LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta Sisällysluettelo Johdanto Liiketalouden perustutkinto ja sen muodostuminen Liiketalouden perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Kaupan palvelu ja myynti Visuaalinen myyntityö Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Talouspalvelut Toimistopalvelut Valinnaiset tutkinnot osat Yritystoiminnan suunnittelu Yrityksessä toimiminen Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista (ammatillisessa peruskoulutuksessa) Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (ammatillisessa peruskoulutuksessa) Huippuosaajana toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 2 / 23

3 Johdanto Lain ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998,787/2014) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Järjestettäessä näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta koulutuksen järjestäjän tulee päättää koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä ko. tutkinnon perusteiden mukaisesti (L631/1998, 788/2014). Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma jakaantuu kahteen osaan: opetussuunnitelman yleinen osa ja tutkintokohtainen osa. Tässä tutkintokohtaisessa opetussuunnitelmassa koulutuksen järjestäjä määrää liiketalouden perustutkinto -koulutuksen ja tutkinnon järjestämisestä. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen määräykseen liiketalouden ammatillisen perustutkinnon perusteista 2014 (59/011/2014). Sataedun Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelman yleisessä osassa kuvataan Sataedun koulutus-, opetus- ja ohjaustoiminnan yhteiset periaatteet ja menettelytavat. Se ohjaa kaikkea Sataedun opetus ja ohjaus toimintaa: I Sataedu koulutuksen järjestäjänä II Ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkintoon valmistava koulutus III Aikuiskoulutus ja näyttötutkintotoiminta sataedu.fi 1. Liiketalouden perustutkinto ja sen muodostuminen Liiketalouden tutkinnon muodostuminen määritellään Opetushallituksen liiketalouden perustutkinnon perusteissa (59/011/2014). Sataedussa järjestetään seuraavia tutkinnon osia : Asiakaspalvelu Kaupan palvelu ja myynti Visuaalinen myyntityö Talouspalvelut Toimistopalvelut Yrityksessä toimiminen Myös muita tutkinnon osia voidaan suorittaa mikäli opiskelijan/tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamisen yhteydessä se havaitaan mahdolliseksi. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava tutkinto ajoittuu kolmelle vuodelle: Osaamispistettä (osp) Tutkintonimike 1.vuosi 2. vuosi 3.vuosi Asiakaspalvelu 30 osp Kaupan palvelu ja myynti 5 osp 25 osp Visuaalinen myyntityö tai Talouspalvelut 30 osp Toimistopalvelut 10 osp 20 osp Yrityksessä toimiminen 15 osp Yhteiset tutkinnon osat 10 osp 25 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp 60 osp 60 osp 60 osp Näyttötutkinnossa tutkinnon suorittaja suorittaa ammatilliset tutkinnon osat. Näyttötutkinnossa tutkinnon eikä tutkinnon osien laajuutta määritellä osaamispisteinä. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 3 / 23

4 Valinnaisuuden toteuttaminen Perustutkintoon sisältyy valinnaisuutta tutkinnon rakenteessa kuvatulla tavalla. Sataedussa opiskelija voi suunnata osaamistaan opintopolkujen avulla. Ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat tukevat opiskelijaa valinnoissa. Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan liiketalouden perustutkintoon. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osilta vastaavat aikaisemmin suoritetut opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamista voidaan tunnustaa opiskelijalle tutkinnon pakollisiin, valinnaisiin tai vapaasti valittaviin osiin. Keskeisenä periaatteena on, että tunnustettava osaaminen on opetussuunnitelman ammattitaitovaatimusten ja keskeisen sisällön mukaista. Opiskelijan osaaminen ja sen taso selvitetään hänen vahvuuksiensa tunnistamiseksi ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseksi opiskelun alkuvaiheessa ja aina ennen uuden tutkinnon osan suorittamista. Opiskelija itse hakee tunnustamista. Ryhmänohjaaja vastaa opiskelijan henkilökohtaistamisesta. Opiskelijan eteneminen opinnoissa toteutuu yksilöllisesti ja perustuu hänen osaamiseensa. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voivat lyhentää tutkinnon suorittamisen aikaa oleellisesti. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tai henkilökohtaistamista koskeva asiakirja, henkilökohtaistamissuunnitelma, jota päivitetään koko opiskelun ajan. Opiskelijan arviointi Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opiskelijan oppimista arvioidaan tutkinnonosien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden pohjalta. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä numeerista arviointia, vaan suoritusmerkintää S, kun opiskelijalla on mahdollisuudet suoriutua ammattiosaamisen näytöstä tai tutkintosuorituksesta vähintään T1 tasolla Osaamisen arviointiin perustuen opiskelijalle annetaan ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistukseen tulevat arvosanat arviointiasteikolla tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3. Arviointi perustuu tutkintojen perusteissa esitettyihin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavassa koulutuksessa ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä. Taitaja-kilpailujen semifinaaleihin ja finaaliin osallistuvan opiskelijan suoritus arvioidaan osana tai kokonaisuutena ammattiosaamisen näyttönä. Yhteisten tutkinnon osien neljästä temaattisesta kokonaisuudesta annetaan niiden osa-alueita opettaneiden opettajien toimesta yhteinen arvosana tutkintotodistukseen. Näiden neljän tutkinnon sisältämät osa-alueet arvioidaan opintokorttiin kunkin osa-alueen osaamistavoitteiden pohjalta. Näyttötutkinnoissa tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa, osaamisensa, tutkintotilaisuuksissa. Tutkinnon suorittajan ammattitaidon arviointi toteutetaan tutkintotoimikunnan kanssa solmitun järjestämissopimuksen mukaisesti ja OPH:n Näyttötutkinto-oppaan (2015:xx) mukaisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida osoittaa työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Opiskelijan arviointi toteutetaan toimintaohjeen Opiskelijan arviointi mukaisesti. Koulutuksen toteuttamistavat, oppimisympäristöt ja opiskelijan osaamisen arviointi määritellään tutkinnon osakohtaisesti. Tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi määritellään toteutus- ja arviointisuunnitelmasssa. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 4 / 23

5 2. Liiketalouden perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat 2.1. Pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu Liiketalouden perustutkinnon perusteissa (OPH määräys 59/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULUTUS Asiakaspalvelu 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 1. huolehtia työympäristöstä 2. valmistautua palvelutilanteisiin 3. palvella ulkoista ja sisäistä asiakasta 4. hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa 5. hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet 6. tehdä asiakapalveluun liittyviä toimistotehtäviä 7. selvittää toiminnan kannattavuutta Sisällöt Asiakaspalvelun ja markkinoinnin perusteet - sidosryhmät - asiakassuhteet - markkinoinnin kilpailukeinot - kilpailutilanne - kampanjat - palvelutilanteet Työelämän perussäännöt - oma-aloitteisuus ja vastuullisuus - valtuudet - ammattietiikka - vaitiolovelvollisuus - työyhteisön säännöt - kuluttajaosaaminen - työlainsäädäntö - oman alan työehtosopimukset - laatu ja kestävä kehitys Työvälineohjelmat - A-ajokorttitason työvälineohjelmat Tietoturva ja tiedonhaku - tietoturvaohjeistukset - tietorekistereiden ylläpito - itsenäinen tiedonhaku - lähteiden käyttö Työelämän viestintä - viestintävälineet ja materiaalit - organisaation viestintäohjeet - asiakirjatuotanto - tilitykset, raportit ja tilastot - asiakirjojen käsittely ja arkistointi Kustannustehokkuus - resurssit - tuloksellisuus - oman työn arviointi - tuotot, kustannukset ja katteet Työhyvinvointi ja työturvallisuus - terveelliset elämäntavat - toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 5 / 23

6 - ergonomia - turvallisuusjärjestelmät Asiakaspalvelun laskutoimitukset - palvelutilanteeseen liittyvät laskutoimitukset Asiakaspalvelun suomi, ruotsi ja englanti - palvelutilanteen hoitaminen - Luokkaopetus, projektioppiminen, työssäoppiminen: kauppa, toimisto, pankki, vakuutusyhtiö, infopiste tai varasto. - Opiskelijan oppimista ohjataan ja tuetaan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, ryhmänohjaaja, työssäoppimisen ohjaaja, itsearviointi ja vertaisarviointi. Oppimisen eteneminen varmistetaan oppimistehtävillä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti. Koulutuksen tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan liiketalouden tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS Asiakaspalvelu 30 osp Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - oman työn suunnittelu - työn kokonaisuuden hallinta - laatutavoitteiden mukainen toiminta - tehokas ja tuloksellinen toiminta - oman työn arviointi ja kehittäminen - työhyvinvoinnista huolehtiminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - työmenetelmien ja välineiden käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta - valmistautuminen - työympäristöstä huolehtiminen - palvelutilanteen hoitaminen - jälkitoimien hoitaminen Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: Työympäristönä voi olla esimerkiksi kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste tai varasto. Ammattiosaamisen näytön /tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja: Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikas- Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 6 / 23

7 - toimistotehtävien hoitaminen - toiminnan kannattavuuden selvittäminen - kielitaidon hallinta ja hyödyntäminen asiakaspalvelussa Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - oppiminen ja ongelmanratkaisu - vuorovaikutus ja yhteistyö - ammattietiikka - terveys, turvallisuus ja toimintakyky sa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön /tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää liiketalouden tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Kaupan palvelu ja myynti Liiketalouden tutkinnon perusteissa (OPH määräys 59/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULU- TUS Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 1. valmistautuu palvelutilanteisiin 2. hoitaa tuotevastuualueensa 3. palvelee asiakasta ja myy 4. seuraa myynnin kehitystä. Sisällöt Kaupan alan yrittäjyys - toimintaympäristö - kilpailutilanne - palvelu- ja myyntikonseptit Kaupan työt ja tehtävät - kaupan työtehtävät ja vastuualueet - tuotetietous - tavaran tilaus - tavaran vastaanotto, tarkastus, kunnostus ja hyllytys - reklamaatiot ja palautukset - tuotteen tai palvelun hinnoittelu - hintamerkinnät ja asiakasinformaatio - tarvekartoitus, myynti ja lisämyynti Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 7 / 23

8 - kassa- ja palvelupistetoiminta - maksutavat - hävikki ja sen estäminen - kaupan turvallisuus - kestävä kehitys ja ympäristöohjeet Asiakassuhdemarkkinointi - asiakassuhteet - kanta-asiakkuus Kaupan laskutoimitukset - tuotteen ja palvelun arvonlisäverollisen hinnan laskeminen - myyntitilanteen edellyttämät laskutoimitukset - maksuehdot ja alennukset - kannattavuus ja sen tunnusluvut Kaupan säädökset ja sopimukset - sopimusoikeuden periaatteet - kauppalaki - kauppatavat - toimitustapalausekkeet Myynnin esiintymistaito - hyvän myyjän ominaispiirteet - myyntiprosessi - myyntipuhe - erilaiset asiakastilanteet Myyntityön suomi, ruotsi ja englanti - myyntitilanteen hoitaminen - Luokkaopetus, projektioppiminen, työssäoppiminen: kaupan asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä. - Opiskelijan oppimista ohjataan ja tuetaan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, ryhmänohjaaja, työssäoppimisen ohjaaja, itsearviointi ja vertaisarviointi. Oppimisen eteneminen varmistetaan oppimistehtävillä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti. Koulutuksen tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan liiketalouden tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 8 / 23

9 AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - oman työn suunnittelu - työn kokonaisuuden hallinta - laatutavoitteiden mukainen toiminta - tehokas ja tuloksellinen toiminta - oman työn arviointi ja kehittäminen - työhyvinvoinnista huolehtiminen - ammattialan yritystoiminnan arviointi - osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi - yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - työmenetelmien ja välineiden käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta - valmistautuminen - tuotevastuualueen hoito - asiakaspalvelu ja myynti - maksutapahtuman hoitaminen - jälkitoimien hoitaminen - myynnin kehityksen seuranta - kielitaidon hallinta ja hyödyntäminen asiakaspalvelussa Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - oppiminen ja ongelmanratkaisu - vuorovaikutus ja yhteistyö - ammattietiikka - terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: Kaupan asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä. Ammattiosaamisen näytön/tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja: Kuvaus Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Ammattiosaamisen näytön /tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää liiketalouden tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta Visuaalinen myyntityö Liiketalouden tutkinnon perusteissa (OPH määräys 59/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 9 / 23

10 Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULU- TUS Visuaalinen myyntityö 30 osp Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 1. toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän tai palvelun esillepanon tai kampanjan 2. ylläpitää ja seuraa esillepanon tai kampanjan ilmettä 3. tuottaa asiakasinformaatiota Sisällöt Visuaalisen viestinnän työvälineohjelmat - sovellusohjelmat - viestintävälineet Visuaalinen viestintä - tekstin asettelu - typografia - kuvallinen viestintä - värioppi - graafinen ohjeistus - materiaalien käyttö - trendit Asiakasinformaation tuottaminen - asiakasinformaatio myymälässä - markkinointimateriaalin tuottaminen - mainostekstaus Kampanjasuunnittelu - myymäläilme - musiikki, valaistus, tuoksut - asiakaskierto ja tavararyhmitys - myymälän tehoalueet - kampanjat ja niiden tavoitteet - kampanjan suunnittelu ja toteutus Esillepano - käyttöyhteysperiaate - esillepanotekniikat - kalusteiden käyttö - myynti- ja esittelympäristön kuntoon laittaminen - näyteikkunat - Luokkaopetus, projektioppiminen, yritykset ja muut organisaatiot, työssäoppiminen. - Opiskelijan oppimista ohjataan ja tuetaan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, ryhmänohjaaja, työssäoppimisen ohjaaja, itsearviointi ja vertaisarviointi. Oppimisen eteneminen varmistetaan oppimistehtävillä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 10 / 23

11 Koulutuksen tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan liiketalouden tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS Visuaalinen myyntityö 30 osp Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - oman työn suunnittelu - työn kokonaisuuden hallinta - oman työn arviointi ja kehittäminen - yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - työvälineiden ja menetelmien käyttö - materiaalin hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta - esillepanon tai kampanjan toteuttaminen - esillepanon tai kampanjan ylläpito ja seuranta - asiakasinformaation tuottaminen Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - oppiminen ja ongelmanratkaisu - vuorovaikutus ja yhteistyö - ammattietiikka - terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: Visuaalisessa myyntityössä toteuttamalla esillepanon tai kampanjan. Ammattiosaamisen näytön/tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja: Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Ammattiosaamisen näytön /tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää liiketalouden tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 11 / 23

12 2.3. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Talouspalvelut Liiketalouden tutkinnon perusteissa (OPH määräys 59/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULU- TUS Talouspalvelut 30 osp Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 1. kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat 2. laskee tavanomaisen maksettavan palkan 3. laskuttaa 4. hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia 5. hoitaa ostoreskontraa Sisällöt Toimiston ja taloushallinnon työvälineet ja sovellusohjelmat - tiedostojen nouto, lähetys ja siirto - tietoturva - rekisterit ja niiden päivitys Dokumenttien ja tositteiden käsittely - kestävä kehitys - vaitiolovelvollisuus Taloushallinnon säädökset, määräykset ja ohjeet - kirjanpitolaki - arvonlisäverotus - verolainsäädäntö Palkanlaskenta - työaikalaki - vuosilomalaki - palkanlaskentaohjelmat Laskutus - osto-ja myyntireskontran hoitaminen - reskontraohjelmistot - maksukehotukset - perintä ja luottotiedot Kirjanpito - laskee ja kirjaa liiketapahtumat - tulkitsee tuloslaskelman ja taseen sisältöä Taloushallinnon suomi, ruotsi ja englanti - palvelutilanteen hoitaminen - Luokkaopetus, projektioppiminen, työssäoppiminen: palvelee toimiston ulkoista tai sisäistä asiakasta hoitamala yhtä talouspalvelujen osaaluetta (liiketapahtuman kirjaaminen, palkanlaskenta, laskutus, myyntires- Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 12 / 23

13 kontra ja maksukehotukset, ostoreskontra). - Opiskelijan oppimista ohjataan ja tuetaan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, ryhmänohjaaja, työssäoppimisen ohjaaja, itsearviointi ja vertaisarviointi. Oppimisen eteneminen varmistetaan oppimistehtävillä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti. Koulutuksen tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan liiketalouden tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS Talouspalvelut 30 osp Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - oman työn suunnittelu - työn kokonaisuuden hallinta - laatutavoitteiden mukainen toiminta - tehokas ja tuloksellinen toiminta - oman työn arviointi ja kehittäminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - työmenetelmien ja välineiden käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta - talouspalvelujen osa-alueen hoitaminen - kielitaidon hallinta ja hyödyntäminen asiakaspalvelussa Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - oppiminen ja ongelmanratkaisu - vuorovaikutus ja yhteistyö - ammattietiikka - terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: palvelee toimiston ulkoista tai sisäistä asiakasta hoitamalla yhtä talouspalvelujen osa-aluetta (liiketapahtuman kirjaaminen, palkanlaskenta, laskutus, myyntireskontra ja maksukehotukset, ostoreskontra). Ammattiosaamisen näytön/tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja: Kuvaus Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täy- Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 13 / 23

14 dennetään muulla osaamisen arvioinnilla Ammattiosaamisen näytön /tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää liiketalouden tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta Toimistopalvelut Liiketalouden tutkinnon perusteissa (OPH määräys 59/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULU- TUS Toimistopalvelut 30 osp Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 1. hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää, hävittää) 2. viestii sähköisesti ja kirjallisesti 3. hoitaa puhelinpalvelua 4. järjestää kokouksia ja asiakastilaisuuksia 5. tekee matkajärjestelyjä 6. laatii, ylläpitää ja muokkaa rekistereitä, tilastoja ja raportteja 7. opastaa toimistotyövälineiden ja tietoteknisten ohjelmien käytössä 8. vastaa toimiston teknisten laitteiden toimivuudesta Sisällöt Toimiston viestintä - työvälineet - viestintävälineet - sähköinen verkkoympäristö - sovellusohjelmat - taloushallinnon ohjelmat - kulunvalvonta- ja kalenteriohjelmat - ajan- ja tilojen varausjärjestelmät - postin käsittely - kestävä kehitys - toimistoteknisten laitteiden toimivuus - vaitiolovelvollisuus - tiedonhaku - tietoturva ja turvallisuusohjeet - ergonomia Asiakirjahallinta - asiakirjahallinnan järjestelmät - asiakirjastandardi - arkistointi - asiakasrekisterit - tilastot - raportit Kokous- ja neuvottelutaito Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 14 / 23

15 - kokousjärjestelyt - kokouskäytännöt Matkanjärjestelyt - matkat - majoitus - asiakirjat Toimistopalvelun suomi, ruotsi ja englanti - palvelutilanteen hoitaminen - Luokkaopetus, projektioppiminen, työssäoppiminen: tekemällä toimiston työtehtäviä, kuten asiakirjahallintaa, sähköistä ja kirjallista viestintää, puhelinpalvelua, kokous- ja asiakastilaisuuksia, matkanjärjestelyjä sekä rekisterien, tilastojen ja raporttien laadintaa, ylläpitoa ja muokkausta toimistoympäristössä. - Opiskelijan oppimista ohjataan ja tuetaan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, ryhmänohjaaja, työssäoppimisen ohjaaja, itsearviointi ja vertaisarviointi. Oppimisen eteneminen varmistetaan oppimistehtävillä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti. Koulutuksen tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan Liiketalouden tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS Toimistopalvelut 30 osp Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - oman työn suunnittelu - työn kokonaisuuden hallinta - laatutavoitteiden mukainen toiminta - tehokas ja tuloksellinen toiminta - oman työn arviointi ja kehittäminen - yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi - osaamisen tuotteistamisen mahdollisuuksien arviointi Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: tekemällä toimiston työtehtäviä, kuten asiakirjahallintaa, sähköistä ja kirjallista viestintää, puhelinpalvelua, kokous- ja asiakastilaisuuksia, matkanjärjestelyjä sekä rekisterien, tilastojen ja raporttien laadintaa, ylläpitoa ja muokkausta toimistoympäristössä. Ammattiosaamisen näytön/tutkintotilaisuuden kuvaus: Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 15 / 23

16 - ammattialan yritystoiminnan arviointi Opiskelija/tutkinnon suorittaja: Kuvaus Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - työvälineiden ja -menetelmien käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta - asiakirjatuotannon hoitaminen - sähköinen ja kirjallinen viestintä - puhelinpalvelu - kokouksen tai asiakastilaisuuden järjestäminen - matkajärjestelyjen tekeminen - rekisterien, tilastojen ja raporttien laadinta, ylläpito ja muokkaaminen - toimistotyövälineiden ja tietoteknisten ohjelmien käytön opastus - toimistoteknisten laitteiden toimivuudesta huolehtiminen - kielitaidon hallinta ja hyödyntäminen asiakaspalvelussa Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - oppiminen ja ongelmanratkaisu - vuorovaikutus ja yhteistyö - ammattietiikka - terveys, turvallisuus ja toimintakyky Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Ammattiosaamisen näytön /tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää liiketalouden tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta Valinnaiset tutkinnot osat Yritystoiminnan suunnittelu Liiketalouden tutkinnon perusteissa (OPH määräys 59/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOU- LUTUS Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Sisällöt Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 16 / 23

17 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 1. arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta 2. selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta 3. esittää liikeidean ja yritysmuodon 4. laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman 5. laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat Yritystoiminnan suunnittelu - osaamisen tuotteistaminen - liiketoimintamahdollisuuksien arviointi - liikeidea - yritysmuodot - liiketoimintasuunnitelma - yrityksen perustaminen : Luokkaopetus, tietoverkot, media, alan yritykset Opiskelijan oppimista ohjataan ja tuetaan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, ryhmänohjaaja, työssäoppimisen ohjaaja, itsearviointi ja vertaisarviointi. Oppimisen eteneminen varmistetaan oppimistehtävillä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti. Koulutuksen tarkempi toteutus kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ / TUTKINTOTILAISUUS Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen - Työn kokonaisuuden hallinta - Laadukas toiminta Työmenetelmien, -välineiden ja materialien hallinta - Tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen - Liiketoimintaympäristön selvittäminen - Yrityksen perustaminen - Liiketoimintasuunnitelman laatiminen - Työn perustana olevan tiedon hallinta - Yritysmuodon valinta sekä tiedon hankinta liittyen yritysen perustamiseen ja lopettamiseen - Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - oppiminen ja ongelmanratkaisu - vuorovaikutus ja yhteistyö - ammattietiikka - terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: Opintoalan työpaikat. Ammattiosaamisen näytön /tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja: 1. suunnittelee yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät tehtävät 2. laatii kirjallisen itsearvioinnin arviointikriteerien ja -kohteiden perusteella. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täy- Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 17 / 23

18 Ammattiosaamisen näytön /tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työssäoppimisen ohjaaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta Yrityksessä toimiminen Liiketalouden tutkinnon perusteissa (OPH määräys 59/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULU- TUS Yrityksessä toimiminen 15 osp Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 1. arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista 2. täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen 3. suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti 4. tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä 5. hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja 6. esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa 7. käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa 8. toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon 9. arvioida yrityksen kehittämistarpeita Sisällöt NY-toiminta/Osuuskuntatoiminta - toiminnan suunnittelu - yrityksen perustaminen - asiakasryhmät - liikeidea - kilpailutilanteen selvittäminen - sidosryhmäyhteistyö - tuotteiden valmistus, markkinointi ja myynti - yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidot - yrityksen esittely - yrittäjäverkostot - yrityksen lopettaminen Yrittäjyysprojektit - yhteisprojektit yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa - oppilaitoksen omat yrittäjyysprojektit : Luokkaopetus, tietoverkot, vuosi yrittäjänä-ohjelma, alan yritykset ja muut organisaatiot. Opiskelijan oppimista ohjataan ja tuetaan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, itsearviointi ja vertaisarviointi. Oppimisen eteneminen varmistetaan oppimistehtävillä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 18 / 23

19 Koulutuksen tarkempi toteutus kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ / TUTKINTOTILAISUUS Yrityksessä toimiminen 15 osp Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - Oman työn suunnittelu - Työn kokonaisuuden hallinta - Ajankäytön hallinta - Laadukas ja kustannnustietoinen toiminta Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: Toimimalla yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esim. omassa yrityksessä, harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. Työmenetelmien, -välineiden ja materialien hallinta - Tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen - Liiketoimintaympäristön selvittäminen - Liikeidean täsmentäminen - Yrityksen toiminnan suunnittelu - Yhteistyökumppaneiden hankinta - Yrityksen työtehtävien tekeminen - Yrityksen toiminnan esittely - Liiketoiminnan kehittäminen - Yrityksen lopettaminen Työn perustana olevan tiedon hallinta - Liiketoimintaympäristön selvittäminen - Liikeidean täsmentäminen ja yrityksen toiminnan suunnittelu - Yrityksen työtehtävien tekeminen Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Vuorovaikutus ja yhteistyö - Ammattietiikka - Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattiosaamisen näytön /tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön /tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja: Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työssäoppimisen ohjaaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää liiketalouden tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 19 / 23

20 Liiketalouden perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista, joiden tutkinnon perusteet Opetushallitus on määrännyt. Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon voi valita ainoastaan niitä tutkinnon osia, jotka sisältyvät näyttötutkinnon muodostumiseen Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Liiketalouden perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa niistä ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista, joiden tutkinnon perusteet Opetushallitus on määrännyt Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista (ammatillisessa peruskoulutuksessa) Liiketalouden perustutkintoon ammatillisessa peruskoulutuksessa voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa tämän perustutkinnon alaan liittyvistä ammattikorkeakouluopinnoista Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (ammatillisessa peruskoulutuksessa) Liiketalouden tutkinnon perusteissa (OPH määräys 59/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISEN HANKKIMINEN Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp Opiskelija osaa 1. tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivat työtehtävät ja selvittää niiden arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit 2. neuvotella työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta 3. valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen ja 4. ammattiosaamisen näytön suunnitelmia 5. perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin 6. esitellä alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille 7. käydä ohjauskeskusteluja, kehittää toimintaansa palautteen perusteella ja sovitella näkemyseroja 8. toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa 9. vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta 10. itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöään ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja arviointikriteereiden mukaan 11. arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä hän osaa toimia ja ohjata myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti Sisällöt Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen - työssäoppimisen suunnittelu, toteutus, ohjaus ja arviointi - työturvallisuus : Luokkaopetus, tietoverkot, media, alan yritykset Opiskelijan oppimista ohjataan ja tuetaan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, ryhmänohjaaja, työssäoppimisen ohjaaja, itsearviointi ja vertaisarviointi. Oppimisen eteneminen varmistetaan oppimistehtävillä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 20 / 23

21 Koulutuksen tarkempi toteutus kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Työpaikkaohjaajaksi valmistautuminen 5 osp Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen - Työn kokonaisuuden hallinta Ammattiosaamisen näyttö Näyttöympäristö: Näyttöympäristö on yleensä opiskelijan työssäoppimispaikka. Työmenetelmien, -välineiden ja materialien hallinta - Opiskelijan ohjaaminen - Opiskelijan arviointi Työn perustana olevan tiedon hallinta - Oman alan työelämän ja ammatillisen koulutuksen hallinta - Opetussuunnitelmien tunteminen Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattiosaamisen näytön kuvaus: Opiskelija: 1. tekee suunnitelman ammattiosaamisen näytöstä tai työssäoppimisesta 2. perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihi 3. arvioi työyhteisön työturvallisuusriskit ja työergonomiakysymykset oman työn osalta 4. kartoittaa mahdollisuudet toteuttaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla 5. analysoi oman työssäoppimisensa ja ammattiosaamisen näyttönsä arvioinnit Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Ammattiosaamisen näytön arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työssäoppimisen ohjaaja ja opettaja yhdessä. Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat Huippuosaajana toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) OSAAMISEN HANKKIMINEN HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN 15 osp Tutkinnon osa ja sisällöt Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 21 / 23

22 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 1. työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä 2. hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman 3. huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset 4. ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin 5. varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumisen 6. kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähintään yhdellä itselleen vieraalla kielellä 7. arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan 8. mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan 9. kehittää työtä ja työympäristöä 10. toimia alan verkostoissa 11. osallistua työyhteisön kehittämiseen. Huippuosaajana toimiminen - Työskentely huippuosaamista vaativissa työtehtävissä halliten ajanmukaiset työmenetelmät, - välineet ja materiaalit - Huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimuksien hallinta - Ongelmanratkaisu ja sopeutuminen muutoksiin - Toiminta työturvallisuusmääräyksien ja ohjeiden mukaisesti - Kommunikointi äidinkielellä sekä vähintään yhdellä vieraalla kielellä - Aktiivinen kehittäminen, innovatiivisuus, järjestelmällisyys ja tarkkuus - Tavoitteiden ja aikataulujen asettelu itsenäisesti ja realistisesti - Yrittäjämäinen asenne ja toiminta - Kustannustehokkuuden huomioiminen - Kestävän kehityksen tavoitteet - Työn ja työympäristön kehittäminen - Alan verkostotoiminta - Osaamisen arviointi ja uudistaminen - Työhyvinvoinnin kehittäminen : - Opiskelija hankkii osaamisensa toimimalla huippuosaamista vaativissa oman alan työtilanteissa. - Opiskelijan oppimista ohjataan ja tuetaan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, ryhmänohjaaja, kilpailuohjaajat, työssäoppimisen ohjaaja, itsearviointi ja vertaisarviointi. Koulutuksen tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN 15 osp Arvioinnin kohteet 1. Työprosessin hallinta - Työn suunnittelu - Työn arviointi - Toimiminen työssä ja työyhteisössä 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Työtehtävään ja työympäristöön soveltuvan työmenetelmän ja työvälineiden sekä materiaalin valinta ja käyttö - Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta - Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta - Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen Ammattiosaamisen näyttö Näyttöympäristö: Kansallinen / kansainvälinen kilpailutapahtuma tai oman alan työpaikka. Ammattiosaamisen näytön / tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla huippuosaamista vaativissa oman alan työtilanteissa esimerkiksi kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailutilanteissa tai erityistapauksissa myös oman alan työpaikoilla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitet- Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 22 / 23

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.4.2015

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 07.05.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Hiusalan

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 26.3.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 26.03.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 02.04.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1.

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 07.05.2015 Sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 23.4.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 16.4.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Autoalan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015 Sisältö Yleistä... 1 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2009

Liiketalouden perustutkinto 2009 1 Liiketalouden perustutkinto 2009 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Hyväksytty 31/08/2010 Muutos 1.8.2012

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2014

Liiketalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liiketalouden perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Tieto- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Hyväksytty 13.8.2015

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 Aikuinen oppijana... 2 3 Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu (30 osp)

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon, media-assistentti,

Lisätiedot

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto 180 osp Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto 180 osp Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti Matti Meikäläinen 13.5.2015 Opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto 180 osp Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti Hyväksytty johtokunnassa 20.5.2015 MERKONOMIN PERUSTUTKINTO... 2 1. MERKONOMIN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 3 1 Liiketalouden

Lisätiedot

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Porvoon kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Määräys 34/011/2009 SISÄLTÖ 1.YLEISTÄ...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015 Sisältö Yleistä... 1 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät...

Lisätiedot