoivasti työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa käytöstä ja vie huoltoon vialliset työvälineet sekä arvioi työvälineiden soveltuvuutta kyseiseen työhön Hyvä H2 vastaa toimintansa turvallisuudesta huolehtii omatoimisesti omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään noudattaa annettuja turvallisuusohjeita ja vastaa osaltaan omasta ja työyhteisön turvallisuudesta käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa käytöstä ja vie huoltoon vialliset työvälineet Tyydyttävä T1 asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään huolehtii omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään noudattaa annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille työyhteisön jäsenille käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä Oppiminen ja ongelmanratkaisu Kiitettävä K3 laskee työajan ja materiaalimenekit sekä toteuttaa työn sen mukaisesti arvioi omaa työtään laatuvaatimusten mukaisesti Hyvä H2 laskee työajan ja materiaalimenekit, mutta toteutumassa on vielä poikkeamia arvioi omaa työtään ja kehittää sitä Tyydyttävä T1 laskee ohjattuna työajan ja materiaalimenekit arvioi omaa työtään Vuorovaikutus ja yhteistyö Kiitettävä K3 edistää rakentavaa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta Hyvä H2 toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet Tyydyttävä T1 toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa tunnistaa eri sidostyhmien tarpeita ja huomioi niitä toiminnassaan 13

18 Ammattietiikka Kiitettävä K3 noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista, noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä ottaa toiminnastaan palautetta omatoimisesti ja kehittää toimintaansa palautteen perusteella. Hyvä H2 noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita, noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä ottaa toiminnastaan palautetta sovitun mukaisesti ja muuttaa toimintaansa palautteen mukaisesti. Tyydyttävä T1 noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti, noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä ottaa asiallisesti palautetta vastaan Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa tarkistaa ilmanvaihtojärjestelmän puhdistustarpeen suunnitella omaa työtään puhdistustyöjärjestyksen mukaisesti tarkistaa ilmanvaihtokanaviston tiiviyden alipaineistaa puhdistettavat ilmanvaihtokanavat puhdistaa ilmanvaihtojärjestelmän opastaa käyttäjät tilapäisjärjestelyiden osalta raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla luovuttaa kohteen asiakkaalle ja opastaa asiakasta ilmanvaihtojärjestelmän käytössä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyöhön asiakaskohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/ työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Arviointi 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Oman työskentelyn ja puhdistustyön suunnittelu Kiitettävä K3 valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja - välineet laadukkaan lopputuloksen saamiseksi Hyvä H2 valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja - välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi Tyydyttävä T1 valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan työmenetelmän ja - välineet 14

19 Puhdistustyön taloudellinen ja laadukas toteuttaminen Kiitettävä K3 selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien oma-aloitteisesti ja itsenäisesti sekä noudattaa työtehtävissä edellytettyjä määräyksiä ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvä H2 selviytyy työtehtävästä ja ennakoi tulevat työvaiheet toimien oma-aloitteisesti sekä toimii toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa työtehtävissä edellytettyjä määräyksiä. Tyydyttävä T1 toimii ohjattuna toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa työtehtävissä edellytettyjä määräyksiä, mutta tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta. 2. TYÖMENETELMIEN, -VÄLINEIDEN JA MATERIAALIN HALLINTA Puhdistustyöhön liittyvien työmenetelmien hallinta Kiitettävä K3 työskentelee itsenäisesti työkohteen edellyttämillä työmenetelmillä ja sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin erilaisissa puhdistuskohteissa Hyvä H2 työskentelee työkohteen edellyttämillä työmenetelmällä ja arvioi sen soveltuvuutta työn edetessä Tyydyttävä T1 työskentelee työn edellyttämillä työmenetelmällä ohjeiden mukaisesti Puhdistustyöhön liittyvien työvälineiden hallinta Kiitettävä K3 valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet, käyttää niitä oikein sekä huoltaa käyttämänsä välineet Hyvä H2 käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjeiden mukaisesti Tyydyttävä T1 käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjeistettuna Puhdistustyöhön liittyvien puhdistusaineiden hallinta Kiitettävä K3 suunnittelee työnsä, puhdistusaineiden käytön ja varastoinnin niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla Hyvä H2 käyttää ja varastoi puhdistusaineet niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla Tyydyttävä T1 käyttää ja varastoi ohjeistettuna puhdistusaineita niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla Puhdistustyössä syntyvät jätejakeet ja niiden lajittelu Kiitettävä K3 lajittelee työssään syntyvät jätteet ja jätejakeet määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Hyvä H2 lajittelee työssään syntyvät jätteet ja jätejakeet ohjeiden mukaisesti. Tyydyttävä T1 lajittelee työssään syntyvät jätteet ja jätejakeet. 15

20 3. TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA Lainsäädännön ja muiden viranomaismääräysten ja ohjeiden tunteminen Kiitettävä K3 huomioi työtehtävää koskevat säädökset, määräykset ja ohjeet työskentelyssään ja toimii havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi tilanteen edellyttämällä tavalla Hyvä H2 huomioi työtehtävää koskevat säädökset, määräykset ja ohjeet työskentelyssään ja tarvittaessa kertoo asiakkaalle havaitsemistaan epäkohdista Tyydyttävä T1 huomioi työtehtävää koskevat säädökset, määräykset ja ohjeet työskentelyssään sekä toimii niiden edellyttämällä tavalla Palveluorganisaation tunteminen Kiitettävä K3 ymmärtää palveluorganisaationsa toimintatavat ja toimii niiden perusteella tilanteeseen nähden sopivimmalla tavalla Hyvä H2 ymmärtää palveluorganisaationsa toimintatavat ja toimii niiden perusteella Tyydyttävä T1 tietää palveluorganisaationsa toimintatavat ja toimii niiden perusteella Asiakaskohteen tunteminen Kiitettävä K3 ymmärtää asiakaskohteen toimintatavat ja osaa toimia niiden perusteella tilanteeseen nähden sopivimmalla tavalla Hyvä H2 ymmärtää asiakaskohteen toimintatavat ja osaa toimia niiden perusteella. Tyydyttävä T1 tietää asiakaskohteen toimintatavat ja osaa toimia niiden perusteella Sopimusten merkitysten tunteminen Kiitettävä K3 huomioi kiinteistönhoitosopimuksen ehdot työssään Hyvä H2 ymmärtää kiinteistönhoitosopimuksen merkityksen hoitotyön kannalta Tyydyttävä T1 tietää kiinteistönhoitosopimuksen merkityksen hoitotyön kannalta LVI- ja rakennuspiirustusten tulkitseminen Kiitettävä K3 ymmärtää LVI- ja rakennuspiirustusten sisällön ja paikantaa niiden perusteella puhdistettavat ilmanvaihtokanavat Hyvä H2 ymmärtää LVI- ja rakennuspiirustuksia ja osaa paikantaa niiden perusteella puhdistettavat ilmanvaihtokanavat Tyydyttävä T1 ymmärtää LVI- ja rakennuspiirustuksia ja paikantaa niiden perusteella puhdistettavat ilmanvaihtokanavat, mutta uusissa kohteissa tarvitsee ohjausta 16

21 Työselostuksen ja ohjeiden hyödyntäminen Kiitettävä K3 tuntee kohteen työselostuksen ja ohjeiden sisällön ja osaa toimia itsenäisesti niiden mukaisesti. Hyvä H2 tuntee työselostuksen ja ohjeiden sisällön ja työskentelee niiden mukaisesti. Tyydyttävä T1 tuntee työselostuksen sisältöä. 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Kiitettävä K3 kehittää toimintaansa turvallisemmaksi. huolehtii aktiivisesti omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään noudattaa annettuja turvallisuusohjeita. avaitsee ja tunnistaa ennakoivasti työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa käytöstä ja vie huoltoon vialliset työvälineet sekä arvioi työvälineiden soveltuvuutta kyseiseen työhön Hyvä H2 vastaa toimintansa turvallisuudesta huolehtii omatoimisesti omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään noudattaa annettuja turvallisuusohjeita ja vastaa osaltaan omasta ja työyhteisön turvallisuudesta käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa käytöstä ja vie huoltoon vialliset työvälineet Tyydyttävä T1 asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään huolehtii omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään noudattaa annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille työyhteisön jäsenille käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä Oppiminen ja ongelmanratkaisu Kiitettävä K3 laskee työajan ja materiaalimenekit sekä toteuttaa työn sen mukaisesti arvioi omaa työtään laatuvaatimusten mukaisesti Hyvä H2 laskee työajan ja materiaalimenekit, mutta toteutumassa on vielä poikkeamia arvioi omaa työtään ja kehittää sitä Tyydyttävä T1 laskee ohjattuna työajan ja materiaalimenekit arvioi omaa työtään 17

22 Vuorovaikutus ja yhteistyö Kiitettävä K3 edistää rakentavaa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta Hyvä H2 toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet Tyydyttävä T1 toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa tunnistaa eri sidostyhmien tarpeita ja huomioi niitä toiminnassaan Ammattietiikka Kiitettävä K3 noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista, noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä ottaa toiminnastaan palautetta omatoimisesti ja kehittää toimintaansa palautteen perusteella. Hyvä H2 noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita, noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä ottaa toiminnastaan palautetta sovitun mukaisesti ja muuttaa toimintaansa palautteen mukaisesti. Tyydyttävä T1 noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti, noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä ottaa asiallisesti palautetta vastaan Ilmanvaihtokoneiden huolto Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa suunnitella oman työaikataulunsa suunnitella omaa työtään asiakaskohteen mukaisesti paikantaa IV-koneesta yleisimmät toimintahäiriöt ja tunnistaa niiden aiheuttajat arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden tehdä IV-koneeseen perus- tai vuosihuollot sekä niihin liittyvät työt ottaa huomioon oman turvallisuuden kannalta oleelliset asiat arvioida omaa työsuoritustaan raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ilmanvaihtokoneiden huoltotöihin asiakaskohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/ työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 18

23 Arviointi 1. TYÖPROSESSIEN HALLINTA Oman työskentelyn ja ilmanvaihtokoneiden huoltotyön suunnittelu Kiitettävä K3 valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän, - välineet ja materiaalit taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi Hyvä H2 valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän, - välineet ja materiaalit hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi Tyydyttävä T1 valitsee työmenetelmän, -välineet ja materiaalit hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta Ilmanvaihtokoneiden huoltotyön kustannustehokas ja laadukas toteuttaminen Kiitettävä K3 selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien oma-aloitteisesti ja itsenäisesti Hyvä H2 selviytyy työtehtävästä ja ennakoi tulevat työvaiheet toimien oma-aloitteisesti Tyydyttävä T1 tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta Laadun merkityksen huomioiminen Kiitettävä K3 toimii ilmanvaihtokoneiden huoltotöille asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvä H2 toimii ilmanvaihtokoneiden huoltotöille asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. Tyydyttävä T1 toimii ilmanvaihtokoneiden huoltotöille asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. 2. TYÖMENETELMIEN, -VÄLINEIDEN JA MATERIAALIN HALLINTA Ilmanvaihtokoneiden huoltotöihin liittyvien työmenetelmien hallinta Kiitettävä K3 työskentelee johdonmukaisesti valitsemallaan työmenetelmällä ja arvioi sen soveltuvuutta työn edetessä ennakoi olosuhdemuutoksia ja sopeuttaa omatoimisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin Hyvä H2 työskentelee johdonmukaisesti valitsemallaan työmenetelmällä sopeuttaa omatoimisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin Tyydyttävä T1 työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta sopeuttaa ohjattuna työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin 19

24 Työvälineiden hallinta Kiitettävä K3 käyttää työtehtävässä tarvittavia työvälineitä oikein ja hyödyntää niitä työssään huoltaa huolellisesti käyttämänsä työvälineet sekä ilmoittaa vioista Hyvä H2 käyttää työtehtävässä tarvittavia työvälineitä oikein huoltaa huolellisesti käyttämänsä työvälineet Tyydyttävä T1 käyttää työtehtävässä tarvittavia työvälineitä oikein, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta huoltaa käyttämänsä työvälineet Materiaalien hallinta Kiitettävä K3 suunnittelee työnsä käyttämiensä materiaalien ominaisuuksien edellyttämällä tavalla sekä huolehtii syntyneiden jätteiden lajittelusta. Hyvä H2 käyttää materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla sekä huolehtii syntyneiden jätteiden lajittelusta. Tyydyttävä T1 käyttää materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla sekä lajittelee syntyneet jätteet, mutta tarvitsee joissakin työvaiheissa ohjausta. 3. TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA Lainsäädännön ja muiden viranomaismääräysten ja ohjeiden tunteminen Kiitettävä K3 huomioi työtehtävää koskevat säädökset, määräykset ja ohjeet työskentelyssään ja toimii havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi tilanteen edellyttämällä tavalla Hyvä H2 huomioi työtehtävää koskevat säädökset, määräykset ja ohjeet työskentelyssään ja tarvittaessa kertoo asiakkaalle havaitsemistaan epäkohdista Tyydyttävä T1 huomioi työtehtävää koskevat säädökset, määräykset ja ohjeet työskentelyssään sekä toimii niiden edellyttämällä tavalla Palveluorganisaation tunteminen Kiitettävä K3 ymmärtää palveluorganisaationsa toimintatavat ja toimii niiden perusteella tilanteeseen nähden sopivimmalla tavalla Hyvä H2 ymmärtää palveluorganisaationsa toimintatavat ja toimii niiden perusteella Tyydyttävä T1 tietää palveluorganisaationsa toimintatavat ja toimii niiden perusteella Asiakaskohteen tunteminen Kiitettävä K3 ymmärtää asiakaskohteen toimintatavat ja osaa toimia niiden perusteella tilanteeseen nähden sopivimmalla tavalla Hyvä H2 ymmärtää asiakaskohteen toimintatavat ja osaa toimia niiden perusteella Tyydyttävä T1 tietää asiakaskohteen toimintatavat ja osaa toimia niiden perusteella 20

25 Sopimusten merkitysten tunteminen Kiitettävä K3 huomioi kiinteistönhoitosopimuksen ehdot työssään Hyvä H2 ymmärtää kiinteistönhoitosopimuksen merkityksen hoitotyön kannalta Tyydyttävä T1 tietää kiinteistönhoitosopimuksen merkityksen hoitotyön kannalta LVI-piirustusten ja kytkentäkaavioiden tulkitseminen Kiitettävä K3 hyödyntää työssään LVI-piirustuksia ja kytkentäkaavioita sekä laitevalmistajien huolto-ohjeita Hyvä H2 ymmärtää LVI-piirustuksia ja kytkentäkaavioita sekä käyttää laitevalmistajien huolto-ohjeita Tyydyttävä T1 ymmärtää LVI-piirustuksia ja kytkentäkaavioita Ilmanvaihtokoneiden toiminnan ja huollon tunteminen Kiitettävä K3 ymmärtää ilmanvaihtokoneiden toimintaperiaatteet ja tuntee niissä esiintyvät viat Hyvä H2 ymmärtää ilmanvaihtokoneiden toimintaperiaatteet ja tietää niissä esiintyviä vikoja Tyydyttävä T1 tietää ilmanvaihtokoneiden toimintaperiaatteet Ilmanvaihtokoneiden määräaikaishuollot Kiitettävä K3 tietää ilmanvaihtokoneiden huoltovälit ja -kohteet sekä huomioi ne työskentelyssään. Hyvä H2 tietää ilmanvaihtokoneiden huoltovälit ja -kohteet. Tyydyttävä T1 tietää ilmanvaihtokoneiden huoltovälit ja -kohteet. 21

26 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Kiitettävä K3 kehittää toimintaansa turvallisemmaksi. huolehtii aktiivisesti omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään noudattaa annettuja turvallisuusohjeita, havaitsee ja tunnistaa ennakoivasti työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa käytöstä ja vie huoltoon vialliset työvälineet sekä arvioi työvälineiden soveltuvuutta kyseiseen työhön Hyvä H2 vastaa toimintansa turvallisuudesta huolehtii omatoimisesti omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään noudattaa annettuja turvallisuusohjeita ja vastaa osaltaan omasta ja työyhteisön turvallisuudesta käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa käytöstä ja vie huoltoon vialliset työvälineet Tyydyttävä T1 asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään huolehtii omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään noudattaa annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille työyhteisön jäsenille käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä Oppiminen ja ongelmanratkaisu Kiitettävä K3 laskee työajan ja materiaalimenekit sekä toteuttaa työn sen mukaisesti arvioi omaa työtään laatuvaatimusten mukaisesti Hyvä H2 laskee työajan ja materiaalimenekit, mutta toteutumassa on vielä poikkeamia arvioi omaa työtään ja kehittää sitä Tyydyttävä T1 laskee ohjattuna työajan ja materiaalimenekit arvioi omaa työtään Vuorovaikutus ja yhteistyö Kiitettävä K3 edistää rakentavaa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta Hyvä H2 toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet Tyydyttävä T1 toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa tunnistaa eri sidostyhmien tarpeita ja huomioi niitä toiminnassaan 22

27 Ammattietiikka Kiitettävä K3 noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista, noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä ottaa toiminnastaan palautetta omatoimisesti ja kehittää toimintaansa palautteen perusteella. Hyvä H2 noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita, noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä ottaa toiminnastaan palautetta sovitun mukaisesti ja muuttaa toimintaansa palautteen mukaisesti. Tyydyttävä T1 noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti, noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä ottaa asiallisesti palautetta vastaan Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden sekä toiminnan mukaisesti yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa ottaa huomioon työympäristön fyysiset olosuhteet töiden suunnittelussa ottaa huomioon erilaisten tilojen kalusteiden ja laitteiden puhtaustaso- ja hygieniavaatimukset ottaa huomioon työssään kohteen asiakaslähtöisyyden selvittää kohteen pintamateriaalit ja likatyypit käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä ja aineita halutun puhtaustason saavuttamiseksi rytmittää työnsä asiakaskohteen toiminnan ja erityispiirteiden mukaisesti toimia kohteen turvallisuusohjeiden ja omavalvontasuunnitelman mukaisesti arvioida omaa työsuoritustaan raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapitotöihin asiakaskohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/ työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 23

28 Arviointi 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Omaa työtä ohjaavien ohjeiden huomioiminen Kiitettävä K3 huomioi työohjeet ja asiakaskohteen toiminnan sekä toteuttaa työnsä niiden mukaisesti kustannustehokkaasti ja kehittää niitä asiakaslähtöisesti pukeutuu tilanteeseen sopivalla tavalla ja käyttää tarvittavia suojaimia Hyvä H2 huomioi työohjeet ja asiakaskohteen toiminnan sekä toteuttaa työnsä niiden mukaisesti pukeutuu tilanteeseen sopivalla tavalla ja käyttää tarvittavia suojaimia Tyydyttävä T1 huomioi työohjeet ja asiakaskohteen toiminnan sekä toteuttaa työnsä niiden mukaisesti mutta tarvitsee työskentelyolosuhteiden muuttuessa ohjausta pukeutuu tilanteeseen sopivalla tavalla ja käyttää tarvittavia suojaimia Asiakaskohteen huomioiminen Kiitettävä K3 noudattaa asiakaslähtöisesti asiakaskohteen toimintatapoja ja toimii niiden perusteella likaan, tilanteeseen ja ympäristöön nähden sopivimmalla tavalla Hyvä H2 noudattaa asiakaslähtöisesti asiakaskohteen ohjeita ja toimintatapoja Tyydyttävä T1 noudattaa annettuja asiakaskohteen ohjeita Työn suunnittelu Kiitettävä K3 valitsee parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi kohteen etäisyydet huomioiden, huomioi ennakoivasti työssään vuodenaikojen vaihtelut, likaantumiseen ja siivottavuuteen vaikuttavat tekijät sekä suunnittelee toimivan työjärjestyksen Hyvä H2 valitsee itsenäisesti tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi, huomioi työnsuunnittelussa siivottavien kohteiden etäisyydet sekä työssään vuodenaikojen vaihtelut, likaantumiseen ja siivottavuuteen vaikuttavat tekijät sekä suunnittelee toimivan työjärjestyksen Tyydyttävä T1 valitsee ohjeiden mukaan sopivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi, huomioi ohjeiden mukaan työnsuunnittelussa siivottavien kohteiden etäisyydet sekä ohjeiden mukaan työssään vuodenaikojen vaihtelut, likaantumiseen ja siivottavuuteen vaikuttavat tekijät 24

29 Kauppa- ja myymälätilojen siivouksen kustannustehokas ja laadukas toteuttaminen Kiitettävä K3 selviytyy työtehtävästä sujuvasti, taloudellisesti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja ergonomisesti selvittää ja annostelee kohteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit huolehtii kohteen jätehuollosta ohjeiden mukaisesti raportoi työnsä ohjeiden mukaisesti sekä tiedottaa poikkeamista eteenpäin sidosryhmille Hyvä H2 selviytyy työtehtävästä ja ennakoi tulevat työvaiheet toimien oma-aloitteisesti annostelee oikein kohteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit huolehtii kohteen jätehuollosta ohjeiden mukaisesti raportoi työnsä ja poikkeamat ohjeiden mukaisesti Tyydyttävä T1 selviytyy työtehtävistään, mutta tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta annostelee ohjeistettuna kohteen edellyttämät pesuaineet ja muut materiaalit huolehtii ohjattuna kohteen jätehuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti raportoi työnsä ohjeiden mukaisesti Laadun merkityksen huomioiminen omassa palveluorganisaatiossa Kiitettävä K3 toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi Hyvä H2 toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti Tyydyttävä T1 toimii ohjeiden mukaisesti asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti Asiakaskohteen toimintaohjeiden toteuttaminen Kiitettävä K3 soveltaa asiakaskohteen toimintaohjeita. Hyvä H2 toteuttaa asiakaskohteen toimintaohjeita. Tyydyttävä T1 toteuttaa ohjeiden mukaisesti asiakaskohteen toimintaohjeita. 2. TYÖMENETELMIEN, -VÄLINEIDEN JA MATERIAALIN HALLINTA Palveluorganisaation mukaisten puhtauspalvelujen toteuttaminen Kiitettävä K3 toteuttaa tarkoituksenmukaisesti kohteen edellyttämää puhtautta Hyvä H2 toteuttaa kohteen edellyttämää puhtautta Tyydyttävä T1 toteuttaa ohjeiden mukaisesti kohteen edellyttämää puhtautta 25

30 Siivousmenetelmien hallinta Kiitettävä K3 tuottaa asiakaskohteen edellyttämää puhtauspalvelua valitsemallaan työmenetelmällä huomioiden lian, pintamateriaalit, tehokkuuden ja ergonomian työssään arvioi työmenetelmän soveltuvuutta työn edetessä Hyvä H2 tuottaa asiakaskohteen edellyttämää puhtauspalvelua valitsemallaan työmenetelmällä huomioiden lian, pintamateriaalit ja tehokkuuden sekä ergonomian työssään Tyydyttävä T1 tuottaa ohjeiden mukaisesti asiakaskohteen edellyttämää puhtauspalvelua huomioiden lian, pintamateriaalit ja tehokkuuden sekä ergonomian työssään Pintamateriaalien puhdistaminen ja hoitaminen Kiitettävä K3 puhdistaa ja hoitaa eri pintamateriaaleja ja perustelee työvälineja puhdistusainevalintansa Hyvä H2 puhdistaa ja hoitaa eri pintamateriaaleja Tyydyttävä T1 puhdistaa ja hoitaa eri pintamateriaaleja ohjeistettuna Siivoustyöhön liittyvien työvälineiden ja koneiden hallinta ja huolto Kiitettävä K3 valitsee ja esivalmistelee oma-aloitteisesti kohteessa käytettävät työvälineet sekä tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet ja koneet, käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti ja huoltaa käyttämänsä välineet. Hyvä H2 valitsee ja esivalmistelee käytettävät työvälineet sekä käyttää ja huoltaa työvälineitä ja koneita ohjeiden mukaisesti. Tyydyttävä T1 valitsee ja esivalmistelee ohjatusti käytettävät työvälineet sekä käyttää ja huoltaa työvälineitä ja koneita ohjeistettuna. 3. TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA Palveluorganisaation toimintatapojen huomioiminen Kiitettävä K3 toimii palveluorganisaationsa ohjeiden mukaisesti ja kehittää oman palveluorganisaationsa toimintaa ja alan arvostusta Hyvä H2 toimii palveluorganisaationsa ohjeiden mukaisesti ja lisää omalla käytöksellään alan arvostusta Tyydyttävä T1 toimii palveluorganisaationsa ohjeiden mukaisesti Lian tunteminen Kiitettävä K3 poistaa lian soveltuvaa puhdistusvälinettä, -ainetta ja konetta käyttäen ja perustelee valintansa Hyvä H2 poistaa lian puhdistusvälinettä, -ainetta ja konetta käyttäen Tyydyttävä T1 poistaa lian ohjeiden mukaisesti pinnalta puhdistusvälinettä, - ainetta ja konetta käyttäen 26

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014 Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja Toimitilapalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakolliset tutkinnon osat Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

Matti Meikäläinen 13.5.2015 OPETUSSUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto. Kiinteistönhoitaja. Hyväksytty johtokunnassa 20.5.

Matti Meikäläinen 13.5.2015 OPETUSSUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto. Kiinteistönhoitaja. Hyväksytty johtokunnassa 20.5. Matti Meikäläinen 13.5.2015 OPETUSSUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto K Kiinteistönhoitaja Hyväksytty johtokunnassa 20.5.2015 KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 28.1.2015 Nousiainen ja Ruoho

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Opetussuunnitelma Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/24.6.2010 2 (125) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöhoidon koulutusohjelma/osaamisala, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 25.6.2012 Voimassa 1.8.2012 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toimistopalvelut tutkinnon osa (TOPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi 4.3.3 Toimistopalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014

Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014 Määräys 80/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010 KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010 KIINTEISTÖNHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KIINTEISTÖNHOITAJA TOIMITILAPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TOIMITILAHUOLTAJA MÄÄRÄYS 7/011/2010 AMMATILLISEN

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

KEVA Vapaaehtoistyö 2 ov

KEVA Vapaaehtoistyö 2 ov KEVA Vapaaehtoistyö 2 ov Ammattitaitovaatimukset toimii vapaaehtoistyössä noudattaen säädöksiä, säännöksiä ja eettisiä periaatteita kertoo vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja toimintamuodot kertoo vapaaehtoistyötä

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov

Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov Keva-hanke Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov Ammattitaitovaatimukset: osaa tunnistaa mahdollisuuksia toimia vapaaehtoistyössä paikallisten tai kansainvälisten avustuskohteiden ja muiden globaalia vastuuta edistävien

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Paikalliset valmistusprosessit 15 osp, valinnainen, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa ARVIOINNIN

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto 2014

Talotekniikan perustutkinto 2014 1 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Talotekniikan perustutkinto 2014 Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Putkiasennuksen osaamisala, lämmityslaiteasentaja Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS

TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS Toimitettava oppisopimustoimistoon mennessä TUTKINTO: KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO, kiintstönhoitaja OPISKELIJA PUH OSOITE SOPIMUSAIKA TYÖPAIKKA PUH OSOITE TYÖPAIKKAKOULUTTAJA

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1 Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta

4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1 Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1

Lisätiedot

KAUPAN PALVELU JA MYYNTI. KAPA 30 osp

KAUPAN PALVELU JA MYYNTI. KAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KAUPAN PALVELU JA MYYNTI 30 osp KAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

1.7. MUURAUS 10 ov. Arvioi ntikriteer

1.7. MUURAUS 10 ov. Arvioi ntikriteer 1.7. MUURAUS 10 ov Ammattitaitovaatimus ja tarkennettu sisältö osaa Osaa suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia Osaa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja KIINTEISTÖNHOITAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja KIINTEISTÖNHOITAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja KIINTEISTÖNHOITAJA Johtokunnan hyväksymä 15.11.2011 Koulutuskeskus

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osa (KAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kaupan palvelu ja myynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(12) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu palvelutilanteisiin ja hoitaa tuotevastuualueensa. Hän palvelee asiakasta

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO TAVOITTEET Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto sisältää siivous-, ateriapalvelu-, tekstiilihuolto- ja asiakaspalvelukoulutusta, hygienia- ja työturvallisuuskoulutusta.

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2014

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2014 Määräys 86/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen 43/011/2015

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 18/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:29 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:29 ISBN 978-952-13-5518-9 (nid.)

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 Tutkinnon osa: ksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaidon osoittamistavat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja Dokumentin tiedot

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoidon osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(85) Sisällys 1. KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

Maailmankansalaisuus, 2 ov

Maailmankansalaisuus, 2 ov Keva-hanke Maailmankansalaisuus, 2 ov Ammattitaitovaatimukset: osaa kertoa globalisaation vaikutuksista ja hahmottaa elämää maapallolla eri näkökulmista arvioida ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja suvaitsevaisuuden

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA PUTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA PUTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA PUTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1/2010 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

4.1.1. HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT

4.1.1. HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT 4.1.1. HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnittelu suunnittelee hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn

Lisätiedot

7. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteutumisesta ja arvioinnista... 102

7. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteutumisesta ja arvioinnista... 102 2 3 Sisältö Liitteet:... 4 KUVAUS KOULUTUSALASTA... 6 1. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 8 Kaikille pakolliset tutkinnon osat... 11 Ateria - ja kahvituspalvelut 15 ov... 11 Ylläpitosiivous 15 ov... 17 Valittavat

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OPINTOKOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala

Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala Alan ammatilliset tutkinnot Kiinteistöpalvelujen perustutkinto n ammattitutkinto n erikoisammattitutkinto Virastomestarin ammattitutkinto Turvallisuusalan perustutkinto

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Määräys 85/011/2014 (sisältää määräyksen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1 Arvioitsijat

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset 4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee majoitusliikkeessä vastaanoton työtehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden

Lisätiedot

KAUPAN ALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KAUPAN ALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 4 1 (11) KAUPAN ALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN I Koulutuksen rakenne Koulutuskokeilun jatkoajalla 2012 2013 lähiesimieskoulutus toteutetaan siten, että

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Määräys 60/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO, LIIKUNTANEUVOJA

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma / Hensu Tutkinnon osan suorittaja kuvaa etukäteen,

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi:

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1 Lähihoitaja 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO, 120ov KIINTEISTÖNHOITAJA

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO, 120ov KIINTEISTÖNHOITAJA OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO, 120ov KIINTEISTÖNHOITAJA Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 15.5.2014 Ammatillisen koulutuksen johtaja 12.8.2013 Päivitys 29.8.2014

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Suunnitteluassistentin perustutkinto. Suunnitteluassitentti 2013-2016

OPETUSSUUNNITELMA. Suunnitteluassistentin perustutkinto. Suunnitteluassitentti 2013-2016 1 OPETUSSUUNNITELMA Suunnitteluassistentin perustutkinto Suunnitteluassitentti 2013-2016 2 SISÄLLYS 1. Johdanto 4 2. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 6 3. Suunnitteluassistentin perustutkinnon rakenne

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2014

Liiketalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liiketalouden perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Tieto- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO VANTAAN KAUPUNKI RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Kaikille valinnainen tutkinnon osa Laatoitus, 10 ov varia Vantaan ammattiopisto Laatoitus KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Neuvottelukunta: Rakennusala

Lisätiedot