OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN NUMMIMÄEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN NUMMIMÄEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN NUMMIMÄEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE 1177/ /2012 TEKLA 90 Valtuuston hyväksymä haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisstrategia perustuu asuk kaiden omatoimisesti perustamien vesiosuuskuntien toimintaan, jota kunta tukee ja avustaa. Tukimuotoja voi vat olla asiantuntija-apu, suunnitelmien laatiminen, lainojen takaaminen sekä taloudellinen avustaminen kunnan resurssien mahdollistamissa puitteissa. Nummimäen vesiosuuskunnan tehtäviin kuuluu rakentaa toiminta-alueellaan run ko joh dot kiinteistörajan välittömään läheisyyteen. Nurmijärven kunnan FCG Finnish Consulting Group Oy:llä teettämät ra ken nus suun ni tel mat ovat valmiit. Vesihuoltolinjaa varten joudutaan louhimaan kal lio ta ahtaassa paikassa ja kuljettamaan louhetta, jolloin ra ken ta mis kus tan nus ten arviointi on normaalia hankalampaa. Tämän vuoksi on syy tä varautua noin euron (alv 24 %) ra ken ta mis kus tan nuk siin. Koska hanke on kestoltaan lyhyt, on tarpeen käyttää ar von li sä ve rol lis ta hintaa, sillä arvonlisäverojen palautus tapahtuu viiveellä. Osuuskunta on jättänyt Uudenmaan Ely-keskukselle vesihuoltoavustushakemuksen, mutta myönteistä päätöstä ei ainakaan vielä ole saatu. Nummimäen vesiosuuskunta anoo Nurmijärven kunnalta oma velkais ta takausta pääomaltaan euron lainalle vesi- ja vie mä river kos ton laajentamisen rahoittamiseksi. Nummimäen vesiosuuskunta on hyväksynyt kokouksessaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainatarjouksen, joka koskee 10 vuo den suu ruu del taan euron lainaa ja jonka vuotuinen kor ko on 1,70 %-yksik köä yli 3 kuukauden eu riborkoron. Lainaa lyhen ne tään puo livuosittain. Kunnan omavelkaisen takauksen vastavakuudeksi Nummimäen vesi osuus kun ta ottaa yritys kiinnityksen osuuskunnan jätevesiverkostoon. Nummimäen vesiosuuskunta anoo myös kiinteistökohtaista avus tusta. Kunnan myöntämän avustuksen määrä vesiosuuskunnille on ol lut 310 euroa/kiinteistö (Tekla ). Urakka-alue on maa pe rätut ki mus ten mukaan kalliota, jolloin rakentamiskustannukset ovat mer kit tä väs ti ns. normaalitilannetta suuremmat. Nummimäen ve si-

2 osuus kun ta hakee hankalien rakentamisolosuhteiden vuoksi kiin teistö koh tais ta avustusta kolminkertaisena, jolloin myönnettävä avustus oli si 930 euroa. Kiinteistökohtaisen avustuksen suuruuden on kuitenkin päätetty olevan kaikille osuuskunnille sama 310 euroa/kiinteistö (Tekla / 18). Kiinteistökohtaista avustusta ei ole huomioitu las kel mis sa, koska summa on pieni ja lainan tarve ei merkittävästi pienene avustuksen johdosta. Kiinteistökohtainen avustus on kaikille osuuskunnille kuitenkin sama Valtuusto on hyväksynyt Nurmijärven kunnan ja Nummimäen ve siosuus kun nan välisen yhteistyösopimuksen Nummimäen en sim mäises sä rakennusvaiheessa (KV ). Sama yh teis työso pi mus on voimassa, jos osuuskunta rakentaa verkostoja useas sa vaiheessa. Nummimäen vesiosuuskunta on valinnut hankkeen valvojaksi Marko Hy tö sen Rakennusvalvonta Hytönen Oy:stä. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Nummimäen vesiosuuskunnan vesihuoltoverkoston avulla Num mimäen kallioisilta alueilta saadaan johdettua jätevedet hallitusti kä sitel tä väk si Klaukkalan jätevedenpuhdistamoon. Yritysvaikutusten arviointi: Yritysvaikutuksia ei arvioitu Esitys: Tekninen lautakunta esittää kunnan hal li tukselle ja edel leen val tuustolle, että se myöntää Nummimäen vesiosuuskunnal le 310 eu ron kiin teis tö koh tai sen avustuksen sekä kun nan oma vel kai sen ta kauksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n ve si osuus kun nalle myön tä mäl le pää omal taan euron pit kä ai kai selle lainal le seu raa vin eh doin: Kunta sitoutuu omavelkaiseen takaukseen Nordea Pankki Suomi Oyj:n myöntämän edellä mainitun velan pääoman, korkojen, vii västys kor ko jen, lisäkorkojen, Palveluhinnaston mukaisten maksujen ja palk kioi den sekä pankin perimiskulujen ja -palkkioiden mak sa mi sesta sekä muista yllä mainitusta velasta aiheutuvista mak su vel voit teis ta sekä hyväksyy velan yleiset ehdot sekä takausehdot. Takaus on voimas sa kunnes päävelasta johtuvat maksuvelvoitteet on ko ko nai suudes saan maksettu tai päävelkasuhde on muuten päättynyt hy väk syy velan yleiset ehdot sekä takausehdot. Lainaehdot ovat seuraavat: Pitkäaikainen laina: Pääoma: euroa Vuotuinen korko: 1.70 %-yksikköä yli 3 kuukauden euribor

3 Lyhennykset: Lyhennystapa: Laina-aika: Järjestelypalkkio: Luoton osanosto: Ennenaikainen takaisinmaksu: koron lyhennykset puolivuosittain annuiteetti 10 vuotta Pankilla on oikeus tarkistaa kor ko mar gi naalia kahden vuoden välein 350 euroa Lainasta, joka asiakkaan pyynnöstä nos tetaan useana eränä, toisen ja sitä seu raa vien osanostojen yhteydessä peritään palk kio ta 70 euroa 1 % takaisinmaksettavasta pääomasta, kuiten kin vähintään 250 euroa. Lisäksi ve loi tetaan todelliset jälleenrahoituksen pur ka miskus tan nuk set myös euriboriin sidotuissa lainois sa kesken korkojakson tapahtuvan takai sin mak sun yhteydessä. Takaussitoumus annetaan sen jälkeen, kun osuuskunnalla on omara hoi tus osuut ta vähintään euroa. Kunnan omavelkaisen takauksen vastavakuudeksi kunta edellyttää saa van sa osuuskunnan hakeman euron yrityskiinnityksen osuus kun nan omaisuuteen. Tekninen lautakunta hyväksyy hankkeen valvojaksi Marko Hytösen Ra ken nus val von ta Hytönen Oy:stä. Kiinteistökohtainen avustus voidaan maksaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Lisätietoja: hankekoordinaattori Hanna Nieminen p Päätös: Päätökseen kuuluu liitteet nro 3 ja 4. KH 245 Esitys: Talousjohtaja ilmoittaa lausuntonaan puoltavansa hakemusta. Kunnanhallitus esittää teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti val tuus tol le, että se myöntää Nummimäen vesiosuuskunnalle 310 eu ron kiinteistökohtaisen avustuksen sekä kunnan omavelkaisen takauk sen Nordea Pankki Suomi Oyj:n vesiosuuskunnalle myön tä mälle pääomaltaan euron pitkäaikaiselle lainalle seuraavin ehdoin:

4 Kunta sitoutuu omavelkaiseen takaukseen Nordea Pankki Suomi Oyj:n myöntämän edellä mainitun velan pääoman, korkojen, vii västys kor ko jen, lisäkorkojen, Palveluhinnaston mukaisten maksujen ja palk kioi den sekä pankin perimiskulujen ja -palkkioiden mak sa mi sesta sekä muista yllä mainitusta velasta aiheutuvista mak su vel voit teis ta sekä hyväksyy velan yleiset ehdot sekä takausehdot. Takaus on voimas sa kunnes päävelasta johtuvat maksuvelvoitteet on ko ko nai suudes saan maksettu tai päävelkasuhde on muuten päättynyt. Lainaehdot ovat seuraavat: Pitkäaikainen laina: Pääoma: euroa Vuotuinen korko: 1.70 %-yksikköä yli 3 kuukauden euribor koron Lyhennykset: lyhennykset puolivuosittain Lyhennystapa: annuiteetti Laina-aika: 10 vuotta Pankilla on oikeus tarkistaa korkomarkinaalia kahden vuoden välein Järjestelypalkkio: 350 euroa Luoton osanosto: Lainasta, joka asiakkaan pyynnöstä nos te - taan useana eränä, toisen ja sitä seuraavien osanostojen yh tey des sä peritään palkkiota 70 euroa Ennenaikainen takaisinmaksu: 1 % takaisinmaksettavasta pääomasta, kuitenkin vähintään 250 euroa. Lisäksi veloitetaan todelliset jälleenrahoituksen purkamiskustannukset myös euriboriin sidotuissa lainoissa kesken korkojakson tapahtuvan takaisinmaksun yhteydessä. Takaussitoumus annetaan sen jälkeen, kun osuuskunnalla on omara hoi tus osuut ta vähintään euroa. Kunnan omavelkaisen takauksen vastavakuudeksi kunta edellyttää saa van sa osuuskunnan hakeman euron yrityskiinnityksen osuus kun nan omaisuuteen. Tekninen lautakunta on hyväksynyt hankkeen valvojaksi Marko Hy tösen Ra ken nus val von ta Hytönen Oy:stä. Kiinteistökohtainen avustus voidaan maksaa, kun urakkasopimus on al le kir joi tet tu.

5 Päätös: Päätökseen kuuluu liite nro 2. KV 84 Päätös: Päätökseen kuuluu liite nro 12.

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE 379/02.05.01/2012

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen

Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 118 05.11.2014 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 126 03.12.2014 Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen 365/14.05.00/2012 Kate 05.11.2014

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta on kokouksessaan 17.3.2014 päät tä nyt hakea rahoitusta runkoverkkojen rakentamiseen seuraa

Pielisen tietoverkko-osuuskunta on kokouksessaan 17.3.2014 päät tä nyt hakea rahoitusta runkoverkkojen rakentamiseen seuraa Kaupunginhallitus 96 24.03.2014 Kaupunginhallitus 108 31.03.2014 Kaupunginvaltuusto 22 31.03.2014 Kaupunginvaltuusto 32 26.05.2014 LAINAN MYÖNTÄMINEN PIELISEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNNALLE JA TALOUSARVIOMUUTOS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika Torstai 19.02.2015 klo 18:00-18:28 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio.

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio. Kaupunginhallitus 419 27.10.2014 Lainan takaisinmaksuajan pidentäminen/kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö 50/03/033/2004 KH 419 KH 8.3.2004 65: Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö pyytää

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa.

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa. Kunnanhallitus 3 13.01.2014 Kunnanhallitus 244 08.12.2014 Kunnanhallitus 5 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 12.02.2015 Kunnanhallitus 107 18.05.2015 Kiinteistö Oy Tornitie Kunnanhallitus 13.01.2014 3 Kiinteistö

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sastamalan Lämpö Oy:lle 1074/02.05.06/2014 KHALL 08.12.2014 332 Sastamalan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen, Paltamo Golf Oy

Lainaehtojen muuttaminen, Paltamo Golf Oy Kunnanhallitus 185 11.08.2009 Kunnanhallitus 206 22.09.2009 Kunnanvaltuusto 44 15.10.2009 Kunnanhallitus 33 14.02.2012 Kunnanvaltuusto 9 15.03.2012 Kunnanhallitus 51 29.01.2013 Kunnanvaltuusto 22 07.02.2013

Lisätiedot

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi Kaupunginhallitus 19 26.01.2015 Kaupunginhallitus 33 16.02.2015 Kaupunginvaltuusto 15 23.03.2015 Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi 6621/07.02.00/2014

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Valtuusto 52 06.11.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä:

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä: Kunnanhallitus 5 13.01.2014 Kunnanhallitus 65 17.03.2014 Kunnanvaltuusto 13 22.04.2014 Kunnanhallitus 195 22.09.2014 Kunnanvaltuusto 38 29.09.2014 Kunnanhallitus 236 17.11.2014 Kunnan omistamien vuokra-asuntojen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus 12.01.2015 Aika 12.01.2015 klo 15:00-16:00 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy Kunnanhallitus 185 11.08.2009 Kunnanhallitus 206 22.09.2009 Kunnanvaltuusto 44 15.10.2009 Kunnanhallitus 33 14.02.2012 Kunnanvaltuusto 9 15.03.2012 Kunnanhallitus 51 29.01.2013 Lainaehtojen muuttaminen/

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 16:30-18:29 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 263 Työllistävät Järjestöt

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA ESITYSLISTA 4/2015 1

PALTAMON KUNTA ESITYSLISTA 4/2015 1 PALTAMON KUNTA ESITYSLISTA 4/2015 1 AIKA 18:00 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Lainaehtojen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 Kaupunginvaltuusto AIKA 07.09.2015 klo 18:00-18:57 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Hanhikiven Sähkönmyynti Oy:n perustaminen, yhtiön osakkuus Voimaosakeyhtiö SF:ssä ja rahoitussitoumuksen antaminen Voi ma osake yh tiö SF:lle

Hanhikiven Sähkönmyynti Oy:n perustaminen, yhtiön osakkuus Voimaosakeyhtiö SF:ssä ja rahoitussitoumuksen antaminen Voi ma osake yh tiö SF:lle Kunnanhallitus 250 18.08.2014 Kunnanhallitus 38 26.01.2015 Pyhäjoen kunnan osakkuus Fennovoima Oy:ssä / Hanhikivi I -ydinvoimahankkeeseen sijoittaminen 29/02.05.05/2014 Khall 18.08.2014 250 Pyhäjoen kunta

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668 Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 15:00-18:44 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä:

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä: Kunnanhallitus 5 13.01.2014 Kunnanhallitus 65 17.03.2014 Kunnanvaltuusto 13 22.04.2014 Kunnanhallitus 195 22.09.2014 Kunnanvaltuusto 38 29.09.2014 Kunnan omistamien vuokra-asuntojen yhtiöittäminen 14/10.03.02/2014

Lisätiedot