Opinnäytteen kirjoitusohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinnäytteen kirjoitusohjeet"

Transkriptio

1 Opinnäytteen kirjoitusohjeet KSAO/liiketalous Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Ohjaavan opettajan nimi Päivämäärä

2 Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 2 Taulukot, kuvat ja liitteet 2 3 Tekstin osat 5 4 Lähdeviitteet 9 5 Lähdeluettelo Kirjat Artikkelit Haastattelut Ei nimettyä kirjoittajaa Sähköiset lähteet Videot, luennot ja muut vastaavat lähteet 18 LIITTEET LIITE 1 Esimerkki lähdeluettelosta LIITE 2 Esimerkkejä lähdeviite- ja lähdeluettelomerkinnöistä

3 1 Tekstin asettelu Opinnäytetyö kirjoitetaan Arial-tekstityypillä, ja kirjasinkoko on 12. Teksti kirjoitetaan käyttäen riviväliä 1,5. Kappaleet erotetaan toisistaan yhdellä tyhjällä rivillä. Sivun vasemmassa laidassa marginaali on 3 cm, alalaidassa 4 cm, oikeassa laidassa 2 cm ja ylälaidassa 3,5 cm. Esimerkkejä voidaan sisentää. Sisennykset erotetaan yhdellä tyhjällä rivivälillä molemmin puolin muusta tekstistä. Sisennetty teksti kirjoitetaan rivivälillä 1. Yleensä teksti alkaa pääotsikon jälkeen alaotsikon alta. Tekstin voi aloittaa myös suoraan pääotsikon alta. Tällöin tekstiä ei kuitenkaan saa olla kuin yksi kappale. Uudelle sivulle on tultava vähintään kaksi riviä tekstiä. Sivunumerointi alkaa luvusta yksi ja päättyy lähdeluettelon viimeiseen sivuun. Lukujen pääotsikot ja alaotsikot kirjoitetaan pienaakkosin ja ne numeroidaan ns. kymmenjärjestelmällä (esim. 1, 1.1, 1.2). Otsikot numeroineen lihavoidaan. Luvun numeroiden väliin merkitään piste. Pistettä ei käytetä kuitenkaan viimeisen numeron jäljessä (loppupiste). Ennen otsikkoa jätetään yksi tyhjä rivi sekä otsikon ja sitä seuraavan tekstin jälkeen yksi tyhjä rivi. Teksti kirjoitetaan koko ajan sivun alusta loppuun eli päälukuja ei aloiteta uudelta sivulta. Otsikon teksti alkaa numeron jälkeen samalta riviltä kahden välilyönnin jälkeen. 1

4 2 Taulukot, kuvat ja liitteet Asioiden selittäminen perustuu tekstiin, ja kuvat vain havainnollistavat asioita. Taulukoiden ja kuvien on oltava niin selkeitä, että ne voidaan ymmärtää ilman varsinaista tekstiä. Tekstissä kuitenkin täytyy tulkita taulukoita ja kuvia sanallisesti. Taulukoissa ja kuvissa on pyrittävä yhtenäiseen tyyliin. Kaikesta tiedosta ei tarvitse kaavamaisesti tehdä taulukoita tai kuvia, vaan niiden tarve harkitaan. Myöskään liitteeksi ei tehdä kaikista tiedoista taulukoita tai kuvia. Taulukot ja kuvat otsikoidaan. Otsikko kirjoitetaan isolla alkukirjaimella eikä loppuun tule pistettä. Taulukon otsikko on taulukon yläpuolella, ja kuvan otsikko on kuvan alapuolella. Taulukon/kuvan otsikon ja taulukon/kuvan väliin tulee yksi tyhjä rivi 1-rivivälillä. Taulukko 1. Kiinteistöverolain mukaiset kiinteistöveroprosentit Alaraja Yläraja Yleinen (maapohja) 0,50 1,00 Vakituinen asuinrakennus 0,22 0,50 Muu kuin vakituinen asuminen 0,50 1,00 Rakentamaton rakennuspaikka 1,00 3,00 Voimalaitos 0,50 1,40 Ydinvoimalaitos 0,50 2,20 Sana taulukko, taulukon numero ja taulukon otsikko lihavoidaan. Taulukkoon tai kuvaan liittyvä selventävä tieto kirjoitetaan taulukon tai kuvan 2

5 alapuolelle ja kirjoitetaan 1-rivivälillä. Taulukoissa ja kuvissa on juokseva numerointi kummassakin erikseen. Tekstissä esiintyvä ensimmäinen kuva/taulukko on numeroltaan 1 jne. Jos taulukko tai kuva on otettu lähdekirjallisuudesta, sen lähdeviite ilmoitetaan otsikon jälkeen suluissa. Kuva 1. Kaupunkien ja koko maan väestö (Kansaneläkelaitos 2005) Liitteet numeroidaan ja niihin kirjoitetaan oikeaan yläkulmaan LIITE ja liitteen juokseva numero. Liitteen numero merkitään vain sen ensimmäiselle sivulle. Liitteen lähde merkitään sivun oikeaan alareunaan suluissa. Taulukkoon, kuviin ja liitteisiin viitataan tekstissä samalla tavalla kuten muihin lähteisiin. Kuvassa 3 esitetään verohallinnon valtakunnallinen organisaatio. 3

6 Verohallinnon johto toimii Helsingissä (kuva 3). Aloitimme somistuksen suunnittelun tekemällä luonnoksen (liite 2). 3 Tekstin osat 3.1 Opinnäytteen nimi Opinnäytteen nimi kertoo työn aiheen, rajauksen ja näkökulman, niin että keskeiset käsitteet (avainsanat) tulevat esille, esimerkiksi Perintöverotus pienyrityksessä. Ensimmäiset sanat ovat tärkeimmät. Käytetyt sanat ovat usein sanan perusmuotoja eli substantiiveja nominatiivissa, esimerkiksi autoverotus (ei: autoverotuksesta). Työn nimi ei voi olla sama kuin joku työn pääotsikko, koska se on kaikkien tekstin lukujen otsikko. Nimen pitääkin kattaa kaikki sisällysluettelon pääotsikot. Nimen informatiivisuus on tärkeintä, vaikka nimestä tulisi pitkä. Työn nimi voi olla myös väite tai kysymys. Älä mielellään käytä sanaa "case", vaan nimeä suoraan, esimerkiksi Sukupolvenvaihdos Kaakeli ja lattia oy:ssä. 3.2 Otsikointi Tekstin lukujen otsikot eivät saa olla liian yleisluonteisia, esim. Taustaa, vaan niiden on kerrottava lukijalle selvästi alla olevan tekstin sisällöstä. Otsikoiden tulee olla niin kertovia, että työn sisällysluettelon otsikoiden perusteella pitäisi voida päätellä työn nimi. Informatiivisuus on tärkeintä, vaikka otsikosta tulisi pitkä. 4

7 Alaotsikoiden oltava alisteisia pääotsikolleen, eli ne eivät voi olla merkitykseltään laajempia kuin pääotsikko. Samanarvoisia alalukuja oltava aina vähintään kaksi, esim. 2.1 ja 2.2 tai ja Lukujen numeroinnissa kolmeportainen numerointi riittää, esim Otsikossa sanojen eri sijamuodot kertovat asian käsittelytavasta. Väriopin periaatteet (nominatiivi) Väriopin periaatteita (partitiivi) Väriopin periaatteista (elatiivi) Samanarvoiset, samalla tavalla esitetyt asiat ilmaistaan samantyyppisillä otsikoilla, ja pääotsikon sanoja voi toistaa. 4 Verkkomainonta 4.1 Verkkomainonnan välineet Banneri Promootio Pop-up (spot) 4.2 Verkkomainonnan tunnusluvut 5 Lehtimainonta 3.3 Johdanto-luku Johdanto-luku on luku yksi (1). Johdannossa esitellään työn keskeiset käsitteet (esim. käsite verkkomainonta, autovero). Lisäksi esitellään myös, miten työ on rajattu ja perustellaan aiheen rajaus. Sen tehtävä on myös virittää lukijan kiinnostus esimerkiksi kertomalla, miksi aihe valittiin, tuomalla esiin oudostakin asiasta ajankohtaisuutta tai esittämällä tutusta asiasta uusi näkökulma. Johdanto aloitetaan lyhyillä virkkeillä ja helposti tajuttavilla asioilla ja niistä 5

8 edetään syvemmälle aiheeseen ja yksityiskohtaisempiin tietoihin. Kerrotaan selvästi, mutta yleisluonteisesti opinnäytetyön sisältö, tehtävät, ongelmat, tavoitteet ja tarkoitus sekä käytetyt tiedonkeruumenetelmät. Verbien eri aikamuotoja käytetään seuraavasti: preesens, kun viitataan tekstiin (tässä työssä selvitetään) ja imperfekti, kun viitataan työskentelyyn (selvitettiin). Johdantoon kirjoitetaan tekstiä seuraavista asioista sopivassa järjestyksessä: 1. Opinnäytteeni aiheena on 2. Valitsin aiheen, koska 3. Rajasin aiheen miten miksi (mitä jätin pois, mihin keskityin). 4. Aiheen taustaa (esim. ajankohtaisuus, merkitys) yleisellä tasolla. 5. Opinnäytteeni tavoite/tarkoitus on (esim. selvittää, kuvata). 6. Kerro, mitä teit (esim. kysely). 7. Esittele lyhyesti pääkäsitteet esim. remburssi, tiekunta, SyKe-ohjelma 8. Esittele päälähteet 9. Kerro, miten tekstisi etenee (aluksi kerron, sitten lopuksi ) 3.4 Tutkimuksen tulosten esittely Jos opinnäytetyönä on tehty tutkimus, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskysely, lähtökohta on kirjoittaa tulokset tekstiksi, jolloin taulukot ja kuvat vain havainnollistavat asioita. Taulukot ja kuviot tiivistävät tiedot. Taulukoita tai muita kuvioita ei tarvitse tehdä kaikista tiedoista. Tekstin ja kuvioiden suhde on mietittävä tarkkaan. Yleensä on ensin teksti ja sitten sen alla tekstiin liittyvä kuva tai taulukko. Kaikki tulokset on esitettävä, ja tulokset esitetään selvästi, yksinkertaisesti ja selittelemättä, tulokset puhuvat puolestaan. 6

9 Yleensä tuloksia ei vielä tulkita siinä luvussa, jossa ne esitellään, mutta niinkin voi tehdä, jolloin luvun nimi olisi esimerkiksi Tulokset ja päätelmät (+Pohdintaluku erikseen). Aikamuotona on imperfekti, kun selostetaan työskentelyn vaiheita, esimerkiksi kysyttiin, vastattiin, valitsin. 3.5 Pohdinta-luku Pohdinta-luku on tekstin viimeinen luku. Siinä tarkastellaan tehtyä työtä ja sen tuloksia. Tuloksia verrataan tavoitteisiin ja näin arvioidaan omaa työskentelyä. Pohdinnan voi aloittaa viittaamalla opinnäytteen päätarkoitukseen, ja sitten esitellään kokoavasti päätulokset. Kun tehdään omia päätelmiä ja yleistyksiä, esitetään asiat pehmentäen, esimerkiksi apuverbeillä (saattaa olla, voi olla). Päätelmät kirjoitetaan asiatyyliin (ei: "yllättävää oli, hämmästyin"). Pohdinnassa ei kiitetä yhteistyökumppaneita eikä kuvata omia tuntemuksia työn aikana. Verbien aikamuodoista käytetään imperfektiä (etsin), kun selostetaan työskentelyprosessia ja preesensiä (asiakkaat ovat), kun arvioidaan tuloksia. Pohdinnassa voi vastata seuraaviin kysymyksiin pohtien ja perustellen: - Saavutinko tavoitteeni? - Aiheen pohdintaa ja päätelmiä: Mitä ajatuksia aiheeseen perehtyminen herätti? - Missä onnistuin? - Mitä heikkouksia liittyi työskentelyyni? 7

10 - Millaisia uusia kysymyksiä ja ongelmia mahdollisesti huomasin? 4 Lähdeviitteet Opinnäytetyössä jokainen toisen kirjoittajan ajatus, teksti ja kuva on merkittävä lähdeviitteellä. Viitteellä ei merkitä kirjoittajan oman päättelyn tulosta eikä yleisesti kaikkien tiedossa olevia asioita (yleistieto). Pääperiaate on se, että lähteitä käytetään alkuperäistä tekstiä muokaten eli referoiden, eikä kopioida alkuperäistä tekstiä sanasta sanaan eli siteeraaminen. Viite merkitään aina lainatun tiedon yhteyteen, usein sen jälkeen. Samassa virkkeessä voi olla tarvittaessa montakin eri lähdeviitemerkintää. Jos tiedot on kerätty toisistaan hyvin etäisiltä sivuilta, ei sivunumeroita voi yhdistää samaan viitteeseen, vaan ne on merkittävä kukin omana viitteenään kyseisen tekstinpätkän jälkeen, jotta lukijan olisi helppo jäljittää tieto. Huomaa, että lähdeviite ei voi viitata yli kappalerajan. Lähdeviitteessä mainitaan teoksen kirjoittajan sukunimi sekä teoksen ilmestymisvuosi sekä mahdolliset sivut. Viitteeseen kirjoitetaan siis aina tekstin kirjoittajan sukunimi, eikä esimerkiksi teoksen toimittajan nimeä. Artikkeleiden sivunumeroa ei mainita lähdeviitteessä. (Virtanen 2007, 67 70) Kun lähteellä ei ole nimettyä kirjoittajaa, ilmoitetaan viitteessä teoksen julkaisija (tai otsikko) ja ilmestymisvuosi. Tällaisia lähteitä voivat olla esimerkiksi sisäiset raportit, lehtiartikkelit yms. 8

11 Purukumin vienti Venäjälle on markkinoijien haaste (Kauppalehti Online 2009). Arviointi perustuu näyttökokeeseen (Opetushallitus 2009). Graanille rakennetaan vuonna 2009 kaksi uutta vanhusten palvelutaloa (Rakennusliike Aavikko 2008). Sähköisistä lähteistä (esim. Internet-sivut) ilmoitetaan tekstissä kuten muistakin lähteistä teoksen kirjoittajan sukunimi tai nimen puuttuessa teoksen julkaisija (tai otsikko) sekä teoksen ilmestymisvuosi. Intenet-sivun www-osoite merkitään vain lähdeluetteloon, ei tekstiin. Oppimisnäkemykset vaihtelevat ajan mukaan (Nieminen 2008). Arviointi perustuu (Opetushallitus 2008). Internetissä on mahdollista tavoittaa nuoria kuluttajia (Nettikaupan vuosikatsaus 2008). Rautakauppa on muuttunut viime vuosina (K-rauta 2008). Lähteen kirjoittajan nimi tai julkaisijan nimi voidaan mainita paitsi sulkeissa, niin myös suoraan tekstissä. Ilmestymisvuosi ja mahdolliset sivunumerot merkitään silloin sulkeisiin. Mäkisen (2006, 20) mukaan tapahtumamarkkinointi antaa mahdollisuuden suhdetoimintaan epävirallisessa ilmapiirissä. Kivisalmi ym. (2005, 20) huomauttavat kirjassaan, että... Arvonlisäverolain (2006/345) 6 :n mukaan Kun tekstin kokonainen luku perustuu yhteen lähteeseen, voidaan se mainita 9

12 luvun alussa, jolloin viitettä ei tarvitse merkitä erikseen jokaiseen kappaleeseen. Tällainen viite voi olla pää- tai alaluvun alussa tai pääluvun otsikon alla ennen alalukuja. Tämä luku 1.4 perustuu Lahikaisen (2008, 20 45) teokseen perintöverosta. Luvussa 2 on käytetty lähteenä Mainikaisen (2008) opasta paperinkierrätyksestä. Kun viitataan vain yhteen, edeltävään virkkeeseen, tulee lähdeviitteen sulkeiden jälkeen piste. Viranomaiset voivat myös vaikuttaa toimituslausekkeen valintaan (Pehkonen 2006, ). Kun viitataan kahteen tai useampaan virkkeeseen, lähdeviite on omana lausekkeenaan sulkeiden sisällä: edellinen virke päättyy pisteeseen ja viittauslauseke päättyy pisteeseen ennen viimeistä sulkumerkkiä. Viranomaiset voivat vaikuttaa toimituslausekkeen valintaan. Yrityksen oma toimitusehtopolitiikka, kaupan osapuolten osaaminen ja toimialalle muotoutunut käytäntö ovat kuitenkin tärkeimpiä toimituslausekkeen valintaan vaikuttavia tekijöitä. (Pehkonen 2008, ) Toistuvasti käytetyn lähteen voi merkitä lyhenteellä mt. (mainittu teos) tai mts. (mainittu teos, sivu). Viittauksen on oltava täysin selvä, jotta lukija ymmärtää vaivatta, mihin teokseen viitataan. Kun lähdettä käytetään ensimmäistä kertaa, mainitaan viitteessä tekijä ym. tiedot tavalliseen tapaan. Toimitustapalausekkeiden käyttö on määritelty tarkkaan (mts. 7). 10

13 Yleensä ei käytetä suoria lainauksia (sitaatteja), mutta niitä voi käyttää, jos esimerkiksi joku ilmaisu on ollut erityisen osuva tai tarkkuuden vuoksi halutaan toistaa joku ajatus sanasta sanaan. Erityisen kuuluisa on Sonyn (1955) vanha visio: Tulemme kehittymään yhtiöksi, joka on tunnetuin siitä, että se on pystynyt muuttamaan japanilaisten tuotteiden huonon laadun mielikuvan. Jos lähteellä on kaksi tekijää, mainitaan kumpikin ja väliin tulee sulkeiden sisään &-merkki, mutta tekstiin kirjoitetaan tavalliseen tapaan ja-sana. Direct-response-mainonnalla aktivoidaan asiakas soittamaan (Lahtinen & Isoviita 2007, 83). Lahtinen ja Isoviita (2007, 83) painottavat, että direct-responsemainonnalla aktivoidaan asiakas soittamaan. Kun tekijöitä on kolme tai useampia, mainitaan ensimmäinen ja sen perään kirjoitetaan ym. Kuitenkin ensimmäisessä viitteessä mainitaan kaikki tekijät. Laatua voidaan mitata myös sillä, miltä asiakkaasta tuntuu (Lahtinen, Ilonen, Koivu, Juutilainen & Saari 2005, 103). - - Laatu on usein subjektiivinen kokemus (Lahtinen ym. 2005, ). Jos lähde on ns. toisen käden tietoa eli lähdeteoksessasi viitataan johonkin toiseen teokseen ja haluat lainata tämän tiedon omaan tekstiisi, mainitset sekä alkuperäisen lähteen että lukemasi lähteen tekijän. Lähdeluettelossa mainitaan molemmat lähteet. Wallaksen (2004) mukaan kestävän kehityksen periaatteet tunnetaan hyvin puunjalostusteollisuuden yrityksissä (Haapanen 2005, 33.) 11

14 Saman tekijän samana vuonna ilmestyneet teokset erotetaan toisistaan pienaakkosilla. Linjaliikenteen rahdit ilmoitetaan etukäteen, eivätkä ne vaihtele niin kuin hakurahtiliikenteessä (Pehkonen 2009a, 166). Puuttuvasta lastierästä maksetaan kuollutta rahtia (Pehkonen 2009b, 140). Kun viitataan lakiin, asetukseen, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksiin, voidaan käyttää lyhenteitä (L = laki, A = asetus, KM = komiteanmietintö) tai nimetä laki tms. Satovahinkojen takia myönnetyt korkotukilainat (L 1985/239). Kunnan asukkailla on oikeus (Kuntalaki 1995/365, 48 ). Ympäristölupamenettelylain (1995/1712) 1 :n mukaan ongelmajätteen keruu on järjestettävä Haastattelusta merkitään viitteeseen haastatellun nimi. Selvyyden vuoksi voi olla syytä mainita tietoa antaneen henkilön arvo/ammatti ja työpaikka/yhteisö tekstissä. Liiga-menestyminen vaatii paljon talkootyötä (Heikkinen 2009). Aktosin koulutuspäällikkö Ansa Linden (2009) arvelee, että --. Haastattelua lyhyempi henkilökohtainen tiedonanto, joka on saatu esim. keskustelussa, luennoilla tai kirjeitse, mainitaan tekstissä, mutta sitä ei merkitä lähdeluetteloon. Urheiluseura Spartan toimitusjohtajan Jyrki Komulaisen 12

15 (henkilökohtainen tiedonanto ) mukaan urheiluseurojen viestintäverkot ovat 5 Lähdeluettelo Lähdeluetteloon kirjoitetaan kaikki käytetyt lähteet aakkosjärjestykseen sen mukaan, mitä tekstissä lähdeviitteisiin on kirjoitettu. Riviväli on 1. Otsikkona on Lähteet lihavoituna ja otsikon jälkeen jätetään kaksi tyhjää riviä. Liitteissä 1 ja 2 esitellään esimerkkejä lähdemerkinnöistä tekstissä ja lähdeluettelossa. 5.1 Kirjat Yksinkertaisimmillaan lähdeluettelossa mainitaan teoksesta tietoja seuraavalla tavalla: Kirjoittajan sukunimi, Etunimi ilmestymisvuosi. Teoksen nimi. Alaotsikko. Kustantajan/julkaisijan kotipaikka, Kustantaja/julkaisija. Teoksen laatu voidaan mainita lopuksi, jos se on joku muu kuin kirja tai lehti. Albrecht, Karl Stressi ja johtaminen. Helsinki, Kirjateos Oy. Sipilä, Jaana & Mäkelä, Piia Asiantuntija ja johtaja. Miten hallitset nämä kaksi roolia? Ekonomia-sarja. Helsinki, WSOY. Saman tekijän samana vuonna ilmestyneet teokset erotetaan toisistaan vuosiluvun jäljessä olevalla olevilla pienaakkosilla. Leppiniemi, Jarmo 2006a. Tilinpäätös- ja verosuunnittelu. Helsinki, Weilin+Göös. Leppiniemi, Jarmo 2006b. Hyvä kirjanpitotapa. Mikä on sallittua, mahdollista, kiellettyä? Helsinki. Weilin+Göös. 13

16 Teoksen ensimmäistä painosta ei mainita lähdeluettelon tiedoissa. Muut painokset mainitaan teoksen nimen jälkeen. Oulasvirta, Lasse Miten kunta toimii? 4., uudistettu painos. Helsinki, Kuntakoulutus Oy. Joskus teoksella voi olla yksi nimetty toimittaja, eikä kirjoittajia ole eritelty. Liukkonen, Armi (toim.) Psykologinen asiakaspalvelu. Turku, Ratas-kirjat. 5.2 Artikkelit Artikkeleista kirjataan lähdeluetteloon kirjoittajan sukunimi, Etunimi. Vuosi. Otsikko. Lehden nimi lehden numero, sivut ensimmäisestä viimeiseen. Aromaa, Juha R-kioskiketju laajenee. Taloustaito 8, Kokoomateosten artikkeleista ilmoitetaan lähdeluettelossa seuraavat tiedot: kirjoittajan sukunimi, Etunimi painovuosi. Kirjoituksen nimi. Teoksessa Sukunimi, Etunimi (toim.) Teoksen nimi. Kotipaikka, Kustantaja/julkaisija, sivu(t). Huuskonen, Kalevi Timanttikylät Leader-rahoituksen kohteena. Teoksessa Avikainen, Rauno (toim.) Luova tulosjohtaminen julkishallinnossa. Helsinki, Edita, Haastattelut Haastatteluista merkitään lähdeluetteloon haastateltavan Sukunimi, Etunimi, vuosi. Arvo tai Ammatti, Työpaikka. Tiedon laatu. Päivä. 14

17 Loukola, Antti Täydennyskoulutus- ja palvelukeskuksen johtaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu. Haastattelu Ei nimettyä kirjoittajaa Jos tekstillä ei ole nimettyä kirjoittajaa, siitä mainitaan ensin tekstin lähdeviitteen merkinnän mukaan julkaisija (tai otsikko) ja sen jälkeen muut tiedot. Toriparkkia suunnitellaan Länsi-Savo , A7. Tiedotussuunnitelma Aktos oy. Tiedotusosasto. Moniste. Yrittäjäksi R-kioskiin Helsinki: Rautakirja oy. Perehdytyskansio. Rakennusliike Aavikko Graanin uudet palvelutalot. Esite. 5.5 Sähköiset lähteet Sähköisiä lähteitä ovat esimerkiksi www-kotisivut, tietokoneohjelmat sekä sähköiset lehtijulkaisut ja sähköposti. Niistä mainitaan normaaliin tapaan seuraavat tiedot: kirjoittajan sukunimi, etunimi vuosi. Otsikko. Julkaisija. Päivämäärä, jolloin tieto on lainattu. www-osoite tai muu tiedon laatu (esim. Passeli-ohjelma). Hauvanen, Kari Perintöverotus. Helsinki, Verohallinto Jos sähköisellä lähteellä ei ole nimettyä kirjoittajaa, siitä mainitaan ensin tekstin lähdeviitteen merkinnän mukaisesti ensin julkaisija (tai otsikko) ja sitten vuosi ja sitten sivut. Päivämäärä, jolloin tieto on otettu Internetistä. www-osoite kokonaan tai muu tiedon laatu. 15

18 Nettietiketti muuttuu Helsinki, Edita Oy Hyvinvointivaltion kriisi Teoksessa Juutilainen, Kirsi (toim.) CD- Facta. Helsinki, WSOY. CD-rom-levy. 5.6 Videot, luennot ja muut vastaavat lähteet Videoista, luennoista, esitteistä ym. vastaavista lähteistä mainitaan seuraavat tiedot: Kirjoittajan sukunimi, Etunimi ilmestymisvuosi. Teoksen nimi. Kustantajan/julkaisijan kotipaikka: Kustantaja/julkaisija. Hiukonen, Eeva Värianalyysi. Tampere, Creative oy. Video. Saarinen, Pipsa Iloa työhön, eloa elämään! Aikuiskoulutuskonferenssi, Mikkeli Suomen kuntakoulutus. Luento. Teoksen laatu mainitaan lopuksi, jos on joku muu kuin kirja tai lehti. Jos tekstillä ei ole nimettyä kirjoittajaa, siitä mainitaan ensin tekstin lähdeviitteen merkinnän mukaan julkaisija (tai otsikko). Itä-Suomen ympäristökeskus Sekajätteen käsittely taajamissa. Moniste. Opinnäytetyöt ym. ilmoitetaan seuraavasti: Tekijän sukunimi, etunimi. Vuosi. Otsikko. Työn laatu. Julkaisijan kotipaikka, Julkaisija. Kaakkurinen, Anna Mäyrämäen Alkon imago. Opinnäytetyö. Heinola, Mikkelin ammattiopisto, kaupan ja hallinnon koulutusyksikkö. 16

19 LIITE 1 Esimerkki lähdeluettelosta LÄHTEET Aromaa, Juha R-kioskiketju laajenee. Taloustaito 8, Hiukonen, Eeva Värianalyysi. Tampere, Creative oy. Video. Kaakkurinen, Anna Mäyrämäen Alkon imago. Opinnäytetyö. Heinola, Mikkelin ammattiopisto, kaupan ja hallinnon koulutusyksikkö. Loukola, Antti Täydennyskoulutus- ja palvelukeskuksen johtaja, Mikke- lin ammattikorkeakoulu. Haastattelu Nettietiketti muuttuu Helsinki, Edita oy Oulasvirta, Lasse Miten kunta toimii? 4., uudistettu painos. Helsinki, Kuntakoulutus Oy. Toriparkkia suunnitellaan Länsi-Savo , A7. 17

20 LIITE 2 Esimerkkejä lähdeviite- ja lähdeluettelomerkinnöistä Esimerkki 1. Kirja lähteenä Tekstissä: Tämä luku 2.1 perustuu Tomperin (2005, 47-50) esittämään näkemykseen tililuettelosta. Tilinavaus suoritetaan merkitsemällä alkusaldot tileille (Tomperi 2005, 16). Yksityisliikkeessä on yksi ainoa omistaja. Hänen sijoitustaan yrityksessä seurataan kirjanpidossa Oman pääoman tilillä. (Tomperi 2005, 21.) Lähdeluettelossa: Tomperi, Soile Käytännön kirjanpito painos. Helsinki, Edita Publishing Oy. Muoto lähdeluettelossa: Kirjoittajan sukunimi, kirjoittajan etunimi vuosi. Kirjan nimi. Painos. Julkaisijan kotipaikka, Julkaisija. 18

21 Esimerkki 2. Internet lähteenä Tekstissä: Yhteisöjen veroilmoituslomake 6B on uudistettu verovuodelle 2006 (Verohallinto 2006). Lähdeluettelossa: Verohallinto Yrityksen veroilmoitukset uudistuvat Helsinki, Verohallitus Vaihtoehtoisesti tekstissä ensin otsikko: Yhteisöjen veroilmoituslomake 6B on uudistettu verovuodelle 2006 (Yrityksen veroilmoitukset uudistuvat 2006). Vaihtoehtoisesti lähdeluettelossa: Yritysten veroilmoitukset uudistuvat Helsinki, Verohallitus Muoto lähdeluettelossa: Jos ei kirjoittajaa tiedossa/ilmoitettu: Julkaisija (tai otsikko) vuosi. (Otsikko.) Julkaisijan kotipaikka: Julkaisija. Päivämäärä, jolloin tieto on otettu. Tarkka www-osoite. 19

22 Jos kirjoittaja on tiedossa: Kirjoittajan sukunimi, kirjoittajan etunimi vuosi. Otsikko. Julkaisijan kotipaikka, Julkaisija. Tarkka www-osoite. Päivämäärä, jolloin tieto on otettu. 20

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN

LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN 23.10.2015 Sari Dhima Lähdevii>eiden laadinta Lähdevii>eiden merkinnät vaihtelevat eri Ceteenalojen, julkaisusarjojen ja aikakauskirjojen välillä. Tärkeintä on käy>ää

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16)

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) kaikki reunukset 3 cm ja otsikoiden keskitys Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) Alaotsikko (r 23, f 14) Mahdollisen taustaprojektin nimi (r 35, f 12) Tekijä(t) (r 37, f 12) Toimialan/koulutusalan

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen

Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen Onni Opiskelija Tampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot / Kertomus- ja tekstiteorian

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 2004 Raija Lehtinen raija.lehtinen@helsinki.fi Anu Lahtinen anu.lahtinen@helsinki.fi 1 SISÄLLYS Ohjeiden käyttäjille

Lisätiedot

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet 1 Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet Tämä yleinen ohje on tehty käytettäväksi Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan opintojen

Lisätiedot

Sofi Oksanen: Puhdistus

Sofi Oksanen: Puhdistus Sofi Oksanen: Puhdistus Oma nimi ja luokka Koulun nimi Työn valmistumispäivämäärä Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Kirjailijan esittely 4 3. Lukupäiväkirja 5 4. Teoksen esittely 6 4.1. Juoni, aihe ja

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Pääotsikko Alaotsikko Mahdollisen taustaprojektin nimi Tekijä(t) Koulutusohjelman opinnäytetyö Suuntautumisvaihtoehto Insinööri(AMK) KEMI 201x Sukunimi Etunimi Opinnäytetyö

Lisätiedot

Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma

Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma Mitä opiskeluesseeltä odotetaan? Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma 1) Käsittely on tehtävänannon mukainen 2) Esseessä keskitytään tehtävänannon ja mielekkään rajauksen kannalta merkityksellisiin

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011 Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet Tuula Marila Kevät 2011 Lähteet Sisältö Lähteiden äärellä 3 5 Viittaustekniikka 6 11 Lähdeluettelon laatiminen 12 21 2 Tutustu kirjallisuuteen 1. Tutustu teoksen sisällysluetteloon.

Lisätiedot

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle. 3.11.2015 FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Vastaustekniikka. Tekninen osio

Vastaustekniikka. Tekninen osio Vastaustekniikka Tekninen osio 4 Lakien nimet kirjoitetaan pienellä. Säädöksen ja säännöksen ero: Säädös = yleisnimi kaikille säädöskokoelmassa julkaistaville normeille (lait, asetukset, valtioneuvoston

Lisätiedot

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi*

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* RAPORTOINTIOHJEET Lappeenrannassa 29.6.2007 0221700 Maija Meikäläinen Ymte J TIIVISTELMÄ Lappeenrannan

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen CHEM-C2210 Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi Kevät 2016 Laboratoriotyöselostuksen laatiminen Työselostus tehdään kurssin ryhmätyöstä: Atomi/molekyylikerroskasvatuksella

Lisätiedot

Lähteiden käyttö. Yleistä lähteistä. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma

Lähteiden käyttö. Yleistä lähteistä. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma Lähteiden käyttö Yleistä lähteistä Tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöihin kuuluu, että kirjoittaja aiemmin tehtyjä tutkimuksia selostamalla ja arvioimalla paitsi valmistaa tietä omalle tutkimukselleen

Lisätiedot

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa Projektityön tekeminen Mitä on hyvä muistaa Aineistojen hyödyntäminen Kuvat, kartat, kirjat, lehtiartikkelit, musiikki ja videot ovat tekijänoikeuden suojaamia Toisen tekemän työn kopioimiseen ja liittämiseen

Lisätiedot

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa:

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa: Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2011 2012 Kehittämistyöstä artikkeliksi 1. Mikä on artikkeli? Artikkeli on jotain asiaa, ilmiötä tai teemaa käsittelevä tutkittuun tai havainnoituun tietoon perustuva

Lisätiedot

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä.

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. Pohjautuu ohjeisiin tiedekunnan yleisiin ohjeisiin lähteidenkäytöstä: http://www.uwasa.fi/kauppatieteet/opiskelu/kirjoitusohjeet/lahteet/

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Ohjeita lopputyön tekoon

Ohjeita lopputyön tekoon Päivitetty 1.3.2013 Ohjeita lopputyön tekoon Farmaseuttien lopputyö ja seminaari (LOPS) -opintojaksoon (6 op) sisältyy kirjallinen työ, siihen perustuva seminaariesitelmä sekä oman oppiaineen seminaareihin

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan

Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden laitos 2012- Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan Nämä ohjeet on tarkoitettu yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden käyttöön. Ohjeet ovat tiiviiseen muotoon laaditut

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

Opinnäytetöiden laatiminen HAAGA-HELIAssa

Opinnäytetöiden laatiminen HAAGA-HELIAssa Opinnäytetöiden laatiminen HAAGA-HELIAssa Raportointiohjetyöryhmä Ohje 1.9.2007 Tiivistelmä Opinnäytetyön esityksen päivämäärä Koulutusohjelma Tekijät Merkitse tähän tekijöiden nimet peräkkäin. Kirjoita

Lisätiedot

Laatijaorganisaatio Asiakirjatyyppi Sivunumero

Laatijaorganisaatio Asiakirjatyyppi Sivunumero Lähettävä organisaatio Asiakirjamalli 2 1 (5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Asiakirjojen kirjoittaminen Asiakirjan tunnistetietoja ovat lähettäjä, asiakirjaa ja vastaanottajaa koskevat tiedot. Lähettäjän ja

Lisätiedot

Ohjeita tutkielmaseminaarilaisille / kandidaatin tutkielma

Ohjeita tutkielmaseminaarilaisille / kandidaatin tutkielma 1 Ohjeita tutkielmaseminaarilaisille / kandidaatin tutkielma Tutkielmaseminaarin tavoitteet Jokainen seminaarilainen laatii lukuvuoden aikana yksin tai parin kanssa itsenäisen kandidaatin tutkielman jostakin

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman

Lisätiedot

Artikkelit pyydetään lähettämään X.X.201X mennessä osoitteella: toimittajan sähköpostiosoite

Artikkelit pyydetään lähettämään X.X.201X mennessä osoitteella: toimittajan sähköpostiosoite OHJEITA AFinLA:N VUOSIKIRJAAN KIRJOITTAVALLE Toivomme sinun ottavan seuraavat asiat huomioon tekstiä laatiessasi. Julkaisuprosessi on seuraava. Ensimmäisessä vaiheessa pyydämme artikkelisi sähköisenä versiona,

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Äi 8 tunti 6. Tekstin rakenne, sitaattitekniikka

Äi 8 tunti 6. Tekstin rakenne, sitaattitekniikka Äi 8 tunti 6 Tekstin rakenne, sitaattitekniikka Tekstin kirjoittaminen on prosessi Ensimmäinen versio sisältää ne asiat, mitä tekstissäsi haluat sanoa. Siinä ei vielä tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma BioMediTech. Kandidaatintutkielman sisältö. Kandidaatintutkielman rakenne

Kandidaatintutkielma BioMediTech. Kandidaatintutkielman sisältö. Kandidaatintutkielman rakenne Kandidaatintutkielma BioMediTech Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten on suoritettava pääaineesta kandidaatintutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kandidaatintutkielman tavoitteena on, että

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan

Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden laitos 2015- Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan Nämä ohjeet on tarkoitettu sosiaalitieteiden ja sosiaalityön opiskelijoiden käyttöön. Ohjeet ovat tiiviiseen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN OTSIKKO KIRJOITETAAN SUURAAKKOSIN TÄHÄN

OPINNÄYTETYÖN OTSIKKO KIRJOITETAAN SUURAAKKOSIN TÄHÄN OPINNÄYTETYÖN OTSIKKO KIRJOITETAAN SUURAAKKOSIN TÄHÄN Opinnäytetyö Tekijän nimi Koulutuskeskus Sedu Opetuspiste Tutkinnon nimi Kevät 2008 KOULUTUSKESKUS SEDU Opetuspiste Tutkinnon nimi OMA NIMI TYÖN NIMI

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Opiskelutaitoilta 6. ja Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen

Opiskelutaitoilta 6. ja Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen Leila Saramäki Itä-Suomen yliopisto/aducate/avoin yliopisto Opiskelutaitoilta 6. ja 22.11.2012 Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen Järjestäjinä: Snellman-kesäyliopisto/Snellman-instituutti Itä-Suomen

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2 Uutinen Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 2 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 3 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 4 Uutinen Vastaa kysymyksiin:

Lisätiedot

Automaattinen semanttinen annotointi

Automaattinen semanttinen annotointi Automaattinen semanttinen annotointi Matias Frosterus, Reetta Sinkkilä, Katariina Nyberg Semantic Computing Research Group (SeCo) School of Science and Technology, Department of Media Technology and University

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016 SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016 Ohjeita kirjoittajalle Tervetuloa mukaan tekemään vuosittain julkaistavaa Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa! Toivomme, että tutustut näihin ohjeisiin

Lisätiedot

Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Koulutuskuvauksen perustehtävä On hyvä aloittaa kuvauksen perustehtävän määrittelystä: - Opintoihin

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasun malli

Opinnäytetyön ulkoasun malli hyväksymispäivä arvosana arvostelija Opinnäytetyön ulkoasun malli Hannu Erkiö Matti Mäkelä Matti Nykänen Inkeri Verkamo Helsinki 1. maaliskuuta 2001 Kirjallisen esityksen harjoitus HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Suomen kieli Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

Suomen kieli Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä SZU A (D) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Suomen kieli Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen 1. Tavoitteet. Laitoksen ohjeet (ARK) Kirjoittamisen osuus. Kirjoittamisen osuus. Tieteellinen teksti

Tieteellinen kirjoittaminen 1. Tavoitteet. Laitoksen ohjeet (ARK) Kirjoittamisen osuus. Kirjoittamisen osuus. Tieteellinen teksti Tieteellinen kirjoittaminen 1 Tieteellisen tekstin prosessi ja rakenne Tieteellinen teksti Mistä tunnistat tieteellisen / akateemisen tekstin? Miksi kirjoittaminen on joskus vaikeaa? Miten sitä voi helpottaa?

Lisätiedot

Tehtävä 2: Loppuosataulukko

Tehtävä 2: Loppuosataulukko Tehtävä 2: Loppuosataulukko Tutustu tarkoin seuraavaan tekstiin ja vastaa sitä hyväksi käyttäen tehtävän loppuosassa esitettyihin viiteen kysymykseen. Annetun merkkijonon (ns. hahmo) esiintymän haku pidemmästä

Lisätiedot

- Valitse oheisesta listasta tai oman kiinnostuksesi mukaan maailmanuskontoihin liittyvä aihe/kysymys. Hyväksytä aihe opettajalla.

- Valitse oheisesta listasta tai oman kiinnostuksesi mukaan maailmanuskontoihin liittyvä aihe/kysymys. Hyväksytä aihe opettajalla. Maailmanuskonnot Itsenäinen tehtävä Ohjeet: - Valitse oheisesta listasta tai oman kiinnostuksesi mukaan maailmanuskontoihin liittyvä aihe/kysymys. Hyväksytä aihe opettajalla. - Selvitä kirjallisuuden,

Lisätiedot

Jarmo Leppiniemi Timo Kaisanlahti OIKEAT JA RIITTÄVÄT KIRJAUKSET

Jarmo Leppiniemi Timo Kaisanlahti OIKEAT JA RIITTÄVÄT KIRJAUKSET Jarmo Leppiniemi Timo Kaisanlahti OIKEAT JA RIITTÄVÄT KIRJAUKSET Alma Talent Helsinki 2016 7., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2775-6 ISBN 978-952-14-2360-4

Lisätiedot

1. Mikä on lukujen 10, 9, 8,..., 9, 10 summa? 2. Mikä on lukujen 10, 9, 8,..., 9, 10 tulo? =?

1. Mikä on lukujen 10, 9, 8,..., 9, 10 summa? 2. Mikä on lukujen 10, 9, 8,..., 9, 10 tulo? =? Tehtävät 1 1. Mikä on lukujen 10, 9, 8,..., 9, 10 summa? 2. Mikä on lukujen 10, 9, 8,..., 9, 10 tulo? 3. 16 125 250 =? 4. Kirjoita lausekkeeseen sulut siten, että tulos on nolla. 2 + 2 2 2 : 2 + 2 2 2

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Ohjeita kirjallisuustutkielman muotoiluun

Ohjeita kirjallisuustutkielman muotoiluun Ohjeita kirjallisuustutkielman muotoiluun (= Kirjallisuustutkielman otsikko, keskitettynä, lihavoituna, fonttikoko 14 18) Johanna Kärkkäinen Kandidaatintutkielma/Pro gradu tutkielma 2016 Kemian tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä 1 Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin 14.2.2012ekijä ja päivämäärä Sähköpostiviestin kirjoitusohjeita 2 Kirjoita lyhyitä ja kieliasultaan moitteettomia viestejä (isot alkukirjaimet

Lisätiedot

Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville. Artikkeli

Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville. Artikkeli Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville Artikkeli Artikkelin pituus on 15 sivua (n. 4000 5000 sanaa) sisältäen tiivistelmän. Kirjallisuusluettelo ja liitteet eivät sisälly tähän enimmäispituuteen.

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Toimitus: Heidi Antinkari Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

Työpaikan lait ja työsuhdeopas

Työpaikan lait ja työsuhdeopas Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2015 Ty ö p a i k a n l a i t ja työsuhdeopas 2015 Talentum Media Oy Helsinki 13., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Toimitus: Saara Palmberg

Lisätiedot

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Jörn

Lisätiedot

OPINNÄYTTEEN RAPORTOINTIOHJE Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

OPINNÄYTTEEN RAPORTOINTIOHJE Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu OPINNÄYTTEEN RAPORTOINTIOHJE Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 OPINNÄYTETYÖN RAKENNE... 3 3 VARSINAISET TEKSTISIVUT... 3 3.1 Johdanto... 4 3.2 Aiheen käsittely... 4 3.3

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta DIPLOMITYÖ Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta Luennoija Esko Niemi Tuotantotekniikan professori Valvottuja d-töitä useita kymmeniä Myös ohjaajana teollisuudessa ja yliopistoissa Oma diplomityö

Lisätiedot

Sofi Oksanen: Puhdistus

Sofi Oksanen: Puhdistus Sofi Oksanen: Puhdistus Oma nimi ja luokka Koulun nimi Työn valmistumispäivämäärä Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Kirjailijan esittely 4 3. Lukupäiväkirja 5 4. Kirjan esittely 6 4.1. Juoni, aihe 6 4.2.

Lisätiedot

Kirjallisuusluettelon laatiminen

Kirjallisuusluettelon laatiminen Kirjallisuusluettelon laatiminen Käsikirjoitusten kirjallisuusluettelot laaditaan huolellisesti alla olevien ohjeiden mukaan. Yleisiä huomioita seuraavat ohjeet julkaisutyypeittäin. Otsikointi ja sijainti

Lisätiedot

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Löydettävyys Koulutustarjonnan hakutoiminnot monipuolistuvat: Vapaa sanahaku, Haku erilaisilla hakuehdoilla, karttahaku?,

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.2.2010 1 / 41 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä BUSINESS LAW FORUM 2013 KIRJOITUSOHJEET 1. Kirjoitukset tulee jättää teoksen toimituskunnalle sähköpostitse viimeistään perjantaina 12.4.2013. Käytä mieluiten Word -97 ohjelmaa tai tätä uudempaa versiota

Lisätiedot

Sangen lyhyt L A T E X-johdatus

Sangen lyhyt L A T E X-johdatus Sangen lyhyt L A T E X-johdatus Lari Koponen ja Eetu Ahonen 23.1.2013 Koulutuksen tavoitteet Koulutuksen jälkeen pystyy kirjoittamaan työselostuksen L A T E X:illa, eli Dokumentin rakenne tutuksi Tekstin

Lisätiedot