Opinnäytteen kirjoitusohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinnäytteen kirjoitusohjeet"

Transkriptio

1 Opinnäytteen kirjoitusohjeet KSAO/liiketalous Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Ohjaavan opettajan nimi Päivämäärä

2 Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 2 Taulukot, kuvat ja liitteet 2 3 Tekstin osat 5 4 Lähdeviitteet 9 5 Lähdeluettelo Kirjat Artikkelit Haastattelut Ei nimettyä kirjoittajaa Sähköiset lähteet Videot, luennot ja muut vastaavat lähteet 18 LIITTEET LIITE 1 Esimerkki lähdeluettelosta LIITE 2 Esimerkkejä lähdeviite- ja lähdeluettelomerkinnöistä

3 1 Tekstin asettelu Opinnäytetyö kirjoitetaan Arial-tekstityypillä, ja kirjasinkoko on 12. Teksti kirjoitetaan käyttäen riviväliä 1,5. Kappaleet erotetaan toisistaan yhdellä tyhjällä rivillä. Sivun vasemmassa laidassa marginaali on 3 cm, alalaidassa 4 cm, oikeassa laidassa 2 cm ja ylälaidassa 3,5 cm. Esimerkkejä voidaan sisentää. Sisennykset erotetaan yhdellä tyhjällä rivivälillä molemmin puolin muusta tekstistä. Sisennetty teksti kirjoitetaan rivivälillä 1. Yleensä teksti alkaa pääotsikon jälkeen alaotsikon alta. Tekstin voi aloittaa myös suoraan pääotsikon alta. Tällöin tekstiä ei kuitenkaan saa olla kuin yksi kappale. Uudelle sivulle on tultava vähintään kaksi riviä tekstiä. Sivunumerointi alkaa luvusta yksi ja päättyy lähdeluettelon viimeiseen sivuun. Lukujen pääotsikot ja alaotsikot kirjoitetaan pienaakkosin ja ne numeroidaan ns. kymmenjärjestelmällä (esim. 1, 1.1, 1.2). Otsikot numeroineen lihavoidaan. Luvun numeroiden väliin merkitään piste. Pistettä ei käytetä kuitenkaan viimeisen numeron jäljessä (loppupiste). Ennen otsikkoa jätetään yksi tyhjä rivi sekä otsikon ja sitä seuraavan tekstin jälkeen yksi tyhjä rivi. Teksti kirjoitetaan koko ajan sivun alusta loppuun eli päälukuja ei aloiteta uudelta sivulta. Otsikon teksti alkaa numeron jälkeen samalta riviltä kahden välilyönnin jälkeen. 1

4 2 Taulukot, kuvat ja liitteet Asioiden selittäminen perustuu tekstiin, ja kuvat vain havainnollistavat asioita. Taulukoiden ja kuvien on oltava niin selkeitä, että ne voidaan ymmärtää ilman varsinaista tekstiä. Tekstissä kuitenkin täytyy tulkita taulukoita ja kuvia sanallisesti. Taulukoissa ja kuvissa on pyrittävä yhtenäiseen tyyliin. Kaikesta tiedosta ei tarvitse kaavamaisesti tehdä taulukoita tai kuvia, vaan niiden tarve harkitaan. Myöskään liitteeksi ei tehdä kaikista tiedoista taulukoita tai kuvia. Taulukot ja kuvat otsikoidaan. Otsikko kirjoitetaan isolla alkukirjaimella eikä loppuun tule pistettä. Taulukon otsikko on taulukon yläpuolella, ja kuvan otsikko on kuvan alapuolella. Taulukon/kuvan otsikon ja taulukon/kuvan väliin tulee yksi tyhjä rivi 1-rivivälillä. Taulukko 1. Kiinteistöverolain mukaiset kiinteistöveroprosentit Alaraja Yläraja Yleinen (maapohja) 0,50 1,00 Vakituinen asuinrakennus 0,22 0,50 Muu kuin vakituinen asuminen 0,50 1,00 Rakentamaton rakennuspaikka 1,00 3,00 Voimalaitos 0,50 1,40 Ydinvoimalaitos 0,50 2,20 Sana taulukko, taulukon numero ja taulukon otsikko lihavoidaan. Taulukkoon tai kuvaan liittyvä selventävä tieto kirjoitetaan taulukon tai kuvan 2

5 alapuolelle ja kirjoitetaan 1-rivivälillä. Taulukoissa ja kuvissa on juokseva numerointi kummassakin erikseen. Tekstissä esiintyvä ensimmäinen kuva/taulukko on numeroltaan 1 jne. Jos taulukko tai kuva on otettu lähdekirjallisuudesta, sen lähdeviite ilmoitetaan otsikon jälkeen suluissa. Kuva 1. Kaupunkien ja koko maan väestö (Kansaneläkelaitos 2005) Liitteet numeroidaan ja niihin kirjoitetaan oikeaan yläkulmaan LIITE ja liitteen juokseva numero. Liitteen numero merkitään vain sen ensimmäiselle sivulle. Liitteen lähde merkitään sivun oikeaan alareunaan suluissa. Taulukkoon, kuviin ja liitteisiin viitataan tekstissä samalla tavalla kuten muihin lähteisiin. Kuvassa 3 esitetään verohallinnon valtakunnallinen organisaatio. 3

6 Verohallinnon johto toimii Helsingissä (kuva 3). Aloitimme somistuksen suunnittelun tekemällä luonnoksen (liite 2). 3 Tekstin osat 3.1 Opinnäytteen nimi Opinnäytteen nimi kertoo työn aiheen, rajauksen ja näkökulman, niin että keskeiset käsitteet (avainsanat) tulevat esille, esimerkiksi Perintöverotus pienyrityksessä. Ensimmäiset sanat ovat tärkeimmät. Käytetyt sanat ovat usein sanan perusmuotoja eli substantiiveja nominatiivissa, esimerkiksi autoverotus (ei: autoverotuksesta). Työn nimi ei voi olla sama kuin joku työn pääotsikko, koska se on kaikkien tekstin lukujen otsikko. Nimen pitääkin kattaa kaikki sisällysluettelon pääotsikot. Nimen informatiivisuus on tärkeintä, vaikka nimestä tulisi pitkä. Työn nimi voi olla myös väite tai kysymys. Älä mielellään käytä sanaa "case", vaan nimeä suoraan, esimerkiksi Sukupolvenvaihdos Kaakeli ja lattia oy:ssä. 3.2 Otsikointi Tekstin lukujen otsikot eivät saa olla liian yleisluonteisia, esim. Taustaa, vaan niiden on kerrottava lukijalle selvästi alla olevan tekstin sisällöstä. Otsikoiden tulee olla niin kertovia, että työn sisällysluettelon otsikoiden perusteella pitäisi voida päätellä työn nimi. Informatiivisuus on tärkeintä, vaikka otsikosta tulisi pitkä. 4

7 Alaotsikoiden oltava alisteisia pääotsikolleen, eli ne eivät voi olla merkitykseltään laajempia kuin pääotsikko. Samanarvoisia alalukuja oltava aina vähintään kaksi, esim. 2.1 ja 2.2 tai ja Lukujen numeroinnissa kolmeportainen numerointi riittää, esim Otsikossa sanojen eri sijamuodot kertovat asian käsittelytavasta. Väriopin periaatteet (nominatiivi) Väriopin periaatteita (partitiivi) Väriopin periaatteista (elatiivi) Samanarvoiset, samalla tavalla esitetyt asiat ilmaistaan samantyyppisillä otsikoilla, ja pääotsikon sanoja voi toistaa. 4 Verkkomainonta 4.1 Verkkomainonnan välineet Banneri Promootio Pop-up (spot) 4.2 Verkkomainonnan tunnusluvut 5 Lehtimainonta 3.3 Johdanto-luku Johdanto-luku on luku yksi (1). Johdannossa esitellään työn keskeiset käsitteet (esim. käsite verkkomainonta, autovero). Lisäksi esitellään myös, miten työ on rajattu ja perustellaan aiheen rajaus. Sen tehtävä on myös virittää lukijan kiinnostus esimerkiksi kertomalla, miksi aihe valittiin, tuomalla esiin oudostakin asiasta ajankohtaisuutta tai esittämällä tutusta asiasta uusi näkökulma. Johdanto aloitetaan lyhyillä virkkeillä ja helposti tajuttavilla asioilla ja niistä 5

8 edetään syvemmälle aiheeseen ja yksityiskohtaisempiin tietoihin. Kerrotaan selvästi, mutta yleisluonteisesti opinnäytetyön sisältö, tehtävät, ongelmat, tavoitteet ja tarkoitus sekä käytetyt tiedonkeruumenetelmät. Verbien eri aikamuotoja käytetään seuraavasti: preesens, kun viitataan tekstiin (tässä työssä selvitetään) ja imperfekti, kun viitataan työskentelyyn (selvitettiin). Johdantoon kirjoitetaan tekstiä seuraavista asioista sopivassa järjestyksessä: 1. Opinnäytteeni aiheena on 2. Valitsin aiheen, koska 3. Rajasin aiheen miten miksi (mitä jätin pois, mihin keskityin). 4. Aiheen taustaa (esim. ajankohtaisuus, merkitys) yleisellä tasolla. 5. Opinnäytteeni tavoite/tarkoitus on (esim. selvittää, kuvata). 6. Kerro, mitä teit (esim. kysely). 7. Esittele lyhyesti pääkäsitteet esim. remburssi, tiekunta, SyKe-ohjelma 8. Esittele päälähteet 9. Kerro, miten tekstisi etenee (aluksi kerron, sitten lopuksi ) 3.4 Tutkimuksen tulosten esittely Jos opinnäytetyönä on tehty tutkimus, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskysely, lähtökohta on kirjoittaa tulokset tekstiksi, jolloin taulukot ja kuvat vain havainnollistavat asioita. Taulukot ja kuviot tiivistävät tiedot. Taulukoita tai muita kuvioita ei tarvitse tehdä kaikista tiedoista. Tekstin ja kuvioiden suhde on mietittävä tarkkaan. Yleensä on ensin teksti ja sitten sen alla tekstiin liittyvä kuva tai taulukko. Kaikki tulokset on esitettävä, ja tulokset esitetään selvästi, yksinkertaisesti ja selittelemättä, tulokset puhuvat puolestaan. 6

9 Yleensä tuloksia ei vielä tulkita siinä luvussa, jossa ne esitellään, mutta niinkin voi tehdä, jolloin luvun nimi olisi esimerkiksi Tulokset ja päätelmät (+Pohdintaluku erikseen). Aikamuotona on imperfekti, kun selostetaan työskentelyn vaiheita, esimerkiksi kysyttiin, vastattiin, valitsin. 3.5 Pohdinta-luku Pohdinta-luku on tekstin viimeinen luku. Siinä tarkastellaan tehtyä työtä ja sen tuloksia. Tuloksia verrataan tavoitteisiin ja näin arvioidaan omaa työskentelyä. Pohdinnan voi aloittaa viittaamalla opinnäytteen päätarkoitukseen, ja sitten esitellään kokoavasti päätulokset. Kun tehdään omia päätelmiä ja yleistyksiä, esitetään asiat pehmentäen, esimerkiksi apuverbeillä (saattaa olla, voi olla). Päätelmät kirjoitetaan asiatyyliin (ei: "yllättävää oli, hämmästyin"). Pohdinnassa ei kiitetä yhteistyökumppaneita eikä kuvata omia tuntemuksia työn aikana. Verbien aikamuodoista käytetään imperfektiä (etsin), kun selostetaan työskentelyprosessia ja preesensiä (asiakkaat ovat), kun arvioidaan tuloksia. Pohdinnassa voi vastata seuraaviin kysymyksiin pohtien ja perustellen: - Saavutinko tavoitteeni? - Aiheen pohdintaa ja päätelmiä: Mitä ajatuksia aiheeseen perehtyminen herätti? - Missä onnistuin? - Mitä heikkouksia liittyi työskentelyyni? 7

10 - Millaisia uusia kysymyksiä ja ongelmia mahdollisesti huomasin? 4 Lähdeviitteet Opinnäytetyössä jokainen toisen kirjoittajan ajatus, teksti ja kuva on merkittävä lähdeviitteellä. Viitteellä ei merkitä kirjoittajan oman päättelyn tulosta eikä yleisesti kaikkien tiedossa olevia asioita (yleistieto). Pääperiaate on se, että lähteitä käytetään alkuperäistä tekstiä muokaten eli referoiden, eikä kopioida alkuperäistä tekstiä sanasta sanaan eli siteeraaminen. Viite merkitään aina lainatun tiedon yhteyteen, usein sen jälkeen. Samassa virkkeessä voi olla tarvittaessa montakin eri lähdeviitemerkintää. Jos tiedot on kerätty toisistaan hyvin etäisiltä sivuilta, ei sivunumeroita voi yhdistää samaan viitteeseen, vaan ne on merkittävä kukin omana viitteenään kyseisen tekstinpätkän jälkeen, jotta lukijan olisi helppo jäljittää tieto. Huomaa, että lähdeviite ei voi viitata yli kappalerajan. Lähdeviitteessä mainitaan teoksen kirjoittajan sukunimi sekä teoksen ilmestymisvuosi sekä mahdolliset sivut. Viitteeseen kirjoitetaan siis aina tekstin kirjoittajan sukunimi, eikä esimerkiksi teoksen toimittajan nimeä. Artikkeleiden sivunumeroa ei mainita lähdeviitteessä. (Virtanen 2007, 67 70) Kun lähteellä ei ole nimettyä kirjoittajaa, ilmoitetaan viitteessä teoksen julkaisija (tai otsikko) ja ilmestymisvuosi. Tällaisia lähteitä voivat olla esimerkiksi sisäiset raportit, lehtiartikkelit yms. 8

11 Purukumin vienti Venäjälle on markkinoijien haaste (Kauppalehti Online 2009). Arviointi perustuu näyttökokeeseen (Opetushallitus 2009). Graanille rakennetaan vuonna 2009 kaksi uutta vanhusten palvelutaloa (Rakennusliike Aavikko 2008). Sähköisistä lähteistä (esim. Internet-sivut) ilmoitetaan tekstissä kuten muistakin lähteistä teoksen kirjoittajan sukunimi tai nimen puuttuessa teoksen julkaisija (tai otsikko) sekä teoksen ilmestymisvuosi. Intenet-sivun www-osoite merkitään vain lähdeluetteloon, ei tekstiin. Oppimisnäkemykset vaihtelevat ajan mukaan (Nieminen 2008). Arviointi perustuu (Opetushallitus 2008). Internetissä on mahdollista tavoittaa nuoria kuluttajia (Nettikaupan vuosikatsaus 2008). Rautakauppa on muuttunut viime vuosina (K-rauta 2008). Lähteen kirjoittajan nimi tai julkaisijan nimi voidaan mainita paitsi sulkeissa, niin myös suoraan tekstissä. Ilmestymisvuosi ja mahdolliset sivunumerot merkitään silloin sulkeisiin. Mäkisen (2006, 20) mukaan tapahtumamarkkinointi antaa mahdollisuuden suhdetoimintaan epävirallisessa ilmapiirissä. Kivisalmi ym. (2005, 20) huomauttavat kirjassaan, että... Arvonlisäverolain (2006/345) 6 :n mukaan Kun tekstin kokonainen luku perustuu yhteen lähteeseen, voidaan se mainita 9

12 luvun alussa, jolloin viitettä ei tarvitse merkitä erikseen jokaiseen kappaleeseen. Tällainen viite voi olla pää- tai alaluvun alussa tai pääluvun otsikon alla ennen alalukuja. Tämä luku 1.4 perustuu Lahikaisen (2008, 20 45) teokseen perintöverosta. Luvussa 2 on käytetty lähteenä Mainikaisen (2008) opasta paperinkierrätyksestä. Kun viitataan vain yhteen, edeltävään virkkeeseen, tulee lähdeviitteen sulkeiden jälkeen piste. Viranomaiset voivat myös vaikuttaa toimituslausekkeen valintaan (Pehkonen 2006, ). Kun viitataan kahteen tai useampaan virkkeeseen, lähdeviite on omana lausekkeenaan sulkeiden sisällä: edellinen virke päättyy pisteeseen ja viittauslauseke päättyy pisteeseen ennen viimeistä sulkumerkkiä. Viranomaiset voivat vaikuttaa toimituslausekkeen valintaan. Yrityksen oma toimitusehtopolitiikka, kaupan osapuolten osaaminen ja toimialalle muotoutunut käytäntö ovat kuitenkin tärkeimpiä toimituslausekkeen valintaan vaikuttavia tekijöitä. (Pehkonen 2008, ) Toistuvasti käytetyn lähteen voi merkitä lyhenteellä mt. (mainittu teos) tai mts. (mainittu teos, sivu). Viittauksen on oltava täysin selvä, jotta lukija ymmärtää vaivatta, mihin teokseen viitataan. Kun lähdettä käytetään ensimmäistä kertaa, mainitaan viitteessä tekijä ym. tiedot tavalliseen tapaan. Toimitustapalausekkeiden käyttö on määritelty tarkkaan (mts. 7). 10

13 Yleensä ei käytetä suoria lainauksia (sitaatteja), mutta niitä voi käyttää, jos esimerkiksi joku ilmaisu on ollut erityisen osuva tai tarkkuuden vuoksi halutaan toistaa joku ajatus sanasta sanaan. Erityisen kuuluisa on Sonyn (1955) vanha visio: Tulemme kehittymään yhtiöksi, joka on tunnetuin siitä, että se on pystynyt muuttamaan japanilaisten tuotteiden huonon laadun mielikuvan. Jos lähteellä on kaksi tekijää, mainitaan kumpikin ja väliin tulee sulkeiden sisään &-merkki, mutta tekstiin kirjoitetaan tavalliseen tapaan ja-sana. Direct-response-mainonnalla aktivoidaan asiakas soittamaan (Lahtinen & Isoviita 2007, 83). Lahtinen ja Isoviita (2007, 83) painottavat, että direct-responsemainonnalla aktivoidaan asiakas soittamaan. Kun tekijöitä on kolme tai useampia, mainitaan ensimmäinen ja sen perään kirjoitetaan ym. Kuitenkin ensimmäisessä viitteessä mainitaan kaikki tekijät. Laatua voidaan mitata myös sillä, miltä asiakkaasta tuntuu (Lahtinen, Ilonen, Koivu, Juutilainen & Saari 2005, 103). - - Laatu on usein subjektiivinen kokemus (Lahtinen ym. 2005, ). Jos lähde on ns. toisen käden tietoa eli lähdeteoksessasi viitataan johonkin toiseen teokseen ja haluat lainata tämän tiedon omaan tekstiisi, mainitset sekä alkuperäisen lähteen että lukemasi lähteen tekijän. Lähdeluettelossa mainitaan molemmat lähteet. Wallaksen (2004) mukaan kestävän kehityksen periaatteet tunnetaan hyvin puunjalostusteollisuuden yrityksissä (Haapanen 2005, 33.) 11

14 Saman tekijän samana vuonna ilmestyneet teokset erotetaan toisistaan pienaakkosilla. Linjaliikenteen rahdit ilmoitetaan etukäteen, eivätkä ne vaihtele niin kuin hakurahtiliikenteessä (Pehkonen 2009a, 166). Puuttuvasta lastierästä maksetaan kuollutta rahtia (Pehkonen 2009b, 140). Kun viitataan lakiin, asetukseen, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksiin, voidaan käyttää lyhenteitä (L = laki, A = asetus, KM = komiteanmietintö) tai nimetä laki tms. Satovahinkojen takia myönnetyt korkotukilainat (L 1985/239). Kunnan asukkailla on oikeus (Kuntalaki 1995/365, 48 ). Ympäristölupamenettelylain (1995/1712) 1 :n mukaan ongelmajätteen keruu on järjestettävä Haastattelusta merkitään viitteeseen haastatellun nimi. Selvyyden vuoksi voi olla syytä mainita tietoa antaneen henkilön arvo/ammatti ja työpaikka/yhteisö tekstissä. Liiga-menestyminen vaatii paljon talkootyötä (Heikkinen 2009). Aktosin koulutuspäällikkö Ansa Linden (2009) arvelee, että --. Haastattelua lyhyempi henkilökohtainen tiedonanto, joka on saatu esim. keskustelussa, luennoilla tai kirjeitse, mainitaan tekstissä, mutta sitä ei merkitä lähdeluetteloon. Urheiluseura Spartan toimitusjohtajan Jyrki Komulaisen 12

15 (henkilökohtainen tiedonanto ) mukaan urheiluseurojen viestintäverkot ovat 5 Lähdeluettelo Lähdeluetteloon kirjoitetaan kaikki käytetyt lähteet aakkosjärjestykseen sen mukaan, mitä tekstissä lähdeviitteisiin on kirjoitettu. Riviväli on 1. Otsikkona on Lähteet lihavoituna ja otsikon jälkeen jätetään kaksi tyhjää riviä. Liitteissä 1 ja 2 esitellään esimerkkejä lähdemerkinnöistä tekstissä ja lähdeluettelossa. 5.1 Kirjat Yksinkertaisimmillaan lähdeluettelossa mainitaan teoksesta tietoja seuraavalla tavalla: Kirjoittajan sukunimi, Etunimi ilmestymisvuosi. Teoksen nimi. Alaotsikko. Kustantajan/julkaisijan kotipaikka, Kustantaja/julkaisija. Teoksen laatu voidaan mainita lopuksi, jos se on joku muu kuin kirja tai lehti. Albrecht, Karl Stressi ja johtaminen. Helsinki, Kirjateos Oy. Sipilä, Jaana & Mäkelä, Piia Asiantuntija ja johtaja. Miten hallitset nämä kaksi roolia? Ekonomia-sarja. Helsinki, WSOY. Saman tekijän samana vuonna ilmestyneet teokset erotetaan toisistaan vuosiluvun jäljessä olevalla olevilla pienaakkosilla. Leppiniemi, Jarmo 2006a. Tilinpäätös- ja verosuunnittelu. Helsinki, Weilin+Göös. Leppiniemi, Jarmo 2006b. Hyvä kirjanpitotapa. Mikä on sallittua, mahdollista, kiellettyä? Helsinki. Weilin+Göös. 13

16 Teoksen ensimmäistä painosta ei mainita lähdeluettelon tiedoissa. Muut painokset mainitaan teoksen nimen jälkeen. Oulasvirta, Lasse Miten kunta toimii? 4., uudistettu painos. Helsinki, Kuntakoulutus Oy. Joskus teoksella voi olla yksi nimetty toimittaja, eikä kirjoittajia ole eritelty. Liukkonen, Armi (toim.) Psykologinen asiakaspalvelu. Turku, Ratas-kirjat. 5.2 Artikkelit Artikkeleista kirjataan lähdeluetteloon kirjoittajan sukunimi, Etunimi. Vuosi. Otsikko. Lehden nimi lehden numero, sivut ensimmäisestä viimeiseen. Aromaa, Juha R-kioskiketju laajenee. Taloustaito 8, Kokoomateosten artikkeleista ilmoitetaan lähdeluettelossa seuraavat tiedot: kirjoittajan sukunimi, Etunimi painovuosi. Kirjoituksen nimi. Teoksessa Sukunimi, Etunimi (toim.) Teoksen nimi. Kotipaikka, Kustantaja/julkaisija, sivu(t). Huuskonen, Kalevi Timanttikylät Leader-rahoituksen kohteena. Teoksessa Avikainen, Rauno (toim.) Luova tulosjohtaminen julkishallinnossa. Helsinki, Edita, Haastattelut Haastatteluista merkitään lähdeluetteloon haastateltavan Sukunimi, Etunimi, vuosi. Arvo tai Ammatti, Työpaikka. Tiedon laatu. Päivä. 14

17 Loukola, Antti Täydennyskoulutus- ja palvelukeskuksen johtaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu. Haastattelu Ei nimettyä kirjoittajaa Jos tekstillä ei ole nimettyä kirjoittajaa, siitä mainitaan ensin tekstin lähdeviitteen merkinnän mukaan julkaisija (tai otsikko) ja sen jälkeen muut tiedot. Toriparkkia suunnitellaan Länsi-Savo , A7. Tiedotussuunnitelma Aktos oy. Tiedotusosasto. Moniste. Yrittäjäksi R-kioskiin Helsinki: Rautakirja oy. Perehdytyskansio. Rakennusliike Aavikko Graanin uudet palvelutalot. Esite. 5.5 Sähköiset lähteet Sähköisiä lähteitä ovat esimerkiksi www-kotisivut, tietokoneohjelmat sekä sähköiset lehtijulkaisut ja sähköposti. Niistä mainitaan normaaliin tapaan seuraavat tiedot: kirjoittajan sukunimi, etunimi vuosi. Otsikko. Julkaisija. Päivämäärä, jolloin tieto on lainattu. www-osoite tai muu tiedon laatu (esim. Passeli-ohjelma). Hauvanen, Kari Perintöverotus. Helsinki, Verohallinto Jos sähköisellä lähteellä ei ole nimettyä kirjoittajaa, siitä mainitaan ensin tekstin lähdeviitteen merkinnän mukaisesti ensin julkaisija (tai otsikko) ja sitten vuosi ja sitten sivut. Päivämäärä, jolloin tieto on otettu Internetistä. www-osoite kokonaan tai muu tiedon laatu. 15

18 Nettietiketti muuttuu Helsinki, Edita Oy Hyvinvointivaltion kriisi Teoksessa Juutilainen, Kirsi (toim.) CD- Facta. Helsinki, WSOY. CD-rom-levy. 5.6 Videot, luennot ja muut vastaavat lähteet Videoista, luennoista, esitteistä ym. vastaavista lähteistä mainitaan seuraavat tiedot: Kirjoittajan sukunimi, Etunimi ilmestymisvuosi. Teoksen nimi. Kustantajan/julkaisijan kotipaikka: Kustantaja/julkaisija. Hiukonen, Eeva Värianalyysi. Tampere, Creative oy. Video. Saarinen, Pipsa Iloa työhön, eloa elämään! Aikuiskoulutuskonferenssi, Mikkeli Suomen kuntakoulutus. Luento. Teoksen laatu mainitaan lopuksi, jos on joku muu kuin kirja tai lehti. Jos tekstillä ei ole nimettyä kirjoittajaa, siitä mainitaan ensin tekstin lähdeviitteen merkinnän mukaan julkaisija (tai otsikko). Itä-Suomen ympäristökeskus Sekajätteen käsittely taajamissa. Moniste. Opinnäytetyöt ym. ilmoitetaan seuraavasti: Tekijän sukunimi, etunimi. Vuosi. Otsikko. Työn laatu. Julkaisijan kotipaikka, Julkaisija. Kaakkurinen, Anna Mäyrämäen Alkon imago. Opinnäytetyö. Heinola, Mikkelin ammattiopisto, kaupan ja hallinnon koulutusyksikkö. 16

19 LIITE 1 Esimerkki lähdeluettelosta LÄHTEET Aromaa, Juha R-kioskiketju laajenee. Taloustaito 8, Hiukonen, Eeva Värianalyysi. Tampere, Creative oy. Video. Kaakkurinen, Anna Mäyrämäen Alkon imago. Opinnäytetyö. Heinola, Mikkelin ammattiopisto, kaupan ja hallinnon koulutusyksikkö. Loukola, Antti Täydennyskoulutus- ja palvelukeskuksen johtaja, Mikke- lin ammattikorkeakoulu. Haastattelu Nettietiketti muuttuu Helsinki, Edita oy Oulasvirta, Lasse Miten kunta toimii? 4., uudistettu painos. Helsinki, Kuntakoulutus Oy. Toriparkkia suunnitellaan Länsi-Savo , A7. 17

20 LIITE 2 Esimerkkejä lähdeviite- ja lähdeluettelomerkinnöistä Esimerkki 1. Kirja lähteenä Tekstissä: Tämä luku 2.1 perustuu Tomperin (2005, 47-50) esittämään näkemykseen tililuettelosta. Tilinavaus suoritetaan merkitsemällä alkusaldot tileille (Tomperi 2005, 16). Yksityisliikkeessä on yksi ainoa omistaja. Hänen sijoitustaan yrityksessä seurataan kirjanpidossa Oman pääoman tilillä. (Tomperi 2005, 21.) Lähdeluettelossa: Tomperi, Soile Käytännön kirjanpito painos. Helsinki, Edita Publishing Oy. Muoto lähdeluettelossa: Kirjoittajan sukunimi, kirjoittajan etunimi vuosi. Kirjan nimi. Painos. Julkaisijan kotipaikka, Julkaisija. 18

21 Esimerkki 2. Internet lähteenä Tekstissä: Yhteisöjen veroilmoituslomake 6B on uudistettu verovuodelle 2006 (Verohallinto 2006). Lähdeluettelossa: Verohallinto Yrityksen veroilmoitukset uudistuvat Helsinki, Verohallitus Vaihtoehtoisesti tekstissä ensin otsikko: Yhteisöjen veroilmoituslomake 6B on uudistettu verovuodelle 2006 (Yrityksen veroilmoitukset uudistuvat 2006). Vaihtoehtoisesti lähdeluettelossa: Yritysten veroilmoitukset uudistuvat Helsinki, Verohallitus Muoto lähdeluettelossa: Jos ei kirjoittajaa tiedossa/ilmoitettu: Julkaisija (tai otsikko) vuosi. (Otsikko.) Julkaisijan kotipaikka: Julkaisija. Päivämäärä, jolloin tieto on otettu. Tarkka www-osoite. 19

22 Jos kirjoittaja on tiedossa: Kirjoittajan sukunimi, kirjoittajan etunimi vuosi. Otsikko. Julkaisijan kotipaikka, Julkaisija. Tarkka www-osoite. Päivämäärä, jolloin tieto on otettu. 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi)

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Copyright 2004 2010, Kielijelppi Palvelun tekijänoikeuksia suojaa Creative Commons -lisenssi Lähdeviitteiden merkitsemiseksi on olemassa useita tapoja. Viitteet voidaan

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä

Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä Kesäkandidaattiseminaari 2016 Tekstipaja 27.6.2016 Aalto-yliopisto/TKK, Tiina Airaksinen Tiivistelmä Suppea ja itsenäinen teksti, joka kuvaa olennaisen opinnäytteen

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET KIRJALLISEN TYÖN OHJEET Tiina Tomera, STAP xx Oppimispäiväkirja Hoito- ja huolenpito opettaja : Maija Mietteliäs SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJALLISTEN TÖIDEN RAKENNE JA ULKOASU... 3 2.1 Kansilehti...

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN

LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN 23.10.2015 Sari Dhima Lähdevii>eiden laadinta Lähdevii>eiden merkinnät vaihtelevat eri Ceteenalojen, julkaisusarjojen ja aikakauskirjojen välillä. Tärkeintä on käy>ää

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta P. Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero)

OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta P. Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero) OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 477013P Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero) Nimi (Opiskelijanumero) Johdanto Tähän dokumenttiin kootaan Prosessi-

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutki 2 12.3.2014 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus tieteellisen raportin

Lisätiedot

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16)

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) kaikki reunukset 3 cm ja otsikoiden keskitys Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) Alaotsikko (r 23, f 14) Mahdollisen taustaprojektin nimi (r 35, f 12) Tekijä(t) (r 37, f 12) Toimialan/koulutusalan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen

Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen Onni Opiskelija Tampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot / Kertomus- ja tekstiteorian

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET

OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET Salon seudun ammattiopisto Opinnäytetyöohje Tekniikka ja palvelu 1.4.2009 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEKEMISEN PERUSTEET 4 2.1 Mikä opinnäytetyö on? 4

Lisätiedot

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Sisällys 1 Lähdeviitteiden ja lähteiden merkitseminen

Lisätiedot

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet 1 Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet Tämä yleinen ohje on tehty käytettäväksi Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan opintojen

Lisätiedot

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 17.3.2017 FYSA291&XYHM004 luentokalvosarja 6 1 Oppimistavoitteet

Lisätiedot

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 2004 Raija Lehtinen raija.lehtinen@helsinki.fi Anu Lahtinen anu.lahtinen@helsinki.fi 1 SISÄLLYS Ohjeiden käyttäjille

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Pääotsikko Alaotsikko Mahdollisen taustaprojektin nimi Tekijä(t) Koulutusohjelman opinnäytetyö Suuntautumisvaihtoehto Insinööri(AMK) KEMI 201x Sukunimi Etunimi Opinnäytetyö

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS Liite 5/1 OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS Liite HAMKin opinnäytetyöoppaaseen Päivitetty kielikoulutuskeskuksessa 2012 Liite 5/2 SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖRAPORTIN RAKENNE... 3 1.1 Kansilehti... 3 1.2 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Sofi Oksanen: Puhdistus

Sofi Oksanen: Puhdistus Sofi Oksanen: Puhdistus Oma nimi ja luokka Koulun nimi Työn valmistumispäivämäärä Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Kirjailijan esittely 4 3. Lukupäiväkirja 5 4. Teoksen esittely 6 4.1. Juoni, aihe ja

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011 Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet Tuula Marila Kevät 2011 Lähteet Sisältö Lähteiden äärellä 3 5 Viittaustekniikka 6 11 Lähdeluettelon laatiminen 12 21 2 Tutustu kirjallisuuteen 1. Tutustu teoksen sisällysluetteloon.

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään?

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään? Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Tutkimussuunnitelma Miten se tehdään? 2016 Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelma on käsikirjoitus, joka kuvaa tutkimuksen olennaisimmat asiat. Sitä seuraamalla tutkija

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle. 3.11.2015 FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma

Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma Mitä opiskeluesseeltä odotetaan? Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma 1) Käsittely on tehtävänannon mukainen 2) Esseessä keskitytään tehtävänannon ja mielekkään rajauksen kannalta merkityksellisiin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI Word 2013 Sisällysluettelo, kuvien ja taulukoiden numerointi SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI SISÄLLYSLUETTELO... 1 Otsikoiden merkitseminen... 1 Ylä- ja alatunnisteet:

Lisätiedot

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori Word ohje Word2010 Jari Laru, yliopisto-opettaja Asko Pekkarinen, lehtori Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, 2012 Sisällys Sivuasetukset... 1 Marginaalit... 1 Osion luominen sisällysluetteloa

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi*

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* RAPORTOINTIOHJEET Lappeenrannassa 29.6.2007 0221700 Maija Meikäläinen Ymte J TIIVISTELMÄ Lappeenrannan

Lisätiedot

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN Veijo Fiskaali 2013! 1 KURSSI 1 / UI 1 - HISTORIA Kirjoitusohjeet ja arvostelu Teksti tietokoneella tuotettuna: Riviväli 1,5 Fontti: Times New Roman Fonttikoot: " Pääotsikko

Lisätiedot

1 TEKSTIN ASETTELU. Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12.

1 TEKSTIN ASETTELU. Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12. 1 TEKSTIN ASETTELU Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12. Käytetään tavutusta ja molempien reunojen tasausta. Käytetään sivunumeroita keskellä ylhäällä.

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Harjoituskerta 5 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Agenda 1. Tiimitehtävät 2. Artikkelit 3. Ohjeistusta lopputyöhön 4. Ensi viikon luento Falkheimer & Heide (2015) Kolme keskeistä käsitettä

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Savonia Business OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE Mika Siiskonen & Anne Poutiainen Tradenomin opinnäytetyö Opiskelijan koulutusohjelma Opiskelijan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto Tutki 2 30.10.2013 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI

OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI Tommi Pihlainen Pasi Vähämartti Raportti Joulukuu 2006 Informaatioteknologian instituutti 1 SISÄLTÖ 1 TEHTÄVÄNKUVAUS...2 1.1 Tehtävät ja tavoite...2 1.2 Tutkimusaineisto...2 2

Lisätiedot

Lähteiden käyttö. Yleistä lähteistä. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma

Lähteiden käyttö. Yleistä lähteistä. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma Lähteiden käyttö Yleistä lähteistä Tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöihin kuuluu, että kirjoittaja aiemmin tehtyjä tutkimuksia selostamalla ja arvioimalla paitsi valmistaa tietä omalle tutkimukselleen

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007)

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) ALUKSI ATK-ohjeet on laadittu Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Perhon yksikön opinnäytetyön raporttipohjan laatimisen

Lisätiedot

Mallipohja toimii parhaiten, jos aloitat kirjoittamisen suoraan pohjaan.

Mallipohja toimii parhaiten, jos aloitat kirjoittamisen suoraan pohjaan. Sisällys Yleistä 2 Tekstin kirjoittaminen suoraan mallipohjaan 3 Tekstin kopioiminen ja sijoittaminen mallipohjaan 3 Acta-mallipohjien tyylit ja käyttö 4 Kuviot, kuvat ja taulukot 5 Lähdeluettelon laatiminen

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä.

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. Pohjautuu ohjeisiin tiedekunnan yleisiin ohjeisiin lähteidenkäytöstä: http://www.uwasa.fi/kauppatieteet/opiskelu/kirjoitusohjeet/lahteet/

Lisätiedot

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum).

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum). 1 Lakikirjan käyttö Lakikirjatentti Tentti, johon saat ottaa lakikirjan mukaan. Kirjanpito, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, ympäristöoikeus, kv. yksityisoikeus, rikosoikeus,

Lisätiedot

Tutkielmaohje. (tiivistelmä tiedekunnan ohjeista, taloustieteeseen sopeutettuna) Tekstin oikea reuna pitää tasata, ja samalla on käytettävä tavutusta.

Tutkielmaohje. (tiivistelmä tiedekunnan ohjeista, taloustieteeseen sopeutettuna) Tekstin oikea reuna pitää tasata, ja samalla on käytettävä tavutusta. 1. Tutkielman ulkoasu Tutkielman ulkoasu Tutkielmaohje (tiivistelmä tiedekunnan ohjeista, taloustieteeseen sopeutettuna) Hyvä pistekoko tutkielmassa on 12. Rivivälin tulee olla 1,5. Tekstin oikea reuna

Lisätiedot

Tiivistelmä, yhteenveto (yhteenveto = kypsyysnäyte, jos työ on muulla kuin koulusivistyskielellä)

Tiivistelmä, yhteenveto (yhteenveto = kypsyysnäyte, jos työ on muulla kuin koulusivistyskielellä) Tiivistelmä, yhteenveto (yhteenveto = kypsyysnäyte, jos työ on muulla kuin koulusivistyskielellä) Kandidaattiseminaari Tiivistelmä Suppea ja itsenäinen teksti, joka kuvaa olennaisen opinnäytteen sisällöstä.

Lisätiedot

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen CHEM-C2210 Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi Kevät 2016 Laboratoriotyöselostuksen laatiminen Työselostus tehdään kurssin ryhmätyöstä: Atomi/molekyylikerroskasvatuksella

Lisätiedot

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Miksi lähteitä käytetään? Tieteellisessä kirjoittamisessa

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) RAPORTIN TMS. PITKÄN ASIAKIRJAN TEKEMINEN WORD:LLÄ Raportin reunukset ja sarkaimet Raportin kirjoittaminen Laita reunukset: Page Layout, Margins (Sivun asettelu,

Lisätiedot

Ohjeita lopputyön tekoon

Ohjeita lopputyön tekoon Päivitetty 1.3.2013 Ohjeita lopputyön tekoon Farmaseuttien lopputyö ja seminaari (LOPS) -opintojaksoon (6 op) sisältyy kirjallinen työ, siihen perustuva seminaariesitelmä sekä oman oppiaineen seminaareihin

Lisätiedot

Vastaustekniikka. Tekninen osio

Vastaustekniikka. Tekninen osio Vastaustekniikka Tekninen osio 4 Lakien nimet kirjoitetaan pienellä. Säädöksen ja säännöksen ero: Säädös = yleisnimi kaikille säädöskokoelmassa julkaistaville normeille (lait, asetukset, valtioneuvoston

Lisätiedot

WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE

WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Maarit Vesapuisto WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE Sivumäärä: 12 Vaasassa 25.08.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. Kirjallisen raportin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö 2013

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö 2013 Kasvatustieteellisen esseen kirjoittaminen Esseetä voidaan käyttää opintojakson suorittamiseen joko vaihtoehtoisena tai ainoana suoritustapana. Opintojakson

Lisätiedot

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa:

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa: Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2011 2012 Kehittämistyöstä artikkeliksi 1. Mikä on artikkeli? Artikkeli on jotain asiaa, ilmiötä tai teemaa käsittelevä tutkittuun tai havainnoituun tietoon perustuva

Lisätiedot

Hyvä opiskelija! Tästä ohjeesta löydät mallina: - kansilehden - sisällysluettelon - tekstisivuja - lähdeluettelon

Hyvä opiskelija! Tästä ohjeesta löydät mallina: - kansilehden - sisällysluettelon - tekstisivuja - lähdeluettelon Hyvä opiskelija! Lukio-opiskeluun kuuluu monenlaisten kirjallisten töiden tekeminen. Tällaisia ovat muun muassa tutkielmat, referaatit, työselostukset, esseet, kirjoitelmat ja oppimispäiväkirjat. Tässä

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen 0 Nopeaa silmäilyä: Pääotsikot, kuvat, kuvatekstit, väliotsikot, linkit, luettelot, korostukset. 0 Hitaampaa kuin paperilla olevan tekstin lukeminen 0 F-tyyppinen lukeminen Verkkolukeminen Verkkokirjoittaminen

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla. Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi

Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla. Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi Hannu Lehto Lahden Lyseon lukio 2010 2 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo...3 1.1 Sisällysluettelon luonti...3

Lisätiedot

VI Tutkielman tekeminen

VI Tutkielman tekeminen VI Tutkielman tekeminen Mikä on tutkielma? Tutkielma on yhden aiheen ympärille rakentuva järkevä kokonaisuus. Siitä on löydyttävä punainen lanka, perusajatus. Tutkielma on asiateksti. Se tarkoittaa, että

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Opinnäytetöiden laatiminen HAAGA-HELIAssa

Opinnäytetöiden laatiminen HAAGA-HELIAssa Opinnäytetöiden laatiminen HAAGA-HELIAssa Raportointiohjetyöryhmä Ohje 1.9.2007 Tiivistelmä Opinnäytetyön esityksen päivämäärä Koulutusohjelma Tekijät Merkitse tähän tekijöiden nimet peräkkäin. Kirjoita

Lisätiedot

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Copyright 2017 Tekijät & Gaudeamus Gaudeamus Oy www.gaudeamus.fi Kansi: Emmi Kyytsönen Kolmas, uudistettu painos. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa Projektityön tekeminen Mitä on hyvä muistaa Aineistojen hyödyntäminen Kuvat, kartat, kirjat, lehtiartikkelit, musiikki ja videot ovat tekijänoikeuden suojaamia Toisen tekemän työn kopioimiseen ja liittämiseen

Lisätiedot

Artikkelit pyydetään lähettämään X.X.201X mennessä osoitteella: toimittajan sähköpostiosoite

Artikkelit pyydetään lähettämään X.X.201X mennessä osoitteella: toimittajan sähköpostiosoite OHJEITA AFinLA:N VUOSIKIRJAAN KIRJOITTAVALLE Toivomme sinun ottavan seuraavat asiat huomioon tekstiä laatiessasi. Julkaisuprosessi on seuraava. Ensimmäisessä vaiheessa pyydämme artikkelisi sähköisenä versiona,

Lisätiedot

Teknillinen tiedekunta TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET

Teknillinen tiedekunta TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET Teknillinen tiedekunta TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET päivitetty syyskuu 2010 1 Ohjeiden käyttö ja tarkoitus Opinnäytetöiden kirjoittamista varten on Vaasan yliopiston teknillisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan

Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden laitos 2012- Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan Nämä ohjeet on tarkoitettu yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden käyttöön. Ohjeet ovat tiiviiseen muotoon laaditut

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

Tekstiosan rakenne: malli 1a. Tieteellinen kirjoittaminen 2. Tekstiosan rakenne: malli 2. Tekstiosan rakenne: malli 1b.

Tekstiosan rakenne: malli 1a. Tieteellinen kirjoittaminen 2. Tekstiosan rakenne: malli 2. Tekstiosan rakenne: malli 1b. Tekstiosan rakenne: malli 1a Tieteellinen kirjoittaminen 2 Tieteellisen tekstin ominaispiirteet 1 Johdanto 2 Aikaisempi tutkimus 3 Tutkimusongelma 4 Menetelmät ja aineisto 5 Tulokset ja niiden tarkastelu

Lisätiedot