OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014]"

Transkriptio

1 OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY [pp.kk.2014] 1

2 OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet jäljempänä mainitulla päivämäärällä: 1.1 Kuopion kaupunki (Y-tunnus: ) Tulliportinkatu 31, Kuopio 1.2 Varkauden kaupunki (Y-tunnus: ) PL 208, Varkaus 1.3 Iisalmen kaupunki (Y-tunnus: ) PL 10, Iisalmi 1.4 Kiuruveden kaupunki (Y-tunnus: ) PL 28, Kiuruvesi jäljempänä yhdessä Osakkaat ja kukin erikseen Osakas jäljempänä yhdessä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli 2. Yleistä 2.1. Sopimuksen tausta Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä (jäljempänä Kuntayhtymä ) perustaa [Savonia-Ammattikorkeakoulu oy] -nimisen yhtiön (jäljempänä Yhtiö ). Yhtiön tarkoituksena on ryhtyä harjoittamaan Kuntayhtymän tällä hetkellä ylläpitämää ammattikorkeakoulutoimintaa, mikä toiminta tullaan siirtämään Yhtiöön Yhtiö tulee hakemaan toimilupaa ammattikorkeakoulutoiminnalle lukien mennessä. Yhtiön toimialana on harjoittaa ja kehittää ammattikorkeakoululainsäädännön tarkoittamaa ammattikorkeakoulun koulutusaloihin liittyvää koulutus-, tutkimus- ja muuta toimintaa. Yhtiö on ammattikorkeakoululain 5 :n mukainen oikeushenkilö, jonka tarkoitus on määritelty ammattikorkeakoululain 5 :n 2 momentissa. Savonia-ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Savonia-Ammattikorkeakoulu antaa ja kehittää aikuiskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

3 2.2. Sopimuksen tarkoitus ja Osapuolten tavoitteet Tämän Sopimuksen tarkoituksena on sopia Yhtiön tulevasta omistusrakenteesta, Osapuolten keskinäisistä oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa sekä Yhtiöön nähden sekä vahvistaa Yhtiön päätöksenteossa, hallinnossa, taloudessa, rahoituksessa ja Yhtiön toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä noudatettavat periaatteet. Osapuolet ovat huolellisesti ja itsenäisesti arvioineet tämän Sopimuksen heille tuomat oikeudet ja velvollisuudet. Osapuolet pyrkivät yksimielisyyteen Yhtiön toimintaa ja kehittämistä koskevissa päätöksissä. Osapuolet tunnistavat ammattikorkeakoulun merkityksen Pohjois-Savon kehitykselle ja sitoutuvat toimimaan kokonaisuuden hyväksi niin, että ammattikorkeakoulu on kilpailukykyinen kansallisesti ja valituin osin myös kansainvälisesti. Osakkaat sitoutuvat edistämään päätöksenteossa Yhtiön mahdollisuutta taloudellisesti ja tehokkaasti toteutettuun koulutustoimintaan. Osakkaat sitoutuvat toteuttamaan omistusjärjestelyt niin, että Yhtiöllä on pitkän tähtäimen taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset ammattikorkeakoulun perustehtävien asianmukaiseen ja kansainvälisesti korkeatasoiseen järjestämiseen sekä niiden laadukkaaseen ja tulokselliseen toteuttamiseen. Ammattikorkeakoulutoimintaa palvelevat kiinteistöt siirretään Yhtiöön. Sairaalakadun kiinteistö Kuopiossa ja Osmajoentien kiinteistö Varkaudessa jätetään toistaiseksi Kuntayhtymälle niiden myyntiä varten. Kuntayhtymä luovuttaa Yhtiölle kiinteistöjen kauppojen tuoton, joka tullaan käyttämään opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämällä tavalla. Osakkaat sitoutuvat tarkastelemaan ja neuvottelemaan kiinteistöomaisuuden hallintamuodosta Tasosopimuskauden päättymiseen, mennessä, siten että tavoitteena on päätösten tekeminen pidemmän aikavälin kiinteistöhallinnasta mennessä. 3. Yhtiön perustaminen ja Yhtiön varsinaisen toiminnan aloittaminen Kuntayhtymä perustaa Yhtiön kevään 2014 aikana. Yhtiölle valitaan hallitus, jonka tehtävänä on käynnistää ammattikorkeakoulun toiminnan Yhtiölle siirtämistä koskevat toimet ja valmistella ammattikorkeakoulutoiminnan jatkamista Yhtiössä. Yhtiön on tarkoitus aloittaa ammattikorkeakoulutoiminta lukien. Yhtiö tulee hakemaan ammattikorkeakoulun toimilupaa valtioneuvostolta mennessä, siten että lupa astuu voimaan lukien. Kuntayhtymä perustaa ensi vaiheessa osakeyhtiön, niin että osakeyhtiö voi aloittaa toiminnan ns. hallinnollisena yhtiönä mennessä. Yhtiölle valitaan ammattikorkeakoululain ja tämän osakassopimuksen mukainen hallitus ylimääräisessä yhtiökokouksessa syksyllä 2014 siten, että hallituksen toimikausi alkaa Samaisessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa muutetaan myös tarvittaessa yhtiöjärjestystä sen hallitusta koskevan pykälän osalta. 4. Yhtiön omistus, osakepääoma ja ammattikorkeakoulutoiminnan siirtäminen Yhtiölle 4.1. Yhtiön omistuksen perusperiaatteet Kuntayhtymä omistaa Yhtiön koko osakekannan ennen jäljempänä kuvattuja omistusjärjestelyitä. Osapuolten tavoitteena on, että Kuntayhtymän nykyiset

4 jäsenkunnat, pois lukien Lapinlahden kunta, tulevat omistamaan Yhtiön kaikki osakkeet siten, että Kuopion kaupungin omistusosuus on vähintään 51 prosenttia. Osapuolet sitoutuvat muuttamaan Kuntayhtymän perussopimusta vastaavasti ennen Kuntayhtymän purkamista. Yhtiön osakkaiksi voidaan ottaa myöhemmin myös muita tahoja. Uusien osakkaiden mahdollinen mukaantulo ei saa vaikuttaa Yhtiön ammattikorkeakoulun 5 :n mukaiseen oikeushenkilöasemaan. Mikäli Yhtiöön tulee uusia osakkeenomistajia, Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan yhdessä uusien osakkeenomistajien kanssa tähän Sopimukseen tehtävistä mahdollisista muutoksista. Osapuolet sitoutuvat lisäksi huolehtimaan siitä, että tämä Sopimus pysyy voimassa omistajapohjan laajentumisesta huolimatta ja että kaikki uudet osakkeenomistajat sitoutuvat liittymään tämän Sopimuksen osapuoliksi Yhtiön osakepääoma ja omistus perustamisvaiheessa Yhtiö on perustettu euron osakepääomalla. Osakekohtainen merkintähinta on ollut perustamisvaiheessa 10 euroa. Kuntayhtymä omistaa kaikki kappaletta Yhtiön osakkeita Osakeanti Kuntayhtymälle ja ammattikorkeakoulutoiminnan siirtäminen Yhtiölle Ns. perustamisen toisessa vaiheessa Yhtiö järjestää osakeannin Kuntayhtymälle. Kuntayhtymä maksaa osakkeiden merkintähinnan apporttiomaisuudella eli sijoittaa apporttina Yhtiöön Savonia-ammattikorkeakoulutoiminnan kaikkine siihen liittyvine varoineen, velkoineen, oikeuksineen ja vastuineen. Apporttiomaisuutta vastaan Kuntayhtymä merkitsee Yhtiön uusia osakkeita. Apporttiomaisuuden osalta on huomioitava se, että sen tarkempi arvo määräytyy Kuntayhtymän nettoapportin arvosta taseessa ottaen lisäksi huomioon se mitä kohdan 2.2. mukaisesti on sovittu kiinteistöjen omistuksesta ja hallinnasta. Osapuolten tavoitteena on, että Yhtiölle siirtyy ammattikorkeakoulutoimintaan ja sen kehittämiseen riittävä ja ammattikorkeakoululainsäädännön mukaiset vakavaraisuusvaatimukset täyttävä varallisuus. Osapuolet sopivat, että Kuntayhtymän nettovarallisuus per siirtyy apporttina osakeyhtiöön ottaen lisäksi huomioon sen mitä kohdassa 2.2 on sovittu kiinteistöjen omistuksesta ja hallinnasta. Osakkeiden merkintähinnasta euroa kirjataan osakepääomaksi ja muu osa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon Yhtiön omistaminen Kuntayhtymän purkamisen jälkeen Ammattikorkeakoulutoiminnan siirryttyä Yhtiölle, Kuntayhtymä puretaan osittain ja Kuntayhtymän omistamat osakkeet palautetaan purussa jäsenkunnille, pois lukien Lapinlahden kunnalle, muutetun perussopimuksen peruspääoman ja ylijäämän palautusta koskevien määräysten mukaisessa suhteessa. Kuntayhtymän myöhemmin purkautuessa kokonaan, kohdassa 2.2 määritelty Kuntayhtymään jätetty kiinteistöomaisuus tai siitä saatavat tulot luovutetaan Yhtiölle käytettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämällä ammattikorkeakoulutoimintaa hyödyttävällä tavalla. Kun Kuntayhtymä puretaan osittain tai kokonaan, jaetaan sen omistamat Yhtiön osakkeet jäsenkunnille alla olevan mukaisesti.

5 Osapuolet sitoutuvat muuttamaan Kuntayhtymän perussopimusta siten, että kunkin jäsenkunnan oikeus ylijäämän palautukseen ja peruspääomaan määräytyy tämän Sopimuksen kohdassa 4.4 olevan taulukon mukaisesti. Osapuolet sitoutuvat hyväksymään perussopimuksen muutoksen samanaikaisesti tämän osakassopimuksen hyväksymisen kanssa. Ammattikorkeakoulun siirryttyä Yhtiölle, Yhtiön kaikki osakkeet ovat samanlajisia. Osakkeiden omistus jakaantuu Osapuolten kesken Kuntayhtymän osittaisen ja kokonaan purkamisen jälkeen seuraavalla tavalla: Osakkeenomistaja Omistusosuus (%) Kuopion kaupunki 51,00 Varkauden kaupunki 22,28 Iisalmen kaupunki 22,76 Kiuruveden kaupunki 3,96 Yhteensä Yhtiön rahoitus ja varojen käyttö 5.1. Osingonjako ja muu varojen jako Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä Yhtiö jaa osinkoa tai tuota osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle muuta taloudellista etua. Tarkoitus on tehdä Yhtiöstä ammattikorkeakoululain edellyttämällä tavalla elinkelpoinen yhtiö. Varojen jaosta yhtiöstä on voimassa mitä ammattikorkeakoululain 5 pykälässä säädetään Yhtiön rahoitus Osakkaalla ei ole tämän Sopimuksen perusteella tai muutoinkaan velvollisuutta osallistua osakeanteihin eikä antaa Yhtiölle lainaa eikä Yhtiön vastuiden puolesta takauksia tai vakuuksia. Mikäli Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, pyritään se järjestämään rahoituslaitoksista normaalein ehdoin Yhtiön omin vakuuksin. Mikäli Osakas osallistuu Yhtiön rahoitukseen, on Osakkaalla oikeus markkinaehtoiseen korvaukseen. 6. Osakkeiden luovutus ja yhtiöjärjestyksen määräykset Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on suostumus- ja lunastuslausekkeet, joiden säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin kaikkiin Yhtiön osakkeiden luovutuksiin, myös Osakkaiden välisiin luovutuksiin. Suostumuslausekkeen mukaan Yhtiön osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii Yhtiön hallituksen suostumuksen. Suostumuksen antaminen ei saa vaikuttaa Yhtiön ammattikorkeakoululain 5 pykälän mukaiseen oikeushenkilöasemaan. Osapuolen luovuttaessa osakkeitaan kukin luovuttava Osapuoli vastaa siitä, että luovutuksensaaja sitoutuu luovutuskirjaan otettavan ehdon perusteella noudattamaan tätä Sopimusta kaikilta osilta. Osapuoli vastaa kaikista tästä Sopimuksesta johtuvista velvoitteistaan siihen saakka, kunnes luovutuksensaaja on tullut tämän Sopimuksen uudeksi osapuoleksi, huolimatta siitä, mitä tämän Sopimuksen voimassaolosta jäljempänä kohdassa 14 on lausuttu. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan keskenään kaikissa osakkeiden luovutustilanteissa omistuksen muutoksen aiheuttamista vaikutuksista Yhtiön toimintaan pyrkimyksenään

6 kaikissa tilanteissa minimoida Yhtiön toiminnalle ja taloudelle omistusmuutoksesta aiheutuvat mahdolliset haitalliset vaikutukset. 7. Osakekirjat ja panttauskielto 8. Hallinto Yhtiön osakkeista ei ole laadittu osakekirjoja. Yhdenkin Osakkaan niin vaatiessa Yhtiölle laaditaan osakekirjat. Osakekirjoissa on mainittava Yhtiön yhtiöjärjestyksessä olevista suostumus- ja lunastuslausekkeista. Osapuolet eivät ole oikeutettuja panttaamaan osakkeitaan. Panttauskielto ei koske osakkeiden antamista pantiksi Yhtiölle itselleen Yhtiön Osapuolelta olevan saatavan vakuudeksi. Yhtiön hallinnosta on voimassa osakeyhtiölain lisäksi se mitä kulloinkin voimassa olevissa ammattikorkeakouluja koskevissa säädöksissä säädetään Päätöksenteko yhtiökokouksessa Yhtiökokousten koollekutsumisessa, kokouskäytännössä ja päätöksenteossa noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä tehdä päätöksiä yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta osakeyhtiölain 5 luvun 1 :n mukaisesti Yhtiön hallitus Hallituksen jäsenet edustavat monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtävien sekä toimiluvan mukaisten koulutustehtävien ja eri alojen tuntemusta. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtävien sekä toimiluvan mukaisen tehtävän tuntemusta. Hallituksessa tulee olla myös työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta ja tuntemusta. Rehtori ei voi olla hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain yhtiökokouksessa. Hallituksessa on kaksi (2) jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Ammattikorkeakouluyhteisöstä valittavat hallituksen jäsenet valitaan vaaleilla. Henkilöstöön kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin johtosäännöllä ja opiskelijoihin kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Yhtiökokous vahvistaa valinnat. Kuopion kaupunki nimeää hallitukseen kolme (3) jäsentä. Iisalmen kaupunki ja Varkauden kaupunki nimeävät kumpikin yhden (1) hallituksen jäsenen. Osakkaiden perustama nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle työ- ja elinkeinoelämän kokemusta ja tuntemusta omaavia henkilöitä hallituksen jäseneksi. Mikäli taho, joka on oikeutettu ehdottamaan tai nimeämään hallituksen jäsenen, ei tee ehdotusta tai nimeä jäsentä, suorittaa yhtiökokous valinnan parhaaksi katsomallaan tavalla.

7 Osapuolet pyrkivät hallitustyöskentelyn jatkuvuuden ja asiantuntemuksen turvatakseen toimimaan hallituksen jäsenten valinnassa siten, että hallituksen jäsenistä vaihtuu samanaikaisesti enintään puolet. Yhtiökokous valitsee Kuopion kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja Iisalmen ja Varkauden kaupunkien nimeämien jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtajan tehtävä kiertää Varkauden ja Iisalmen välillä joka toinen vuosi. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Iisalmen/Varkauden kaupungin nimittämä jäsen. Tehdessään ehdotuksia hallituksen jäseniksi Osapuolten tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon, että hallitusten jäsenillä tulisi olla sellaista osaamista ja kokemusta, joka edistää Yhtiön toimintaa ja toiminnan kehittämistä sekä aluetta palvelevan tutkimus- ja kehitystyön ja elinkeinoelämän tuntemusta. Kutsu Yhtiön hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Hallitus voi tehdä päätöksiä myös kokoontumatta, edellyttäen, että kaikki hallituksen jäsenet hyväksyvät allekirjoituksellaan tehdyn päätöksen. Muutoin hallituksen toiminnan osalta noudatetaan osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Hallitus noudattaa työskentelyssään tätä osakassopimusta sekä voimassa olevaa osakeyhtiö- ja ammattikorkeakoulua koskevaa lainsäädäntöä. Hallituksen päätökset pyritään tekemään yksimielisesti. Hallitukseen voidaan nimetä yksi tai useampi asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava KHT-tilintarkastusyhteisö, ja haluttaessa lisäksi JHTT-tilintarkastusyhteisö Ammattikorkeakoulun hallinto Yhtiön toimitusjohtajana toimii ammattikorkeakoulun rehtori, mutta toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen. Muutoin ammattikorkeakoulun hallinnosta säädetään ammattikorkeakoululainsäädännössä ja ammattikorkeakoulun toimielinten keskinäisestä toimivallasta ja tehtävistä sekä menettelytavoista määrätään tarkemmin ammattikorkeakoulun säännöissä. 9. Yhtiön toimenpiteet ennen varsinaisen toiminnan aloittamista Yhtiön ensimmäisenä tehtävänä on huolehtia toimiluvan hakemisesta ammattikorkeakoulutoiminnalle, osakeannin järjestäminen Kuntayhtymälle sekä Yhtiön varsinaisen toiminnan aloittamisen edellyttämien muiden toimenpiteiden hoitaminen. 10. Tiedonsaantioikeus Osakkaalla tai tämän valtuuttamalla edustajalla on oikeus pyynnöstä tutustua Yhtiön kirjanpitoon ja tositemateriaaliin, sekä saada nähtäväkseen yhtiökokouksen ja Yhtiön hallituksen pöytäkirjat liitteineen, muun Yhtiön päätöksentekoon liittyvän taustamateriaalin sekä Yhtiön tekemät sopimukset ja sitoumukset, ellei tästä aiheudu

8 Yhtiölle olennaista haittaa tai elleivät luottamuksellisuus- tai salassapitomääräykset rajoita tiedonsaantia. 11. Salassapito Osapuolet ovat julkisyhteisöinä velvollisia noudattamaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa julkisyhteisöjä koskevassa lainsäädännössä olevia salassapitoa ja julkisuutta koskevia säännöksiä. Siltä osin kuin edellä mainitussa lainsäädännössä ei nimenomaisesti toisin säädetä, Osapuolet noudattavat tässä Sopimuksessa sovittuja salassapitosäännöksiä. Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaiken luottamuksellisen tiedon, ellei tämän Sopimuksen tarkoituksesta tai täytäntöönpanosta muuta johdu. Luottamuksellisena tietona pidetään kaikkea tähän Sopimukseen, Yhtiöön tai Osapuoliin tai näiden toimintaan liittyvää tietoa, joka ei ole yleisessä tiedossa. Tämä sitoumus on voimassa myös tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen. 12. Sopimuksen muuttaminen tai osittainen pätemättömyys Muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti kaikkien Osapuolten yksimielisellä päätöksellä. Suulliset muutokset ovat mitättömiä. Mikäli tähän Sopimukseen tehtävät muutokset niin vaativat, sitoutuvat Osapuolet muuttamaan Yhtiön yhtiöjärjestystä vastaavasti. Mikäli osa tästä Sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi, jää Sopimus muilta osin yhä voimaan. Mikäli lopputulos olisi kohtuuton tai muuttaisi Osapuolten alkuperäistä sopimustahtoa, Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan Sopimuksen muuttamisesta siten, että Osapuolten yhteinen alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman tarkasti. 13. Sopimuksen tulkinta, noudattaminen ja muut sopimukset Osapuolet sitoutuvat itse, asiamiehensä tai edustajansa välityksellä toimimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja muissa yhteyksissä tavalla, jota tämän Sopimuksen ja sen tarkoituksen sekä osakeyhtiölain ja ammattikorkeakoululain noudattaminen edellyttävät. Tähän Sopimukseen sovelletaan täydentävinä yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa sovelletaan ensisijaisesti tämän Sopimuksen määräyksiä ja tämän jälkeen yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Osapuolet vakuuttavat, etteivät ole tehneet eivätkä tämän Sopimuksen voimassa ollessa tule tekemään muuta osakassopimusta tai muita sopimuksia, joissa sovittaisiin tässä Sopimuksessa säännellyistä tai niihin vaikuttavista asioista ristiriitaisesti tämän Sopimuksen ehtojen kanssa. 14. Sopimuksen voimassaolo Tämä Sopimus astuu voimaan Osapuolen osalta allekirjoitushetkellä ja on voimassa Osapuolen osalta niin kauan kuin Osapuoli ja yksikin toinen Osapuoli on Yhtiön osakkeenomistaja.

9 Tätä Sopimusta ei voida siirtää tai irtisanoa. Sopimuksen päättäminen osapuolen osalta edellyttää osakkeiden luovuttamista. Tämän Sopimuksen ehtojen vastainen osakkeiden luovutus ei vapauta luovuttajaa Sopimuksen mukaisista velvoitteista. Sellaiset Sopimuksen kohdat, jotka tarkoituksensa puolesta on tarkoitettu jäämään voimaan myös Sopimuksen päättymisen jälkeen, sitovat Osapuolta vielä senkin jälkeen, kun hän on lakannut olemasta tämän Sopimuksen Osapuoli. 15. Ilmoitukset ja tiedonannot Tämän Sopimuksen edellyttämät ja muut Yhtiön liittyvät ilmoitukset, kutsut ja tiedoksiannot voidaan lähettää sähköpostilla, faksilla, tavallisena postina tai kirjattuna kirjeenä. Ilmoitukset ja tiedonannot katsotaan asianmukaisesti toimitetuiksi, kun sähköposti tai faksi on lähetetty tai kun seitsemän (7) päivää on kulunut kirjeen tai kirjatun kirjeen lähettämisestä. Ilmoitukset ja tiedonannot on toimitettava seuraavien yhteystietojen mukaisesti: Kuopion kaupunki Tulliportinkatu 31, Kuopio [Kaupunginjohtaja Petteri Paronen] [Sähköposti: petteri.paronen(at)kuopio.fi] Varkauden kaupunki PL 208, Varkaus [Kaupunginjohtaja Hannu Tsupari] [Sähköposti: hannu.tsupari(a)varkaus.fi] Iisalmen kaupunki PL 10, Iisalmi [Kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen] [Sähköposti: jarmo.ronkainen(a)iisalmi.fi] Kiuruveden kaupunki PL 28, Kiuruvesi [Kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka] [Sähköposti: jarmo.muiniekka(a)kiuruvesi.fi] Osapuoli sitoutuu ilmoittamaan yhteystietojensa muutoksista välittömästi muille Osapuolille. Osapuoli on itse vastuussa yhteystietojen ilmoittamisen laiminlyönnin seurauksena mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. 16. Erimielisyyksien ratkaiseminen Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joita Osapuolet eivät saa ratkaistua keskinäisin neuvotteluin, ratkaistaan lopullisesti Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.

10 17. Allekirjoitukset ja sopimuskappaleet Tätä Sopimusta on laadittu neljä samansanaista kappaletta, yksi kullekin Osapuolelle. [Paikka]. kuuta 2014 Kuopion kaupunki Varkauden kaupunki [nimi] [asema] [nimi] [asema] Iisalmen kaupunki Kiuruveden kaupunki [nimi] [asema] [nimi] [asema]

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY

OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS Tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus ) Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat yksimielisesti muuttavat [].[].2013

Lisätiedot

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: OSAKASSOPIMUS 1 Protomo XXX Oy:n osakassopimus 1 Sopijapuolet Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 sekä 1.4 Protomo

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan kokous voi vuosittain päättää, että osuuskunnan jäsenen täysin maksetulle osuusmaksulle

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan kokous voi vuosittain päättää, että osuuskunnan jäsenen täysin maksetulle osuusmaksulle KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) ja kotipaikka Kajaani. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana ja tarkoituksena on tukea jäsentensä

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ 31.12.2014 1(7) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja (jäljempänä Luovutuskirja ) on

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo.

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi-

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Kone Oyj:n ( Yhtiö tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt 1.11.2004 jakautumissuunnitelman ( Jakautumissuunnitelma ), jonka mukaan Kone Oyj jakautuu

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 22.4.2012 OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu ja kotipaikka Kouvola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 1 Tänä päivänä Hereditas hallinnoi monipuolista sijoitusomaisuutta samoin periaattein kuin 110 vuotta sitten. 2 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Lisätiedot