/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla"

Transkriptio

1 /9411/2012 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

2 2 (15) Sisältö 1 Lähtökohdat huomattavan markkinavoiman tarkastelulle Puhelinpalveluiden vähittäismarkkinat Relevantit markkinat kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Relevantit hyödykemarkkinat Relevantit maantieteelliset markkinat Markkinavoiman tarkastelu Tasapainottavan neuvotteluvoiman tarkastelu Muut markkinavoiman arviointiin vaikuttavat tekijät Yhteenveto markkinavoiman tarkastelusta Markkina-analyysin lopputulos... 14

3 3 (15) 1 Lähtökohdat huomattavan markkinavoiman tarkastelulle Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1 momentin mukaan Viestintäviraston on kilpailutilanteen selvittämiseksi tehtävä markkina-analyysi merkityksellisiksi määritellyistä tukku- ja vähittäismarkkinoista säännöllisin väliajoin. Merkityksellisiä viestintämarkkinoita määritellessään viestintämarkkinalain 16 velvoittaa Viestintävirastoa ottamaan huomioon komission suosituksen 1. Relevantit hyödykemarkkinat muodostuvat tässä asiassa kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkutarjonnasta. Kysymyksessä ovat komission suosituksen mukaiset tukkutason markkinat (markkina n:o 3). Viestintävirasto analysoi kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinat edellisen kerran vuonna Tuolloin Viestintävirasto antoi 20 teleyritykselle päätöksen huomattavasta markkinavoimasta sekä piti 15 yrityksen osalta voimassa aikaisemman päätöksen huomattavasta markkinavoimasta 2. Yrityskohtaiset päätökset ja markkina-analyysi ovat luettavissa kokonaisuudessaan viraston internetsivuilla 3. Viestintävirasto analysoi samanaikaisesti kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoiden ohella myös kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinat (komission suosituksen mukainen markkina n:o 2). 2 Puhelinpalveluiden vähittäismarkkinat Viestintämarkkinalain 43 3 momentin mukaan laskevalla liikenteellä tarkoitetaan teleyrityksen puhelinverkon käyttöä yhteyden muodostamiseen, kun yhteys muodostetaan toisen teleyrityksen puhelinverkosta teleyrityksen puhelinverkkoon. Laskeva liikenne on liikennettä yhteenliittämispisteestä puhelun vastaanottajalle. Puheliikenteen välittämistä yhteenliittämispisteestä puhelun vastaanottajalle kutsutaan yleisesti terminoinniksi. Puhelu voidaan terminoida ainoastaan sen operaattorin toimesta, jonka verkossa puhelun vastaanottavan asiakkaan liittymä on. Terminointipalvelun kysyntä ei siis voi korvautua toisen terminointipalvelun kysynnällä tukkumarkkinoilla. 1 Komission suositus sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellistä tuoteja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla 2007/879/EY, EYVL L 344, , s Yhteenliittymisten ja yritysostojen seurauksena huomattavan markkinavoiman asema koskee tällä hetkellä 31 teleyritystä. 3

4 4 (15) Euroopan komissio toteaa markkinasuosituksen perustelumuistiossa 4, että kysyntä voi kuitenkin korvautua vähittäismarkkinoilla. Näin voi tapahtua, mikäli loppuasiakkaalla on kiinteän verkon puhelinliittymään soitettavalle puhelulle korvaavia vaihtoehtoja soittaa puhelu tavoitellulle vastaanottajalle. Siten on perusteltua tarkastella ensin kysynnän korvattavuutta puhepalveluiden vähittäismarkkinoilla. Loppuasiakkaat odottavat puhepalvelulta kaksisuuntaista palvelua, eli puheluiden soittamista ja vastaanottamista. Puhepalveluiden käyttämiseen tarvitaan puhelinverkon liittymä. Puhelinverkon liittymäksi katsotaan yleisesti saatavilla oleva palvelu, jonka avulla voidaan soittaa ja vastaanottaa kotimaan- ja ulkomaanpuheluja sekä käyttää hätäpalveluita kansallisessa ja kansainvälisessä numerointisuunnitelmassa olevan numeron tai numeroiden avulla. Puhelinverkon liittymiksi voidaan laskea kiinteän verkon puhelinliittymät, matkaviestinverkon puhelinliittymät sekä kiinteän verkon VoIP-liittymät. Näistä liittymistä voi käyttää puhepalveluita kiinteässä sijaintipaikassa. Vähittäismarkkinoiden tarkastelussa on tärkeää tutkia, ovatko matkaviestinverkon puhelinliittymien ja VoIP-liittymien kautta tarjottavat puhepalvelut korvaavia kiinteän verkon puhelinliittymien kautta tarjotuille puhepalveluille. Esimerkiksi matkaviestinverkon puhelinliittymää voi käyttää muuallakin kuin kiinteässä sijaintipaikassa, ja sen kautta voi käyttää puhepalveluiden lisäksi myös muita palveluita, esimerkiksi SMS- ja MMSviestipalveluita. Korvaavuus ei näistä syistä välttämättä ole symmetristä toisin sanoen matkaviestinverkon puhelinliittymä voi olla korvaava kiinteän verkon puhelinliittymälle, mutta kiinteän verkon puhelinliittymä ei välttämättä ole korvaava matkaviestinverkon puhelinliittymälle. Korvaavuuden symmetrisyyden ei kuitenkaan katsota olevan olennaista kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoiden ennakkosääntelyn arvioinnin kannalta, koska tarkastelussa on tarkoitus arvioida kiinteän verkon puhelinliittymille korvaavia palveluita ja siten mahdollista tarvetta kohdistaa tarkasteltaville tukkumarkkinoille ennakkosääntelyä. Puhelinpalveluiden, eli puhelinliittymien ja niiden kautta käytettävien puhepalveluiden, vähittäismarkkinoiden kilpailutilanne on analysoitu Viestintäviraston päätösluonnoksessa huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla. Suomessa oli vuoden 2012 puolivälissä kaikkiaan kiinteän verkon puhelinliittymää. Matkaviestinverkon puhelinliitty- 4 Explanatory note. Accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and services. SEC(2007) 1483/2. Brussels, 13/11/2007

5 5 (15) miä oli samaan aikaan 9,14 miljoonaa kappaletta. Kiinteän verkon VoIP-liittymiä oli noin kappaletta. Kaikista vuoden 2011 aikana soitetuista puheluminuuteista 8 prosenttia soitettiin kiinteän verkon puhelinliittymistä, loput matkaviestinverkon puhelinliittymistä. Vuonna 2012 kotitalousasiakkaista 14 prosentilla oli taloudessa kiinteän verkon puhelinliittymä ja 98 prosentilla oli matkaviestinverkon puhelinliittymä. Viestintäviraston vuonna 2010 teettämän kyselytutkimuksen mukaan 56 prosentissa yrityksistä oli kiinteän verkon puhelinliittymiä ja 97 prosentissa oli matkaviestinverkon liittymiä. Viestintävirasto katsoo päätösluonnoksessa huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla, että matkaviestinverkon puhelinliittymä muodostaa korvaavan vaihtoehdon kiinteän verkon puhelinliittymälle puhelinpalveluiden vähittäismarkkinoilla. Siten myös matkaviestinverkon puhelinliittymiin ja puhelinliittymistä soitetut puhelut muodostavat korvaavan vaihtoehdon kiinteän verkon puhelinliittymiin ja puhelinliittymistä soitetuille puheluille. Näin ollen yksittäiseen kiinteään puhelinverkkoon laskevan puhelinliikenteen tukkumarkkinoita tarkastellessa tulee ottaa huomioon se, että loppuasiakkaista valtaosalla on mahdollisuus korvata kiinteän verkon puhelinliittymään suuntautuva puhelu puhelulla matkaviestinverkon puhelinliittymästä toiseen matkaviestinverkon puhelinliittymään. Myös VoIP-liittymä on kiinteän verkon puhelinliittymälle korvaava vaihtoehto. VoIP-liittymiä on kuitenkin käytössä kaikkiaan niin vähän, että ne eivät ole kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoiden analyysin lopputuloksen kannalta merkityksellisiä. 3 Relevantit markkinat kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 3.1 Relevantit hyödykemarkkinat Viestintämarkkinalain 43 3 momentin mukaan laskevalla liikenteellä tarkoitetaan teleyrityksen puhelinverkon käyttöä yhteyden muodostamiseen, kun yhteys muodostetaan toisen teleyrityksen puhelinverkosta teleyrityksen puhelinverkkoon. Laskeva liikenne on liikennettä yhteenliittämispisteestä puhelun vastaanottajalle. Teknisestä toteutustavasta riippumatta kyseiseen hyödykemarkkinoihin katsotaan kuuluvaksi laskeva liikenne teleyrityksen kiinteään puhelinverkkoon sekä kaikki laskevan

6 6 (15) liikenteen toteuttamiselle välttämättömät yhteenliittämistuotteet ja -palvelut. Kysynnän korvattavuus Kysynnän korvattavuudella tarkoitetaan ostajan mahdollisuutta vaihtaa palveluntarjoajaa. Kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla ostajalla tarkoitetaan soittavan asiakkaan puhepalvelun tarjoavaa teleyritystä (toisin sanoen terminointipalvelun ostavaa yritystä) ja palveluntarjoajalla kiinteän verkon yritystä, jonka asiakkaalle puhelu soitetaan (toisin sanoen terminointipalvelun myyvää yritystä). Kysynnän korvattavuutta voidaan arvioida tarkastelemalla, onko markkinoilla kilpailevia tuotteita, joihin asiakkaat voivat vaihtaa, kun kyseisen tuotteen hinta nousee merkittävällä ja pysyvällä tavalla. Tietyn verkkoyrityksen kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen hinnan määrittää se teleyritys, jonka verkkoon puhelulla tavoiteltu loppukäyttäjä on liittynyt. Soittavan loppuasiakkaan puhepalvelun tarjoava teleyritys ei voi ostaa laskevan liikenteen palvelua muulta kuin siltä verkkoyritykseltä, jonka verkossa puhelun vastaanottajan liittymä on. Viestintävirasto katsoo, että kysynnän korvautuminen tukkutasolla ei ole mahdollista. Tarjonnan korvattavuus Tarjonnan korvattavuudella tarkoitetaan muiden kuin kyseisten tuotteiden valmistajien tai palveluiden tarjoajien mahdollisuutta heti tai lyhyellä aikavälillä siirtyä näiden tuotteiden valmistukseen tai palveluiden tarjontaan ilman huomattavia kustannuksia. Kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla tuotteen valmistajalla tai palvelun tarjoajalla tarkoitetaan puhelun vastaanottavan loppuasiakkaan teleyritystä (toisin sanoen terminointipalvelun myyvää yritystä). Siten muilla kuin kyseisten tuotteiden valmistajalla tai palveluiden tarjoajalla tarkoitetaan muita yrityksiä, jotka voisivat tarjota terminointipalvelua korvaavaa tukkupalvelua. Tarjonnan korvattavuutta voidaan arvioida tarkastelemalla kilpailevien yritysten markkinoille tuloa, kun arvioitavan tuotteen hinta nousee merkittävällä ja pysyvällä tavalla. Tarjontapuolella ei tällä hetkellä eikä lähitulevaisuudessa ole nähtävissä sellaisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistaisivat tiettyyn kiinteään puhelinverkkoon liittyneen loppuasiakkaan liittymään soitettujen puheluiden terminoinnin muun kuin kyseisen verkon omistavan teleyrityksen toimesta. Viestintävirasto katsoo, että tarjonnan korvautuminen tukkutasolla ei ole mahdollista.

7 7 (15) 3.2 Relevantit maantieteelliset markkinat 4 Markkinavoiman tarkastelu Kysynnän ja tarjonnan korvattavuuden perusteella tietyssä kiinteässä puhelinverkossa tarjottua laskevan puheliikenteen tukkupalvelua ei ole mahdollista korvata jossain toisessa puhelinverkossa tarjotulla laskevan liikenteen tukkupalvelulla. Näin ollen Viestintävirasto katsoo, että relevanttien markkinoiden maantieteellinen ulottuvuus on perusteltua rajata siten, että kukin laskevan liikenteen palvelua tarjoava kiinteä puhelinverkko muodostaa omat relevantit markkinansa. Koska jokainen kiinteä puhelinverkko muodostaa omat relevantit markkinansa, on jokaisella kiinteän puhelinverkon yrityksellä 100 prosentin markkinaosuus laskevan puheliikenteen tarjoamisessa omassa puhelinverkossaan oleviin liittymiin. 100 prosentin markkinaosuus määritellyillä tukkumarkkinoilla ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti, että yrityksellä olisi huomattava markkinavoima. Terminointipalvelua tarjoavan yrityksen markkinavoimaa mahdollisuutta toimia riippumattomasti muista yrityksistä ja viime kädessä loppuasiakkaista voi erityisesti tässä tapauksessa rajoittaa muiden yritysten tasapainottava neuvotteluvoima. 4.1 Tasapainottavan neuvotteluvoiman tarkastelu Kuten edellä todettiin, terminointipalvelua ei voi määritelmällisesti korvata tukkutasolla toisella terminointipalvelulla. Euroopan komissio on kuitenkin katsonut, että kysynnän korvattavuus voi toteutua vähittäistasolla 5. Kysynnän korvattavuus vähittäistasolla voi vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka paljon kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen tukkutuotetta ostavilla teleyrityksillä on neuvotteluvoimaa suhteessa laskevan puheliikenteen tukkupalvelua tarjoavaan teleyritykseen. Kysynnän korvattavuus vähittäistasolla tarkoittaa tilannetta, jossa puhelun soittava loppuasiakas voi valita, mistä puhelinliittymästä tavoittelee puhelun vastaanottavaa loppuasiakasta. Käytännössä kysynnän korvattavuutta voidaan tarkastella arvioimalla, onko soittavalle loppuasiakkaalle tarjolla vaihtoehtoja kiinteän verkon puhelinliittymään soittamiselle, mikäli kiinteän verkon puhelinliittymään soittamisen hinta nousee merkittävällä ja pysyvällä tavalla. 5 Explanatory note. Accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and services. SEC(2007) 1483/2. Brussels, 13/11/2007

8 8 (15) Lähes kaikilla loppuasiakkailla on käytössään matkaviestinverkon puhelinliittymä. Edellä todettiin myös matkaviestinverkon puhelinliittymän olevan korvaava kiinteän puhelinverkon puhelinliittymälle. Näin ollen myös matkaviestinverkon puhelinliittymistä käytettävät puhepalvelut ovat korvaavia kiinteän verkon puhelinliittymistä käytettäville puhepalveluilla. Siten puhelun soittava loppuasiakas voi pääsääntöisesti valita kiinteän puhelinverkon puhelinliittymän korvaavan liittymän, josta tavoittelee puhelun kohdetta. Loppuasiakkaalla on siis mahdollisuus korvata kiinteän puhelinverkon puhelinliittymään soitettava puhelu matkaviestinverkon puhelinliittymään soitettavalla puhelulla. Mikäli loppuasiakkaalla on vapaa mahdollisuus valita, mistä puhelinliittymästä tavoittelee puhelun vastaanottavaa loppuasiakasta, tulee laskevan puheliikenteen tukkupalvelua tarjoavan teleyrityksen huomioida tämä laskevan puheliikenteen tukkupalvelua hinnoitellessaan. Tällaisessa tilanteessa laskevan puheliikenteen tukkupalvelun hinnan nostaminen voi johtaa laskevan puheliikenteen tukkupalvelua tarjoavan teleyrityksen vähittäis- ja tukkutulojen vähenemiseen. Loppukäyttäjät odottavat puhepalvelulta kaksisuuntaista palvelua eli loppukäyttäjät haluavat sekä soittaa että vastaanottaa puheluja puhelinliittymänsä kautta. Euroopassa puhepalveluiden tarjonta perustuu "soittaja maksaa" -periaatteelle. Tämä tarkoittaa sitä, että ainoastaan soittava osapuoli maksaa soitetuista puheluminuuteista. Kiinteän verkon tai matkaviestinverkon omistava yritys perii loppuasiakkaaltaan maksun soitetuista puheluminuuteista ja tulouttaa osan perimästään maksusta korvauksena verkon käytöstä verkkoyritykselle, jonka verkkoon soitettu puheliikenne laskee. Siten laskevan puheliikenteen hinnoittelulla ei ole suoraa vaikutusta puhelun vastaanottavaan osapuolen liittymäkustannuksiin ja siten käyttäytymiseen, vaan hinnoittelu vaikuttaa ainoastaan soittajan maksamaan hintaan puhelusta. Laskevan liikenteen hinnoittelu voi kuitenkin vaikuttaa puhelun vastaanottavan osapuolen käyttäytymiseen epäsuorasti silloin, kun laskevan liikenteen hinnoittelu vaikuttaa merkittävästi soittajien halukkuuteen soittaa puheluja vastaanottajalle. Toisin sanoen vaikutus syntyy, mikäli laskevan liikenteen hinnoittelun seurauksena puhelun vähittäishinta kannustaa soittajaa etsimään korvaavia vaihtoehtoja puhelun soittamiselle tai vähentämään soittokertoja kyseessä olevalle vastaanottajalle. Koska lähes kaikilla puhelun soittajista ja vastaanottajista on käytössään matkaviestinverkon puhelinliittymä, loppuasiakkailla

9 9 (15) on pääsääntöisesti aina mahdollisuus soittaa puhelu matkaviestinverkon puhelinliittymästä matkaviestinverkon puhelinliittymään vaihtoehtona kiinteän verkon tai matkaviestinverkon puhelinliittymästä kiinteän verkon puhelinliittymään soitetulle puhelulle. Siten puhelun soittavat loppuasiakkaat voivat välttää kiinteän verkon laskevan liikenteen hinnannostosta koituvia kustannuksia valitsemalla edullisimman tavan soittaa vastaanottajalle. Tällaisissa tilanteissa myös vastaanottavalle osapuolelle muodostuu kannustin siirtyä käyttämään kiinteän puhelinverkon puhepalvelulle vaihtoehtoista puhepalvelua, koska kiinteän verkon puhepalvelu ei enää täytä sille asetettuja vaatimuksia eli laskevan liikenteen hinnoittelu estää merkittävästi puhelujen vastaanottamista. Tämä rajoittaa merkittävästi kiinteän puhelinverkon yritysten mahdollisuuksia hinnoitella kiinteään verkkoon laskevaa puheliikennettä loppukäyttäjistä riippumattomasti, mikäli tukkuhinnan muutokset välittyvät suoraan vähittäishintoihin nousseina tuotantokustannuksina. Kilpailluilla vähittäismarkkinoilla tukkuhinnan nosto siirtyy suoraan vähittäishintoihin. Kiinteän verkon laskevaa puheliikennettä tarjoavan yrityksen hinnoittelua voi siis rajoittaa soittavien loppuasiakkaiden ja sen kautta yrityksen omien loppuasiakkaiden käyttäytyminen. Se, kuinka merkittäviä nämä rajoitteet ovat, riippuu ennen kaikkea siitä, välittyykö terminointihinnan korotus kiinteään puhelinverkkoon soitettavien puheluiden vähittäishintoihin sekä siitä, missä määrin soittavat loppuasiakkaat siirtyvät terminointihinnan korotuksen seurauksena käyttämään korvaavaa puhepalvelua. Lisäksi mikäli soittajilla on mahdollisuus ja kannustin korvata vastaanottajalle soitetut puhelut muilla keinoin, laskevan puheliikenteen hinnoitteluratkaisut voivat vaikuttaa myös merkittävästi laskevan puheliikenteen tukkupalvelua tarjoavan teleyrityksen laskevan puheliikenteen tukkupalvelusta saamiin tukkutuloihin, kun laskutettavien verkkoon laskevien puheluminuuttien määrä laskee. Terminointihinnan korotuksen nettovaikutus tukkutuloihin riippuu kiinteään puhelinverkkoon soitettavien puheluminuuttien kysynnän hintajoustosta. Laskevan puheliikenteen markkinoiden tuotteet voidaan jakaa kolmeen luokkaan: yksittäisen teleyrityksen puhelinverkon sisällä laskeva puheliikenne; kiinteästä puhelinverkosta yksittäiseen kiinteään puhelinverkkoon laskeva puheliikenne; ja matkaviestinverkosta yksittäiseen kiinteään puhelinverkkoon laskeva puheliikenne. Yksittäisen teleyrityksen puhelinverkon sisällä laskevan liikenteen hinnoittelulla on ensisijaisesti suoria vaikutuksia vain kyseisen teleyrityksen omien loppuasiakkaiden maksamiin puheluhintoihin. Siten ennakkosääntelyn kannalta

10 10 (15) on aiheellista tarkastella kiinteästä puhelinverkosta ja matkaviestinverkosta yksittäiseen kiinteään puhelinverkkoon laskevaa puheliikennettä. Seuraavassa tarkastellaan seurauksia kiinteän puhelinverkon yrityksen nostaessa joko kiinteästä puhelinverkosta tai matkaviestinverkosta laskevan liikenteen terminointihintaa pysyvällä ja merkittävällä tavalla. Erikoistapauksena tarkastellaan sellaisia yrityksiä, jotka toimivat sekä kiinteässä puhelinverkossa että matkaviestinverkossa. Matkaviestinverkosta yksittäiseen kiinteään puhelinverkkoon laskeva puheliikenne Vuonna 2011 hieman alle puolet kaikesta kiinteisiin puhelinverkkoihin laskevasta puheliikenteestä soitettiin matkaviestinverkon puhelinliittymistä. Kaikista matkaviestinverkon puhelinliittymistä soitetuista puheluminuuteista noin 5 prosenttia soitettiin kiinteän verkon puhelinliittymiin. Koska matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkuhinta on ennakkosäännelty, matkaviestinverkkoyritys ei voi nostaa laskevan puheliikenteen tukkuhintaa vastauksena kiinteän verkon yrityksen tukkuhinnan nostolle. Hinnan noston seurauksena matkaviestinverkkoyrityksellä on kuitenkin mahdollisuus nostaa vähittäishintaa niiden soitettujen puhelujen osalta, jotka suuntautuvat tukkuhinnan noston tehneen kiinteän verkon yrityksen verkkoon. Koska matkaviestinverkon puheluiden vähittäismarkkinoiden voidaan katsoa olevan kilpaillut, matkaviestinverkkoyrityksen on myös vietävä merkittävästi kohonnut kustannus vähittäishintaan. Tällä hetkellä matkaviestinverkosta soitetut puhelut on pääsääntöisesti hinnoiteltu puheluluokasta riippumattomasti siten, että puhelut kiinteän verkon puhelinliittymiin ovat samanhintaisia kuin puhelun matkaviestinverkon puhelinliittymiin. Matkaviestinverkon puhelinliittymästä kiinteän verkon puhelinliittymään soitetun puhelun terminointihinnan noustessa merkittävällä ja pysyvällä tavalla, ja terminointihinnan välittyessä puhelun vähittäishintaan, kiinteän verkon puhelinliittymään soittamisen hinta nousee matkaviestinverkon puhelinliittymään soittamisen hintaa korkeammaksi. Lähes kaikilla kiinteän verkon puhelinliittymäasiakkailla on tällä hetkellä käytössään myös matkaviestinverkon puhelinliittymä. Matkaviestinverkon puhelinliittymien suuri kattavuus mahdollistaa loppuasiakkaalle pääsääntöisesti valinnan soittaa joko kiinteän verkon puhelinliittymään tai olemassa olevaan matkaviestinverkon puhelinliittymään.

11 11 (15) Yhden puhelun soittamisen kustannuksena on soittavan loppuasiakkaan kannalta käytännössä soitetun puhelun hinta. Kun kiinteän verkon puhelinliittymään soitetun puhelun minuuttihinta on terminointihinnan noston seurauksena matkaviestinverkon puhelinliittymään soitetun puhelun minuuttihintaa korkeampi, voidaan lähtökohtaisesti olettaa, että merkittävä osa loppuasiakkaista soittaa puhelun kiinteän verkon puhelinliittymän sijasta matkaviestinverkon puhelinliittymään. Loppuasiakkaat odottavat puhepalvelulta kaksisuuntaista palvelua, eli puheluiden soittamista ja vastaanottamista. Kiinteän verkon puhelinliittymä ei terminointihinnan korotuksen jälkeen enää käytännössä mahdollista matkaviestinverkon loppuasiakkaiden puhelujen vastaanottamista. Näin ollen kiinteän verkon yritys menettäisi todennäköisesti myös omia loppuasiakkaitaan. Kiinteän puhelinverkon yrityksen terminointihinnan nosto vähentäisi matkaviestinverkon asiakkaiden soittamien puheluiden määrää kyseessä olevaan kiinteään verkkoon. Voidaan olettaa, että tarjolla olevien korvaavien vaihtoehtojen vuoksi kiinteään puhelinverkkoon soitettavien puheluiden kysynnän hintajousto on suuri. Näin ollen terminointipalvelun hinnannosto aiheuttaa todennäköisesti prosentuaalisesti suuremman terminointipalvelun kysytyn määrän vähenemisen. Tämän seurauksena kiinteän verkon yritys todennäköisesti menettäisi merkittävän terminointihinnan noston seurauksena myös tukkutuloja. Niiden asiakkaiden osuus, joilla ei ole käytössä kiinteän verkon puhelinliittymän lisäksi matkaviestinverkon puhelinliittymää, on pieni. Koska terminointihinta on verkkokohtainen, kiinteän puhelinverkon yritys ei voi hinnoitella terminointia eri tavalla niiden asiakkaiden osalta, joilla ei ole olemassa kiinteän verkon puhelinliittymää korvaavaa matkaviestinverkon puhelinliittymää. Neuvotteluvoiman kannalta näillä asiakkailla ei siis ole vaikutusta lopputulokseen. Vallitsevassa markkinatilanteessa kiinteän puhelinverkon yrityksillä on siten merkittäviä rajoitteita hinnoitella matkaviestinverkkoyrityksiltä perimäänsä kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkuhintaa. Edellä esitetyn perusteella Viestintävirasto katsoo, että matkaviestinverkosta yksittäiseen kiinteään puhelinverkkoon laskevan puhelinliikenteen kannalta hinnoittelurajoitteita voidaan pitää siinä määrin merkittävinä, etteivät kiinteän verkon yritykset voi hinnoitella laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoiden tuotetta riippumattomasti matkaviestinverkon yrityksistä ja loppuasiakkaista.

12 12 (15) Kiinteästä puhelinverkosta yksittäiseen kiinteään puhelinverkkoon laskeva puheliikenne Vuonna 2011 noin kolmannes kaikesta kiinteisiin puhelinverkkoihin laskevasta puheliikenteestä soitettiin muun kiinteän puhelinverkon yrityksen puhelinliittymistä. Kiinteän verkon puhelinliittymistä soitetuista puheluminuuteista noin kolmannes soitettiin toisen kiinteän puhelinverkon puhelinliittymiin. On todennäköistä, että yhden kiinteän puhelinverkon yrityksen tukkuhinnan nostaminen johtaa tämän kanssa sopimussuhteessa olevien kiinteän puhelinverkon yritysten vastavuoroiseen tukkuhintojen nostamiseen. Verkkoyrityksillä on kannustin pitää laskevasta puheliikenteestä muilta teleyrityksiltä saadut tulot tasapainossa laskevasta puheliikenteestä muille teleyrityksille maksettujen menojen kanssa. Matkaviestinverkon puhelinliittymien suuri kattavuus mahdollistaa loppuasiakkaalle pääsääntöisesti valinnan soittaa joko kiinteän verkon puhelinliittymästä toiseen kiinteän verkon puhelinliittymään tai matkaviestinverkon puhelinliittymästä toiseen matkaviestinverkon puhelinliittymään. Mikäli terminointihinnan nousu kiinteän verkon puhelinliittymästä toiseen kiinteän verkon puhelinliittymään soitetulle puhelulle välittyy soittavan loppuasiakkaan puhepalvelun hintaan, loppuasiakkaalla on kannustin siirtyä soittamaan puhelu matkaviestinverkon puhelinliittymästä toiseen matkaviestinverkon puhelinliittymään. Loppukäyttäjillä on pääsääntöisesti mahdollisuus siirtyä suoraan käyttämään matkaviestinverkon puheluja ilman merkittäviä vaihtokustannuksia. Siten terminointihinnan nousun aiheuttama vähittäishintojen nousu johtaisi kiinteän verkon puhelinliittymästä toiseen kiinteän verkon puhelinliittymään soitettujen puheluminuuttien vähenemiseen ja todennäköisesti myös kiinteän verkon puhepalveluita tarjoavien teleyritysten tulojen menetyksiin. Pitkällä aikavälillä tilanne todennäköisesti johtaa kiinteän verkon puhelinliittymäasiakkaiden menetyksiin, kun kiinteän verkon puhelinliittymille ja niistä soitetuille puheluille on tarjolla kattavia vaihtoehtoisia palveluita, ja nämä palvelut muuttuvat kiinteän verkon puhepalveluiden hinnannousun vuoksi edelleen houkuttelevimmiksi. Edellä esitetyn perusteella Viestintävirasto katsoo, että toisesta kiinteästä puhelinverkosta yksittäiseen kiinteään puhelinverkkoon laskevan puhelinliikenteen kannalta hinnoittelurajoitteita voidaan pitää siinä määrin merkittävinä, etteivät kiinteän verkon yritykset voi hinnoitella laskevan puheliikenteen markkinoiden tukkutuotetta riippumattomasti muista teleyrityksistä ja loppuasiakkaista.

13 13 (15) Kiinteässä puhelinverkossa ja matkaviestinverkossa toimivat yritykset Edellä esitetyn perusteella kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen terminointihinnan noususta siis hyötyisivät viime kädessä matkaviestinverkon palveluita tarjoavat yritykset, joiden tarjoamiin puhelinliittymiin puhelut siirtyisivät. Koska matkaviestinverkkoyritykset tarjoavat myös kiinteän puhelinverkon palveluita, niiden voi ajatella pyrkivän kiinteän verkon terminointihintoja nostamalla muiden kiinteän puhelinverkon yritysten asiakkaiden puheluiden siirtämiseen omaan matkaviestinverkkoonsa. Matkaviestinverkon yritys ei kuitenkaan voi olla varma siitä, mihin olemassa olevista matkaviestinverkoista puhelut kiinteästä verkosta siirtyvät. Osa puheluista siis siirtyisi matkaviestinverkkoyrityksen kiinteästä puhelinverkosta muiden yritysten matkaviestinverkkoihin, mikä rajoittaa yrityksen mahdollisuutta ohjata asiakkaita omien matkaviestinverkon palveluiden käyttäjiksi. Viestintävirasto katsoo, että sekä kiinteän puhelinverkon että matkaviestinverkon palveluita tarjoavien yritysten asema molempien palveluiden tarjoajana ei merkittävästi vaikuta niiden neuvotteluvoimaan yksittäiseen kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla. 4.2 Muut markkinavoiman arviointiin vaikuttavat tekijät Viestintävirasto katsoo, että muiden markkinavoimaa rajoittavien tekijöiden merkitys kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoiden markkina-analyysin lopputulokseen on siinä määrin pieni, ettei ole perusteita arvioida niitä tarkemmin. 4.3 Yhteenveto markkinavoiman tarkastelusta Koska jokainen kiinteä puhelinverkko muodostaa omat relevantit markkinansa, on jokaisella kiinteän puhelinverkon verkkoyrityksellä 100 prosentin markkinaosuus laskevan liikenteen tarjoamisessa omassa verkossaan oleviin liittymiin. Kiinteän puhelinverkon terminointipalvelun tukkutason kysyntä on kuitenkin johdettua kysyntää puhepalveluiden vähittäismarkkinoilta. Kiinteän puhelinverkon yritysten markkinavoimaa rajoittaa loppuasiakkaiden mahdollisuus korvata kiinteän puhelinverkon terminointipalvelun kysyntä kiinteään puhelinverkkoon soitetulle puhelulle vaihtoehtoisilla puhepalveluilla, erityisesti matkaviestinverkon puhepalveluilla. Matkaviestinverkon puhelinliittymien ja niiden kautta tarjottavien kiinteän puhelinverkon puhepalveluita korvaavien puhepalveluiden tarjonta rajoittaa edellä esitetyn perusteella kiinteän

14 14 (15) 5 Markkina-analyysin lopputulos puhelinverkon yritysten toimimista riippumatta kilpailijoista ja loppuasiakkaista. Rajoitus koskee sekä matkaviestinverkosta kiinteään puhelinverkkoon että toisesta kiinteästä puhelinverkosta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkupalvelun hinnoittelua. Viestintävirasto katsoo, että kiinteän puhelinverkon yrityksellä ei ole huomattavaa markkinavoimaa omaan puhelinverkkoonsa laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla huolimatta 100 prosentin markkinaosuudesta. Yritysten markkinavoimaa laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla rajoittaa merkittävästi tasapainottava neuvotteluvoima. Näin ollen Viestintävirasto katsoo, että yksittäiseen kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen markkinoiden ennakkosääntely ei ole enää nykyisessä markkinatilanteessa tarpeellista. Tekemänsä markkina-analyysin perusteella Viestintävirasto katsoo, että kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoiden sääntely ei ole enää perusteltua ja siten markkinoille ei enää tule kohdistaa ennakkosääntelyä. Kiinteän puhelinverkon yrityksellä ei ole huomattavaa markkinavoimaa omaan puhelinverkkoonsa laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla. Yrityksen markkinavoimaa rajoittaa merkittävästi tasapainottava neuvotteluvoima. Koska edellä esitetyillä perusteilla kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen markkinoilla ei enää ole tarvetta ennakkosääntelylle, Viestintävirasto katsoo, että seuraavilla yrityksillä ei enää ole huomattavan markkinavoiman asemaa kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen markkinoilla: AinaCom Oy 6 Alajärven Puhelinosuuskunta Anvia Oyj 7 Blue Lake Communications Oy 8 DNA Oy 9 Elisa Oyj 10 6 AinaCom Oy:tä koskevat HMV-päätökset on annettu Finnet Com Oy:lle ja Hämeen Puhelin Oy:lle Anvia Oyj:tä koskevat HMV-päätökset on annettu Kokkolan Puhelin Oy:lle ja Vaasan Läänin Puhelin Oy:lle Blue Lake Communications Oy:tä koskeva HMV-päätös on annettu Savonlinnan Puhelin Oy:lle DNA Oy:tä koskevat HMV-päätökset on annettu KPY Verkot Oy:lle, Satakunnan Puhelin Oy:lle, Oulun Puhelin Oyj:lle, Lohjan Puhelin Oy:lle, Lännen Puhelin Oy:lle, Telepohja Oy:lle ja Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:lle Elisa Oyj:tä koskevat HMV-päätökset on annettu Lounet OY:lle, Elisa Networks Oy:lle, Kesnet Oy:lle, Saunalahti Group Oyj:lle, Soon Net Oy:lle, Tikka Networks Oy:lle ja Riihimäen Puhelin Oy:lle

15 15 (15) Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Eurajoen Puhelin Osk Härkätien Puhelin Oy Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö Jakobstadsnejdens Telefon Ab Kaisanet Oy 11 Karis Telefon Ab Keikyän Puhelin Osk Kimito Telefonaktiebolag KYMP Oy 12 Laitilan Puhelin Osk LPOnet Oy Ab 13 Länsilinkki Oy Mariehamns Telefon Ab Mikkelin Puhelin Oyj 14 Pargas Telefon Ab - Paraisten Puhelin Oy Pohjois-Hämeen Puhelin Oy PPO-Yhtiöt Oy 15 SSP Yhtiöt Oy 16 Tampereen puhelin Oy Telekarelia Oy 17 TeliaSonera Finland Oyj 18 TDC Oy Finland 19 Vakka-Suomen Puhelin Oy Ålands Telefonandelslag 11 Kaisanet Oy:tä koskevat HMV-päätökset on annettu Iisalmen Puhelin Oy:lle ja Kajaanin Puhelinosuuskunnalle KYMP Oy:tä koskeva HMV-päätös on annettu Kymen Puhelin Oy:lle LPOnet Oy Ab:tä koskevat HMV-päätös on annettu Loviisan Puhelin Oy:lle Mikkelin Puhelin Oyj:tä koskeva HMV-päätös on annettu Mikkelin Puhelin Oy:lle PPO-Yhtiöt Oy:tä koskevat HMV-päätökset on annettu Pohjanmaan PPO Oy:lle ja Telepohja Oy:lle SSP Yhtiöt Oy:tä koskevat HMV-päätökset on annettu Salon Seudun Puhelin Oy:lle ja Forssan Seudun Puhelin Oy:lle Telekarelia Oy:tä koskevat HMV-päätökset on annettu Telekarelia Oy:lle ja Outokummun Puhelin Oy:lle TeliaSonera Finland Oy:tä koskevat HMV-päätökset on annettu Auria Networks Oy:lle ja Sonera Carrier Networks Oy:lle TDC Oy Finland:a koskeva HMV-päätös on annettu TDC Song Oy:lle

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 4.1.2008 413/934/2007 Jakelun mukaan MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1. RELEVANTIT MARKKINAT Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1 momentin

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 4.1.2008 412/934/2007 Jakelun mukaan MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1. RELEVANTIT MARKKINAT Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1 momentin mukaan Viestintäviraston

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 4.1.2008 413/934/2007 Pohjanmaan Puhelin Oy MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1. RELEVANTIT MARKKINAT Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1 momentin

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 828/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos koskee 2. Tiivistelmä AinaCom Oy, Alajärven Puhelinosuuskunta,

Lisätiedot

Viestintävirasto Markkinoiden 1-6, 8, 9, 11, 16 päätösluonnosten diaarinumerot

Viestintävirasto Markkinoiden 1-6, 8, 9, 11, 16 päätösluonnosten diaarinumerot Markkina 1: Kotitalousasiakkaiden pääsy kiinteään puhelinverkkoon 1 Ålands Telefonandelslag 358/934/2003 2 Karis Telefon Ab - Karjaan Puhelin Oy 360/934/2003 3 Jakobstadsnejdens Telefon Ab 362/934/2003

Lisätiedot

Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla

Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla Päätös 1 (6) Dnro: 31.5.2013 828/9411/2012 Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla 1. Teleyritykset, joita päätös koskee 2. Tiivistelmä

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 23.10.2007 414/934/2007 MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA 1 LÄHTÖKOHDAT MARKKINA-ANALYYSILLE 2 JULKINEN KUULEMINEN 2.1 Kansallinen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 14.12.2007 414/934/2007 MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA 1 LÄHTÖKOHDAT MARKKINA-ANALYYSILLE Viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 3/934/2008 Elisa Oyj PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Elisa Oyj Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä ( puitedirektiivi ), EYVL L 108, , s. 33.

sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä ( puitedirektiivi ), EYVL L 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 26/11/2007 SG-Greffe (2007) D/207180 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Faksi: +358 969 666 37 Arvoisa Rauni Hagman, Aihe: Tapaus

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233788 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966812 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0020

Lisätiedot

/934/2003. Kokkolan Puhelin Oy Gamlakarleby Telefon Ab

/934/2003. Kokkolan Puhelin Oy Gamlakarleby Telefon Ab 5.3.2004 466/934/2003 Kokkolan Puhelin Oy Gamlakarleby Telefon Ab PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KOTITALOUSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 1 TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS

Lisätiedot

/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla

/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla 31.5.2013 828/9411/2012 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla 2 (31) Sisältö 1 Lähtökohdat huomattavan markkinavoiman tarkastelulle...

Lisätiedot

25.1.2013 828/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

25.1.2013 828/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 25.1.2013 828/9411/2012 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 2 (32) Sisältö 1 Lähtökohdat huomattavan markkinavoiman tarkastelulle...

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 14.07.2005 SG-Greffe (2005) D/203663 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Arvoisa pääjohtaja Sihvonen-Punkka,

EUROOPAN KOMISSIO. Arvoisa pääjohtaja Sihvonen-Punkka, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 2.10.2013 C(2013) 6598 final Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FI-00180 Helsinki Suomi Vastaanottaja: Asta Sihvonen-Punkka Pääjohtaja Faksi: +358 295 390 270 Arvoisa pääjohtaja

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 5.3.2004 494/934/2003 Forssan Seudun Puhelin Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 1 TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE Forssan Seudun

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 5.3.2004 508/934/2003 Kajaanin Puhelinosuuskunta PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 1 TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE Kajaanin Puhelinosuuskunta

Lisätiedot

Asiat FI/2010/1131 ja 1132: Kiinteään puhelinverkkoon pääsyn markkinat ja paikallispuhelupalvelujen markkinat

Asiat FI/2010/1131 ja 1132: Kiinteään puhelinverkkoon pääsyn markkinat ja paikallispuhelupalvelujen markkinat EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15/10/2010 K(2010)7236 SG-Greffe (2010) D/16179 Viestintävirasto Kommunikationsverket (FICORA) Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki, Suomi Vastaanottaja: Rauni Hagman Pääjohtaja

Lisätiedot

Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 10.8.2015 Liite 1 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 2 (34) Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Lähtökohdat huomattavan

Lisätiedot

Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 15.1.2015 Liite 1 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 2 (34) Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Lähtökohdat huomattavan

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös markkina-analyysi- ja HMV-päätösluonnosten perusteena olevien tietojen luovuttamista koskevassa asiassa

Viestintäviraston päätös markkina-analyysi- ja HMV-päätösluonnosten perusteena olevien tietojen luovuttamista koskevassa asiassa Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 30.3.2012 349/9411/2011 350/9411/2011 Elisa Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Viestintäviraston päätös markkina-analyysi- ja HMV-päätösluonnosten perusteena olevien

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 14.12.2007 412/934/2007 MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1 LÄHTÖKOHDAT MARKKINA-ANALYYSILLE Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36 Sivu 1 (9) LL/AJ 21.12.2015 TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36 Hinnasto sisältää Länsilinkki Oy:n (Y-tunnus 0853251-1 ja teleyritystunniste 23) vahvistamat televerkko-operaattoripalvelujen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 23.10.2007 412/934/2007 MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1 LÄHTÖKOHDAT MARKKINA-ANALYYSILLE Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta

HMV-sääntelyn tiekartta HMV-sääntelyn tiekartta 26.3.2018 HMV-sääntelyllä vapautta valintoihin Markkinat ovat terveet ja myös uudet teleyritykset pääsevät markkinoille kohtuullisin ehdoin ja hinnoin. Lisääntyvä kilpailu luo teleyrityksille

Lisätiedot

Ensimmäisen vaiheen päättymispäivämäärä:

Ensimmäisen vaiheen päättymispäivämäärä: EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 18.12.2003 SG (2003) D/233817 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966812 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0024

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233787 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman, Ylijohtaja Fax: +358 96966812 Arvoisa Rauni Hagman, Asia : Tapaus FI/2003/0031

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 30.07.2004 SG-Greffe (2004) D/203364 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966410 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PAIKALLISOSIEN TUKKUMARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PAIKALLISOSIEN TUKKUMARKKINOILLA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 9.11.2009 142/9411/2009 1 (18) MARKKINA-ANALYYSI KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PAIKALLISOSIEN TUKKUMARKKINOILLA 1. LÄHTÖKOHDAT HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN TARKASTELULLE 2.

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22122006 SG-Greffe (2006) D/208614 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966637 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaus

Lisätiedot

Laajakaistaliittymien hintavertailu - kiinteät laajakaistaliittymät 04/2009 Tiedot päivitetty 1.4.2009

Laajakaistaliittymien hintavertailu - kiinteät laajakaistaliittymät 04/2009 Tiedot päivitetty 1.4.2009 Mariehamns Telefon Ab Aland.net Bredband Ahvenanmaa Brändö - 59 - - Ålands Telefonandelslag Aland.net Bredband Ahvenanmaa Brändö - 59 - - Mariehamns Telefon Ab Aland.net Bredband Ahvenanmaa Finström -

Lisätiedot

Viestintävirasto on antamassaan päätöksessä 559/934/2003 katsonut, että Lounet Oy:llä on huomattava markkinavoima kiinteän puhelinverkon

Viestintävirasto on antamassaan päätöksessä 559/934/2003 katsonut, että Lounet Oy:llä on huomattava markkinavoima kiinteän puhelinverkon 22.1.2007 81/934/2007 Lounet Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Lounet Oy 3. VOIMASSA

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Dnro: 15.1.2015 21/961/2015 1 (21) Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1 Teleyritys jota päätös koskee 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

8.1.2008 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTIN- VERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA AHVENANMAAN ALUEELLA

8.1.2008 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTIN- VERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA AHVENANMAAN ALUEELLA 739/937/2007 1 (17) Viestintämarkkinat ja -palvelut Markkinaselvitysyksikkö MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTIN- VERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA AHVENANMAAN

Lisätiedot

Tapaus FI/2004/0082: Yleiseen matkaviestinverkkoon pääsyn ja yleisestä matkaviestinverkosta nousevan liikenteen markkinat Suomessa

Tapaus FI/2004/0082: Yleiseen matkaviestinverkkoon pääsyn ja yleisestä matkaviestinverkosta nousevan liikenteen markkinat Suomessa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 3.08.2004 SG-Greffe (2004) D/203411 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966410 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaus

Lisätiedot

asema omaan matkaviestinverkkoonsa laskevan puheliikenteen

asema omaan matkaviestinverkkoonsa laskevan puheliikenteen Dnro: 15.1.2015 19/961/2015 1 (27) Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1 Teleyritys jota päätös koskee 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa MARKKINAKATSAUS 4/2012 Teletoiminta Suomessa Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat HMV-sääntelyn tiekartta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat Sisältö HMV-sääntely» Mitä ja miksi? HMV-sääntelyn punainen lanka Tiekartta 2013 2017» HMV-analyysit ja

Lisätiedot

3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA

3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA 3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO: 1. LÄHTÖKOHDAT HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN TARKASTELULLE...

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien 1 (5) 20.12.2018 Dnro: 1397/962/2018 Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien noudattamisesta vuonna 2018 Hinnoittelua ja hinnoittelun valvontaa koskevat säännökset Viestintäviraston

Lisätiedot

Asia: Tapaus FI/2008/0778: Puheensiirto kohdeverkkona toimivassa yksittäisessä matkaviestintäverkossa

Asia: Tapaus FI/2008/0778: Puheensiirto kohdeverkkona toimivassa yksittäisessä matkaviestintäverkossa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27/06/2008 SG-Greffe (2008) D/204290 Viestintävirasto (FICORA) Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Suomi Rauni Hagman, Ylijohtaja Fax: +358 969 666 37 Arvoisa Rauni Hagman, Asia:

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUONNOS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTINVERK- KOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA

PÄÄTÖSLUONNOS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTINVERK- KOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA 1962/934/2007 1 (16) Viestintämarkkinat ja -palvelut Markkinaselvitysyksikkö PÄÄTÖSLUONNOS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTINVERK- KOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA 1. LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

FINNET-LIITTO RY alueellisten tietoliikenneyritysten edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö.

FINNET-LIITTO RY alueellisten tietoliikenneyritysten edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. FINNET-LIITTO RY 1 FINNET-LIITTO RY alueellisten tietoliikenneyritysten edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. TAVOITTEENA parantaa jäsenten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä kiinteän verkon liiketoiminnassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA 20.8.2008 1962/934/2007 TDC Oy Finland PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA 1 TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE TDC Oy Finland (jäljempänä

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

Päätös huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen. matkaviestinverkkoonsa laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla.

Päätös huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen. matkaviestinverkkoonsa laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla. Dnro: 10.8.2015 19/961/2015 1 (34) Päätös huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1 Teleyritys jota päätös koskee Elisa Oyj 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Tapaus FI/2009/0900: Tukkutason laajakaistapalvelut Suomessa

Tapaus FI/2009/0900: Tukkutason laajakaistapalvelut Suomessa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.4.2009 SG-Greffe (2009) D/2294 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki, Finland Vastaanottaja: Rauni Hagman Pääjohtaja Faksi: +358 969 666 37 Arvoisa pääjohtaja

Lisätiedot

3.12.2012 350/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA TUKKU- TASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINALLA

3.12.2012 350/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA TUKKU- TASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINALLA 3.12.2012 350/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA TUKKU- TASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINALLA 2 (41) SISÄLLYSLUETTELO: 1. LÄHTÖKOHDAT HUOMATTAVA MARKKINAVOIMAN TARKASTELULLE...

Lisätiedot

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä x.x.2014 Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä MPS 56 MPS 56 1 (8) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 2 1 Muutokset...

Lisätiedot

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 1 (5) Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUONNOS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTINVERK- KOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

PÄÄTÖSLUONNOS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTINVERK- KOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1 (24) Viestintämarkkinat ja -palvelut Taloudellinen valvonta PÄÄTÖSLUONNOS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTINVERK- KOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1 LÄHTÖKOHDAT HUOMATTAVAN

Lisätiedot

The price comparison of telecommunications operators 1.1.2005 ANNEX 1/1 (All prices include VAT)

The price comparison of telecommunications operators 1.1.2005 ANNEX 1/1 (All prices include VAT) The price comparison of telecommunications operators..2005 ANNEX / (All prices include VAT) The price basket of local services for a household The price basket includes: 2 monthly charges 00 four minute

Lisätiedot

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 37

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 37 Sivu 1 (9) LL/AJ 19/12 2016 TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 37 Hinnasto sisältää Länsilinkki Oy:n (Y-tunnus 0853251-1 ja teleyritystunniste 23) vahvistamat televerkko-operaattoripalvelujen

Lisätiedot

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S 15.2.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ n suosituksia 314/2008 S Suositus 314/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät Pekka Sillanmäki KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI) 1223/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI) Markkina-analyysi koskee Uudenmaan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Raasepori IIIb -hanke.

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1716/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Kainuun maakunnan liiton

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1250/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) 1025/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-POHJANMAA HANKEALUE 10 (KARIJOKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Pohjanmaan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Karijoki

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 20/02/2004 K(2004)527 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS tehty 20/02/2004 Direktiivin 2002/21/EC:n 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti ( Pyyntö ilmoitetun toimenpideluonnoksen

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1830/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Satakunnan maakunnan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 11/02/2003,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 11/02/2003, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 11/02/2003 C(2003)497. KOMISSION SUOSITUS annettu 11/02/2003, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Tapaus FI/2008/0848: Tukkutason laajakaistapalvelut Suomessa

Tapaus FI/2008/0848: Tukkutason laajakaistapalvelut Suomessa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.12.2008 SG-Greffe (2009) D/1 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki, Finland Rauni Hagman Pääjohtaja Faksi: +358 969 666 37 Arvoisa pääjohtaja Hagman, Asia: Tapaus

Lisätiedot

Tämä analyysi korvaa päivätyn analyysin /9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI)

Tämä analyysi korvaa päivätyn analyysin /9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI) Analyysi 1 (7) Tämä analyysi korvaa Dnro: 28.10.2011 päivätyn analyysin. 14.1.2016 1081/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI) Markkina-analyysi koskee Lapin maakunnan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI PÄIJÄT-HÄME HÄMEENKOSKI (10)-HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI PÄIJÄT-HÄME HÄMEENKOSKI (10)-HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1215/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI PÄIJÄT-HÄME HÄMEENKOSKI (10)-HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 19 (SAUVO)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 19 (SAUVO) 1239/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 19 (SAUVO) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Sauvo

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1705/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn ja 30.11.2011 täsmennetyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 861/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. annettu 5 päivänä lokakuuta 2004

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. annettu 5 päivänä lokakuuta 2004 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 5/10/2004 K(2004)3682 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS annettu 5 päivänä lokakuuta 2004 Direktiivin 2002/21/EC:n 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti ( Pyyntö ilmoitetun toimenpideluonnoksen

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa Analyysi 1 (5) Dnro: 25.1.2018 1378/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa hankealue Oulu Taustaa Julkinen kuuleminen Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan liiton

Lisätiedot

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin

Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa /9520/ päivätyn markkina-analyysin Analyysi 1 (6) Dnro: Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 4.4.2016 1071/9520/2011 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KYMENLAAKSO HANKEALUE 31 (KOUVOLA)

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1702/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

SUOSITUKSET. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2014/710/EU)

SUOSITUKSET. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2014/710/EU) 11.10.2014 L 295/79 SUOSITUKSET KOMISSION SUOSITUS, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 1 (6) Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 52 ja 129

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1316/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Savonlinna 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

NAG Oy:n selvitys. 1. Tausta. Lausunto 1 (6) 9.4.2014 Julkinen versio. Viestintävirasto. kirjaamo@ficora.fi

NAG Oy:n selvitys. 1. Tausta. Lausunto 1 (6) 9.4.2014 Julkinen versio. Viestintävirasto. kirjaamo@ficora.fi Lausunto 1 (6) 9.4.2014 Julkinen versio Viestintävirasto kirjaamo@ficora.fi NAG Oy:n selvitys 1. Tausta Viestintävirasto on kehittämässä kustannussuuntautuneen hinnan määrittämisessä käytettävää menetelmää

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa Muistio 1 (5) Dnro: 2.12.2013 1196/940/2013 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue Muhos 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSO IITTI 29 -HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSO IITTI 29 -HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1069/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSO IITTI 29 -HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA 1 Hankealueen

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1768/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti L 344/65 SUOSITUKSET KOMISSIO

Euroopan unionin virallinen lehti L 344/65 SUOSITUKSET KOMISSIO 28.12.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 344/65 SUOSITUKSET KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien 1 (7) Dnro: 18.12.2014 1509/962/2014 Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien käytöstä vuonna 2014 Hinnoittelua ja hinnoittelun valvontaa koskevat säännökset Viestintäviraston

Lisätiedot

Viestintäviraston näkemykset komission esitykseen verkkovierailun tukkusääntelyn uudistamiseksi

Viestintäviraston näkemykset komission esitykseen verkkovierailun tukkusääntelyn uudistamiseksi Lausunto 1 (5) Dnro: 29.6.2016 790/97/2016 Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö komission esityksestä verkkovierailun tukkuhintoja koskevaksi uudeksi sääntelyksi 16.6.2016 Viestintäviraston

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 31.5.2016 1272/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI LAPPI 60 (PELKOSENNIEMI) -HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI LAPPI 60 (PELKOSENNIEMI) -HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 5.8.2015 1085/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI LAPPI 60 (PELKOSENNIEMI) -HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA 1 Hankealueen

Lisätiedot

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 37b

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 37b Sivu 1 (10) LL/AJ 5/9 2017 TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 37b Hinnasto sisältää Länsilinkki Oy:n (Y-tunnus 0853251-1 ja teleyritystunniste 23) vahvistamat televerkko-operaattoripalvelujen

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta

HMV-sääntelyn tiekartta HMV-sääntelyn tiekartta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Taustaa... 4 2.1 Huomattavan markkinavoiman sääntelyyn vaikuttava lainsäädäntö ja ohjeistus 5 2.2 Yhteenveto HMV-sääntelystä ja hinnoittelumenetelmistä

Lisätiedot

Kansainväliset verkkovierailusopimukset

Kansainväliset verkkovierailusopimukset 29.12.2005 1201/934/2005 Jakelun mukaan PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KANSAINVÄLISEN VERKKOVIERAILUPALVELUN TUKKUMARKKINOILLA SUOMESSA 1 RELEVANTIT MARKKINAT 1.1 Hyödykemarkkinat Relevantin hyödykemarkkinan

Lisätiedot

DNA OY:n lausunto mobiiliterminoinnin HMV-päätösluonnokseen ja markkinaanalyysiin

DNA OY:n lausunto mobiiliterminoinnin HMV-päätösluonnokseen ja markkinaanalyysiin LAKIASIAT JA REGULAATIO 1 (6) HMV - Viestintävirasto dnro 18/961/2015 DNA OY:n lausunto mobiiliterminoinnin HMV-päätösluonnokseen ja markkinaanalyysiin 1 Yhteenveto 2 Päätösluonnos DNA Oy (DNA) kiittää

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta tilaajayhteys- ja bitstream-markkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta tilaajayhteys- ja bitstream-markkinoilla Päätösluonnos 1 Dnro: 24.1.2017 9/961/2017 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta tilaajayhteys- ja bitstream-markkinoilla Yritys, jota päätös koskee Kaisanet Oy 2 Sisällys 1 Tiivistelmä... 4 2 Johdanto...

Lisätiedot

Seutuverkkoseminaari 23.4.2015. Jarmo Matilainen

Seutuverkkoseminaari 23.4.2015. Jarmo Matilainen Näkemys kiinteän verkon tulevaisuudesta Seutuverkkoseminaari 23.4.2015 Jarmo Matilainen 1 Finnetistä Finnet-liitto on vuonna 1921 perustettu alueellisten ICT-yhtiöiden keskusjärjestö ja yhteistyöelin -

Lisätiedot