Ympäristölautakunta Ympäristölupa, Morenia Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölautakunta 24 31.03.2015. Ympäristölupa, Morenia Oy"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölupa, Morenia Oy YMP 24 Morenia Oy, Automaatiotie 1, OULUNSALO, hakee ympäristölupaa soran murskaukseen ja tuotteiden lastaamiseen varastointiin ja kuljetuksiin sekä asfaltin valmistukseen. Luvan hakemuksen peruste: Ympäristösuojelulain 28 :n 1 momentti sekä ympäristösuojeluasetuksen 1 :n kohta c, e, ja f (kivenlouhimo, murskaamo ja asfalttiasema). Toimivaltainen viranomainen Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 7a, b ja c kohdan mukaan kunnan ympäristöviranomainen ratkaisee kivenlouhimoa, murskaamoa ja asfalttiasemaa koskevan ympäristöluvan. Hyrynsalmen kunnan ympäristöviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Asian vireille tulo Hakemus on saapunut Hyrynsalmen kuntaan Hakemuksen vireille tulosta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla välisenä aikana. Lisäksi kuulutus on ollut Ylä-Kainuu lehdessä ja kunnan nettisivuilla. Rajanaapurit on kuultu. Kuulutusaikana lupahakemuksesta ei ole muistutettu. Kainuun ELY-keskus on ilmoittanut, ettei ympäristöluvan myöntämiselle ole estettä. 1. Kuvaus toiminnasta Soran murskaus ja tuotteiden lastaus, varastointi ja kuljetukset sekä asfaltin valmistus: Tässä haetaan olemassa olevan toiminnan lupamääräysten tarkistamista (YSL 55 3 mom). Alueelle voidaan tuoda ja välivarastoida puhtaita leikkausmaita n t/a jatkojalostusta sekä maisemointia varten. 2. Hakijan yhteystiedot: Morenia Oy Automaatiotie Oulunsalo Y-tunnus Yhteyshenkilö: Jari Pyykkönen,

2 Juntusrannantie 9, Suomussalmi puh Murskauspaikan yhteystiedot Louhevaaran sora-alue, Hyrynsalmen kunta, Oravivaaran kylä, Hyrynsalmen Valtionmaa Toimialatunnus: Kordinaatit yhtenäiskoordinaatistossa (YKJ) Itä Pohjoinen 4. Voimassa olevat ympäristölupa-, vesilupa- tai muut päätökset ja sopimukset Soranottoalueella on pitkä historia. Hyrynsalmen kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt viimeksi alueelle maa-ainesottoluvan Samanaikaisesti ei ole vireillä muita tätä hakemusta koskevan ympäristölupa-asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavia asioita. 5. Tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja ympäristöolosuhteista, sekä selvitys alueen kaavoitustilanteesta. Louhenvaaran maa-ainespaikka sijaitsee kokonaisuudessaan valtion maalla. Lähimpään yksityismaan rajaan on noin 50 m. Alueen läheisyydessä ei ole asuttuja rakennuksia. Alueella on maakuntakaava. Alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa. 6. Sijaintipaikan rajanaapurit sekä muut mahdolliset asianosaiset Ari Junttila, Lietekyläntie 25, Hyrynsalmi Martti Johannes Heikkinen, Snellmaninkatu 27 D 23, Helsinki Jyrki Pekka Heikkinen, Norkkokuja 4 B 20, Helsinki Eija Marja Heikkinen, Juhaninkatu 5, Hyvinkää Hyrynsalmen kunta, Pl 5, Hyrynsalmi 7. Yleiskuvaus toiminnasta Morenia Oy hakee toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa soran murskaukseen sekä välivarastointiin Hyrynsalmen Louhevaaran maa-ainesalueelle (Hyrynsalmen valtionmaa ). Alueella on ollut maa-aines ottamistoimintaa jo vuosikymmeniä, ja ottamisalue sijaitsee maa- ja metsätalousalueella. Lähimpään asuinrakennukseen on n. 1 km. Murskaus ei tule aiheuttamaan muutoksia pohjaveden valumaolosuhteisiin. Morenia

3 Oy:n tärkeimpänä toimintaperiaatteena on ympäristöä huomioonottava toiminta maa-ainesten hyödyntämisessä. Morenia Oy pyrkii käyttämään parasta mahdollista ja nykyaikaisinta kalustoa toiminnassaan ja vaatii myös samaa käytäntöä sopimusurakoitsijoilta. 8. Tuotteet ja tuotantomäärät Soramurske: arvioitu tuotanto t/vuosi max. tuotanto t/vuosi 9. Toiminnan ajankohta Murskaaminen: päivittäinen aika klo Murskaustoiminta tapahtuu noin kuukauden ajan vuosittain. Murskausajankohta vaihtelee vuosittain. 10. Tuotannossa käytettävät raaka-aineet ja polttoaineet, muut tuotannossa käytettävät aineet, niiden varastointi, säilytys ja kuulutus sekä vedenkäyttö. Toiminta-alueella tuotettava kiviaines t/vuosi, max t /vuosi Varastointipaikka: tuotantoalue Muualta tuotava kiviaines: 500 t/vuosi max 1000 t/vuosi Varastointipaikka: tuotantoalue Polttoöljy 10 t/vuosi max. 20 t/vuosi Varastointipaikka: tuotantoalue Öljyt: 0,2 t/vuosi max. 0,4 t/vuosi Varastointipaikka: tuotantoalue Voiteluaineet 0,03 t/vuosi, max 0,6 t/vuosi Varastointipaikka: tuotantoalue Räjähdysaineita ei varastoida. Alueella säilytetään murskeita tuotannon välisinä aikoina vaihtelevia määriä. Varastointiaika on alle vuoden. Tarvittaessa varastokasat kastellaan pölyämisen estämiseksi. Varastokasojen sijoittelulla voidaan vähentää melun leviämistä ympäristöön. 11. Liikenne ja liikennejärjestelyt Keskimääräinen laskennallinen liikennemäärä on noin 5 ajoneuvoa

4 vuorokaudessa. Murskaus- ja varastointialueelle rakennettavien murskepintaisten kulkuväylien pölyntorjunta hoidetaan tarvittaessa vesikastelulla. 12. Energian käyttö Sähkö otetaan aggrekaatista. 13. Tiedot päästöistä ilmaan sekä niiden puhdistamisesta. Hukkaset (sis.pöly) 0,0675 t/vuosi Typen oksidit 0,5625 t/vuosi Rikkioksidi 0,00675 t/vuosi Hiilidioksidi 37,57 Murskauksessa käytetään moderneja laitteita, jolloin pölyäminen on vähäistä. Pöly jää pääosin louhos- ja varastoalueelle. 14. Tiedot melusta ja tärinästä Toiminnassa syntyy melua ja pölyä. Alueella ei ole häiriintyviä kohteita. Murskaus toimii murskausjakson aikana kahdessa vuorossa arkisin Lastaus ja kuljetus tapahtuu arkipäivisin klo Kiviainekset kuljetetaan olemassa olevan tiestön kautta. 15. Tiedot maaperän, pohjavesien ja pintavesien suojelemiseksi tehtävistä toimista. Polttoaineet säilytetään kaksoisvaipallisissa säiliöissä. IBC-pakkauksissa tai suojakaukalolla varustetussa kontissa. Tankkauslaitteisto on varustettu ylitäytön estimillä ja ovat asianmukaisesti lukittavia. Siirrettävien murskauslaitosten polttoainesäiliöt sijaitsevat koneiden rakenteissa. 16. Tiedot syntyvistä jätteistä, niiden ominaisuuksista ja määrästä sekä käsitteistä Talousjäte: arvio 1 t/vuosi, 2 kpl 600 l:n säiliöitä Käsittely: Ympäristöviranomaisten ohjeistuksen mukaisesti 17. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) sekä ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen soveltamisesta Morenia Oy vaatii sopimusurakoitsijoilta parasta mahdollista kalustoa.

5 Päästöjä vähennetään koneiden ja laitteiden asianmukaisella huollolla ja kunnostuksella sekä huolehtimalla suojien ja koteloiden toimivuudesta. Melua voidaan vähentää varastokasojen sijoittelulla ja sijoittamalla murskaamo ottoalueen pohjalle. 18. Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön Lähin rakennus sijaitsee n. 600 m etäisyydellä toiminta-alueelta etelään. Toiminta-alue sijaitsee riittävän kaukana asutuksesta, joten Vna 800/2010 ja Vnp 993/1992 määriteltyjen melutasojen raja-arvot eivät ylity ko. etäisyydellä. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön ovat vähäiset. Toiminnasta ei synny päästöjä veteen. Murskausasemalla syntyy pölyä kuljetuksissa, murskauksessa sekä seulonnoissa. Murskausasema kuuluu tielaitoksen ympäristösuojelujulkaisun (TIEL ) mukaiseen luokkaan C. Luokituksen mukaisessa siirrettävässä asemassa pölyn haitallista leviämistä ympäristöön vähennetään tarvittaessa pölyn sidonnalla tai tuuli- sekä leviämisesteillä. Murskausaseman sekä varastoinnin pölypäästöt leviävät n. 300 metrin etäisyydelle (luokka C), jonka sisällä ei ole häiriintyviä kohteita. Pölyn leviäminen on arvioitu tielaitoksen julkaiseman "Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu 1999" -oppaan mukaan. Toiminta-alue ei sijaitse pohjavesialueella. Järjestämällä polttoaineiden käsittely asianmukaisesti ei toiminnalla vaaranneta alueen maaperää eikä läheisiä pintavesiä. Toimintajaksojen ulkopuolella alueella ei säilytetä polttoaineita. 19. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä sekä tiedot onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta Toiminnan merkittävin riski on konerikon, onnettomuuden tai ilkivallan aiheuttama polttoainevuoto maaperään, mahdolliset tulipalot ja työmaa-alueen liikenne. Myös korkean ottorintauksen sortumisriski on olemassa. Riskien hallitsemiseksi tuotantolaitosten ja kuljetuskaluston mukana kuljetetaan aina laitteiston koko huomioiden riittävä määrä polttoaineiden imeytysmateriaalia ja keräysvälineitä. Ottoa toteutetaan tarvittaessa rintausta porrastaen

6 luiskan sortuman estämiseksi. Tuotantoa suorittavalle urakoitsijalle laaditaan aina tuotantopaikkakohtainen ympäristö - ja laatusuunnitelma turvallisuusasiakirja, jossa annetaan tarkemmat ohjeet suojaustoimenpiteistä ja toimintaohjeista onnettomuuksien varalle. Ohjeistus käydään lävitse työmaan aloituskatselmuksessa. Työtapaturmien varalle urakoitsija varaa alueelle riittävät ensiapuvälineet. Kolmannelle osapuolelle aiheutuva riskin mahdollisuus estetään varoittamalla ja estämällä alueella asiaton liikkuminen. 20. Tiedot toiminnan käyttötarkkailusta, ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja niiden vaikutusten tarkkailusta sekä käytettävistä mittausmenetelmistä ja -laitteista, laskentamenetelmistä ja niiden laadunvarmistuksesta. Maa-ainesten otosta ja murskauksesta pidetään työmaapäiväkirjaa. Päiväkirjaan merkitään päivittäin tuotantomäärät sekä laitteiden huollot ja poikkeukselliset tapahtumat, kuten onnettomuudet. Kirjanpito on valvovien viranomaisten saatavilla tarvittaessa. Päästöjä ei mitata normaalitilanteissa, mutta päästöjen määrä pidetään hakemuksen mukaisena tarkkailemalla ja huoltamalla aseman laitteita päivittäin. Onnettomuustilanteessa otetaan välittömästi yhteys palo- ja pelastusviranomaiseen sekä alueellisen ympäristöviranomaiseen. Lisätietoja asiasta antaa kunnanrakennusmestari/ymp.siht. puh OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta myöntää Morenia Oy:lle, Automaatiotie 1, Oulunsalo toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan soran murskaukseen ja tuotteiden lastaukseen, varastointiin ja kuljetuksiin sekä asfaltin valmistukseen Hyrynsalmen kunnan Oravivaaran kylässä tilalla Hyrynsalmen Valtionmaa, , Louhevaaran sora-alue. Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyn mukaisesti ellei lupamääräyksissä toisin määrätä. Lupamääräykset Murskaus

7 1. Murskaustoiminta on sallittua hakemuksessa ilmoitettuna aikana klo maanantaista perjantaihin. Viikonloppuina, juhlapyhinä ja niiden aattoina ei murskausta saa tehdä (YsL 43 ). 2. Murskaustoiminta ei saa ylittää 45 db:n ekvivalenttista äänitasoa ALeg mitattuna lähimmän loma-asunnon, eikä 55 db:n ekvivalenttista äänitasoa (Aleg) mitattuna lähimpien asuntojen pihoista aikavälillä klo Murskaustoiminta ei saa ylittää 40 db:n ekvivalenttista äänitasoa (Aleg) mitattuna lähimmän loma-asunnon ei 50 db:n ekvivalenttista äänitasoa yöaikana klo Mikäli toiminnasta epäillään aiheutuvan meluhaittaa tulee toiminnanharjoittajan selvittää mittauksin äänitaso häiriintyvässä kohteessa. Mittauksen tekijällä tulee olla riittävä kokemus ja asiantuntemus melumittauksissa. Mittaustulokset tulee toimittaa kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle. Mikäli melutaso ylittää sallitun äänitason tulee välittömästi ryhtyä toimipaikalla melua rajoittaviin toimiin. (YsL 4, 43, YsA 30, VNp 993/ Pölyn leviämisen estämiseksi on käytettävä raaka-aineen vesikastelua. Murskauksen aiheuttama pölypitoisuus ei missään olosuhteissa saa nousta yli 0,3 mg/m³ mitattuna leijuvana pölynä kahden tunnin mittausjaksona lähimmän asutuksen pihasta (laskeuma). (YsL 43 ). 4. Alueella, jossa työkoneet liikkuvat on pölyäminen estettävä vesikastelulla. Pölynsidontaan ei saa käyttää ympäristölle haitallisia kemikaaleja (YsL 43 ). 5. Toiminta-aika, murskatun soran määrä (m³ tai tn) ja käytetyn polttoaineen määrä ja tyyppi sekä syntyneiden jätteiden määrä ja tyyppi sekä syntyneiden jätteiden määrä tyypeittäin ja toimituspaikoittain vuositasolla tulee raportoida Hyrynsalmen kunnan ympäristölautakunnalle toimintavuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä (YsL 46, JäteL 12 ). Asfalttiasema 6. Asfalttiaseman melua, pölyä tai hajua aiheuttava toiminto tulee sijoittaa vähintään 150 metrin etäisyydelle asumiseen tai loma-asumiseen käytettävästä rakennuksesta ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun tarkoitetusta piha-alueesta sekä muusta häiriölle alttiista kohteesta. Alle 150 metrin etäisyydellä näistä kohteista voidaan säilyttää kalustoa, varastoida ja jakaa polttonesteitä, öljyä ja muita kemikaaleja (VNa 846/2012, 5 ). 7. Toiminnan aiheuttamia pöly- ja hiukkaspäästöjä ja niiden

8 leviämistä tulee rajoittaa sijoittamalla päästölähteet ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaisesti sekä käyttämällä muita parasta käyttökelpoista tekniikkaa edustavia pöly- ja hiukkaspäästöjä vähentäviä menetelmiä. Muut pölyävät aineet kuin kiviaines on varastoitava ja niitä on säilytettävä suljetuissa säiliöissä tai pakkauksissa siten, että ne eivät pölyä eikä pölyä joudu ympäristöön. Alueiden kunnossapito tulee toteuttaa siten, että haitallinen pölyäminen voidaan tehokkaasti estää. (VNa 846/2012, 6 ). 8. Hajujen leviämisen estämiseksi hajulähteet tulee sijoittaa ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaisesti. Hajun leviämistä tulee torjua koteloinneilla ja katteilla tai käyttämällä muutoin hajuntorjunnan kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Asfalttikuormat tulee peittää välittömästi lastauksen jälkeen (VNa 846/2012, 7 ). 9. Melun leviämisen estämiseksi melulähteet on sijoitettava ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaisesti. Melua on lisäksi torjuttava koteloimalla, melua aiheuttavien laitteiden ja koneiden värähteleviä pintoja ja äänisäteilyä vaimentamalla taikka käyttämällä muutoin meluntorjunnan kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 10. Asfalttiaseman toiminta tulee järjestää siten, että toiminnasta ja siihen liittyvästä liikenteestä aiheutuva melu ei ylitä melulle alttiissa kohteissa klo välisenä aikana keskiäänitasoa (LAeg) 55 desibeliä eikä klo välisenä aikana keskiäänitasoa (LAeg) 50 desibeliä. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, luonnonsuojelualueilla, leirintäalueilla ja taajaman ulkopuolella olevilla virkistysalueilla toiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää klo välisenä aikana keskiäänitasoa (LAeg) 45 desibeliä eikä klo välisenä aikana keskiäänitasoa (LAeg) 40 desibeliä. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- ja laskentatulokseen lisätään 5 desibeliä ennen sen vertaamista raja-arvoon. Melutilanteen arvioinnissa tulee huomioida myös alueen muiden melulähteiden aiheuttama äänitaso. (VNa 846/2012, 9 ). 11. Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Hyrynsalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva vuosiraportti, josta käy ilmi tiedot toiminnan ja vaikutusten tarkkailusta ja seurannasta sekä tiedot: - tuotannosta ja raaka-aineista - toiminta-ajoista

9 - käytettyjen polttoaineiden laadusta ja kulutuksesta - laskennallisista tai mitatuista rikkidioksidin-, typenoksidin-, hiilidioksidin ja hiukkasten vuosipäästöstä ilmaan, päästöjen laskentatavoista sekä tulosten edustavuutta koskevasta arviosta - huoltotoimista ja ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä poikkeuksellisista tilanteista ja niiden johdosta tehdystä toimista. Lisäksi vuosiraportissa on oltava toiminnassa syntyneestä jätteestä tiedot. - jätteen määrä - jäteluettelon mukainen jätteen nimike ja kuvaus jätelajista sekä olennaiset tiedot jätteen ominaisuuksista ja koostumuksesta - vaarallisista jätteistä annetun VNa:n liitteen 3 mukaiset pääasialliset vaaraominaisuudet - toimitettaessa jäte muualle käsiteltäväksi, jätteen vastaanottaja ja kuljettajan nimi ja yhteystiedot sekä jätteen käsittelytapa. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa vuosiraportissa ilmoitettavista tiedoista. Kirjanpito on säilytettävä kuuden vuoden ajan ja pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Varastointi, kuljetukset ja muu toiminta 12. Murskeen kuljetukset on järjestettävä siten, että pölyn leviäminen ympäristöön mahdollisimman hyvin estetään (YsL 43 ). 13. Koneiden ja laitteiden öljyä ja voiteluaineita koskevia huoltoja toiminta-alueella ei saa tehdä eikä koneita ja laitteita saa toiminta-alueella pestä (YsL 43 ). 14. Polttoaineiden ja muiden kemikaalien käsittelyssä tulee noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta ympäristöhaittojen estämiseksi. Polttoaineet tulee varastoida kaksoisvaippasäiliöihin. Polttoaineidensäiliöiden ja tankkauspaikan alustan tulee olla suojattu tiiviiksi esim. maahan kaivetulla HPDE-kalvolla, jonka reunat on nostettu pohjaa ylemmäs. Suojauksen tulee ulottua vähintään 1.5 metriä säiliöiden ja tankkauspaikan ulkopuolelle. (YsL 43 ). 15. Toiminnoissa syntyvät jätteet, sosiaalitilojen jätevedet sekä mahdolliset käymäläjätteet tulee koota tiiviisiin astioihin. Vaaralliset jätteet on säilytettävä tiiviissä astioissa omina jakeinaan, sadevesiltä suojatussa paikassa esim. konteissa ja em. jätteet on asianmukaisesti merkittävä (YsL 45, JäteL 6, JA 6, VnP 659/1996). 16. Toimijan tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, johon merkitään tarvittavat tiedot vuosiraporttia varten (YsL 5 ).

10 17. Mikäli toiminnasta epäillään aiheutuvan meluhaittaa, tulee toiminnanharjoittajan selvittää mittauksin äänitaso häiriintyvässä kohteessa. Mittauksen tekijällä tulee olle riittävä kokemus ja asiantuntemus melumittauksista. Mittaustulokset tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli melu ylittää sallitun äänitason tulee välittömästi ryhtyä toimintapaikalla melua rajoittaviin toimiin (YsL 4, 43, YsA 30, VnP 003/1992). Häiriötilanteet 18. Häiriötilanteita varten tulee olla suunnitelma, jota kaikkien toimijoiden on häiriötilanteessa noudatettava. Suunnitelmassa tulee olla käsitelty ainakin seuraavat asiat: - liikenneonnettomuudet toiminta-alueella - kaluston ja muiden työvälineiden välillisesti aiheuttamat tapaturmat - ulkopuolisen joutuminen toiminta-alueelle - koneiden ja laitteiden poltto- ja voiteluaineiden vuodot Suunnitelma tulee esittää ympäristönsuojeluviranomaisen tarkastuksen yhteydessä. Toiminnan muutos ja lopettaminen 19. Toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta lopettamisesta tai toiminnan oleellisesta muuttumisesta on hyvissä ajoin ilmoitettava Hyrynsalmen kunnan ympäristölautakunnalle (YsL 81 ). 20. Luvan päätyttyä lupa-alueelta tulee poistaa kaikki rakennelmat ja jätteet sekä puhdistaa mahdollisesti pilaantunut maaperä (YsL 45, 75, 90 ). Päätöksen perustelut Lupaharkinnan perusteet Ympäristölautakunta, katsoo, että toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset, kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä. Luvan myöntämisen edellytykset Hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toteutettuna toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 42 :ssä esitetyt edellytykset luvan myöntämiselle. Hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toimien ei toiminnasta voida katsoa aiheutuvan terveydellistä haitta, maaperän ja pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolojen huononemista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella,

11 eikä kohtuutonta rasitusta maaperälle. Lupamääräysten perustelut Lupamääräykset on koottu kunkin toiminnan alle ottaen huomioon erilaisten toimintojen ympäristövaikutukset ja toimintojen raportointitarpeet. Lupamääräyksissä 2 ja 10 on annettu raja-arvot melutasolle, joka toiminnasta saa aiheutua ilman, että se aiheuttaisi kohtuutonta haittaa lähimmässä asuintalossa. Melutasorajat perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista. Melumittaukset ovat tarpeen, jotta saadaan selville laitoksen todellinen äänitaso silloin, kun epäillään äänitason ylittyvän. Mittaustulosten perusteella voidaan arvioida tarvetta lisätä meluntorjuntatoimia. Murskaus ja asfaltin valmistus aiheuttavat ympäristöön kuuluvaa ääntä. Toiminta-aikoja on tarpeen rajoittaa. (lupamääräykset 1,7,9). Lupamääräysten 3,4,7 ja 12 tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää toiminnan aiheuttamia pölyhaittoja. Lupamääräyksillä 13 ja 14 estetään maaperän ja pohjaveden pilaantuminen. Lupamääräys 17 melun mittaamiseksi on asetettu melutilanteen selvittämiseksi toiminnan aikana, koska meluselvityksen mukaan murskausmelu voi ylittää ohjearvot lähimmässä asuin-/lomakohteessa. Suunnitelma häiriötilanteiden varalle on tarpeen odottamattomia tilanteita varten ja suunnitelma tulee olla kaikkien toimijoiden tiedossa (lupamääräys 18). Toimijan tulee olla tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista. Tätä varten on asetettu lupamääräys 16 käyttöpäiväkirjan pitämisestä ja lupamääräysten 5, 11 ja 15 mukaiset raportointivelvoitteet. Luvan toiminta-ajan päätyttyä toiminta-alueen tulee olla siisti, eikä sinne saa jättää mitään jätteitä tai rakenteita maa-ainespohjaisia varastokasoja lukuun ottamatta. Maaperän puhtauden tulee täyttää saastuneelle maalle annetut raja-arvot. Päätöksen voimassaolo Tämä ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Toiminnanharjoittajan tulee kuitenkin esittää hakemus lupamääräysten tarkistamisesta varten mennessä. Mikäli laitoksen toiminta muuttuu

12 olennaisesti on laitoksen haettava uutta ympäristölupaa (YsL 55 ). Olennaisista toiminnan muutoksista on ilmoitettava välittömästi kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle, jolloin lupamääräyksiä voidaan muuttaa. Ympäristönsuojeluviranomainen voi muuttaa lupamääräyksiä, jos toiminnasta aiheutuva vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta tai jos toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulain tarkoittama kielletty seuraus tai jos parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan vähentää (YsL 58). Lupamääräystä ankaramman asetuksen tai säädöksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta on asetusta luvan estämättä noudatettava (YsL 56 ). Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki ja asetus (86/2000 ja 169/2000). Jätelaki ja -asetus (1646/2011 ja 179/2012). Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920). Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992). Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkauksesta ja merkitsemisestä (659/1995). Valtioneuvoston asetus asfalttiaseman ympäristönsuojeluvaatimuksista (846/2012). Käsittelymaksu Käsittelymaksu on yhteensä 1300,00, joka perustuu Hyrynsalmen kunnanvaltuuston taksapäätökseen (Kvalt ). Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätöksestä tiedottaminen Päätöksestä kuulutetaan Hyrynsalmen kunnan ilmoitustaululla ja ilmoitetaan Ylä-Kainuu lehdessä (YsL 54 ). Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi.

13

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta Tekninen lautakunta 5 26.03.2012 Makausmaan kallioalueen ympäristölupa Teknltk 5 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka Ympäristölautakunta 21 29.04.2015 Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka 1660/77.773/2015 YMPLA 21 Asia Luvan

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Sälpätien asfalttiaseman ympäristöluvan olennainen muuttaminen ja lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012.

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012. VESILAHDEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Antopäivä 16.10.2013 1 ASIA Kallion louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa olemassa olevan toiminnan olennaiseen muuttamiseen

Lisätiedot