Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen"

Transkriptio

1 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1. Hakija: Lemminkäinen Infra Oy Salmisaarenaukio HELSINKI Ly-tunnus Laitos: Lemminkäinen, Hiekkala-Sorala soran murskauslaitos Taipalsaaren Kirvesniemen kylän Ahvenlammen sora-alueella Tilat Hiekkala ( ) ja Sorala ( ) 3. Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta:. Ympäristölupahakemus koskee soran murskaustoimintaa. Laitos on luvanvarainen ympäristösuojeluasetuksen 1 :n 7 e kohdan perusteella: kiinteä tai sellainen tietylle alueelle sijoittuva siirrettävä murskaamo, asfalttiasema tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta on yhteensä vähintään 50 päivää. Ympäristösuojeluasetuksen 7 :n 7 b perusteella lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt , on leimattu saapuneeksi Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen Selvitys luvista, sopimuksista ja kaavoitustilanteesta Toiminnalla on Taipalsaaren kunnan maaseutulautakunnan myöntämä maa-ainesten ottolupa, joka on voimassa 10 vuotta. Maa-ainesluvan mukainen soran ottomäärä on m³ ja ottoalueen pinta-ala 10 ha. Alue sijaitsee haja-asutusalueella. Alueelle ei ole esitetty rajoituksia seutukaavassa eikä valmisteilla olevassa Etelä-Karjalan maa-

2 2(15) kuntakaavaehdotuksessa. Muita oikeusvaikutteisia kaavoja alueella ei ole. 6. Ympäristön tila, laatu ja kohteista Alue sijaitsee Mantereen paikallistien länsipuolella, Saparlammen ja Ahvenlammen välisessä harjumaastossa soranottoalueella. Lemminkäisellä on alueella kaksi soranottokohdetta: Sorala- Hiekkala sekä Murske (liitekartta). Destialla on Sorala-Hiekkala ja Murske välisellä alueella soranottotomintaa ja murskaustoimintaa, jolle Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan Etäisyys Sorala-Hiekkala ja Destian murskaamon välillä on n. 430 m. Ahvenlammen loma-asuntojen tontit rajoittuvat tiloihin, joille on myönnetty maa-ainesten ottoluvat. Etelässä toiminta-alue rajoittuu Lumplamminsuohon. 300 metrin etäisyydellä murskauslaitoksesta sijaitsee 6 kpl vapaa-ajankiinteistöä. Lähin asuinkiinteistö, joka on vapaa-ajankiinteistö, sijaitsee n. 100 metriä kaakkoon murskalaitoksesta. Suunnitelma-alueen ympäristö on haja-asutusaluetta. Suunnitelma-alue ei sijaitse pohjavesialueella. 7. Toiminta ja sen laajuus Toiminta alueella käsittää soralajikkeiden murskauksen paikalla olevalla murskaus- ja seulontalaitteistolla. Soralaadun vuoksi n % sorasta joudutaan murskaamaan. Murskauslaitoksen keskimääräinen tuotanto on arvioitu olevan t/a (n. 8 murskauspäivää 3000 t/d murskauskapasiteetilla) ja maksimissa t/a (n. 15 murskauspäivää 3000 t/d murskauskapasiteetilla). Jäljellä on murskattavaa soraa n t eli n. 50 päivää. Toiminta kohteessa ei ole jatkuvaa. Vuosittain toimintaa arvioidaan oleva 0-4 kuukautta arkipäivisin klo Lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhäisin toimintaa ei harjoiteta. Murskaus Murskauslaitos sijoitetaan ottoalueen pohjalle. Laitoksen sijoittelulla voidaan optimoida ympäristönäkökohtien huomioiminen. Murskauslaitos koostuu syöttimestä, esimurskaimesta, yhdestä tai kahdesta jälkimurskaimesta, seulastosta ja tarvittavista kuljettimista. Raaka-soran sekä soramurskeen kuljettamiseen käytetään pyöräkuormaajaa.

3 3(15) Käytettävät polttoaineet ja varastoitavat aineet Laitoksen toiminnassa käytettävät polttoainemäärät on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Käytettävät polttoainemäärät. Käytettävä aine Keskimääräinen Maksimikulutus (t/a) kulutus (t/a) Polttoöljy Voiteluöljy 0,6 0,8 Öljytuotteita varastoidaan alueella vain koneiden ja laitteiden tarvetta vastaava määrä. Öljytuotteiden lisäksi alueella ei varastoida ympäristölle haitallisia aineita. Murskausaseman mukana on 3000 litran valuma-altaallinen polttonestesäiliö, jonka alle laitetaan reunoistaan kohotettu kalvo. Tankkauksen yhteydessä käytetään n. neliön kokoista alumiinista kaukaloa, johon mahdollisesti tankkauksen yhteydessä tippuva polttoaine jää. Polttoaineet säilytettään kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytön estimillä. Tankkauslaitteisto lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Moottori- ja hydrauliikkaöljyt sekä voiteluaineet säilytetään lukitussa niille erikseen varatussa säilytyspaikassa. Öljytuotteita käsitellään ja varastoidaan niin, ettei niitä pääse maaperään tai pohjaveteen. Veden käyttö Vettä käytetään pääasiassa murskauksen ja työmaateiden pölyn sidontaan. Kasteluvesi otetaan mahdollisuuksien mukaan maastosta tai tuodaan säiliössä alueelle. Käytettävä vesi sitoutuu murskeeseen. Tarvittava talousvesi tuodaan paikalle säiliössä. Liikenne Liikenne yhtyy päätiehen suoraan soranottoalueelta. Raskasliikenne aiheuttaa keskimäärin n. 15 käyntiä ja henkilöliikenne n. 10 käyntiä vuorokaudessa ja maksimissaan kaksinkertainen keskimääräiseen liikenteeseen verrattuna. Liikennettä esiintyy laitoksen toiminta-aikana. Iltaisin liikenne on vähäisempää. Työkoneiden paikoitus ja tankkaus sijoittuvat erikseen varatulle alueelle. Kuljetuksiin käytettävän kaluston tankkaus ja huolto ta-

4 4(15) pahtuu yleisellä huoltoasemalla. Myös työkoneiden huollot ja pesut tehdään suunnittelualueen ulkopuolella. 8. Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja jätteet sekä vaikutukset ympäristöön Murskauslaitoksen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat meluja pölypäästöt. Edellä mainittujen toimintojen lisäksi ympäristövaikutuksia, ilmapäästöjä, syntyy lähinnä työkoneiden liikennöinnistä laitosalueella sekä tuotteiden myyntikuljetuksista. Päästöt ilmaan Toiminnasta aiheutuvat ilmapäästöt on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Toiminnasta aiheutuvat ilmapäästöt. Aine Suurin vuosipäästö (t/a) Keskim. vuosipäästö (t/a) Suurin tuntipäästö (kg/h) CO SO 2 0,025 0,007 0,025 0,35 NO x 0,03 0,008 0,025 0,4 Hiukkaset 0,08 0,03 0,09 2 Suurin vrk-päästö (kg/d) Pöly Syntyviä pölyhaittoja vähennetään kastelulla sekä laitteistojen koteloinnilla. Murskauslaitoksessa pääasiallisia pölyäviä kohteita ovat kuljettimien päät, seulastot, murskaimet sekä kiviaineksen syöttö. Pölyä syntyy paitsi itse laitoksesta myös kiviaineksen käsittelyssä ja varastoinnissa, kuormauksessa ja liikennöinnissä laitosalueella. Pölyleijuman määrään vaikuttaa useat eri tekijät kuten kiviaineksen kosteus, säätila, ilman suhteellinen kosteus, alueen tuuliolosuhteet, vuodenaika sekä laitoksessa valmistettava tuote. Murskauslaitoksen sekä varasto- ja valmistuotekasojen sijoittelulla ehkäistään pölyhaittojen leviämistä. Melu ja tärinä Murskauslaitoksella melua syntyy murskauksesta, kuormauksesta ja raskaasta liikenteestä. Murskauslaitoksen tärkeimmät melunlähteet ovat kiviaineksen rikotuslaitteet, murskaimet, seulasto ja sekä kuljettimet.

5 5(15) Meluhaittojen torjunnassa keskeistä on tuotantoalueen laitosten tarkoituksenmukainen sijoituspaikan järjestäminen. Laitokset sijoitetaan siten, että ne ovat mahdollisimman alhaisella tasolla ympäröivään maastoon nähden ja estävän melun leviämistä lomaasutuksen suuntaan. Lisäksi raaka-aine-, pinta-maa- ja tuotevarastokasojen sijoittelulla voidaan ehkäistä tehokkaasti melun ja pölyn leviämistä. Alueella on suoritettu melumittauksia kuudessa eri mittauspisteessä. Mittaustulokset on esitetty taulukossa 3. Melumittaus on uusittu , tällöin Hiekkala-Sorala alueella oli käynnissä soran lastausta ja varsinainen murskaustapahtuma oli kauempana Kulmala-tilalla (1:136). Uusintamittauksen mukaan melutaso vapaa-ajankiinteistön piha-alueella oli 43 db (L aeq2x15 min ) ja taustamelutaso 38 db (L aeq15min ). Taulukko 3. Melumittaustulokset (kokonaismittausaika yhteensä 0,5 h). Mittauspiste Mittauspisteen etäisyys Melu [db(a)] murskalta [m] Murskan lähellä Mökki, Saparlampi Mökki Saparlampi Mökki, Ahvenlampi Mökki, Ahvenlampi Aseman portti Lemminkäinen ja Destia ovat tehneet laskennallisen melumallinnuksen Mallinnuksen mukaan, kun Hiekkala-Sorala murskaimen luoteispuolelle on rakennettu 8 metriä korkea melueste, päiväaikainen keskiäänitaso (L aeq7-22 ) on enimmillään n. 45 db vapaa-ajankiinteistöjen piha-alueilla. Päivitetyn mallinnuksen mukaan Destian ja Hiekkal-Sorala murskauslaitoksen yhtäaikainen murskauslaitosten toiminta ei kasvata vapaa-ajankiinteistöjen melutasoja juuri lainkaan. Destian murskalaitoksen melu leviää pääsääntöisesti lounaaseen ja Lemminkäisen Sorala-Hiekkala murskalaitoksen pohjoiseen ja koilliseen. Laitosten yhtäaikainen vaikutus on suurin koillisen ja lounaan välisellä sora-ainesten ottoalueella, jossa ei ole asutusta. Tuotevarastot sijoitetaan toiminta-alueelle siten että ne samalla toimivat esteenä melun ja pölyn leviämiselle. Murskaustoiminnassa tärinä ei ole merkittävä ympäristövaikutuksia aiheuttava tekijä. Päästöt veteen ja maaperään Toiminnasta ei aiheudu päästöjä vesiin. Murskauslaitoksen normaalista toiminnasta ei aiheudu haittaa pohjavedelle. Maaperän li-

6 6(15) kaantumisvaara syntyy alueella varastoitavien ja käsiteltävien poltto- ja voiteluaineiden sekä laitteissa ja koneissa käytettävien hydrauliikkaöljyjen riskistä päästä häiriö- ja onnettomuustilanteessa maaperään ja pohjaveteen. Tankkauslaitteisto varustetaan ylitäytön estimellä, ettei vuoto- tai rikkoutumistapauksissa säiliö pääse valumaan tyhjäksi ympäristöön. Tankkauslaitteisto lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Öljytuotteita käsitellään ja varastoidaan niille erikseen määritellyllä alueella. Työkoneita ei pestä eikä huolleta suunnittelualueella. Sosiaalitiloista syntyvä jätevesi kerätään umpisäiliöön ja kuljetetaan puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle. Syntyvät jätteet Alueen toiminnoista syntyy talousjätettä (n. 0,6 t/a), ongelmajätettä (n. 1 t/a; jäteöljyt ja jätesuodattimet) sekä metalliromu (n. 2 t/a). Jätteet toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn tai keräykseen. Syntyneistä ongelmajätteistä ja niiden toimituspaikoista pidetään kirjaa. 9. Ympäristönsuojelutoimet, toimet onnettomuuden estämiseksi Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. Öljytuotteet ja polttoaineet varastoidaan niille erikseen määritetyllä alueella. Polttoainesäiliöt ovat kaksivaippainen ja ne on varustettu suojakoteloinneilla sekä ylitäytön estimillä. Öljyn pääseminen maaperään ja sitä kautta pohjaveteen on toimintaan liittyvä riski. Tätä varten alueelle on varattu imeytysainetta (imeytysturve). Mikäli öljyä tai muuta haitallista ainetta pääsee maaperään, poistetaan saastunut maa välittömästi ja toimitetaan sille varatulle käsittely alueelle jatko toimenpiteitä varten. Varastokasojen sijoittelulla voidaan estää murskauslaitoksen pölyja melupäästöjen leviäminen ympäristöön. Toiminnassa otetaan huomioon melun vaikutus ympäristöön ja toiminta suunnitellaan niin, ettei melutaso ylitä 45 db lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Pölyn leviämisen estämiseksi työmaateitä kastellaan kuivina aika ja myös tuotevarastoja sekä -kuormia kastellaan tarvittaessa. Varastokasojen sijoittelulla voidaan estää murskauslaitoksen pöly- ja melupäästöjen leviäminen ympäristöön. Murskauslaitoksen toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti. Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Häiriötilanteen sattuessa toiminta kes-

7 7(15) keytetään välittömästi ja jatketaan vasta häiriön korjauksen jälkeen. Merkittävästä ympäristövahingosta ilmoitetaan välittömästi palolaitokselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hälytysnumerot sekä ohjeet häiriötilanteisiin ovat nähtävillä ilmoitustaululla. Alueen laitosten melu- ja pölypäästöjä seurataan aistinvaraisesti ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin päästöjen rajoittamiseksi. Toiminnassa sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa, jolla pyritään minimoimaan ympäristövaikutuksia sekä raaka-aineen kulutusta. Tällaisia toimia ovat mm. tuoteprosessien optimointi; pöly-, melu-, ja maaperäsuojaukset; säännölliset huollot; ympäristö- ja laatujärjestelmät sekä ammattitaitoisen henkilökunnan käyttö. 10. Hakemuksen käsittely Hakemuksesta on tiedotettu Länsi-Saimaan Sanomissa. Kuulutus on ollut nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa sekä Taipalsaaren kunnassa osoitteessa Kellomäentie välisenä aikana. Toiminnanharjoittaja on täydentänyt hakemustaan melumallinnuksella, joka on päivätty sekä soran käsittelymäärien osalta Lausunnot, muistutukset, mielipiteet ja vastineet Kuulutuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia, mielipiteitä eikä lausuntoja. 12. Tarkastukset, neuvottelut ja yleisötilaisuudet Alueelle on tehty tarkastus Tarkastusmuistio liitetään hakemusasiakirjoihin. II LUPAPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA 13. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan ratkaisu Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta päättää myöntää Lemminkäinen Infra Oy:lle Taipalsaaren Kirvesniemen kylän tiloille Hiekkala ja Sorala liitteessä 1 (kartta) ja hakemusasioissa tarkemmin esitetylle alueelle ympäristön-

8 8(15) suojelulain 28 mukaisen ympäristöluvan murskauslaitokselle. Laitoksen on toiminnassaan noudatettava seuraavia lupamääräyksiä: 1. Ympäristölupa myönnetään siten, että alueella murskattavan soran kokonaismäärä voi olla enimmillään t vuosituotannon ollessa enimmillään t/a. Alueella ei saa käsitellä muualta tuotua sora- tai kiviainesta. (YsL 43 ) 2. Murskaustoimintaan liittyviä työvaiheita voidaan tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin, edellyttäen ettei määräyksessä 4 annetut melun raja-arvot ylity: - Murskaaminen klo Rikotus klo Kuormaaminen ja kuljetus klo (YsL 43 ) 3. Tämän lupapäätöksen mukaisesta murskaustoiminnasta tulee ilmoittaa ympäristötoimeen vähintään viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ensimmäisen toimintajakson yhteydessä tehdään aloitustarkastus. Muut tarkastukset tehdään Lpr seudun ympäristölautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti. (YsL 43, YsL 19 ) Melu, pöly ja pohjavesi 4. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa yhdessä muiden alueella olevien toimintojen kanssa ylittää seuraavia melutasoja: - Asuinkiinteistöjen piha-alueilla keskiäänitasoa ( Laeq7-22) 55 db klo välisenä aikana - Vapaa-ajankiinteistöjen piha-alueella keskiäänitasoa 45 db ( Laeq7-22 ) klo välisenä. (YsL 43, YsA 19, Vnp /993) 18. Murskaimen pohjoissuunnan melusuojaus tulee tehdä joko hakemuksen liitteenä olevan mallinnuksen mukaisesti ( ) rakentaen 8 metriä korkea maavalli tai muulla vastaavan melusuojauksen antavalla ympäristönsuojelunviranhaltijan hyväksymällä ratkaisulla. (YsL 43, YsA 19 ) 19. Toiminnanharjoittajan tulee suorittaa ensimmäisen murskausjakson aikana melumittaus ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Melumittaus tulee suorittaa vähintään yhdessä mallinnuksen kuvassa 1b olevan vapaa-ajankiinteistön pihaalueella, missä mallinnuksen melutaso on melukäyrän 45 läheisyydessä. Mittauksissa tulee noudattaa ympäristöministeriön ohjetta 1/1995 Ympäristömelun mittaaminen erityisesti siten, että tuulensuunta ja nopeus ovat ohjeen mukaiset. Mittaussuunnitelma tulee esittää hyväksyttäväksi ympäristönsuojelun viranhaltijalle ennen mittauksen toteuttamista. Mittausraportti tulee toimittaa Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimeen kuukauden kuluttua mittauksista. Mikäli mittausolosuhteet eivät

9 9(15) vasta ohjeen 1/1995 vaatimuksia, tulee mittausten suorittamisesta sopia erikseen ympäristönsuojelun viranhaltijan kanssa. Melumittausten tarve jatkossa arvioidaan tehdyn melumittauksen perusteella. (YsL 46, YsA 19 ) 20. Mikäli toiminnasta aiheutuu määräyksessä 4 annettujen melun raja-arvojen ylittymistä, tulee toiminnanharjoittajan esittää suunnitelma hyväksyttäväksi ympäristönsuojelun viranhaltijalle tarvittavista toimenpiteistä. Tarvittaessa toiminta voidaan keskeyttää. (YsL 43, YsA 19 ) 21. Toiminnan aikaisia pohjavesivaikutuksia tulee tarkkailla voimassaolevan maa-ainespäätöksessä annetun määräyksen mukaisesti. Tarkkailusuunnitelma tulee toimittaa ympäristötoimeen. Tulokset tulee toimittaa vähintään kerran vuodessa vuosiraportin yhteydessä Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen. (YsL 43) 22. Toimintaa tulee harjoittaa siten, ettei pölypäästöistä aiheudu naapureille ja ympäristölle kohtuutonta rasitusta. Liikennealueita, teitä, varastokasoja tai kuormia on tarvittaessa kasteltava. Tarvittaessa pölyntorjuntaa on hoidettava koteloinnilla tai pressuilla. (YsL 6, NaapL 17 ). 11. Toiminnasta aiheutuvat hengitettävien hiukkasten (PM10) 2. suurin vuorokausikeskiarvo ei saa ylittää vuorokausirajaarvopitoisuutta 70 µg/m³. Pitkäaikaisessa toiminnassa (yli kuukauden kestävä toiminta) raja-arvopitoisuutta verrataan kalenterikuukauteen ja lyhytaikaisissa mittauksissa mittausjaksoon. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuuden raja-arvon 50 µg/m³ ylityksiä saa esiintyä enintään 35 kpl kalenterivuodessa. (YsL 43, YsA 19 ) 12. Ympäristönsuojelunviranhaltija voi tarvittaessa määrätä toiminnanharjoittajaa mittauttamaan ulkopuolisella taholla toiminnasta aiheutuvaa hiukkaspitoisuutta asuinrakennusten piha-alueella. Ympäristönsuojelun viranhaltija antaa hiukkasmittausten osalta erillisiä ohjeita. (YsL 43, YsL 46, YsA 19 Jätteet ja kemikaalit 13. Toiminnassa käytettävät polttoöljyt tulee säilyttää kaksoisvaippasäiliöissä tai polttoainesäiliöt tulee sijoittaa riittävän suuriin tiiviisiin suoja-altaisiin, mahdollisten vuotojen estämiseksi. Työkoneiden huolto-, säilytys- ja tankkauspaikat on suojattava riittävän vahvalla tiiviillä muovikalvolla, jonka päällä on rikkoutumisen estävä cm paksuinen maakerros tai muulla vastaavalla suojauksella. Toiminnan päätyttyä suojausrakenteet ja sade- ja hulevesien johtamiseksi tehdyt rakenteen tulee poistaa ja mahdollisesti likaantunut maa-aines on vietävä pois alueelta asian-

10 10(15) mukaisesti käsiteltäväksi. (YsL 5, 7, 8, 43, 45, YsA 19 ) 14. Toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Toiminnassa syntyvät hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee lajitella ja toimittaa hyötykäyttöön ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana. Jätteet tulee toimittaa käsiteltäväksi kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. WC-jäte tulee toimittaa käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle tai kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toiminta-alueella ei saa säilyttää eikä varastoida ylimääräistä kalustoa, romuja tai jätteitä. (YsL 43, 45, YsA 19, JL 6, 15 ). 15. Ongelmajätteet ja muut ympäristölle vaaralliset kemikaalit ja haitalliset aineet on varastoitava siten, etteivät ulkopuoliset pääse aineisiin käsiksi. Aineet on säilytettävä suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuina tai muuten vesitiiviisti. Erilaiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Öljyjätteeseen ei saa varastoinnin aikana sekoittaa muuta jätettä tai ainetta eikä eri öljyjätelaatuja saa tarpeettomasti sekoittaa keskenään. Nestemäisessä muodossa olevat ongelmajätteet ja kemikaalit on varastoitava tiiviillä ja reunakorokkein varustetulla alustalla siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Ongelmajätteiden pääsy maaperään on estettävä. (YsL 43, 45, JL 6, JA 3 a, 5, 6, 8, VNp 659/1996, VNp 101/1997). 16. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa ympäristötoimeen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma ennen ensimmäistä, tämän lupapäätöksen mukaista murskausjaksoa (YsL 45 a ). Muut määräykset 17. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. (YsL 43, JL 6, JA 8 ). 18. Laitoksen toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpitoon tulee merkitä käytettyjen raaka-aineiden laatu ja määrä, laitoksen tuotantomäärät ja toiminnassa syntyvien jätteiden määrä, laatu ja edelleen toimittaminen. Lisäksi poikkeuksellisista laitoksen toimintaan liittyvistä häiriö- ja vuototilanteista, niiden syistä ja korjaustoimenpiteistä tulee pitää käyttöpäiväkirjaa. Kirjanpito ja käyttöpäiväkirja tulee olla viranomaisten saatavilla. (YsL 5, 43, 46, YsA 19 ). 19. Toiminnasta on raportoitava ympäristötoimeen vuosittain kunkin kalenterivuoden osalta viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Raportin tulee sisältää toiminta-ajat

11 11(15) (toimintapäivät ja päivittäinen toiminta-aika) sekä käsitellyn soran määrä. (YsL 43). 20. Urakoitsijat ja asemaa hoitava henkilöstö tulee perehdyttää tämän ympäristöluvan ehtojen sekä poikkeuksellisten vahinkotilanteiden varalle. Henkilökunnan käytössä tulee olla riittävät asemaa koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä ohjeet kohteista, jotka on säännöllisesti tarkistettava turvallisen käytön varmistamiseksi. (YsL 43, YsA 19 ). 21. Mahdollisista onnettomuuksista on tehtävä viipymättä ilmoitus pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille. (YsL 43, YsA 19 ). 22. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnan ja luvanhaltijan muutoksista ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YsL 43, YsA 19 ). 23. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä alansa parhaan mahdollisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon myös melu-, ja pölypäästöjen ehkäisemisessä. (YsL 4, 43 ) 24. Ympäristölupamääräykset tulee esittää tarkistettavaksi mennessä. Hakemukseen tulee liittää selvitykset melusta ja pölystä. (YsL 55 ). 25. Toiminnan päättyessä tulee alueella olevat varastointi- ja murskausalueet jäädä sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Toiminnan lopettamisen yhteydessä tulee toiminnanharjoittajaa pyytää ympäristötoimelta tarkastusta. (YsL 43, 45, JL 6 ). 14. Päätöksen perustelut Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Ympäristösuojelulain 43 mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu määräyksiä, jotka liittyvät melun torjuntaan, jätehuoltoon, pölyämisen ehkäisemiseen sekä pohjaveteen mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseen. Olemassa olevan toiminnan harjoittaminen ei aiheuta toiminnan sijaintipaikan huomioiden (YsL 6 ) ja lupamääräyksiä noudattamalla sellaisia ympäristösuojelulain 42 (terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttö-

12 12(15) mahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille) mukaista haittaa, jonka perusteella toiminta voitaisiin kieltää. Tällöin ympäristöluvan myöntämiselle ei ole estettä. Koska ympäristölupahakemus on kuulutettu ennen valtioneuvoston asetuksen 800/2010 (asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta) voimaantuloa, on lupahakemuksen käsittelyssä sovellettu ennen asetuksen voimaantuloa voimassa ollutta lainsäädäntöä. Päätöstä valmisteltaessa on kuitenkin huomioitu asetuksen mukaisia periaatteita soveltuvin osin. Lupamääräysten yksilöidyt perusteet: Lupapäätöksessä on ollut tarpeen antaa määräyksiä toiminnan laajuuden, -ajan ja -paikan osalta, jotta toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristöön (määräykset 1-2). Muualta tuodun soran- ja kalliokiviaineksen murskauskielto perustuu melua aiheuttavan toiminnan rajoittamiseen vain välttämättömimpään eli olemassa olevan materiaalin hyödyntämiseen. Toimintakapasiteetti perustuu toiminnanharjoittajan ilmoittamaan tietoon. Määräyksen 2 toiminta-ajat perustuvat muraus-asetuksen mukaisiin toimintaaikoihin. Aloitustarkastuksen pitäminen on tarpeen lupapäätöksen ja sen määräysten todentamiseksi (määräys 3). Murskaustoiminnan merkittävimpiä haittoja on melu. Soran murskauksen melu on louhintameluun verrattuna vähäisempää, koska melusta puuttuu räjäytysten ja porauksen aiheuttama melu ja rikotus on harvinaisempaa. Murskausta tarvitaan vain osalle materiaalia ja toiminta on ajoittaista (0 4 kuukautta vuodessa). Alueella olevien murskauspäivien kokonaislukumäärä keskimääräisellä murskauskapasiteetilla (3000 t/d) on 50 vuorokautta. Aikaisemmin soranmurskaustoimintaa harjoitettiin pääsääntöisesti meluilmoitusmenettelyllä, mutta lainsäädäntömuutoksen johdosta vuonna 2010, myös soranmurskaus muuttui ympäristöluvanvaraiseksi, kun sitä tehdään alueella yhteensä yli 50 vuorokautta. Koska lähin häiriintyvä kohde (vapaa-ajan asunto) on kuitenkin vain n. 100 metrin etäisyydellä murskauslaitoksesta, on ollut tarpeen rajoittaa työaikaa alkamaan hakemuksesta poiketen klo 7.00 (määräys 2). Määräyksessä 4 annetut melutasot noudattavat valtioneuvoston päätöksen mukaisia tasoja. Melumallinnuksen mukaan ilman meluntorjuntatoimenpiteitä toiminnasta aiheutuisi päiväaikaisen rajaarvon ylittymistä. Meluntorjunta tulee tehdä joko mallinnuksessa esitetyllä tavalla tai muulla erikseen dokumentoidulla tavalla (määräys 5).

13 13(15) Ahvenlammen soranottoalue on laaja ja siellä toimii kaksi erillistä toiminnanharjoittajaa. Ympäristölupaa valvovien viranomaisten tulee olla selvillä alueella harjoitettavasta meluavasta toiminnasta, mistä johtuen murskausajankohtien ilmoittaminen on tarpeen (määräys 3). Vapaa-ajankiinteistöjen läheisyyden vuoksi (n. 100 metrin etäisyydellä pienimmillään murskauslaitoksesta) on tarpeen varmistaa mallinnuksen antama melutaso melumittauksilla (määräys 6). Mikäli melun raja-arvot ylittyvät, on tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin ylittymisen estämiseksi (määräys 7). Soran murskauksen vaikutuksia pohjaveteen on tarpeen seurata pohjavedentarkkailuohjelmassa, mikä on määritelty maa-ainesten ottoluvan yhteydessä (määräys 8). Kiviainesten käsittelystä ja liikenteestä voi syntyä pölyämistä, joka voi aiheuttaa viihtyvyys- ja terveyshaittaa. Tämän vuoksi on ollut tarpeen antaa torjuntatoimenpiteitä kuten määräyksiä kastelemisesta (lupamääräys 9). Tarvittaessa pölyämiseen liittyviä vaikutuksia tulee arvioida hiukkasmittauksin (määräys 12). Lyhytaikaisen toiminnan pölyhaitan arviointiin soveltuu parhaiten valtioneuvoston päätöksen 480/96 ohjearvo hengitettävien hiukkasten pitoisuuksista. Pitkäaikaisen toiminnan pölyvaikutuksen arviointiin sen sijan paremmin valtioneuvoston asetuksen 38/2011 mukainen vuorokausipitoisuuden raja-arvon (määräys 11). Työkoneiden huolto ja tankkaus saattavat aiheuttaa maaperän pilaantumista. Pilaantumisvaaran ehkäisemiseksi on annettu määräyksiä laitteiden huoltoon, kemikaalien käsittelyyn, jätteiden varastointiin ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi (lupamääräykset 13, 14, 15). Jätteiden käsittelyssä on lisäksi noudatettava mitä Lappeenrannan kaupungin jätehuoltomääräyksissä on esitetty. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laadinta perustuu ympäristönsuojelulain 45a :ään (määräys 16). Raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi (määräykset 18 ja 19). Henkilökunnan perehdyttämisellä voidaan varmistaa, että toiminnassa noudatetaan lupapäätöksen antamia määräyksiä (määräys 20). Ilmoitus toiminnan muutoksista on tarpeen, jotta voidaan arvioida muutosten vaikutus lupamääräyksiin ja mahdolliseen muutostarkasteluun (määräys 22).

14 14(15) Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen seurantavaatimus perustuu toiminnanharjoittajan yleiseen selvillä olovelvollisuuteen (määräys 23). Lupamääräysten määräaikaista tarkistamista voidaan pitää tarpeellisena ottaen huomioon toiminnan sijainnin, ajankohdan ja maaainesluvan määräaikaisuuden. Lupamääräysten tarkistaminen ajoittuu murausasetuksen voimaantuloon. (määräys 24). Lopputarkastus on tarpeellinen, jotta voidaan varmistaa, että kaikki lupaan liittyvät velvoitteet on suoritettu ja lupa voidaan lopettaa (määräys 25). 15. Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992). Jätelaki (1072/1993) Jäteasetus (1390/1993) Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (101/1997) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 38/2011 Valtioneuvoston päätös ilmalaadun ohjearvoista 480/96 Laki eräistä naapuruussuhteista (90/2000). Laki eräistä naapuruussuhteista (90/2000) Lappeenrannan kaupungin jätehuoltomääräykset ( ) 16. Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Jos asetuksella annetaan ympäristösuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 ). 17. Ympäristölupamaksu Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristösuojeluviranomaisen taksan ( ) mukaisesti maksu ympäristölupapäätöksestä on

15 15(15) 18. Muutoksenhaku Tähän ympäristölupapäätökseen ja päätökseen ympäristömaksusta saa kumpaankin hakea muutosta erikseen valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella: - Se jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea - Rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät - Toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät - Alueellinen Ely-keskus - Muu, asiassa yleistä etua valvova viranomainen. 19. Päätöksen tiedoksianto Päätös annetaan tiedoksi hakijalle, Taipalsaaren kunta/maaainesviranomaiselle, Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle Liitteet 1 Kartta alueesta

16 Liite: Kartta alueesta Lemminkäinen Murske ( ) ja Hiekkala ( ) ja Sorala ( ) 300 metrin puskurivyöhyke Murskeen murskauslaitos Destian murskauslaitos Hiekkala, Sorala murskauslaitos 0 603,8 metri

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA puh 0100 86360 Diaarinumero faksi 010 36 42760 01760/08/5129 s-posti vaasa.hao@oikeus.fi ASIA

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot