Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen"

Transkriptio

1 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1. Hakija: Lemminkäinen Infra Oy Salmisaarenaukio HELSINKI Ly-tunnus Laitos: Lemminkäinen, Hiekkala-Sorala soran murskauslaitos Taipalsaaren Kirvesniemen kylän Ahvenlammen sora-alueella Tilat Hiekkala ( ) ja Sorala ( ) 3. Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta:. Ympäristölupahakemus koskee soran murskaustoimintaa. Laitos on luvanvarainen ympäristösuojeluasetuksen 1 :n 7 e kohdan perusteella: kiinteä tai sellainen tietylle alueelle sijoittuva siirrettävä murskaamo, asfalttiasema tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta on yhteensä vähintään 50 päivää. Ympäristösuojeluasetuksen 7 :n 7 b perusteella lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt , on leimattu saapuneeksi Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen Selvitys luvista, sopimuksista ja kaavoitustilanteesta Toiminnalla on Taipalsaaren kunnan maaseutulautakunnan myöntämä maa-ainesten ottolupa, joka on voimassa 10 vuotta. Maa-ainesluvan mukainen soran ottomäärä on m³ ja ottoalueen pinta-ala 10 ha. Alue sijaitsee haja-asutusalueella. Alueelle ei ole esitetty rajoituksia seutukaavassa eikä valmisteilla olevassa Etelä-Karjalan maa-

2 2(15) kuntakaavaehdotuksessa. Muita oikeusvaikutteisia kaavoja alueella ei ole. 6. Ympäristön tila, laatu ja kohteista Alue sijaitsee Mantereen paikallistien länsipuolella, Saparlammen ja Ahvenlammen välisessä harjumaastossa soranottoalueella. Lemminkäisellä on alueella kaksi soranottokohdetta: Sorala- Hiekkala sekä Murske (liitekartta). Destialla on Sorala-Hiekkala ja Murske välisellä alueella soranottotomintaa ja murskaustoimintaa, jolle Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan Etäisyys Sorala-Hiekkala ja Destian murskaamon välillä on n. 430 m. Ahvenlammen loma-asuntojen tontit rajoittuvat tiloihin, joille on myönnetty maa-ainesten ottoluvat. Etelässä toiminta-alue rajoittuu Lumplamminsuohon. 300 metrin etäisyydellä murskauslaitoksesta sijaitsee 6 kpl vapaa-ajankiinteistöä. Lähin asuinkiinteistö, joka on vapaa-ajankiinteistö, sijaitsee n. 100 metriä kaakkoon murskalaitoksesta. Suunnitelma-alueen ympäristö on haja-asutusaluetta. Suunnitelma-alue ei sijaitse pohjavesialueella. 7. Toiminta ja sen laajuus Toiminta alueella käsittää soralajikkeiden murskauksen paikalla olevalla murskaus- ja seulontalaitteistolla. Soralaadun vuoksi n % sorasta joudutaan murskaamaan. Murskauslaitoksen keskimääräinen tuotanto on arvioitu olevan t/a (n. 8 murskauspäivää 3000 t/d murskauskapasiteetilla) ja maksimissa t/a (n. 15 murskauspäivää 3000 t/d murskauskapasiteetilla). Jäljellä on murskattavaa soraa n t eli n. 50 päivää. Toiminta kohteessa ei ole jatkuvaa. Vuosittain toimintaa arvioidaan oleva 0-4 kuukautta arkipäivisin klo Lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhäisin toimintaa ei harjoiteta. Murskaus Murskauslaitos sijoitetaan ottoalueen pohjalle. Laitoksen sijoittelulla voidaan optimoida ympäristönäkökohtien huomioiminen. Murskauslaitos koostuu syöttimestä, esimurskaimesta, yhdestä tai kahdesta jälkimurskaimesta, seulastosta ja tarvittavista kuljettimista. Raaka-soran sekä soramurskeen kuljettamiseen käytetään pyöräkuormaajaa.

3 3(15) Käytettävät polttoaineet ja varastoitavat aineet Laitoksen toiminnassa käytettävät polttoainemäärät on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Käytettävät polttoainemäärät. Käytettävä aine Keskimääräinen Maksimikulutus (t/a) kulutus (t/a) Polttoöljy Voiteluöljy 0,6 0,8 Öljytuotteita varastoidaan alueella vain koneiden ja laitteiden tarvetta vastaava määrä. Öljytuotteiden lisäksi alueella ei varastoida ympäristölle haitallisia aineita. Murskausaseman mukana on 3000 litran valuma-altaallinen polttonestesäiliö, jonka alle laitetaan reunoistaan kohotettu kalvo. Tankkauksen yhteydessä käytetään n. neliön kokoista alumiinista kaukaloa, johon mahdollisesti tankkauksen yhteydessä tippuva polttoaine jää. Polttoaineet säilytettään kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytön estimillä. Tankkauslaitteisto lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Moottori- ja hydrauliikkaöljyt sekä voiteluaineet säilytetään lukitussa niille erikseen varatussa säilytyspaikassa. Öljytuotteita käsitellään ja varastoidaan niin, ettei niitä pääse maaperään tai pohjaveteen. Veden käyttö Vettä käytetään pääasiassa murskauksen ja työmaateiden pölyn sidontaan. Kasteluvesi otetaan mahdollisuuksien mukaan maastosta tai tuodaan säiliössä alueelle. Käytettävä vesi sitoutuu murskeeseen. Tarvittava talousvesi tuodaan paikalle säiliössä. Liikenne Liikenne yhtyy päätiehen suoraan soranottoalueelta. Raskasliikenne aiheuttaa keskimäärin n. 15 käyntiä ja henkilöliikenne n. 10 käyntiä vuorokaudessa ja maksimissaan kaksinkertainen keskimääräiseen liikenteeseen verrattuna. Liikennettä esiintyy laitoksen toiminta-aikana. Iltaisin liikenne on vähäisempää. Työkoneiden paikoitus ja tankkaus sijoittuvat erikseen varatulle alueelle. Kuljetuksiin käytettävän kaluston tankkaus ja huolto ta-

4 4(15) pahtuu yleisellä huoltoasemalla. Myös työkoneiden huollot ja pesut tehdään suunnittelualueen ulkopuolella. 8. Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja jätteet sekä vaikutukset ympäristöön Murskauslaitoksen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat meluja pölypäästöt. Edellä mainittujen toimintojen lisäksi ympäristövaikutuksia, ilmapäästöjä, syntyy lähinnä työkoneiden liikennöinnistä laitosalueella sekä tuotteiden myyntikuljetuksista. Päästöt ilmaan Toiminnasta aiheutuvat ilmapäästöt on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Toiminnasta aiheutuvat ilmapäästöt. Aine Suurin vuosipäästö (t/a) Keskim. vuosipäästö (t/a) Suurin tuntipäästö (kg/h) CO SO 2 0,025 0,007 0,025 0,35 NO x 0,03 0,008 0,025 0,4 Hiukkaset 0,08 0,03 0,09 2 Suurin vrk-päästö (kg/d) Pöly Syntyviä pölyhaittoja vähennetään kastelulla sekä laitteistojen koteloinnilla. Murskauslaitoksessa pääasiallisia pölyäviä kohteita ovat kuljettimien päät, seulastot, murskaimet sekä kiviaineksen syöttö. Pölyä syntyy paitsi itse laitoksesta myös kiviaineksen käsittelyssä ja varastoinnissa, kuormauksessa ja liikennöinnissä laitosalueella. Pölyleijuman määrään vaikuttaa useat eri tekijät kuten kiviaineksen kosteus, säätila, ilman suhteellinen kosteus, alueen tuuliolosuhteet, vuodenaika sekä laitoksessa valmistettava tuote. Murskauslaitoksen sekä varasto- ja valmistuotekasojen sijoittelulla ehkäistään pölyhaittojen leviämistä. Melu ja tärinä Murskauslaitoksella melua syntyy murskauksesta, kuormauksesta ja raskaasta liikenteestä. Murskauslaitoksen tärkeimmät melunlähteet ovat kiviaineksen rikotuslaitteet, murskaimet, seulasto ja sekä kuljettimet.

5 5(15) Meluhaittojen torjunnassa keskeistä on tuotantoalueen laitosten tarkoituksenmukainen sijoituspaikan järjestäminen. Laitokset sijoitetaan siten, että ne ovat mahdollisimman alhaisella tasolla ympäröivään maastoon nähden ja estävän melun leviämistä lomaasutuksen suuntaan. Lisäksi raaka-aine-, pinta-maa- ja tuotevarastokasojen sijoittelulla voidaan ehkäistä tehokkaasti melun ja pölyn leviämistä. Alueella on suoritettu melumittauksia kuudessa eri mittauspisteessä. Mittaustulokset on esitetty taulukossa 3. Melumittaus on uusittu , tällöin Hiekkala-Sorala alueella oli käynnissä soran lastausta ja varsinainen murskaustapahtuma oli kauempana Kulmala-tilalla (1:136). Uusintamittauksen mukaan melutaso vapaa-ajankiinteistön piha-alueella oli 43 db (L aeq2x15 min ) ja taustamelutaso 38 db (L aeq15min ). Taulukko 3. Melumittaustulokset (kokonaismittausaika yhteensä 0,5 h). Mittauspiste Mittauspisteen etäisyys Melu [db(a)] murskalta [m] Murskan lähellä Mökki, Saparlampi Mökki Saparlampi Mökki, Ahvenlampi Mökki, Ahvenlampi Aseman portti Lemminkäinen ja Destia ovat tehneet laskennallisen melumallinnuksen Mallinnuksen mukaan, kun Hiekkala-Sorala murskaimen luoteispuolelle on rakennettu 8 metriä korkea melueste, päiväaikainen keskiäänitaso (L aeq7-22 ) on enimmillään n. 45 db vapaa-ajankiinteistöjen piha-alueilla. Päivitetyn mallinnuksen mukaan Destian ja Hiekkal-Sorala murskauslaitoksen yhtäaikainen murskauslaitosten toiminta ei kasvata vapaa-ajankiinteistöjen melutasoja juuri lainkaan. Destian murskalaitoksen melu leviää pääsääntöisesti lounaaseen ja Lemminkäisen Sorala-Hiekkala murskalaitoksen pohjoiseen ja koilliseen. Laitosten yhtäaikainen vaikutus on suurin koillisen ja lounaan välisellä sora-ainesten ottoalueella, jossa ei ole asutusta. Tuotevarastot sijoitetaan toiminta-alueelle siten että ne samalla toimivat esteenä melun ja pölyn leviämiselle. Murskaustoiminnassa tärinä ei ole merkittävä ympäristövaikutuksia aiheuttava tekijä. Päästöt veteen ja maaperään Toiminnasta ei aiheudu päästöjä vesiin. Murskauslaitoksen normaalista toiminnasta ei aiheudu haittaa pohjavedelle. Maaperän li-

6 6(15) kaantumisvaara syntyy alueella varastoitavien ja käsiteltävien poltto- ja voiteluaineiden sekä laitteissa ja koneissa käytettävien hydrauliikkaöljyjen riskistä päästä häiriö- ja onnettomuustilanteessa maaperään ja pohjaveteen. Tankkauslaitteisto varustetaan ylitäytön estimellä, ettei vuoto- tai rikkoutumistapauksissa säiliö pääse valumaan tyhjäksi ympäristöön. Tankkauslaitteisto lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Öljytuotteita käsitellään ja varastoidaan niille erikseen määritellyllä alueella. Työkoneita ei pestä eikä huolleta suunnittelualueella. Sosiaalitiloista syntyvä jätevesi kerätään umpisäiliöön ja kuljetetaan puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle. Syntyvät jätteet Alueen toiminnoista syntyy talousjätettä (n. 0,6 t/a), ongelmajätettä (n. 1 t/a; jäteöljyt ja jätesuodattimet) sekä metalliromu (n. 2 t/a). Jätteet toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn tai keräykseen. Syntyneistä ongelmajätteistä ja niiden toimituspaikoista pidetään kirjaa. 9. Ympäristönsuojelutoimet, toimet onnettomuuden estämiseksi Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. Öljytuotteet ja polttoaineet varastoidaan niille erikseen määritetyllä alueella. Polttoainesäiliöt ovat kaksivaippainen ja ne on varustettu suojakoteloinneilla sekä ylitäytön estimillä. Öljyn pääseminen maaperään ja sitä kautta pohjaveteen on toimintaan liittyvä riski. Tätä varten alueelle on varattu imeytysainetta (imeytysturve). Mikäli öljyä tai muuta haitallista ainetta pääsee maaperään, poistetaan saastunut maa välittömästi ja toimitetaan sille varatulle käsittely alueelle jatko toimenpiteitä varten. Varastokasojen sijoittelulla voidaan estää murskauslaitoksen pölyja melupäästöjen leviäminen ympäristöön. Toiminnassa otetaan huomioon melun vaikutus ympäristöön ja toiminta suunnitellaan niin, ettei melutaso ylitä 45 db lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Pölyn leviämisen estämiseksi työmaateitä kastellaan kuivina aika ja myös tuotevarastoja sekä -kuormia kastellaan tarvittaessa. Varastokasojen sijoittelulla voidaan estää murskauslaitoksen pöly- ja melupäästöjen leviäminen ympäristöön. Murskauslaitoksen toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti. Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Häiriötilanteen sattuessa toiminta kes-

7 7(15) keytetään välittömästi ja jatketaan vasta häiriön korjauksen jälkeen. Merkittävästä ympäristövahingosta ilmoitetaan välittömästi palolaitokselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hälytysnumerot sekä ohjeet häiriötilanteisiin ovat nähtävillä ilmoitustaululla. Alueen laitosten melu- ja pölypäästöjä seurataan aistinvaraisesti ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin päästöjen rajoittamiseksi. Toiminnassa sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa, jolla pyritään minimoimaan ympäristövaikutuksia sekä raaka-aineen kulutusta. Tällaisia toimia ovat mm. tuoteprosessien optimointi; pöly-, melu-, ja maaperäsuojaukset; säännölliset huollot; ympäristö- ja laatujärjestelmät sekä ammattitaitoisen henkilökunnan käyttö. 10. Hakemuksen käsittely Hakemuksesta on tiedotettu Länsi-Saimaan Sanomissa. Kuulutus on ollut nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa sekä Taipalsaaren kunnassa osoitteessa Kellomäentie välisenä aikana. Toiminnanharjoittaja on täydentänyt hakemustaan melumallinnuksella, joka on päivätty sekä soran käsittelymäärien osalta Lausunnot, muistutukset, mielipiteet ja vastineet Kuulutuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia, mielipiteitä eikä lausuntoja. 12. Tarkastukset, neuvottelut ja yleisötilaisuudet Alueelle on tehty tarkastus Tarkastusmuistio liitetään hakemusasiakirjoihin. II LUPAPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA 13. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan ratkaisu Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta päättää myöntää Lemminkäinen Infra Oy:lle Taipalsaaren Kirvesniemen kylän tiloille Hiekkala ja Sorala liitteessä 1 (kartta) ja hakemusasioissa tarkemmin esitetylle alueelle ympäristön-

8 8(15) suojelulain 28 mukaisen ympäristöluvan murskauslaitokselle. Laitoksen on toiminnassaan noudatettava seuraavia lupamääräyksiä: 1. Ympäristölupa myönnetään siten, että alueella murskattavan soran kokonaismäärä voi olla enimmillään t vuosituotannon ollessa enimmillään t/a. Alueella ei saa käsitellä muualta tuotua sora- tai kiviainesta. (YsL 43 ) 2. Murskaustoimintaan liittyviä työvaiheita voidaan tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin, edellyttäen ettei määräyksessä 4 annetut melun raja-arvot ylity: - Murskaaminen klo Rikotus klo Kuormaaminen ja kuljetus klo (YsL 43 ) 3. Tämän lupapäätöksen mukaisesta murskaustoiminnasta tulee ilmoittaa ympäristötoimeen vähintään viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ensimmäisen toimintajakson yhteydessä tehdään aloitustarkastus. Muut tarkastukset tehdään Lpr seudun ympäristölautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti. (YsL 43, YsL 19 ) Melu, pöly ja pohjavesi 4. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa yhdessä muiden alueella olevien toimintojen kanssa ylittää seuraavia melutasoja: - Asuinkiinteistöjen piha-alueilla keskiäänitasoa ( Laeq7-22) 55 db klo välisenä aikana - Vapaa-ajankiinteistöjen piha-alueella keskiäänitasoa 45 db ( Laeq7-22 ) klo välisenä. (YsL 43, YsA 19, Vnp /993) 18. Murskaimen pohjoissuunnan melusuojaus tulee tehdä joko hakemuksen liitteenä olevan mallinnuksen mukaisesti ( ) rakentaen 8 metriä korkea maavalli tai muulla vastaavan melusuojauksen antavalla ympäristönsuojelunviranhaltijan hyväksymällä ratkaisulla. (YsL 43, YsA 19 ) 19. Toiminnanharjoittajan tulee suorittaa ensimmäisen murskausjakson aikana melumittaus ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Melumittaus tulee suorittaa vähintään yhdessä mallinnuksen kuvassa 1b olevan vapaa-ajankiinteistön pihaalueella, missä mallinnuksen melutaso on melukäyrän 45 läheisyydessä. Mittauksissa tulee noudattaa ympäristöministeriön ohjetta 1/1995 Ympäristömelun mittaaminen erityisesti siten, että tuulensuunta ja nopeus ovat ohjeen mukaiset. Mittaussuunnitelma tulee esittää hyväksyttäväksi ympäristönsuojelun viranhaltijalle ennen mittauksen toteuttamista. Mittausraportti tulee toimittaa Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimeen kuukauden kuluttua mittauksista. Mikäli mittausolosuhteet eivät

9 9(15) vasta ohjeen 1/1995 vaatimuksia, tulee mittausten suorittamisesta sopia erikseen ympäristönsuojelun viranhaltijan kanssa. Melumittausten tarve jatkossa arvioidaan tehdyn melumittauksen perusteella. (YsL 46, YsA 19 ) 20. Mikäli toiminnasta aiheutuu määräyksessä 4 annettujen melun raja-arvojen ylittymistä, tulee toiminnanharjoittajan esittää suunnitelma hyväksyttäväksi ympäristönsuojelun viranhaltijalle tarvittavista toimenpiteistä. Tarvittaessa toiminta voidaan keskeyttää. (YsL 43, YsA 19 ) 21. Toiminnan aikaisia pohjavesivaikutuksia tulee tarkkailla voimassaolevan maa-ainespäätöksessä annetun määräyksen mukaisesti. Tarkkailusuunnitelma tulee toimittaa ympäristötoimeen. Tulokset tulee toimittaa vähintään kerran vuodessa vuosiraportin yhteydessä Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen. (YsL 43) 22. Toimintaa tulee harjoittaa siten, ettei pölypäästöistä aiheudu naapureille ja ympäristölle kohtuutonta rasitusta. Liikennealueita, teitä, varastokasoja tai kuormia on tarvittaessa kasteltava. Tarvittaessa pölyntorjuntaa on hoidettava koteloinnilla tai pressuilla. (YsL 6, NaapL 17 ). 11. Toiminnasta aiheutuvat hengitettävien hiukkasten (PM10) 2. suurin vuorokausikeskiarvo ei saa ylittää vuorokausirajaarvopitoisuutta 70 µg/m³. Pitkäaikaisessa toiminnassa (yli kuukauden kestävä toiminta) raja-arvopitoisuutta verrataan kalenterikuukauteen ja lyhytaikaisissa mittauksissa mittausjaksoon. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuuden raja-arvon 50 µg/m³ ylityksiä saa esiintyä enintään 35 kpl kalenterivuodessa. (YsL 43, YsA 19 ) 12. Ympäristönsuojelunviranhaltija voi tarvittaessa määrätä toiminnanharjoittajaa mittauttamaan ulkopuolisella taholla toiminnasta aiheutuvaa hiukkaspitoisuutta asuinrakennusten piha-alueella. Ympäristönsuojelun viranhaltija antaa hiukkasmittausten osalta erillisiä ohjeita. (YsL 43, YsL 46, YsA 19 Jätteet ja kemikaalit 13. Toiminnassa käytettävät polttoöljyt tulee säilyttää kaksoisvaippasäiliöissä tai polttoainesäiliöt tulee sijoittaa riittävän suuriin tiiviisiin suoja-altaisiin, mahdollisten vuotojen estämiseksi. Työkoneiden huolto-, säilytys- ja tankkauspaikat on suojattava riittävän vahvalla tiiviillä muovikalvolla, jonka päällä on rikkoutumisen estävä cm paksuinen maakerros tai muulla vastaavalla suojauksella. Toiminnan päätyttyä suojausrakenteet ja sade- ja hulevesien johtamiseksi tehdyt rakenteen tulee poistaa ja mahdollisesti likaantunut maa-aines on vietävä pois alueelta asian-

10 10(15) mukaisesti käsiteltäväksi. (YsL 5, 7, 8, 43, 45, YsA 19 ) 14. Toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Toiminnassa syntyvät hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee lajitella ja toimittaa hyötykäyttöön ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana. Jätteet tulee toimittaa käsiteltäväksi kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. WC-jäte tulee toimittaa käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle tai kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toiminta-alueella ei saa säilyttää eikä varastoida ylimääräistä kalustoa, romuja tai jätteitä. (YsL 43, 45, YsA 19, JL 6, 15 ). 15. Ongelmajätteet ja muut ympäristölle vaaralliset kemikaalit ja haitalliset aineet on varastoitava siten, etteivät ulkopuoliset pääse aineisiin käsiksi. Aineet on säilytettävä suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuina tai muuten vesitiiviisti. Erilaiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Öljyjätteeseen ei saa varastoinnin aikana sekoittaa muuta jätettä tai ainetta eikä eri öljyjätelaatuja saa tarpeettomasti sekoittaa keskenään. Nestemäisessä muodossa olevat ongelmajätteet ja kemikaalit on varastoitava tiiviillä ja reunakorokkein varustetulla alustalla siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Ongelmajätteiden pääsy maaperään on estettävä. (YsL 43, 45, JL 6, JA 3 a, 5, 6, 8, VNp 659/1996, VNp 101/1997). 16. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa ympäristötoimeen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma ennen ensimmäistä, tämän lupapäätöksen mukaista murskausjaksoa (YsL 45 a ). Muut määräykset 17. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. (YsL 43, JL 6, JA 8 ). 18. Laitoksen toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpitoon tulee merkitä käytettyjen raaka-aineiden laatu ja määrä, laitoksen tuotantomäärät ja toiminnassa syntyvien jätteiden määrä, laatu ja edelleen toimittaminen. Lisäksi poikkeuksellisista laitoksen toimintaan liittyvistä häiriö- ja vuototilanteista, niiden syistä ja korjaustoimenpiteistä tulee pitää käyttöpäiväkirjaa. Kirjanpito ja käyttöpäiväkirja tulee olla viranomaisten saatavilla. (YsL 5, 43, 46, YsA 19 ). 19. Toiminnasta on raportoitava ympäristötoimeen vuosittain kunkin kalenterivuoden osalta viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Raportin tulee sisältää toiminta-ajat

11 11(15) (toimintapäivät ja päivittäinen toiminta-aika) sekä käsitellyn soran määrä. (YsL 43). 20. Urakoitsijat ja asemaa hoitava henkilöstö tulee perehdyttää tämän ympäristöluvan ehtojen sekä poikkeuksellisten vahinkotilanteiden varalle. Henkilökunnan käytössä tulee olla riittävät asemaa koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä ohjeet kohteista, jotka on säännöllisesti tarkistettava turvallisen käytön varmistamiseksi. (YsL 43, YsA 19 ). 21. Mahdollisista onnettomuuksista on tehtävä viipymättä ilmoitus pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille. (YsL 43, YsA 19 ). 22. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnan ja luvanhaltijan muutoksista ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YsL 43, YsA 19 ). 23. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä alansa parhaan mahdollisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon myös melu-, ja pölypäästöjen ehkäisemisessä. (YsL 4, 43 ) 24. Ympäristölupamääräykset tulee esittää tarkistettavaksi mennessä. Hakemukseen tulee liittää selvitykset melusta ja pölystä. (YsL 55 ). 25. Toiminnan päättyessä tulee alueella olevat varastointi- ja murskausalueet jäädä sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Toiminnan lopettamisen yhteydessä tulee toiminnanharjoittajaa pyytää ympäristötoimelta tarkastusta. (YsL 43, 45, JL 6 ). 14. Päätöksen perustelut Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Ympäristösuojelulain 43 mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu määräyksiä, jotka liittyvät melun torjuntaan, jätehuoltoon, pölyämisen ehkäisemiseen sekä pohjaveteen mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseen. Olemassa olevan toiminnan harjoittaminen ei aiheuta toiminnan sijaintipaikan huomioiden (YsL 6 ) ja lupamääräyksiä noudattamalla sellaisia ympäristösuojelulain 42 (terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttö-

12 12(15) mahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille) mukaista haittaa, jonka perusteella toiminta voitaisiin kieltää. Tällöin ympäristöluvan myöntämiselle ei ole estettä. Koska ympäristölupahakemus on kuulutettu ennen valtioneuvoston asetuksen 800/2010 (asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta) voimaantuloa, on lupahakemuksen käsittelyssä sovellettu ennen asetuksen voimaantuloa voimassa ollutta lainsäädäntöä. Päätöstä valmisteltaessa on kuitenkin huomioitu asetuksen mukaisia periaatteita soveltuvin osin. Lupamääräysten yksilöidyt perusteet: Lupapäätöksessä on ollut tarpeen antaa määräyksiä toiminnan laajuuden, -ajan ja -paikan osalta, jotta toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristöön (määräykset 1-2). Muualta tuodun soran- ja kalliokiviaineksen murskauskielto perustuu melua aiheuttavan toiminnan rajoittamiseen vain välttämättömimpään eli olemassa olevan materiaalin hyödyntämiseen. Toimintakapasiteetti perustuu toiminnanharjoittajan ilmoittamaan tietoon. Määräyksen 2 toiminta-ajat perustuvat muraus-asetuksen mukaisiin toimintaaikoihin. Aloitustarkastuksen pitäminen on tarpeen lupapäätöksen ja sen määräysten todentamiseksi (määräys 3). Murskaustoiminnan merkittävimpiä haittoja on melu. Soran murskauksen melu on louhintameluun verrattuna vähäisempää, koska melusta puuttuu räjäytysten ja porauksen aiheuttama melu ja rikotus on harvinaisempaa. Murskausta tarvitaan vain osalle materiaalia ja toiminta on ajoittaista (0 4 kuukautta vuodessa). Alueella olevien murskauspäivien kokonaislukumäärä keskimääräisellä murskauskapasiteetilla (3000 t/d) on 50 vuorokautta. Aikaisemmin soranmurskaustoimintaa harjoitettiin pääsääntöisesti meluilmoitusmenettelyllä, mutta lainsäädäntömuutoksen johdosta vuonna 2010, myös soranmurskaus muuttui ympäristöluvanvaraiseksi, kun sitä tehdään alueella yhteensä yli 50 vuorokautta. Koska lähin häiriintyvä kohde (vapaa-ajan asunto) on kuitenkin vain n. 100 metrin etäisyydellä murskauslaitoksesta, on ollut tarpeen rajoittaa työaikaa alkamaan hakemuksesta poiketen klo 7.00 (määräys 2). Määräyksessä 4 annetut melutasot noudattavat valtioneuvoston päätöksen mukaisia tasoja. Melumallinnuksen mukaan ilman meluntorjuntatoimenpiteitä toiminnasta aiheutuisi päiväaikaisen rajaarvon ylittymistä. Meluntorjunta tulee tehdä joko mallinnuksessa esitetyllä tavalla tai muulla erikseen dokumentoidulla tavalla (määräys 5).

13 13(15) Ahvenlammen soranottoalue on laaja ja siellä toimii kaksi erillistä toiminnanharjoittajaa. Ympäristölupaa valvovien viranomaisten tulee olla selvillä alueella harjoitettavasta meluavasta toiminnasta, mistä johtuen murskausajankohtien ilmoittaminen on tarpeen (määräys 3). Vapaa-ajankiinteistöjen läheisyyden vuoksi (n. 100 metrin etäisyydellä pienimmillään murskauslaitoksesta) on tarpeen varmistaa mallinnuksen antama melutaso melumittauksilla (määräys 6). Mikäli melun raja-arvot ylittyvät, on tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin ylittymisen estämiseksi (määräys 7). Soran murskauksen vaikutuksia pohjaveteen on tarpeen seurata pohjavedentarkkailuohjelmassa, mikä on määritelty maa-ainesten ottoluvan yhteydessä (määräys 8). Kiviainesten käsittelystä ja liikenteestä voi syntyä pölyämistä, joka voi aiheuttaa viihtyvyys- ja terveyshaittaa. Tämän vuoksi on ollut tarpeen antaa torjuntatoimenpiteitä kuten määräyksiä kastelemisesta (lupamääräys 9). Tarvittaessa pölyämiseen liittyviä vaikutuksia tulee arvioida hiukkasmittauksin (määräys 12). Lyhytaikaisen toiminnan pölyhaitan arviointiin soveltuu parhaiten valtioneuvoston päätöksen 480/96 ohjearvo hengitettävien hiukkasten pitoisuuksista. Pitkäaikaisen toiminnan pölyvaikutuksen arviointiin sen sijan paremmin valtioneuvoston asetuksen 38/2011 mukainen vuorokausipitoisuuden raja-arvon (määräys 11). Työkoneiden huolto ja tankkaus saattavat aiheuttaa maaperän pilaantumista. Pilaantumisvaaran ehkäisemiseksi on annettu määräyksiä laitteiden huoltoon, kemikaalien käsittelyyn, jätteiden varastointiin ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi (lupamääräykset 13, 14, 15). Jätteiden käsittelyssä on lisäksi noudatettava mitä Lappeenrannan kaupungin jätehuoltomääräyksissä on esitetty. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laadinta perustuu ympäristönsuojelulain 45a :ään (määräys 16). Raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi (määräykset 18 ja 19). Henkilökunnan perehdyttämisellä voidaan varmistaa, että toiminnassa noudatetaan lupapäätöksen antamia määräyksiä (määräys 20). Ilmoitus toiminnan muutoksista on tarpeen, jotta voidaan arvioida muutosten vaikutus lupamääräyksiin ja mahdolliseen muutostarkasteluun (määräys 22).

14 14(15) Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen seurantavaatimus perustuu toiminnanharjoittajan yleiseen selvillä olovelvollisuuteen (määräys 23). Lupamääräysten määräaikaista tarkistamista voidaan pitää tarpeellisena ottaen huomioon toiminnan sijainnin, ajankohdan ja maaainesluvan määräaikaisuuden. Lupamääräysten tarkistaminen ajoittuu murausasetuksen voimaantuloon. (määräys 24). Lopputarkastus on tarpeellinen, jotta voidaan varmistaa, että kaikki lupaan liittyvät velvoitteet on suoritettu ja lupa voidaan lopettaa (määräys 25). 15. Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992). Jätelaki (1072/1993) Jäteasetus (1390/1993) Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (101/1997) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 38/2011 Valtioneuvoston päätös ilmalaadun ohjearvoista 480/96 Laki eräistä naapuruussuhteista (90/2000). Laki eräistä naapuruussuhteista (90/2000) Lappeenrannan kaupungin jätehuoltomääräykset ( ) 16. Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Jos asetuksella annetaan ympäristösuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 ). 17. Ympäristölupamaksu Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristösuojeluviranomaisen taksan ( ) mukaisesti maksu ympäristölupapäätöksestä on

15 15(15) 18. Muutoksenhaku Tähän ympäristölupapäätökseen ja päätökseen ympäristömaksusta saa kumpaankin hakea muutosta erikseen valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella: - Se jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea - Rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät - Toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät - Alueellinen Ely-keskus - Muu, asiassa yleistä etua valvova viranomainen. 19. Päätöksen tiedoksianto Päätös annetaan tiedoksi hakijalle, Taipalsaaren kunta/maaainesviranomaiselle, Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle Liitteet 1 Kartta alueesta

16 Liite: Kartta alueesta Lemminkäinen Murske ( ) ja Hiekkala ( ) ja Sorala ( ) 300 metrin puskurivyöhyke Murskeen murskauslaitos Destian murskauslaitos Hiekkala, Sorala murskauslaitos 0 603,8 metri

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2. 1 / 17 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 302/Pohjolankatu 14 tarkistamisesta 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2016 I LUPAPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta Kaavin kunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Ympäristösihteeri 29.08.2017 2 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 38 22.05.2014 Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy OULYMP 38 ASIA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12 Tekninen lautakunta 6 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Kuljetuspolar Oy:lle Teknltk 6 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija Kuljetuspolar

Lisätiedot

Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa koskeva ympäristölupapäätös.

Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa koskeva ympäristölupapäätös. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 2 / 2015 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2015 ASIA HAKIJA Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa

Lisätiedot

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 29.04.2014 27 Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti D/1603/11.01.00.01/2012

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ympäristölautakunta 26 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ymp 26 Valmistelija vs.rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040 848 8243 HAKEMUS Koneurakointi ja Kuljetus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa.

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 17/2012 Antopäivä 24.1.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Päätös melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoituksesta, JJ Kaivin ja Kallio Oy (Dnro YMP 320/1402/2014)

Päätös melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoituksesta, JJ Kaivin ja Kallio Oy (Dnro YMP 320/1402/2014) Pirkkalan kunta Ympäristöpäällikkö Viranhaltijapäätös 03.06.2014 2/2014 Sivu 1 1402 Taipaleentie 157 23660 Kalanti Päätös melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoituksesta, (Dnro YMP 320/1402/2014)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

I PÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

I PÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta ympäristölupamääräysten tarkistamisesta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 21.11.2012 jälkeen I PÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Drno 114/11.01.00.00/2016 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2016

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 24.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 24.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) 143 Skanska Infra Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö, Kruunuvuorenranta HEL 2015-007962 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1(11) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2015 I PÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Asia

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014 1 (20) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle.

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle. Ympäristölautakunta 73 30.10.2014 Ympäristölupa, Suomussalmen KTK Oy, kivenmurskaus YMP 73 Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle,

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee kallion louhintaa ja murskausta Joutsan kunnassa.

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee kallion louhintaa ja murskausta Joutsan kunnassa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 29 06.05.2010 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ 91/60/602/2009 Lupaj 29 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 71 24.11.2016 Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy OULYMP 71 LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 24 31.03.2015. Ympäristölupa, Morenia Oy

Ympäristölautakunta 24 31.03.2015. Ympäristölupa, Morenia Oy Ympäristölautakunta 24 31.03.2015 Ympäristölupa, Morenia Oy YMP 24 Morenia Oy, Automaatiotie 1, 90310 OULUNSALO, hakee ympäristölupaa soran murskaukseen ja tuotteiden lastaamiseen varastointiin ja kuljetuksiin

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukainen muutos kalliokiven louhintaa

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013

Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013 Asia Päätös Maanrakennus Oy Laatutyön esittämästä ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

1 (15) Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PÄÄTÖS LAPPEENRANTA tarkistamisesta I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELEMA OSA

1 (15) Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PÄÄTÖS LAPPEENRANTA tarkistamisesta I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELEMA OSA 1 (15) Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PÄÄTÖS Pohjolankatu 14 Ympäristölupamääräysten 53100 LAPPEENRANTA tarkistamisesta Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2015 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELEMA OSA 1.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 5.11.2008 LSU 2008 Y 591(113) ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen muutoshakemus,

Lisätiedot

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristölautakunta 36 27.11.2014 Kauhavanseudun Autoilijat / ympäristölupa Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaista ympäristölupaa haetaan

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA, TORNION RALLIHARRASTAJAT RY

Ympäristötarkastaja PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA, TORNION RALLIHARRASTAJAT RY MERI-LAPIN YMPÄRISTÖ- PALVELUT VIRANHALTIJAPÄÄTÖS dnro 793/11.03.01/2017 Ympäristötarkastaja 15.1.2018 1 Päätöksentekijä Ympäristötarkastaja Asia PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Päätös annettu 23.5.2012 julkipanon jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Päätös annettu 23.5.2012 julkipanon jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1(21) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Päätös annettu 23.5.2012 julkipanon jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä Ympäristölautakunta/valvontajaosto 24 16.06.2011 Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä 138/10.03.00/2011 Ympvalv 24 1.ASIA Ympäristölupa asfaltti- ja murskausasemalle,

Lisätiedot

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata Sijaitsee osoitteessa Torrontie 161, 39930 Karvia.

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata Sijaitsee osoitteessa Torrontie 161, 39930 Karvia. Ympäristö- ja terveyslautakunta 23 09.10.2014 Karvian Ratayhdistys RY:n moottoriurheiluradan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 23 Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä Luvan hakija

Lisätiedot

Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat vajaan 400 metrin päässä olevat loma-asuinpaikat.

Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat vajaan 400 metrin päässä olevat loma-asuinpaikat. RANTASALMEN KUNTA PÄÄTÖS Y X/2012/J Ympäristölautakunta ympäristösuojelulain mukai- PL 5 sessa lupa-asiassa. 58901 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.201X ASIA Ympäristölupa soranmurskaukselle.

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta.

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 27.12.2013 Diaarinro 1350/13 Lupanro 2013-5 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Kokouspvm 18.3.2015 Mötesdatum SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN

Kokouspvm 18.3.2015 Mötesdatum SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN 1 YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOS / SIPOON MOOTTORIKERHO RY, MOOTTORIURHEILUKESKUS ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 :n mukaisen muutoslupahakemuksen johdosta, jonka Sipoon Moottorikerho ry on jättänyt

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Hakemus ympäristölupamääräyksen muuttamiseksi/lemminkäinen Infra Oy asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1

Hakemus ympäristölupamääräyksen muuttamiseksi/lemminkäinen Infra Oy asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1 OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 19.08.2014 57 Hakemus ympäristölupamääräyksen muuttamiseksi/lemminkäinen Infra Oy asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1 D/1603/11.01.00.01/2012

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy

Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy Rakennus- ja ympäristölautakunta 76 22.04.2015 Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy 46/58/585/2015

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym

Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym Tekninen lautakunta 90 18.05.2011 Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym TEKNLK 90 Valmistelija: ympäristösihteeri Jussi Muilu, p. 0400 519 572, jussi.muilu@haukipudas.fi

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 3/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 Antopäivä 4.10.2005 41801 KORPILAHTI ASIA Kari Ilmosen ympäristölupahakemus (YSL 35 ) 500

Lisätiedot

Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen

Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2016 ASIA HAKIJA Destia Oy hakee toistaiseksi voimassa olevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun 27 :n 1 momentin liitteen 1 taulukon 1 kohdan 7 e perusteella.

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun 27 :n 1 momentin liitteen 1 taulukon 1 kohdan 7 e perusteella. JUUAN KUNTA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Poikolantie 1 Pvm 15.07.2015 83900 Juuka Puh. 040 104 2000 Dnro ASIA HAKIJA SIJAINTI Päätös ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisessa lupa-asiassa,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 18.11.2002 Kokouspvm 14.11.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsinki No YS 134

Helsinki No YS 134 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.2.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 571 111 No YS 134 ASIA Päätös Vihdin Kaivutyö Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta koskien kiviainesten

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI PELLO 1/2017 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN Annettu julkipanon jälkeen Hallituskatu ROVANIEMI Puh.

ROVANIEMEN KAUPUNKI PELLO 1/2017 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN Annettu julkipanon jälkeen Hallituskatu ROVANIEMI Puh. ROVANIEMEN KAUPUNKI PELLO 1/2017 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN Annettu julkipanon jälkeen 5.5.2017 Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI Puh. (016) 3221 ASIA Päätös kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta

Lisätiedot