Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta/valvontajaosto Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä 138/ /2011 Ympvalv 24 1.ASIA Ympäristölupa asfaltti- ja murskausasemalle, asfalttijätteen, betonijätteen, mullan, kantojen ja hakkuujätteen varastointi ja käsittely, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17 : HAKIJA Nilsiän Sora Oy, Opintie Nilsiä LY Toivo Pietiläinen, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE, LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA, ASIAN VIREILLETULO Murskaus toiminta Asfalttiasema Asfalttijätteen, betonijätteen, mullan, kantojen ja hakkuujätteen varastointi ja käsittely. Ympäristönsuojeluasetus 1 2 momentti, kohdat 7c ja 7f Ympäristönsuojeluasetus 7 2 momentti, kohdat 7a ja 7c Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 4 kohdan mukaan ympäristölupaa on haettava jätteen hyö dyntämiseen tai käsittelyyn, joka on ammattimais ta tai laitosmaista. Hakemus on jä tetty valvontajaostolle LAITOKSEN SIJAINTIA KOSKEVAT TIEDOT JA LUPATILANNE Toiminta sijoittuu Nilsiään tilalle Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114. Alue ei sijoitu pohjavesialueelle. Lähimmät häi riin ty vät koh teet ovat m päässä sijaitsevat pysyvässä asuinkäytössä, loma-asuntoina ja hoitokotina ole vat kiin teis töt. Toi min nalla on voimassa oleva maa-ai nes lupa Nil siän kau pun gin ym pä ris tö lauta kun nassa vuoteen 2021 asti. Alu eella on harjoi tettu so ranot toa ja murs kaus toimintaa jo vuo sia. 5. TOIMINNAN KUVAUS Nilsiän Sora Oy hakee lupaa kiviaineksen murskaukseen, asfalttiasemal le ja asfalttijätteen, betonijätteen, mullan, kantojen ja hakkuujätteen varastointiin ja käsittelyyn. Murskaus ja louhinta Murskausaseman vuosittainen toiminta-aika on 1-2 kuukautta. Murskaus ja louhinta tehdään arkipäivisin ma-pe klo Tuotantomäärä on vuodessa maksimissaan tonnia murskelajikkeita. Murskauskoneissa ja lait teis sa käy te tään ke vyt tä polt to öl jyä noin 30 tn/a, työ koneis sa käy te tään polt toöl jyä noin 20 tn/a. Ko nei den tank kaus suori te taan työ alu eel la suojatulla pohjalla. Raaka-aineiden ja tuotteiden varastointi

2 Jalostetut materiaalit varastoidaan kasoissa. Murskauksen käyttöenergia otetaan aggregaatilla, jonka polttoaineena on kevyt polttoöljy. Louhinnan suorittaa aina ulkopuolinen urakoitsija. Tiedot liikenteestä Liikenne alueella on normaalia työkoneiden liikennettä. Liikennöinti tapahtuu Nilsiä-Varpaisjärviteiltä sekä Pajujärventieltä Karankaisen metsäautotien kautta. Asfalttiasema Asfalttiaseman toiminta-aika on vuodessa 1-2 kuukautta huhti-lokakuun aikana. Asfalttia valmistetaan arkipäivisin ma-pe klo , liikennet tä on välisenä aikana. Asfalttiaseman maaperä suojataan tii viillä maa-aineksella. Kiviainesta käytetään maksimissaan tn/a, bitumia 1500 tn/a, kalkkifilleriä 700 tn/a ja polttoöljyjä 100 tn/a. Betonijätteen, mullan kantojen ja hakkuujätteen käsittely ja varastointi Toiminta-alue sijoitetaan ottoalueen pohjoisreunaan. Kantoja ja betonia arvioidaan tulevan alueelle 2000 tn/a. Toimintakentän pinta-ala on noin 1 ha. 6. HAKEMUKSESSA ESI TETTY YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RA- JOITTAMINEN Vaikutukset luonnonympäristöön Alueen luonnonarvot ovat tavanomaiset. Alueella ei ole uhanalaisten tai huomionarvoisten eliölajien esiintymiä tai niille soveliaita elinympäristöjä. Hankkeen maisemalliset vaikutukset ovat vähäiset, koska alue on ollut sora-alueena jo kymmeniä vuosia. Vaikutukset pohjavesiin Alue ei sijoitu pohjavesialueelle. Alueelta ei tule päästöjä pohjaveteen. Lait teet pi detään kunnos sa. Vuotojen yhteydessä käytetään imeytysaineita. Melu ja tärinä Melua aiheutuu murskauksesta, kuormauksesta ja liikenteestä. Murskausta tehdään toiminta-aikana ma-pe klo Asfalttiasema on toiminnassa ma-pe klo Toiminnasta ei ai heu du huo mattavaa täri nää. Päästöt ilmaan Toiminnassa syntyy pölyä. Pölyämistä estetään tuulisuojilla ja koteloinnil la. Tiepölyn sitomiseen käytetään vettä. Jätteet Jätteiden määrästä ja käsittelystä pidetään kirjaa Vesihuolto Alueelle tuodaan vesi ulkopuolelta. Jätevesiä ei toiminnassa synny. Vettä käytetään alueella pölyämisen estämiseen.

3 7. HAKEMUKSESSA ESITETTY TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Laitosten toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirja. Päiväkirja on viranomaisten saatavilla. Valvontaviranomaisille toimitetaan vuosittain edellisen vuoden raportti toiminnasta. 8. TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA TOIMET HÄIRIÖTILANTEESSA Toiminnan riski on esimerkiksi polttoaineiden joutuminen maaperään. Alueella ei ole polttoaineiden tai öljyjen varastoja. Alueelle on varastoitu imeytysainetta mahdollisten vuotojen sitomiseen. Koneet ja laitteet pide tään kunnossa ja käy tössä on toimintaan sopivat työtavat. 9. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Nilsiän kaupungin kunnan ilmoitustaululla Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu myös Pitäjäläinen - lehdessä. Hakemuksen vireilläolosta on lisäksi annettu tieto erikseen kirjeellä naa purikiinteistöjen haltijoille. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Ympäristötarkastaja on tutustunut toiminta-alueeseen. Lausunnot - Muistutukset ja mielipiteet Jukka ja Tarja Rönkä ovat päivätyllä kirjeellä muistuttaneet toiminnan aiheut tamasta melusta. He omistava alueella kesämökin. Heidän toivomukse naan on, ettei toimintaa olisi kello 21 jälkeen eikä viikonloppuisin. Nilsiän Sora Oy on päivätyllä kirjeellä antanut vastineen asias ta. Alue on kaavoitettu EO-alueeksi. Murskaus tapahtuu normaalisti klo välisenä aikana. Tunninkin lyhennys nostaa kustannuksia huomattavasti. Alueella on ollut vastaavanlaista toimintaa jo 20 vuoden ajan. Ehdotus: 10. LUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunnan valvontajaosto myöntää Nilsiän Sora Oy:lle ym päris töluvan hakemuksessa esitetylle murskaustoiminnalle, as falttiasemalle ja asfalttijätteen, betonijätteen, mullan, kantojen ja hakkuu jät teen varastointiin ja käsittelyyn. Hakemuksessa esitetyn lisäksi on toiminnassa noudatettava lupamää räysten ehtoja Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt huomautukset ja vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksissä ja luvan perusteluissa ilmenevällä tavalla. Toiminta-aika on määrätty valtioneuvoston asetuksen mukaisesti lyhennettynä etäisyysvaatimusten mukaisesti.

4 10.2. Lupamääräykset murskausasemalle Toiminta-ajat, melu ja tärinä 1. Murskausta saa suorittaa maanantaista perjantaihin klo välise nä aikana, poraamista saa suorittaa maanantaista perjantaihin klo , rikotusta saa tehdä maanantaista perjantaihin klo vä li se nä ai ka na ja rä jäytykset saa tehdä maanantaista perjantaihin klo vä li se nä ai kana, kuormaamista ja kuljetusta saa tehdä maanantaista perjan taihin klo välisenä aikana, valtioneuvoston asetus (800/2010). 2. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja 3. Toiminnasta ei saa tärinän muodossa aiheutua haittaa tai vahinkoa ympäristössä oleskeleville tai asuville. 4. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava ympäristöön leviävää melua. Perustelu: Määräykset on annettu valtioneuvoston antaman asetuksen kivenmurskaamojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamoiden ympäristönsuojelusta (800/2010) mukaisina, 3, 7, 8, 13 ja valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisina. Asetuksessa annetut toiminta-ajat ovat vähimmäisvaatimuksia ympäristöluvanvaraisessa toiminnassa. 5. Murskaus toiminta on järjestettävä niin, ettei pöly aiheuta haittoja ympäristössä. Pölyämistä on tarvittaessa estettävä alueita tai murskattavaa materiaalia kastelemalla, kuljettimia koteloimalla tai muilla vastaavilla keinoilla. Perustelu: Määräys on annettu pölyn aiheuttamien ympäristö- ja terveyshaittojen minimoimiseksi. 6. Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä. Tukitoiminta-alueiden maarakenteet on tiivistettävä, etteivät polttoaineiden ja mui den ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maa perään ja pohjaveteen on estetty. Poltto- ja voiteluaineiden varastointi- ja käsittelyalueiden on oltava nestettä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemialista rasitusta. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteisto lu kittavalla sulkuventtiilillä. Perustelu: Määräykset on annettu on valtioneuvoston asetuksen (800/2010) mukaisina. Määräyksiä ovat vähimmäisvaatimukset ympäristöluvanvaraisessa toiminnassa. 7. Yhdyskuntajätteet tulee toimittaa kaatopaikalle. Hyötykäyttöön mene vä jäte (esim. metallijäte) on lajiteltava erilleen ja toimitettava eteenpäin. Toiminnassa muodostuvat ongelmajätteet on varastoitava tiiviissä ja luki tussa tilassa. Ongelmajätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa tai aina toimintajakson päätyttyä. Perustelu: Toiminnassa muodostuvat jätteet tulee lajitella ja toimittaa jäte-

5 lain mukaisesti asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. Määräyksellä estetään jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvia haittoja. 8. Onnettomuuksista ja muista poikkeuksellisista häiriötilanteista on tehtävä välittömästi ilmoitus ympäristöviranomaiselle ja palo- ja pelastusviranomaiselle sekä ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingosta aiheutuvan ympäristöhaitan ehkäisemiseksi. Perustelu: Poikkeuksellisissa tilanteissa on tarpeen arvioida välittömästi mahdolliset ympäristö- ja terveysriskit sekä tarvittavat toimenpiteet. 9. Luvan saajan on pidettävä kirjaa toimintajaksoista, tuotantomääristä, toiminnassa syntyvistä jätteistä ja niiden toimituspaikoista sekä poikkeuksellisista tilanteista. Kirjanpito tulee pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle. Yhteenveto laitoksen tarkkailusta ja kirjanpidosta on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Perustelu: Tämän päätöksen mukainen tarkkailu ja kirjanpito on tarpeen toiminnan aiheuttamien ympäristöhaittojen valvonnan kannalta Lupamääräykset asfalttiasemalle 1. Laitos on sijoitettava vähintään 150 etäisyydelle häiriintyvästä kohteesta. 2. Hajun leviämisen estämiseksi hajulähteet on tarvittaessa koteloitava. 3. Meluarvot eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksen (993/1992) ohjearvoja. 4. Koneiden poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien käsittely- ja jakelualueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Säiliöiden on oltava suljettuja ja varustettu ylitäytönestimillä. Tankkauslaiteisto on varustet tava lukittavilla sulkuventtiileillä. Perustelu: Määräykset on annettu valtioneuvoston asetuksen asfalttiasemien ympä ristönsuojeluvaatimusten mukaisesti (448/2010) 4, 6, 7, 8, 12, Luvan saajan on pidettävä kirjaa toimintajaksoista, tuotantomääristä, toiminnassa syntyvistä jätteistä ja niiden toimituspaikoista sekä poikkeuksellisista tilanteista. Kirjanpito tulee pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle. Yhteenveto laitoksen tarkkailusta ja kirjanpidosta on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Perustelu: Tämän päätöksen mukainen tarkkailu ja kirjanpito on tarpeen toiminnan aiheuttamien ympäristöhaittojen valvonnan kannalta Lupamääräykset asfalttijätteen, betonijätteen, mullan, kantojen ja hakkuujätteen varastointiin ja käsittelyyn 1. Toiminta-alueet on suunniteltava ja rakennettava niin, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle. 2. Luvan saajan on pidettävä kirjaa toimintajaksoista, tuotantomääristä, toiminnassa syntyvistä jätteistä ja niiden toimituspaikoista sekä poikkeuk sellisista tilanteista. Kirjanpito tulee pyydettäessä esittää valvontaviran omai-

6 selle. Yhteenveto laitoksen tarkkailusta ja kirjanpidosta on toimitetta va ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun men nessä. 3. Alueelle toimitettavia hyödynnettäviä materiaaleja saa varastoida alueella kor keintaan kolme vuotta. Perustelu: Tämän päätöksen mukainen tarkkailu ja kirjanpito on tarpeen toiminnan aiheuttamien ympäristöhaittojen valvonnan kannalta. 11. PÄÄ TÖKSEN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset (YSL 41 ). Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toiminto jen kanssa: - terveyshaittaa; - merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; - maaperän tai pohjaveden pilaantumista; - erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; - eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapurille tai lähistöllä asuville. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä ympäristönsuojelulain 6 :ssä säädetään. Luvan myöntämisen yleiset perustelut Luvassa on annettu määräykset melun tasoista, melun mittaamisesta, jätteistä, päästöistä ilmaan, maaperään ja vesiin. Päätöksen mukainen toiminta ei ennalta arvioiden aiheuta ympäristöön sellaista melua tai päästöjä, että niistä olisi haittaa ihmisten terveydelle tai muuta kohtuutonta rasitusta asukkaille. Ympäristölautakunnan valvontajaosto katsoo, että toimittaessa esitetyn suunnitelman ja tämän päätöksen määräysten mukaisesti kiviaineksen murskauksesta ei aiheudu naapureille eikä lähistöllä asuville sellaista eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta melun, pölyn, tärinän tai muun haitan muodossa, mikä estäisi luvan myöntämisen. Toiminnasta ei muutoinkaan aiheudu lupamääräykset ja laitoksen sijoituspaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista eikä veden hankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaikeutumista. Toiminta täyttää luvan myöntämisen edellytykset. 12. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Lupa on voimassa saakka. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkea via säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta lu van

7 estämättä noudatettava. (YSL 56 ) 13. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) 17 ja 18 Ympäristönsuojelulaki (YSL) 4-8, 28, 29, 30, 31, 35-38, 41-43, 45-47, 52-59,76,81, 96, 97, 105 Ympäristönsuojeluasetus (YSA) 1, 7, 9, 10, 16-19, 30 Jätelaki (JäteL) 4, 6, 15 ja 51, 52 Jäteasetus (JäteA) 3,3a Valtioneuvoston asetus kivenlouhinnan, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamoiden ym pä ris tön suoje lusta 800/2010 Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojelusta 448/2010 Valtioneuvoston päätös (993/1992) 14. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Hakijalta peritään ympäristöluvan käsittelymaksua Nilsiän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Nilsiän Sora Oy Jäljennös päätöksestä Pohjois-Savon ELY Tieto päätöksestä Ympäristönsuojelulain 54 :n mukaan ympäristölupapäätöksen antami sesta on lisäksi ilmoitettava niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa tai ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet sekä niille, joille on 38 :n 2 momen tin mukaan annettu lupahakemuksesta erikseen tieto. Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä Päätös julkaistaan Nilsiän kaupungin ilmoitustaululla sekä Pitäjäläinen -lehdessä. 16. PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on ja vii mei nen muutoksenhakupäivä on MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto - oikeuteen. Valitus on toimitettava päätöksen tehneelle viranomaiselle. Päätös: Hyväksytyttiin. Lisätiedot: Ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka Ympäristölautakunta 21 29.04.2015 Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka 1660/77.773/2015 YMPLA 21 Asia Luvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Ympäristölupa kiviaineksen kuivausta, murskausta ja seulontaa varten, Fjäder Group Oy, Parainen

Ympäristölupa kiviaineksen kuivausta, murskausta ja seulontaa varten, Fjäder Group Oy, Parainen Miljönämnden 105 11.06.2014 Ympäristölupa kiviaineksen kuivausta, murskausta ja seulontaa varten, Fjäder Group Oy, Parainen 1086/11.01.00/2014 Miljönämnden 105 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot