HMV-sääntelyn tiekartta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HMV-sääntelyn tiekartta"

Transkriptio

1 HMV-sääntelyn tiekartta

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Taustaa Huomattavan markkinavoiman sääntelyyn vaikuttava lainsäädäntö ja ohjeistus Yhteenveto HMV-sääntelystä ja hinnoittelumenetelmistä muissa EU-maissa HMV-sääntelyn tiekartta - HMV-sääntely merkityksellisillä viestintämarkkinoilla Laskevan puheliikenteen markkinat Laajakaistapalvelujen tukkumarkkinat (markkinat 3a, 3b ja 4) Televisio- ja radiolähetyspalvelut (markkina 18) Yhteenveto HMV-sääntelystä

3 1 Johdanto Viestintäviraston strategisena tavoitteena on edistää viestintäverkkojen, -markkinoiden ja -palvelujen toimivuutta ja kehitystä, jotta tarjolle saataisiin mahdollisimman monenlaisia uusia viestintäpalveluja. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää Viestintävirastolta viisasta sääntelyä ja rohkeaa puuttumista viestintämarkkinoiden epäkohtiin. Huomattavan markkinavoiman (HMV) sääntelyä uudistetaan ja kehitetään jatkuvasti. HMV-sääntelyä kohdistetaan vain sinne, missä se on havaittu markkina-analyysien perusteella tarpeelliseksi. Tarpeeton sääntely poistetaan. Viestintävirasto puuttuu markkinoilla havaittuihin kilpailuongelmiin mahdollisimman tehokkaasti. Tämä tarkoittaa muun muassa sääntelyn painopisteen siirtämistä jälkikäteisestä tapauskohtaisesta valvonnasta aitoon ennakkosääntelyyn. Tehokas valvonta edellyttää niin ikään valvonnan keskittämistä markkinoiden toiminnan kannalta keskeisimpien epäkohtien poistamiseen. HMV-sääntelyn tiekartta on suunnitelma markkinasääntelyn lähivuosien painopisteistä ja kehityksestä. Viestintäviraston lopulliset päätökset HMV-sääntelystä saattavat poiketa ehdotetusta etenkin, jos EU:n sääntelyssä, kansallisessa lainsäädännössä tai markkinatilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. HMV-sääntelyn tiekartta julkaistiin ensimmäisen kerran 2013 ja sitä on päivitetty joulukuussa Nyt julkaistavassa tiekartassa Viestintäviraston suunnitelmia on päivitetty sekä sisällöllisesti että aikataulun osalta. Sisällöllisiä päivityksiä tiekarttaan on tehty muun muassa viimeaikaisten huomattavan markkinavoiman päätösten johdosta. HMV-sääntelyyn liittyvien markkina-analyysien aikatauluja on päivitetty vastaamaan tämän hetken suunnitelmia. 3

4 2 HMV-sääntelyn taustaa HMV-sääntely pohjautuu Euroopan Unionin oikeuteen. Huomattavan markkinavoiman käsite otettiin käyttöön vuonna 2003 Euroopan Unionin sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamisen myötä. Uudistuksessa annettiin neljä sähköisen viestinnän direktiiviä, joista HMV-sääntelyn kannalta keskeisimpiä ovat puite- ja käyttöoikeusdirektiivi. Puitedirektiivissä 1 määritetään puitteet sääntelyviranomaisten puuttumiselle sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen markkinahäiriöihin. Käyttöoikeusdirektiivissä 2 määritetään puolestaan ne keinot, joilla markkinaongelmat voidaan ratkaista. Euroopan Unionin huomattavaa markkinavoimaa koskevat säännökset on saatettu Suomessa voimaan tietoyhteiskuntakaarella (ja tätä ennen viestintämarkkinalailla). Tietoyhteiskuntakaaren mukaisen HMV-sääntelyn tavoitteena on edistää teleyritysten välistä kilpailua ja poistaa kilpailun esteitä pitkällä aikavälillä. HMV-sääntelyllä pyritään vaikuttamaan jo ennalta sellaisten markkinoiden toimintaan, joilla on havaittu erityisiä kilpailuongelmia. HMV-sääntely on luonteeltaan poikkeuksellista ja tarkoitettu tilanteisiin, joissa yleinen kilpailuoikeus ei riitä ratkaisemaan markkinoilla olevia ongelmia. HMV-sääntely perustuu aina säännöllisin väliajoin tehtävään markkinaanalyysiin ja jos markkinoilla ei ole ongelmia, sääntely poistetaan. Markkina-analyysin perusteella HMV-asemassa oleville yrityksille voidaan asettaa esimerkiksi käyttöoikeuden luovutusta, avoimuutta, syrjimättömyyttä ja hinnoittelua koskevia velvoitteita. Viestintäverkkojen tasapuolinen ja kohtuullinen hinnoittelu on edellytys uusien palveluja tarjoavien yritysten markkinoille tulolle. Lisääntyvä kilpailu puolestaan luo teleyrityksille paineita uusien palveluiden kehittämiselle ja loppukäyttäjiltä perittävien hintojen alentamiselle. Viestintävirasto antoi ensimmäiset HMV-päätökset vuonna 2003, jolloin komission markkinasuosituksen mukaisia tutkittavia markkinoita oli 18. HMV-päätöksiä annettiin ensimmäisenä vuonna 323. Päätöksiä annettiin yhdeksällä komission suosituksen mukaisella markkinalla. Vuonna 2004 Viestintävirasto analysoi seitsemän markkinasuosituksen mukaista markkinaa ja antoi yhteensä 151 HMV-päätöstä. Vuonna 2015 Viestintävirasto antoi 5 HMV-päätöstä. Sekä analysoitavien markkinoiden että HMVpäätösten lukumäärä on vähentynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana. 2.1 Huomattavan markkinavoiman sääntelyyn vaikuttava lainsäädäntö ja ohjeistus Tietoyhteiskuntakaari Tietoyhteiskuntakaari (917/2014, jälj. TYK) tuli voimaan ja korvasi voimaantullessaan viestintämarkkinalain. Huomattavan markkinavoiman velvollisuuksista ja niiden asettamisesta säädetään TYK:n III osassa. Huomattavan markkinavoiman arviointia, HMV-aseman määrittämistä ja sääntelyprosessia koskevat säännökset pysyivät lakimuutoksessa pääosin muuttumattomina. Muutoksena aiempaan lainsäädäntöön Viestintävirastolle on TYK:ssä asetettu nimenomainen velvollisuus arvioida HMV-päätöstä tehdessään yrityksille asetettavien velvollisuuksien vaikutukset markkinoille. 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (2002/21/EY) muutettuna direktiivillä 2009/140/EY. 2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä (2002/19/EY) muutettuna direktiivillä 2009/140/EY. 4

5 HMV-yrityksille asetettavia velvollisuuksia koskeviin säännöksiin tuli muutoksia uuden tietoyhteiskuntakaaren voimaantulon myötä. HMV-yrityksille asetettavia velvollisuuksia koskevat säännökset ovat aiempaa yleisemmällä tasolla siten, että lainsäädäntö mahdollistaa samanlaisten velvoitteiden asettamisen säänneltävän viestintäverkon teknologiasta riippumatta. Hintasääntelyn osalta Viestintäviraston keinovalikoima laajeni TYK:n myötä siten, että kustannussuuntautuneen hinnoitteluvelvollisuuden sijasta HMV-yritykselle voidaan asettaa myös vähittäishinnasta tehtävään vähennykseen perustuva (ns. retail-minus) hinnoitteluvelvollisuus tai velvollisuus oikeudenmukaiseen ja kohtuulliseen hinnoitteluun. Oikeudenmukaisella ja kohtuullisella hinnoittelulla tarkoitetaan ehdotuksen mukaan esimerkiksi hinnoittelua, jossa säännellystä tuotteesta tai palvelusta perittävä hinta määräytyy markkinajohtajan tai muuten vastaavissa olosuhteissa toimivien yritysten soveltaman hinnoittelun perusteella. Erona aikaisempaan lainsäädäntöön, varsinaisen hinnoitteluvelvollisuuden lisäksi HMVyritykselle asetettava velvollisuus voi koskea tapaa, jolla hinta asetetaan. Lisäksi Viestintäviraston mahdollisuus asettaa huomattavan markkinavoiman yritykselle kustannussuuntautunut enimmäishinta laajeni siten, että tilaajayhteystuotteiden lisäksi se voi koskea myös muita säänneltyjä tuotteita (kuten tv- ja radiolähetyspalveluita tai yhteenliittämistuotteita). Enimmäishinnan asettaminen ei myöskään enää edellytä samanlaista poikkeuksellisuutta kuin aikaisemmin. Enimmäishinta voidaan asettaa silloin, kun huomattavan markkinavoiman yrityksen hinnoitteluvelvoitteen vastainen hinnoittelu aiheuttaisi vakavaa haittaa kyseisillä markkinoilla kilpailijoille tai muille yrityksen asiakkaille. Lisäedellytyksenä enimmäishinnan asettamiselle on, että pelkkää kustannussuuntautunutta hinnoitteluvelvoitetta ei voida pitää riittävänä kilpailun esteiden poistamiseksi tai kilpailun edistämiseksi kyseisillä markkinoilla. Kustannussuuntautuneella hinnalla tarkoitetaan TYK:n mukaan hintaa, joka on kohtuullinen ottaen huomioon tehokkaan toimijan kustannukset säännellyn tuotteen tai palvelun tuottamisesta. Kustannussuuntautuneen hinnan arvioinnissa painottuu aikaisempaa voimakkaammin toiminnan tehokkuus: teleyritykselle aiheutuneiden kustannusten sijaan arvioinnin lähtökohtana ovat tehokkaan toimijan kustannukset. Säännös mahdollistaa kustannussuuntautuneen hinnoittelun arvioinnin paitsi nykyiseen tapaan teleyritykselle aiheutuneiden kustannusten perusteella (top-down hinnoittelumalli) myös teoreettisesti mallinnetun tehokkaan toimijan kustannusten perusteella (bottom-up hinnoittelumalli) tai näiden yhdistelmällä. TYK:n mukaan teoreettisesti mallinnetun tehokkaan toimijan kustannuksissa tulee ottaa huomioon kohtuullisessa määrin myös tuotteen tai palvelun tuottamiseen liittyvät yleiskustannukset. EU-komission terminointisuosituksen ehdottamaa ja useissa EUmaissa sovellettua Pure LRIC (Pure Long Run Incremental Cost) mallia ei lain perustelujen mukaan voitaisi lähtökohtaisesti pitää kohtuullisena. TYK:ssä tarkennettiin HMV-sääntelyn osalta myös syrjimättömyyttä ja kirjanpidollista eriyttämistä koskevien velvollisuuksien sisältöä. Syrjimättömyysvelvollisuuteen sisältyy vaatimus, jonka mukaan teleyrityksen on tarjottava palveluaan vastaavanlaatuisena kilpailevalle yritykselle kuin omalle tytäryhtiölleen tai muulle sellaiselle taholle. Viestintävirasto asettaa HMV-yrityksille kulloisenkin markkina-analyysin perusteella tarpeellisiksi katsomansa velvoitteet. Virasto arvioi tulevien markkina-analyysien yh- 5

6 teydessä TYK:n mahdollistamien uusien velvoitteiden käytön muiden velvoitteiden ohessa. Euroopan komission suositukset Euroopan komissio voi antaa suosituksia sähköisen viestinnän direktiivien yhdenmukaisesta soveltamisesta, jos eroavaisuudet kansallisten sääntelyviranomaisten tavoissa panna täytäntöön direktiivissä määriteltyjä sääntelytehtäviä voivat luoda esteen sisämarkkinoille. Vaikka komission antamat suositukset eivät ole luonteeltaan oikeudellisesti sitovia, Viestintäviraston on otettava ne toiminnassaan mahdollisimman tarkasti huomioon. Jos Viestintävirasto ei noudata komission suositusta, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja perusteltava ratkaisunsa. Alla on kuvattu tarkemmin HMVsääntelyn kannalta keskeisimpiä suosituksia ja asetusehdotusta. Komission markkinasuositus (2014/710/EY) Komission markkinasuosituksessa nimetään ne tuote- ja palvelumarkkinat, joilla ennakkosääntely voi olla perusteltua. Komission on säännöllisesti päivitettävä suositusta. Suositus annettiin ensimmäisen kerran vuonna 2003 ja se on uusittu kahdesti vuosina 2007 ja Uusin markkinasuositus tuli voimaan Uusimmassa markkinasuosituksessa merkityksellisten markkinoiden määrä väheni seitsemästä neljään. Vanhasta suosituksesta poistuvat kiinteään puhelinverkkoon pääsyn markkinat (markkina nro 1/2007) ja kiinteästä puhelinverkosta nousevan puhelinliikenteen tukkumarkkinat (markkina 2/2007). Kiinteän puhelinverkon terminointi (3/2007) ja matkaviestinverkon terminointi (4/2007) ovat pysyneet ennallaan, mutta markkinoiden numerointia on muutettu. Kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoiden (markkina nro 4/2007), tukkutason laajakaistapalvelujen markkinoiden (markkina 5/2007) ja paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoiden (markkina nro 6/2007) rakenteita on osin uudistettu ja markkinat on järjestetty sekä numeroitu uudelleen. Markkinasuositus koostuu näin ollen seuraavista markkinoista palvelukokonaisuuksittain lajiteltuna: Laskevan puheliikenteen markkinat: o Kiinteän puhelinverkon terminointi (markkina 1/2014) o Matkaviestinverkon terminointi (markkina 2/2014) Kiinteän verkon laajakaistamarkkinat: o Kiinteään verkkoon pääsy (markkinat 3a ja 3b/2014) o Paikallistason kiinteät yhteydet (markkina 4/2014). Jos jäsenvaltio haluaa säännellä muita markkinoita, se edellyttää kolmen kumulatiivisen perusteen läpäisemistä (three criteria test). Ensimmäinen peruste koskee markkinoille tulon esteiden merkittävyyttä ja pysyvyyttä. Toinen peruste koskee sitä, johtaako markkinoiden rakenne todelliseen kilpailuun kyseisellä aikavälillä. Kolmantena perusteena on se, että kilpailuoikeuden soveltaminen ei yksin riittäisi korjaamaan asianomaisia markkinoiden toimintapuutteita. 6

7 Terminointisuositus (2009/396/EU) Komission vuonna 2009 antamalla terminointisuosituksella pyritään vaikuttamaan kiinteään ja matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hintasääntelyyn. Laskevalla liikenteellä tarkoitetaan toisesta verkosta tulevaa liikennettä, joka laskee kohdeverkon yhteenliittämispisteestä puhelun vastaanottajan liittymään. Puhelun välittämistä yhteenliittämispisteestä vastaanottajalle kutsutaan yleisesti terminoinniksi. Toisin sanoen operaattorit perivät toisiltaan maksuja oman verkkonsa käytöstä. Suosituksen mukaisesti kansallisten viranomaisten tulisi asettaa terminointimaksut tasolle, jotka perustuvat tehokkaasti toimivalle operaattorille aiheutuviin kustannuksiin. Tehokkaan toimijan kustannukset tulee suosituksen mukaan määrittää käyttäen perustana nykykustannuksia ja LRIC- 3 menetelmää. Suositus lähtee ns. puhtaasta BU-LRIC-menetelmästä (pure BU-LRIC), jossa huomioidaan ainoastaan ne kustannukset, joilta vältyttäisiin, jos laskevan liikenteen palvelua ei tarjottaisi kolmansille osapuolille. Hinnoittelumenetelmässä tulee käyttää vertailuperustana tarkastelujaksona saatavissa olevaa tehokasta teknologiaa. Suosituksen mukaisesti kansallinen viranomainen voi ainoastaan poikkeuksellisissa, suosituksessa erikseen mainituissa olosuhteissa käyttää vaihtoehtoista mallia hinnoitteluvelvoitteita asettaessaan. Komissio on aloittanut vuonna 2015 terminointisuosituksen arvioinnin, joka saattaa johtaa sen uudistamiseen. NGA-suositus (2010/572/EU) Komission vuonna 2010 antaman NGA-suosituksen tavoitteena on tukea yhtenäismarkkinoiden kehitystä parantamalla oikeusvarmuutta ja edistämällä investointeja, kilpailua ja innovointia laajakaistapalvelujen markkinoilla erityisesti siirryttäessä seuraavan sukupolven liityntäverkkoihin (NGA) 4. NGA-suositus määrittelee etukäteen velvoitteet, joita viranomaisen tulisi tietyin edellytyksin asettaa tilaajayhteys- ja laajakaistatukkutuotteen markkinoilla (komission markkinasuosituksen mukaiset markkinat 4 ja 5). Tilaajayhteysmarkkinoilla tällaisia velvoitteita ovat muun muassa tilaajayhteyksien kuparipohjaisten osien eriytetyn tarjonnan velvoite, kaapelikanavien ja valokaapeleilla toteutettujen tilaajayhteyksien paikallisosien vuokrausvelvoite sekä edellä mainituille asetettava hinnoittelun kustannussuuntautuneisuusvelvoite. Myös tukkutason laajakaistapalveluille on suosituksen mukaan asetettava kustannussuuntautuneisuusvelvoite. Suositus edellyttää niin ikään uusien tukkutuotteiden saataville laittamista vähintään kuusi kuukautta ennen vastaavan vähittäispalvelun markkinoille saattamista. Syrjimättömyys- ja kustannuslaskentasuositus C(2013) 5761 Komissio antoi vuonna 2013 suosituksen syrjimättömyydestä ja kustannuslaskennasta tilaajayhteys- ja tukkutason laajakaistapalvelujen markkinoilla. Suosituksen keskeisenä tavoitteena on tehokkaan kilpailun ja viestinnän sisämarkkinoiden edistäminen EU:ssa. Kilpailijoiden tehokasta verkkoon pääsyä edistetään yhtenäistämällä HMVyrityksille asetettavia syrjimättömyysvelvoitteita koskevia vaatimuksia sekä kustannuslaskentamenetelmän käyttöä koskevilla vaatimuksilla. Suosituksen mukainen kustannuslaskentamenetelmä tulisi olla käytössä viimeistään LRIC=Long-Run Incremental Cost 4 NGA= Next Generation Access 7

8 Suositus määrittelee kaksi menetelmää syrjimättömyysvelvoitteen soveltamiseksi. Suosituksen mukaan syrjimättömyyden tulisi olla ensisijaisesti tuotantopanosten vastaavuutta (EoI, equivalence of input). Mikäli tuotantopanosten vastaavuus katsotaan kohtuuttomaksi, syrjimättömyysvelvoitteella tulisi varmistaa vähintään tuotosten vastaavuus (EoO, equivalence of output). Lisäksi suositus sisältää säännöksiä syrjimättömyysvelvollisuuden valvonnassa käytettävistä menetelmistä mukaan lukien ns. teknisen toisinnettavuuden vaatimus. Suositus edellyttää lisäksi, että syrjimättömyyden valvonnassa käytetään suoritustasomittareita (Key Performance Indicators, KPI), palvelutasovaatimuksia (Service Level Agreements, SLA) sekä palvelutasolupauksia (Service Level Guarantees, SLG). Suosituksen mukaan kansallisten viranomaisten on käytettävä kustannuslaskennassa alhaalta ylöspäin (bottom up) rakennettua pitkän aikavälin lisäkustannuksiin perustuvaa LRIC 5 +-menetelmää. Mallinnettaessa NGA-verkkoa viranomaisen tulee määritellä hypoteettinen tehokas NGA-verkko, joka koostuu kokonaan tai osittain kuituelementeistä. Suositus sisältää myös edellytykset, joiden perusteella viranomainen voi jatkaa käyttämänsä hinnoittelumenetelmän käyttämistä myös suosituksen voimaan tulon jälkeen. Suositus sisältää lisäksi edellytykset (mm. kaupallisen toisinnettavuuden testin käytöstä), joiden täyttyessä kuituyhteyksien hintasääntelystä tulisi luopua. Ehdotus sääntelykehyksen uudistamisesta Euroopan komissio julkaisi strategiansa digitaalisista sisämarkkinoista (DSM). Komission tavoitteena on purkaa sääntelystä johtuvat raja-aidat ja yhdistää 28 kansallista markkina-aluetta yhtenäisiksi sisämarkkinoiksi. Ehdotettu strategia rakentuu kolmen pilarin varaan: 1) Kuluttajien ja yritysten digitaalisten tuotteiden ja palvelujen saantia parannetaan koko Euroopassa. 2) Luodaan suotuisat ja tasapuoliset olosuhteet digitaaliverkoille ja innovatiivisille palveluille. 3) Maksimoidaan digitaalitalouden kasvupotentiaali. Komission strategia sisältää 16 aloitetta digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi. Komissio aikoo mm. ehdottaa perusteellista muutosta EU:n televiestintäsääntöihin. Muutosehdotukset on tarkoitus antaa kesällä Uusi lainsäädäntö tulee voimaan todennäköisesti vasta vuonna Viestintäviraston näkemyksen mukaan EU-lainsäädännön uudistamisen tulisi lähteä vuoden 2020 jälkeisen ajan tavoitteita pohtimalla ja tulevaisuuden mahdollisia ongelmia ja niihin sopivia keinoja tunnistamalla. Samalla tulisi kriittisesti arvioida nykysääntelyn onnistuminen sille aikanaan asetettuihin tavoitteisiin peilattuna. Tulevaisuuden sääntelyn valmistelun ei tulisi automaattisesti käynnistyä olemassa olevien direktiivien ja artiklojen pohjalta. Viestintävirasto toivoo tulevan EU-lainsäädännön olevan entistä selkeämpää ja joustavampaa. Uuden sääntelykehyksen tulisi kestää myös aikaa. Tavoitteena ei siis ole 5 LRIC + - malli mahdollistaa tuotteen tai palvelun tuottamiseen liittyvien yleiskustannusten huomioon ottamisen kustannuslaskelmissa. 8

9 ratkaista nykyhetken ongelmia vaan mahdollistaa edistykselliset sähköisen viestinnän palvelut 2020 ja luvuilla. Viestintävirasto pitää tärkeänä, että EU:ssa tunnistetaan milloin harmonisointi on aidosti hyvä tavoite. Tällöin se tulisi tehdä tehokkaasti ilman raskaita ja aikaavieviä prosesseja EU-tasolla. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse harmonisoida ja jatkossa kansallinen joustavuus on avainasemassa. Viestintäviraston näkemyksen mukaan sääntelyä on purettava perinteiseltä telealalta. Erityissääntelyn tarve säilyy kuitenkin kiinteään verkkoon pääsyssä eli tilaajayhteyksissä. On myös todettava, että nykyisen erityissääntelyn keinot ja prosessit on uusittava, sillä HMV-sääntelyn toteuttaminen on nykymuodossaan liian raskasta ja hidasta. EU:n viestintäalan lainsäädännön uudistustyö on vasta aloitettu, joten HVM-sääntely jatkuu nykymuodossaan vielä vuosia. Lainsäädäntöuudistuksella ei siten ole vaikutuksia HMV-sääntelyn tiekarttaan vielä tässä vaiheessa. 2.2 Yhteenveto HMV-sääntelystä ja hinnoittelumenetelmistä muissa EU-maissa Komission vuonna 2007 antamassa markkinasuosituksessa ennakkosääntelyn alaisten markkinoiden lukumäärä väheni 18:sta seitsemään. Markkinasuositusta uudistettiin jälleen syksyllä 2014 ja markkinoiden lukumäärä väheni neljään. Moni jäsenvaltio ei ole vielä ehtinyt analysoida uuden markkinasuosituksen mukaisia markkinoita 3-4. Kaikissa jäsenvaltioissa puhelinliikenteen terminointi (kiinteä ja matkaviestintä) ja kiinteän televerkon tilaajayhteydet ovat ennakkosääntelyn piirissä. Puolet jäsenvaltioista on purkanut HMV-sääntelyn televisio- ja radiolähetyspalveluiden osalta. Joissain jäsenvaltioissa on edelleen ennakkosääntelyä myös vanhojen suositusten mukaisilla markkinoilla. Niitä markkinoita ei taulukossa tarkastella muiden kuin televisioja radiolähetyspalvelujen markkinan (18/2003) osalta. 9

10 Kuva 1. Yhteenveto HMV-sääntelystä EU-maissa Hinnoittelumenetelmät BEREC on selvittänyt jäsenmaissa käytössä olevia hinnoitteluvelvoitteita ja menetelmiä komission vuoden 2014 markkinasuosituksen mukaisilla markkinoilla (markkinat no 1-4) sekä vuoden 2007 markkinasuosituksen mukaisilla markkinoilla 1 ja 2 sekä puhelinliittymien jälleenmyyntimarkkinoilla (WLR service). Raportin 6 perusteella hin- 6 BEREC Report: Regulatory Accounting in Practice

11 noittelun sääntelyssä yleisimmin käytetty velvoite on kustannussuuntautuneen hinnoittelun velvoite. Tukkutason laajakaistapalvelujen sääntelyssä käytetään myös retail minus -velvoitetta viidessä maassa. Kolmas tukkumarkkinoilla yleisesti käytössä oleva velvoite on kustannussuuntautuneen hinnoittelun ja hintakaton yhdistelmä. Vertailutietojen (benchmarking) käyttö on vähentynyt ja on enää käytössä yksittäisissä maissa kiinteän ja laskevan liikenteen markkinoilla. Kuva 2: Hinnoitteluvelvoitteiden käyttö EU-maissa. Lähde BEREC. Säännellyillä tukkumarkkinoilla käytetyin hinnoittelumenetelmä on LRIC, paitsi tukkutason laajakaistapalvelujen ja kiinteiden yhteyksien markkinoilla (markkinat 3b ja 4) sekä vähittäismarkkinoilla (ex-markkina 1 ja WLR), joilla yleisin menetelmä on FDC (Fully Distributed Cost). Kiinteän ja matkaviestinverkon laskevan liikenteen markkinoilla (markkinat 1 ja 2) LRIC-menetelmä on yleisimmin käytössä. Komission suosituksen myötä erityisesti ns. puhdas LRIC-menetelmä on käytössä useissa jäsenmaissa. 11

12 Kuva 3: Hinnoittelumenetelmien käyttö EU-maissa. Lähde BEREC. 12

13 3 HMV-sääntelyn tiekartta - HMV-sääntely merkityksellisillä viestintämarkkinoilla Tässä luvussa tarkastellaan nykyistä sääntelyä, yrityksille asetettuja velvoitteita sekä Viestintäviraston näkemyksiä markkinoiden ja HMV-sääntelyn kehityksestä ja valvonnan painopisteistä lähivuosina. 3.1 Laskevan puheliikenteen markkinat Kiinteän puhelinverkon terminointi (markkina 1/2014) Kiinteän puhelinverkon terminoinnilla tarkoitetaan toisesta verkosta tulevaa liikennettä, joka laskee verkkojen yhteenliittämispisteestä puhelun vastaanottajan liittymään. Terminoinnilla välitetään toisesta verkosta soitettu puhelu vastaanottajan liittymään ja se on siten edellytys kahden eri operaattorin asiakkaan välisen puhelun soittamiseksi. Viestintävirasto on analysoinut kiinteän puhelinverkon terminointimarkkinat vuosina 2004, 2008 ja Voimassa olevissa, vuonna 2008 annetuissa, HMV-päätöksissä yrityksille asetettiin yhteenliittämisvelvollisuus, toimitusehtojen ja hinnaston julkaisuvelvollisuus sekä hintojen ja ehtojen syrjimättömyysvelvollisuus. Suurimmille HMVyrityksille asetettiin lisäksi kustannussuuntautuneen hinnoittelun velvollisuus, kustannuslaskentajärjestelmän käyttöä koskeva velvollisuus sekä kirjanpidollinen eriyttämisvelvollisuus. Viestintäviraston vuonna 2013 tekemän markkina-analyysin perusteella ennakkosääntelystä kiinteän puhelinverkon terminointimarkkinoilla olisi voitu luopua. Kiinteän puhelinverkon terminointimarkkinoiden sääntely on menettänyt merkitystään kiinteän verkon liittymien korvaannuttua matkaviestinverkon liittymillä; vain pienellä osalla on käytössään kiinteän verkon liittymä, kun matkaviestinverkon liittymä löytyy kaikilta. Markkina-analyysin perusteella markkinoilla ei enää esiinny sellaisia kilpailuongelmia, joiden poistamiseksi tukkumarkkinoiden ennakkosääntely olisi tarpeen. EU:n komissio katsoi kuitenkin Viestintäviraston päätösehdotuksen muodostavan esteen yhteismarkkinoille ja olevan siten ristiriidassa yhteisön oikeuden kanssa. Komission päätöksen johdosta virasto peruutti päätösehdotuksensa ja ennakkosääntely kiinteän puhelinverkon markkinoilla pysyi voimassa vuonna 2008 annettujen päätösten mukaisena. Viestintäviraston tavoitteena on käynnistää seuraava markkina-analyysi kiinteän puhelinverkon terminointimarkkinoilla vuonna Matkaviestinverkon terminointi (markkina 2/2014) Matkaviestinverkon terminoinnilla tarkoitetaan toisesta verkosta tulevaa liikennettä, joka laskee verkkojen yhteenliittämispisteestä puhelun vastaanottajan liittymään. Terminoinnilla välitetään toisesta verkosta soitettu puhelu vastaanottajan liittymään. Siten matkaviestinverkon terminointi on edellytys kahden eri operaattorin asiakkaan välisen puhelun soittamiseksi. Viestintävirasto on analysoinut matkaviestinverkon terminointimarkkinat vuosina 2004, 2006, 2008 ja Viimeisimmän markkina-analyysin perusteella HMV-asema 13

14 todettiin neljällä yrityksellä: DNA Oy, Elisa Oyj, TeliaSonera Oyj, ja Ålands Telekommunikation Ab. HMV-asema tarkoittaa käytännössä sitä, että matkaviestinverkkoyrityksillä on mahdollisuus ja kannustin hinnoitella terminointipalvelu riippumatta kilpailijoista ja loppuasiakkaista. Matkaviestinverkon terminointia ei voida korvata toisen matkaviestinverkon tai kiinteän verkon yritysten tarjoamalla tukkutuotteella. Siten jokaisella matkaviestinverkkoyrityksellä on 100 prosentin markkinaosuus omaan matkaviestinverkkoonsa terminoituvasta liikenteestä. Tämä on jo itsessään vahva indikaattori huomattavasta markkinavoimasta. Uusimmassa markkina-analyysissä Viestintävirasto on markkina-osuuden lisäksi tarkastellut useita muita tekijöitä huomattavan markkinavoiman arvioimiseksi. Tässä yhteydessä on arvioitu myös sitä, rajoittaako vähittäispalvelujen korvattavuus matkaviestinverkkoyritysten markkinavoimaa. Mikäli loppuasiakkailla on vähittäismarkkinoilla todellinen mahdollisuus korvata matkaviestinverkkoihin soitetut puhelut muilla palveluilla, kuten OTT-puheluilla, voi sillä olla vaikutusta matkaviestinverkkoyritysten markkinavoimaan. Markkina-analyysin mukaan matkaviestinverkkoihin suuntautuville puheluille ei kuitenkaan ole korvaavia palveluja. OTT-puhepalvelujen korvaavuutta rajoittaa erityisesti se, että suomalaiset eivät ole yleisesti tavoitettavissa OTT-puheluilla. Tehokkaan kilpailun puute terminointimarkkinoilla johtaa vakavien kilpailuongelmien syntyyn sekä tukku- että vähittäistasolla, mikäli tukkumarkkinoihin ei kohdistettaisi ennakkosääntelyä. Korkeat tukkuhinnat lisäävät kilpailevien matkaviestinyritysten ja kiinteän verkon yritysten vähittäispalvelujen tuotantokustannuksia, jolloin muiden teleyritysten on vaikea tarjota kilpailukykyisiä palveluja vähittäismarkkinoilla. Koska tuotantokustannusten nousu siirtyy vähittäishintoihin, matkaviestinverkkoyritysten keräämien ylimääräisten tulojen maksajina toimivat lopulta puhepalveluja käyttävät kotitaloudet ja yritykset. Matkapuheluiden tukkumarkkinoiden sääntelyllä on keskeinen merkitys puhelinpalveluiden vähittäismarkkinoiden toimintaan ja vähittäishinnoitteluun. Ennakkosääntelyn myötä varmistetaan, että matkaviestinverkkoyrityksillä ei ole mahdollisuutta hinnoitella terminointia syrjivästi sen mukaan, mikä teleyritys tukkutuotetta ostaa. Lisäksi ennakkosääntelyllä on vaikutusta myös vähittäishinnoitteluun. Laskevien terminointihintojen on Euroopassa todistettu johtaneen myös alhaisempiin vähittäishintoihin. Elokuussa 2015 annetuissa päätöksissä kaikille neljälle matkaviestinverkkoyritykselle asetettiin yhteenliittämisvelvollisuus sekä sen lisäksi julkaisu- ja syrjimättömyysvelvollisuus. Lisäksi DNA:lle, Elisalle ja TeliaSonera Finlandille asetettiin velvollisuus noudattaa terminoinnissa ja muiden yhteenliittämispalvelujen tarjoamisessa kustannussuuntautunutta hinnoittelua sekä velvollisuus kustannuslaskentajärjestelmän käyttämiseen. Yritysten on myös noudatettava terminointipalvelujen tarjonnassa Viestintäviraston asettamaa kustannussuuntautunutta enimmäishintaa 1,25 senttiä/minuutti. Ahvenanmaalla toimivalle Ålands Telekommunikationille Viestintävirasto asetti velvollisuuden oikeudenmukaiseen ja kohtuulliseen hinnoitteluun. Velvollisuus noudattaa enimmäishintaa asetettiin nyt ensimmäistä kertaa. Velvoite tuli voimaan joulukuun alussa 2015, jolloin terminointipalvelun hinta laski noin kolmanneksen nykyisestä 1,87 sentistä 1,25 senttiin minuutissa. Aiemmin voimassa ollut ja jälkikäteiseen valvontaan perustunut kustannussuuntautuneen hinnoittelun velvoite ei poistanut tehokkaasti matkaviestinverkkoyritysten mahdollisuutta asettaa tukkupalve- 14

15 lun hinta yli kustannustason. Oikeudenmukaista ja kohtuullista hintaa arvioidaan jälkikäteen, mutta lähtökohtaisesti sellaisena on pidettävä muille operaattoreille asetettua 1,25 sentin minuuttihintaa. Viestintävirasto on määrittänyt enimmäishinnan ns. FIFAC-malliin 7 (Ficora Fully Allocated Cost) perustuen. Lähtökohtana enimmäishinnan määrittämisessä ovat olleet valtakunnallisten matkaviestinverkkoyritysten todellisen matkaviestinverkon ja terminointipalvelun toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset. Kullekin teleyritykselle on ensin määritetty yrityskohtainen terminointipalvelun yksikkökustannus, jonka jälkeen enimmäishinta on määritetty laskemalla liikennemäärillä painotettu yksikkökustannusten keskiarvo. EU:n komissio katsoi Viestintäviraston päätösehdotuksen muodostavan esteen yhteismarkkinoille ja olevan siten ristiriidassa yhteisön oikeuden kanssa. Syynä tähän oli se, että Viestintäviraston enimmäishinnan laskemisessa soveltama menetelmä ei ole komission terminointisuosituksen mukainen. Suosituksen mukaan terminointihinta tulisi määrittää puhtaalla BU-LRIC-menetelmällä tai hintavertailulla, joka perustuu niiden maiden hintoihin, joissa hinnat on määritetty kyseisellä menetelmällä. Koska tietoyhteiskuntakaari ei mahdollista puhtaan BU-LRIC-menetelmän käyttöä Suomessa, Viestintävirasto ei katsonut mahdolliseksi tehdä päätöksiin komission edellyttämiä muutoksia. Viestintäviraston antamien HMV-päätösten johdosta komissio lähetti Suomen valtiolle syyskuussa 2015 ns. Pilot-menettelyn puitteissa tiedustelun liittyen puhtaan BU-LRIC-menetelmän soveltamiseen. Komission terminointisuosituksesta johtuen matkaviestinverkon terminointihintojen arvioinnissa käytettävään menetelmään kohdistuu jatkossakin suuria muutospaineita. Matkaviestinverkon terminointimarkkinoiden seuraava markkina-analyysin aloittaminen tulee ajankohtaiseksi vuonna Kuva 4. Yhteenveto terminointimarkkinoiden sääntelytoimenpiteistä 7 Viestintävirasto päivitti vuosien aikana FIFAC-mallia siten, että siinä otetaan huomioon matkaviestinverkkojen tämänhetkinen teknologia sekä palvelujen käyttö. Päivitetty malli huomioi paremmin verkkojen teknologisen kehityksen sekä mobiilidatan kasvun kustannusten kohdistamisessa. 15

16 3.2 Laajakaistamarkkinat Kiinteään verkkoon pääsy (markkina 3/2014) Komissio on uudessa markkinasuosituksessaan määritellyt uudelleen aikaisemman suosituksen mukaiset kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinat (markkina 4/2007) ja tukkutason laajakaistapalveluiden markkinat (markkina 5/2007). Komission uuden markkinasuosituksen mukainen markkina 3 (kiinteään verkkoon pääsy) vastaa sisällöltään pääasiassa edellä mainittuja markkinoita 4 ja 5. Suosituksen mukaan kansallinen sääntelyviranomainen voi määritellä tarvittaessa kaksi erillistä alamarkkinaa, joista voidaan käyttää nimityksiä kiinteään paikallisverkkoon pääsy 8 (markkina 3a) ja kiinteään verkkoon pääsy keskustasolla 9 (markkina 3b). Suosituksen mukaan markkina 3a vastaa pääosin komission vuoden 2007 suosituksen tilaajayhteysmarkkinaa (markkina 4). Komissio on kuitenkin sisällyttänyt tilaajayhteyksien lisäksi markkinaan mukaan myös niin sanotut virtuaaliset tilaajayhteystuotteet (Virtual Unbundled Local Access, VULA), jotka Suomessa on tähän asti sisällytetty osin komission vuonna 2007 antaman suosituksen mukaiselle tukkutason laajakaistapalvelujen markkinoille (markkina 5). Vastaavasti suosituksen mukaan markkina 3b vastaa osin komission vuoden 2007 suosituksen mukaista tukkutason laajakaistapalvelujen markkinaa (markkina 5). Suosituksen mukaan markkinoille kuuluu komission vuonna 2007 antaman suosituksen markkinan 5 tuotteista ne laajakaistatukkutuotteet, jotka tarjotaan keskustasolla tai sitä vastaavalla tasolla. Kiinteään verkkoon pääsy mahdollistaa kilpailevien teleyritysten laajakaistapalvelujen tarjoamisen loppukäyttäjille. Laajakaista-palvelujen tarjoaminen voidaan toteuttaa vuokraamalla joko tilaajayhteys, tilaajayhteyden osa tai tilaajayhteyden siirtokapasiteettia kiinteästä televerkosta (ns. bitstream). Viestintävirasto on analysoinut kiinteään verkkoon pääsyn markkinat vuosina 2006, 2009 ja Vuonna 2012 HMVvelvoitteita asetettiin 27 teleyritykselle. Ennakkosääntelyn tarve Viestintäviraston näkemyksen mukaan kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoiden ennakkosääntely on tarpeen laajakaistapalvelujen vähittäismarkkinoilla esiintyvien kilpailuongelmien poistamiseksi. Edellisen markkina-analyysin aikaan vähittäismarkkinoilla ei löytynyt korvaavia vaihtoehtoja kiinteän verkon nopeille laajakaistaliittymille. Matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymät muodostivat tuolloin kiinteän verkon laajakaistaliittymille ainoastaan osittain korvaavan vaihtoehdon kun kyseessä olivat hitaammat laajakaistapalvelut. Vuonna 2012 antamissaan HMV-päätöksissä Viestintävirasto päätyikin keventämään HMVsääntelyä alle 8 Mbit/s yhteyksien tukkutason laajakaistapalveluilta. Tilaajayhteyden siirtokapasiteetin vuokraamisen vähentyminen johti puolestaan edellisellä analyysikierroksella siihen, että Viestintävirasto poisti siirtokapasiteetin HMVsääntelyn yhteensä seitsemältä alueelta, mukaan lukien pääkaupunkiseudulta. Vuonna 2016 käynnistyvällä analyysikierroksella tullaan näiden markkinoiden osalta tarkastelemaan erityisesti mm. matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymissä tapahtunut- 8 Wholesale Local Access at a fixed location 9 Wholesale Central Access at a fixed location (to provide mass-market services) 16

17 ta kehitystä etenkin aiempaa nopeampien LTE-yhteyksien paremman saatavuuden myötä. Komission markkinasuosituksessa tapahtuneiden muutosten vuoksi entistä tarkemmin tullaan myös tarkastelemaan esimerkiksi VULA-tuotteiden kysyntää ja tarjontaa Suomen laajakaistamarkkinoilla. Voimassa oleva HMV-sääntely Viestintävirasto teki vuonna 2012 sekä kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla eli tilaajayhteysmarkkinoilla että tukkutason laajakaistapalvelujen markkinoilla merkittäviä sääntelymuutoksia, jotka osaltaan heijastivat viraston strategisia tavoitteita. Jotta markkinoilla havaittuihin kilpailuongelmiin pystytään puuttumaan mahdollisimman tehokkaasti, sääntelyä keskitettiin markkinoiden kannalta merkittävimpiin yrityksiin 10. Tarpeetonta sääntelyä poistettiin mm. keventämällä tukkutason laajakaistapalvelujen markkinoille asetettuja velvoitteita alle 8 Mbit/s yhteyksien osalta. Tilaajayhteysmarkkinoilla viidellä markkinoiden kannalta merkittävimmällä HMVyrityksellä on tällä hetkellä voimassa velvollisuus vuokrata sekä metallijohdin- että valokuitutilaajayhteyksiä kustannussuuntautuneella hinnalla. Pienemmillä HMVyrityksillä sen sijaan on voimassa tilaajayhteyksien vuokraus- ja julkaisuvelvollisuuksien ohella ainoastaan velvollisuus noudattaa syrjimätöntä hinnoittelua ja muutoinkin syrjimättömiä ehtoja. Lisäksi Viestintävirasto poisti vuonna 2012 tilaajayhteysmarkkinoilla antamissaan HMV-päätöksissä kaikilta HMV-yrityksiltä velvollisuuden kirjanpidolliseen eriyttämiseen. Tukkutason laajakaistapalvelujen markkinoilla kaikilla HMV-yrityksillä on voimassa vähintään 8 Mbit/s yhteysnopeuksien osalta velvollisuus vuokrata tukkutason laajakaistapalveluita, velvollisuus julkaista tarjoamiensa tukkutuotteiden hinnat ja toimitusehdot sekä tarjota tukkutuotteita syrjimättömästi. Alle 8 Mbit/s yhteyksien osalta yrityksillä on ainoastaan toimitusehtojen ja hinnastojen julkaisuvelvollisuus. Hinnoitteluvelvoitteet ja niiden valvonta Etukäteen asetettava enimmäishinta tilaajayhteysmarkkinoilla olisi Viestintäviraston käsityksen mukaan mahdollistanut tehokkaan puuttumisen markkinoiden kilpailuongelmiin ja tuonut ennustettavuutta tukkutuotteiden hinnoitteluun sekä HMV-yrityksen että kilpailevien teleyritysten näkökulmasta. Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) antamien päätösten myötä Viestintävirasto ei kuitenkaan pystynyt tavoitteidensa mukaisesti siirtämään HMV-sääntelyn painopistettä velvoitteiden noudattamisen jälkikäteisestä valvonnasta velvoitteen asettamiseen. Tilaajayhteysmarkkinoilla hinnoittelun kustannussuuntautuneisuutta arvioidaan näin ollen toistaiseksi jälkikäteisen valvonnan keinoin. Tilaajayhteysmarkkinoilla Anvia Oyj:llä, DNA Oy:llä, Elisa Oyj:llä, Lounea Oy:llä ja TeliaSonera Finland Oyj:llä on velvollisuus hinnoitella sekä metallijohdin- että valokuitutilaajayhteydet kustannussuuntautuneesti. Koska KHO kumosi yrityksille asetetun enimmäishintavelvollisuuden, yritysten on lain mukaan itse asetettava hintansa kustannussuuntautuneelle tasolle. Viestintäviraston tehtävänä on puolestaan valvoa hinnoitteluvelvollisuuden noudattamista. Viestintävirasto esitti syksyllä 2014 näkemyksensä tilaajayhteyksien ja kytkentämaksujen kustannussuuntautuneista hinnoista. Koska ero yritysten itsensä asettamiin hin- 10 AinaCom Oy, Anvia Oyj, DNA Oy, Elisa Oyj, KYMP Oy, SSP Yhtiöt Oy, PPO-Yhtiöt Oy ja TeliaSonera Finland Oyj. 17

18 toihin oli merkittävä, eivätkä yritykset ryhtyneet oma-aloitteisiin toimenpiteisiin hintojen alentamiseksi, Viestintävirasto ryhtyi asiassa valvontatoimenpiteisiin tammikuussa Viestintävirasto antoi huhtikuussa 2015 valvontapäätökset kaikille viidelle yhtiölle ja määritti niissä hintojen kustannussuuntautuneen tason. Viestintäviraston näkemyksen mukaan metallijohtimisen tilaajayhteyden kuukausivuokran tulisi olla enintään 10,70 euroa/kk ja kytkentämaksun enintään 85 euroa. Valokuitutilaajayhteyden osalta kuukausivuokran tulisi Viestintäviraston näkemyksen mukaan olla enintään 75,50 euroa/kk ja kytkentämaksun enintään 131 euroa. Viestintäviraston antamista päätöksistä valittivat kaikki muut päätöksen kohteena olleet yritykset paitsi TeliaSonera Finland Oyj. KHO keskeytti antamillaan päätöksillä Viestintäviraston päätösten täytäntöönpanon valitusten käsittelyn ajaksi, mutta korosti yritysten olevan siitä huolimatta vastuussa hintojen asettamisesta kustannussuuntautuneelle tasolle. Täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevien päätösten jälkeen kaikki päätösten kohteena olleet yritykset ovat korottaneet hintansa vähintään osittain takaisin päätöksiä edeltäneelle tasolle. Viestintäviraston tulee kiinteään verkkoon pääsyn markkinoiden sääntelyssä ottaa jatkossa huomioon komission suositus syrjimättömyydestä ja kustannuslaskennasta. Suosituksen mukaisesti viranomaisen tulisi käyttää kustannussuuntautuneen hinnan määrittämisessä bottom up LRIC+ -menetelmää. Viestintävirasto teetti Analysys Mason Ltd:llä vuonna 2015 selvityksen LRIC+ -menetelmän soveltuvuudesta Suomen markkinoille. Selvityksen pohjalta Viestintävirasto on käynnistänyt komission suositteleman laskentamallin hankkimisen Suomen tilaajayhteysmarkkinoille. Mallin arvioidaan olevan valmis vuoden 2017 alussa. Syrjimättömyysvelvoitteet ja niiden valvonta Komission syrjimättömyyttä ja kustannuslaskentaa koskevan suosituksen voimaan tulon myötä Viestintäviraston on arvioitava syrjimättömyyden osalta erityisesti syrjimättömyysvelvollisuuden sisältöä ja laajuutta. Viestintävirasto arvioi vuosien aikana tarkemmin suosituksen mukaisten syrjimättömyysvelvoitteiden ja niiden valvonnassa käytettävien keinojen soveltamista Suomessa. Viestintäviraston on arvioitava, tulisiko tasapuoliset käyttöoikeudet varmistaa Suomessa soveltamalla kokonaan tai joiltain osin tuotantopanosten vastaavuutta (EoI) vai riittääkö siihen tuotoksen vastaavuus (EoO). Lisäksi Viestintävirasto arvioi, miten syrjimättömyysvelvoitteiden asettamisessa ja niiden valvonnassa voitaisiin varmistaa, että HMV-yrityksen vähittäispalvelut ovat teknisesti ja kaupallisesti toisinnettavissa tarjolla olevien tukkutuotteiden avulla. Syrjimättömyysvelvoitteiden valvontaa varten Viestintävirasto määrittelee valvonnan kannalta keskeiset suoritustasomittarit ja harkitsee, tulisiko näiden lisäksi ottaa käyttöön myös vastaavat palvelutasosopimukset. Viestintävirasto on perustanut syksyllä 2015 työryhmän, jonka tavoitteena on kartoittaa syrjimättömyyteen liittyviä ongelmia markkinoilla sekä kartoittaa myös toimialan näkemyksiä tarkoituksenmukaisista syrjimättömyysvelvoitteista. Työryhmän työn tuloksista julkaistaan loppuraportti vuoden 2015 loppuun mennessä. Viestintävirasto jatkaa tämän jälkeen syrjimättömyysvelvoitteiden ja niiden valvonnan kehittämistä virkatyönä osana laajakaistamarkkinoiden analysointiprosessia. 18

19 Paikallistason kiinteät yhteydet (markkina 4/2014) Komissio on uudessa markkinasuosituksessaan määritellyt uudelleen myös paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinat (markkina 6/2007). Uuden markkinasuosituksen mukainen markkina 4/2014 vastaa joitain muutoksia lukuun ottamatta vuoden 2007 markkinasuosituksen mukaista markkinaa, mutta suosituksessa korostetaan uudella tavalla yhteyksien korkealaatuisuutta 11. Kiinteiden yhteyksien avulla kilpailevat teleyritykset voivat esimerkiksi yhdistää omia laajakaistakeskittimiä, matkaviestiverkon tukiasemia sekä muiden langattomien verkkojen tukiasemia omiin paikallisiin verkkoihinsa tai yhdistääkseen yksittäisiä paikallisia verkkoja toisiinsa. Viestintävirasto on analysoinut kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinat vuosina 2004 ja Viimeisimmän markkina-analyysin perusteella Viestintävirasto katsoi teleyrityksen olevan HMV-asemassa omalla perinteisellä toimialueellaan. Virasto asetti näille yrityksille yhteyksien vuokrausvelvoitteen ohella toimitusehtojen ja hinnaston julkaisuvelvollisuuden sekä velvollisuuden noudattaa syrjimätöntä hinnoittelua ja muutoinkin syrjimättömiä ehtoja. Paikallistason kiinteiden yhteyksien markkinoiden osalta Viestintävirasto tulee vuonna 2016 käynnistyvällä analyysikierroksella arvioimaan erityisesti näiden markkinoiden tuoterajapintoja komission markkinasuosituksessa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Viraston arvioitavaksi tulee myös tuotteiden kysynnän ja tarjonnan kehitys edellisen analyysikierroksen jälkeen. Markkina-analyysit ja HMV-päätökset Kiinteään verkkoon pääsyn ja paikallistason kiinteiden yhteyksien markkinat ovat osa laajakaistapalvelujen tuotannon arvoketjua. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista analysoida kummatkin uuden markkinasuosituksen mukaiset laajakaistamarkkinat (markkinat 3/2014 ja 4/2014) yhtaikaisesti vuoden 2016 alussa käynnistyvällä analyysikierroksella. Markkinoiden analysoinnin yhteydessä Viestintävirasto arvioi myös komission syrjimättömyyttä ja kustannuslaskentaa koskevan suosituksen soveltamista sekä syrjimättömyyden että hinnoittelun osalta. Mikäli hinnoitteluvelvoitteiden asettamisen katsotaan olevan edelleen tarpeellista, HMV-päätösten yhteydessä arvioidaan myös enimmäishinnan asettamisen tarpeellisuus. Kuva 5. Yhteenveto laajakaistamarkkinoiden sääntelytoimenpiteistä 11 Wholesale high-quality access provided at a fixed location 12 Yritysjärjestelyjen seurauksena 26 teleyrityksellä on HMV-asema markkinalla 6. 19

20 3.3 Televisio- ja radiopalvelut (markkina 18/2003) Televisio- ja radiopalvelut koostuvat antennipaikkaan ja -kapasiteettiin pääsystä sekä niiden liitännäistoiminnoista, ohjelmistojen siirto- ja lähetinverkkopalveluista sekä televisiolähetyspalvelujen osalta myös kanavanipun koostamisesta. Televisio- ja radiopalvelujen markkinat eivät ole sisältyneet komission markkinasuositukseen vuoden 2007 jälkeen. Sääntelyn tarvetta ei kuitenkaan määrittele yksinomaan se, kuuluuko jokin jo valmiiksi säännelty markkina komission suositukseen vai ei. Sääntelyä voidaan muuttaa ainoastaan HMV-päätöksellä, mikäli markkina-analyysin perusteella markkinoiden kilpailutilanteessa havaitaan tapahtuneen merkityksellisiä muutoksia. Viestintävirasto on analysoinut televisio- ja radiopalvelujen markkinat vuosina 2004, 2008 ja Analyysien perusteella televisio- ja radiopalvelujen markkinoilla on esiintynyt merkittäviä ja pysyväisluontoisia markkinoille tulon esteitä, jotka ovat johtuneet muun muassa rajallisesti käytettävissä olevista radiotaajuuksista, ohjelmatoimilupien sitomisesta tiettyjen verkkotoimijoiden kanavanippuihin sekä rajallisista mahdollisuuksista rakentaa päällekkäistä korkeiden antennimastojen lähetysverkkoa. Uusimman analyysin perusteella voidaan todeta, että televisiolähetysten vastaanottoja lähetystavat ovat vuosien saatossa monimuotoistuneet. Televisio-ohjelmistoja on saatavissa nykyään niin maanpäällisen lähetysverkon kautta kuin myös mm. kaapelija satelliittilähetyksinä sekä IPTV-palveluina. Pelkkä vaihtoehtoisten vastaanottotapojen olemassaolo ei kuitenkaan takaa palvelujen riittävää saatavuutta ja laatua loppukäyttäjän näkökulmasta, eikä palvelujen tosiasiallista korvaavuutta. Televisio- ja radio-ohjelmatoiminta on suurimmaksi osaksi mainosrahoitteista tai yhteiskunnan kustantamaa. Tämän vuoksi lähetyspalvelun korvaavuutta ei voida arvioida ainoastaan loppuasiakkaan näkökulmasta, vaan arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös muun muassa ohjelmatoimijoiden asema markkinoilla sekä toiminnan harjoittamiseen liittyvä toimilupasääntely. Tällä hetkellä kolmella verkkotoimijalla (Digita Oy, DNA Oy ja Anvia Oyj) on verkkotoimilupa sekä tarvittavat radiotaajuudet maanpäällisten televisiolähetyspalvelujen tarjoamiseen. Digita on kuitenkin edelleen ainoa toimija, jolla on käytössään korkeista radiomastoista muodostuva lähetysverkko. Korkeisiin mastoihin perustuva lähetysverkko mahdollistaa koko maan kattavan lähetyspeiton toteuttamisen kustannustehokkaasti. Digita on myös ainoa toimija, jolla on verkkotoimiluvat koko maan kattaviin UHF-lähetyksiin. DNA toimii Digitasta poiketen VHF-verkossa, eikä sen kilpailukyky verkon peittoalueen tai lähetyksiä vastaanottavien loppuasiakkaiden osalta haasta riittävässä määrin Digitan markkinavoimaa. Markkina-analyysin perusteella myöskään valtakunnallisille FM-radiolähetyspalveluille ei löydy korvaavia palveluja. Valtakunnallisten radiolähetysten osalta Digitan mahdollisuuteen käyttää markkinavoimaansa vaikuttaa kuitenkin toisen radiolähetyksiä tarjoavan toimijan, Telemast Nordicin, muodostama kilpailupaine. Vaikka se ei yksinään riitä takaamaan toimivaa kilpailuympäristöä, voidaan antennipaikkaan ja -kapasiteettiin pääsyn aikaisempaa tehokkaamman tehokkaan sääntelyn vuoksi radiolähetyspalveluihin kohdistuvaa sääntelyä keventää. Uusimmassa markkina-analyysissä televisio- ja radiopalvelujen markkinoilla todettiin edelleen olevan tarvetta ennakkosääntelyyn. Digitalla todettiin olevan huomattavan markkinavoiman asema antennipaikkaan ja -kapasiteettiin pääsyn tukkumarkkinoilla 20

21 sekä televisiolähetyspalvelujen ja valtakunnallisten radiolähetyspalvelujen tukkumarkkinoilla. Huhtikuussa 2015 annetussa HMV-päätöksessä sääntelyn painopistettä siirrettiin lähetyspalvelujen sääntelystä televisio- ja radiopalvelujen arvoketjussa vaikeimmin toisinnettavan osan eli antennipaikkaan ja -kapasiteettiin pääsyn sääntelyyn. Antennipaikkaan ja -kapasiteettiin pääsyn tehokkaalla sääntelyllä mahdollistetaan kilpailevien televisio- ja radiolähetyspalvelujen tarjonta. HMV-päätöksessä Digitalle asetettiin velvollisuus antennipaikan ja -kapasiteetin sekä niiden liitännäistoimintojen vuokraamiseen. Vuokrausvelvollisuudet koskevat Digitan päälähetysasemien mastoja. Antennipaikan vuokraukselle Viestintävirasto asetti ensimmäistä kertaa velvollisuuden noudattaa etukäteen määritettyä enimmäishintaa, antennikapasiteettia ja liitännäispalveluja on vuokrattava kustannussuuntautuneella hinnalla ja syrjimättömästi. Televisiolähetyspalvelujen markkinoilla Digitalla on velvollisuus tarjota televisiolähetyspalvelua kustannussuuntautuneella hinnalla ja syrjimättömästi. Velvollisuus tarjota televisiolähetyspalvelua ulotettiin aiemmasta poiketen koskemaan kaikkia Digitan kanavanippuja ohjelmistotoimijoiden välisen kilpailuvääristymän välttämiseksi. Sen sijaan kustannusten eriyttämisvelvoitteelle ei enää nähty tarvetta ja velvollisuus poistettiin uuden HMV-päätöksen myötä. Valtakunnallisten radiolähetyspalvelujen markkinoilla Viestintävirasto piti hinnaston ja toimitusehtojen velvollisuutta yhdessä antennipaikkaan ja -kapasiteettiin pääsyn tehokkaan ennakkosääntelyn kanssa riittävänä kilpailun esteiden poistamiseksi. Digitan velvollisuus valtakunnallisten radiolähetyspalvelujen tarjoamiseen syrjimättömin ehdoin ja syrjimättömillä hinnoilla poistuu kuuden kuukauden siirtymäajan jälkeen. Digita sekä Yleisradio Oy, MTV Oy ja Sanoma Media Oy ovat valittaneet korkeimpaan hallinto-oikeuteen Digitalle annetusta HMV-päätöksestä. KHO hylkäsi antamallaan päätöksellä Digitan vaatimuksen Viestintäviraston päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä. Näin ollen Digitan on noudatettava päätöksessä asetettuja velvoitteita KHO-käsittelyn ajan. Digita on julkaissut uuden HMV-päätöksen mukaiset hinnastot, toimitusehdot ja viitetarjoukset heinäkuussa Viestintävirasto varmistaa valvontatoimenpiteillään, että Digita noudattaa sille asetettuja velvoitteita. Viestintävirasto uudisti lisäksi vuonna 2015 televisio- ja radiolähetyspalvelujen hintojen asettamista ja valvontaa koskevan menetelmänsä. Menetelmää tullaan jatkossa käyttämään Viestintäviraston työn pohjana kun se arvioi televisio- ja radiopalvelujen markkinoille asetettujen hinnoitteluvelvoitteiden noudattamista tai enimmäishinnan määrää. Menetelmällä pyritään parantamaan hinnoitteluvalvonnan läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta televisio- ja radiolähetysmarkkinoilla toimivien yritysten näkökulmasta. Nykyiset televisiotoimintaa koskevat verkkotoimiluvat päättyvät suurimmaksi osaksi vuoden 2016 lopussa. Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti uusien verkkotoimilupien hakukierroksen ja verkkotoimiluvat toimilupakaudelle myönnettiin UHF-verkon toimiluvat jaettiin kahden toimijan kesken siten, että lähtien Digitalla on toimiluvat kanavanippuihin A, E ja F ja Norkring As:llä kanavanippuihin B, C ja D. On selvää, että Digitalla ei voi olla HMV-velvoitteita kanavanippuihin, joihin sillä ei ole toimilupaa eikä siten oikeutta, saati velvollisuutta, tarjota televisiolähetyspalveluja. Näin ollen Digitalle televisiolähetyspalvelujen tarjoamisessa kanavanippuihin B, C, D ja H asetetut velvollisuudet menettävät merkityksensä lähtien. UHF- 21

HMV-sääntelyn tiekartta

HMV-sääntelyn tiekartta HMV-sääntelyn tiekartta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Taustaa... 4 2.1 Huomattavan markkinavoiman sääntelyyn vaikuttava lainsäädäntö ja ohjeistus 5 2.2 Yhteenveto HMV-sääntelystä ja hinnoittelumenetelmistä

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta

HMV-sääntelyn tiekartta HMV-sääntelyn tiekartta 26.3.2018 HMV-sääntelyllä vapautta valintoihin Markkinat ovat terveet ja myös uudet teleyritykset pääsevät markkinoille kohtuullisin ehdoin ja hinnoin. Lisääntyvä kilpailu luo teleyrityksille

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat HMV-sääntelyn tiekartta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat Sisältö HMV-sääntely» Mitä ja miksi? HMV-sääntelyn punainen lanka Tiekartta 2013 2017» HMV-analyysit ja

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien 1 (5) 20.12.2018 Dnro: 1397/962/2018 Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien noudattamisesta vuonna 2018 Hinnoittelua ja hinnoittelun valvontaa koskevat säännökset Viestintäviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 828/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos koskee 2. Tiivistelmä AinaCom Oy, Alajärven Puhelinosuuskunta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 3/934/2008 Elisa Oyj PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Elisa Oyj Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Viestintävirasto on antamassaan päätöksessä 559/934/2003 katsonut, että Lounet Oy:llä on huomattava markkinavoima kiinteän puhelinverkon

Viestintävirasto on antamassaan päätöksessä 559/934/2003 katsonut, että Lounet Oy:llä on huomattava markkinavoima kiinteän puhelinverkon 22.1.2007 81/934/2007 Lounet Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Lounet Oy 3. VOIMASSA

Lisätiedot

Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla

Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla Päätös 1 (6) Dnro: 31.5.2013 828/9411/2012 Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla 1. Teleyritykset, joita päätös koskee 2. Tiivistelmä

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 4.1.2008 412/934/2007 Jakelun mukaan MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1. RELEVANTIT MARKKINAT Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1 momentin mukaan Viestintäviraston

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 1.4.2015 C(2015) 2361 final. Viestintävirasto (FICORA) Itämerenkatu 3 A FI-00180 Helsinki Suomi

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 1.4.2015 C(2015) 2361 final. Viestintävirasto (FICORA) Itämerenkatu 3 A FI-00180 Helsinki Suomi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2015 C(2015) 2361 final Viestintävirasto (FICORA) Itämerenkatu 3 A FI-00180 Helsinki Suomi Vastaanottaja: Asta Sihvonen-Punkka Pääjohtaja Faksi: +358 295 390 270 Arvoisa pääjohtaja

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta

HMV-sääntelyn tiekartta HMV-sääntelyn tiekartta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Taustaa... 4 2.1 Huomattavan markkinavoiman sääntelyyn vaikuttava lainsäädäntö ja ohjeistus... 5 2.2 Yhteenveto HMV-sääntelystä ja hinnoittelumenetelmistä

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Direktiivi Euroopan sähköisen viestinnän säännöstöstä

Direktiivi Euroopan sähköisen viestinnän säännöstöstä Direktiivi Euroopan sähköisen viestinnän säännöstöstä Sidosryhmätilaisuus 16.11.2018 Sini Wirén, viestintäneuvos Komission direktiiviehdotus annettiin syyskuussa 2016 Direktiiviehdotus sisältää päivitettynä

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien 1 (7) Dnro: 18.12.2014 1509/962/2014 Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien käytöstä vuonna 2014 Hinnoittelua ja hinnoittelun valvontaa koskevat säännökset Viestintäviraston

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien 1 (9) 21.12.2016 Dnro: 1251/962/2016 Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien noudattamisesta vuonna 2016 Hinnoittelua ja hinnoittelun valvontaa koskevat säännökset Viestintäviraston

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 30.07.2004 SG-Greffe (2004) D/203364 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966410 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 4.1.2008 413/934/2007 Jakelun mukaan MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1. RELEVANTIT MARKKINAT Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1 momentin

Lisätiedot

Päätös huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen. matkaviestinverkkoonsa laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla.

Päätös huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen. matkaviestinverkkoonsa laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla. Dnro: 10.8.2015 19/961/2015 1 (34) Päätös huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1 Teleyritys jota päätös koskee Elisa Oyj 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien 1 (9) 18.12.2015 Dnro: 1314/962/2015 Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien käytöstä vuonna 2015 Hinnoittelua ja hinnoittelun valvontaa koskevat säännökset Viestintäviraston

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22122006 SG-Greffe (2006) D/208614 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966637 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaus

Lisätiedot

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä x.x.2014 Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä MPS 56 MPS 56 1 (8) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 2 1 Muutokset...

Lisätiedot

DNA OY:n lausunto mobiiliterminoinnin HMV-päätösluonnokseen ja markkinaanalyysiin

DNA OY:n lausunto mobiiliterminoinnin HMV-päätösluonnokseen ja markkinaanalyysiin LAKIASIAT JA REGULAATIO 1 (6) HMV - Viestintävirasto dnro 18/961/2015 DNA OY:n lausunto mobiiliterminoinnin HMV-päätösluonnokseen ja markkinaanalyysiin 1 Yhteenveto 2 Päätösluonnos DNA Oy (DNA) kiittää

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 4.1.2008 413/934/2007 Pohjanmaan Puhelin Oy MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1. RELEVANTIT MARKKINAT Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1 momentin

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 14.07.2005 SG-Greffe (2005) D/203663 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset

Lisätiedot

asema omaan matkaviestinverkkoonsa laskevan puheliikenteen

asema omaan matkaviestinverkkoonsa laskevan puheliikenteen Dnro: 15.1.2015 19/961/2015 1 (27) Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1 Teleyritys jota päätös koskee 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Dnro: 15.1.2015 21/961/2015 1 (21) Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1 Teleyritys jota päätös koskee 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen U 68/2016 vp / Asiantuntijapyyntö / DNA Oyj Julkinen 1 DNA kannattaa Valtioneuvoston U-kirjelmän sisältöä DNA kannattaa Valtioneuvoston U-kirjelmän

Lisätiedot

Tuen saajan erityiset velvollisuudet

Tuen saajan erityiset velvollisuudet Valtiontukea laajakaistarakentamiseen Teleyrityksen ABC, 12.10.2016 Päivi Peltola-Ojala Tuen saajan erityiset velvollisuudet Verkko- ja viestintäpalvelujen tarjonta Käyttöoikeuden luovuttaminen Julkaisuvelvoite

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 11/02/2003,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 11/02/2003, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 11/02/2003 C(2003)497. KOMISSION SUOSITUS annettu 11/02/2003, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön selvitys tietoyhteiskuntakaaresta

Liikenne- ja viestintäministeriön selvitys tietoyhteiskuntakaaresta Liikenne- ja viestintäministeriön selvitys tietoyhteiskuntakaaresta O 42/2017 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta 26.9.2017 1 Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen tausta Tietoyhteiskuntakaari

Lisätiedot

SISÄLLYS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 (345)

SISÄLLYS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 (345) KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 5.7.2018 Taltionumero 3304 Diaarinumero 1640/3/15 ja 1750/3/15 Vuosikirja 1 (345) Asia Valittajat Huomattavan markkinavoiman yritykseksi määräämistä ja huomattavan

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta televisio- ja radiopalvelujen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta televisio- ja radiopalvelujen tukkumarkkinoilla Dnro: 15.1.2015 15/961/2015 1 (31) Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta televisio- ja radiopalvelujen tukkumarkkinoilla 1 Teleyritys jota päätös koskee 2 Tiivistelmä Digita Networks Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Päätös huomattavasta markkinavoimasta televisio- ja radiopalvelujen

Päätös huomattavasta markkinavoimasta televisio- ja radiopalvelujen Dnro: 24.4.2015 15/961/2015 1 (37) Päätös huomattavasta markkinavoimasta televisio- ja radiopalvelujen tukkumarkkinoilla 1 Teleyritys jota päätös koskee 2 Tiivistelmä Digita Networks Oy (jäljempänä myös

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1830/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Satakunnan maakunnan

Lisätiedot

25.1.2013 828/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

25.1.2013 828/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 25.1.2013 828/9411/2012 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 2 (32) Sisältö 1 Lähtökohdat huomattavan markkinavoiman tarkastelulle...

Lisätiedot

3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA

3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA 3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO: 1. LÄHTÖKOHDAT HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN TARKASTELULLE...

Lisätiedot

/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 25.1.2013 829/9411/2012 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 2 (15) Sisältö 1 Lähtökohdat huomattavan markkinavoiman tarkastelulle...

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 5.3.2004 494/934/2003 Forssan Seudun Puhelin Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 1 TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE Forssan Seudun

Lisätiedot

DSM-EHDOTUS. U 68/2016 vp. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle DSM-uudistusehdotuksesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 17.2.

DSM-EHDOTUS. U 68/2016 vp. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle DSM-uudistusehdotuksesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 17.2. DSM-EHDOTUS U 68/2016 vp. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle DSM-uudistusehdotuksesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 17.2.2017 Digita puoltaa pääosin valtioneuvoston kantaa Uudistuksen tärkeimpiä

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa MARKKINAKATSAUS 4/2012 Teletoiminta Suomessa Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

Ensimmäisen vaiheen päättymispäivämäärä:

Ensimmäisen vaiheen päättymispäivämäärä: EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 18.12.2003 SG (2003) D/233817 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966812 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0024

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti L 344/65 SUOSITUKSET KOMISSIO

Euroopan unionin virallinen lehti L 344/65 SUOSITUKSET KOMISSIO 28.12.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 344/65 SUOSITUKSET KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 14.12.2007 414/934/2007 MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA 1 LÄHTÖKOHDAT MARKKINA-ANALYYSILLE Viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1773/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Arvoisa pääjohtaja Sihvonen-Punkka,

EUROOPAN KOMISSIO. Arvoisa pääjohtaja Sihvonen-Punkka, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 2.10.2013 C(2013) 6598 final Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FI-00180 Helsinki Suomi Vastaanottaja: Asta Sihvonen-Punkka Pääjohtaja Faksi: +358 295 390 270 Arvoisa pääjohtaja

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien 1 (7) Dnro: 17.12.2013 1475/962/2013 Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien noudattamisesta vuonna 2013 Hinnoittelua ja hinnoittelun valvontaa koskevat säännökset Viestintäviraston

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 23.10.2007 414/934/2007 MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA 1 LÄHTÖKOHDAT MARKKINA-ANALYYSILLE 2 JULKINEN KUULEMINEN 2.1 Kansallinen

Lisätiedot

ASIA: SELVITYS KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINOILLA

ASIA: SELVITYS KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINOILLA LAUSUNTO 1 ( 7) Viestintävirasto PL 313 00181 HELSINKI kirjaamo@ficora.fi ASIA: SELVITYS KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINOILLA

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo 106 (Maaninka) - hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo 106 (Maaninka) - hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 29.2.2016 1769/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo 106 (Maaninka) - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 5.3.2004 508/934/2003 Kajaanin Puhelinosuuskunta PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 1 TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE Kajaanin Puhelinosuuskunta

Lisätiedot

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD ,3 Bryssel, 24. marraskuuta 1999.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD (XURRSDQ NRPLVVLR RQ DQWDQXW VXRVLWXNVHQ O\K\HQ PDWNDQ NLLQWHLGHQ \KWH\NVLHQ KLQQRLWWHOXVWD

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintäneuvos Sini Wirén Muistio x.x.2018 RADIOTAAJUUKSIEN KÄYTÖSTÄ JA TAAJUUSSUUNNITELMASTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMINEN 1. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Asiat FI/2010/1131 ja 1132: Kiinteään puhelinverkkoon pääsyn markkinat ja paikallispuhelupalvelujen markkinat

Asiat FI/2010/1131 ja 1132: Kiinteään puhelinverkkoon pääsyn markkinat ja paikallispuhelupalvelujen markkinat EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15/10/2010 K(2010)7236 SG-Greffe (2010) D/16179 Viestintävirasto Kommunikationsverket (FICORA) Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki, Suomi Vastaanottaja: Rauni Hagman Pääjohtaja

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamista koskevat ehdotukset (U 68/2016 vp) Sini Wirén /Verkko-osasto Tanja Müller /Palvelu-osasto

EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamista koskevat ehdotukset (U 68/2016 vp) Sini Wirén /Verkko-osasto Tanja Müller /Palvelu-osasto EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamista koskevat ehdotukset (U 68/2016 vp) Sini Wirén /Verkko-osasto Tanja Müller /Palvelu-osasto 1 Ehdotusten tausta ja rakenne Komissio antoi 14.9.2016 ehdotukset

Lisätiedot

Asia: Asia nro FI/2008/0789: Televisio- ja radiotoiminnan lähetyspalvelumarkkinat sisällön jakelemiseksi loppukäyttäjille Suomessa

Asia: Asia nro FI/2008/0789: Televisio- ja radiotoiminnan lähetyspalvelumarkkinat sisällön jakelemiseksi loppukäyttäjille Suomessa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14/08/2008 SG-Greffe (2008) D/205126 Viestintävirasto (Ficora) Itämerenkatu 3 A FI-00180 Helsinki Finland Pääjohtaja Rauni Hagman Faksi: (+358-9) 696 66 37 Arvoisa pääjohtaja

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA 20.8.2008 1962/934/2007 TDC Oy Finland PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA 1 TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE TDC Oy Finland (jäljempänä

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1716/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Kainuun maakunnan liiton

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 103 (Kuopio)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 103 (Kuopio) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1766/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 103 (Kuopio) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1 689/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1 Markkina-analyysi koskee Uudenmaan maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Bromarv-Tenhola -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

Tilaajayhteyksien ja bitstream-tuotteiden syrjimättömyys

Tilaajayhteyksien ja bitstream-tuotteiden syrjimättömyys Raportti 1 (13) Tilaajayhteyksien ja bitstream-tuotteiden syrjimättömyys Syrjimättömyystyöryhmän raportti Raportti 2 (13) Sisältö 1 Syrjimättömyystyöryhmän tarkoitus ja tehtävät... 3 2 Syrjimättömyyssuositus

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KYMENLAAKSO HANKEALUE 25 SEKÄ SISÄLTÄEN HANKEALUEET 3 JA 4

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KYMENLAAKSO HANKEALUE 25 SEKÄ SISÄLTÄEN HANKEALUEET 3 JA 4 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KYMENLAAKSO HANKEALUE 25 SEKÄ SISÄLTÄEN HANKEALUEET 3 JA 4 Markkina-analyysi koskee Kymenlaakson maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta 25 ja se sisältää

Lisätiedot

Elisan lausunto sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistamiseksi

Elisan lausunto sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistamiseksi Elisa Oyj 1 (5) Liikenne- ja viestintävaliokunnalle Lausuntopyyntö U 68 / 2016 Elisan lausunto sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistamiseksi Elisa yhtyy pääosin valtioneuvoston U-kirjelmässä esitettyihin

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1707/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

3.12.2012 350/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA TUKKU- TASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINALLA

3.12.2012 350/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA TUKKU- TASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINALLA 3.12.2012 350/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA TUKKU- TASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINALLA 2 (41) SISÄLLYSLUETTELO: 1. LÄHTÖKOHDAT HUOMATTAVA MARKKINAVOIMAN TARKASTELULLE...

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

1(5) Lisätietoja toimiluvista ja hakumenettelystä on nähtävillä valtioneuvoston verkkosivuilla osoitteessa xxx.

1(5) Lisätietoja toimiluvista ja hakumenettelystä on nähtävillä valtioneuvoston verkkosivuilla osoitteessa xxx. 1(5) ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVAKSI Verkkotoimiluvat yleiseen teletoimintaan taajuusalueilla 880 915 megahertsiä ja 925 960 megahertsiä (900 megahertsin taajuusalue), 1 710 1 785 megahertsiä

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (10) Viestintämarkkinat ja -palvelut

Viestintävirasto 1 (10) Viestintämarkkinat ja -palvelut Viestintävirasto 1 (10) VIESTINTÄVIRASTON TELEYRITYSTEN KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMISTÄ JA JÄR- JESTELMIEN KUVAUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (55 A/2009 M) PERUSTELUMUIS- TIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto

Lisätiedot

Laajakaistamarkkinoiden HMVpäätösluonnokset2017. kuulemistilaisuus

Laajakaistamarkkinoiden HMVpäätösluonnokset2017. kuulemistilaisuus Laajakaistamarkkinoiden HMVpäätösluonnokset2017 avoin kuulemistilaisuus 3.2.2017 Aamupäivän ohjelma Avaussanat Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki HMV-päätösluonnosten esittely Erityisasiantuntija Aleksandra

Lisätiedot

Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta

Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta 05/06/2019 ESMA-70-156-869 FI Sisällysluettelo I. Soveltamisala... 3 II. Lainsäädäntöviittaukset ja lyhenteet... 3 III. Tarkoitus...

Lisätiedot

Viestintäverkkojen ja - palvelujen saatavuus. Joonas Orkola Toimialatieto

Viestintäverkkojen ja - palvelujen saatavuus. Joonas Orkola Toimialatieto Viestintäverkkojen ja - palvelujen saatavuus Joonas Orkola Toimialatieto Viestintäverkkojen ja -palvelujen saatavuus Tietoja tuotetaan... 1. Viestintävirastolle 2. viestintäpalvelujen käyttäjille 3. muihin

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PAIKALLISOSIEN TUKKUMARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PAIKALLISOSIEN TUKKUMARKKINOILLA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 9.11.2009 142/9411/2009 1 (18) MARKKINA-ANALYYSI KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PAIKALLISOSIEN TUKKUMARKKINOILLA 1. LÄHTÖKOHDAT HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN TARKASTELULLE 2.

Lisätiedot

Viestintäviraston näkemykset komission esitykseen verkkovierailun tukkusääntelyn uudistamiseksi

Viestintäviraston näkemykset komission esitykseen verkkovierailun tukkusääntelyn uudistamiseksi Lausunto 1 (5) Dnro: 29.6.2016 790/97/2016 Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö komission esityksestä verkkovierailun tukkuhintoja koskevaksi uudeksi sääntelyksi 16.6.2016 Viestintäviraston

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) 570/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta Kannonkoski -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Asia FI/2018/2052: Tukkutason paikallisyhteys kiinteään sijaintipaikkaan Suomessa

EUROOPAN KOMISSIO. Asia FI/2018/2052: Tukkutason paikallisyhteys kiinteään sijaintipaikkaan Suomessa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.2.2018 C(2018) 1211 final Viestintävirasto (FICORA) Itämerenkatu 3 A 00180 Helsinki Suomi Vastaanottaja: Kirsi Karlamaa Pääjohtaja Faksi: +358 295 390 270 Arvoisa pääjohtaja

Lisätiedot

LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE

LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaihe on tarjoajien kelpoisuuden arviointi. Arviointi suoritetaan tämän lomakkeen ja sen liitteiden

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn ja 30.11.2011 täsmennetyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 861/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL-

Lisätiedot

NETPLAZA OY:N LAUSUNTO PÄÄTÖSLUONNOKSESTA KOSKIEN DNA OYJ:N HUOMATTAVAA MARKKINAVOIMAA TILAAJAYHTEYS- JA BITSTREAM-MARKKINOILLA

NETPLAZA OY:N LAUSUNTO PÄÄTÖSLUONNOKSESTA KOSKIEN DNA OYJ:N HUOMATTAVAA MARKKINAVOIMAA TILAAJAYHTEYS- JA BITSTREAM-MARKKINOILLA JULKINEN Viestintävirasto Aleksandra Partanen kirjaamo@ficora.fi DNRO 3/961/2017 NETPLAZA OY:N LAUSUNTO PÄÄTÖSLUONNOKSESTA KOSKIEN DNA OYJ:N HUOMATTAVAA MARKKINAVOIMAA TILAAJAYHTEYS- JA BITSTREAM-MARKKINOILLA

Lisätiedot

Lounea Oy:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu

Lounea Oy:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu Päätös 1 (47) Dnro: 29.4.2015 40/962/2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6 24100 Salo Lounea Oy:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu 1 Yritys, jota päätös koskee Lounea Oy 1 2 Toimenpidepyynnön tekijä 3 Päätös

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI LAPPI 60 (PELKOSENNIEMI) -HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI LAPPI 60 (PELKOSENNIEMI) -HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 5.8.2015 1085/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI LAPPI 60 (PELKOSENNIEMI) -HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA 1 Hankealueen

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Teleyritysten ABC -koulutus 12.10.2016 Mitä tarkoittaa olla teleyritys ja Viestintäviraston asiakas? Saara Punkka Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Viestinnän välittäminen Yleinen teletoiminta Verkkotoimilupaa

Lisätiedot

Määräyksen 55 perustelut ja soveltaminen. Teleyrityksen kustannuslaskentajärjestelmästä ja järjestelmän

Määräyksen 55 perustelut ja soveltaminen. Teleyrityksen kustannuslaskentajärjestelmästä ja järjestelmän x.x.2014 Määräyksen 55 perustelut ja soveltaminen Teleyrityksen kustannuslaskentajärjestelmästä ja järjestelmän kuvauksesta MPS 55 MPS 55 1 (10) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 14.12.2012 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1771/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

Päätös 1 (9) Dnro KKV/258/14.00.10/2016 Julkinen versio 4.4.2016

Päätös 1 (9) Dnro KKV/258/14.00.10/2016 Julkinen versio 4.4.2016 Päätös 1 (9) 1 Asia... 2 2 Asian vireilletulo... 2 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta... 2 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi... 2 4.1 Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn... 2

Lisätiedot

Menetelmä tilaajayhteyksien kustannussuuntautuneen hinnan määrittämiseksi

Menetelmä tilaajayhteyksien kustannussuuntautuneen hinnan määrittämiseksi Muistio 1 (7) Dnro: 30.9.2013 548/962/2013 Menetelmä tilaajayhteyksien kustannussuuntautuneen hinnan määrittämiseksi Johdanto Vakiokomponenttimenetelmä Viestintävirasto antoi 3.12.2013 AinaCom Oy:lle,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen

Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen Liite 1 (17) Luonnos LIITE 2 15.1.2015 Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen Viestintävirasto on huomattavan markkinavoiman päätöksessään asettanut DNA

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot