EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel C(2015) 2361 final. Viestintävirasto (FICORA) Itämerenkatu 3 A FI Helsinki Suomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 1.4.2015 C(2015) 2361 final. Viestintävirasto (FICORA) Itämerenkatu 3 A FI-00180 Helsinki Suomi"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel C(2015) 2361 final Viestintävirasto (FICORA) Itämerenkatu 3 A FI Helsinki Suomi Vastaanottaja: Asta Sihvonen-Punkka Pääjohtaja Faksi: Arvoisa pääjohtaja Sihvonen-Punkka Asia: Komission päätös asiassa FI/2015/1723: Sellaisten televisio- ja radiolähetyspalvelujen markkinat Suomessa, joissa lähetetään sisältöä loppukäyttäjille Direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan 3 kohdan mukainen lausunto 1. MENETTELY Komissio kirjasi 3. maaliskuuta 2015 vastaanotetuksi Suomen kansallisen sääntelyviranomaisen Viestintäviraston (FICORA) ilmoituksen 1 sellaisten televisio- ja radiolähetyspalvelujen markkinoista Suomessa, joissa lähetetään sisältöä loppukäyttäjille Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) (EYVL L 108, , s. 33), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/140/EY (EUVL L 337, , s. 37) ja asetuksella (EY) N:o 544/2009 (EUVL L 167, , s. 12), 7 artiklan mukaisesti. Vastaa markkinaa 18 komission suosituksessa 2003/311/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2003, puitedirektiivin mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla (EUVL L 114, , s. 45). Kyseistä markkinaa ei ole mainittu nykyisin sovellettavassa komission suosituksessa 2014/710/EU, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla ( merkityksellisiä markkinoita koskeva suositus ) (EUVL L 295, , s. 79). Euroopan komissio B-1049 Bryssel Puhelin: (+32 2)

2 Kansallinen kuuleminen 3 järjestettiin 15. tammikuuta ja 13. helmikuuta 2015 välisenä aikana. Komissio pyysi Viestintävirastolta lisätietoja 4 vastauksen 17. maaliskuuta maaliskuuta 2015 ja sai siltä Kansallisilla sääntelyviranomaisilla, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimellä (BEREC) ja komissiolla on puitedirektiivin 7 artiklan 3 kohdan nojalla mahdollisuus antaa lausuntonsa ilmoitetuista toimenpideluonnoksista asianomaiselle sääntelyviranomaiselle. 2. TOIMENPIDE-EHDOTUKSEN KUVAUS 2.1. Tausta Komissio arvioi näiden markkinoiden edellistä ilmoitettua tarkastelua asianumerolla FI/2008/ Tuolloin Viestintävirasto oli määritellyt kahdet markkinat: valtakunnallisten maanpäällisten digitaalisten televisiolähetyspalvelujen markkinat ja maanpäällisten analogisten radiolähetyspalvelujen markkinat. Viestintävirasto totesi, että molemmat markkinat täyttivät kolmen perusteen testin kaikki perusteet ja nimesi Digitan toimijaksi, jolla on huomattava markkinavoima (HMV) molemmilla markkinoilla. Tämän perusteella se määräsi joukon korjaavia toimia 6. Lausuntokirjeessään komissio katsoi, että ehdotettu velvoite antaa vuokralle antennipaikkoja ilman siihen liittyviä muita velvoitteita, erityisesti hinta- ja avoimuusvelvoitetta, olisi todennäköisesti tehoton. Lisäksi komissio kehotti Viestintävirastoa harkitsemaan kyseisen velvoitteen asettamista vain, jos oli riittävän todennäköistä, että taajuuskapasiteettia (joka mahdollistaisi vaihtoehtoisten toimijoiden tulon markkinoille) tulisi käyttöön tarkastelujakson aikana Markkinamäärittely Viestintävirasto arvioi, voidaanko televisio- ja radio-ohjelmistopalvelujen vähittäismarkkinoiden kysyntä- ja tarjontapuolella korvata nykyisiä lähetysjärjestelmiä vaihtoehtoisilla järjestelmillä. Se toteaa televisioohjelmistopalvelujen vähittäismarkkinoista, että VHF- 7, kaapelitelevisio- 8, Puitedirektiivin 6 artiklan mukaisesti. Puitedirektiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. C(2008) D/ Maanpäällisten digitaalisten televisiolähetyspalvelujen markkinoiden ja valtakunnallisten radiolähetyspalvelujen markkinoiden korjaaviin toimiin kuuluivat i) velvoite antaa vuokralle antennipaikkoja, ii) velvoite luovuttaa maanpäällisen joukkoviestintäverkon kapasiteettia, iii) velvoite julkaista toimitusehdot ja hinnastot sekä v) hinnoittelua ja muita ehtoja koskevat velvoitteet. Lisäksi maanpäällisten digitaalisten televisiolähetysten markkinoilla asetettiin v) velvoite käyttää kustannuslaskelmajärjestelmää sekä vi) eriyttämisvelvoite. Viestintävirasto toteaa, että alle 15 prosentilla kotitalouksista on VHF-antenni, joka voi vastaanottaa VHF-lähetyksiä, ja että tällaisten antennien hankinta ja asentaminen aiheuttavat merkittäviä kustannuksia loppukäyttäjille, jotka haluavat siirtyä käyttämään UHF-verkon sijasta VHF-verkkoa. 2

3 satelliitti- 9 ja IPTV-verkon 10 välityksellä tai OTT-palveluina 11 tarjottavat palvelut eivät korvaa maanpäällisiä digitaalisia palveluja. Tämä johtuu lähinnä siitä, että ohjelmistotoimijoilla, erityisesti kaikkein suosituimmilla julkisen palvelun kanavilla ja yleisen edun kanavilla (joilla on Viestintäviraston tietopyyntöön antaman vastauksen mukaan 71 prosentin osuus koko katsojakunnasta), on toimilupansa mukaan oltava koko maan kattava peittoalue, mikä voidaan saavuttaa ainoastaan UHF-verkon avulla (muiden järjestelmien peittoalue on suppeampi). Tämä merkitsee sitä, että kaikkein suurimmat ohjelmistotoimijat eivät voi siirtyä muihin lähetysjärjestelmiin, jos UHF-verkon toimija korottaa hintoja ainoastaan vähän mutta pysyväisluonteisesti. Näin ollen vaihtoehtoiset järjestelmät eivät todennäköisesti pysty korvaamaan maanpäällisiä digitaalisia televisiopalveluja. Viestintävirasto toteaa vastaavasti radio-ohjelmistopalvelujen vähittäismarkkinoista, ettei UHF-verkon 12 ja OTT-palvelujen 13 kaltaisten vaihtoehtoisten järjestelmien voida katsoa korvaavan FM-verkkojen lähetyksiä. Pääasiallisena syynä ovat jälleen vaihtoehtoisten lähetysjärjestelmien peitto- ja laatuerot. Tietopyyntöön antamassaan vastauksessa Viestintävirasto mainitsee myös, että julkista palvelua tarjoavalla toimijalla Yleisradio Oy:llä on velvollisuus saavuttaa FM-lähetyksillä 100 prosentin väestöpeitto. Viestintävirasto on määritellyt tukkumarkkina-analyysissä kolmet erilliset tukkumarkkinat, jotka muodostuvat vähittäistason televisio- ja radioohjelmistopalvelujen tarjontaan tarvittavista verkoista. Kyseiset markkinat ovat i) antennipaikkaan ja -kapasiteettiin pääsyn tukkumarkkinat 14, ii) Vuonna 2014 noin 55 prosentilla Suomen väestöstä oli kaapelitelevisioliittymä. Kaapelitelevisioverkkoon vaihtaminen aiheuttaa loppukäyttäjille merkittäviä kustannuksia. Suomessa satelliittivastaanotto on maksullinen palvelu loppukäyttäjille. Vuonna 2013 ainoastaan 4 prosenttia kotitalouksista vastaanotti Suomessa televisiolähetyksiä satelliittiverkon välityksellä. IPTV-lähetysten vastaanottamiseen katsotaan tarvittavan sellainen laajakaistayhteys, jonka nopeus on vähintään 8 Mbit/s. Viestintävirasto on ilmoittanut tietopyyntöön antamassaan vastauksessa, että noin 43 prosentilla Suomen kotitalouksista oli vuonna 2014 kiinteä laajakaistaliittymä. Vuonna 2013 ainoastaan noin 9 prosenttia Suomen kotitalouksista vastaanotti IPTV-televisiolähetyksiä. Viestintävirasto toteaa, että vuonna 2013 noin 40 prosenttia kotitalouksista käytti OTT-palveluja (lineaariset televisiopalvelut ja tilausvideopalvelut mukaan luettuina). Kuitenkin ainoastaan osa julkisen palvelun kanavien ja yleisen edun kanavien tarjoamasta sisällöstä on saatavissa OTTpalveluina, ja OTT-lähetykset ovat huomattavasti heikkolaatuisempia kuin maanpäälliset tai kaapelitelevisiolähetykset. Viestintävirasto toteaa, että vain noin 49 prosenttia kotitalouksista voi vastaanottaa UHFradiolähetyksiä ja siirtyminen FM-lähetyksistä UHF-lähetyksiin aiheuttaa loppukäyttäjille huomattavia kustannuksia. Nykyisin noin 90 prosenttia kotitalouksista voi vastaanottaa radiolähetyksiä OTT-palveluina, ja LTEverkkojen toimilupaehdoissa toimijat velvoitetaan saavuttamaan 95 prosentin väestöpeitto ennen vuotta 2017 ja noin 99 prosentin väestöpeitto vuoteen 2019 mennessä. Tosiasiassa kuitenkin vain 12 prosenttia kotitalouksista kuunteli radiolähetyksiä OTT-palvelujen välityksellä vuonna Nämä markkinat muodostuvat päälähetysasemien antennipaikka- ja -kapasiteettipalveluista sekä liitännäistoiminnoista, jotka tarvitaan televisio- tai radiolähetyspalvelujen tarjoamiseen. 3

4 televisiolähetyspalvelujen tukkumarkkinat 15 ja iii) valtakunnallisten radiolähetyspalvelujen tukkumarkkinat 16. Merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden katsotaan kaikilla kolmilla tukkumarkkinoilla olevan valtakunnalliset Kolmen perusteen testi Koska merkityksellisiä markkinoita koskevassa suosituksessa ei mainita enää yhtenä markkinana televisio- ja radiotoiminnan lähetyspalveluita sisällön lähettämiseksi loppukäyttäjille, Viestintävirasto tekee kolmen perusteen testin 17 ilmoittamilleen markkinoille Ensimmäinen peruste: suuret ja pysyväisluonteiset markkinoille pääsyn esteet Viestintävirasto toteaa, että kaikilla kolmilla tukkumarkkinoilla on suuria ja pysyväisluonteisia markkinoille pääsyn esteitä. Markkinoille tuloon liittyy erityisesti hyvin merkittäviä rakenteellisia esteitä, koska 100 prosentin väestöpeiton saavuttaminen Suomessa vaatii erityisen verkon rakentamista, josta aiheutuu huomattavia uponneita kustannuksia Toinen peruste: ei kehitystä kohti todellista kilpailua Viestintävirasto katsoo olevan epätodennäköistä, että merkitykselliset markkinat kehittyisivät sekä vähittäistasolla (vaihtoehtoisten järjestelmien synnyttämän kilpailun ansiosta) että tukkutasolla kohti todellista kilpailua markkinoiden tarkastelujakson aikana. Vähittäistasolla tämä johtuu siitä, että vaihtoehtoisilla järjestelmillä ei ole riittävästi peittoa, jotta ne voisivat kilpailla UHF-verkon televisiolähetysten tai FM-verkon radiolähetysten kanssa, sekä kustannuksista, joita koituu loppukäyttäjille näiden vaihtaessa vaihtoehtoisiin siirtoverkkoihin. Myös tukkutasolla on hyvin epätodennäköistä, että kilpailua kehittyisi tarkastelujakson aikana, koska olemassa olevien verkkojen toisintaminen aiheuttaisi suuria uponneita kustannuksia Kolmas peruste: pelkän kilpailuoikeuden riittämättömyys Viestintävirasto katsoo, että ilman ennakkosääntelyä kyseisten kolmien tukkumarkkinoiden toimija voisi kieltää verkkoon pääsyn ja nostaa hinnat kilpailukykyisen tason yläpuolelle. Ennakkosääntelyä, myös hintavalvontaan Nämä markkinat muodostuvat televisiolähetysverkoista, jotka toimivat A-, B-, C-, D-, E- ja H- kanavanippujen taajuusalueilla. Näitä verkkoja käytetään Suomessa televisio-ohjelmien siirtämiseen, lähettämiseen ja niputtamiseen. Nämä markkinat muodostuvat FM-verkosta, jota käytetään valtakunnallisten radio-ohjelmistojen siirtämiseen ja lähettämiseen. Merkityksellisiä markkinoita koskevan suosituksen 2 kohdan ja johdanto-osan 5 kappaleen mukaan kansallisten sääntelyviranomaisten olisi määritellessään muita kuin suosituksen liitteessä mainittuja markkinoita varmistettava, että kaikki seuraavat kolme perustetta täyttyvät: 1) markkinoille pääsylle on suuria ja pysyväisluonteisia esteitä, 2) markkinarakenne ei ole omiaan johtamaan todelliseen kilpailuun merkityksellisellä aikavälillä ja 3) pelkän kilpailuoikeuden soveltaminen ei riitä korjaamaan todettuja markkinoiden toimintapuutteita. 4

5 liittyviä velvoitteita tuotantoketjun alkupäässä antennipaikkaan ja -kapasiteettiin pääsyn markkinoilla, pidetään välttämättömänä, koska sääntely edistää kilpailua ja antaa mahdollisuuden reagoida nopeammin kuin tukeuduttaessa pelkkään kilpailulainsäädäntöön Huomattavan markkinavoiman (HMV) toteaminen Pääasiallisina perusteina, joilla huomattavaa markkinavoimaa arvioidaan merkityksellisillä markkinoilla, ovat i) markkinaosuudet ja vertikaalinen integraatio, ii) tasapainottavan neuvotteluvoiman puuttuminen ja iii) potentiaalisen kilpailun puuttuminen Markkinaosuudet ja vertikaalinen integraatio Viestintävirasto toteaa, että Digitalla on huomattava markkinavoima kaikilla kolmilla tukkumarkkinoilla. Antennipaikkaan ja -kapasiteettiin pääsyn tukkumarkkinoilla Digitalla on 100 prosentin markkinaosuus, koska se omistaa päälähetysasemien antennimastot ja -kapasiteettipaikat, jotka tarvitaan koko Suomen alueen kattaviin lähetyksiin. Vastaavasti Viestintävirasto toteaa, että Digitalla on huomattava markkinavoima sekä televisiolähetyspalvelujen 18 että radiolähetyspalvelujen tukkumarkkinoilla, koska Digita on koko Suomen alueen kattavien UHF-lähetysverkon ja FM-verkon ainoa omistaja. Radiolähetyspalveluista Viestintävirasto toteaa kuitenkin, että niitä tarjoaa FM-verkon välityksellä myös toinen toimija (Telemast Nordic) Tasapainottavan neuvotteluvoiman puuttuminen Sellaisten vaihtoehtoisten verkkojen tai järjestelmien puuttuminen, jotka voisivat kilpailla Digitan UHF- ja FM-verkkojen kanssa, pakottaa radio- ja televisiopalvelujen tarjoajat käyttämään Digitan verkkoja, minkä vuoksi niillä ei ole neuvotteluvoimaa, jolla ne voisivat vastustaa Digitan huomattavaa markkinavoimaa Mahdollisen kilpailun puuttuminen Koska sellaisen verkon rakentaminen, joka voisi kilpailla Digitan omistamien nykyisten televisio- ja radiolähetysverkkojen kanssa, aiheuttaisi suuria kustannuksia, on hyvin epätodennäköistä, että vaihtoehtoinen toimija voisi päästä markkinoille ja aiheuttaa Digitan verkkoihin kohdistuvia kilpailupaineita markkinoiden tarkastelujakson aikana Korjaavat sääntelytoimet Viestintävirasto ehdottaa, että useimmat sääntelyyn liittyvät velvoitteet, mukaan luettuna uusi hintavalvontaan liittyvä velvoite, asetetaan tuotantoketjun alkupäässä antennipaikkaan ja -kapasiteettiin pääsyn tukkumarkkinoille, kun taas televisio- ja radiolähetyspalvelujen tukkumarkkinoiden sääntelyä vähennetään jonkin verran. Viestintävirasto ehdottaa erityisesti seuraavien velvoitteiden määräämistä: Viestintävirasto arvioi, että Digitalla oli vuonna 2013 yli 90 prosentin markkinaosuus televisiolähetyspalveluista. Telemast Nordicin verkko kattaa noin 85 prosenttia Suomen alueesta, minkä vuoksi se voi kilpailla Digitan verkon kanssa ainoastaan aluetasolla. 5

6 Velvoite vuokrata antennipaikkoja ja -kapasiteettia. Velvoite tarjota televisiolähetyspalveluja tärkeimmissä palveluntarjoajien käyttämissä kanavanipuissa. Kanavanippuja D ja H koskevat velvoitteet tulevat voimaan kolmen kuukauden kuluttua päätöksen tiedoksi antamisesta. Velvoite julkaista toimitusehdot, hinnastot ja viitetarjous antennipaikkaan ja -kapasiteettiin pääsyn (myös liitännäistoimintojen) tukkumarkkinoilla sekä televisiolähetyspalvelujen tukkumarkkinoilla. Radiolähetyspalvelujen tukkumarkkinoilla Digita on velvollinen julkaisemaan ainoastaan toimitusehdot ja hinnastot. Velvoite noudattaa kustannussuuntautunutta hinnoittelua ja syrjimättömiä ehtoja antennipaikkaan ja -kapasiteettiin pääsyn sekä televisiolähetyspalvelujen tukkumarkkinoilla. Velvoite noudattaa antennipaikkojen vuokraamisessa hintavalvontaa, jossa Viestintävirasto laskee enimmäishinnan kaikkia Digitan päälähetysasemien mastoja varten 20. Kanavanippuja D ja H koskevat velvoitteet tulevat voimaan kolmen kuukauden kuluttua päätöksen tiedoksi antamisesta. Velvoite soveltaa kustannuslaskelmajärjestelmää. 3. HUOMAUTUKSET Komissio on tutkinut Viestintäviraston ilmoituksen sekä sen toimittamat lisätiedot ja esittää niistä seuraavan lausunnon 21 : Toisinnettavien ja ei-toisinnettavien mastojen yksilöinti Viestintävirasto toteaa, että Suomessa on rajalliset mahdollisuudet käydä infrastruktuurikilpailua (eli toisintaa päälähetysasemia), koska markkinoille pääsyä haittaavat merkittävät rakenteelliset esteet. Tähän ovat syynä huomattavat uponneet kustannukset, joita aiheutuu sellaisen verkon rakentamisesta, jolla saavutettaisiin 100 prosentin väestöpeitto. Lisäksi Digitan omistamilla päälähetysasemien mastoilla on tietyt erityispiirteet (maantieteellinen sijainti ja korkeus), joiden vuoksi niitä on vaikea toisintaa. Komissio toteaa kuitenkin, että Viestintävirasto katsoo itse erityisesti radiolähetysten osalta, että markkinoilla on jo toinen toimija (Telemast Nordic), joka myös tarjoaa lähetyspalveluja FM-verkon välityksellä ja joka on onnistunut saavuttamaan Suomessa 85 prosentin väestöpeiton. Tämä viittaa siihen, että infrastruktuurikilpailun kehittyminen on mahdollista Digitan yhteensä 129 mastosta ainoastaan 38:aa käytetään ensisijaisiin lähetyspalveluihin. Mastojen erityisen maantieteellisen sijainnin ja korkeuden ansiosta (kyseisistä 38 mastosta 27 on yli 200 metriä korkeita ja loput metriä korkeita) Digita saavuttaa 100-prosenttisen väestöpeiton huomattavasti pienemmin kustannuksin kuin käyttämällä muita mastoja, jotka on jo rakennettu Suomessa muita viestintäpalveluja (kuten matkaviestintää) varten. Puitedirektiivin 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 6

7 Tämän perusteella komissio kehottaa Viestintävirastoa arvioimaan, voidaanko toisinnettavien ja ei-toisinnettavien mastojen välillä tehdä selvä ero suorittamalla hienojakoisemmalla tasolla analyysi erityisesti radiolähetyksiin käytettävistä mastoista. Jos tämä on mahdollista, Viestintäviraston olisi harkittava vastaavaa korjaavien sääntelytoimien eriyttämistä. Viestintävirasto voisi tältä osin rajata hintavalvonnan koskemaan ainoastaan sellaisia päälähetysasemia, jotka eivät tosiasiallisesti ole toisinnettavissa. Näin varmistettaisiin, että vaihtoehtoisten toimijoiden (kuten Telemast Nordicin) jo tekemiä investointeja ei heikennetä hintakatoilla, jotka määrätään vakiintuneen toimijan antennipaikkoihin ja liitännäistoimintoihin pääsylle. Toisaalta, jos Viestintävirasto toteaa, ettei tietyillä toisinnettavissa olevien mastojen maantieteellisillä alueilla ole huomattavan markkinavoiman toimijaa, se voisi vaihtoehtoisesti päättää poistaa kaikki Digitalle määrätyt sääntelyyn liittyvät velvoitteet kyseisillä alueilla. Tämä olisi oikeasuhteisempi lähestymistapa, jossa sääntely keskitettäisiin vain niihin alueisiin, jotka ovat todellisia pullonkauloja antennipaikkaan ja -kapasiteettiin pääsyn tukkumarkkinoilla. Komissio kehottaa joka tapauksessa Viestintävirastoa seuraamaan tiiviisti kilpailun kehittymistä näillä markkinoilla, jotta voidaan arvioida, ovatko Digitalle asetetut sääntelyyn liittyvät velvoitteet, jotka koskevat sen lähetysasemien käyttöä, perusteltuja ja oikeasuhteisia tulevaisuudessakin. Siirtyminen uuteen sääntelyjärjestelmään Viestintävirasto ehdottaa, että antennipaikkaan ja -kapasiteettiin pääsyn tukkumarkkinoilla otetaan käyttöön uusi hintavalvontaan liittyvä velvoite ja että radiolähetyspalvelujen tukkumarkkinoilta poistetaan useimmat velvoitteet. Tietopyyntöön antamassaan vastauksessa Viestintävirasto selittää, ettei se ole aikonut soveltaa radiolähetyspalvelujen tukkumarkkinoiden velvoitteiden poistamiseen siirtymäkautta, koska näillä markkinoilla ei ole aiemmin asetettu tiukempia hintavalvontaan liittyviä korjaavia toimia 22. Komissio katsoo, että siirtymäkausi todennäköisesti helpottaisi sidosryhmien sopeutumista sääntelyjärjestelmän muutoksiin. Sen vuoksi komissio kehottaa Viestintävirastoa harkitsemaan asianmukaisen siirtymäkauden vahvistamista lopullisessa päätöksessään. Markkinoiden seuranta teknologian kehityksen valossa sekä toimilupaehtojen uusiminen Suomen televisio- ja radiolähetyspalvelujen markkinoilla voidaan tulevaisuudessa odottaa suuria muutoksia. Muutokset johtuvat osittain kuluttajien käyttäytymisen muutoksista, kuten siirtymisestä ei-lineaariseen sisällön käyttöön ja mobiililaitteisiin, mutta ne johtuvat myös vaihtoehtoisten lähetysjärjestelmien, kuten kaapelitelevisio- ja IPTV-verkon tai OTT-palvelujen luomasta kilpailusta. Lisäksi on odotettavissa, että LTE-matkaviestinverkkojen toteuttaminen tarjoaa uuden keinon toimittaa loppukäyttäjille (laadukasta) sisältöä koko Suomen alueella. Lisäksi Viestintävirasto ilmoittaa, että liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt 16. maaliskuuta 2015 verkkotoimilupien hakumenettelyn ja että uudet toimiluvat tulevat voimaan vuoden 2017 alussa. Komissio toteaa, että kilpailun puuttuminen merkityksellisiltä markkinoilta johtuu jossain määrin nykyisestä 22 Komissio toteaa, että Viestintävirasto aikoo soveltaa kolmen kuukauden siirtymäkautta kanavanippuja D ja H koskeviin velvoitteisiin sekä antennien vuokraamiseen liittyvään hintavalvontaan. 7

8 toimilupajärjestelmästä, jossa palveluntarjoajat velvoitetaan tarjoamaan palvelujaan koko Suomen alueella, sillä ainoastaan Digitan verkot voivat täyttää tämän vaatimuksen. Tämän perusteella komissio kehottaa Viestintävirastoa seuraamaan merkityksellisten markkinoiden tulevaa kehitystä ottaen erityisesti huomioon muutokset, joita voi syntyä vuonna 2017 uuden toimilupajärjestelmän sekä vaihtoehtoisten alustojen (myös LTE-matkaviestinverkkojen) käyttöönoton myötä. Viestintäviraston on puitedirektiivin 7 artiklan 7 kohdan mukaisesti otettava muiden kansallisten sääntelyviranomaisten, BERECin ja komission lausunnot mahdollisimman laajasti huomioon, ja se voi hyväksyä lopullisen toimenpideluonnoksen, joka on annettava komissiolle tiedoksi. Komission kanta tähän nimenomaiseen ilmoitukseen ei rajoita sen mahdollisia kantoja suhteessa muihin ilmoitettuihin toimenpideluonnoksiin. Komissio julkaisee suosituksen 2008/850/EY kohdan mukaisesti tämän asiakirjan verkkosivuillaan. Komissio ei pidä asiakirjaan sisältyvää aineistoa luottamuksellisena. Jos katsotte kuitenkin, että tämä asiakirja sisältää liikesalaisuuksia koskevien Euroopan unionin ja kansallisten sääntöjen mukaisesti luottamuksellisia tietoja, ja toivotte, että kyseiset tiedot poistetaan ennen asiakirjan julkaisemista, pyydämme teitä ilmoittamaan siitä komissiolle 24 kolmen työpäivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta 25. Pyydämme teitä myös perustelemaan pyyntönne. Kunnioittavasti Komission puolesta Robert Madelin Pääjohtaja Komission suositus 2008/850/EY, annettu 15 päivänä lokakuuta 2008, ilmoituksista, määräajoista ja kuulemisista, joista säädetään sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/7/EY 21 artiklassa (EUVL L 301, , s. 23). Pyynnöt on lähetettävä joko sähköpostitse osoitteeseen tai faksilla numeroon (+32-2) Komissio voi tiedottaa yleisölle arviointinsa tuloksesta ennen kolmen päivän määräajan päättymistä. 8

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 3/934/2008 Elisa Oyj PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Elisa Oyj Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 828/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos koskee 2. Tiivistelmä AinaCom Oy, Alajärven Puhelinosuuskunta,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 11/02/2003,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 11/02/2003, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 11/02/2003 C(2003)497. KOMISSION SUOSITUS annettu 11/02/2003, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat HMV-sääntelyn tiekartta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat Sisältö HMV-sääntely» Mitä ja miksi? HMV-sääntelyn punainen lanka Tiekartta 2013 2017» HMV-analyysit ja

Lisätiedot

Televisio- ja radiopalveluiden markkina-analyysi 24.4.2015

Televisio- ja radiopalveluiden markkina-analyysi 24.4.2015 Televisio- ja radiopalveluiden markkina-analyysi 24.4.2015 2 (70) Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 Markkina-analyysin ja huomattavan markkinavoiman tarkastelun lähtökohdat... 5 2.1 Markkina-analyysin rakenne

Lisätiedot

Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla

Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla Päätös 1 (6) Dnro: 31.5.2013 828/9411/2012 Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla 1. Teleyritykset, joita päätös koskee 2. Tiivistelmä

Lisätiedot

Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015

Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015 Televisio- ja radiopalveluiden markkinaanalyysi 15.1.2015 2 (65) Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 Markkina-analyysin ja huomattavan markkinavoiman tarkastelun lähtökohdat... 5 2.1 Markkina-analyysin rakenne

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.2.2015 C(2015) 857 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, paikallisen rautatieinfrastruktuurin strategisesta merkityksestä direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan

Lisätiedot

16498/08 VHK/tan DG C II B

16498/08 VHK/tan DG C II B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. helmikuuta 2009 (OR. en) 16498/08 Toimielinten välinen asia: 2007/0249 (COD) TELECOM 216 MI 504 COMPET 537 DATAPROTECT 102 CONSOM 204 CAB 60 CODEC 1689 SÄÄDÖKSET JA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Päätös huomattavasta markkinavoimasta televisio- ja radiopalvelujen

Päätös huomattavasta markkinavoimasta televisio- ja radiopalvelujen Dnro: 24.4.2015 15/961/2015 1 (37) Päätös huomattavasta markkinavoimasta televisio- ja radiopalvelujen tukkumarkkinoilla 1 Teleyritys jota päätös koskee 2 Tiivistelmä Digita Networks Oy (jäljempänä myös

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Pientalon tv-vastaanottoantennin on täytettävä uudet vaatimukset (Viestintävirasto M65)

Pientalon tv-vastaanottoantennin on täytettävä uudet vaatimukset (Viestintävirasto M65) Pientalon tv-vastaanottoantennin on täytettävä uudet vaatimukset (Viestintävirasto M65) Viestintäviraston määräys 65 "kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista" tuli voimaan 1.1.2014. Siinä on myös

Lisätiedot

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta:

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: 1) Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 :n 1 momentissa tarkoitetut, verkon sijaintikunnassa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010,

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010, EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS tehty 15.3.2010, Bryssel, 15.3.2010 K(2010)1797 ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Temozolomide HEXAL - temotsolomidia" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

MUISTIO 049:00/2001 15.6.2004 TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNAN LÄHETYSPALVELUJEN MARKKINAT

MUISTIO 049:00/2001 15.6.2004 TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNAN LÄHETYSPALVELUJEN MARKKINAT MUISTIO 049:00/2001 15.6.2004 TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNAN LÄHETYSPALVELUJEN MARKKINAT Komission sähköisen viestinnän markkinoita koskevassa suosituksessa 1 markkina 18 käsittää televisio- ja radiotoiminnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen U 68/2016 vp / Asiantuntijapyyntö / DNA Oyj Julkinen 1 DNA kannattaa Valtioneuvoston U-kirjelmän sisältöä DNA kannattaa Valtioneuvoston U-kirjelmän

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2007/0248(COD) 19.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Virallinen huomautus on ensimmäinen vaihe komission rikkomusmenettelyssä. Määräaika Suomen vastauksen antamiselle päättyy 21.4.2014.

Virallinen huomautus on ensimmäinen vaihe komission rikkomusmenettelyssä. Määräaika Suomen vastauksen antamiselle päättyy 21.4.2014. Ulkoasiainministeriö TUOMIOISTUINMUISTIO UM2014-00407 OIK-30 08.04.2014 EU-ministerivaliokunta 11.4.2014 Viite Asia KOMISSION VIRALLINEN HUOMAUTUS 2012/4097; tekijänoikeuskorvauksien maksaminen jakeluvelvoitteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1 689/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1 Markkina-analyysi koskee Uudenmaan maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Bromarv-Tenhola -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta televisio- ja radiopalvelujen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta televisio- ja radiopalvelujen tukkumarkkinoilla Dnro: 15.1.2015 15/961/2015 1 (31) Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta televisio- ja radiopalvelujen tukkumarkkinoilla 1 Teleyritys jota päätös koskee 2 Tiivistelmä Digita Networks Oy (jäljempänä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) 570/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta Kannonkoski -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv palvelujen valvonnan ajankohtaisista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.9.2014, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0243 (NLE) 12968/17 SC 217 ECON 798 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan

Lisätiedot

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018.

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018. EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Ohjeet yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

Kriittiset huoltotoimet

Kriittiset huoltotoimet Euroopan lentoturvallisuusviraston lausunto 6/2013 Kriittiset huoltotoimet ASIAA KOSKEVA NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10/6/2013 Tiivistelmä Tässä lausunnossa käsitellään turvallisuuskysymystä, joka

Lisätiedot

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 LIITE Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2017 COM(2017) 599 final 2017/0261 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä x.x.2014 Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä MPS 56 MPS 56 1 (8) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 2 1 Muutokset...

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Arvoisa pääjohtaja Sihvonen-Punkka,

EUROOPAN KOMISSIO. Arvoisa pääjohtaja Sihvonen-Punkka, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 2.10.2013 C(2013) 6598 final Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FI-00180 Helsinki Suomi Vastaanottaja: Asta Sihvonen-Punkka Pääjohtaja Faksi: +358 295 390 270 Arvoisa pääjohtaja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1830/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Satakunnan maakunnan

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 659 final 2015/0300 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen IX (Sähköinen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.2.2014 COM(2014) 51 final 2014/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin

Lisätiedot

TELELIIKENTEEN HUOMIOIMINEN. Tuulivoimaloiden vaikutukset radiojärjestelmiin

TELELIIKENTEEN HUOMIOIMINEN. Tuulivoimaloiden vaikutukset radiojärjestelmiin TELELIIKENTEEN HUOMIOIMINEN Tuulivoimaloiden vaikutukset radiojärjestelmiin Tuulivoimalan vaikutukset radioaaltoihin Vaimennus tuulivoimapuiston läpi kulkevalle signaalille Heijastukset voimaloiden rungoista

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.12.2007 KOM(2007) 772 lopullinen 2007/0273 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettua valmisteverokantaa Madeiran itsehallintoalueella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1707/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 21. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi, Bt cry1ab -geeniä

Lisätiedot