Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki."

Transkriptio

1 luonnos OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. 2 Toiminnan tarkoitus ja toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon ja elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa sekä edistää alueellista ja paikallista tiedottamista ja viestintää jäsentensä eduksi. Osuuskunnan toimialana on julkaista Vakka-Suomen Sanomat nimistä ilmoitus- ja uutislehteä, sekä Vakka.fi nimistä verkkolehteä ja harjoittaa muutakin media-, viestintä- tai graafisen alan toimintaa sekä vuokraustoimintaa. Osuuskunta voi ostaa, myydä tai vuokrata huoneistoja, rakennuksia, kiinteistöjä ja arvopapereita. Osuuskunta voi harjoittaa liiketoimintaa myös tytär- ja osakkuusyhtiöiden avulla. Osuuskunnan palveluja voivat käyttää muutkin kuin jäsenet. Jäsenyys 3 Jäseneksi liittyminen 4 Jäsenen eroaminen Osuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä kunta tai kuntayhtymä. Osuuskunnalla ei voi olla jäsenenä yksityisoikeudellisia yhteisöjä tai henkilöjäseniä. Osuuskunnan jäsenenä on oltava vähintään yksi julkisyhteisö. Osuuskunnan kokous päättää uuden jäsenen hyväksymisestä. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty tai 6 :n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa, kun jäsen on merkitty jäsenluetteloon. Uuden jäsenen hyväksyminen edellyttää, että vähintään 3/4 osuuskunnan kokouksessa läsnä olevista äänistä sitä kannattaa. Jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Jäsenen ero osuuskunnasta astuu voimaan, kun osuuskunnan hallitus on saanut eroamisilmoituksen tiedokseen.

2 5 Jäsenen erottaminen Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta jos hän on olennaisesti laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa tai jos hän on aiheuttanut osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai muutoin selvästi toiminut sen etujen vastaisesti. Jäsenen erottaminen edellyttää, että vähintään 3/4 osuuskunnan kokouksessa läsnä olevista äänistä sitä kannattaa. 6 Jäsenyyden siirtyminen Mikäli jäsenenä oleva kunta yhdistyy kokonaisuudessaan toiseen kuntaan, jäsenyyden siirtymiseen sovelletaan 3 :n mukaista jäsenen hyväksymismenettelyä. Jäsenenä olevan kuntayhtymän purkautuessa kuntayhtymän jäsenyys siirtyy sen omistamat osuudet vastaanottaville kuntayhtymän jäsenkunnille. Osuudet, osuusmaksut ja osuuspääoma 7 Osuus ja osuusmaksu Jokainen jäsen on velvollinen ottamaan vähintään yhden osuuden ja suorittamaan siitä osuuskunnalle osuuskunnan kokouksen päättämän osuusmaksun. Jäsenellä voi olla useita osuuksia. 8 Osuuden luovuttaminen Jäsenenä olevalla kuntayhtymällä on oikeus luovuttaa osuutensa kuntayhtymän jäsenkunnille. 9 Osuusmaksun palauttaminen Kun jäsen tai muu osuuden omistaja on irtisanonut jäsenyytensä tai osuutensa, saa hän osuusmaksunsa takaisin vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jona irtisanominen on astunut voimaan. Osuuden palautuksen määrä on merkintähinnasta maksetulle osuuspääomaan merkitylle määrälle laskettava osuus palautukseen käytettävissä olevasta omasta pääomasta. Palautuksen enimmäismäärä on neljäsosa merkintähinnasta maksetusta määrästä. Osuusmaksun palauttamiseen sovelletaan muutoin mitä osuuskuntalaissa säädetään.

3 Osuuskunnan kokous 10 Äänimäärä 11 Päätösvaltaisuus Jäsenen äänimäärä osuuskunnan kokouksessa määräytyy jäsenen omistamien osuuksien perusteella siten, että yksi jäsenen omistama osuus tuottaa yhden äänen. Kenenkään jäsenen äänimäärä ei kuitenkaan saa ylittää neljääkymmentä prosenttia kokouksessa edustettuina olevien jäsenten yhteisestä äänimäärästä. Osuuskunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa edustettuna. 12 Osuuskunnan kokouksen tehtävät Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan kokous päättää näissä säännöissä ja osuuskuntalaissa kokoukselle päätettäväksi säädetyistä asioista. Osuuskunnan kokous voi päättää hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvasta asiasta. Osuuskunnan kokous päättää myös uuden jäsenen hyväksymisestä, jäsenen erottamisesta, osuuskunnan hallintosäännön vahvistamisesta, takauksen tai muun vakuuden antamisesta osuuskunnan konserniin kuulumattoman kolmannen osapuolen hyväksi, kohtuullisen lahjan tai muun vastikkeettoman edun antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen ja lainan tai muun kuin vähäisen rahoituksen myöntämisestä jäsenelle tai osuuskunnan konserniin kuulumattomalle kolmannelle osapuolelle normaalia sijoitustoimintaa lukuun ottamatta. 13 Varsinainen osuuskunnan kokous Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on päätettävä:

4 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta; 2) taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä; 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 4) tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta, jollei tässä laissa säädetä tai säännöissä määrätä toisin näiden toimikaudesta tai valinnasta; sekä 5) muista sääntöjen mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävistä asioista. 14 Ylimääräinen osuuskunnan kokous Hallituksen on kutsuttava koolle ylimääräinen osuuskunnan kokous, mikäli kaksi jäsentä tai tilintarkastaja sitä vaatii tai hallitus muutoin katsoo siihen olevan aihetta. Kokouskutsu jäsenille on toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta. 15 Kokouskutsu ja muut tiedonannot Kokouskutsu osuuskunnan kokoukseen on lähetettävä aikaisintaan kahta kuukautta ja vähintään neljätoista päivää ennen kokousta. Osuuskuntalain 5 luvun 21 :n mukaisissa asioissa kutsu on kuitenkin toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja vähintään kuukausi ennen kokousta. 16 Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen Osuuskunnan sääntöjen jäseneksi liittymistä (3 ), jäsenen erottamiseksi tarvittavaa määräenemmistöä (5 ) ja jäsenen äänimäärää (10 ) koskevia määräyksiä voidaan muuttaa vain, jos 3/4 osaa kokouksessa läsnä olevista äänistä sitä kannattaa. Osuuskunnan johto ja toiminimen kirjoitus 17 Hallitus Osuuskunnalla on hallitus, johon kuuluu 9-11 varsinaista jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen kokoonpano muodostetaan siten, että hallituksessa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta jäsenkuntien alueella vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Jokaisella osuuskunnan jäsenellä tulee olla vähintään yksi osuuskunnan kokouksen nimittämä edustaja hallituksessa. Hallituksen jäsenten tässä säädetystä kelpoisuudesta voidaan kaikkien osuuskunnan jäsenten suostumuksella poiketa. 18 Hallituksen toimikausi Hallituksen toimikausi on kunnallisvaalikausi.

5 19 Hallituksen tehtävät 20 Toimitusjohtaja Hallituksen, on sen lisäksi mitä osuuskuntalaissa säädetään, noudatettava mitä näissä säännöissä tai osuuskunnan kokouksen vahvistamassa hallintosäännössä hallituksen tehtävistä määrätään. Hallitus voi päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen edellyttäen, että sen merkitys on osuuskunnan tila huomioon ottaen vähäinen. Hallitus vahvistaa rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet. Osuuskunnalla voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja. 21 Toiminimen kirjoitus Osuuskuntaa edustaa hallitus. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuuran tai oikeuden edustaa osuuskuntaa. Tilinpäätös ja tilintarkastus 22 Tilikausi 23 Tilintarkastus Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Osuuskunnassa on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan auktorisoitu tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi, kunnes uusi tilintarkastaja on valittu. Osuuskunnan varojen käyttäminen 24 Rahastot Osuuskunnalla on vararahasto, jota kartutetaan 25 :ssä määrätyllä tavalla. Osuuskunnan kokous voi päättää perustaa muitakin rahastoja sekä päättää niiden kartuttamisesta ja käyttämisestä.

6 25 Ylijäämän käyttö Vararahastoon on siirrettävä vähintään viisi prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta, kunnes vararahasto vastaa viittä prosenttia taseen loppusummasta. Vararahastoa on kerrytettävä kuitenkin vähintään euroon. 26 Varojen jako osuuskuntaa purettaessa Osuuskunnan purkautuessa osuuskunnan netto-omaisuus jaetaan jäsenille näiden omistamien osuuksien mukaisessa suhteessa.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on HighScoreo Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä

Lisätiedot

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan kokous voi vuosittain päättää, että osuuskunnan jäsenen täysin maksetulle osuusmaksulle

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan kokous voi vuosittain päättää, että osuuskunnan jäsenen täysin maksetulle osuusmaksulle KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) ja kotipaikka Kajaani. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana ja tarkoituksena on tukea jäsentensä

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Lilith ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Lilith ja sen kotipaikka on Helsinki. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Lilith ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan pääasiallisena tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt.

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. SÄÄNNÖT Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. Tässä määritellyt säännöt on hyväksytty Osuuskunnan perustamiskokouksessa. 1 OSUUSKUNNAN NIMI JA

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. METSÄYLIOPPILAIDEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 22.4.2012 OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu ja kotipaikka Kouvola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo.

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi-

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

Mediaholvi Osk säännöt

Mediaholvi Osk säännöt Mediaholvi Osk säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Mediaholvi Osk ja osuuskunnan kotipaikka Ylivieska. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan

Lisätiedot

EVON METSÄOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

EVON METSÄOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT EVON METSÄOSUUSKUNNAN 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Evon metsäosuuskunta ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on mahdollistaa jäsentensä erilaiset

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta.

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta.

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta. Y-tunnus 0580 061-3 1 KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 2.6.2004, :t 11 ja 29 osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 14.10.2004 sekä :t 14 kohta 9 ja 21 osuuskunnan kokouksessa

Lisätiedot

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki. 2 Toimiala

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunta PPO:n säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta PPO ja kotipaikka Ylivieskan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunta PPO:n toimialana on tuottaa jäsenilleen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

Osuuskunta JOKKY säännöt

Osuuskunta JOKKY säännöt Osuuskunta JOKKY säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on JOKKY Osk ja kotipaikka Nivala. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt

Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

Sibbe vesihuolto osuuskunta Sibbe vattenserviveandelslag nimisen osuuskunnan säännöt

Sibbe vesihuolto osuuskunta Sibbe vattenserviveandelslag nimisen osuuskunnan säännöt 1 Sibbe vesihuolto osuuskunta Sibbe vattenserviveandelslag nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sibbe vesihuolto osuuskunta Sibbe vattenserviceandelslag. Osuuskunnan

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunnan säännöt

Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunnan säännöt 1 Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunta ja kotipaikka Korpilahden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt

Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt LIITE 1 1(10) Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Campus Entrepreneur Coop Osk. ja kotipaikka Lahti. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Osuuskunnan toiminimi on Illon Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka Sastamalan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 1088419-6 Nimi: Pinsiön alueen vesiosuuskunta Sisältö: Yhteisösäännöt

Lisätiedot

SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki.

SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki. 1(6) SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten

Lisätiedot

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT Hyväksytty Työttömyyskassan edustajiston kokouksessa 11. 12.11.2011 Hyväksytty Finanssivalvonnassa 2.1.2012 SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU KASSAN TOIMIALA

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

Hyväksytty Radiomedia ry:n varsinaisessa liittokokouksessa 11.11.2010. Päivitetty varsinaisessa liittokokouksessa 28.11.2013.

Hyväksytty Radiomedia ry:n varsinaisessa liittokokouksessa 11.11.2010. Päivitetty varsinaisessa liittokokouksessa 28.11.2013. 1 RADIOMEDIA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty Radiomedia ry:n varsinaisessa liittokokouksessa 11.11.2010. Päivitetty varsinaisessa liittokokouksessa 28.11.2013. RADIOMEDIA RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE Toiminnanjohtaja Pekka Luoto YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Petäjäkunnas ja kotipaikka Oulu. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Oulun kaupungin Mäntylän

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot