AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 2013"

Transkriptio

1 AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA Aineenopettajan koulutuksen opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen kelpoisuuden opettaa yleissivistävissä, ammatillisissa ja aikuiskoulutuksen oppilaitoksissa. Koulutuksessa yhdistetään ainetietoa sekä kasvatukseen, oppimiseen ja opettamiseen liittyvää tietoa jäsennellyksi kokonaisuudeksi. Opiskelija rakentaa reflektiivisen, dialogisen ja praktisen toiminnan kautta itselleen toimivan opetusfilosofian. Koulutuksen tarkoituksena on auttaa tulevaa opettajaa kehittymään opetuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja kehittämisen ammattilaiseksi. Aineenopettajan pedagogiset opinnot suorittanut opiskelija on pedagogisilta taidoiltaan valmis siirtymään opettajaksi ymmärtäen, että opettajuuden kehittyminen on elinikäinen prosessi ja että yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset heijastuvat kouluun ja opetustyöhön. Tältä pohjalta hän on valmis kehittämään itseään kasvattajana ja opettajana jatkuvasti. Pedagogiset opinnot suorittanut opiskelija toimii ammattietiikkaa noudattaen monenlaisissa työskentely-, opetus- ja opiskeluympäristöissä. Siksi koulutuksessa painotetaan aktiivisen kansalaisuuden, yhteiskunnallisen tasa-arvon, inklusiivisen / osallistavan kasvatuksen ja kulttuurienvälisen ymmärtämisen arvoja. Aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat ainetiedekunnassa ensin kandidaatin ja sitten maisterin tutkinnon. Molemmat tutkinnot sisältävät aineenopettajan pedagogisia opintoja opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelman mukaan siten, että kandidaatin tutkintoon kuuluu pedagogisia opintoja 25 opintopistettä ja maisterin tutkintoon 35 opintopistettä. Voidakseen opiskella maisterin tutkintoon kuuluvia pedagogisia opintoja, opiskelijan on ensin suoritettava kandidaatin opintoihin kuuluvat pedagogiset opinnot. Ainelaitokset vastaavat koulussa opetettavien aineiden opinnoista ja opettajankoulutuslaitos pedagogisista opinnoista kasvatustieteiden tiedekunnan hyväksynnän mukaan. Ainelaitokset, opettajankoulutuslaitos, Normaalikoulu ja muut kasvatustieteiden tiedekunnan hyväksymät harjoittelukoulut toteuttavat tutkintokoulutuksen yhteistyössä. 1 Aineenopettajan koulutuksen opettajan pedagogisten opintojen opintokokonaisuudet ja -jaksot KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT TEEMA 1. Orientoituminen kasvatusalan työhön ja toimintaympäristöihin 25 op Kasvatustieteiden tiedekunnan yhteiset kasvatustieteen perusopinnot (15 op) Alateema 1.1 Johdatus kasvattajan työhön KTKP110 Kasvatustieteen filosofiset ja historialliset perusteet 5 op KTKP102 Kasvatustieteen psykologiset perusteet 5 op KTKP103 Kasvatustieteen sosiologiset perusteet 5 op Laitoskohtaiset kasvatustieteen perusopinnot (10 op) Alateema 1.2 Johdatus opettajan työhön OPEP411 Oppimisen ohjaamisen ja ainepedagogiikan perusteet 5 op OPEP510 Orientoiva ohjattu harjoittelu 5 op KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT TEEMA 2. Oppiminen ja sen ohjaaminen 35 op OPEA110 Kasvattajan etiikka ja kasvatusfilosofia 4 op

2 OPEA211 Vuorovaikutus ja ryhmäilmiöt 4 op OPEA310 Opettaja, kouluyhteisö ja yhteiskunta 3 op OPEA411 Syventävä ainepedagogiikka 6 op OPEA611 Aineenopettaja työnsä tutkijana 3 op OPEA510 Ohjattu perusharjoittelu 5 op OPEA520 Syventävä ohjattu harjoittelu 7 op OPEA530 Soveltava ohjattu harjoittelu 3 op Opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista (yht. 60 op). Aineenopettajan koulutuksen opettajan pedagogisten perusopintojen (25 op) teemana on orientoituminen kasvatusalan työhön ja toimintaympäristöihin. Perusopinnoissa lähdetään tutkimaan kasvatuksen erilaisten toimintaympäristöjen ja kasvatustieteellisen tiedon eri näkökulmien niveltymistä toisiinsa. Perusopinnot rakentuvat tiedekunnan yhteisestä osuudesta (Johdatus kasvattajan työhön) ja laitoskohtaisesta osuudesta (Johdatus opettajan työhön). Aineenopettajan koulutuksen opettajan pedagogisten aineopintojen (35 op) teemana on oppiminen ja sen ohjaaminen, joita lähestytään eri opintojaksoilla useista näkökulmista. Pyrkimyksenä on rakentaa monipuolinen näkemys oppimisen eri muodoista ja oppimisen ohjaamisesta monitahoisena ilmiönä. Opettajan pedagogiset opinnot vastaavat kasvatustieteen perus- ja aineopintoja ja suoritettuaan opettajan pedagogiset opinnot opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua kasvatusalan syventäviin opintoihin. 2 Aineenopettajan koulutuksen opintokokonaisuuksien ajoitus OPINTOKOKONAISUUDET JA SISÄLTÖPOLUT OPETTAJAN PEDAGOGISET PERUSOPINNOT OPETTAJAN PEDAGOGISET AINEOPINNOT Kasvatustieteen juonteet 1 lv. 2. lv 3 lv. 4 lv. Kasvatuksen kulttuurinen perusta KTKP110, OPEA110 4 op (Kasvatushistoria-, filosofia- ja antropologia) 5 o p Kehitys ja kasvuympäristöt (Kasvatuspsykologia) Kouluyhteisö ja yhteiskunta (Kasvatussosiologia) Kasvun ja oppimisen ohjaaminen (Oppimisen ohjaamisen teoriat ja ainepedagogiikka) Harjoittelu KTKP102, KTKP103, 5 o p 5 o p OPEP411, 5 op OPEP510, 5 op Tutkimusmenetelmäopinnot (metodipolku) Muut kokonaisuudet Portfoliopolku Monikulttuurisuuden polku Inklusiivisen / osallistavan kasvatuksen polku Yhteensä 25 op 35 op o p OPEA211 4 op OPEA310 3 op OPEA411 6 op OPEA510 5 op OPEA520 7 op OPEA530 3 op OPEA611 3 op

3 Tarkemmat tiedot opintojen ajoituksesta eri opiskelijaryhmissä (a) opettajankoulutukseen pääsykokeissa valitut suoravalitut opiskelijat, b) muut Jyväskylän yliopiston opiskelijat, c) tutkinnon suorittamisen jälkeen pedagogisiin aineopintoihin hakeutuvat opiskelijat) löytyvät aineenopettajankoulutuksen internet-sivuilta. Opintojen arviointi Arvioinnin tarkoitus on tukea opettajaksi opiskelevan kasvua opettajuuteen. Se tarkoittaa, että opiskelija asettaa tavoitteita ammatilliselle kasvulleen, havainnoi kehittymistään, saa palautetta opiskelustaan ja oppimisestaan sekä arvioi itse pedagogista ajatteluaan ja toimintaansa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kasvatustieteellisten, ainepedagogisten ja opetettavien aineiden teorioiden ymmärtämiseen ja käyttöön opetuksessa sekä vuorovaikutukseen oppilaiden, toisten opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Pedagogisten opintojen arvioinnissa painotetaan tasapuolisesti oman opetusfilosofian rakentumista ja tutkivaa lähestymistapaa, sosiaalisia taitoja, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä toimintaa opettajan erilaisissa työympäristöissä. Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty suorittaminen vastaa suoritusta vähintään arvosanalla hyvä. Opettajan pedagogisten opintojen suorittamisesta tulee maisterin todistukseen merkintä opinnot suoritettu hyväksytysti; hyväksytty suoritus vastaa suoritusta vähintään arvosanalla hyvä. Vastaava merkintä tulee myös erillisinä opintojaan suorittaville opiskelijoille annettavaan erillistodistukseen. 3 Aineenopettajan koulutuksen opettajan pedagogiset perusopinnot (25 op) Perusopintojen teema ja tavoitteet: Orientoituminen kasvatusalan työhön ja toimintaympäristöihin. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista kasvatustieteellisistä näkökulmista (kasvatusfilosofian, kasvatuksen historian, kasvatuspsykologian, kasvatussosiologian sekä kasvun ja oppimisen ohjaamisen perusteet ja keskeiset käsitteet) opiskelija tunnistaa käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan pedagogisessa vuorovaikutuksessa (kriittinen reflektio) opiskelijalla on alustavat valmiudet oppimisprosessin seuraamiseen ja tukemiseen (opetuskokonaisuuden suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi) Kasvatustieteen perusopinnot 25 op jakautuvat tiedekunnan yhteisiin kasvatustieteen perusopintoihin 15 op ja opettajankoulutuslaitoksen laitoskohtaisiin kasvatustieteen perusopintoihin 10 op. 3.1 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN YHTEISET KASVATUSTIETEEN PERUSOPINTOJEN OPINTOJAKSOT 15 OP Johdatus kasvattajan työhön KTKP110 Tavoite: O KASVATUSTIETEEN FILOSOFISET JA HISTORIALLISET PERUSTEET 5 op pintojakson suoritettuaan opiskelija - tunnistaa, minkälaisia maailmankatsomuksellisia valintoja ja arvositoumuksia kasvatus edellyttää - näkee yhtymäkohtia kasvatuksellisten käytäntöjen ja käsitteellisten edellytysten välillä

4 Suoritustapa: Kirjallisuus: Arviointi: Vastuuyksiköt: KTKP102 Opettajankoulutuslaitoksen luennot, pienryhmätyöskentely ja kirjallisuuteen perehtyminen PUOLIMATKA, T Kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat minuuden rakentamisen filosofia. Helsinki: Kirjayhtymä. ja RINNE, R. KIVIRAUMA J. & LEHTINEN, E (tai uudemmat). Johdatus kasvatustieteisiin. Helsinki: WSOY. tai SILJANDER, P Systemaattinen johdatus kasvatustieteisiin. Helsinki: Otava Hyväksytty-hylätty. Kasvatustieteiden tiedekunta ja Opettajankoulutuslaitos KASVATUSTIETEEN PSYKOLOGISET PERUSTEET Tavoite: Suoritustapa: Kirjallisuus: 5 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - kuvailla kehitys- ja kasvatuspsykologian keskeiset käsitteet ja teoreettiset perusteet - selittää ihmisen oppimista motivationaalisena ja vuorovaikutuksellisena prosessina - tulkita ihmisen elämän tapahtumia laajemmassa kehityksellisessä perspektiivissä ja kykenee myös määrittelemään, mitä työssä oppimisella ja työhön liittyvällä identiteetillä tarkoitetaan. Tiedekunnan yhteiset luennot, pienryhmätyöskentely ja kirjallisuuteen perehtyminen LEHTINEN, E. & KUUSINEN, J Kasvatuspsykologia. Helsinki: WSOY. tai LEHTINEN, E., KUUSINEN, J. & VAURAS, M Kasvatuspsykologia. Luvut 1-8. Helsinki: WSOY. ja ETELÄPELTO, A., COLLIN, K. & SAARINEN, J. (toim.) Työ, identiteetti ja oppiminen. Helsinki: WSOY. tai NURMI, J-E., AHONEN, T., LYYTINEN, H., LYYTINEN, P., PULKKINEN, L. & RUOPPILA, I Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY Hyväksytty-hylätty. Arviointi: Edeltävät opinnot: KTKP110 Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta ja Opettajankoulutuslaitos KTKP103 KASVATUSTIETEEN SOSIOLOGISET PERUSTEET 5 op Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tietää keskeisiä kasvatussosiologian käsitteitä ja teoreettisia ajattelutapoja, kykenee erittelemään erilaisia lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden ilmiöitä sekä antamaan niistä esimerkkejä sekä osaa selittää ja tulkita perheen, koulun ja muiden kasvatusinstituutioiden merkitystä yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Suoritustapa: Tiedekunnan yhteiset luennot, pienryhmätyöskentely ja kirjallisuuteen perehtyminen Kirjallisuus: ANTIKAINEN, A., RINNE, R. & KOSKI, L tai uudemmat. Kasvatussosiologia. Helsinki: WSOY. (luvut 1-2, 5-6, 8, 11) tai ANTIKAINEN, A Kasvatus, elämänkulku ja yhteiskunta. Helsinki: WSOY. ja ANTIKAINEN, A., RINNE, R. & KOSKI, L (tai uudemmat). Kasvatussosiologia. Helsinki: WSOY. (luvut 3 4, 7, 9 10) tai SUORANTA, J., KAUPPILA, J., REKOLA, H., SALO, P. & VANHALAKKA, M (2. korjattu ja uudistettu painos). Aikuiskasvatuksen risteysasemalla.

5 Johdatus aikuiskasvatukseen. Joensuun yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus. Arviointi: Hyväksytty-hylätty. Edeltävät opinnot: KTKP110, KTKP102 Vastuuyksiköt: Kasvatustieteiden tiedekunta ja Opettajankoulutuslaitos 3.2 OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN LAITOSKOHTAISET KASVATUSTIETEEN PERUSOPINTOJEN OPINTOJAKSOT 10 OP Johdatus opettajan työhön OPEP411 OPPIMISEN OHJAAMISEN JA AINEPEDAGOGIIKAN PERUSTEET 5 op Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tunnistaa oman oppiaineensa tavoitteiden määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin lähtökohtia osana opetussuunnitelmaa - ymmärtää opetuksen suunnittelun ja toteutuksen periaatteita - jäsentää oman opetus- ja kasvatusajattelunsa perusteita ja perusteluita Suoritustapa: Kaikille yhteisiä luentoja, ainepedagogista pienryhmäopetusta ja opiskelijan itsenäistä työtä (määritellään ainekohtaisesti). Kirjallisuus: Kirjallisuus ja oheismateriaalit määritellään kunkin oppiaineen ja aineryhmän opetusohjelmassa ja selvitetään opiskelijoille opintojakson alkaessa. Suositeltu ajankohta: Suoravalituille opiskelijoille 2. vuosi 4. periodi. Muille opiskelijoille ennen aineopintoja 4. periodissa. Edeltävät opinnot: Kasvatustieteen yhteiset perusopinnot KTKP110 KTKP103 (15op) sekä vähintään 20 op opetettavan aineen (oman pääaineen) opintoja. Integrointi: opintojaksoon OPEP510 Vastuuyksikkö: Opettajankoulutuslaitos OPEP510 ORIENTOIVA OHJATTU HARJOITTELU 5 op Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - havainnoida luokkayhteisön toimintaa, oppimisympäristöä ja oppilaiden moninaisuutta sekä oppimisen että opetuksen näkökulmista - tunnistaa omia havainnointi- ja toimintatapojaan - suunnitella ja toteuttaa lyhyitä oppimistilanteita - asettaa itselleen kasvattajana ja opettajana kehittymisen tavoitteita Suoritustapa: Luentoja, seka- ja aineryhmätyöskentelyä sekä opiskelijan omaa opetusta. Suositeltu ajankohta: 4. periodi Edeltävät opinnot: Kasvatustieteen yhteiset perusopinnot KTKP110 KTKP103 (15 op) sekä vähintään 20 op opetettavan aineen (oman pääaineen) opintoja. Integrointi: OPEP411 Vastuuyksiköt: Normaalikoulu ja Opettajankoulutuslaitos

6 4 Aineenopettajan koulutuksen opettajan pedagogiset aineopinnot (35 op) Aineopintojen teema ja tavoite: Oppiminen ja sen ohjaaminen. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija arvioi omaa pedagogista osaamistaan ja ymmärrystään ja asettaa itselleen henkilökohtaisia oppimistavoitteita opiskelija tunnistaa oppimiseen ja motivaatioon vaikuttavia oppijan ja oppimisympäristön keskeisiä piirteitä, riskejä ja tukemisen keinoja sekä yhteiskunnallisia opetuksen ja kasvatuksen rakenteellisia ehtoja opiskelijalla on valmiudet yksilön ja ryhmän kohtaamiseen (mm. inklusiivisen / osallistavan kasvatuksen ja monikulttuurisuuden kysymykset), ryhmäprosessien arviointiin sekä kollegiaaliseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimisprosesseja ja opetuskokonaisuuksia opiskelija osaa tehdä pienimuotoisen kasvatustieteellisen tutkimuksen ja raportoida sen OPEA110 KASVATTAJAN ETIIKKA JA KASVATUSFILOSOFIA 4 op Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa rakentaa kokonaisvaltaisen ja jäsentyneen kirjallisen selostuksen omasta opetusfilosofiastaan - tunnistaa eri opettamisnäkemysten piirteitä omassa opetusfilosofiassaan - tunnistaa julkikäsitysten ja käyttötiedon ristiriitoja omassa opetusfilosofiassaan - osaa perustella pätevästi opetukseen liittyviä käsityksiään - tuntee opetuksen etiikkaan liittyviä käsitteitä - tunnistaa ja käsittelee opetuksen etiikkaan kuuluvia ilmiöitä - kykenee perustelemaan omat eettiset sitoumuksensa - tarkastelee eettisiä ristiriitatilanteita eri osapuolten näkökulmista - tuntee eettiset oikeutensa ja velvollisuutensa Suoritustapa: Luennot, sekaryhmätyöskentelyä, kevätkonferenssi sekä opiskelijan omaa työtä. Kirjallisuus: valitaan yksi seuraavista vaihtoehdoista ITKONEN, M Esteettinen kasvatus. Helsinki: Kirjayhtymä. tai ITKONEN M Kulttuurikuvia kotomaasta. Filosofisia tutkielmia ajan ja paikan hengestä. Tai KAIKKONEN, P Vierauden keskellä. Jyväskylän ylipisto: Opettajankoulutuslaitos. Tai MOILANEN, P Opettaja kasvattajana. Opetusmoniste. Suositeltu ajankohta: 3. ja 4. periodi Edeltävät opinnot: Kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot (25 op), OPEA211, OPEA411, OPEA510 Integrointi: OPEA520, OPEA530 Vastuuyksikkö: Opettajankoulutuslaitos OPEA211 Tavoite: VUOROVAIKUTUS JA RYHMÄILMIÖT 4 op Opintojakson suoritettuaan

7 - opiskelija ymmärtää itseään vuorovaikuttajana ja tuntee erilaisiin kohtaamisiin liittyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja - opiskelija tiedostaa tunne-elämän yhteyksiä oppimiseen - opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida ryhmäprosesseja ja yksilön toimintaa ryhmän jäsenenä - opiskelijalla on ymmärrystä moniammatillisesta yhteistyöstä ja valmiuksia heterogeenisen ryhmän ohjaamiseen Suoritustapa: Luennot, sekaryhmätyöskentely, itsenäiset oppimistehtävät, lukupiirityöskentely ja kirjallinen tuotos. Kirjallisuus: PETERSON, J. M. & HITTIE, M Inclusive teaching. Creating effective schools for all learners. Boston: Allyn & Bacon, soveltuvin osin. Artikkeleita sopimuksen mukaan. Suositeltu ajankohta: 1. ja 2. periodi Edeltävät opinnot: Kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot (25op) Integrointi: opintojaksoihin OPEA510 ja OPEA520 Vastuuyksikkö: Opettajankoulutuslaitos OPEA310 OPETTAJA, KOULUYHTEISÖ JA YHTEISKUNTA 3 op Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tuntee opettajan ja kouluyhteisön toimintaan liittyvän keskeisen lainsäädännön - ymmärtää kouluun vaikuttavia yhteiskunnallisia kehityssuuntia - ymmärtää kouluyhteisön omaa toimintaansa määrittävänä kulttuurina - ymmärtää perusopetuksen aihekokonaisuudet osana koulun perustehtävää Suoritustapa: Luennot ja työskentely sekaryhmissä. Opetushallinto (1 op) suoritetaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Edeltävät opinnot: Opettajan pedagogiset perusopinnot (25op) Kirjallisuus: Lahtinen, M., Lankinen, T., Penttilä, A. & Sulonen, A (tai uudempi painos). Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä. Helsinki: Tietosanoma Oy. Muu kirjallisuus määritellään erikseen opintojaksolla. Suositeltu ajankohta: 3. periodi Vastuuyksikkö: Opettajankoulutuslaitos ja opetushallinnon osalta kasvatustieteiden tiedekunta OPEA411 Tavoite: Suoritustapa: SYVENTÄVÄ AINEPEDAGOGIIKKA 6 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija - kykenee asettamaan oman oppiaineensa oppimiseen liittyviä tavoitteita, suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan niiden toteutumista - osaa kohdentaa ja yksilöidä oppimis- ja kasvatustavoitteita - osaa suunnitella eri aikavälin oppimiskokonaisuuksia - osaa käyttää erilaisille oppijoille tarkoituksenmukaisia työtapoja ja opetusmenetelmiä sekä arviointimenettelyjä - osaa perustella oman opetus- ja kasvatusajattelunsa perusteet ja käytänteet - tuntee oman työnsä laaja-alaisuuden - kykenee yhteistyöhön oman oppiaineen sisällä ja oppiaineiden välillä. Luentoja, ainekohtaista kotiryhmäopetusta ja opiskelijan omaa työtä (määritellään ainekohtaisesti).

8 Kirjallisuus: Kirjallisuus ja oheismateriaalit määritellään kunkin oppiaineen ja aineryhmän opetusohjelmassa ja selvitetään opiskelijoille pedagogisten aineopintojen alkaessa. Suositeltu ajankohta: 1. ja 2. periodi Arviointi: Hyväksytty - hylätty Edeltävät opinnot: Opettajan pedagogiset perusopinnot (25op) Integrointi: Vastuuyksikkö: Ainepedagogiikka integroituu tiiviisti harjoittelujaksoihin OPEA510, OPEA520 sekä OPEA530 sekä täydentää ja tukee jaksoja OPEA110, OPEA211 ja OPEA611. Opettajankoulutuslaitos OPEA510 OHJATTU PERUSHARJOITTELU Tavoite: 5 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa yksilöidä opetuksen tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelman ja oppiaineen luonteen pohjalta - osaa suunnitella ja toteuttaa muutaman tunnin pituisia oppimisjaksoja ja hänellä on oppimisen ohjaamisen perustaidot - osaa kehittää toimintaansa arviointitiedon ja palautekeskustelujen perusteella - tietää oppimisen arvioinnin periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan käytännön työssä - ymmärtää oppimisympäristöjen moninaisuuden - on harjaantunut oman toimintansa arviointiin ja tiedostaa vastuunsa kasvattajana Suoritustapa: Omaa opetusta sekä ainekohtaista kontaktiopetusta, jossa opintopiirityöskentelyä ja ohjattuja ryhmäkuunteluita. Suositeltu ajankohta: 1. ja 2. periodi Edeltävät opinnot: Kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot (25 op) Integrointi: OPEA411, OPEA211 Vastuuyksikkö: Opettajankoulutuslaitos, Normaalikoulu sekä näiden yhteistyössä koordinoimat oppilaitokset OPEA520 SYVENTÄVÄ OHJATTU HARJOITTELU 7 op Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa luoda pedagogiseen teoriatietoon perustuvia ja oman aineen erityispiirteet huomioivia oppimiskokonaisuuksia - osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kurssin - osaa arvioida monipuolisesti omaa ja oppilaiden toimintaa - osaa eriyttää ja yksilöllistää opetusta - pystyy kehittämään pedagogisia taitojaan ammatillisessa yhteistyössä - tunnistaa ja arvioi kriittisesti koulukulttuurin vakiintuneita käytänteitä ja niiden suhdetta oppimiseen - soveltaa tutkimustietoa oman työnsä kehittämiseen - pystyy itsenäiseen opettajan työhön Suoritustapa: Omaa opetusta sekä ainekohtaista kontaktiopetusta. Suositeltu ajankohta: 3. ja 4. periodi Edeltävät opinnot: Kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot (25 op), OPEA411, OPEA211 ja opetusharjoittelujakso OPEA510 Integrointi: OPEA110, OPEA611

9 Vastuuyksikkö: Opettajankoulutuslaitos ja Normaalikoulu sekä näiden yhteistyössä koordinoimat oppilaitokset OPEA530 SOVELTAVA OHJATTU HARJOITTELU Tavoite: 3op Opintojakson suoritettuaan opiskelija - ymmärtää opettajan työn moninaisuuden - osaa soveltaa pedagogisia taitojaan ammatillisessa yhteistyössä eri työyhteisöissä - on valmiuksia työskennellä opettajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti - osaa tarkastella opettajan työtä ja kouluyhteisöä laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa - osaa perustella toimintaansa opettajana kasvatusta ja opetusta koskevan teoreettisen tiedon näkökulmasta - ymmärtää elinikäisen ammatillisen kasvun Suoritustapa: Henkilökohtaisen harjoittelusuunnitelman toteuttaminen sekä oman täydennyskoulutussuunnitelman ja CV:n laatiminen. Suositeltu ajankohta: Opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan Korvautuvuus: Tämän opintojakson harjoitteluosuus korvautuu lukukauden tai sen yli kestäneellä yhtäjaksoisella päätoimisella opetustyöllä. Tämän lisäksi korvaavuutta hakevat opiskelijat suorittavat yhdessä palautekeskustelun OKL:n erikseen nimeämän lehtorin johdolla. Korvaavuus kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Tarkemmat ohjeet löytyvät opettajankoulutuslaitoksen internet-sivuilta. Arviointi: Hyväksytty - hylätty Edeltävät opinnot: Kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot (25 op), OPEA411, OPEA211, OPEA310 sekä OPEA510 ja OPEA520 Vastuuyksikkö: Opettajankoulutuslaitos OPEA611 AINEENOPETTAJA TYÖNSÄ TUTKIJANA 3 op Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija - ymmärtää tutkivan opettajuuden periaatteet - tuntee keskeisiä kasvatus- ja opetustyön tutkimuksen laadullisia ja määrällisiä lähestymistapoja - tietää opetustyön, oppimisen ja sen ohjaamisen tutkimuksen metodeja (esim. haastattelu, observointi, kysely) Suoritustapa: Luentoja, ryhmätapaamisia, ja tutkiva opettaja -seminaari sekä opiskelijan omaa työtä. Kurssiin liittyy pienimuotoinen tutkimus, joka toteutetaan pääsääntöisesti opintojakson OPEA520 sisällä. Kirjallisuus: Valitaan tukemaan pienimuotoista tutkimusta. Suositeltu ajankohta: 2., 3. ja 4. periodi Edeltävät opinnot: Kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot (25 op) Integrointi: OPEA520, (OPEA530) Vastuuyksikkö: Opettajankoulutuslaitos

10 5 Aineenopettajan koulutuksen opintojen täydentäminen ja korvaavuudet Opiskelija voi täydentää aikaisemmin suoritettuja kasvatustieteen / aikuiskasvatuksen / erityispedagogiikan opintojaan pedagogisiksi opinnoiksi. Opiskelija, joka on tehnyt kasvatustieteiden aineopinnot (60 op) kasvatustieteen pedagogisiin opintoihin (aineenopettajankoulutus) saapuessaan, saa korvattua 28op. Tällöin hän suorittaa täydentävinä opintoina pedagogisesti painottuvia opintoja 12 op ja ohjatut opetusharjoittelut 20 op. Korvaavuuksista sovitaan oman aineen pedagogiikan lehtorin kanssa. Jos opiskelija on suorittanut aiemmin, korvautuu aiemmista opinnoista Opiskelijalle jää suoritettavaksi: YHTEENSÄ a) perusopinnot 25 op 15 op 10 op perusopintoja sekä aineopinnot 35 op 60 op b) aineopinnot 60 op 28 op pedagogisesti painottuvia opintoja 12 op ja harjoittelut 20 op 60 op Jos opiskelijalla on suoritus kesken ja hän on aloittanut kasvatustieteen pedagogiset opinnot vanhalla opetussuunnitelmalla, korvaavuudet ja täydennykset katsotaan pedagogiikan lehtoreiden kanssa. Kriteerit koskien opintojen keskeytymistä, uudelleen suorittamista tai täydentämistä Kriteereiden soveltamisen lähtökohta on eettinen ja koulutusyksikön kokonaisvastuuseen perustuva näkemys opiskelijan omasta oikeusturvasta ja hänen fyysisestä sekä psyykkisestä hyvinvoinnistaan, muiden opiskelijoiden ja oppilaiden oikeudesta oppimiseen sekä turvalliseen opiskeluun ja koulutyöhön sekä ohjaajien ja opettajien oikeudesta hoitaa esteittä ja turvallisesti heille kuuluvaa perustehtävää. A. Keskeyttäminen välittömästi ja toistaiseksi Mikäli opiskelija esiintyy opiskelutilanteissa (opetus, seuranta, ohjaus tai muu koulutyö) huumeiden/alkoholin tai narkoottisten aineiden vaikutuksen alaisena. B. Keskeyttäminen toistaiseksi Mikäli opiskelija on pitkäaikaisesti sairaana tai raskaana (lääkärintodistus), ja mainitut tekijät ovat terveysuhka opiskelijalle itselleen ja/tai muille opiskeluun osallistuville. Mikäli ohjaajaryhmä toteaa muun syyn, jonka vuoksi opiskelija on kyvytön hoitamaan tehtäviään (jonka seurauksena muiden opiskelijoiden tai oppilaiden asema voi vaarantua ja opiskelija tarvitsee asiantuntevaa hoitoa; esimerkiksi vakava mielenterveyden järkkyminen). C. Opintojakson tai sen osan uudelleen suorittamiseen päädytään Mikäli opiskelijalla on toistuvia laiminlyöntejä (opetukseen tai ohjaukseen liittyviä) tai muut samanaikaiset opiskelu- tai työtehtävät häiritsevät merkittävästi hänen omaansa, muiden opiskelijoiden, oppilaiden ja/tai ohjaajien työtä. Mikäli opetustilanteiden edellyttämät perusasiat eivät ohjauksesta huolimatta ole usean opetustunnin jälkeen riittävästi hallinnassa (oppiminen estyy tai tuntitilanteet ovat toistuvasti vaarallisia/kaoottisia). Mikäli merkittävä osa opiskelusta jää hoitamatta (poissaolojen tai yksityis-asioiden vuoksi) eikä näistä ole sovittu ennalta. D. Yksittäisten tuntien tai muiden vastuutehtävien täydentäminen Opiskelijan lyhytaikaisen sairauden vuoksi silloin, kun tähän ajanjaksoon sisältyy jotakin opetusja kasvatustyön kannalta erityisen keskeistä.

11 Silloin kun opiskelija on tunneille/opetustilanteisiin valmistautumaton tai hänellä ilmenee muita laiminlyöntejä (esim. aikatauluista piittaamattomuus, sovittujen tehtävien tekemättä jättäminen). Päätöksenteko Kohdan A kyseessä ollen ryhmään kuuluu myös aineenopettajan koulutussuunnasta vastaava henkilö. Ryhmä voi kuulla opiskelijan lisäksi tarvittaessa myös erityisasiantuntijoita. Kohtien B C osalta päätös tehdään ryhmässä, jossa mukana ovat koulun opettaja, ainedidaktiikan lehtori tai vastaava sekä opiskelija. Kohdan D kriteerien pohjalta päätöksen tekevät opintojaksosta vastaavat ohjaajat ja opettajat keskusteltuaan asiasta opiskelijan kanssa. Täydennettäväksi määrättävä jakso suoritetaan opettajien ja ohjaajien kanssa sovittavana aikana. Mikäli täydennettäviä opintoja on runsaasti, pedagogisten opintojen loppuun saattaminen saattaa viivästyä.

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

AINEENOPETTAJAKOULUTUS KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT KTKP050 VUOROVAIKUTUS JA YHTEISTYÖ

AINEENOPETTAJAKOULUTUS KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT KTKP050 VUOROVAIKUTUS JA YHTEISTYÖ AINEENOPETTAJAKOULUTUS KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 2 Perusopintojen osaamistavoitteet: Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija: hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus Limingan Kansanopisto-Taidekoulu 2015-2016

Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus Limingan Kansanopisto-Taidekoulu 2015-2016 Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus -Taidekoulu 2015-2016 MUUTOKSET MAHDOLLISIA! Opintotyyppi Perusopintoja Koulutusala Kasvatustieteellinen Oppiaine Kasvatustiede Vastaava yliopisto Oulun yliopisto

Lisätiedot

Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa. HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos

Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa. HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos Kurssin nimi: Kehitys- ja oppimispsykologia 4 op Kurssi arvostellaan asteikolla

Lisätiedot

9 OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN OPETUS- SUUNNITELMA

9 OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN OPETUS- SUUNNITELMA 9 OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN OPETUS- SUUNNITELMA 9.1 LÄHTÖKOHDAT Koulutuksen tavoitteet. Opettajankoulutuslaitos järjestää seuraavaa koulutusta: 1) luokanopettajien koulutus sisältäen viittomakielisen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Tavoite Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tavoitteena käsityönopettajan koulutuksessa on antaa opiskelijalle perustiedot käsityön kentästä, materiaaleista

Lisätiedot

9 OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2007 2009

9 OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2007 2009 9 OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2007 2009 1 9.1 OPETTAJANKOULUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT 9.1.1 Opettajankoulutuksen tausta ja tehtävät Suomalainen opettajankoulutus alkoi Jyväskylän seminaarissa

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Aineenopettajakoulutuksen opetusohjelma 2016-17

Aineenopettajakoulutuksen opetusohjelma 2016-17 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Opettajankoulutuslaitos Dekaani hyväksynyt 31.5.2016 Aineenopettajakoulutuksen opetusohjelma 2016-17 Huom. Muutokset ja tarkistukset opetusohjelmaan mahdollisia. Mahdolliset aikataulujen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2016 2020 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op Kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot 20 Kvo Orientoituminen opintoihin (HOPS) ja opiskelutaitojen

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Ainedidaktisten opintojen vertailu Opintojen rakenne (60 op) Yliopisto Kasvatustiede Ainedidaktiikka Harjoittelu 27 13 12 28 25 15 12 (+3?) 26 19 21 19 1 Ainedidaktiset kurssit

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP)

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Opintojen rakenne, opintojaksot ja vaihtoehtoiset suoritustavat 2014-2015 KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - tarkastella

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Tiistaina klo 14.00 16.00 Biokeskus 3, LS 2402 Infon aiheet Opettajien kelpoisuusvaatimukset Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Tärkeää tietoa aineenopettajan koulutuksen uusille opiskelijoille 2018

Tärkeää tietoa aineenopettajan koulutuksen uusille opiskelijoille 2018 Tärkeää tietoa aineenopettajan koulutuksen uusille opiskelijoille 2018 Huom! Lue lisäksi huolella läpi Opettajan pedagogiset opinnot -sivu https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/opettajan-pedagogiset-opinnot

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 14.15 Athenan Sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2016

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2016 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2016 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2016 vk 35-37 ma 29.8. ti 13.9. vk

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Teologisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajan pedagogiset opinnot 60 op (kasvatustieteen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2017-2018 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi?

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Tiina Nyyssönen, koulutussuunnittelija OKL tiina.m.nyyssonen@jyu.fi JYU. Since 1863. 12.11.2018 1 Millainen OKL on? Luokanopettajakoulutus =>

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto opettajankoulutuslaitos. OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT Aineenopettajaksi opiskeleville

Jyväskylän yliopisto opettajankoulutuslaitos. OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT Aineenopettajaksi opiskeleville Jyväskylän yliopisto opettajankoulutuslaitos OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT Aineenopettajaksi opiskeleville OPETUSOHJELMA lv. 2015 2016 OPETUSOHJELMA LV. 2015 2016... 1 OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT...

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013)

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) lv sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) lv sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) lv. 2018 2019 sivuaineopiskelijoiden info Kasvatustieteiden perusopintojen koordinaattori Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi JYU. Since 1863. 7.9.18 1 Infon rakenne

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot, yliopistopedagogiikka (60 op) Infotilaisuus

Opettajan pedagogiset opinnot, yliopistopedagogiikka (60 op) Infotilaisuus Opettajan pedagogiset opinnot, yliopistopedagogiikka (60 op) Infotilaisuus 24.4.2018 Hakeminen ja hakukelpoisuus 15.6.2018 mennessä suoritettuna yliopistopedagogiikan edeltäviä opintoja 40 op (perusopinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot Itä- Suomen yliopistossa

Opettajan pedagogiset opinnot Itä- Suomen yliopistossa Opettajan pedagogiset opinnot Itä- Suomen yliopistossa Opettajankoulutusfoorumin alueellinen tilaisuus 18.5.2017 18.5.2017 Pertti Väisänen, professori, varadekaani UEF, 4 tiedekuntaa: Filosofinen tiedekunta

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Opettajan pedagogisten opintojen info matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) HY:n tutkinto-opiskelijoiden hakuinfo: katsaus aineenopettajaopintojen arkeen ja käytäntöihin

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) HY:n tutkinto-opiskelijoiden hakuinfo: katsaus aineenopettajaopintojen arkeen ja käytäntöihin Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) HY:n tutkinto-opiskelijoiden hakuinfo: katsaus aineenopettajaopintojen arkeen ja käytäntöihin Yleistä opettajan pedagogisista opinnoista Opettajan pedagogiset opinnot

Lisätiedot

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Kasvatustieteen opinnot

Kasvatustieteen opinnot Kasvatustieteen opinnot 1/18 Kasvatustieteen opinnot Käsityönopettajan koulutuksessa kasvatustieteen opintonsa sl 2003, sl 2002 ja sl 2001 aloittaneilla opiskelijoilla (1.-3. kurssi) opetus järjestetään

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2015-2020

Tutkintovaatimukset 2015-2020 TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulu Tanssinopettajan maisteriohjelman opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Teatteriopettajan maisteriohjelman opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset opettajan pedagogiset

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35

Lisätiedot

1 OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMA

1 OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1 OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 2013 Opetussuunnitelma kertoo opettajankoulutuslaitoksen tarjoaman opetuksen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt. Tarkemmat kurssin suorittamiseen liittyvät

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT. Aineenopettajan pedagogiset opinnot

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT. Aineenopettajan pedagogiset opinnot OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT Aineenopettajan pedagogiset opinnot Tervetuloa opettajankoulutukseen. Opettaja on kasvattajana tulevaisuuden tekijä. Kasvattajuus vaatii paljon, mutta tarjoaa myös mielekkään

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Textile Teacher Education Savonlinnan kampus

Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Textile Teacher Education Savonlinnan kampus Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Tetile Teacher Education Savonlinnan kampus Käsityönopettajakoulutus koostuu Kasvatustieteen kandidaatin (180op) ja Kasvatustieteen maisterin tutkinnoista (120op).

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) lv sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) lv sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) lv. 2019 2020 sivuaineopiskelijoiden info Kasvatustieteiden perusopintojen koordinaattori Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi JYU. Since 1863. 10.9.19 1 Infon

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutus (PKL) Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Aineenopettajan koulutus (PKL) Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Aineenopettajan koulutus (PKL) Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Tiina Pylkkönen Opettajankoulutuslaitos www.helsinki.fi/yliopisto 1 Opintojen suorittamisen

Lisätiedot

Maisteri-info. kevät

Maisteri-info. kevät Maisteri-info kevät 2018 1.3.2018 Kevät 2018 Tarvittaessa hops-keskustelu omaopettajan kanssa Maisterivaiheen hopsin tekeminen oodihops-työkalulla Huolehdi keskeneräiset opinnot valmiiksi -kandintyö, harjoittelu,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelun lähtökohdat. Keväällä 2018 Johanna Kainulainen

Opetuksen suunnittelun lähtökohdat. Keväällä 2018 Johanna Kainulainen Opetuksen suunnittelun lähtökohdat Keväällä 2018 Johanna Kainulainen Shulmanin (esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: 1. sisältötietoon 2. yleiseen

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2019 2020 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan opintosuunta, kasvatuspsykologia, vanhoilla tutkintovaatimuksilla jatkavat Opetusperiodit Syyslukukausi 2019 Intensiivijakso

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulu - opetusharjoittelu 2

Jyväskylän normaalikoulu - opetusharjoittelu 2 Opetusharjoittelu 3 OKLS3039 (8 op) Kevät 2018 Jyväskylän normaalikoulu - opetusharjoittelu 2 Harjoittelun osaamistavoitteet/ops Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja antaa palautetta

Lisätiedot

PROPE -TYÖSKENTELYN TAUSTOITUS JA PERIAATTEET OPETTAJANKOULUTUKSESSA. Kainulainen 2017

PROPE -TYÖSKENTELYN TAUSTOITUS JA PERIAATTEET OPETTAJANKOULUTUKSESSA. Kainulainen 2017 PROPE -TYÖSKENTELYN TAUSTOITUS JA PERIAATTEET OPETTAJANKOULUTUKSESSA Kainulainen 2017 TARPEITA JA HAASTEITA OPETTAJANKOULUTUKSESSA OPETUSSUUNNITELMASSAMME ON ASETETTU KOULUTUKSELLE 6 YDINOSAAMISALUETTA,

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Valmistuminen ja. maisteriopintoihin siirtyminen

Valmistuminen ja. maisteriopintoihin siirtyminen Valmistuminen ja maisteriopintoihin siirtyminen 3. vuosikurssi kevät 2019 Kevät 2019 Tarkista opinnot omasta opintorekisteristä! Tarvittaessa hops-keskustelu omaopettajan kanssa https://www.oulu.fi/sites/default/files/ects-

Lisätiedot

POM-OPINNOT ERITYISOPETTAJAOPISKELIJOILLE. Lisätietoja: Johanna Kainulainen p

POM-OPINNOT ERITYISOPETTAJAOPISKELIJOILLE. Lisätietoja: Johanna Kainulainen p POM-OPINNOT ERITYISOPETTAJAOPISKELIJOILLE Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Anna-Leena Huttunen SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Kasvatustieteiden yhteiset perusopinnot 2010 Yleistä perusopinnoista sivuaineopinto-oikeus vapaa opinnot suoritetaan kasvatustieteiden laitoksen kursseilla

Lisätiedot

Osaaminen ja asiantuntijuus (KTKP030)

Osaaminen ja asiantuntijuus (KTKP030) OPETUSHARJOITTELU 1, 5op. Lukuvuosi 2016-2017 Osaaminen ja asiantuntijuus (KTKP030) Opetusharjoittelu jatkuu läpi lukuvuoden 2016-2017 Ole paikalla: Rehtorin tunti 29.9. kello 14.30-16.00 alakoulun ruokalassa

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulu - opetusharjoittelu 2. Jyväskylän normaalikoulu - opetusharjoittelu

Jyväskylän normaalikoulu - opetusharjoittelu 2. Jyväskylän normaalikoulu - opetusharjoittelu Opetusharjoittelu 2 OKLA3029 (6 op) Osaaminen ja asiantuntijuus 2 1 Aikatauluja A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-14 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 24.10.2017 klo

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

OKLP515 OPETUSHARJOITTELU 1

OKLP515 OPETUSHARJOITTELU 1 OKLP515 OPETUSHARJOITTELU 1 4op. Kohti tutkimusperusteista opettajaksi kasvua lukuvuosi 2012 2013 TAVOITTEET (OPS) KOHTI TUTKIMUSPERUSTEISTA OPETTAJAKSI KASVUA Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Yleistä t suorittavat opettajan pedagogiset opinnot Sibelius-Akatemiassa yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Osa opetuksesta järjestetään taideyliopistojen yhteistyönä.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 Käsityönopettajan koulutus Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 1 Infon aiheet þ Käsityötieteen professori Leena K. Kaukisen tervehdys þ Ilmoittautuminen þ Käsityönopettajan

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

OKLP515 OPETUSHARJOITTELU 1

OKLP515 OPETUSHARJOITTELU 1 OKLP515 OPETUSHARJOITTELU 1 4op. Itseymmärryksestä vuorovaikutukseen lukuvuosi 2011 2012 TAVOITTEET (OPS) Itseymmärryksestä vuorovaikutukseen Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa havainnoida luokkayhteisön

Lisätiedot

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Haastava, haastavampi, arviointi Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Arviointi on osa oppimista, joten sitä ei pidä pitää irrallisena osana opettamisesta, oppimisesta, kehittämisestä ja

Lisätiedot

Opinto ohjauksen jaoksen raportti/ Loppuraportti 3.6.05 Valtakunnallinen opettajakoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojekti

Opinto ohjauksen jaoksen raportti/ Loppuraportti 3.6.05 Valtakunnallinen opettajakoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojekti 1 Opinto ohjauksen jaoksen raportti/ Loppuraportti 3.6.05 Valtakunnallinen opettajakoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojekti Opinto ohjauksen jaokseen ovat kuuluneet: Marjatta Vanhalakka

Lisätiedot

Aineenopettajakoulutuksen opetusohjelma

Aineenopettajakoulutuksen opetusohjelma JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Opettajankoulutuslaitos Dekaani hyväksynyt 29.5.2015 Aineenopettajakoulutuksen opetusohjelma 2015-16 Huom. Muutokset ja tarkistukset opetusohjelmaan mahdollisia. Mahdolliset aikataulujen

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2012 2016 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op eo ped A I A II AIII Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 Vo 1 Orientoituminen yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

YLIOPISTOKURSSIT TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE

YLIOPISTOKURSSIT TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE YLIOPISTOKURSSIT TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE Psykologia Kasvatustiede Oikeustiede Lääketiede/farmasia/biologia Lukuvuonna 2018 2019 (Ennakkotieto, muutokset mahdollisia) Psykologiasta Kehityspsykologian

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulu -opetusharjoittelu 1

Jyväskylän normaalikoulu -opetusharjoittelu 1 Opetusharjoittelu 1, 5op. Osaaminen ja asiantuntijuus (KTKP3019) Lukuvuosi 2017-2018 1 Opetusharjoittelu jatkuu läpi lukuvuoden 2017-2018 Ole paikalla: Aloitusinfo ti 26.9.2017 klo 12.30-14.00 (L303) ja

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot