Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä."

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen koskien kaupunginhallituksen puheenjohtajan osapäivätoimisuutta 497/01.018/2014 KAUPHALL Seloste Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää päivätyllä lä het teel lä joko valtuustoa, tai jos se johtosäännön mukaan on mahdollista, kaupunginhallitusta antamaan lausunnon Mat ti Ylitalon tekemän valituksen johdosta men nes sä. Kaupungin hallintosäännön kaupunginhallitusta ja kes kus hal lin toa koskevien määräysten 4 mukaan kau pun gin hal li tus antaa selityksen valtuuston puolesta valtuuston pää tök ses tä tehdystä valituksesta, jos kaupunginhallitus voi yh tyä valtuuston päätökseen. Valittaja katsoo, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kat ja Luojus on ollut esteellinen osallistumaan asian kä sit te lyyn. Esitystään valittaja perustelee kuntalain 52.1 sekä hal lin to lain momenttien säädöksillä, joissa sää de tään valtuutetun esteellisyydestä asian käsittelyyn. Valittaja pe rus te lee asiaa viitaten valtuuston pää tök seen kaupunginhallituksen jäsenten valitsemisesta vuo sik si , johon sisältyi Katja Luojuksen valinta kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtajaksi kyseiselle ajanjaksolle. Edel leen valittaja katsoo kaupunginhallituksen osa päivä toi mi se na toimivalle puheenjohtajalle maksettavan korvauksen ole van merkittävä aiemmin maksettuihin korvauksiin näh den. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä. Oheismateriaali - Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyynnön lähe te si vu Vt. kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätökseen ja an taa tästä syystä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kun nioit ta vas ti seuraavan lausunnon: Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää päivätyllä lä het teel lä joko valtuustoa, tai jos se johtosäännön mukaan on mahdollista, kaupunginhallitusta antamaan lausunnon Mat ti Ylitalon tekemän valituksen johdosta men nes sä. Valituksenalainen päätös koskee valtuuston päätöstä kaupungin uusien

2 johtosääntöjen hy väk sy mi sen yhteydessä tekemää päätöstä mahdollistaa kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtajan toimiminen osapäi vä toi mi se na (kaupungin hallintosäännön luottamushenkilöiden palk kioi ta koskevat määräykset 5). Hallintosäännön luottamushenkilöiden palkkioita koskevien mää räysten 5, jossa määrätään kaupunginhallituksen pu heen joh ta jan osapäivätoimisuudesta, kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi hoitaa teh tä vään sä osapäivätoimisesti, jolloin osapäivätoimisuus kestää ko ko kaupunginhallituksen toimikauden. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan osapäiväinen palkkio on kuukaudessa. Toimittaessa osapäiväisesti ei ole oikeutta vuosipalkkioon. Valittaja katsoo, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kat ja Luojus on ollut esteellinen osallistumaan asian kä sit te lyyn. Esitystään valittaja perustelee kuntalain 52 :n 1. mo men tin sekä hallintolain 28 :n momenttien sää dök sil lä, joissa säädetään valtuutetun esteellisyydestä asian kä sit te lyyn. Valittaja viittaa valtuuston pää tök seen kaupunginhallituksen jäsenten valitsemisesta vuosiksi , johon sisältyi Katja Luojuksen valinta kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtajaksi kyseiselle ajanjaksolle. Edel leen valittaja katsoo kaupunginhallituksen osa päivä toi mi se na toimivalle puheenjohtajalle maksettavan korvauksen ole van merkittävä aiemmin maksettuihin korvauksiin näh den. Kaupungin hallintosäännön valmistelussa lähdettiin siitä, ett ei vät luottamushenkilöt olisi asemastaan riippumatta es teel li siä asian käsittelyssä. Tämä lähtökohta perustui nä ke myk seen siitä, ettei johtosääntöuudistuksen tai uuden hal lin to sään nön hyväksymisen katsottu sisältävän yksittäisen vi ran hal ti jan tai luottamushenkilön kannalta erityisiä hen ki lö koh tai sia intressejä. Luottamushenkilöiden palkkioita koskevien määräysten osal ta tulee huomioida, että niissä määrätään kaikista kau pun gin luottamushenkilöille luottamustoimen hoitamisesta suo ri tet ta vis ta palkkioista ja korvauksista. Näin ollen va li tuk sen alai sen päätöksen ei tule katsoa kohdistuneen ai noas taan rajattuun joukkoon luottamushenkilöitä, vaan kau pun gin kaikille luottamushenkilöille eri luottamustehtävistä mak set ta viin palkkioihin, korvauksiin ja niiden perusteisiin. Hallintosäännön ja siihen sisältyvien luottamushenkilöiden palk kioi ta koskevien määräysten hyväksyminen vielä suo raan johda

3 kaupunginhallituksen puheenjohtajan osa päi vä toi mi suu teen, vaan päätös oli luonteeltaan yleinen ja osa päi vä toi mi suu den mahdollistava. Mikäli kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtaja haluaisi siirtyä osapäivätoimisuuteen, edel lyt täi si se luonteeltaan yleisen hallintosäännön hy väk sy mis tä koskevan päätöksen lisäksi erillistä asian toi meen pa noa koskevaa päätöstä, jossa päätettäisiin osa päivä toi mi suu den tarkemmista yksityiskohdista, kuten osa päi vä toi misuu den määrästä ja osapäivätoimisuuteen liittyvistä muista eduis ta (esimerkiksi lomaedut). Tällöin kyseessä voisi kat soa olevan luonteeltaan sellainen päätös, jossa hallintolain 28 :n esteellisyyttä koskevat säädökset kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtajana toimivan osalta täyttyisivät. Edelleen on huomioitava, että valtuuston hyväksymän hal lin to säännön määräykset ovat voimassa toistaiseksi. Tästä syys tä hyväksytty hallintosääntö ja sen luot ta mus hen ki löi den palkkioita koskevat määräykset eivät lähtökohtaisesti ra joi tu vain kuluvaan valtuustokauteen, vaan ne ovat voi mas sa kunnes valtuusto toisin päättää. Asiaan on pyydetty lausunto Suomen Kuntaliiton la ki yk si köl tä vastaanotetussa lausunnossa todetaan ylei se nä lähtökohtana olevan, ettei johtosäännön hyväksymistä tai muuttamista katsota sellaiseksi asiaksi, jossa yk sit täi sel lä viranhaltijalla tai luotta-mushenkilöllä olisi erityisiä hen ki lö koh tai sia intressejä. Näin ollen esteellisyyttäkään ei täl lai ses sa tilanteessa syntyisi. Edelleen lausunnossa kuitenkin to de taan, että esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi ja rat kai su kuuluvat hallintolain säännösten mukaan ensisijaisesti asian osai sel le itselleen. Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten Ylöjärven kau pun gin hal li tus katsoo, ettei Katja Luojus ole ollut esteellinen osal lis tu maan hallintosäännön käsittelyyn valtuuston ko kouk ses sa ja etteivät kuntalain 52 :n 1. momentin tai hal lin to lain 28 :n 2 ja 3 momenttien esteellisyyttä koskevat sää dök set tältä osin täyty. Tästä syystä kaupunginhallitus vaatii kun nioit ta vas ti Hämeenlinnan hallinto-oikeutta hylkäämään asias ta tehdyn valituksen. Päätös Keskustelun kuluessa Minna Sorsa teki Teuvo Hakasen kannattamana seuraavan ehdotuksen: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se antaa lausunnon asiassa: Valtuuston listalla päätettiin ensin henkilöistä ja seuraavaksi palkkioista. Kyseessä on kunnassa uusi järjestely ja toimintamallin muutos. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on ollut prosessin ajan valmistelemassa omaa osapäivätoimista palkkaansa, esim. sikäli,

4 että pohjana on käytetty hänen nykyisestä työtehtävästään saamaansa palkkaa. Valmisteluvaiheessa on keskusteltu palkkion lisäksi myös työtuntimäärästä (18 viikkotyötuntia) ja on käyty keskustelua loma-oikeudesta. Esittelytekstin mukaan tällöin hallintolain 28 pykälän mukaisesti esteellisyys täyttyy. Palkkiosäännössä ei muiden luottamushenkilöiden palkkioiden osalta ole vastaavaa keskustelua käyty. Suomen Kuntaliiton lakiosastolta on saatu puhelimitse keskenään ristiriitaisia kannanottoja, jonka vuoksi asian käsittely hallinto-oikeudessa on perusteltua. Koska oli tehty vt. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen kädennostolla siten, että ne, jotka kannattavat vt. kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Minna Sorsan ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Kallio, Lammi, Mustakallio-Sorvari, Teivaala, Virtanen) ja 6 ei-ääntä (Hakanen, Heiska, Kesseli, Sarvijärvi, Savio, Sorsa), joten puheenjohtaja totesi Sorsan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varajäsen Tiina Lammi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi I vpj. Pasi Kallio. Kaupunginvaltuuston I vpj. Tuomo Kaminen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo KAUPVALT Oheismateriaali - Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyynnön lähetesivu Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä. Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto antaa lausunnon asiassa: Valtuuston listalla päätettiin ensin henkilöistä ja seuraavaksi

5 palkkioista. Kyseessä on kunnassa uusi järjestely ja toimintamallin muutos. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on ollut prosessin ajan valmistelemassa omaa osapäivätoimista palkkaansa, esim sikäli, että pohjana on käytetty hänen nykyisestä työtehtävästään saamaansa palkkaa. Valmisteluvaiheessa on keskusteltu palkkion lisäksi myös työtuntimäärästä (18 viikkotyötuntia) ja on käyty keskustelua loma-oikeudesta. Esittelytekstin mukaan tällöin hallintolain 28 pykälän mukaisesti esteellisyys täyttyy. Palkkiosäännössä ei muiden luottamushenkilöiden palkkioiden osalta ole vastaavaa keskustelua käyty. Suomen Kuntaliiton lakiosastolta on saatu puhelimitse keskenään ristiriitaisia kannanottoja, jonka vuoksi asian käsittely hallinto-oikeudessa on perusteltua. Päätös Keskustelun kuluessa Mika Kotiranta ehdotti Leena Joensivun kannattamana, että kaupunginvaltuusto antaa asiassa seuraavan lausunnon: Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää päivätyllä lähetteellä joko valtuustoa, tai jos se johtosäännön mukaan on mahdollista, kaupunginhallitusta antamaan lausunnon Matti Ylitalon tekemän valituksen johdosta mennessä. Valituksenalainen päätös koskee valtuuston päätöstä kaupungin uusien johtosääntöjen hyväksymisen yhteydessä tekemää päätöstä mahdollistaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan toimiminen osapäivätoimisena (kaupungin hallintosäännön luottamushenkilöiden palkkioita koskevat määräykset 5). Hallintosäännön luottamushenkilöiden palkkioita koskevien määräysten 5, jossa määrätään kaupunginhallituksen puheenjohtajan osapäivätoimisuudesta, kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi hoitaa tehtäväänsä osapäivätoimisesti, jolloin osapäivätoimisuus kestää koko kaupunginhallituksen toimikauden. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan osapäiväinen palkkio on kuukaudessa. Toimittaessa osapäiväisesti ei ole oikeutta vuosipalkkioon. Valittaja katsoo, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus on ollut esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn. Esitystään valittaja perustelee kuntalain 52 :n 1. momentin sekä hallintolain 28 :n momenttien säädöksillä, joissa säädetään valtuutetun esteellisyydestä asian käsittelyyn. Valittaja viittaa valtuuston päätökseen kaupunginhallituksen

6 jäsenten valitsemisesta vuosiksi , johon sisältyi Katja Luojuksen valinta kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi kyseiselle ajanjaksolle. Edelleen valittaja katsoo kaupunginhallituksen osapäivätoimisena toimivalle puheenjohtajalle maksettavan korvauksen olevan merkittävä aiemmin maksettuihin korvauksiin nähden. Kaupungin hallintosäännön valmistelussa lähdettiin siitä, etteivät luottamushenkilöt olisi asemastaan riippumatta esteellisiä asian käsittelyssä. Tämä lähtökohta perustui näkemykseen siitä, ettei johtosääntöuudistuksen tai uuden hallintosäännön hyväksymisen katsottu sisältävän yksittäisen viranhaltijan tai luottamushenkilön kannalta erityisiä henkilökohtaisia intressejä. Luottamushenkilöiden palkkioita koskevien määräysten osalta tulee huomioida, että niissä määrätään kaikista kaupungin luottamushenkilöille luottamustoimen hoitamisesta suoritettavista palkkioista ja korvauksista. Näin ollen valituksenalaisen päätöksen ei tule katsoa kohdistuneen ainoastaan rajattuun joukkoon luottamushenkilöitä, vaan kaupungin kaikille luottamushenkilöille eri luottamustehtävistä maksettaviin palkkioihin, korvauksiin ja niiden perusteisiin. Hallintosäännön ja siihen sisältyvien luottamushenkilöiden palkkioita koskevien määräysten hyväksyminen ei vielä suoraan johda kaupunginhallituksen puheenjohtajan osapäivätoimisuuteen, vaan päätös oli luonteeltaan yleinen ja osapäivätoimisuuden mahdollistava. Mikäli kaupunginhallituksen puheenjohtaja haluaisi siirtyä osapäivätoimisuuteen, edellyttäisi se luonteeltaan yleisen hallintosäännön hyväksymistä koskevan päätöksen lisäksi erillistä asian toimeenpanoa koskevaa päätöstä, jossa päätettäisiin osapäivätoimisuuden tarkemmista yksityiskohdista, kuten osapäivätoimisuuden määrästä ja osapäivätoimisuuteen liittyvistä muista eduista (esimerkiksi lomaedut). Tällöin kyseessä voisi katsoa olevan luonteeltaan sellainen päätös, jossa hallintolain 28 :n esteellisyyttä koskevat säädökset kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimivan osalta täyttyisivät. Edelleen on huomioitava, että valtuuston hyväksymän hallintosäännön määräykset ovat voimassa toistaiseksi. Tästä syystä hyväksytty hallintosääntö ja sen luottamushenkilöiden palkkioita koskevat määräykset eivät lähtökohtaisesti rajoitu vain kuluvaan valtuustokauteen, vaan ne ovat voimassa kunnes valtuusto toisin päättää. Asiaan on pyydetty lausunto Suomen Kuntaliiton lakiyksiköltä vastaanotetussa lausunnossa todetaan yleisenä lähtökohtana olevan, ettei johtosäännön hyväksymistä tai

7 muuttamista katsota sellaiseksi asiaksi, jossa yksittäisellä viranhaltijalla tai luotta-mushenkilöllä olisi erityisiä henkilökohtaisia intressejä. Näin ollen esteellisyyttäkään ei tällaisessa tilanteessa syntyisi. Edelleen lausunnossa kuitenkin todetaan, että esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluvat hallintolain säännösten mukaan ensisijaisesti asianosaiselle itselleen. Suomen Kuntaliiton lakiosastolta on saatu puhelimitse keskenään ristiriitaisia kannanottoja, jonka vuoksi asian käsittely hallinto-oikeudessa on perusteltua. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee valtuutettu Mika Kotirannan ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 20 jaa-ääntä (Heiska, Hietaniemi, Hirsimäki, Johansson, Kytömäki, Lehtonen, Morikka, Mäki-Ventelä, Niemi, Ruuska, Saaristo, Sarvijärvi, Savio, Sorsa, Tahlo Jarmo, Teräväinen, Toivonen, Turunen, Törmälä, Ukonmäki) ja 31 ei-ääntä (Antila, Hämeenoja, Joensivu, Järvinen K., Järvinen O., Kallio, Kesseli, Kivimäki, Kotiranta, Koukeri, Lammi, Lamminen, Mankkinen, Mustakallio-Sorvari, Mäkinen, Nevala, Ojares, Pelkonen, Peltola S., Peltomäki, Salakari, Savela, Schali, Sippola, Tahlo Johanna, Taipale, Teivaala, Tienari, Törmä, Vilén, Virtanen), joten puheenjohtaja totesi Kotirannan ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus poistui kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varavaltuuttu Johanna Tahlo oli kokouksessa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo Valtuutettu Matti Ylitalo poistui kokouksesta ja varavaltuutettu Tuija Hirsimäki saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa klo Kaupunginvaltuusto piti neuvottelutauon tämän asian käsittelyn aikana klo

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys "Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen Koulutuslautakunta 60 11.06.2013 Koulutuslautakunta 87 05.11.2013 Keihäslahden koulun nimen muuttaminen 366/40.400/2013 KOULTK 60 Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014)

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) Maakuntahallitus 25 23.02.2015 Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) 20/10.02.00.01/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 AIKA 11.10.2010 klo 18:00-20:27 Laajennettu kaupunginhallitus 11.10.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot