PEDAGOGISET OPINNOT KORKEASTI KOULUTETUILLE MAAHAN- MUUTTAJILLE 60 OP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PEDAGOGISET OPINNOT KORKEASTI KOULUTETUILLE MAAHAN- MUUTTAJILLE 60 OP"

Transkriptio

1 PEDAGOGISET OPINNOT KORKEASTI KOULUTETUILLE MAAHAN- MUUTTAJILLE 60 OP OPETUSSUUNNITELMA Koulutuksen tausta ja tavoitteet Koulutus on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä Specima-rahoituksella toteutettavaa "Pedagogiset opinnot korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille 60 op" -hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajataustaisten, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä opetus- ja ohjaustehtäviin Suomessa. Koulutuksen osallistujat ovat soveltuvuuskoemenettelyllä koulutukseen valittuja maahanmuuttajia, joilla on ylempi korkeakoulututkinto muualta kuin Suomesta ja erillisellä kielitodistuksella osoitettu asetuksessa (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista /986) määritelty kielitaito. Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy laaja-alaisesti oppimista, oppilaan kehitystä, opetusta ja kasvatusta sekä suomalaista koulutusjärjestelmää koskeviin kysymyksiin. Opinnot sisältävät sekä teoriaa että käytännön perehtymistä opetustyöhön. Koulutuksen sisällöllisenä tavoitteena on, että opiskelija saa perusvalmiudet opettajan työhön ja pystyy tukemaan oppilaidensa kehitystä ja oppimisprosessia sekä toimimaan työyhteisönsä vastuullisena jäsenenä. Tavoitteena on myös luoda perusta opiskelijan omalle kehitykselle opetus- ja kasvatustyön asiantuntijaksi sekä hänen jatkuvalle ammatilliselle kehittymiselleen. Koulutuksen muodollisena tavoitteena on, että opiskelijat saavat opettajan kelpoisuuden Suomessa. Opiskelijoiden aiempi koulutus ratkaisee heidän lopullisen kelpoisuutensa opetustehtävissä; tässä koulutuksessa he suorittavat asetuksen mukaiset opettajan pedagogiset opinnot 60 op. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähiopetusta (luentoja, harjoitteluja, opintopiirejä), verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä (yksin ja ryhmissä). Koulutus toteutetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston voimassaolevan Aineenopettajan pedagogisten opintojen opetussuunnitelman mukaisesti huomioiden koulutettavien erityistarpeet. Luento-opetus toteutetaan integroituna opetuksena tiedekunnassa. Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate ja tiedekunta järjestävät opetukseen kuuluvan ryhmäopetuksen ja harjoitukset yhdessä. Aducate vastaa erillistenttien järjestelyistä sekä opetukseen liittyvän muu tukitoiminnan, ml. opintopiirien ja etätutoroinnin järjestämisestä. Opintojaksot Orientaatio opettajuuteen 11 op Oppimisen ja opetuksen perusteet, yhteinen osa Oppimisen ja opetuksen perusteet, eriytyvä osa Orientoiva harjoittelu (1. harjoittelu) Kehitys- ja kasvatuspsykologian perusteet

2 Opetustyön perusteet 17 op Ainepedagogiikan perusteet Perusharjoittelu (2. harjoittelu) Opettajan ammatillinen vuorovaikutusosaaminen Pedagogisia näkökulmia tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön Opetushallinto ja johtaminen Tutkiva ja laaja-alainen opettajuus 32 op Kasvatus ja sen tutkimus Erilaisuuden pedagogiset haasteet kasvatus- ja opetustyössä Ohjaus opintopolun tukena ja yhteistyönä Pedagoginen etiikka Ainepedagoginen tutkimuspraktikum Soveltava harjoittelu (3. harjoittelu) Eheyttävä pedagogiikka Syventävä harjoittelu (4. harjoittelu) Opintojaksojen ajoitus lukuvuosi lukuvuosi Opintojakso op sl kl sl kl Orientaatio opettajuuteen 11 Oppimisen ja opetuksen perusteet, yhteinen osa 3 x Oppimisen ja opetuksen perusteet, eriytyvä osa 2 x Orientoiva harjoittelu (1. harjoittelu) 3 x Kehitys- ja kasvatuspsykologian perusteet 3 x Opetustyön perusteet 17 Ainepedagogiikan perusteet 3 x Perusharjoittelu (2. harjoittelu) 5 x Opettajan ammatillinen vuorovaikutusosaaminen 3 x x Pedagogisia näkökulmia tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön 3 x

3 Opetushallinto ja johtaminen 3 x Tutkiva ja laaja-alainen opettajuus 32 Kasvatus ja sen tutkimus 5 x Erilaisuuden pedagogiset haasteet kasvatus- ja opetustyössä 4 x Ohjaus opintopolun tukena ja yhteistyönä 2 x Pedagoginen etiikka 3 x Ainepedagoginen tutkimuspraktikum 3 x x Soveltava harjoittelu (3. harjoittelu) 4 x Eheyttävä pedagogiikka 3 x Syventävä harjoittelu (4. harjoittelu) 8 x Opintojaksojen tavoitteet, sisällöt ja suoritustavat Orientaatio opettajuuteen 11 op Oppimisen ja opetuksen perusteet, yhteinen osa (Vastaava kurssi: ) Opintojakson suoritettuaan opiskelija on käynnistänyt prosessin, jossa hän osaa arvioida erilaisia tieto- ja oppimiskäsityksiä, niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Hän osaa kuvata ja verrata oppimista ja opetusta koskevia tieteellisiä malleja, joiden varassa hänen on mahdollista rakentaa opetus- ja kasvatusalalla tarvitsemaansa kestävää ja elinvoimaista käyttöteoriaa. Tieto- ja oppimiskäsitysten perusteet ja niiden pedagogiset seuraukset. Oppiminen ja kognitiiviset prosessit. Opettajan pedagoginen ajattelu ja käyttöteorian käsitteellistäminen. Luennot 24 t, tentti 3 t, itsenäinen työskentely 56 t (kirjallisuuteen perehtyminen, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen, opintopiirit tarpeen mukaan) Aktiivinen osallistuminen luentoihin, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen yhtenä kokonaisuutena. Tentittävä kirjallisuus: 1. Haapasalo, L Oppiminen ja ongelmanratkaisu, osat R1 ja R2 2. Kansanen, P Opetuksen käsitemaailma

4 3. Rauste-von Wright, M. L., von Wright, J. & Soini, T Oppiminen ja koulutus Tentti luennoista ja kirjallisuudesta: 0-5 Oppimisen ja opetuksen perusteet, eriytyvä osa (Vastaava kurssi: ) 2 op Opiskelija tunnistaa erilaisiin tieto- ja oppimiskäsityksiin perustuvia pedagogisia ratkaisuja autenttisissa opetus- ja oppimistilanteissa ja osaa rakentaa oman opetus- ja kasvatusalansa kannalta sopivaa käyttöteoriaa ainakin pienimuotoisten teemojen ympärille. Tieto- ja oppimisteorioiden mukaiset pedagogiset ratkaisut oman opetusalan näkökulmasta. Autenttisten opetustilanteiden analysointi, suunnittelu ja mahdollinen toteutus. Harjoitukset 20 t, itsenäinen työskentely, jossa opintopiirityöskentelyä tarpeen mukaan, 34 t Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja opintotehtävien tekeminen. Aineryhmäkohtaista kirjallisuutta. Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin: hyväksytty-hylätty; opintotehtävät: hyväksytty-hylätty Opintojakso suoritetaan samanaikaisesti opintojaksojen Oppimisen ja opetuksen perusteet, yhteinen osa ja Orientoivan harjoittelu kanssa. Orientoiva harjoittelu (1. harjoittelu) (Vastaava kurssi: ) Orientoivan harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa kuvata opettajan työtehtäviä ja koulua opiskeluympäristönä. Opiskelija tunnistaa eri ikäkauden oppilaiden kasvuun ja kehittymiseen liittyviä piirteitä sekä osaa kuvata, jäsentää ja analysoida opetus-opiskelu-oppimisprosessia yhdistämällä Opetuksen ja oppimisen perusteet -opintojaksolla opiskellut asiat saamaansa harjoittelukokemukseen. Lisäksi opiskelija osaa reflektoida harjoittelukokemuksiaan ja rakentaa pedagogista käyttöteoriaansa. Opiskelija perehtyy kouluun opiskeluympäristönä, tutustuu opettajan työhön ja eri- ikäisiin oppilaisiin. Opiskelija perehtyy opetus-opiskeluoppimisprosessiin ja opettamiseen. Opiskelija alkaa rakentaa omaa käyttöteoriaansa. Harjoittelun yksityiskohtainen kuvaus erillisessä harjoittelusuunnitelmassa.

5 Harjoitteluun osallistuminen edellyttää läsnäoloa tiedotustilaisuudessa. Harjoittelun päätyttyä opiskelijoilta kootaan kirjallinen palaute ja järjestetään palautekeskustelu. Harjoittelun aikana täytetään seurantalomakkeita. Aktiivinen osallistuminen suurryhmä-, pienryhmä sekä yksilöohjauksiin: hyväksytty-hylätty; opetus- ja muiden harjoittelutehtävien vastuullinen suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä portfolion laadintaan liittyvät tehtävät: hyväksyttyhylätty Orientoiva harjoittelu suoritetaan samanaikaisesti opintojakson Oppimisen ja opetuksen perusteet, eriytyvä osa kanssa. Kehitys- ja kasvatuspsykologian perusteet (Vastaava kurssi: a) Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kehityspsykologian perusteorioiden mukaista käsitteistöä varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen näkökulmasta ja osaa hyödyntää kehityspsykologista tietoa peruskoulun oppilaiden kasvun tukemisessa ja oppimisen ohjauksessa. Lasten ja nuorten kognitiivisen, emotionaalisen, fyysisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheet ja peruskäsitteet eri teorioiden näkökulmista. Keskeiset motivaatioteoriat ja peruskäsitteet oppimisen psykologiasta, erilaiset oppimis- ja kasvatusympäristöjen vaikutusmekanismit sekä tapahtumat. Kasvatus- ja kehityspsykologian keskeiset tutkimusmenetelmät esimerkinomaisesti sisältöteemoihin liittyneinä. luennot 20 t, tentti 2 t, itsenäinen työskentely, jossa opintopiirityöskentelyä tarpeen mukaan, ml. verkkotehtävät 59 t. Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen, materiaaleihin tutustuminen, oppilashavainnointi, arviointitehtävien tekeminen koulussa, tehtävien raportointi ja niiden yhteinen käsitteleminen harjoituksissa. Tentittävä kirjallisuus: 1. Lehtinen, E., Kuusinen, J. & Vauras, M Kasvatuspsykologia. s Nurmi, J-E, Ahonen, T. Lyytinen, H, Lyytinen, P. Pulkkinen, L & Ruoppila, I Ihmisen psykologinen kehitys. s Muu opintojaksolla sovittava kirjallisuus. Tentti: 0-5; tehtävät: hyväksytty-hylätty

6 Opetustyön perusteet 17 op Ainepedagogiikan perusteet (Vastaava kurssi: ) Opiskelija osaa kuvata opetussuunnitelmaprosessia suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja käyttää opetussuunnitelmia opetusta ohjaavina asiakirjoina, nimetä ja kuvata oppiaineelleen tyypillisiä opetuksellisia lähestymistapoja sekä soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetuskokonaisuuksia. Opetussuunnitelmat. Opetukselliset lähestymistavat ja niiden oppimisteoreettiset lähtökohdat. Arviointi opetuksen ja oppimisen työvälineenä. Elinikäinen oppiminen. Harjoitukset 30 t, tentti 2 t, itsenäinen työskentely pareittain tai ryhmissä ja opintopiirissä 49 t Harjoituksiin osallistuminen, työraportin laatiminen ja projektityö tai vaihtoehtoisesti tentti. Aineryhmäkohtainen kirjallisuus, artikkelit ja muu oheismateriaali. Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin; hyväksytty-hylätty; projektityö, raportti, opiskelutehtävät tai tentti: 0-5 Oppimisen ja opetuksen perusteet, yhteinen osa, Oppimisen ja opetuksen perusteet, eriytyvä osa ja Orientoiva harjoittelu oltava suoritettuina. Opintojakso suoritetaan samanaikaisesti opintojakson Perusharjoittelu kanssa. Perusharjoittelu (2. harjoittelu) (Vastaava kurssi: ) 5 op Perusharjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa koulun opetussuunnitelmaa opetusta ja kasvatusta ohjaavana asiakirjana sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetustaan soveltaen erilaisia oppimisteorioita sekä käyttää opetuksessaan erilaisia opetusmenetelmiä ja työtapoja. Opiskelija tunnistaa oppilaiden erilaisia oppimistarpeita ja osaa rakentaa tarkoituksenmukaisia opiskeluympäristöjä. Opiskelija osaa ohjata oppilaiden opiskelutaitojen kehittymistä ja arvioida oppilaiden opiskelu- ja oppimisprosessia sekä oppimisen tuloksia. Opiskelija pystyy soveltamaan opetusteknologiaa opetuksessaan. Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata moniammatillisen yhteistyön toimintatapoja. Opiskelija osaa reflektoida opetuskokemuksiaan integroimalla opetettavan aineen tietoa oppilaita, oppimista ja opetusmenetelmiä koskevaan tietoon. Opiskelija tutustuu opetussuunnitelmaan opetusta ja kasvatusta ohjaavana asiakirjana sekä perehtyy opettajan perustehtäviin ja niiden hoitamiseen.

7 Opiskelija analysoi oppitunteja. Opiskelija suunnittelee oppitunteja ja toteuttaa ne käyttäen erilaisia opetusmenetelmiä ja työtapoja. Opiskelija arvioi oppilaiden edistymistä sekä omaa toimintaansa. Harjoittelun yksityiskohtainen kuvaus erillisessä harjoittelusuunnitelmassa. Harjoitteluun osallistuminen edellyttää läsnäoloa tiedotustilaisuudessa. Harjoittelun päätyttyä opiskelijoilta kootaan kirjallinen palaute ja järjestetään palautekeskustelu. Harjoittelun yksityiskohtainen kuvaus esitetään erillisessä harjoittelusuunnitelmassa. Mahdolliset oppimateriaalit esitellään erillisessä harjoittelusuunnitelmassa. Aktiivinen osallistuminen suurryhmä-, pienryhmä sekä yksilöohjauksiin: hyväksytty-hylätty; opetus- ja muut harjoittelutehtävät: hyväksytty-hylätty; portfolion laadintaan liittyvät tehtävät: hyväksytty-hylätty Orientoiva harjoittelu, Oppimisen ja opetuksen perusteet, yhteinen osa ja Oppimisen ja opetuksen perusteet, eriytyvä osa oltava suoritettuina. Harjoittelu suoritetaan samanaikaisesti opintojakson Ainepedagogiikan perusteet kanssa. Opettajan ammatillinen vuorovaikutusosaaminen (Vastaava kurssi: ) Opintojakson jälkeen opiskelija osaa jäsentää opettajan ammatillista vuorovaikutusosaamista ja työn vuorovaikutusprosesseja. Opiskelija osaa analysoida puheviestintäkäyttäytymistä ja vuorovaikutusprosesseja opettamisen, oppimisen ja työyhteisöviestinnän konteksteissa. Opiskelija arvostaa vuorovaikutusosaamista osana opettajan ammattitaitoa ja oppijan kehittymistä. Vuorovaikutusosaamisenteoria: affektiivinen, kognitiivinen, behavioristinen ja eettinen ulottuvuus opettamisen ja oppimisen osaamisena. Opettajan pedagogisen suhteen vuorovaikutukselliset tekijät. Työyhteisön vuorovaikutuksen käsitteet ja prosessit. Luennot 10 t, harjoitukset 25 t, verkkokeskustelu 5 t, itsenäinen työskentely, jossa opintopiirityöskentelyä tarpeen mukaan, 41 t Luennoille, harjoituksiin ja verkkokeskusteluun osallistuminen, oppimistehtävien tekeminen. Oheiskirjallisuus: Kauppila, R Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot Salmivalli, C Koulukiusaamiseen puuttuminen. Kohti tehokkaita toimintamalleja Muu opintojaksolla sovittava kirjallisuus.

8 Aktiivinen osallistuminen opintojakson luennoille, harjoituksiin ja verkkokeskusteluun: hyväksytty-hylätty; oppimistehtävät: hyväksytty-hylätty Orientoiva harjoittelu oltava suoritettuna. Pedagogisia näkökulmia tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön (Vastaava kurssi: ) Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleisnäkemys tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön taustasta ja yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä niiden yhdistämisestä koulukontekstiin. Opiskelija on rakentanut pedagogisia näkökulmia tieto- ja viestintäteknologian soveltamisesta opetuksessa ja oppimisessa. Opiskelija on yhdistänyt tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön osaksi omaa pedagogista ajatteluaan. Opintojaksolla opiskelija tutustuu luentojen, kirjallisuuden sekä harjoitusten avulla tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen opettajan työssä. Opiskelija syventyy tieto- ja viestintäteknologiaan oppimisympäristön osana sekä sen pedagogisiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin oppimis- ja opetusprosessissa. Luennot 5 t, harjoitukset 10 t, tentti 2 t, itsenäinen työskentely, jossa opintopiirityöskentelyä tarpeen mukaan, 64 t Luentoja ja harjoituksia, joista osa verkko-opetusta. Harjoitukset ovat yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Lisäksi tentti sekä oppimistehtäviä. Tentittävä kirjallisuus soveltuvin osin: 1. Kankaanranta, M. (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. 2. Ebner, M., Schiefner M Looking Toward the Future of Technology Enhanced Education: Ubiquitous Learning and the Digital Native. IGI Global. Oheiskirjallisuus: Oheiskirjallisuus ja oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa. Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin: hyväksytty-hylätty; oppimistehtävät; hyväksytty-hylätty; tentti: hyväksytty-hylätty Opetushallinto ja johtaminen (Vastaava kurssi: ) Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata koulutusta koskevaa lainsäädäntöä ja sen sovelluksia sekä kuvata kouluorganisaation keskeisimpiä yhteistyö- ja toimintamuotoja, kuten opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelman sisältö ja laadinta, oppilasarviointi ja -arvostelu, opetusjärjestelyt ja yhteistoiminta koulussa, koulun strateginen suunnittelu, koulun talous, oppilashuolto ja erilaisten oppilaiden huomioon ottaminen. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia kodin ja koulun yhteistyömuotoja, tunnistaa koulun vaikeita tilanteita ja kriise-

9 jä sekä niiden ratkaisutapoja ja kuvata monikulttuurisen kasvatuksen osatekijöitä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa, analysoida ja kritisoida johtamisen erilaisia paradigmoja sekä analysoida ja verrata oppilaitoksen johtamisen edellyttämiä ydinkompetensseja. Perusopetus- ja lukiolainsäädäntöä. Ammatillisen ja aikuiskoulutuksen säädöksiä. Kunnan koulutoimi ja sen johtosääntö. Opetussuunnitelmat ja vuosisuunnitelmat. Opettajan vastuukysymyksiä. Oppilaitoksen johtaminen ja sen erityiskysymyksiä. Hallintolaki ja lastensuojelulaki pääpiirteittäin. Luennot 21 t, seminaarityöskentely 15 t, tentti 2 t, itsenäinen työskentely, jossa opintopiirityöskentelyä tarpeen mukaan, 43 t Luennoille ja seminaareihin osallistuminen ja aktiivinen toiminta niissä. Opintotehtävien suorittaminen. Luentojen tenttiminen. Oheiskirjallisuus: Perusopetusta ja lukiokoulutusta sekä ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta koskeva lainsäädäntö; opettajien kelpoisuutta koskeva lainsäädäntö Arajärvi, P. & Aalto-Setälä, M Opetuslainsäädännön käsikirja (soveltuvin osin) Poutala, M Opettajan valta ja vastuu (soveltuvin osin) Vehkamäki, P. Tamminen-Dahlman, A Julkisuus ja tietosuoja Aktiivinen osallistuminen seminaareihin: hyväksytty-hylätty; tentti: hyväksyttyhylätty (hyväksytty vähintään 50 % maksimipistemäärästä) Tutkiva ja laaja-alainen opettajuus 32 op Kasvatus ja sen tutkimus (Vastaava kurssi: ) 5 op Opiskelija osaa kuvata ja vertailla erilaisia kasvatuksen ja pedagogiikan peruskäsitteitä, kasvatustieteen osa-alueita ja keskeisiä pedagogisia suuntauksia. Opiskelija tunnistaa ja osaa erotella erilaisia kasvatustieteellisiä tutkimusotteita sekä niiden tieteenfilosofisia ja metodologisia perusteita. Opiskelija osaa selittää tutkimuksen teon pääpiirteet, soveltaa tietojaan ja taitojaan kasvatustieteellisen tutkimuksen analysointiin sekä käyttää tietojaan pienimuotoisen tutkielman tekemiseen omalta alaltaan. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan opettajan työn eheyttävään tutkimiseen ja hänessä herää kiinnostus oman työnsä jatkuvaan kehittämiseen tutkivan työotteen avulla. Kasvatustieteen ja pedagogiikan keskeiset käsitteet. Kasvatustiede tieteenalana. Kasvatustieteen osa-alueet ja tehtävät. Kasvatustieteen kehityslinjat. Pedagogiset suuntaukset ja keskeiset kasvatusajattelijat. Kasvatustieteellinen tutkimus; erilaiset metodologiset lähestymistavat kasvatuksen tutkimuksessa;

10 tutkimusotteet ja -menetelmät sekä tutkimusprosessi. Opettaja työnsä tutkijana. Kasvatustieteellisen tutkimuksen analysointi ja arviointi. Luennot 24 t, tentti 2 t, itsenäinen työskentely, jossa opintopiirityöskentelyä tarpeen mukaan, 109 t Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen yhtenä kokonaisuutena. Työraportin laatiminen tutkimuksista ja tutkimusartikkeleista. Tentittävä kirjallisuus: 1. Kansanen, P. & Uusikylä K. (toim.) Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät. (Kansanen & Uusikylä, sivut: 9-57, , ) 2. Eskola, J. & Suoranta, J (tai uudempia painos). Johdatus laadulliseen tutkimukseen ja 3. Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E (tai uudempi painos) Johdatus kasvatustieteisiin tai Siljander, P Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Oheiskirjallisuus: Tieteellisten sarjojen tutkimuksia ja tutkimusartikkeleita. Tentti: 0-5; työraportti: hyväksytty-hylätty Erilaisuuden pedagogiset haasteet kasvatus- ja opetustyössä (Vastaava kurssi: a) 4 op Opiskelija: tuntee erilaiset pedagogisen tuen muodot koulutuksen eri vaiheissa tunnistaa keskeisimmät oppimisen vaikeudet osaa tukea opiskelijoita erilaisissa oppimisen vaikeuksissa Opintojaksolla käsitellään eri ikäisten opiskelijoiden opiskelun tukimuotoja, keskeisiä oppimisen ongelmia sekä pedagogisia ratkaisuja tukitoimia järjestettäessä. Luennot (6 h), verkkotyöskentely, itsenäinen työskentely, jossa opintopiirityöskentelyä tarpeen mukaan, ja oppimistehtävät (102 h) Itsenäiseen työskentelyyn liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. Luennot, verkkotyöskentely ja oppimistehtävät: hyväksytty-hylätty Ohjaus opintopolun tukena ja yhteistyönä (Vastaava kurssi: ) 2 op Opiskelija ymmärtää ohjauksen merkityksen oppijan opintopolun tukena ja eri toimijoiden yhteistyönä osana oppilaitoksen pedagogista ja ohjauksellista kokonaisuutta. Hän osaa jäsentää ohjauksen yhteiskunnallisia ja kulttuurisia perusteita, määritellä ohjauksen peruskäsitteistöä ja kuvata ohjauksen työmenetelmiä.

11 Opiskelija perehtyy ohjauksen peruskäsitteisiin ja ohjauksen toteutukseen osana oppilaitosten pedagogista toimintaa. Hän muodostaa kokonaiskuvaa ohjaustoiminnan rajapinnoista ja tutustuu keskeisimpiin ohjauksen työmenetelmiin, kuten ryhmä ja luokkamuotoiseen ohjaukseen, yksilöohjaukseen ja pienryhmäohjaukseen. Luennot 8 t ja luentotentti (1 op) ja Oppimistehtävä, jossa yhdistetään teorialuentojen ja ajankohtaisen ohjausta käsittelevän kirjallisuuden sisältöjä (1 op) TAI Kirjatentti (2 op), joka suoritetaan kasvatustieteellisen ja psykologian alan yleisenä tenttipäivänä kevätlukukaudella. Opintopiirityöskentelyä tarpeen mukaan. Opiskelija suorittaa 2 op valitsemalla osakokonaisuudet (a+b) tai c. Tentitään kaksi seuraavista Onnismaa, J Ohjaus ja neuvontatyö. Aikaa, huomiota ja kunnioitusta Juutilainen P K. (toim.) Suhteita ja suunnanottoa. Näkökulmia nuorten ohjaukseen Hornby G. & Hall E Counselling pupils in schools. Skills and strategies for teachers Lairio, M. & Penttilä, M. Opiskelijalähtöinen ohjaus yliopistossa Lätti, M. & Putkuri, P Löytöretki aikuisohjauksen maailmaan kokemuksia ja käytänteitä ammattikorkeakoulusta tai yksi seuraavista Onnismaa, J.; Pasanen, H. & Spangar T.(toim.) Ohjaus ammattina ja tieteenalana I Onnismaa, J.; Pasanen, H. & Spangar, T Ohjaus ammattina ja tieteenalana II Kasurinen, H. & Launikari, M Chances - Opinto ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi Lisäksi oheiskirjallisuutena ajankohtaista ohjausalan kirjallisuutta ja artikkeleita. Hyväksytysti suoritettu luentotentti, arvostelu HYV-HYL. Hyväksytyn pienryhmässä laaditun oppimistehtävän tekeminen, arvostelu HYV HYL. Kirjallisuustentti: 0-5 Jokainen kirja on suoritettava hyväksytysti Pedagoginen etiikka (Vastaava kurssi: ) Opiskelija osaa analysoida opettajuuden sisältöä, erityisesti opettajuuden eettistä ulottuvuutta ja ammattieettisiä ohjeita. Opiskelija osaa käyttää ammattieettistä harkintaa opetustyön eettisissä ongelmissa. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa ammatillista kasvuaan

12 Opettajuuden käsite ja sen sisältö. Opettajan professio ja ammattietiikka sen osana. Opettajan professionaalisuuden rajat ja opettajan ammatillinen vastuu. Oman opettajuuden kehityksen pohtiminen Kontaktiopetus 16 t, josta luennot 12 t ja harjoitukset 4 t. Tentti 2 t. Itsenäinen työskentely, jossa opintopiirityöskentelyä tarpeen mukaan, 63 t. Suoritustapoina opetukseen osallistuminen, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen sekä harjoituksien suorittaminen tai muu erikseen sovittava suoritustapa. Kurssiin sisältyy verkkotyöskentelyä. Atjonen, P Pedagoginen etiikka koulukasvatuksen karttana ja kompassina Skinnari, S Pedagoginen rakkaus Tentissä ja harjoituksissa osoitettu opintojakson tavoitteiden riittävä saavuttaminen. Ainepedagoginen tutkimuspraktikum (Vastaava kurssi: ) Opiskelija osaa käyttää kasvatustieteellistä tutkimuskirjallisuutta oman työnsä ja ammatillisen kasvunsa kehittämiseen. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen oppiaineeseensa liittyvän kasvatustieteellisen tutkielman sekä soveltaa kasvatustieteellistä tutkimusta opetuksen, oppimisen ja oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen. Tutkiva opettaja käsitteenä ja lähestymistapana. Soveltava kasvatustieteellinen tutkimus. Tutkielmaprosessin suunnittelu ja toteutus. Tutkimustulosten raportointi eri kohderyhmille. Luento 2 t, seminaarityöskentely 24 t, itsenäinen työskentely, jossa opintopiirityöskentelyä tarpeen mukaan, 55 t Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa pienimuotoisen tutkielman itsenäisesti tai parityönä. Aineryhmäkohtainen kirjallisuus, artikkelit ja muu oheismateriaali. Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn: hyväksytty-hylätty; tutkielmaprosessin toteuttaminen: 0-5 Kasvatus ja sen tutkimus, Ainepedagogiikan perusteet ja Perusharjoittelu oltava suoritettuina. Soveltava harjoittelu (3. harjoittelu) (Vastaava kurssi: ) 4 op Soveltavan harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa kuvata koulun tai muun oppilaitoksen opetussuunnitelmaa, toimintakulttuuria ja vuosittaista toiminta-

13 suunnitelmaa. Opiskelija osaa soveltaa pedagogista ajatteluaan käytännön toimintaan, reflektoida toimintaansa ja opetuskokemuksiaan sekä analysoida oppilaiden opiskelun eriyttämistä ja eriytymistä. Opiskelija osaa myös tunnistaa ja kuvata erityisopetuksen järjestelyjä. Opiskelija osaa kuvata koulun ja eri sidosryhmien yhteistyötä. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy oppilaitokseen opiskeluympäristönä sekä syventää opetuksen, opiskelun ohjaamisen ja ryhmäprosessien hallinnan taitojaan. Luennot 1 t, ohjausseminaari 2 t, palauteseminaari 3 t, harjoitteluun liittyvät tehtävät oppilaitoksessa t, itsenäinen työskentely, jossa opintopiirityöskentelyä tarpeen mukaan, t Harjoittelun toteutuksesta ja työtavoista määrätään tarkemmin opetussuunnitelmaa täydentävässä harjoittelusuunnitelmassa. Opiskelija valitsee itse harjoittelupaikkansa. Aktiivinen osallistuminen seminaareihin ja ohjauksiin: hyväksytty-hylätty; jaksosuunnitelman laatiminen: hyväksytty-hylätty; oppilaitoksessa suoritettavat tehtävät ja raportti: hyväksytty-hylätty Perusharjoittelu ja Ainepedagogiikan perusteet oltava suoritettuina. Soveltava harjoittelu suoritetaan samanaikaisesti opintojakson Ainepedagoginen tutkimuspraktikum kanssa. Eheyttävä pedagogiikka (Vastaava kurssi: Eheyttävä pedagogiikka) Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa järjestää oppisisältöjä pedagogisesti perustelluiksi kokonaisuuksiksi. Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata elinikäisen oppimisen avaintaitoja ja soveltaa näitä opetuksen eheyttämisessä sekä suunnitella ja toteuttaa opetuskokonaisuuksia yhteistyössä muiden oppiaineiden edustajien ja sidosryhmien kanssa. Oppisisältöjen perusteiden eheyttäminen. Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden aihekokonaisuudet. Elinikäisen oppimisen avaintaidot. Harjoitukset ainekohtaisissa ryhmissä 14 t ja sekaryhmissä 8 t, teemapäivän tms. suunnittelu ja toteuttaminen koulukontekstissa sekaryhminä 44 t, itsenäinen työskentely, jossa opintopiirityöskentelyä tarpeen mukaan, 15 t Harjoituksiin osallistuminen ja opiskelutehtävien tekeminen. Aineryhmäkohtainen kirjallisuus ja artikkelit. Oheismateriaali: Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus annettu 18 päivänä joulukuuta

14 2006, elinikäisen oppimisen avaintaidoista (2006/962/EY). Euroopan unionin virallinen lehti. L 394/10-394/18. European Commission Recommendation of the Euroepean Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). Official Journal of European Union. L 394/10-394/18. Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus Lukion opetussuunnitelman perusteet. Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin: hyväksytty-hylätty; opiskelutehtävät: 0-5 Ainepedagogiikan perusteet ja Perusharjoittelu oltava suoritettuina. Opintojakso suoritetaan samanaikaisesti opintojakson Syventävä harjoittelu kanssa. Syventävä harjoittelu (4. harjoittelu) (Vastaava kurssi: ) 8 op Syventävän harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella opiskelu- ja oppimisprosessia pitkäjänteisesti teoreettisen tiedon pohjalta. Opiskelija osaa käyttää opetussuunnitelmaa luovasti, eriyttää ja eheyttää opetusta opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti sekä ratkaista pedagogisia kysymyksiä tutkivan ja kokeilevan työskentelyn avulla. Opiskelija osaa arvioida erityisopetuksen tarpeita eri oppiaineiden näkökulmasta. Opiskelija osaa tunnistaa oppilashuollon kysymyksiä ja tehdä moniammatillista yhteistyötä sekä toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Opiskelija osaa analysoida ohjaamisen ja arvioinnin taitojaan, omaa opettajuuttaan ja sen kehittymistä sekä yhdistää oma toimintansa yhteiskunnalliseen kontekstiin. Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi. Erilaisten opiskeluympäristöjen tunnistaminen ja analysointi. Opetus- ja opiskelutapahtumien ohjattu ja vapaamuotoinen seuraaminen ja analysointi. Oppiaineiden analysointia erityispedagogista näkökulmista. Tapahtumien ja juhlien suunnittelu ja toteutus. Opetuskokeilun tai tutkivan oppimisen tehtävän suunnittelu, toteutus ja raportointi. Näyteportfolion laatiminen. Harjoittelun yksityiskohtainen kuvaus esitetään erillisessä harjoittelusuunnitelmassa. Harjoitteluun osallistuminen edellyttää läsnäoloa tiedotustilaisuudessa. Harjoittelun päätyttyä opiskelijoilta kootaan kirjallinen palaute ja järjestetään palautekeskustelu. Harjoittelun yksityiskohtainen kuvaus esitetään erillisessä harjoittelusuunnitelmassa. Mahdolliset oppimateriaalit esitellään erillisessä harjoittelusuunnitelmassa.

15 Aktiivinen osallistuminen suurryhmä-, pienryhmä sekä yksilöohjauksiin: hyväksytty-hylätty; opetus- ja muut harjoittelutehtävät: hyväksytty-hylätty; portfolion laadintaan liittyvät tehtävät: hyväksytty-hylätty Soveltava harjoittelu oltava suoritettuna. Syventävä harjoittelu suoritetaan samanaikaisesti opintojakson Eheyttävä pedagogiikka kanssa.

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus Limingan Kansanopisto-Taidekoulu 2015-2016

Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus Limingan Kansanopisto-Taidekoulu 2015-2016 Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus -Taidekoulu 2015-2016 MUUTOKSET MAHDOLLISIA! Opintotyyppi Perusopintoja Koulutusala Kasvatustieteellinen Oppiaine Kasvatustiede Vastaava yliopisto Oulun yliopisto

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Ainedidaktisten opintojen vertailu Opintojen rakenne (60 op) Yliopisto Kasvatustiede Ainedidaktiikka Harjoittelu 27 13 12 28 25 15 12 (+3?) 26 19 21 19 1 Ainedidaktiset kurssit

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 2013

AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 2013 AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 2013 Aineenopettajan koulutuksen opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen kelpoisuuden opettaa yleissivistävissä,

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Yleistä t suorittavat opettajan pedagogiset opinnot Sibelius-Akatemiassa yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Osa opetuksesta järjestetään taideyliopistojen yhteistyönä.

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa. HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos

Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa. HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos Kurssin nimi: Kehitys- ja oppimispsykologia 4 op Kurssi arvostellaan asteikolla

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Opettaja: verkkopedagogiikan asiantuntija Taina Joutsenvirta Aika: keskiviikkoina klo 16 18 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2009 Paikka: Metsätalo U40, sali 27 Kurssin

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2017-2018 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Textile Teacher Education Savonlinnan kampus

Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Textile Teacher Education Savonlinnan kampus Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Tetile Teacher Education Savonlinnan kampus Käsityönopettajakoulutus koostuu Kasvatustieteen kandidaatin (180op) ja Kasvatustieteen maisterin tutkinnoista (120op).

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN päivitetty

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN päivitetty VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN 2014-2017 päivitetty 28.5.2014 Luokanettajakoulutus sekä luokanettajan ja matemaattisten aineiden ettajan koulutus Uusi etussuunnitelma astuu voimaan syksyllä 2014;

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

H3 Tutkiva opettajuus harjoittelu

H3 Tutkiva opettajuus harjoittelu H3 Tutkiva opettajuus harjoittelu Savonlinnan normaalikoulu 13.3. 12.5.2017 www.snor.fi Sisällys 1. OHJATTU HARJOITTELU 2 1.2 Tutkiva opettajuus harjoittelun tavoitteet 4 2. SISÄLTÖ JA HARJOITTELUN SUORITTAMINEN

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Syventävän harjoittelun info

Syventävän harjoittelun info Syventävän harjoittelun info 18.11.2014 2235320-5 op Vastuuopettajat: Jyrki Korkki ja Merja Tamminen Moodle: Ohjauksen syventävä harjoittelu 2014-2015 (avain SyvHa15); päivitys kesken - tiedotamme moodlen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN päivitetty

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN päivitetty VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN 2014-2017 päivitetty 24.6.2015 Luokanettajakoulutus sekä luokanettajan ja matemaattisten aineiden ettajan koulutus Luokanettajakoulutuksessa seka luokanettajan ja

Lisätiedot

Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op

Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op Harjoittelun koordinaattori: Tiina Kemppainen Opintojakso Kuvaus Toteutus Kandidaatin

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN 2014-2017 Luokanettajakoulutus sekä luokanettajan ja matemaattisten aineiden ettajan koulutus Uusi etussuunnitelma astuu voimaan syksyllä 2014; käytännössä 1.9.2014

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP)

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Opintojen rakenne, opintojaksot ja vaihtoehtoiset suoritustavat 2014-2015 KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - tarkastella

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Textile Teacher Education Savonlinnan kampus

Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Textile Teacher Education Savonlinnan kampus Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Tetile Teacher Education Savonlinnan kampus Käsityönopettajakoulutuksessa opiskelijan pääaine on käsityötiede, tekstiilityö. Käsityötieteen opinnoissa perehdytään

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE

LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE 2012 2015 LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 25 OP (TUNNISTE 61640) Biämnesstudier i fysisk fostrans didaktik

Lisätiedot

OH4-harjoittelu Norssi viikot 45-51 2014 / Pira Jaakkola Ohjeet harjoittelijalle Laajuus: 8 op

OH4-harjoittelu Norssi viikot 45-51 2014 / Pira Jaakkola Ohjeet harjoittelijalle Laajuus: 8 op OH4-harjoittelu Norssi viikot 45-51 2014 / Pira Jaakkola Ohjeet harjoittelijalle Laajuus: 8 op Harjoittelun laajuus ja opiskelutavat Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää opettajan ammatin

Lisätiedot

H1 Orientoiva harjoittelu Heli Lepistö Mikko Ripatti

H1 Orientoiva harjoittelu Heli Lepistö Mikko Ripatti H1 Orientoiva harjoittelu 7.11. 2.12.2016 Heli Lepistö Mikko Ripatti Faktoja normaalikoulusta 369 oppilasta keskimääräinen luokkakoko 21 oppilasta 27 opettajaa, joista kolmasosa aineenopettajia 7 kaupungin/muun

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulu - opetusharjoittelu 2. Jyväskylän normaalikoulu - opetusharjoittelu

Jyväskylän normaalikoulu - opetusharjoittelu 2. Jyväskylän normaalikoulu - opetusharjoittelu Opetusharjoittelu 2 OKLA3029 (6 op) Osaaminen ja asiantuntijuus 2 1 Aikatauluja A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-14 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 24.10.2017 klo

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Opettajien kelpoisuuskoe koostuu kolmesta aihealueesta, portfoliosta ja palautetilaisuudesta.

Opettajien kelpoisuuskoe koostuu kolmesta aihealueesta, portfoliosta ja palautetilaisuudesta. 2015 OPETTAJIEN KELPOISUUSKOKEEN SUORITTAMINEN Opettajien kelpoisuuskoe koostuu kolmesta aihealueesta, portfoliosta ja palautetilaisuudesta. Opetushallituksen päätöksessä määritellään, mitkä kolmesta aihealueesta

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04. Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.2008 Opettajan ammattitaidon kehittymisen tukeminen tietoyhteiskunnassa

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan:

Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: 1. sisältötietoon 2. yleiseen pedagogiseen tietoon 3. opetussuunnitelmalliseen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

ORIENTOIVA HARJOITTELU (H1), 3 OP. Teema: Vuorovaikutus. 1. Orientoivan harjoittelun tavoitteet ja lähtökohdat

ORIENTOIVA HARJOITTELU (H1), 3 OP. Teema: Vuorovaikutus. 1. Orientoivan harjoittelun tavoitteet ja lähtökohdat 1 OHJATTU HARJOITTELU Ohjatun harjoittelun keskeinen tavoite on valmistaa opettajaopiskelija tehtäviin, joita hän tulevaisuudessa kohtaa. Opettajan pedagogisissa opinnoissa opiskelija perehtyy erilaisiin

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

H3 Tutkiva opettajuus harjoittelu

H3 Tutkiva opettajuus harjoittelu H3 Tutkiva opettajuus harjoittelu Savonlinnan normaalikoulu 14.3. 13.5.2016 www.snor.fi Sisällys 1. OHJATTU HARJOITTELU... 2 1.2 Tutkiva opettajuus harjoittelun tavoitteet... 4 2. SISÄLTÖ JA HARJOITTELUN

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Sisältö. Arviointi. Lisätiedot. Kasvatustieteiden perusopinnot, 25 op Osaamistavoitteet

Sisältö. Arviointi. Lisätiedot. Kasvatustieteiden perusopinnot, 25 op Osaamistavoitteet Kasvatustieteiden perusopinnot, 25 op Kasvatustieteiden perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tieteelliselle tiedonmuodostukselle rakentuva kuva kasvatuksesta, oppimisesta, ja koulutuksesta eri aikoina,

Lisätiedot

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90 AOTT-mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto......................... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä................ 3 3. Koulutuksen kohderyhmä................... 4 4. Valmistava koulutus.....................

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Erityisopetuksen harjoittelu esi- ja perusopetuksessa I 4op

Erityisopetuksen harjoittelu esi- ja perusopetuksessa I 4op ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO HARJOITTELUSUUNNITELMA Filosofinen tiedekunta Lukuvuosi 2013-2014 Kasvatustieteiden ja psykologian osasto ERO Erityispedagogiikka Tulliportinkatu 1 / PL 111 80101 Joensuu 2221308 Erityisopetuksen

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon?

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Case Sosiaali/Terveyshallintotieteen aineopinnot 35 op Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate; suunnittelija TtM Ulla

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot