1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat"

Transkriptio

1 OSAKASSOPIMUS 1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat Forssan kaupunki (myöhemmin myös Forssa) Hämeenlinnan kaupunki (myöhemmin myös Hämeenlinna) Riihimäen kaupunki (myöhemmin myös Riihimäki) Valkeakosken kaupunki (myöhemmin myös Valkeakoski) Hattulan kunta (myöhemmin myös Hattula) Tammelan kunta (myöhemmin myös Tammela) kaikki edellä mainitut ovat sopijaosapuolia ja osakkaita. 2. Sopimuksen tausta ja tämän sopimuksen asema Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän perustajakunnat ovat aiesopimuksessa sopineet Hämeen ammattikorkeakoulun ylläpidon muuttamisesta siten, että ammattikorkeakoulutoiminnan järjestäjä on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy. Tähän sopimukseen yhtyneet Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän perustajakunnat sitoutuvat kukin omalta osaltaan purkamaan Hämeen ammattikorkeakoulun ylläpitoa koskevan perussopimuksen siten, että purkaminen on loppuun saatettu viimeistään Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallitus huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat päätä toisin. Yhtiö sitoutuu kehittämään Hämeen ammattikorkeakoulun toimintaa alueelliset tarpeet huomioon ottaen. 3. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on määritellä osapuolten keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet sekä vahvistaa ne periaatteet, joita sovelletaan yhtiön hallinnossa ja rahoituksessa. Ammattikorkeakoulutoiminnassa noudatetaan sitä koskevia kulloinkin voimassa olevia säädöksiä sekä toimilupaa. 4. Yhtiön varsinaisen toiminnan aloittaminen Yhtiö aloittaa varsinaisen toimintansa eli ammattikorkeakoulutoiminnan järjestämisen Yhtiö perustaa tytäryhtiön Hämeen ammatti-instituutti osakeyhtiön, mikä vastaa Hämeen ammatti-instituutin toiminnasta. 1(8)

2 5. Osakepääoma ja Yhtiön omistus 5.1. Osakepääoma perustamisvaiheessa Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä on perustanut Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä on merkinnyt 100 osaketta à 500,00 euroa, yhteensä ,00 euroa, mikä on merkitty yhtiön osakepääomaan. 5.2.Osakepääoman korottaminen Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä perustajakunnat purkavat kuntayhtymän Perustajakuntien osuudet kuntayhtymän omaisuudesta palautuvat kuntiin kuntayhtymän purkautuessa. Yhtiön osakepääoman korottaminen tapahtuu siten, että yhtymän perustajakunnat siirtävät kuntayhtymän purkautuessa kuntiin siirtyneen omaisuuden apporttina yhtiöön. Kuntayhtymän peruspääomaa vastaava osuus siirretään osakepääomaan ja muut varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taseen mukaan kuntayhtymän perustajakuntien osuudet peruspääomasta ja vapaasta pääomasta ovat seuraavat: Valtiolta saadut kiinteistöt on kirjattu verotusarvoon 15,3 milj. euroa arvonkorotusrahastoon. Ministeriön taholta on käynyt selväksi, että niitä ei voi jakaa pääomaosuuksina kunnille. Alla olevat taulukot on korjattu siten, että arvonkorotusrahasto ei ole kuntien osuuksissa. Oma pääoma ,64 Peruspääoma ,93 Vapaa pääoma ,57 Arvonkorotusrahasto ,14 Oma pääoma yhteensä ,50 (Arvonkorotusrahasto vähennetty) Peruspääoman jakautuminen kunnanosuus peruspääomast a % kunnan osuus vapaasta pääomasta kunnan osuus omasta pääomasta Forssa ,86 12, , ,30 Hämeenlinna ,98 45, , ,82 Riihimäki ,28 20, , ,71 Valkeakoski ,81 21, , ,68 Yhteensä , , ,50 Arvonkorotusrahasto , ,64 2(8)

3 5.3.Perustajakuntien osuudet, kun Tammela ja Hattula ovat mukana Mikäli Tammelan kunta osallistuu jo vuoden 2014 aikana Mustialan navetan investointiosuuteen miljoonalla eurolla ja Hattulan kunta viidelläsadallatuhannella eurolla jälkirahoitteisesti Lepaan lämpölaitoksen investointiosuuteen, muodostuvat pääomaosuudet seuraavasti: Peruspääoman kunnan osuus kunnan osuus jakautuminen (2013) % vapaasta pääomasta omasta pääomasta Forssa ,86 12, , ,28 Hämeenlinna ,98 44, , ,38 Riihimäki ,28 19, , ,61 Valkeakoski ,81 20, , ,28 Tammela ,00 2, , ,63 Hattula ,00 1, , ,32 Yhteensä ,93 100, , ,50 Arvonkorotusrahasto , ,64 Kuntayhtymän perustajakuntien osuudet peruspääomasta ja vapaasta pääomasta korjataan myöhemmin kuntayhtymän taseen mukaiseksi Yhtiön omistuspohjan mahdollinen laajentaminen Uusien osakkaiden mukaantulo toteutetaan antamalla uusia osakkeita yhtiön maksullisissa osakeanneissa tai yhtiön osakkeita myymällä yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Uuden osakkaan mukaantulo ei saa vaikuttaa yhtiön luonteeseen yleishyödyllisenä yhteisönä tai yhtiön oikeuteen pysyä Kuntien eläkevakuutuksen asiakkaana. 6. Osingonjako, muu varojen jako ja rahoitus Ammattikorkeakoululaissa säädetyn mukaisesti: Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa taikka tuota osakkeenomistajille muuta taloudellista etua. Jaettaessa varoja muulla osakeyhtiölain 13 luvun 1 :n tarkoittamalla tavalla, varoja saadaan palauttaa osakkeenomistajille enintään tämän yhtiön omaan pääomaan sijoittamaan määrään asti. Varojen palauttaminen osakeyhtiölain 13 luvun 1 :n 1 kohdassa tarkoitetusta vapaan omanpääoman rahastosta taikka mainitun pykälän 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa on mahdollista vasta ammattikorkeakoulutoiminnan loppuessa. Muutoin varat on käytettävä ammattikorkeakoululain 4 :n mukaiseen tarkoitukseen. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. 3(8)

4 Yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa yhtiön nettovaroista jaetaan osakkaille heidän yhtiöön sijoittamaansa pääomaa vastaava määrä. Osakkaiden yhtiöön apporttina sijoittama kiinteistövarallisuus palautetaan sille kunnalle, minkä peruspääomapanostukseen kyseiset kiinteistöt ovat aikoinaan luetut. Muilta osin yhtiön varat luovutetaan sen toimintaa jatkavalle yhteisölle. 7. Osakkeitten omistusoikeuksien muutokset Mikäli syntyy tilanne, jossa osakkeet tai osa niistä on siirtymässä muille kuin nykyisille osakkaille, osapuolet neuvottelevat keskenään omistusmuutoksen vaikutuksista yhtiön toimintaan pyrkimyksenään mahdollisuuksien mukaan välttää muutoksen mahdolliset yhtiön toiminnalle ja taloudelle haitalliset vaikutukset. Osapuolen myydessä tai muutoin luovuttaessa osakkeitaan vastaa osapuoli siitä, että luovutuksensaaja sitoutuu luovutuskirjaan otettavan ehdon perusteella noudattamaan tätä sopimusta kaikilta osin. Osapuoli vastaa itse kaikista tästä sopimuksesta johtuvista velvoitteistaan, kunnes luovutuksen saaja on tullut tämän sopimuksen uudeksi osapuoleksi. Osakkeiden luovutukseen sovelletaan yhtiöjärjestyksen lunastuslauseketta. 8. Osakkeiden panttaus Osapuolet eivät ole oikeutettuja panttaamaan osakkeitaan kolmannelle. 9. Hallinto 9.1.Yhtiön hallitus Ammattikorkeakoululain mukaisesti: Ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän jäsentä ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtävien sekä toimiluvan mukaisen tehtävän tuntemusta. Hallituksessa tulee olla myös työ ja elinkeinoelämän asiantuntemusta. Rehtori ei voi olla hallituksen jäsen. Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Ammattikorkeakouluyhteisöstä valittavat hallituksen jäsenet valitaan vaaleilla. Henkilöstöön kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin johtosäännöllä ja opiskelijoihin kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Yhtiökokous vahvistaa valinnat. 4(8)

5 Ensimmäiset hallituksen jäsenten valinnat tehdään Yhtiön perustamissopimuksessa ja tämän jälkeen Yhtiön varsinaisissa yhtiökokouksissa. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntayhtymän peruspääomaosuudet huomioon ottaen muut hallituspaikat jakautuvat seuraavasti: Hämeenlinnan kaupunki: kaksi hallituspaikkaa. Hallituksen puheenjohtaja on Hämeenlinnan kaupungin edustaja. Valkeakosken kaupunki: yksi hallituspaikka Riihimäen kaupunki: yksi hallituspaikka Forssan kaupunki: yksi hallituspaikka Tammelan kunta ja Hattulan kunta: vaihtuva hallituspaikka siten, että hallituspaikan vaihto tapahtuu kahden vuoden välein. Lisäksi hallitukseen valitaan työ ja elinkeinoelämän asiantuntemusta edustava jäsen. Hallituksella on kaksi varapuheenjohtajaa. Varapuheenjohtajat valitaan Riihimäen ja Valkeakosken edustajista. Osapuolet huolehtivat siitä, että hallituksen jäsenet ja yhtiökokousedustajat noudattavat päätöksenteossa ja muussa toiminnassaan tätä sopimusta. 9.2.Muu hallinto Yhtiön hallinnosta säädetään ammattikorkeakoulua koskevassa kulloinkin voimassa olevissa säädöksissä. Yhtiöllä on hallituksen hyväksymä johtosääntö, millä varmistetaan hyvän hallintotavan noudattaminen yhtiössä Neuvottelukunta Yhtiöllä on neuvottelukunta, missä on jäsentä. Neuvottelukunta on hallituksen neuvoa antava elin. Jokaisella yhtiön osakkaalla on oikeus esittää neuvottelukuntaan yhtä varsinaista ja yhtä henkilökohtaista varajäsentä. Neuvottelukunnan nimittää hallitus neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 5(8)

6 Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä Kanta-Hämeen ja Etelä-Pirkanmaan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä kokonaisuutena. Tältä osin neuvottelukunta tekee ehdotuksia yhtiön hallitukselle. Neuvottelukunnalla ei ole yhtiöoikeudellista tai muuta päätösvaltaa. 6(8)

7 10. Henkilöstö Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstö siirtyy työsopimuslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti. Yhtiö järjestäytyy Avaintyönantajayhdistys ry:hyn (Avainta ry) nykyisen KT Kuntatyönantajat sopimuksen päättyessä ja liittyy Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) jäsenyhteisöksi. 11. Eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut Yhtiön maksettavaksi siirtyvät sekä siirtymisajankohtana eläkkeellä olevan entisen henkilöstön että yhtiön palvelukseen siirtyvän henkilöstön e1äkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut. Kuntayhtymän perustajakunnille ei jää näistä mitään vastuita. 12. Valtion rahoituksesta johtuvat velvoitteet Yhtiö ottaa vastuulleen yhtiölle luovutettavaan omaisuuteen kohdistuvat opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 49 :n mukaiset velvoitteet sekä valtion oppilaitosten kunnallistamisen yhteydessä luovuttamaan omaisuuteen kohdistuvat luovutussopimusten mukaiset velvoitteet. 13. Siirtyvät sopimukset Yhtiö tulee sopimusosapuoleksi kaikkiin Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän ja Hämeen ammattikorkeakoulun voimassa oleviin sopimuksiin ja yhtiö ottaa vastatakseen näiden sopimusten velvoitteista. 14. Määräenemmistöä edellyttävät päätökset Päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta on tehtävä yhtiökokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Määräenemmistöpäätöksillä ei saa ammattikorkeakoululain mukaan estää ammattikorkeakoulun toiminnan rakenteellista kehittämistä. Osakkaat sopivat siitä, että yhtiökokouksessa millään osakkaalla ei ole yksinkertaista enemmistöä päätöksenteossa. 7(8)

8 15. Tiedotusvelvollisuus Tiedotusvelvollisuuden osalta noudatetaan ammattikorkeakoululain säännöksiä. Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vastaavat siitä, että yhtiön asioista tiedotetaan aktiivisesti osapuolille. Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan on tiedotettava osapuolille ainakin niistä asioista, mitkä kuuluvat yhtiökokouksen päätettäviin. Tiedotusvelvollisuuden tavoitteena on aktiivinen tiedonkulku osapuolten välillä ja omistajatahdon selvittäminen. 16. Salassapito Osapuolet sitoutuvat olemaan ilmaisematta muille yhtiötä tai sen asiakkaita koskevia liike- ja ammattisalaisuuksia, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Tämä sitoumus on voimassa myös tämän sopimuksen päättymisen jälkeen. 17. Muutokset sopimukseen Tähän sopimukseen tehtävät muutokset ja lisäykset ovat päteviä ainoastaan, mikäli ne on tehty kirjallisesti ja kaikki osapuolet ovat ne asianmukaisesti allekirjoittaneet. 18. Sopimuksen voimassaolo Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä. Sopimus sitoo osapuolta niin kauan kuin se on yhtiön osakkeenomistajana. Osakkeen luovutustilanteessa noudatetaan tämän sopimuksen kohdassa seitsemän määrättyä siirtymäaikamääräystä. 20. Erimielisyyksien ratkaiseminen Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos riitaan ei saada sovintoratkaisua neuvottelumenettelyllä, asia ratkaistaan yhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa. 19. Sopimuskappaleet Tätä sopimusta on laadittu kuusi (6) samasanaista kappaletta, yksi kullekin osapuolelle. 8(8)

9 20. Allekirjoitukset Hämeenlinnassa syyskuun 12. päivänä 2014 Sopijaosapuolten allekirjoitukset: Forssan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Riihimäen kaupunki Valkeakosken kaupunki Hattulan kunta Tammelan kunta 9(8)

OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY

OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS Tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus ) Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat yksimielisesti muuttavat [].[].2013

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: OSAKASSOPIMUS 1 Protomo XXX Oy:n osakassopimus 1 Sopijapuolet Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 sekä 1.4 Protomo

Lisätiedot

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 1 Tänä päivänä Hereditas hallinnoi monipuolista sijoitusomaisuutta samoin periaattein kuin 110 vuotta sitten. 2 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta.

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta. Y-tunnus 0580 061-3 1 KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 2.6.2004, :t 11 ja 29 osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 14.10.2004 sekä :t 14 kohta 9 ja 21 osuuskunnan kokouksessa

Lisätiedot

ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Osuuskunnan toiminimi on Illon Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka Sastamalan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 22.4.2012 OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu ja kotipaikka Kouvola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ 31.12.2014 1(7) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja (jäljempänä Luovutuskirja ) on

Lisätiedot

SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki.

SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki. 1(6) SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt

Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS Eteran yhtiöjärjestys yhtiökokoukselle 2015 esitettävien muutosten jälkeen: KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä. KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo.

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi-

Lisätiedot

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. 1 (8) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER PERUSSOPIMUS Allekirjoittaneet kaupungit ovat sopineet pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä

Lisätiedot

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus,

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus, Hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi 1 (7) Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 1088419-6 Nimi: Pinsiön alueen vesiosuuskunta Sisältö: Yhteisösäännöt

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan kokous voi vuosittain päättää, että osuuskunnan jäsenen täysin maksetulle osuusmaksulle

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan kokous voi vuosittain päättää, että osuuskunnan jäsenen täysin maksetulle osuusmaksulle KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) ja kotipaikka Kajaani. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana ja tarkoituksena on tukea jäsentensä

Lisätiedot

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sivu 1 / 7 Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle 1. OSAPUOLET Luovuttaja Turun kaupunki (Luovuttaja) Y-tunnus 0204819-8 Osoite

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot