Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginvaltuusto Aika 17:00-17:36. Käsitellyt asiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginvaltuusto Aika 17:00-17:36. Käsitellyt asiat"

Transkriptio

1 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginvaltuusto Aika 17:00-17:36 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Eroaminen varavaltuutetun tehtävästä 7 21 Sivistyslautakunnan täydennysvaali 8 22 Valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 23 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen 24 Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen 25 Ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 26 Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 27 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 28 Teknisen lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 29 Vapaa-aikalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 30 Asukaslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 31 Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 32 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen Valtuustoaloite Kurun terveysaseman yhtiöittämisestä Valtuustoaloite Räikän hiihtoladun pidentämiseksi Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 81

2 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Osallistujat eheyttämisohjelmaksi Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lamminen Jaana 17:00-17:36 Puheenjohtaja Lehtonen Merja 17:00-17:36 I vpj. Kotiranta Mika 17:00-17:36 II vpj. Saaristo Tomi 17:00-17:36 III vpj. Alanen Nina 17:00-17:36 Antila Veli-Matti 17:00-17:36 Haataja Peer 17:00-17:36 Hakanen Teuvo 17:00-17:36 Halttula Timo 17:00-17:36 Heiska Mauri 17:00-17:36 Hietaniemi Pekka 17:00-17:36 Itvola Terhi 17:00-17:36 Itäpää Auvo 17:00-17:36 Jukantupa Anna 17:00-17:36 Järvinen Kaija 17:00-17:36 Kaasalainen Jouni 17:00-17:36 Kesseli Rauno 17:00-17:36 Kiiskinen Jenni 17:00-17:36 Kiviniemi Petra 17:00-17:36 Koivisto Heidi 17:00-17:36 Kolehmainen Toni 17:00-17:36 Koskinen Riitta 17:00-17:36 Kytömäki Jussi 17:00-17:36 Kytömäki Outi 17:00-17:36 Landgren-Mäkkylä Tiina 17:00-17:36 Leppänen Aki 17:00-17:36 Luojus Katja 17:00-17:36 Mankkinen Leena 17:00-17:36 Mustakallio-Sorvari Minna 17:00-17:36 Mäki-Ventelä Markku 17:00-17:36 Nevala Yrjö 17:00-17:36 Ojares Juho 17:00-17:36 Pajunen Henrik 17:00-17:36 Pelkonen Erja 17:00-17:36 Peltola Seppo 17:00-17:36 Ruuska Hannu 17:00-17:36 Salakari Riikka 17:00-17:36 Sarvijärvi Minna 17:00-17:36 Savio Sami 17:00-17:36 Sippola Ossi 17:00-17:36 Sorsa Minna 17:00-17:36 Sorvanto Katariina 17:00-17:36 Tienari Tapani 17:00-17:36 Tiura Jaana 17:00-17:36 Toivonen Timo 17:00-17:36 Törmä Erkki 17:00-17:36 Virtanen Riitta 17:00-17:36 Kanto Juha 17:00-17:36 Lammi Tiina 17:00-17:36 Moisio Eija 17:00-17:36 Törmälä Leena 17:00-17:36 Muu Sorvanto Jarkko 17:00-17:36 Kaupunginjohtaja Pieviläinen Antti 17:00-17:36 Pöytäkirjanpitäjä

3 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Hursti Matti Liinavuori Juha Piiparinen Pauli Teronen Jussi Santalahti Anne Salin Oili 17:00-17:36 Sivistysjohtaja 17:00-17:36 Talousjohtaja 17:00-17:36 Elinvoimajohtaja 17:00-17:36 Vs. kehitysjohtaja 17:00-17:36 Terveys- ja so siaa li joh ta ja 17:00-17:36 Nuorisovaltuuston pu heen joh ta ja Allekirjoitukset Jaana Lamminen puheenjohtaja Antti Pieviläinen hallintopäällikkö Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Ylöjärvi Ylöjärvi Jouni Kaasalainen Rauno Kesseli Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin ylei sessä tietoverkossa ( kuntalain 140 :ssä sääde tyl lä tavalla. Todistaa Johdon sihteeri Hanna Isotalo

4 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / KAUPVALT Kaupunginvaltuuston kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on valtuutetuille toimitettu kuntalain ja val tuus ton työjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Pää tös valtai suu den edellytyksenä on, että saapuvilla on vähintään kak si kolmannesta valtuutetuista. Tämän kokouksen kokouskutsu on julkaistu osoitteessa ja lähetetty valtuutetuille Ko kouskut su ilman asialuetteloa on julkaistu Kurun Lehdes sä ja asialuetteloineen Ylöjärven Uutisissa. Kaupunginvaltuusto päättää mahdollisista esteistä. Puheen joh ta ja toteaa laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Suoritetun nimenhuudon jälkeen todettiin, että paikalla ovat kaikki valtuutetut lukuun ottamatta Arja Uu si kar ta noa, Riitta Viléniä, Risto Konttista ja Jarmo Tahloa. Uusikartanon tilalle kutsuttu Eija Moisio, Vilénin tilalle kutsut tu Tiina Lammi, Konttisen tilalle kutsuttu Juha Kan to ja Tahlon tilalle kutsuttu Leena Törmälä todettiin läs nä oleviksi, joten paikalla oli 51 valtuutettua tai va ra val tuu tettua eli valtuusto oli täysilukuinen. Tämän jälkeen puheenjohtaja Jaana Lamminen totesi kokouk sen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esi tys lis ta hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. ---

5 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta / KAUPVALT Kaupunginvaltuusto valitsee Jouni Kaasalaisen ja Rauno Kes se lin tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Hyväksyttiin.

6 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Eroaminen varavaltuutetun tehtävästä 287/ /2017, 605/ /2017 KAUPHALL Taku Nieminen on jättänyt eroanomuksen luot ta mus teh tävis tä henkilökohtaisista syistä. Nieminen on ollut Sosialidemokraattien 5. varavaltuutettu. Kuntalaki 70 Suostumus luottamustoimeen ja ero luot tamus toi mes ta --- Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntä mi ses tä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuus to myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Keskusvaalilautakunta määrää valtuuston puheenjohtajan pyyn nös tä uuden varavaltuutetun. Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Taku Niemiselle eron varavaltuutetun teh täväs tä. Hyväksyttiin. KAUPVALT Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto myöntää Taku Niemiselle eron va ra valtuu te tun tehtävästä. Hyväksyttiin.

7 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunnan täydennysvaali 287/ /2017 KAUPHALL Seloste Kuntalaki Sivistyslautakunnan jäsen Taku Nieminen on jättänyt eroano muk sen luottamustehtävistä henkilökohtaisista syistä. 71 Yleinen vaalikelpoisuus Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa si nä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luot ta mus toi meen toimitetaan; ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. 72 Vaalikelpoisuus valtuustoon Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kun nal lis hallin toa koskevia valvontatehtäviä; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnan hal li tuk sen tai lautakunnan tehtäväalueen joh ta vassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vas tuul lises sa tehtävässä; 3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve luk ses sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rin nas taa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan pal ve lukses sa olevaan henkilöön; 4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kun ta yhty män palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voi daan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan pal ve luk ses sa olevaan henkilöön. Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaa li kelpoi nen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin val tuu tet tu jen toimikausi alkaa.

8 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kun nan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai va liokun nan tehtäväalueella toimivan, kunnan mää räys vallas sa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toi mi eli men jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa teh tä väs sä tai siihen rinnastettavassa asemassa lii ke toi min taa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lau ta kun nas sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omi aan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovel le taan, mitä 73 :n 2 momentissa säädetään. Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin hen ki lö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lau ta kun taan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toi mielin ten kokoonpano Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas taavis sa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yh teis toi min nan toimielimissä lukuun ottamatta kun nan valtuus to ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä hintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Ylöjärven kaupungin hallintosääntö 94 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Sivistyslautakunnassa on yksitoista jäsentä ja jokaisella jäse nel lä on henkilökohtainen varajäsen.

9 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunnan tämänhetkinen kokoonpano pj. Haataja Peer KOK vpj. Kytömäki Jussi VIHR Itäpää Auvo SDP Nieminen Taku SDP Pelkonen Erja KOK Lammi Tiina KOK Kanto Juha KESK Törmälä Leena KESK Rikala Tiina VIHR Pajunen Henrik PS Jukantupa Anna VAS Lokka Eila KOK Mäki Harri István VIHR Laine Ville SDP Salminen Pirkko SDP Taipale Marko KOK Kotiranta Anniina KOK Parkkinen Timo KESK Ukonmäki Virpi KESK Kytömäki Outi VIHR Hirvonen Marko PS Koivula Mika VAS Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, et tä se päättää 1. myöntää Niemiselle eron sivistyslautakunnan jä se nyydes tä, 2. valita Niemisen tilalle jäsenen sivistyslau ta kun taan vuo den 2018 loppuun saakka ja 3. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kohta 2. kuuluu: KAUPVALT "valita Pirkko Salmisen Niemisen tilalle jäseneksi ja Jenni Mä ki sen hänen varajäsenekseen sivistyslautakuntaan vuoden 2018 loppuun saakka". Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto päättää 1. myöntää Niemiselle eron sivistyslautakunnan jä se nyydes tä, 2. valita Pirkko Salmisen Niemisen tilalle jäseneksi ja Jen ni Mäkisen hänen varajäsenekseen si vis tys lau takun taan vuoden 2018 loppuun saakka ja 3. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

10 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hyväksyttiin.

11 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valit se mi nen 287/ /2017 KAUPHALL /01.011/2016 KAUPHALL Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus 72 Vaalikelpoisuus valtuustoon Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa si nä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luot ta mus toi meen toimitetaan; ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kun nal lis hallin toa koskevia valvontatehtäviä; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnan hal li tuk sen tai lautakunnan tehtäväalueen joh ta vassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vas tuul lises sa tehtävässä; 3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve luk ses sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rin nas taa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan pal ve lukses sa olevaan henkilöön; 4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kun ta yhty män palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voi daan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan pal ve luk ses sa olevaan henkilöön.

12 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaa li kelpoi nen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin val tuu tet tu jen toimikausi alkaa. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kun nan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai va liokun nan tehtäväalueella toimivan, kunnan mää räys vallas sa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toi mi eli men jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa teh tä väs sä tai siihen rinnastettavassa asemassa lii ke toi min taa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lau ta kun nas sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omi aan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovel le taan, mitä 73 :n 2 momentissa säädetään. Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin hen ki lö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lau ta kun taan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas taavis sa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yh teis toi min nan toimielimissä lukuun ottamatta kun nan valtuus to ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä hintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Ylöjärven kaupungin hallintosääntö 52 Valtuuston vaalilautakunta Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toi mit ta mis ta varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on seit se män jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

13 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan pu heenjoh ta jan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, joll ei valtuusto toisin päätä. ehdotukseen sisältyy kunkin jäsenen ja varajäsenen su ku puo li ja henkilöä luottamustehtävään esittävä puolue. Lo pul li set ehdotukset valittavista jäsenistä, varajäsenistä se kä puheenjohtajistosta annetaan kaupunginvaltuuston kokouk ses sa. Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, et tä se päättää valita toimikaudekseen valtuuston suh teellis ten vaalien vaalilautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin hen ki lö koh tai sen varajäsenen sekä valita jäseniksi valituista lau ta kun nan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä to teaa, että oheiseen taulukkoon on kirjattu kunkin jäsenen ja va ra jä se nen sukupuoli ja henkilöä luottamustehtävään esit tä vä puolue puolueiden välisten paikkaneuvottelujen mu kai sel la tavalla. Lopulliset ehdotukset valittavista jäsenistä, va ra jä se nis tä sekä puheenjohtajistosta annetaan kau pun gin val tuus ton kokouksessa: pj. KESK mies vpj. KOK mies SDP nainen VIHR nainen PS mies VAS mies KD nainen Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus, että valinnat tehdään vuoden 2018 loppuun. KAUPVALT Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto päättää valita valtuuston suhteellisten vaa lien vaalilautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henki lö koh tai sen varajäsenen sekä valita jäseniksi valituista lau ta kun nan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuoden

14 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto loppuun asti sekä todeta, että oheiseen taulukkoon on kir jat tu kunkin jäsenen ja varajäsenen sukupuoli ja henkilöä luot ta mus teh tä vään esittävä puolue puolueiden välisten paik ka neu vot te lu jen mukaisella tavalla. Lopulliset eh do tukset valittavista jäsenistä, varajäsenistä sekä pu heen joh ta jistos ta annetaan kaupunginvaltuuston kokouksessa: pj. KESK mies vpj. KOK mies SDP nainen VIHR nainen PS mies VAS mies KD nainen Hyväksyttin. Valituiksi tulivat seuraavat: pj. Koskinen Riitta KESK vpj. Sippola Ossi KOK Mankkinen Leena SDP Lehtonen Merja VIHR Kolehmainen Toni PS Kesseli Rauno VAS Alanen Nina KD Hakanen Teuvo KESK Kotiranta Mika KOK Järvinen Kaija SDP Kytömäki Outi VIHR Pajunen Henrik PS Uusikartano Arja VAS Kaasalainen Jouni KD KAUPHALL Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle jä sen ten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja va ra puheen joh ta jan valitsemista valtuuston suhteellisten vaalien vaa li lau ta kun taan seuraavasti: pj. Koskinen Riitta KESK vpj. Sippola Ossi KOK Mankkinen Leena SDP Lehtonen Merja VIHR Kolehmainen Toni PS Kesseli Rauno VAS Alanen Nina KD Hakanen Teuvo KESK Kotiranta Mika KOK Järvinen Kaija SDP Kytömäki Outi VIHR Pajunen Henrik PS Uusikartano Arja VAS Kaasalainen Jouni KD Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kau pun ginval tuus tol le jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan

15 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ja varapuheenjohtajan valitsemista valtuuston suhteellisten vaa lien vaalilautakuntaan seuraavasti: pj. Koskinen Riitta KESK vpj. Sippola Ossi KOK Mankkinen Leena SDP Lehtonen Merja VIHR Kolehmainen Toni PS Kesseli Rauno VAS Alanen Nina KD Hakanen Teuvo KESK Kotiranta Mika KOK Järvinen Kaija SDP Kytömäki Outi VIHR Pajunen Henrik PS Uusikartano Arja VAS Kaasalainen Jouni KD KAUPVALT Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto päättää valita jäsenet ja varajäsenet se kä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valtuuston suhteel lis ten vaalien vaalilautakuntaan seuraa vas ti: pj. Koskinen Riitta KESK vpj. Sippola Ossi KOK Mankkinen Leena SDP Lehtonen Merja VIHR Kolehmainen Toni PS Kesseli Rauno VAS Alanen Nina KD Hakanen Teuvo KESK Kotiranta Mika KOK Järvinen Kaija SDP Kytömäki Outi VIHR Pajunen Henrik PS Uusikartano Arja VAS Kaasalainen Jouni KD Hyväksyttiin.

16 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen 287/ /2017 KAUPHALL /01.011/2016 KAUPHALL Kuntalaki 18 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeel li sen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuus ton toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja va ra pu heenjoh ta jat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnä olo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa. ehdotukseen sisältyy kunkin valittavan sukupuoli ja hen ki löä luottamustehtävään esittävä puolue. Lopulliset ehdo tuk set valinnoista annetaan kaupunginvaltuuston ko koukses sa. Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, et tä se valitsee kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä I, II ja III varapuheenjohtajan vuoden 2018 loppuun saakka eh dol li se na siten, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hal lin to sään nön 27 muutosta koskevan päätöksen, seuraa vas ti: Pj. SDP I vpj. VIHR II vpj. KOK III vpj. PS nainen nainen mies mies Hyväksyttiin. KAUPVALT

17 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginvaltuuston pu heenjoh ta jan sekä I, II ja III varapuheenjohtajan vuoden 2018 lop puun saakka ehdollisena siten, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön 27 muutosta koskevan pää tök sen, seuraavasti: Pj. SDP I vpj. VIHR II vpj. KOK III vpj. PS nainen nainen mies mies Hyväksyttiin. Valituiksi tulivat seuraavat: Pj. I vpj. II vpj. III vpj. Lamminen Jaana SDP Lehtonen Merja VIHR Kotiranta Mika KOK Saaristo Tomi PS Puheenjohtaja Seppo Peltola kutsui puheenjohtaja Jaana Lam mi sen jatkamaan kokouksen johtamista ja toivotti menes tys tä tehtävässä. KAUPHALL Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, et tä se valitsee kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä I, II ja III varapuheenjohtajan seuraavasti: Pj. I vpj. II vpj. III vpj. Lamminen Jaana SDP Lehtonen Merja VIHR Kotiranta Mika KOK Saaristo Tomi PS Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kau pun ginval tuus tol le, että se valitsee kaupunginvaltuuston pu heenjoh ta jan sekä I, II ja III varapuheenjohtajan seuraavasti: Pj. I vpj. II vpj. III vpj. Lamminen Jaana SDP Lehtonen Merja VIHR Kotiranta Mika KOK Saaristo Tomi PS

18 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KAUPVALT Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto päättää valita kaupunginvaltuuston puheen joh ta jan sekä I, II ja III varapuheenjohtajan seuraavasti: Pj. I vpj. II vpj. III vpj. Lamminen Jaana SDP Lehtonen Merja VIHR Kotiranta Mika KOK Saaristo Tomi PS Hyväksyttiin.

19 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/ /2017 KAUPHALL /01.011/2016 KAUPHALL Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus 72 Vaalikelpoisuus valtuustoon Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa si nä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luot ta mus toi meen toimitetaan; ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kun nal lis hallin toa koskevia valvontatehtäviä; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnan hal li tuk sen tai lautakunnan tehtäväalueen joh ta vassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vas tuul lises sa tehtävässä; 3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve luk ses sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rin nas taa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan pal ve lukses sa olevaan henkilöön; 4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kun ta yhty män palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voi daan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan pal ve luk ses sa olevaan henkilöön.

20 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaa li kelpoi nen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin val tuu tet tu jen toimikausi alkaa. Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaali kel poi nen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan pal ve luk ses sa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimi van, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai sää tiön palveluksessa; 3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esit te li jä nä tai muuten vastaa kunnanhallituksen kä sitel tä väk si tulevien asioiden valmistelusta; 4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toi mi eli men jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa teh tä väs sä tai siihen rinnastettavassa asemassa lii ke toi min taa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos ky sy myk ses sä on sellainen yhteisö, jolle kun nan hal li tuk ses sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huo leh ti van yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toi mi eli men puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kun nan halli tuk seen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhtei sön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vas taa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai sää tiön palveluksessa olevia henkilöitä. Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan mää räysval las sa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toi mi eli men jäseneen. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano

21 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas taavis sa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yh teis toi min nan toimielimissä lukuun ottamatta kun nan valtuus to ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä hintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Ylöjärven kaupungin hallintosääntö 85 Kaupunginhallituksen kokoonpano ja esittely Kaupunginhallituksessa on yksitoista jäsentä ja jokaisella hen ki lö koh tai nen varajäsen. ten keskuudesta kau pungin val tuus to valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ehdotukseen sisältyy kunkin jäsenen ja varajäsenen su ku puo li ja henkilöä luottamustehtävään esittävä puolue. Lo pul li set ehdotukset valittavista jäsenistä, varajäsenistä se kä puheenjohtajistosta annetaan kaupunginvaltuuston kokouk ses sa. Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, et tä se 1. valitsee kaupunginhallitukseen 11 jäsentä ja jokaiselle hen ki lö koh tai sen varajäsenen vuoden 2018 loppuun saak ka sekä valitsee jäseniksi valituista pu heen joh tajan ja varapuheenjohtajan sekä toteaa, että oheiseen tau luk koon on kirjattu kunkin jäsenen ja varajäsenen su ku puo li ja henkilöä luottamustehtävään esittävä puolue puolueiden välisten paikkaneuvottelujen mukaisella ta val la. Lopulliset ehdotukset valittavista jäsenistä, vara jä se nis tä sekä puheenjohtajistosta annetaan kau pungin val tuus ton kokouksessa: pj. KOK nainen vpj. SDP mies KOK mies KOK nainen SDP nainen KESK mies KESK nainen VIHR nainen VIHR mies KOK nainen SDP mies KOK mies KOK nainen SDP nainen KESK mies KESK nainen VIHR nainen VIHR mies

22 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VAS mies PS mies VAS nainen PS mies 2. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. Hyväksyttiin. KAUPVALT Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto 1. valitsee kaupunginhallitukseen 11 jäsentä ja jokaiselle hen ki lö koh tai sen varajäsenen vuoden 2018 loppuun saak ka sekä valitsee jäseniksi valituista pu heen joh tajan ja varapuheenjohtajan sekä toteaa, että oheiseen tau luk koon on kirjattu kunkin jäsenen ja varajäsenen su ku puo li ja henkilöä luottamustehtävään esittävä puolue puolueiden välisten paikkaneuvottelujen mukaisella ta val la. Lopulliset ehdotukset valittavista jäsenistä, va ra jä se nis tä sekä puheenjohtajistosta annetaan kau pun gin val tuus ton kokouksessa: pj. KOK nainen vpj. SDP mies KOK mies KOK nainen SDP nainen KESK mies KESK nainen VIHR nainen VIHR mies VAS mies PS mies KOK nainen SDP mies KOK mies KOK nainen SDP nainen KESK mies KESK nainen VIHR nainen VIHR mies VAS nainen PS mies 2. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. Hyväksyttiin. Valituiksi tulivat seuraavat: pj. Luojus Katja KOK Salakari Riikka KOK vpj. Peltola Seppo SDP Peltomäki Matti SDP Ojares Juho KOK Tienari Tapani KOK Landgren-Mäkkylä Tiina KOK Lammi Tiina KOK

23 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Virtanen Riitta SDP Mäki-Ventelä Markku KESK Sarvijärvi Minna KESK Sorsa Minna VIHR Halttula Timo VIHR Kesseli Rauno VAS Heiska Mauri PS Mankkinen Leena SDP Hakanen Teuvo KESK Koskinen Riitta KESK Kiiskinen Jenni VIHR Toivonen Timo VIHR Kiviniemi Petra VAS Pajunen Henrik PS KAUPHALL Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle 11 jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen sekä pu heenjoh ta jan ja varapuheenjohtajan valitsemista kau pun gin hal lituk seen seuraavasti: pj. Luojus Katja KOK Salakari Riikka KOK vpj. Peltola Seppo SDP Peltomäki Matti SDP Ojares Juho KOK Tienari Tapani KOK Landgren-Mäkkylä Tiina KOK Lammi Tiina KOK Virtanen Riitta SDP Mankkinen Leena SDP Mäki-Ventelä Markku KESK Hakanen Teuvo KESK Sarvijärvi Minna KESK Koskinen Riitta KESK Sorsa Minna VIHR Kiiskinen Jenni VIHR Halttula Timo VIHR Toivonen Timo VIHR Kesseli Rauno VAS Kiviniemi Petra VAS Heiska Mauri PS Pajunen Henrik PS Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kau pun ginval tuus tol le 11 jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemista kaupun gin hal li tuk seen seuraavasti: pj. Luojus Katja KOK vpj. Peltola Seppo SDP Ojares Juho KOK Landgren-Mäkkylä Tiina KOK Virtanen Riitta SDP Mäki-Ventelä Markku KESK Sarvijärvi Minna KESK Sorsa Minna VIHR Halttula Timo VIHR Kesseli Rauno VAS Heiska Mauri PS Salakari Riikka KOK Peltomäki Matti SDP Tienari Tapani KOK Lammi Tiina KOK Mankkinen Leena SDP Hakanen Teuvo KESK Koskinen Riitta KESK Kiiskinen Jenni VIHR Toivonen Timo VIHR Kiviniemi Petra VAS Pajunen Henrik PS

24 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KAUPVALT Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto päättää valita 11 jäsentä ja hen ki lö kohtais ta varajäsentä sekä puheenjohtajan ja va ra pu heen joh tajan kaupunginhallitukseen seuraavasti: pj. Luojus Katja KOK vpj. Peltola Seppo SDP Ojares Juho KOK Landgren-Mäkkylä Tiina KOK Virtanen Riitta SDP Mäki-Ventelä Markku KESK Sarvijärvi Minna KESK Sorsa Minna VIHR Halttula Timo VIHR Kesseli Rauno VAS Heiska Mauri PS Salakari Riikka KOK Peltomäki Matti SDP Tienari Tapani KOK Lammi Tiina KOK Mankkinen Leena SDP Hakanen Teuvo KESK Koskinen Riitta KESK Kiiskinen Jenni VIHR Toivonen Timo VIHR Kiviniemi Petra VAS Pajunen Henrik PS Hyväksyttiin sillä muutoksella, että Seppo Peltolan va ra jäse nek si valittiin Yrjö Nevala.

25 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/ /2017 KAUPHALL /01.011/2016 KAUPHALL Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus 72 Vaalikelpoisuus valtuustoon Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa si nä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luot ta mus toi meen toimitetaan; ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kun nal lis hallin toa koskevia valvontatehtäviä; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnan hal li tuk sen tai lautakunnan tehtäväalueen joh ta vassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vas tuul lises sa tehtävässä; 3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve luk ses sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rin nas taa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan pal ve lukses sa olevaan henkilöön; 4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kun ta yhty män palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voi daan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan pal ve luk ses sa olevaan henkilöön.

26 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaa li kelpoi nen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin val tuu tet tu jen toimikausi alkaa. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kun nan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai va liokun nan tehtäväalueella toimivan, kunnan mää räys vallas sa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toi mi eli men jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa teh tä väs sä tai siihen rinnastettavassa asemassa lii ke toi min taa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lau ta kun nas sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omi aan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovel le taan, mitä 73 :n 2 momentissa säädetään. Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin hen ki lö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lau ta kun taan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas taavis sa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yh teis toi min nan toimielimissä lukuun ottamatta kun nan valtuus to ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä hintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Ylöjärven kaupungin hallintosääntö Ympäristölautakunta 142 Lautakunnan kokoonpano ja esittely Kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntaan yksitoista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikauttaan

27 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto vas taa vak si ajaksi sekä nimeää jäseniksi valituista pu heenjoh ta jan ja varapuheenjohtajan. ehdotukseen sisältyy kunkin jäsenen ja varajäsenen su ku puo li ja henkilöä luottamustehtävään esittävä puolue. Lo pul li set ehdotukset valittavista jäsenistä, varajäsenistä se kä puheenjohtajistosta annetaan kaupunginvaltuuston kokouk ses sa. Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, et tä se valitsee ympäristölautakuntaan 11 jäsentä ja jo kaisel le henkilökohtaisen varajäsenen vuoden 2018 loppuun saak ka sekä valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta jan sekä toteaa, että oheiseen taulukkoon on kirjattu kunkin jäsenen ja varajäsenen sukupuoli ja henki löä luottamustehtävään esittävä puolue puolueiden välisten paik ka neu vot te lu jen mukaisella tavalla. Lopulliset eh do tuk set valittavista jäsenistä, varajäsenistä sekä puheen joh ta jis tos ta annetaan kaupunginvaltuuston kokouksessa: pj. KESK mies vpj. VAS mies SDP nainen SDP nainen KESK nainen KOK mies KOK nainen PS mies PS mies VIHR nainen VIHR mies KESK mies VAS nainen SDP nainen SDP nainen KESK nainen KOK mies KOK mies PS nainen PS mies VIHR mies VIHR nainen Hyväksyttiin. KAUPVALT Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto valitsee ympäristölautakuntaan 11 jäsen tä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen vuoden 2018 loppuun saakka sekä valitsee jäseniksi valituista puheen joh ta jan ja varapuheenjohtajan sekä toteaa, että oheiseen taulukkoon on kirjattu kunkin jäsenen ja varajäsenen

28 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto su ku puo li ja henkilöä luottamustehtävään esittävä puolue puo luei den välisten paikkaneuvottelujen mukaisella tavalla. Lo pul li set ehdotukset valittavista jäsenistä, varajäsenistä se kä puheenjohtajistosta annetaan kaupunginvaltuuston kokouk ses sa: pj. KESK mies vpj. VAS mies SDP nainen SDP nainen KESK nainen KOK mies KOK nainen PS mies PS mies VIHR nainen VIHR mies KESK mies VAS nainen SDP nainen SDP nainen KESK nainen KOK mies KOK mies PS nainen PS mies VIHR mies VIHR nainen Hyväksyttiin. Valituiksi tulivat seuraavat: pj. Hietaniemi Pekka KESK vpj. Kesseli Rauno VAS Mäkinen Minna SDP Havasalo Sini SDP Friimäki Susanna KESK Teivaala Antti KOK Vesaranta Heli KOK Koski Panu PS Ruuska Hannu PS Kuusinen Päivi VIHR Järvenpää Timo VIHR Keinänen Ari KESK Torvinen Pia VAS Mankkinen Leena SDP Koukeri Heli SDP Porola Sanna KESK Blom Jarmo KOK Pirttijoki Antti KOK Siikaniva Riitta PS Koponen Teemu PS Kytömäki Jussi VIHR Husso Soili VIHR KAUPHALL Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle 11 jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen sekä pu heenjoh ta jan ja varapuheenjohtajan valitsemista ym pä ris tö lau takun taan seuraavasti: pj. Hietaniemi Pekka KESK vpj. Kesseli Rauno VAS Mäkinen Minna SDP Keinänen Ari KESK Torvinen Pia VAS Mankkinen Leena SDP

29 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Havasalo Sini SDP Friimäki Susanna KESK Teivaala Antti KOK Vesaranta Heli KOK Koski Panu PS Ruuska Hannu PS Kuusinen Päivi VIHR Järvenpää Timo VIHR Koukeri Heli SDP Porola Sanna KESK Blom Jarmo KOK Pirttijoki Antti KOK Siikaniva Riitta PS Koponen Teemu PS Kytömäki Jussi VIHR Husso Soili VIHR Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kau pun ginval tuus tol le 11 jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemista ympä ris tö lau ta kun taan seuraavasti: pj. Hietaniemi Pekka KESK vpj. Kesseli Rauno VAS Mäkinen Minna SDP Havasalo Sini SDP Friimäki Susanna KESK Teivaala Antti KOK Vesaranta Heli KOK Koski Panu PS Ruuska Hannu PS Kuusinen Päivi VIHR Järvenpää Timo VIHR Keinänen Ari KESK Torvinen Pia VAS Mankkinen Leena SDP Koukeri Heli SDP Porola Sanna KESK Blom Jarmo KOK Pirttijoki Antti KOK Siikaniva Riitta PS Koponen Teemu PS Kytömäki Jussi VIHR Husso Soili VIHR KAUPVALT Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto päättää valita 11 jäsentä ja hen ki lö kohtais ta varajäsentä sekä puheenjohtajan ja va ra pu heen joh tajan ympäristölautakuntaan seuraavasti: pj. Hietaniemi Pekka KESK vpj. Kesseli Rauno VAS Mäkinen Minna SDP Havasalo Sini SDP Friimäki Susanna KESK Teivaala Antti KOK Vesaranta Heli KOK Koski Panu PS Ruuska Hannu PS Kuusinen Päivi VIHR Järvenpää Timo VIHR Keinänen Ari KESK Torvinen Pia VAS Mankkinen Leena SDP Koukeri Heli SDP Porola Sanna KESK Blom Jarmo KOK Pirttijoki Antti KOK Siikaniva Riitta PS Koponen Teemu PS Kytömäki Jussi VIHR Husso Soili VIHR

30 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hyväksyttiin sillä muutoksella, että Päivi Kuusisen va ra jä senek si valittiin Hannu Raittinen.

31 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/ /2017 KAUPHALL /01.011/2016 KAUPHALL Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus 72 Vaalikelpoisuus valtuustoon Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa si nä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luot ta mus toi meen toimitetaan; ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kun nal lis hallin toa koskevia valvontatehtäviä; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnan hal li tuk sen tai lautakunnan tehtäväalueen joh ta vassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vas tuul lises sa tehtävässä; 3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve luk ses sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rin nas taa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan pal ve lukses sa olevaan henkilöön; 4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kun ta yhty män palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voi daan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan pal ve luk ses sa olevaan henkilöön.

32 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaa li kelpoi nen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin val tuu tet tu jen toimikausi alkaa. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kun nan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai va liokun nan tehtäväalueella toimivan, kunnan mää räys vallas sa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toi mi eli men jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa teh tä väs sä tai siihen rinnastettavassa asemassa lii ke toi min taa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lau ta kun nas sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omi aan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovel le taan, mitä 73 :n 2 momentissa säädetään. Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin hen ki lö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lau ta kun taan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas taavis sa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yh teis toi min nan toimielimissä lukuun ottamatta kun nan valtuus to ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä hintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Ylöjärven kaupungin hallintosääntö 94 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Sivistyslautakunnassa on yksitoista jäsentä ja jokaisella jäse nel lä on henkilökohtainen varajäsen.

33 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuntalain 33 :n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaa va toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheen joh ta jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Pu heen joh ta ja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali toi mi tuk ses sa, jollei valtuusto ole päättänyt pu heen joh ta jamal lis ta. ehdotukseen sisältyy kunkin jäsenen ja varajäsenen su ku puo li ja henkilöä luottamustehtävään esittävä puolue. Lo pul li set ehdotukset valittavista jäsenistä, varajäsenistä se kä puheenjohtajistosta annetaan kaupunginvaltuuston kokouk ses sa. Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, et tä se päättää 1. että sivistyslautakunnalla on puheenjohtaja ja va ra puheen joh ta ja ja 2. valita sivistyslautakuntaan 11 jäsentä ja jokaiselle henki lö koh tai sen varajäsenen vuoden 2018 loppuun saakka sekä valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta jan sekä toteaa, että oheiseen tau lukkoon on kirjattu kunkin jäsenen ja varajäsenen su kupuo li ja henkilöä luottamustehtävään esittävä puolue puo luei den välisten paikkaneuvottelujen mukaisella taval la. Lopulliset ehdotukset valittavista jäsenistä, va rajä se nis tä sekä puheenjohtajistosta annetaan kau pungin val tuus ton kokouksessa: pj. KOK mies vpj. VIHR mies SDP mies SDP nainen KOK nainen KOK nainen KESK mies KESK nainen VIHR nainen PS mies VAS nainen KOK nainen VIHR mies SDP mies SDP nainen KOK mies KOK nainen KESK mies KESK nainen VIHR nainen PS mies VAS mies Hyväksyttiin.

34 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KAUPVALT Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto päättää 1. että sivistyslautakunnalla on puheenjohtaja ja va ra puheen joh ta ja ja 2. valita sivistyslautakuntaan 11 jäsentä ja jokaiselle henki lö koh tai sen varajäsenen vuoden 2018 loppuun saakka sekä valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta jan sekä toteaa, että oheiseen tau lukkoon on kirjattu kunkin jäsenen ja varajäsenen su kupuo li ja henkilöä luottamustehtävään esittävä puolue puo luei den välisten paikkaneuvottelujen mukaisella taval la. Lopulliset ehdotukset valittavista jäsenistä, va rajä se nis tä sekä puheenjohtajistosta annetaan kau pungin val tuus ton kokouksessa: pj. KOK mies vpj. VIHR mies SDP mies SDP nainen KOK nainen KOK nainen KESK mies KESK nainen VIHR nainen PS mies VAS nainen KOK nainen VIHR mies SDP mies SDP nainen KOK mies KOK nainen KESK mies KESK nainen VIHR nainen PS mies VAS mies Hyväksyttiin. Valituiksi tulivat seuraavat: pj. Haataja Peer KOK vpj. Kytömäki Jussi VIHR Itäpää Auvo SDP Nieminen Taku SDP Pelkonen Erja KOK Lammi Tiina KOK Kanto Juha KESK Törmälä Leena KESK Rikala Tiina VIHR Pajunen Henrik PS Jukantupa Anna VAS Lokka Eila KOK Mäki Harri István VIHR Laine Ville SDP Salminen Pirkko SDP Taipale Marko KOK Kotiranta Anniina KOK Parkkinen Timo KESK Ukonmäki Virpi KESK Kytömäki Outi VIHR Hirvonen Marko PS Koivula Mika VAS

35 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KAUPHALL Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle 11 jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen sekä pu heenjoh ta jan ja varapuheenjohtajan valitsemista si vis tys lau takun taan seuraavasti: pj. Haataja Peer KOK vpj. Kytömäki Jussi VIHR Itäpää Auvo SDP SDP Pelkonen Erja KOK Lammi Tiina KOK Kanto Juha KESK Törmälä Leena KESK Rikala Tiina VIHR Pajunen Henrik PS Jukantupa Anna VAS Lokka Eila KOK Mäki Harri István VIHR Laine Ville SDP Salminen Pirkko SDP Taipale Marko KOK Kotiranta Anniina KOK Parkkinen Timo KESK Ukonmäki Virpi KESK Kytömäki Outi VIHR Hirvonen Marko PS Koivula Mika VAS Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kau pun ginval tuus tol le 11 jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemista si vistys lau ta kun taan seuraavasti: pj. Haataja Peer KOK vpj. Kytömäki Jussi VIHR Itäpää Auvo SDP Salminen Pirkko SDP Pelkonen Erja KOK Lammi Tiina KOK Kanto Juha KESK Törmälä Leena KESK Rikala Tiina VIHR Pajunen Henrik PS Jukantupa Anna VAS Lokka Eila KOK Mäki Harri István VIHR Laine Ville SDP Jenni Mäkinen SDP Taipale Marko KOK Kotiranta Anniina KOK Parkkinen Timo KESK Ukonmäki Virpi KESK Kytömäki Outi VIHR Hirvonen Marko PS Koivula Mika VAS KAUPVALT Markku Mäki-Ventelä poistui kokouksesta es teel li senä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

36 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto päättää valita 11 jäsentä ja hen ki lö kohtais ta varajäsentä sekä puheenjohtajan ja va ra pu heen joh tajan sivistyslautakuntaan seuraavasti: pj. Haataja Peer KOK vpj. Kytömäki Jussi VIHR Itäpää Auvo SDP Salminen Pirkko SDP Pelkonen Erja KOK Lammi Tiina KOK Kanto Juha KESK Törmälä Leena KESK Rikala Tiina VIHR Pajunen Henrik PS Jukantupa Anna VAS Lokka Eila KOK Mäki Harri István VIHR Laine Ville SDP Mäkinen Jenni SDP Taipale Marko KOK Kotiranta Anniina KOK Parkkinen Timo KESK Ukonmäki Virpi KESK Kytömäki Outi VIHR Hirvonen Marko PS Koivula Mika VAS Hyväksyttiin.

37 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/ /2017 KAUPHALL /01.011/2016 KAUPHALL Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus 72 Vaalikelpoisuus valtuustoon Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa si nä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luot ta mus toi meen toimitetaan; ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kun nal lis hallin toa koskevia valvontatehtäviä; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnan hal li tuk sen tai lautakunnan tehtäväalueen joh ta vassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vas tuul lises sa tehtävässä; 3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve luk ses sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rin nas taa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan pal ve lukses sa olevaan henkilöön; 4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kun ta yhty män palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voi daan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan pal ve luk ses sa olevaan henkilöön.

38 Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaa li kelpoi nen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin val tuu tet tu jen toimikausi alkaa. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kun nan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai va liokun nan tehtäväalueella toimivan, kunnan mää räys vallas sa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toi mi eli men jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa teh tä väs sä tai siihen rinnastettavassa asemassa lii ke toi min taa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lau ta kun nas sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omi aan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovel le taan, mitä 73 :n 2 momentissa säädetään. Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin hen ki lö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lau ta kun taan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas taavis sa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yh teis toi min nan toimielimissä lukuun ottamatta kun nan valtuus to ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä hintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Ylöjärven kaupungin hallintosääntö 119 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Perusturvalautakunnassa on yksitoista jäsentä ja jokaisella jä se nel lä on henkilökohtainen varajäsen.

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 59 19.02.2018 Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 59 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 165 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 53 19.02.2018 Teknisen lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 53 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 163 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 61 19.02.2018 Asukaslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 61 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 168 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Kaupunginvaltuusto 27 12.03.2018 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 60 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 60 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 167 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 58 19.02.2018 Ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 58 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 164 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali

Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Kaupunginvaltuusto 27 12.03.2018 Kaupunginhallitus 373 17.12.2018 Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali 287/00.00.01/2017

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 57 19.02.2018 Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 57 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 162 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 63 19.02.2018 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 63 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 170 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 62 19.02.2018 Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 62 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 169 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Aika 17:00 18:55. Käsitellyt asiat

Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Aika 17:00 18:55. Käsitellyt asiat Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginvaltuusto 05.06.2017 Aika 17:00 18:55 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / 5.6.2017 5 62 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Aika 15:00 18:06. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Aika 15:00 18:06. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 10/2017 1 Kaupunginhallitus 29.05.2017 Aika 15:00 18:06 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 277 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003138 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 274 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003135 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 260 Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 271 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003131 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 1 (5) 596 V 7.6.2017, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003131 T 00 00 02 Päätös esitti kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 261 Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 20 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002999 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 262 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002990 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 268 Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003127 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) Julkaisupäivä 13.6.2019 Ylöjärven kaupungin kuntalain (410/2015) 84 :n mukainen sidonnaisuusrekisteri Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 15 V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003127 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 258 n vaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002995 T 00 00 02 Päätös päätti asettaa toimikaudekseen kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 8 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 18 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002997 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (5) 13 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002990 T 00 00 02 Päätösehdotus päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 1 (6) 588 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätös esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 267 Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003002 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 21 V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003132 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (7) 259 Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) Julkaisupäivä 20.11.2018 Ylöjärven kaupungin kuntalain (410/2015) 84 :n mukainen sidonnaisuusrekisteri Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 1 / 1 1978/2017 00.00.01.00 7 Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 272 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003132 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017 Kaupunginhallitus 269 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 10 05.06.2017 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/00.00.01.00/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 269 Valmistelija: kansliapäällikkö Irma Nieminen,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 1 Valtuusto LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 2017-2020 Valtuuston on valittava henkilöt kunnallisiin ja eräisiin valtiollisiin luottamustoimiin. HALLITUS Valtuusto valitsee hallitukseen yhdeksän jäsentä

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) Julkaisupäivä 26.10.2017 Ylöjärven kaupungin kuntalain (410/2015) 84 :n mukainen sidonnaisuusrekisteri Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 25 V 7.6.2017, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003137 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 52 20.02.2017 Kaupunginvaltuusto 20 06.03.2017 Hallintosäännön päivitykset 1.6.2017 lukien / hallintomenettelyä koskevat määräykset, valtuuston työjärjestys, kaupunginhallitus ja keskushallinto,

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto..06 Sivu / /06 00.00.0.00 Kaupunginhallitus 75 5..06 Valtuutetun, kaupunginhallituksen jäsenen, kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenen ja kaupunginhallituksen tila- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.03.2014 Sivu 1 / 1 5446/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 69 10.3.2014 29 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 Jouni Majuri, puh.

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus

Kuntayhtymän hallitus Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 129 11.9.2017 7 334/00.00.01.00.00/2017 Kuntayhtymän hallituksen jäsenten vaali Päätöshistoria Kuntayhtymän hallitus 11.9.2017

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 1 (5) 656 Työterveysliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002989 T 00 00 02 Päätös päätti valita kahden vuoden toimikaudeksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ varajäsenensä seuraavasti: Jäsen Varajäsen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ varajäsenensä seuraavasti: Jäsen Varajäsen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 1 (5) 658 Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002983 T 00 00 02 Päätös päätti valita kahden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 1 (5) 657 Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002978 T 00 00 02 Päätös päätti valita kahden vuoden

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (7) 276 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003137 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 58 :n 3.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 58 :n 3. Maakuntahallitus 109 12.06.2017 Maakuntavaltuusto 27 27.06.2017 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2017-2018 Maakuntahallitus 12.06.2017 109 Perussopimuksen

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kehittämistoimikunta käy lähetekeskustelun strategiaprosessista ja antaa tarvittavat ohjeistukset asiaan liittyen.

Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kehittämistoimikunta käy lähetekeskustelun strategiaprosessista ja antaa tarvittavat ohjeistukset asiaan liittyen. Kehittämistoimikunta 19 19.06.2017 Kehittämistoimikunta 24 28.08.2017 Kehittämistoimikunta 33 23.10.2017 Kehittämistoimikunta 39 27.11.2017 Kehittämistoimikunta 44 18.12.2017 Kehittämistoimikunta 7 12.02.2018

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kunnanhallitus 12.06.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 182 Valtuuston vaalilautakunnan valinta toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021 183 Valtuuston puheenjohtajiston vaali toimikaudeksi

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 19.6.2017 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 190 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen 3 46 Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 47 Vuoden

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan vaali hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten toimikaudelle

Tarkastuslautakunnan vaali hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten toimikaudelle Kunnanhallitus 111 29.05.2017 Kunnanvaltuusto 26 05.06.2017 Tarkastuslautakunnan vaali hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021 163/00.00.01/2017 Kh 29.05.2017

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 190 29.5.2017 6 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 190

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano / 49 Sopimus yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano / 49 Sopimus yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa Kaupunginhallitus 225 12.06.2017 Kaupunginhallitus 282 11.09.2017 Kaupunginvaltuusto 115 09.10.2017 Kaupunginvaltuuston 22.5.2017 päätösten täytäntöönpano / 49 Sopimus yhteisestä toimielimestä jätehuollon

Lisätiedot

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies Kaupunginhallitus 187 23.05.2017 Valtuusto 39 05.06.2017 Kaupunginhallitus 224 27.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021/Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies 1323/01.45/2017

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nro nro nimi 1. 144 Ojares, Juho KOK 331 3184,000 tekn. yo., rakennustyöntekijä 2. 20 Lamminen, Jaana SDP 361

Lisätiedot

Kaupunginvaltuutettujen päätelaiteasiat / toimintamallin valitseminen

Kaupunginvaltuutettujen päätelaiteasiat / toimintamallin valitseminen Kaupunginhallitus 194 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 89 05.06.2017 Kaupunginvaltuutettujen päätelaiteasiat / toimintamallin valitseminen 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 194 Päättymässä olevalla valtuustokaudella

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina klo 19.00 Esityslista Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina 12.06.2017 klo 19.00 Paikka Valtuustosali Henkilötiedot poistettu Kuntalain 140.1 :n nojalla KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 12.06.2017 klo 19.00

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lasten ja nuorten lautakunnan vaali toimikaudelle /00.00.

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lasten ja nuorten lautakunnan vaali toimikaudelle /00.00. Kunnanhallitus 114 29.05.2017 Kunnanvaltuusto 29 05.06.2017 Lasten ja nuorten lautakunnan vaali toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021 163/00.00.01/2017 Kh 29.05.2017 114 Kuntalain 30 :n mukaan Valtuusto voi

Lisätiedot

Henkilökohtainen varajäsen

Henkilökohtainen varajäsen Kaupunginhallitus 9 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 9 31.01.2017 Eron myöntäminen Eila Peltolalle valtuuston varajäsenyydestä ja keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valtuuston,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta 77 25.08.2016 Kaupunginhallitus 257 12.09.2016 Kaupunginhallitus 277 26.09.2016 Kaupunginvaltuusto 77 03.10.2016 Ylöjärven kaupungin rakennusten salkutus 407/64.640/2016, 143/62.629/2009

Lisätiedot

1 (11) Kirkkovaltuusto 1/2017 Pöytäkirja KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 (11) Kirkkovaltuusto 1/2017 Pöytäkirja KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 (11) KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 2 Nimenhuuto ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 ntarkastajien valitseminen 5 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kuntalain 51 (yhteinen toimielin) kuuluu seuraavasti:

Kuntalain 51 (yhteinen toimielin) kuuluu seuraavasti: Kunnanhallitus 124 29.05.2017 Kunnanvaltuusto 39 05.06.2017 Kunnanhallitus 179 04.09.2017 Kunnanvaltuusto 67 11.09.2017 Jäsenten valitseminen Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 6 / 2017

ESITYSLISTA Nro 6 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 19.6.2017 ESITYSLISTA Nro 6 / 2017 KOKOUSAIKA 19.6.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Jari Anttikoski Rita Haapasaari

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 Tarkastuslautakunta Aika 12.02.2019 klo 15:00-17:05 Paikka Tekninen toimi, kokoushuone, Asikkalantie 21 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 55 21.11.2016 40 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Aika 01.02.2018 klo 09:00-11:10 Paikka Orimattilan kaupungintalo, 2. krs. kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saarikko Eino pj. Laatunen Kirsti j.

Lisätiedot