LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 1(11) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS PL 302/Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen I PÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Asia Päätös ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee ympäristöluvanvaraista toimintaa. Ympäristölupaa haetaan jäteasfaltin sijoittamiseen maaperän kenttärakenteeseen. Kyseessä on uusi toiminta. 2. Hakija: Energiapuu Oy Terästie Joutseno Y-tunnus: Laitos (toiminta ja sen sijainti): Välivarastoidun asfalttijätteen käyttäminen maaperän kenttärakenteiden korjaamisessa ja vahvistamisessa Lappeenranta, Joutseno, Partala Muukonkankaantie 194, kiinteistö Saimaala 4. Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta Ympäristölupahakemus koskee asfalttijätteen sijoittamista maaperään. Kyseinen toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 :n ja ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f perusteella. Valtioneuvoston ympäristönsuojelusta antaman asetuksen 2 :n 12 b kohdan perusteella pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä on alle tonnia vuodessa lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 5. Asian vireille tulo Hakemus on leimattu saapuneeksi Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen

2 2(11) 6. Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä kaavoitustilanne Luvat ja sopimukset Asfalttijätteen maaperään sijoittamisen ympäristölupa on uusi, eikä toiminnalle ole haettu aiemmin ympäristölupaa. Alueella ei myöskään ole voimassa muita lupia tai päätöksiä. Kaavatilanne Suunnittelualue sijaitsee Partalan osayleiskaavan (vahvistettu ) osoittamalla TY-alueella. TY-alue on teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnalle erityisiä vaatimuksia. Osayleiskaavan kaavamerkinnässä mainitaan myös, että alueen yksityiskohtainen käyttö ratkaistaan asemakaavalla. Tällä hetkellä alueella ei kuitenkaan ole voimassa olevaa asemakaavaa. Etelä-Karjalan maakuntakaavassa (vahvistettu ) suunnittelualue on TP-2 -alueella. Kyseinen alue on tuotantotoiminnan ja palveluiden alue, jolla voi olla ympäristöhäiriötä aiheuttavaa toimintaa. Maanomistus 7. Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö Asfalttijätteen sijoitustoimintaa koskevan kiinteistön ( ) omistaa Energiapuu Oy. Suunnittelualue sijaitsee Muukon teollisuusalueella kiinteistöllä Alue sijaitsee aivan Valtatie 6:n eteläpuolella, noin 6,5 kilometriä Joutsenon keskustasta lounaaseen. Suunnittelualueella toimii Energiapuu Oy, joka on myös tämän ympäristöluvan hakija. Yrityksen toimialaa ovat puutavaran tukkukauppa sekä puutavaran käsittely ja varastointi. Alueella käsitellään teollisuushaketta, polttohaketta, sahatukkeja, kuorta, polttopuuta ja sahatavaraa. Puutavaran käsittely toiminta-alueella vaatii pinnoitettuja kenttärakenteita, sillä maa-aineksen sekoittuminen etenkin hakkeeseen pilaa tuotteen. Pohjavesi Suunnittelualue sijaitsee 1-luokan pohjavesialueella ( A Joutsenonkangas). Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole muita pohjavesialueita.

3 3(11) Häiriintyvät kohteet Suunnittelualue sijaitsee teollisuusalueella, eikä sen läheisyydessä ole haja-asutusta eikä vapaa-ajan asuntoja. Lähin vakituisessa asumiskäytössä oleva kiinteistö sijaitsee noin yhden kilometrin päässä suunnittelualueen reunasta. Muut kohteet Alueen itäpuolella on ampumarata, joka sijaitsee noin yhden kilometrin päässä suunnittelualueen reunasta. 8. Laitoksen toiminta Energiapuu Oy on varastoinut Muukon teollisuusalueella sijaitsevalle kiinteistölle ( ) Joutsenon vanhalta linjaautoasemalta vuonna 2012 poistettua asfalttijätettä. Jäteasfalttia on kokonaisuudessaan noin 1100 tonnia ja se koostuu puhtaasta asfaltista ja kiviaineksesta. Asfalttijäte on tarkoitus käyttää kiinteistön pintarakenteiden korjaamiseen ja vahvistamiseen, ja ympäristölupaa haetaan tätä toimintaa varten. Toiminnan aikana asfalttijäte murskataan ja tasoitetaan kiinteistön maarakenteisiin telakoneella tai muulla siihen soveltuvalla maanrakennuskoneella. Maaperään sijoitettavan täytekerroksen paksuus tulee olemaan keskimäärin cm. Asfalttijätteestä koostuvaa täytemassaa on tarkoitus levittää yhteensä noin 1,6 hehtaarin alalle. Toiminnan suunniteltu alkamisajankohta on heinäkuu 2015 ja lopettamisajankohta elokuu Liikenne 9. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Toiminnasta ei aiheudu lisää liikennettä, sillä asfalttijätteen varastointi ja sen sijoittaminen maaperään tapahtuvat samalla kiinteistöllä. Poikkeukselliset liikennejärjestelyt eivät ole tarpeen. Toiminta ei aiheuta ympäristövaikutuksia lähialueille. Asfaltti koostuu kiviaineksesta ja bitumista, joka ei ole vesiliukoista. Jäteasfaltista ei liukene maaperään haitallisia aineita. Maaperän ja/tai pohjaveden pilaantumisen riski torjutaan huolehtimalla siitä, että täyttöalueelle sijoitetaan vain puhdasta, tässä päätöksessä tarkoitettua jäteasfalttia.

4 4(11) Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen. Suunnittelualue sijaitsee teollisuusalueella, jossa on muutakin teollista toimintaa. Alueen etäisyys lähimpään vakituiseen asutukseen on noin yksi kilometri. Päätöt veteen ja vesistövaikutukset Toiminnalla ei arvioida olevan vesistövaikutuksia. Päästöt ilmaan Ilmaan joutuvat päästöt ovat pieniä ja lyhytkestoisia. Päästöt eivät ole poikkeavia verrattuna nykyiseen Energiapuu Oy:n toimintaan alueella. Melu ja tärinä Toiminta ei aiheuta ylimääräisiä tai poikkeavia melu- tai tärinähaittoja verrattuna alueen normaaliin toimintaan. Päästöt maaperään ja pohjaveteen Maanrakennustoiminnalla ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen, koska suunnitelman mukaan alueelle on tarkoitus sijoittaa vain puhdasta jäteasfalttia. Vaikutukset luontoon ja luonnonarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia luontoon, luonnonarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. Ympäristöriskit 10. Toiminnan ja vaikutusten arviointi Toiminta ei aiheuta mainittavia riskejä ympäristölle. Toiminnan aikana varmistetaan, ettei toiminta aiheuta melu-, pölytai tärinähaittoja naapurikiinteistöille. Muuta tarkkailua ei ole esitetty suoritettavaksi.

5 5(11) 11. Lupahakemuksen käsittely: Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksen vireille tulosta on ilmoitettu kuuluttamalla Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ilmoitustaululla sekä Lappeenrannan kaupungin internetsivuilla Rajanaapureille on tiedotettu asiasta erikseen. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa. Lausunnot Hakemuksen johdosta on jätetty yksi lausunto. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY-keskus katsoo, että vaikka suunnittelualue sijaitsee 1-luokan pohjavesialueella ja pohjaveden muodostumisalueella, ympäristölupahakemuksen mukaisesta jäteasfaltin käytöstä ei ole suurempia haitallisia vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen verrattuna siihen, että kenttärakenteet pinnoitettaisiin uudella asfaltilla. Kenttärakenteiden parantamiseen käytettävän asfalttijätteen määrä on myös varsin pieni ja suunnitellun murskekerroksen paksuus kohtuullinen. Huomionarvoista on myös se, että jäteasfaltin käyttö korvaa neitseellisten raaka-aineiden, kuten kivimurskeen, tarvetta. ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa hakemuksen johdosta. Muistutukset Hakemuksen johdosta ei tullut muistutuksia. Tarkastukset ja neuvottelut II LUPAPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA Ympäristölupaan liittyvä tarkastus on suoritettu Tarkastusmuistio on liitetty hakemusasiakirjoihin. 12. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan ratkaisu Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta päättää myöntää Energiapuu Oy:lle kiinteistölle ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisen ympäristöluvan asfalttijätteen sijoittamiseen maaperään pintarakenteiden korjaamiseksi ja vahvistamiseksi. Toiminnan aikana on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä:

6 6(11) 1. Maaperän pintarakenteiden korjaamiseen ja vahvistamiseen käytettävän jäteasfaltin (jätenimike ) määrä saa olla enintään 1100 tonnia. Suunnittelualueen maaperään saa sijoittaa ainoastaan kiinteistöllä ( ) välivarastoitua asfalttijätettä. Asfalttijäte saadaan sijoittaa karttaliitteeseen (liitteet 1 ja 2) merkityille alueille keskimäärin cm paksuiseksi kerrokseksi, mutta kuitenkin enintään 50 cm paksuiseksi kerrokseksi. Asfalttijäte tulee siirtää suunnitelluille hyödyntämispaikoille vuoden 2015 loppuun mennessä ja asfalttijätemurske murskata maaperän kenttärakenteisiin vuoden 2016 elokuun loppuun mennessä (JäteveroL 7, YSL 11 ja 58 ). 2. Toimintaa saa harjoittaa arkisin (ma-pe) klo ja lauantaisin klo välisenä aikana. (NaapL 17 ). 3. Toiminnan aikana tulee varmistaa, ettei asfalttijätteen murskauksesta tai murskeen levittämisestä maaperään aiheudu kohtuutonta melua, pölyhaittoja, ympäristön roskaantumista tai muuta haittaa ympäristölle. (JL 13, NaapL 17, YSL 52 ). 4. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta toiminta-alueella on oltava riittävästi imeytysmateriaalia. Vuotojen seurauksena ympäristöön päätyneet polttoaineet ja muut ympäristölle vaaralliset aineet on kerättävä välittömästi talteen ja toimitettava kyseisten jätteiden käsittelyä harjoittavaan laitokseen. (JL 13, YSL 16, 17 ja 52 ). 5. Kaikista työmaa-alueella tapahtuvista poikkeuksellisista vahinko- ja onnettomuustilanteista, joista saattaa aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa, on ilmoitettava viipymättä Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen ja Etelä- Karjalan pelastuslaitokselle. (YSL 62 ). 6. Toiminnan loputtua asfalttijätteen sijoittamisesta maaperään on laadittava yhteenvetoraportti, jossa esitetään tieto kenttärakenteiden parannukseen käytetyn jäteasfaltin määrästä (t) ja selvitys toteutuneesta kenttärakenteesta ja rakennepaksuudesta. Raportti tulee toimittaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa toiminnan lopettamisesta. (JL 118, YSL 52 ) 7. Mikäli kaikkea alueella varastoitua asfalttijätettä ei käytetä maaperän kenttärakenteiden parantamiseen, tulee ylimääräinen asfalttijäte poistaa alueelta. Ylimääräinen asfalttijäte sekä toiminnan aikana mahdollisesti syntynyt jätteensekainen maaaines tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen, jolla on jätelain 29 :ssä tarkoitettu lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä. (JL 29, YSL 52 ja 58 ).

7 7(11) 13. Päätöksen perustelut 8. Toiminnanharjoittajan tulee pyytää ympäristötoimelta tarkastusta siinä vaiheessa, kun jäteasfaltti on sijoitettu ja käsitelty lopulliseen sijoituspaikkaansa. (YSL 52, YSA 15 ) Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset: Hakemuksessa esitetyn toiminnan harjoittaminen ei aiheuta toiminnan sijaintipaikan huomioiden (YSL 11 ) ja lupamääräyksiä noudattamalla sellaisia ympäristönsuojelulain 49 mukaista terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille, jonka perusteella toiminta voitaisiin kieltää. Suunnittelualue sijaitsee Partalan osayleiskaavan osoittamalla teollisuusalueella, jolla ympäristö asettaa toiminnalle erityisiä vaatimuksia (TY). Vaikka alue sijaitsee 1. luokan pohjavesialueella, pohjaveden pilaantumisen vaara toiminnan vuoksi on hyvin pieni: jäteasfaltista ei liukene maaperään haitallisia aineita. Suunnitellusta toiminnasta ei myöskään aiheudu haitallisia vaikutuksia vesistöihin, alueella vallitseviin luonnonolosuhteisiin tai arvokkaisiin luontokohteisiin. Alueella harjoitettavasta toiminnasta ei aiheudu haittoja ihmisille tai yleiselle viihtyisyydelle. Edellä mainittujen seikkojen valossa ympäristöluvan myöntämiselle ei ole estettä. Ympäristönsuojelulain 59 :n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuus voidaan YSL:n 59 :n mukaan jättää kuitenkin vaatimatta muuta kuin kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat jätteen määrä, laatu ja muut seikat huomioon ottaen vähäiset. Koska suunniteltu toiminta on pienimuotoista ja koska asfalttijätettä on säilytetty suunnittelualueella jo usean vuoden ajan ilman ympäristölle haitallisia seuraamuksia, Energiapuu Oy:ltä ei edellytetä vakuuden asettamista. Lupaharkinnan yksilöidyt perusteet: Lupamääräys 1: Jätteen käsittelyä koskeva ympäristölupa voidaan rajoittaa koskemaan vain tietynlaisen jätteen hyödyntämistä tai käsittelyä, tässä jäteasfaltin hyödyntämistä (YSL 58 ).

8 8(11) Jätteen sijoituspaikka on valittava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantuminen voidaan ehkäistä (YSL 11 ). Asfalttijäte tulee sijoittaa suunnitelluille hyödyntämispaikoille vuoden 2015 loppuun mennessä, sillä muuten toiminnanharjoittajan täytyy maksaa jätteestä jäteverolain (1126/2010) 7 :n mukainen jätevero. Kyseisen veron joutuu maksamaan, jos jätettä säilytetään alueella kolme vuotta tai sitä pidempään (JäteveroL 7 ). Lupamääräys 2: Toiminta-aikoja rajoitetaan naapurikiinteistöihin kohdistuvien haittojen ehkäisemiseksi (NaapL 17 ). Toimintaajat ovat kuitenkin suhteellisen väljät, sillä suunnitelma-alue sijaitsee teollisuusalueella ja lähimmät vakituisessa käytössä olevat asunnot sijaitsevat noin kahden kilometrin päässä alueesta. Lupamääräys 3: Jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä tai muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Toiminnan aikana on huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä, mukaan lukien melua ja hajua taikka viihtyisyyden vähentymistä (JL 13 ). Toiminnasta ei saa koitua myöskään naapurikiinteistöille kohtuutonta ympäristörasitusta (NaapL 17 ). Ympäristön tilaa tulee tarkkailla aistinvaraisesti toiminnan haitattomuuden varmistamiseksi ja mahdollisten ympäristöhaittojen havaitsemiseksi (YSL 52 ). Lupamääräykset 4 ja 5: Toiminta-alue sijaitsee 1. luokan pohjavesialueella, joten imeytysmateriaalin säilyttäminen alueella on ensisijaisen tärkeää (YSL 16 ja 17 ). Toiminta-alueella on oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia, jotta mahdollisessa onnettomuustilanteessa voidaan estää polttoaineen leviäminen ympäristöön imeyttämällä se soveltuvaan materiaaliin. Toiminnasta ei saa aiheutua jätelain 13 :n tarkoittamaa ympäristön pilaantumisen vaaraa tai muuta haittaa ympäristölle tai ihmisille. Onnettomuuksista ja niistä aiheutuvista vaaratilanteista ja päästöistä ympäristöön on tiedotettava eteenpäin nopeasti mahdollisten jatkotoimenpiteiden harkinnan vuoksi. Riittävän nopea reagointi vaaratilanteisiin edellyttää valppautta ja jatkuvaa ympäristön tilan seurantaa toiminta-alueella (YSL 52 ja 62 ). Lupamääräys 6: Ympäristönsuojeluviranomaisella on oikeus saada säädösten ja ympäristölupamääräysten valvontaa varten tarpeelliset tiedot toiminnasta ja sen toteuttamisesta. Lupapäätöksessä annettu loppuraportointia koskeva määräys on annettu asianmukaisen valvonnan toteuttamiseksi (YSL 52 ). Lisäksi jätelain 118 :n mukaan jätteistä pitää pitää kirjaa, jos toiminta on ympäristöluvanvaraista. Toiminnanharjoittajan on myös syytä varmistaa, että tieto suoritetusta toiminnasta kulkeutuu myös kiinteistön seuraaville omistajille.

9 9(11) Lupamääräys 7: Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi (YSL 58 ). Toiminnasta mahdollisesti yli jäävä asfalttijäte ja maa-aines tulee jatkokäsitellä asianmukaisesti siihen soveltuvassa laitoksessa (JL 29 ). Tämä määräys liittyy toiminnan lopettamiseen ja toimintaalueen mahdollisesti tarvitsemaan jälkikunnostukseen (YSL 52 ). Määräys 8: Päätöksessä annettujen lupaehtojen toteuttaminen edellyttää käsittelyn loppumisen jälkeen tehtävää lopputarkastusta. 14. Päätöksen täytäntöönpano 15. Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä (YsL 198 ). Tämä päätös on voimassa määräajan. Lupa asfalttijätteen käyttämiseen maaperän kenttärakenteiden korjaamisessa ja vahvistamisessa on voimassa asti. 16. Ympäristölupamaksu 17. Muutoksenhaku Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristösuojeluviranomaisen taksan ( ) mukaisesti maksu ympäristölupapäätöksestä on 660. Jätteen laitos- ja ammattimainen käsittely 1920 Työmäärä merkittävästi keskimääräistä vähäisempi 50 % (5.1) -960 Ei kuulutusta lehdessä (5.8) Tähän ympäristölupapäätökseen ja päätökseen ympäristömaksusta saa kumpaankin hakea muutosta erikseen valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella: Se jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea Rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät Toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät Alueellinen ympäristökeskus ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Muu, asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

10 10(11) 18. Päätöksen tiedoksianto Päätös annetaan tiedoksi hakijalle ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 19. Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) Jätelaki (646/2011) Laki eräistä naapuruussuhteista (90/2000) Jäteverolaki 1126/2010 Lappeenrannan seudun ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ( ) 20. Liitteet Liite 1. Kartta alueesta Energiapuu

11 11(11) Liite 1: Kartta alueesta Energiapuu i t Kuva 1. Kartta asfalttijätteen sijoitusalueen sijainnista Lappeenrannassa. Kuva 2. Kartta asfalttijätteen sijoitusalueesta kiinteistöllä

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2011

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2011 1(14) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2011 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt 25.6.2012, on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen 29.6.2012.

4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt 25.6.2012, on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen 29.6.2012. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Antopäivä 53100 LAPPEENRANTA 19.12.2012 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1. Hakija: Parma Oy PL 76 03101

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta koskien sähkö-

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupa kiviaineksen kuivausta, murskausta ja seulontaa varten, Fjäder Group Oy, Parainen

Ympäristölupa kiviaineksen kuivausta, murskausta ja seulontaa varten, Fjäder Group Oy, Parainen Miljönämnden 105 11.06.2014 Ympäristölupa kiviaineksen kuivausta, murskausta ja seulontaa varten, Fjäder Group Oy, Parainen 1086/11.01.00/2014 Miljönämnden 105 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 635 26.09.2006 1 Ymp 8775-2006 (235) Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry Ympkaalk 635 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Akseli Kiinteistöpalvelut Oy

Ympäristölupahakemus / Akseli Kiinteistöpalvelut Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 601 12.09.2006 6 Ymp 8069-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Tiivistelmä: - Ympkaalk 601 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 806 30.11.2004 2 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 825 07.12.2004 3 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 846 14.12.2004 4 Ymp 9201-2004

Lisätiedot

ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi

ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi YMPÄRISTÖNSUOJELU YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 3.11.2014 RHE-13/2014 ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi KERTOELMAOSA: LUVAN HAKIJA: Tommi Vilminko Vilmingontie 555 86460 Alpua puh: 040 7156 967 e-mail: tommi.vilminko@netti.fi

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014 Ympäristöjaosto 49 19.05.2015 Ympäristölupa, soran murskaus, Morenia Oy 887/11.01.00/2014 YMPJAOST 49 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus soran murskaukselle siirrettävällä murskaamolla.

Lisätiedot