MARKKINA-ANALYYSI KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PAIKALLISOSIEN TUKKUMARKKINOILLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINA-ANALYYSI KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PAIKALLISOSIEN TUKKUMARKKINOILLA"

Transkriptio

1 Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No /9411/ (18) MARKKINA-ANALYYSI KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PAIKALLISOSIEN TUKKUMARKKINOILLA 1. LÄHTÖKOHDAT HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN TARKASTELULLE 2. JULKINEN KUULEMINEN 2.1. Kansallinen kuuleminen Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1 momentin mukaan Viestintäviraston on kilpailutilanteen selvittämiseksi tehtävä markkina-analyysi merkityksellisiksi määritellyistä tukku- ja vähittäismarkkinoista säännöllisin väliajoin. Merkityksellisiä viestintämarkkinoita määritellessään viestintämarkkinalain 16 velvoittaa Viestintävirastoa ottamaan huomioon komission suosituksen 1. Viestintävirasto analysoi kiinteiden yhteyksien paikallisosien tukkumarkkinan edellisen kerran vuonna 2004 komission edellisen markkinasuosituksen mukaisesti 2. Komission antaman uuden suosituksen perusteella kiinteiden yhteyksien paikallisosien tukkumarkkinan määrittely poikkeaa aiemmasta suosituksesta siten, että uuden suosituksen mukaan markkina on riippumaton paikallistason kiinteän yhteyden siirtokapasiteetista tai kiinteiden yhteyksien tarjoamiseen käytettävästä tekniikasta. Vuonna 2004 annettiin kiinteiden yhteyksien paikallisosien tukkumarkkinalla 43 huomattavan markkinavoiman päätöstä. Kaikki päätökset ovat lainvoimaisia. Yrityskohtaiset päätökset ovat luettavissa kokonaisuudessaan viraston internet-sivuilla osoitteessa: ml Viestintävirasto varasi teleyrityksille sekä teleyrityksiä ja käyttäjiä edustaville tahoille tilaisuuden esittää käsityksensä viraston päätösluonnoksesta kiinteiden yhteyksien paikallisosien tukkumarkkinalla. Määräaika lausuntojen antamiselle päättyi suomenkielisten osalta ja ruotsinkielisten osalta Viestintävirasto sai lausunnot Akava ry:ltä ja Kilpailuvirastolta. Lausunnon antaneilla ei ollut huomautettavaa päätösluonnoksesta. Saadut lausunnot eivät näin ollen antaneet aihetta muuttaa päätösluonnosta. 1 Komission suositus sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla 2007/879/EY, EUVL L 344, , s Komission suositus sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla 2003/311/EY, EUVL L 114, , s. 45. Viestintävirasto Kommunikationsverket Finnish Communications Regulatory Authority PL Helsinki Itämerenkatu 3 A Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Y-tunnus PB 313, FI Helsingfors, Finland Östersjögatan 3 A Helsingfors, Finland Telefon Fax FO-nummer P.O. Box 313, FI Helsinki, Finland Itämerenkatu 3 A Helsinki, Finland Telephone Fax Business ID

2 2 (18) 2.2. Kansainvälinen kuuleminen 3. RELEVANTIT MARKKINAT Viestintävirasto antoi komissiolle tiedoksi Viestintäviraston päätösluonnoksen huomattavasta markkinavoimasta kiinteiden yhteyksien paikallisosien tukkumarkkinoilla. Kansainväliselle kuulemiselle asetettu määräaika päättyi Kuulemisen aikana komissio edellytti, että yli 50 kilometrin yhteydet sisältyvät relevanttiin hyödykemarkkinaan ja tältä osin relevantin hyödykemarkkinan määrittelyä tulee muuttaa. Komission mukaan sisällyttämällä yli 50 kilometrin yhteydet relevanttiin markkinaan, Viestintäviraston markkinamäärittely vastaa komission suositusta relevanteista markkinoista. Komissiolla ei ollut huomautettavaa Viestintäviraston päätösluonnoksesta siihen tehdyn 50 kilometrin rajauksen poiston jälkeen. Muutos ei vaikuta markkina-analyysin lopputulokseen. Relevantin hyödykemarkkinan määritelmä on sama kuin markkinalla vuonna 2004 tehdyssä markkina-analyysissä ja sen pohjalta annetuissa HMV-päätöksissä Relevantit hyödykemarkkinat kiinteiden yhteyksien paikallisosien tukkumarkkinoilla Relevantit hyödykemarkkinat muodostuvat paikallistason kiinteiden yhteyksien tarjonnasta. Kyseessä on ns. tukkutason markkina, joka sisältyy EY:n komission suositukseen ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla (markkina n:o 6) 3. Viestintämarkkinalaissa kiinteällä yhteydellä tarkoitetaan palvelua, jossa ilman viestien ohjausta tarjotaan määriteltyä siirtokapasiteettia viestintäverkon liityntäpisteiden välillä. Toisin kuin komission suosituksen mukaisilla muilla markkinoilla, voivat kilpailevat teleyritykset käyttää paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinalta vuokrattua yhteyttä sellaisenaan 4 tarjotessaan vähittäismarkkinalla palveluja loppukäyttäjille. Yhteyksiä voidaan kuitenkin käyttää myös esimerkiksi matkaviestinverkon tukiasemien yhdistämiseen omaan verkkoon tai jopa kahden alueellisen verkon yhdistämiseen, mikä mahdollistaa palvelujen tarjoamisen loppukäyttäjille muullakin kuin paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinan rinnakkaisella vähittäismarkkinalla. Paikallistason kiinteillä yhteyksillä tarkoitetaan tilaajalle muista yhteyksistä eriytettyjä siirtokapasiteettiyhteyksiä. Paikallistason kiinteisiin yhteyksiin sisältyvät myös kaikki sellaiset eriytetyt siirtokapasiteettiyhteydet, jotka sisältävät yhteyden loppukäyttäjälle. Loppukäyttäjällä tarkoitetaan tässä sellaista yhteisöä, lähinnä yritystä, joka ei käytä yhteyttä sellaisenaan tai osana muita verkkoja tarjotakseen edelleen viestintäpalveluja. Joissakin poikkeustapauksissa loppukäyttäjä voi olla yksityinen henkilö. Paikallistason kiinteä yhteys voi muodostua useamman verkkoelementin välisestä yhteydestä. Paikallistason kiinteisiin yhteyksiin kuuluvat muun muassa solmujen, kuten keskusten ja/tai keskittimien väliset kiinteät yhteydet sekä tukiasemaohjaimien ja tukiasemien väliset kiinteät yhteydet. Markkinaan kuuluvat myös kahdesta tilaajayhteydestä yhdistämällä muodostetut, vaihteiden alaliittymäjohdoiksi tai eräisiin datasiirron sovelluksiin tarvittavat kiinteät yhteydet. Yksittäiset fyysiset tilaajajohdot eivät kuulu relevanttiin markkinaan, vaan niitä käsitellään erikseen kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinalla (markkina n:o 4). Erilaisia 3 Komission aiemman suosituksen mukainen markkina n:o Esimerkiksi tarjotessaan kahden puhelinvaihteen yhteenliittämispalvelua loppukäyttäjälle.

3 3 (18) kiinteiden yhteyksien käyttötarkoituksia on kuvattu tarkemmin jäljempänä. Paikallistason kiinteitä yhteyksiä voidaan tiedonsiirtotavasta riippumattomasti tarjota metallijohtimilla toteutetuissa verkoissa sekä valokuituverkoissa, mutta myös langattomissa verkoissa esimerkiksi radiolinkkien välityksellä. Langattomilla yhteyksillä voidaan erityisesti korvata pienempikapasiteettisia kiinteällä kaapeloinnilla toteutettuja yhteyksiä. Lyhyemmillä etäisyyksillä radiolinkeillä voidaan toteuttaa myös suurempikapasiteettisia yhteyksiä aina 600 Mbit/s kapasiteetista ylöspäin. Langattomien yhteyksien osalta tulee huomioida käytettävien taajuuksien rajallinen saatavuus erityisesti tiheään asutuilla seuduilla ja halutuimpien taajuuksien osalta 5. Paikallistason kiinteitä yhteyksiä voidaan toteuttaa ja on osin toteutettu myös siten, että kumpaakin sekä langattoman että langallisen verkon tekniikkaa on käytetty hyväksi yhden kiinteän yhteyden muodostamiseen. Esimerkiksi yhteyksiä on toteutettu niin, että yksi verkon solmuväli osana yhtä kiinteää yhteyttä on toteutettu langattomasti, ja muut verkon solmujen väliset yhteydet on toteutettu kiinteän verkon tekniikalla. On myös tilanteita, kuten yksittäisten matkaviestintukiasemien yhdistämisessä runkoverkkoon, joissa langattomat yhteydet ovat kiinteällä kaapeloinnilla toteutettuja yhteyksiä kustannustehokkaampi tapa toteuttaa paikallistason kiinteitä yhteyksiä. Yleisesti radiolinkeillä toteutettuja kiinteitä yhteyksiä voidaan pitää taloudellisesti edullisina siirtoyhteyksinä, kun siirtokapasiteettivaateet ovat kohtuullisia ja olosuhteet ovat hankalia toteuttaa kiinteitä yhteyksiä kaapeloinnilla. Langattomia yhteyksiä voidaan käyttää myös kaapeloinnilla toteutettujen paikallistason kiinteiden yhteyksien varmistuksessa. Langattomasti toteutettuja kiinteitä yhteyksiä voidaan siis pitää korvaavina tuotteina kaapeloinnilla toteutetuille yhteyksille. Teleyrityksiltä saatujen tietojen mukaan Suomessa oli vuoden 2008 lopussa yhteensä noin paikallistason kiinteää yhteyttä, kun niitä oli vuonna 2004 noin kappaletta. Vuoden 2008 lopussa oli käytössä noin radiolinkkilähetintä. Relevantit markkinat kattavat ne paikallistason kiinteät yhteydet, jotka alkavat ja päättyvät teleyrityksen perinteisellä toimialueella. Yhteydet, jotka ulottuvat yhdeltä perinteiseltä toimialueelta toiselle toimialueelle, lasketaan runkoyhteyksiksi, ja näillä yhteyksillä ei voida korvata paikallistason kiinteitä yhteyksiä. Täten runkoverkkoyhteydet eivät kuulu relevanttiin markkinaan. Yleensä paikallistason kiinteät yhteydet eroavat runkotason yhteyksistä siten, että paikallistason kiinteitä yhteyksiä käytetään verkon yksittäisten osien yhdistämiseen isompiin verkkokokonaisuuksiin, kun runkotason yhteyksillä yhdistetään edellä mainitun kaltaisia verkkokokonaisuuksia toisiinsa. Valokuitutekniikalla toteutetuissa runkotason yhteyksissä käytetään yleensä myös paikallistason kiinteitä yhteyksiä yleisemmin moniaallonpituustekniikkaa (esim. WDM), kun paikallistason kiinteissä yhteyksissä käytetään yksittäistä aallonpituutta. Kuitenkin paikallistason kiinteä yhteys voidaan muodostaa yksittäisen verkon osan yhdistämiseen 5 Käytettävällä taajuusalueella on suuri merkitys langattomien yhteyksien kantavuuteen ja saatavissa olevaan maksimikapasiteetin suuruuteen. Matalimmilla taajuusalueilla saavutetaan pidempi kantavuus, mutta pienempi maksimikapasiteetti. Vastaavasti korkeammilla taajuusalueilla saavutetaan suurempi maksimikapasiteetti, mutta lyhyempi kantavuus. Myös saatavilla olevan maston ja mastopaikan korkeudella on vaikutusta langattomien yhteyksien kantavuuteen ja käytettävien taajuusalueiden valintaan.

4 4 (18) myös siten, että osa yhteyden solmujen väleistä on reititetty runkoverkon yhteyksien kautta. Kuvassa 1 on esimerkinomaisesti kuvattu paikallistason kiinteiden yhteyksien ulottuvuutta teleyrityksen perinteisellä toimialueella. Teleyrityksen A perinteinen toimialue Teleyrityksen B perinteinen toimialue Paikallistason kiinteä yhteys Tilaajayhteys Kuva 1: Esimerkkejä kiinteiden yhteyksien paikallisosien tukkumarkkinan tuotteista periteisellä toimialueella. Kilpailevat teleyritykset voivat käyttää paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinan tuotetta eli paikallistason kiinteää yhteyttä esimerkiksi yhdistääkseen omia puhelin- ja laajakaistakeskittimiään, matkaviestinverkon tukiasemia sekä muiden langattomien verkkojen tukiasemia omiin paikallisiin verkkoihinsa tai jopa yhdistääkseen yksittäisiä paikallisia verkkoja toisiinsa. Kilpailevat teleyritykset voivat myös tarjota loppukäyttäjille, kuten yrityksille, puhelinvaihteiden ja dataliikenteen yhdistämispalveluja vuokraamalla perinteiseltä teleyritykseltä paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkutuotetta. Kuvassa 2 on esimerkinomaisesti kuvattu kiinteiden yhteyksien paikallisosien tukkumarkkinan siirtokapasiteetin tarjonta erilaisia käyttötarkoituksia varten. Yksinkertaistamisen vuoksi kuvassa esitetyt paikallistason kiinteät yhteydet on piirretty fyysisesti kaapeloinnilla toteutetuiksi kiinteiksi yhteyksiksi, mutta ne on mahdollista toteuttaa myös langattomasti esimerkiksi radiolinkeillä.

5 5 (18) Katujakamo Katujakamo esim. valokuitu esim. valokuitu Kuva 2: Esimerkkejä kiinteiden yhteyksien paikallisosien tukkumarkkinan siirtokapasiteettipalveluista. Kuvan kohdassa 1. kilpaileva teleyritys on vienyt oman aktiivilaitteensa perinteisen HMV-asemassa olevan teleyrityksen katujakamoon vuokraamalla laitetilaa perinteiseltä teleyritykseltä ja ylemmän verkkotason yhteyttä eli kiinteän paikallistason yhteyttä omaan HMV-asemassa olevan teleyrityksen toimialueella sijaitsevaan runkoverkon liityntäpisteeseen. Näin kilpailevalla teleyrityksellä on mahdollisuus tarjota datasiirto- tai puhelinpalveluja loppukäyttäjille vuokraamalla tilaajayhteystuotteita katujakamosta loppukäyttäjälle. Kuvan kohdassa 2. tilanne on muuten sama kuin kohdassa 1., mutta kohdan 2. tapauksessa kilpailija on tuonut oman aktiivilaitteensa HMVyrityksen laitetilaan (keskukseen) vuokraamalla laitetilaa. Näin kilpailijalla on mahdollisuus tarjota datasiirto- ja puhelinpalveluja loppukäyttäjille vuokraamalla tilaajayhteystuotteita puhelinkeskukselta loppukäyttäjälle. Kuvan esimerkkikohdassa 3. kilpailija vuokraa kiinteää paikallistason yhteyttä perinteisen teleyrityksen verkosta esimerkiksi yhdistääkseen kaksi omaa erillistä HMV-asemassa olevan teleyrityksen toimialueella sijaitsevaa verkkoa toisiinsa tai yhdistääkseen perinteisellä toimialueella sijaitsevan verkkonsa alueella sijaitsevaan runkoverkon liityntäpisteeseen, josta kilpailijalla on oma runkoverkkoyhteys tai vuokrattu runkoverkkoyhteys toisella toimialueella sijaitsevaan verkkoonsa. Kuvan esimerkkitilanteessa 4. kilpailija on vienyt oman aktiivilaitteen talojakamoon HMV-yrityksen aktiivilaitteiden läheisyyteen ja vuokrannut kiinteän paikallistason yhteyden omaan perinteisen toimijan toimialueella sijaitsevaan runkoverkon liityntäpisteeseen. Näin kilpailevalla teleyrityksellä on mahdollisuus tarjota taloyhtiössä oleville loppukäyttäjille tai itse taloyhtiölle datasiirto- ja puhepalveluja. Kuvan kohdassa 5. kilpaileva teleyritys omistaa tai on vuokrannut mastopaikan ja laitetilan sekä vuokraa kiinteän paikallistason yhteyden oman verkkonsa runkoverkon liityntäpisteeseen. Näin kilpailevalla teleyrityksellä on mahdollisuus tarjota langattomia datasiirto- ja puhepalveluja loppukäyttäjille. Kuvan 5. tapauksella voidaan kuvata esimerkiksi tilannetta, jossa matkaviestinverkkoyritys vuokraa kiinteän paikallisosan yhteyden

6 6 (18) tukiasemille, joissa matkaviestinverkkoyrityksellä on matkaviestinverkon lähettimiä ja/tai vastaanottimia. Relevanttiin markkinaan sisältyy myös erikoistapaus, jossa yhteys on muodostettu yhdistämällä laitetilassa kaksi tilaajayhteyttä. Näitä yhteyksiä käytetään yleensä perinteisen toimialueella sijaitsevien toimirakennusten välisten vaihteiden alaliittymäjohtoina tai erinäisissä datasiirron sovelluksissa. Yhteys ei sisällä datasiirtokapasiteettia. Kuvassa 3. on esimerkinomaisesti kuvattu kahdesta tilaajayhteydestä muodostetun paikallistason kiinteän yhteyden eräs käyttötarkoitus ja rakenne. Kuvan esimerkissä kaksi eri sijaintipaikasta samaan jakamoon tulevaa yhteyttä on yhdistetty jakamossa yhdeksi fyysiseksi kiinteäksi yhteydeksi. Tilaajayhteyksien yhtyeenliittäminen laitetilassa Tilaajayhteys Operaattorin laitetila (esim. jakamo) Tilaajayhteys reititin Talojakamo aktiivilaite reititin palvelimia aktiivilaite palvelimia Toimistorakennus A Toimistorakennus B Kuva 3: esimerkki kahdesta tilaajayhteydestä muodostetun paikallistason kiinteän yhteyden käyttötarkoituksesta ja rakenteesta. Paikallistason kiinteiden yhteyksien käyttötarkoitus on siirtynyt yhä enenevässä määrin puheensiirrosta datasiirtoon kiinteän puhelinverkon puhelinliittymien vähetessä ja laajakaistaliittymämäärien kasvaessa. Yhä useammin puheensiirto muutetaan myös osaksi datasiirtoa osana verkkojen konvergoitumista. Datasiirron merkityksen kasvaminen on lisännyt myös paikallistason kiinteiden yhteyksien kapasiteettivaatimuksia. Kun aikaisemmin puheensiirtoon riitti kapasiteetiltaan 2 Mbit/s ja alle olevat kiinteät yhteydet, nykyaikainen datasiirto vaati kapasiteetiltaan vähintään 155 Mbit/s olevia kiinteitä yhteyksiä. Toisaalta, pienempikapasiteettisia yhteyksiä käytetään vielä erittäin paljon etenkin yksittäisten matkaviestinverkon tukiasemien tai pienempien laajakaistakeskitinalueiden yhdistämisessä runkoverkkoon. Vuoden 2008 lopussa noin 90 prosenttia paikallistason kiinteistä yhteyksistä oli kapasiteetiltaan alle 34 Mbit/s ja kapasiteetiltaan yli 34 Mbit/s oli noin 10 prosenttia. Kilpaileville teleyrityksille ja uusille markkinoille tuleville yrityksille on edelleen tärkeää, että niillä on mahdollisuus vuokrata kapasiteetiltaan käyttötarkoituksen mukaisia paikallistason kiinteitä yhteyksiä. Viestintäviraston näkemyksen mukaan ei voida erottaa tiettyä kapasiteettiluokkaa, joka tulisi rajata relevanttien hyödykemarkkinoiden ulkopuolelle. Edellä esitetyillä perusteilla Viestintävirasto katsoo, että relevanttiin markkinaan kuuluvat kaikki paikallistasolla tarjottavat kiinteät yhteydet siirtokapasiteetista ja kiinteiden yhteyksien tarjoamiseen käytettävästä tekniikasta riippumatta. Paikallistason kiinteitä yhteyksiä voidaan tarjota metallijohtimilla, valokuidulla tai langattomasti toteutetuissa verkoissa. Paikallistason yhteyksillä tarkoitetaan yhteyksiä, jotka alkavat ja päätty-

7 7 (18) Kysynnän korvattavuus Tarjonnan korvattavuus vät teleyrityksen perinteisellä toimialueella. Yhteydet, jotka ulottuvat yhdeltä perinteiseltä toimialueelta toiselle toimialueelle, lasketaan runkoyhteyksiksi. Tämän vuoksi ne eivät kuulu relevanttiin markkinaan. Kysynnän korvattavuudella tarkoitetaan tukkutuotteen ostajan mahdollisuutta vaihtaa palveluntarjoajaa nykyisin käyttämänsä tukkutuotteen hinnan noustessa. Kysynnän korvattavuutta voidaan arvioida tarkastelemalla, onko markkinoilla kilpailevia tuotteita, joiden käyttöön tukkutuotetta ostavat asiakkaat voisivat helposti siirtyä, jos kyseisen tuotteen hinta nousisi merkittävästi ja pysyvästi suhteessa muihin tuotteisiin. Perinteinen teleyritys hallitsee laajaa runkoverkkoa teletoimialueellaan, ja tukkutuotemarkkinoilla kilpailevilla palveluntarjoajilla ei ole mahdollisuutta lyhyellä aikavälillä ryhtyä tarjoamaan maantieteellisesti ja kapasiteettitasoltaan yhtä kattavia paikallistason kiinteitä yhteyksiä. Usein perinteiset teleyritykset hallitsevat myös suurta osaa langattomia paikallistason kiinteitä yhteyksiä sekä langattomien yhteyksien tarvitsemia tukiasemamastoja. Paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinalla ostajan mahdollisuudet vaihtaa palveluntarjoajaa tarjoajaan, joka tarjoaa vastaavanlaista tukkutuotetta kuin perinteinen teleyritys, ovat siten erittäin rajalliset. Runkoyhteyksien, joihin Suomessa lasketaan pääsääntöisesti suurimpien kaupunkien väliset suuren kapasiteetin yhteydet, käyttöä paikallistason kiinteinä yhteyksinä rajoittaa runkotason liityntäpisteissä käytetty tekninen rakenne. Runkotason yhteyksien liityntäpisteisiin ei tavallisesti tehdä varauksia paikallistason kiinteiden yhteyksien liitännöille, vaan laitteisto mitoitetaan runkotason yhteyksille. Myös runkotason yhteyksien ja liityntäpisteiden vähyys rajoittaa runkotason yhteyksien käyttöä paikallistason kiinteinä yhteyksinä. Paikallistason kiinteät yhteydet ovat myös yleensä erotettu runkotason yhteyksistä esimerkiksi osoittamalla runko- ja paikallistason yhteyksille omat aktiivilaitteensa. Edellä esitetyn perusteella runkotason yhteyden käyttämistä paikallistason kiinteänä yhteytenä ei voi pitää tarkoituksenmukaisena. Runkotason kiinteät yhteydet eivät ole riittävässä määrin korvaavia yhteyksiä paikallistason kiinteille yhteyksille Viestintävirasto katsoo, että paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinalla ostajan mahdollisuudet vaihtaa palveluntarjoajaa ovat rajalliset. Vaikka kysynnän korvattavuuden näkökulmasta katsottuna korvaavia vaihtoehtoja voidaan teknisesti toteuttaa, ei näiden korvaavien vaihtoehtojen voida katsoa olevan riittäviä paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinalla. Tarjonnan korvattavuudella tarkoitetaan muiden kuin kyseisten tuotteiden valmistajien tai palveluja tarjoavien mahdollisuutta heti tai lyhyellä aikavälillä siirtyä näiden tukkutason tuotteiden valmistukseen tai palvelujen tarjontaan ilman huomattavia kustannuksia. Tarjonnan korvattavuutta voidaan arvioida tarkastelemalla kilpailevien yritysten markkinoille tuloa, jos arvioitavan tuotteen hinta nousee merkittävällä ja pysyvällä tavalla. Paikallistason kiinteiden yhteyksien markkinalla kilpailevan tukkutarjoajan markkinoille tulolle on merkittäviä rajoituksia. Perinteiset teleyritykset ovat rakentaneet kattavan paikallistason runkoverkon omille teletoimialueille usean vuosikymmenen kuluessa. Uudelta tulijalta vaadittaisiin merkittäviä investointeja fyysisen paikallisen runkoverkon rakentamiseen

8 8 (18) Oma tarjonta kyetäkseen tarjoamaan kattavasti nykypäivän kapasiteettivaatimukset ja varmennustasot täyttäviä yhteyksiä. Uusilla markkinoille tulijoilla on mahdollisuus toteuttaa kiinteitä yhteyksiä langattomasti tai kaapeloinnilla. Langattomasti toteutetut yhteydet vaativat muun muassa mastojen rakentamista tai mastopaikkojen vuokraamista, investointeja radiolinkkilähettimiin sekä radiolähetinlupien hankkimista. Tämän voidaan katsoa olevan taloudellisesti kustannustehokasta vain yksittäistapauksissa. Useampien paikallistason kiinteiden yhteyksien rakentamista tai puhumattakaan kokonaisen paikallistason runkoverkon korvaamista omalla langattomasti toteutetulla paikallistason runkoverkolla ei voida pitää taloudellisesti kannattavana heti tai lyhyellä aikavälillä. Kaapeloinnilla toteutettujen paikallistason kiinteiden yhteyksien osalta päädytään samaan loppupäätelmään, ja joissakin tapauksissa kustannukset voivat olla langattomalla tekniikalla toteutettuja yhteyksiä kalliimpia. Kaapeloinnilla toteutetuissa yhteyksissä merkittävimmät kustannukset syntyvät kaapeloinnin vaatimista kaivamis- ja asennuskustannuksista. Lisäksi kustannuksia syntyy yhteyksien muodostamiseen tarvittavista aktiivilaitteista. Voidaankin siis todeta, että uusilla markkinoille tulijoilla ei ole mahdollisuutta aloittaa tai siirtyä tarjoamaan paikallistason kiinteitä yhteyksiä heti tai lyhyellä aikavälillä ilman huomattavia kustannuksia. Viestintäviraston näkemyksen mukaan muiden kuin kyseistä tuotetta valmistavien tai palveluja tarjoavien mahdollisuudet heti tai lyhyellä aikavälillä siirtyä paikallistason kiinteiden yhteyksien markkinan tuotteiden valmistukseen tai palvelujen tarjoamiseen ilman merkittäviä kustannuksia ovat rajalliset. Vaikka tarjonnan korvattavuuden näkökulmasta katsottuna korvaavia vaihtoehtoja on jossain määrin, ei näiden korvaavien vaihtoehtojen voida katsoa olevan riittäviä paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinalla ilman huomattavia kustannuksia. HMV-asemassa olevan teleyrityksen oma tarjonta voidaan huomioida osana markkinoiden määrittelyä ja analysointia tilanteessa, jossa 1) se on ainoa teleyritys, jolla on potentiaalinen mahdollisuus tarjota kattavasti tukkutuotetta, 2) yrityksellä ei ole strategista kannustinta markkinaehtoisten tukkumarkkinoiden muodostamiseen, ja 3) markkinaehtoisten tukkumarkkinoiden puuttumisen voidaan katsoa olevan kuluttajille haitallista. Vastaavasti kilpailevien teleyritysten oma tarjonta voidaan huomioida osana markkinoiden määrittelyä ja analysointia tilanteessa, jossa tukkumarkkinan asiakkailla voidaan katsoa olevan kannustin hankkia tukkutuotetta kilpailevilta teleyrityksiltä vaihtoehtona HMV-asemassa olevalle teleyritykselle. Tulee kuitenkin huomioida, että kilpailevilla teleyrityksillä tulee olla riittävästi vapaata oman verkon kapasiteettia tarjotakseen tuotteitaan markkinalla, ja tukkutuotteiden tarjoamiseen liittyvistä hinnoittelu- ja laskutusjärjestelmien käyttöönotosta tai muuttamisesta ei saa syntyä merkittäviä kustannuksia. Kilpailevan yrityksen on kannattavaa tarjota paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinan tukkutuotetta muille palveluntarjoajille omassa verkossaan silloin, kun yrityksen paikallistason runkoverkossa on vapaata kapasiteettia ja yrityksellä on jo käytössä tukkutuotteen hinnoittelu- ja laskutusjärjestelmä. Yrityksellä on erityinen kannustin tarjota tukkutuotetta vuokralle, jos tukkutuotteen hinnat nousevat merkittävästi (5-10 %) ja samalla yrityksen käyttöön vapautuu ylimääräistä kapasiteettia

9 9 (18) esimerkiksi siten, että yritys menettää vähittäismarkkinalla asiakkaita kilpailijoilleen. Teleyrityksiltä saatujen tietojen mukaan vuoden 2008 lopussa noin 80 prosenttia teleyritysten rakentamista paikallistason kiinteistä yhteyksistä oli yritysten omassa käytössä. HMV-asemassa olevien yritysten rakentamista yhteyksistä noin 80 prosenttia ja myös kilpailevien teleyritysten rakentamista yhteyksistä noin 80 prosenttia oli yritysten omassa käytössä. Yhteensä ainoastaan noin 20 prosenttia oli annettu vuokralle. Kilpailevat teleyritykset ovat rakentaneet perinteisten teleyritysten toimialueille omia paikallistason kiinteitä yhteyksiä sekä kiinteällä kaapeloinnilla että langattomasti. Vuoden 2008 lopussa kilpailevien teleyritysten rakentamia paikallistason kiinteitä yhteyksiä oli noin neljännes kaikista yhteyksistä. Pääosin kilpailevat teleyritykset ovat rakentaneet paikallistason kiinteitä yhteyksiä omaan käyttöönsä, mutta ovat antaneet ja tarjoavat edelleen vuokralle paikallistason kiinteitä yhteyksiä myös kolmansille osapuolille, mikä luo ja on luonut perinteisen teleyrityksen ja kilpailevien teleyritysten välistä verkkokilpailua. Pääsääntöisesti voidaan todeta, että kilpailevilla teleyrityksillä on paikallistason runkoverkoissa ylimääräistä kapasiteettia, jonka riittävyys ei muodosta merkittävää rajoitetta tarjota paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkutuotetta muille palveluntarjoajille. Lähtökohtaisesti kaikki kilpailevat teleyritykset ovat perinteisen teleyrityksen asemassa omalla perinteisellä toimialueellaan, jolla ne tarjoavat paikallistason kiinteitä yhteyksiä. Näin ollen niillä on riittävät olemassa olevat tai helposti käyttöön otettavat hinnoittelu- ja laskutusjärjestelmät tarjotakseen paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinan tuotteita myös oman perinteisen toimialueen ulkopuolella. Suomessa kilpailevan oman tarjonnan määrä vaihtelee alueittain merkittävästi. Lähinnä Elisa Oyj, DNA Oy, TDC Oy, TeliaSonera Finland Oyj sekä jossain määrin myös muut teleyritykset ovat rakentaneet omia paikallistason kiinteitä yhteyksiä yleensä tiheämmin asutuille alueille. Kilpailijat ovat läsnä pääasiallisesti alueilla, joissa ne saavuttavat yhteyksillään laajan asiakaspotentiaalin vähittäismarkkinoilla. HMV-asemassa olevat teleyritykset hallitsevat maantieteellisesti kattavaa paikallistason runkoverkkoa toimialueellaan, jolloin ne ovat myös ainoita teleyrityksiä toimialueellaan, joilla on potentiaalinen mahdollisuus tarjota kattavasti tukkutason palveluja. HMV-asemassa olevien teleyritysten ensisijainen strategia on ollut rakentaa paikallistason kiinteitä yhteyksiä yritysten omaa käyttöä varten. HMV-asemassa olevalla yrityksellä voidaan myös katsoa olevan kannustin olla tarjoamatta tukkumarkkinatason palveluja kilpailijoilleen, ja näin samalla estää vähittäismarkkinatason kilpailua. Viestintäviraston näkemyksen mukaan oman tarjonnan jättäminen markkinamäärittelyn ja analysoimisen ulkopuolelle ei antaisi oikeanlaista kuvaa paikallistason kiinteiden markkinoiden toiminnasta ja yritysten asemasta markkinoilla. HMV-asemassa olevien sekä kilpailevien teleyritysten ensisijainen kannustin on ollut rakentaa paikallistason kiinteitä yhteyksiä omaan käyttöönsä. Yritysten paikallistason runkoverkoissa on kuitenkin myös vapaata kapasiteettia tarjota paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkutuotetta muille palveluntarjoajille. Kilpaileville teleyrityksille ei voida katsoa syntyvän merkittäviä kustannuksia tukkutuotteen tarjoamisesta. HMV-asemassa olevilla yrityksillä puolestaan on potentiaalinen mahdollisuus tarjota kattavasti tukkutason palveluja, mutta niiden ensisijaisena strategiana ei ole palvelujen tarjoaminen ulkopuolisille, vaan yhteyksien

10 10 (18) 3.2. Maantieteelliset markkinat rakentaminen omaan tarpeeseen. Viestintävirasto katsoo, että HMVasemassa olevan teleyrityksen sekä perinteisillä toimialueella kilpailevien teleyritysten oma tarjonta tulee sisältyä relevanttiin markkinaan. Paikallistason kiinteiden yhteyksien osalta relevantit maantieteelliset markkinat ovat Suomessa jakautuneet alueellisesti ja noudattavat pääosin kiinteitä paikallisia puhelinpalveluja tarjoavien teleyritysten perinteisiä toimialuerajoja ja siten kiinteän puhelinverkon kattamaa aluetta. Perinteisellä toimialueella tarkoitetaan sitä aluetta, jolla teleyrityksellä oli rajoitukseton oikeus paikallisen teletoiminnan harjoittamiseen saakka. Tällaisia perinteisellä toimialueella toimivia yrityksiä ovat: AinaCom Oy, Alajärven Puhelinosuuskunta, DNA Oy, Elisa Oyj, Etelä-Satakunnan Puhelin Oy, Eurajoen Puhelin Osk, Forssan Seudun Puhelin Oy, Härkätien Puhelin Oy, Iisalmen Puhelin Oy, Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö, Jakobstadsnejdens Telefon Ab, Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO), Karis Telefon Ab, Keikyän Puhelin Osk, Kimito Telefonaktiebolag, Kokkolan Puhelin Oy, Kymen Puhelin Oy, Laitilan Puhelin Osk, Loviisan Puhelin Oy, Mariehamns Telefon Ab, Mikkelin Puhelin Oyj, Pargas Telefon Ab - Paraisten Puhelin Oy, Pohjanmaan Puhelin Oy, Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, Salon Seudun Puhelin Oy, Savonlinnan Puhelin Oy, Telekarelia Oy, TeliaSonera Finland Oyj, Anvia Oyj (ent. Vaasan Läänin Puhelin Oy), Vakka-Suomen Puhelin Oy sekä Ålands Telefonandelslag. Vuoden 1994 alusta lukien teleyritykset ovat voineet rakentaa verkkojaan myös oman perinteisen toimialueensa ulkopuolelle. Viestintäviraston keräämien markkinatietojen perusteella paikallistason kiinteiden yhteyksien rakentaminen kilpailijoiden alueelle on edelleen vähäistä ja kilpailijoiden rakentamat yhteydet sijaitsevat yleensä tiheään asutuilla seuduilla. Teleyrityksiltä saatujen tietojen mukaan vuoden 2008 lopussa paikallistason kiinteistä yhteyksistä noin neljännes oli rakennettu oman alueen ulkopuolelle. Perinteiset teleyritykset olivat edelleen kiistattomia markkinajohtajia omilla toimialueillaan halliten maantieteellisesti kattavia verkkoja. Paikallistason kiinteät yhteydet ovat välttämättömiä telepalvelujen tuottamisessa. Jotta palveluyritys voisi tarjota kokonaispalvelua, kuten esimerkiksi puhelu- tai datapalveluja, loppuasiakkaille perinteisen teleyrityksen toimialueella, se tarvitsee paikallistason kiinteitä yhteyksiä kyseessä olevalta alueelta. Teleyritys voi tarvita kiinteitä yhteyksiä perinteisen teleyrityksen toimialueelta myös liittääkseen omat alueella olevat matkaviestintukiasemat, muut langattoman verkon tukiasemat, puhelinvaihteet omaan verkkoonsa tai liittääkseen yksittäiset alaliittymät vaihteeseensa. Perinteisen teleyrityksen toimialueella sijaitsevia paikallistason kiinteitä yhteyksiä ei ole mahdollista korvata jonkin toisen toimialueen vastaavilla yhteyksillä. Edellä esitetyillä perusteilla Viestintävirasto katsoo, että paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinalla maantieteellisesti relevantit markkinat rajoittuvat pääosin kunkin perinteisen teleyrityksen toimialueelle, jolla kullakin alueellisella teleyrityksellä oli rajoituksetta oikeus paikallisen teletoiminnan harjoittamiseen saakka. Relevantit markkinat kattavat ne paikallistason kiinteät yhteydet, jotka alkavat ja päättyvät kunkin kyseessä olevan teleyrityksen perinteisellä toimialueella. Yhteydet, jotka ulottuvat yhdeltä perinteiseltä toimialueelta toiselle perinteiselle toimialueelle, lasketaan runkoyhteyksiksi, ja täten ne eivät kuulu relevanttiin markkinaan.

11 11 (18) 3.3. Yhteenveto relevanteista markkinoista 4. MARKKINAVOIMAN TARKASTELU Yhteenvetona relevanteista markkinoista voidaan todeta, että relevantit hyödykemarkkinat muodostuvat paikallistasolla tarjotuista kiinteistä yhteyksistä riippumatta siirtokapasiteetistä tai kiinteiden yhteyksien tarjontaan käytettävästä tekniikasta. Paikallistason kiinteät yhteydet voidaan toteuttaa fyysisesti kaapeloinnilla tai langattomasti. Paikallistason kiinteät yhteydet sisältävät ne yhteydet, jotka alkavat ja päättyvät teleyrityksen perinteisellä toimialueella. Runkoyhteydet eli yhteydet, jotka ulottuvat yhdeltä perinteiseltä toimialueelta toiselle toimialueelle, eivät sisälly relevanttiin hyödykemarkkinaan. Maantieteellisesti relevantit markkinat rajautuvat alueellisesti perinteisten toimialueiden mukaisesti. Perinteisellä toimialueella tarkoitetaan sitä aluetta, jolla teleyrityksellä oli rajoitukseton oikeus paikallisen teletoiminnan harjoittamiseen saakka Tukkumarkkinan kehittyminen ja muutokset markkinan edellisen tarkastelun jälkeen Vuoden 2004 markkina-analyysin jälkeen paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinalla on tapahtunut merkittävää siirtymistä yhä suurempikapasiteettisten yhteyksien käyttämiseen. Teleyrityksiltä saatujen tietojen mukaan vuonna 2004 kapasiteetiltaan yli 155 Mbit/s olevia yhteyksiä oli reilu prosentti kaikista paikallistason kiinteistä yhteyksistä, kun vuoden 2008 lopussa jo yli seitsemän prosenttia yhteyksistä oli yli 155 Mbit/s. Yhä useammin PDH-tekniikalla toteutetut paikallistason kiinteät yhteydet on korvattu SDH- ja ethernet-tekniikalla, jotka mahdollistavat yhä suurempikapasiteettisien yhteyksien käyttöönottamisen. Lisäksi uudemmat tekniikat mahdollistavat eri kapasiteettisten yhteyksien käyttöönoton huomattavasti joustavammin. Myös langattomilla tekniikoilla toteutettujen yhteyksien kapasiteetit ovat kasvaneet tekniikan kehittymisen myötä, ja niistä on tullut kaapeloinnilla toteutetuille yhteyksille varteenotettavia vaihtoehtoja toteuttaa paikallistason kiinteitä yhteyksiä. Perinteisten teleyritysten markkinaosuudet ovat pääasiallisesti laskeneet omilla toimialueillaan vuodesta 2004 sitä mukaa, kun kilpailevat teleyritykset ovat rakentaneet omia paikallistason kiinteitä yhteyksiä perinteisten teleyritysten toimialueille. Edelleen voidaan kuitenkin todeta, että perinteisillä teleyrityksillä on omalla toimialueellaan markkinajohtajan asema paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoilla. Markkinajohtajuus korostuu erityisesti, kun arvioidaan perinteisten teleyritysten verkkojen maantieteellistä kattavuutta suhteessa kilpailevien teleyritysten verkkojen kattavuuteen. HMV-asemassa olevien teleyrityksien internet-sivuilta kerättyjen hintatietojen mukaan paikallistason kiinteiden yhteyksien hinnoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten neljän vuoden aikana. Suurimpien teleyritysten osalta paikallistason kiinteiden yhteyksien hinnat ovat jopa säilyneet vuoden 2004 tasolla. Yleisesti HMV-asemassa olevilla teleyrityksillä on hyvin erilaisia hinnoittelumalleja paikallistason kiinteiden yhteyksien hinnoittelussa, ja eri teleyritysten välisten hintojen vertaileminen on hankalaa. Hinnoittelumalleissa on esimerkiksi käytetty yhteyden kilometripituuteen tai alueisiin perustuvaa hinnoittelua. Näin ollen myös täysin vertailukelpoisen keskiarvohinnan laskeminen on mahdoton-

12 12 (18) 4.2. Markkinaosuudet ja niiden kehitys 4.3. Potentiaalinen kilpailu ta. Viiden kilometrin 6 pituisen ja kapasiteetiltaan 2 Mbit/s olevan paikallistason kiinteän yhteyden keskimääräinen vuosihinta 7 oli vuoden 2009 kesäkuun alussa noin euroa. Osa teleyrityksistä on myös vaihtanut hinnoitteluperusteita vuoden 2004 jälkeisenä aikana esimerkiksi siirtymällä aluehinnoittelusta kilometrihinnoitteluun. Näissä tapauksissa hinnat eivät ole yksiselitteisesti laskeneet, vaan yhteyden pituudesta riippuen hinnat ovat myös joiltain osin nousseet. Viestintäviraston teleyrityksiltä saamien markkinatietojen perusteella kaikilla perinteisillä teleyrityksillä on omalla toimialueellaan yhä vähintään 50 prosentin markkinaosuus 8 paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoilla, vaikka markkinaosuudet ovat lähes kaikkien perinteisten teleyritysten osalta laskeneet vuodesta Lisäksi perinteisten teleyritysten paikallistason runkoverkkojen maantieteellinen kattavuus on poikkeuksetta merkittävästi laajempi kuin kilpailevien teleyritysten paikallistason runkoverkkojen kattavuus kulloinkin kyseessä olevalla toimialueella. Kiinteällä kaapeloinnilla toteutetuille tai langattomasti toteutetuille paikallistason kiinteille yhteyksille ei ole olemassa varteen otettavia vaihtoehtoisia tekniikoita. Lähitulevaisuudessa ei ole myöskään näköpiirissä tekniikkaa, jolla voitaisiin korvata merkittävässä määrin nykyisin yhteyksissä käytettyjä tekniikoita. Radiotekniikan kehittyessä langattomilla tekniikoilla on tulevaisuudessa mahdollista korvata yhä suurempikapasiteettisia kaapeloinnilla toteutettuja paikallistason kiinteitä yhteyksiä kustannustehokkaasti. On myös todennäköistä, että pienempikapasiteettisten langattomien yhteyksien rakentaminen tulee halvemmaksi. Kilpailevilla teleyrityksillä voi tulevaisuudessa olla paremmat edellytykset rakentaa paikallistason kiinteitä yhteyksiä kustannustehokkaasti perinteisten teleyritysten toimialueille ja luoda näin kilpailua paikallisille markkinoille Yrityksen koko ja ostajien tasapainottava neuvotteluvoima Alueelliset paikallistason kiinteiden yhteyksien verkot on rakennettu pitkän ajan kuluessa ja rahoitettu pääosin HMV-yritysten aiemman monopoliaseman turvin. Kilpailijoiden vaihtoehdot saada paikallistason kiinteitä yhteyksiä käyttöönsä ovat joko oman verkon rakentaminen tai paikallistason kiinteiden yhteyksien vuokraaminen paikalliselta verkkoyritykseltä. Paikallistason kiinteiden yhteyksien verkkoa voidaan pitää luonteeltaan niin sanottuna luonnollisena monopolina. Alueellisesti laajamittaisten verkkojen rakentamista alueille kilpailevien teleyritysten toimesta ei voida pitää taloudellisesti mielekkäänä, johtuen verkon rakentamisen korkeista investointikustannuksista sekä rakentamisen pitkäkestoisuudesta. Kilpailijat rakentavat omia paikallistason kiinteitä yhteyksiä ensisijaisesti omien runkoverkkojen läheisyyteen. Käytännössä muilla alueilla kilpailijoiden ensisijainen ja lähes ainoa vaihtoehto saada käyttöönsä paikallis- 6 Aluehinnoittelua käyttävien HMV-asemassa olevien teleyritysten osalta keskimääräiseen arviohintaan on laskettu halvimman alueen hinta. Tarkemmat teleyrityskohtaiset hinnat omalta toimialueeltaan on esitetty liitteessä 1. Liitteessä on myös mainittu käytetty hinnoittelumekanismi. 7 Hinta sisältää kytkentämaksun sekä 12 kuukauden kuukausimaksut. 8 Teleyrityskohtaiset markkinaosuudet vuonna 2004 ja vuonna 2008 on esitetty liitteessä 2.

13 13 (18) tason kiinteitä yhteyksiä kohtuullisen ajan puitteissa on tuotteiden vuokraaminen paikalliselta verkkoyritykseltä. Tämä vähentää entisestään myös suurempien teleyritysten neuvotteluvoimaa suhteessa mahdollisesti kooltaan merkittävästi pienempiin perinteisiin paikallisiin verkkoyrityksiin. Koska myös lähes kaikki paikalliset paikallistason kiinteiden yhteyksien verkkoa omistavat teleyritykset kuuluvat suuriin operaattoriryhmiin tai tekevät yhteistyötä näiden kanssa, niillä on Viestintäviraston arvion mukaan toisiaan vastaavat toimintaedellytykset laitteiden ja materiaalien hankinnoissa kuin suurimmilla teleyrityksillä. Myöskään teleyritysten paikallistason yhteyksien hinnoittelu ja hintojen kehitys eivät tue olettamusta, että ostajien neuvotteluvoima merkittävässä määrin rajoittaisi alueellisten teleyritysten markkinavoimaa. Paikallistason kiinteiden yhteyksien hinnoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2004 analyysin jälkeen. Erityisesti suurimpien teleyritysten osalta hinnat ovat jopa säilyneet ennallaan. Yhtiöiden pieni koko ei alueellisilla markkinoilla ole markkinavoimaa rajoittava tekijä. Pienimmät paikallistason kiinteiden yhteyksien verkkoja omistavat yritykset sijaitsevat pääsääntöisesti harvaanasutuilla alueilla, jonne kilpailevan verkkoinfrastruktuurin rakentaminen on usein taloudellisesti vähemmän kannattavaa. Yritysten tilinpäätöstiedot vahvistavat, että suomalaiset kiinteän verkon verkkoyritykset ovat vakavaraisia yhtiöitä. Viestintäviraston arvion mukaan rahoitukselliset resurssit eivät rajoita pienimpienkään kiinteän verkon yritysten markkinavoimaa Muut markkinavoiman arviointiin vaikuttavat tekijät 4.6. Yhteenveto markkina-analyysistä Muita komission markkina-analyysiohjeissa esimerkinomaisesti mainittuja markkinavoiman arviointiin liittyviä tekijöitä ovat mm. vaikeasti toisinnettavan infrastruktuurin hallinta, tekninen etulyöntiasema tai paremmuus, helppo tai etuoikeutettu mahdollisuus hyödyntää pääomamarkkinoita ja rahoituslähteitä, tuotteiden/palvelujen monipuolisuus, tuotevarioinnin edut, vertikaalinen integraatio tai pitkälle kehittynyt jakelu- ja myyntiverkosto sekä laajentumisen esteet. Viestintävirasto on arvioinnissaan huomioinut muut markkinavoiman arviointiin vaikuttavat tekijät ja tuonut päätösluonnoksessa esille ne tekijät, joiden se katsoo voivan vaikuttaa merkittävästi markkinavoiman arviointiin. Muiden tekijöiden osalta Viestintävirasto on katsonut, että niiden mahdollinen vaikutus markkinavoiman arvioimisen lopputuloksiin ei ole siinä määrin merkittävä, että ne tulisi erikseen ottaa huomioon. Edellä esitetyillä perusteilla Viestintävirasto katsoo, että niillä teleyrityksillä, joilla vuonna 2004 on todettu HMV-asema, on edelleen huomattava markkinavoima huolimatta siitä, että kilpailutilanne paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinalla on kehittynyt. HMV-asemassa olevat teleyritykset ovat edelleen markkinajohtajia yli 50 prosentin markkinaosuudella perinteisillä toimialueillaan, eikä kilpailutilanne ole kehittynyt yhdelläkään alueellisella tukkumarkkinalla siten, että kilpaileva operaattori voisi toimia riittävässä määrin riippumattomasti HMV-asemassa olevasta teleyrityksestä.

14 14 (18) Huomattava markkinavoima todetaan seuraavilla yrityksillä niiden perinteisellä toimialueella, jolla teleyrityksellä oli rajoitukseton oikeus paikallisen teletoiminnan harjoittamiseen saakka. AinaCom Oy 9 Alajärven Puhelinosuuskunta, DNA Oy 10, Elisa Oyj 11, Etelä-Satakunnan Puhelin Oy, Eurajoen Puhelin Osk, Forssan Seudun Puhelin Oy, Härkätien Puhelin Oy, Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö, Iisalmen Puhelin Oy, Jakobstadsnedjens Telefon Ab, Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO), Karis Telefon Ab, Keikyän Puhelin Osk, Kimito Telefonaktiebolag, Kokkolan Puhelin Oy, Kymen Puhelin Oy, Laitilan Puhelin Osk, Loviisan Puhelin Oy, Mariehamns Telefon Ab, Mikkelin Puhelin Oyj, Pargas Telefon Ab - Paraisten Puhelin Oy, Pohjanmaan Puhelin Oy 12, Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, Salon Seudun Puhelin Oy, Savonlinnan Puhelin Oy, Telekarelia Oy 13, TeliaSonera Finland Oyj 14, Anvia Oyj 15, Vakka-Suomen Puhelin Oy, Ålands Telefonandelslag. 5. HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSILLE ASETETTAVAT VELVOLLISUUDET 5.1. Velvoitteet Viestintävirasto asettaa teleyrityksille, joilla on edellä esitetyn markkinaanalyysin perusteella todettu huomattava markkinavoima perinteisellä toimialueellaan paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinalla, seuraavat velvollisuudet: 1. Velvollisuus vuokrata teleyrityksille paikallistason kiinteitä yhteyksiä, VML 25 9 Vuonna 2004 annettiin päätös Hämeen Puhelin Oy:lle. 10 Vuonna 2004 annettiin erilliset HMV-päätökset KPY Verkot Oy:lle, Lännen Puhelin Oy:lle, Lohjan Puhelin Oy:lle, Oulun Puhelin Oyj:lle, Päijät-Hämeen Puhelin Oy:lle ja Satakunnan Puhelin Oy:lle. Yritykset ovat sittemmin sulautuneet osaksi DNA Oy:tä. 11 Vuonna 2004 annettiin erilliset päätökset pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Riihimäen alueilla. Vuonna 2004 annettiin päätökset myös Lounet Oy:lle ja Tikka Networks Oy:lle, jotka ovat sittemmin sulautuneet Elisa Oyj:öön. Elisa Oyj:tä käsitellään markkina-analyysissä yhtenä kokonaisuutena, jonka perinteiseen toimialueeseen kuuluu myös ko. yritysten perinteiset toimialueet. 12 Vuonna 2004 annettiin päätös Pohjanmaan PPO Oy:lle. 13 Outokummun Puhelin Oy:n verkkotoiminnot on siirretty Telekarelia Oy:lle. 14 Vuonna 2004 annettiin erilliset päätökset Auria Networks Oy:lle ja Sonera Carrier Networks Oy:lle. Yritykset ovat sittemmin sulautuneet osaksi TeliaSonera Finland Oyj:tä. 15 Vaasan Läänin Puhelin Oy vaihtoi nimensä Anvia Oyj:ksi

15 15 (18) 2. Toimitusehtojen ja hinnaston julkaisuvelvollisuus, VML 33 Yhtiöllä on velvollisuus julkaista paikallistason kiinteiden yhteyksien toimitusehdot ja hinnastot. Toimitusehdot ja hinnastot on julkaistava yhtiön internet-sivuilla ja pidettävä lisäksi pyynnöstä toisen teleyrityksen saatavissa paperimuodossa. 3. Hinnoittelua ja muita ehtoja koskevat velvollisuudet, VML 37 ja 84 Yhtiöllä on velvollisuus hinnoitella paikallistason kiinteistä yhteyksistä perityt korvaukset siten, että korvaus on syrjimätön sekä muutoinkin noudattaa syrjimättömiä ehtoja Perustelut velvollisuuksien asettamiselle Viestintämarkkinalain 18 :n mukaan Viestintäviraston on asetettava huomattavan markkinavoiman yritykselle kilpailun esteiden poistamiseksi tai kilpailun edistämiseksi tarvittavat velvollisuudet. HMV-velvollisuuden on liityttävä teleyrityksen palvelun tarjontaan nimenomaan niillä hyödykemarkkinoilla, joilla yrityksellä on huomattava markkinavoima. Valtaosa HMV-yritysten perinteisillä toimialueilla tarjotuista paikallistason kiinteistä yhteyksistä on kunkin perinteisen toimialueen HMV-yrityksen hallinnassa ja HMV-yritysten perinteisellä toimialueella sijaitseva kiinteä puhelinverkko on alueellisesti kattavampi kuin samalla alueella toimivien kilpailijoiden verkot, minkä vuoksi Viestintävirasto katsoo, että näiden markkinoiden HMV-sääntely on välttämätöntä. Vuokrausvelvollisuudella pyritään edistämään kilpailevaa palveluntarjontaa myös vähittäismarkkinoilla. Asetettu kiinteiden yhteyksien vuokrausvelvollisuus on jo vakiintunut velvoite, joka on mahdollista toteuttaa käytettävissä oleva kapasiteetti huomioon ottaen. HMV-yritys hallitsee pääsyä paikallistason kiinteisiin yhteyksiin perinteisellä toimialueellaan. Asetetulla velvollisuudella varmistetaan, että teleyrityksillä on mahdollisuus vuokrata paikallistason kiinteitä yhteyksiä kunkin HMV-yrityksen toimialueella. Asetetut julkaisuvelvollisuudet ovat tarpeen kiinteiden yhteyksien vuokraamista koskevien sopimusneuvottelujen edistämiseksi ja ne helpottavat luovutusehtojen syrjimättömyyden valvontaa. Verkkoyritys hallitsee paikallistason kiinteitä yhteyksiä ja ilman syrjimättömyysvelvoitetta sillä olisi mahdollisuus käyttää huomattavaa markkinavoimaansa hinnoittelemalla verkkoonsa pääsy kilpailevalle teleyritykselle syrjivästi tai käyttämällä kilpailevia teleyrityksiä muutoin syrjiviä ehtoja. Telemarkkinoilla pitkään toimineilla yrityksillä on sääntelyn purkamisesta huolimatta merkittävä kilpailuetu kiinteissä verkoissa televerkkopalveluiden tarjonnassa, sillä ne ovat rakentaneet verkkonsa aikana, jolloin kilpailua ei ollut. Useiden rinnakkaisten verkkojen rakentaminen ei yleensä ole taloudellisesti järkevää, joten markkinoille tulevien yritysten on saatava käyttää perinteisten monopoliyritysten omistamaa televerkkoa syrjimättömin ehdoin. Näin ollen asetettujen velvollisuuksien tarkoituksena on edistää kilpailua pitkällä aikavälillä. Nyt asetettavat velvollisuudet ovat samat kuin yrityksille annetuissa HMV-päätöksissä asetetut velvollisuudet. Viestintävirastolle ei ole tehty toimenpidepyyntöjä teleyritysten kilpailua rajoittavasta hinnoittelusta paikallistason kiinteiden yhteyksien markkinoilla. Viestintäviraston

16 16 (18) näkemyksen mukaan tarvetta syrjimättömyysvelvoitetta tiukemman hinnoitteluvelvoitteen asettamiselle ei ole. Edellä mainituin perustein Viestintävirasto katsoo, että yhtiölle edellä asetetut HMV-velvollisuudet ovat tarpeen kilpailun edistämiseksi paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoilla. Asetetut velvollisuudet eivät ole yhtiön kannalta kohtuuttomia niillä tavoiteltavaan kilpailun edistämispäämäärään nähden. LIITTEET Liite 1. HMV-yritysten paikallistason kiinteiden yhteyksien hinnoittelu omalla perinteisellä toimialueellaan sekä käytetty hinnoitteluperuste 5 kilometrin pituiselle ja kapasiteetiltaan 2 Mbit/s yhteydelle kesäkuussa Liite 2. HMV-yritysten paikallistason kiinteiden yhteyksien liittymämäärillä lasketut tukkumarkkinaosuudet omalla toimialueellaan vuosina 2004 ja 2008.

17 17 (18) LIITE 1. HMV-yritysten paikallistason kiinteiden yhteyksien hinnoittelu omalla perinteisellä toimialueellaan sekä käytetty hinnoitteluperuste 5 kilometrin pituiselle ja 2 Mbit/s yhteydelle kesäkuussa km Liityntäpiste Kytkentämaksu Hinnoitteluperuste Yhteystuote 2M G Hinnastossa käytetty tuotenimike Huom! Hinta Yritys kk-hinta Halvimman AinaCom Oy Alue Siirtoyhteys vyöhykkeen sisäinen Alajärven Puhelin osk K+Km Kiinteä yhteys 2 x 5 km Halvimman DNA Oy Alue Siirtoyhteys vyöhykkeen sisäinen Elisa Oyj Alue Liityntäyhteys Etelä-Satakunnan Puhelin Oy K+Km Tilaajayhteys Eurajoen Puhelin Osk K+Km Kiinteästi kytketty johtoyhteys Forssan Seudun Puhelin Oy Yks Datayhteys Härkätien Puhelin Oy Yks Kiinteä yhteys Iisalmen Puhelin Oy K+Km Tilaajayhteys Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö Yks Kiinteä yhteys Jakobstadsnejdens Telefon Ab Yks Paikallistason kiinteä yhteys Kainuun Puhelinosuuskunta Yks Tilaaja/Kiinteäyhteys Karis Telefon Ab / Karjaan Puhelin Oy K+Km Siirtoyhteys Keikyän Puhelin Osk Yks Tilaajayhteys Kimito Telefonaktiebolag K+Km Tilaajayhteys Kokkolan Puhelin Oy K+Km Kiinteä tilaajaverkon yhteys Kymen Puhelin Oy Alue Siirtoyhteys ethernet Laitilan Puhelin Osk Alue Liityntäyhteys Pyydetty erikseen Loviisan Puhelin Oy Yks Kiinteä alueellinen siirtoyhteys Yli 3km yhteys runkoyhteytenä Mariehamns Telefon Ab km Digital förbindelse Mikkelin Puhelin Oyj Alue Liityntäyhteys Pargas Telefon Ab / Paraisten Puhelin Oy Yks Tilaajayhteys Pohjanmaan Puhelin Oy Yks Tilaajayhteys Pohjois-Hämeen Puhelin Yks Liityntäyhteys Salon Seudun Puhelin Oy Yks Tilaajayhteys Savonlinnan Puhelin Oy Pyydetty erikseen Telekarelia Oy Yks Kiinteä yhteys TeliaSonera Finland Oyj K+Km Siirtokapasiteetti Vaasan Läänin Puhelin Oy Yks Siirtoverkon yhteys Vakka-Suomen Puhelin Oy K+Km Kiinteä yhteys rakenteellinen Ålands Telefonandelslag km Digital förbindelse Keskiarvo Painotettu keskiarvo * Hinnoitteluperusteen lyhenteet: i) Alue, hinta perustuu vyöhykkeisiin jaettuun aluehinnoitteluun; ii) K + km, hinta perustuu kiinteään yhteyshintaan, joka sisältää tai ei sisällä tietyn pituista yhteyttä, ja lisäksi hinnoittelussa käytetään jokaiselta alkavalta kilometriltä hinnoittelulisää perushintaan kuuluvan pituuden ylimenevältä osalta; iii) Yks, toimialueella ainoastaan yksi hinta.

18 18 (18) LIITE 2. HMV-yritysten paikallistason kiinteiden yhteyksien liittymämäärillä lasketut tukkumarkkinaosuudet omalla toimialueellaan vuosina 2004* ja TELEYRITYS MARKKINAOSUUS VUONNA 2004 MARKKINAOSUUS AinaCom Oy noin 80 % yli 75% Alajärven Puhelinosuuskunta noin 70 % yli 85% yli 80% DNA Oy (DNA Palvelut Oy ja DNA Finland Oy) KPY:n alue noin 80 %, LÄnnen Puhelimen alue noin 95 %, Lohjan Puhelimen alue noin 90 %, Oulun Puhelimen alue noin 70 %, Päijät-Hämeen Puhelimen alue noin 90 %, Satakunnan Puhelimen alue noin 80 % Elisa Oyj Pääkaupunkiseutu noin 75 %, Riihimäen seutu noin 95 %, Tampereen seutu noin 75 %, Kesnet Oy:n alue noin 65 %, Lounet Oy:n alue noin 90 %, Tikka Netwroks Oy:n alue noin 75 % yli 55% Etelä-Satakunnan Puhelin Oy noin 90 % yli 80% Eurajoen Puhelin Osk lähes 100 % lähes 100% Forssan Seudun Puhelin Oy lähes 100 % yli 80% Härkätien Puhelin Oy noin 95 % yli 80% Iisalmen Puhelin Oy yli 90 % yli 80% Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy noin 95 % yli 75% Jakobstadsnejdens Telefon Ab noin 75 % yli 65% Kajaanin Puhelinosuuskunta noin 95 % yli 55% Karis Telefon Ab - Karjaan Puhelin Oy lähes 100 % yli 60% Keikyän Puhelinosuuskunta lähes 100 % yli 65% Kimito Telefonaktiebolag noin 75 % yli 95% Kokkolan Puhelin Oy noin 95 % yli 75% Kymen Puhelin Oy lähes 100 % yli 75% Laitilan Puhelin Osk noin 60 % yli 80% Loviisan Puhelin Oy noin 95 % yli 75% Mariehamns Telefon Ab noin 90 % yli 70% Mikkelin Puhelin Oyj noin 65 % yli 60% Pargas Telefon Ab noin 85 % yli 80% Pohjanmaan PPO Oy noin 90 % yli 60% Pohjois-Hämeen Puhelin Oy lähes 100 % yli 65% Salon Seudun Puhelin Oy noin 85 % yli 75% Savonlinnan Puhelin Oy noin 85 % yli 60% TeliaSonera Finland Oy Sonera Carrier Netwroks Oy yli 65% noin 70 %, Auria Netwroks Oy noin 95 % Telekarelia Oy / Outokummun Puhelin Oy Outokummun puhelimen alue noin 90 %, Telekarelian alue noin 90 % yli 95% Vaasan Läänin Puhelin Oy noin 80 % yli 65% Vakka-Suomen Puhelin Oy noin 60 % yli 90% Ålands Telefonandelslag lähes 100 % lähes 100% * Vuoden 2004 markkinaosuus oli joidenkin yritysten osalta laskettu liittymämäärillä sekä tuloilla. Näiden yritysten osalta taulukossa on ilmoitettu alempi markkinaosuus.

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 4.1.2008 412/934/2007 Jakelun mukaan MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1. RELEVANTIT MARKKINAT Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1 momentin mukaan Viestintäviraston

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 4.1.2008 413/934/2007 Jakelun mukaan MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1. RELEVANTIT MARKKINAT Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1 momentin

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 4.1.2008 413/934/2007 Pohjanmaan Puhelin Oy MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1. RELEVANTIT MARKKINAT Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1 momentin

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 828/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos koskee 2. Tiivistelmä AinaCom Oy, Alajärven Puhelinosuuskunta,

Lisätiedot

Viestintävirasto Markkinoiden 1-6, 8, 9, 11, 16 päätösluonnosten diaarinumerot

Viestintävirasto Markkinoiden 1-6, 8, 9, 11, 16 päätösluonnosten diaarinumerot Markkina 1: Kotitalousasiakkaiden pääsy kiinteään puhelinverkkoon 1 Ålands Telefonandelslag 358/934/2003 2 Karis Telefon Ab - Karjaan Puhelin Oy 360/934/2003 3 Jakobstadsnejdens Telefon Ab 362/934/2003

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla

Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla Päätös 1 (6) Dnro: 31.5.2013 828/9411/2012 Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla 1. Teleyritykset, joita päätös koskee 2. Tiivistelmä

Lisätiedot

sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä ( puitedirektiivi ), EYVL L 108, , s. 33.

sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä ( puitedirektiivi ), EYVL L 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 26/11/2007 SG-Greffe (2007) D/207180 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Faksi: +358 969 666 37 Arvoisa Rauni Hagman, Aihe: Tapaus

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 3/934/2008 Elisa Oyj PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Elisa Oyj Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 30.07.2004 SG-Greffe (2004) D/203364 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966410 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset

Lisätiedot

/934/2003. Kokkolan Puhelin Oy Gamlakarleby Telefon Ab

/934/2003. Kokkolan Puhelin Oy Gamlakarleby Telefon Ab 5.3.2004 466/934/2003 Kokkolan Puhelin Oy Gamlakarleby Telefon Ab PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KOTITALOUSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 1 TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS

Lisätiedot

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36

TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36 Sivu 1 (9) LL/AJ 21.12.2015 TELEVERKKO- OPERAATTORIPALVELUJEN HINNASTO N:o 36 Hinnasto sisältää Länsilinkki Oy:n (Y-tunnus 0853251-1 ja teleyritystunniste 23) vahvistamat televerkko-operaattoripalvelujen

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22122006 SG-Greffe (2006) D/208614 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966637 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaus

Lisätiedot

Viestintävirasto on antamassaan päätöksessä 559/934/2003 katsonut, että Lounet Oy:llä on huomattava markkinavoima kiinteän puhelinverkon

Viestintävirasto on antamassaan päätöksessä 559/934/2003 katsonut, että Lounet Oy:llä on huomattava markkinavoima kiinteän puhelinverkon 22.1.2007 81/934/2007 Lounet Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Lounet Oy 3. VOIMASSA

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233788 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966812 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0020

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 14.12.2007 414/934/2007 MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA 1 LÄHTÖKOHDAT MARKKINA-ANALYYSILLE Viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 23.10.2007 414/934/2007 MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA 1 LÄHTÖKOHDAT MARKKINA-ANALYYSILLE 2 JULKINEN KUULEMINEN 2.1 Kansallinen

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 5.3.2004 494/934/2003 Forssan Seudun Puhelin Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 1 TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE Forssan Seudun

Lisätiedot

/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 25.1.2013 829/9411/2012 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 2 (15) Sisältö 1 Lähtökohdat huomattavan markkinavoiman tarkastelulle...

Lisätiedot

Tapaus FI/2008/0848: Tukkutason laajakaistapalvelut Suomessa

Tapaus FI/2008/0848: Tukkutason laajakaistapalvelut Suomessa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.12.2008 SG-Greffe (2009) D/1 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki, Finland Rauni Hagman Pääjohtaja Faksi: +358 969 666 37 Arvoisa pääjohtaja Hagman, Asia: Tapaus

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 5.3.2004 508/934/2003 Kajaanin Puhelinosuuskunta PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 1 TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE Kajaanin Puhelinosuuskunta

Lisätiedot

3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA

3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA 3.12.2012 349/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KIINTE- ÄÄN VERKKOON PÄÄSYN TUKKUMARKKINOILLA 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO: 1. LÄHTÖKOHDAT HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN TARKASTELULLE...

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 14.07.2005 SG-Greffe (2005) D/203663 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset

Lisätiedot

Päätös 1 (9) Dnro KKV/258/14.00.10/2016 Julkinen versio 4.4.2016

Päätös 1 (9) Dnro KKV/258/14.00.10/2016 Julkinen versio 4.4.2016 Päätös 1 (9) 1 Asia... 2 2 Asian vireilletulo... 2 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta... 2 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi... 2 4.1 Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn... 2

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

8.1.2008 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTIN- VERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA AHVENANMAAN ALUEELLA

8.1.2008 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTIN- VERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA AHVENANMAAN ALUEELLA 739/937/2007 1 (17) Viestintämarkkinat ja -palvelut Markkinaselvitysyksikkö MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTIN- VERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA AHVENANMAAN

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa Analyysi 1 (5) Dnro: 25.1.2018 1378/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa hankealue Oulu Taustaa Julkinen kuuleminen Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan liiton

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1780/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Satakunnan maakunnan

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta

HMV-sääntelyn tiekartta HMV-sääntelyn tiekartta 26.3.2018 HMV-sääntelyllä vapautta valintoihin Markkinat ovat terveet ja myös uudet teleyritykset pääsevät markkinoille kohtuullisin ehdoin ja hinnoin. Lisääntyvä kilpailu luo teleyrityksille

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta

HMV-sääntelyn tiekartta HMV-sääntelyn tiekartta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Taustaa... 4 2.1 Huomattavan markkinavoiman sääntelyyn vaikuttava lainsäädäntö ja ohjeistus 5 2.2 Yhteenveto HMV-sääntelystä ja hinnoittelumenetelmistä

Lisätiedot

25.1.2013 828/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

25.1.2013 828/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 25.1.2013 828/9411/2012 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 2 (32) Sisältö 1 Lähtökohdat huomattavan markkinavoiman tarkastelulle...

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 14.12.2012 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1771/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

Tämä analyysi korvaa päivätyn analyysin /9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI)

Tämä analyysi korvaa päivätyn analyysin /9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI) Analyysi 1 (7) Tämä analyysi korvaa Dnro: 28.10.2011 päivätyn analyysin. 14.1.2016 1081/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI) Markkina-analyysi koskee Lapin maakunnan

Lisätiedot

@ Viestintävirasto Analyysi 1 (5)

@ Viestintävirasto Analyysi 1 (5) @ Viestintävirasto Analyysi 1 (5) 14.11.2018 Dnro: 1260/940/2018 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pilkanmaan hankealue Hämeenkyrö Taustaa Julkinen kuuleminen Markkina-analyysi koskee Pirkanmaan

Lisätiedot

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus Analyysi 1 (5) Dnro: 29.9.2017 992/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus Taustaa Markkina-analyysi koskee Etelä-Pohjanmaan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Laajakaistaliittymien hintavertailu - kiinteät laajakaistaliittymät 04/2009 Tiedot päivitetty 1.4.2009

Laajakaistaliittymien hintavertailu - kiinteät laajakaistaliittymät 04/2009 Tiedot päivitetty 1.4.2009 Mariehamns Telefon Ab Aland.net Bredband Ahvenanmaa Brändö - 59 - - Ålands Telefonandelslag Aland.net Bredband Ahvenanmaa Brändö - 59 - - Mariehamns Telefon Ab Aland.net Bredband Ahvenanmaa Finström -

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa hankealue Sievi

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa hankealue Sievi Analyysi 1 (5) Dnro: 6.10.2017 970/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa hankealue Sievi Taustaa Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi Analyysi 1 (5) Dnro: 21.9.2017 985/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi Taustaa Markkina-analyysi koskee Etelä-Karjalan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien 1 (5) 20.12.2018 Dnro: 1397/962/2018 Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien noudattamisesta vuonna 2018 Hinnoittelua ja hinnoittelun valvontaa koskevat säännökset Viestintäviraston

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA.

Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA. 1 (6) Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt xx päivänä xxkuuta 2007 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 1 (5) Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa MARKKINAKATSAUS 4/2012 Teletoiminta Suomessa Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 5.7.2004 374/532/2004 ACN Communications Finland Oy PL 117 02100 ESPOO VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA ASIANOSAINEN ACN

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 12/934/2008 Pohjanmaan Puhelin Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Pohjanmaan

Lisätiedot

3 Yrityskaupan osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3 Yrityskaupan osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta Päätös 1 (8) 1 Asia 2 Asian vireilletulo 1. Yrityskaupan hyväksyminen DNA Oy / TDC Oy Finland ja TDC Hosting Oy. 2. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ( KKV ) on 30.4.2014 ilmoitettu järjestely, jossa DNA

Lisätiedot

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 1 (6) Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 52 ja 129

Lisätiedot

3.12.2012 350/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA TUKKU- TASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINALLA

3.12.2012 350/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA TUKKU- TASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINALLA 3.12.2012 350/9411/2011 MARKKINA-ANALYYSI HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA TUKKU- TASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINALLA 2 (41) SISÄLLYSLUETTELO: 1. LÄHTÖKOHDAT HUOMATTAVA MARKKINAVOIMAN TARKASTELULLE...

Lisätiedot

YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.3.2004 lukien

YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.3.2004 lukien SONERA CARRIER NETWORKS Oy:n YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.3.2004 lukien Hinnasto sisältää TeliaSonera Finland Oyj-konserniin (Soneran) kuuluvan kiinteän televerkon yhteenliittämispalvelujen maksut

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014. Sivu 1/11

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014. Sivu 1/11 Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014 Sivu 1/11 Sivu 2/11 1. Analoginen 2-johtiminen tilaajayhteys, tavanomainen laatu... 3 1.1 Tuotekuvaus... 3 1.2 Hinnat...

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1732/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin maakunnan liiton

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKKUTASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINOISTA

MARKKINA-ANALYYSI TUKKUTASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINOISTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 27.11.2006 1384/935/2006 MARKKINA-ANALYYSI TUKKUTASON LAAJAKAISTAPALVELUJEN MARKKINOISTA 1 LÄHTÖKOHDAT MARKKINA-ANALYYSILLE Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1

Lisätiedot

Asiakaspalvelun laatua koskevan tiedon julkaisuvelvollisuus

Asiakaspalvelun laatua koskevan tiedon julkaisuvelvollisuus Päätös 1 (9) Dnro: 1.7.2015 158/929/2015 [Teleyritys] Viestintäviraston lausuntopyyntö 4.6.2015 dnro 158/929/2015 Asiakaspalvelun laatua koskevan tiedon julkaisuvelvollisuus 1 Tiivistelmä 2 Teleyritys,

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1830/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Satakunnan maakunnan

Lisätiedot

Määräys SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA. Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2008

Määräys SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA. Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2008 1 (5) Määräys SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2008 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo 106 (Maaninka) - hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo 106 (Maaninka) - hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 29.2.2016 1769/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo 106 (Maaninka) - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 10.8.2015 Liite 1 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 2 (34) Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Lähtökohdat huomattavan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 14.12.2007 412/934/2007 MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1 LÄHTÖKOHDAT MARKKINA-ANALYYSILLE Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 15.1.2015 Liite 1 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 2 (34) Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Lähtökohdat huomattavan

Lisätiedot

Asiat FI/2010/1131 ja 1132: Kiinteään puhelinverkkoon pääsyn markkinat ja paikallispuhelupalvelujen markkinat

Asiat FI/2010/1131 ja 1132: Kiinteään puhelinverkkoon pääsyn markkinat ja paikallispuhelupalvelujen markkinat EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15/10/2010 K(2010)7236 SG-Greffe (2010) D/16179 Viestintävirasto Kommunikationsverket (FICORA) Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki, Suomi Vastaanottaja: Rauni Hagman Pääjohtaja

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1707/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 36 (Mikkeli) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1773/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU

PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU 24.06.2009 1(6) PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU 24.06.2009 1 24.06.2009 2(6) 1. YLEISTÄ... 3 2. ADSL -LIITTYMÄ... 3 3. VERKKOJEN YHTEEN LIITTÄMINEN... 3 4. PÄÄTELAITTEET...

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1716/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Kainuu hankealue 10 (Kajaani) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Kainuun maakunnan liiton

Lisätiedot

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD ,3 Bryssel, 24. marraskuuta 1999.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD (XURRSDQ NRPLVVLR RQ DQWDQXW VXRVLWXNVHQ O\K\HQ PDWNDQ NLLQWHLGHQ \KWH\NVLHQ KLQQRLWWHOXVWD

Lisätiedot

/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla

/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla 31.5.2013 828/9411/2012 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla 2 (31) Sisältö 1 Lähtökohdat huomattavan markkinavoiman tarkastelulle...

Lisätiedot

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 18.1.2013 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1736/9520/2012 Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 23.10.2007 412/934/2007 MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1 LÄHTÖKOHDAT MARKKINA-ANALYYSILLE Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Lausuntopyyntö 1 (5) Dnro: 5.11.2014 1236-1317/940/2014 Teleyritykset LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Seuraavat maakuntaliitot käynnistävät laajakaistarakentamisen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL- POISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn ja 30.11.2011 täsmennetyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 861/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA JÄMIJÄRVI (11)-HANKEALUEEN TUKIKEL-

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien 1 (7) Dnro: 18.12.2014 1509/962/2014 Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien käytöstä vuonna 2014 Hinnoittelua ja hinnoittelun valvontaa koskevat säännökset Viestintäviraston

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1749/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala hankealue 43 (Outokumpu) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI PÄIJÄT-HÄME HÄMEENKOSKI (10)-HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI PÄIJÄT-HÄME HÄMEENKOSKI (10)-HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1215/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI PÄIJÄT-HÄME HÄMEENKOSKI (10)-HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSO IITTI 29 -HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSO IITTI 29 -HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1069/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI KYMENLAAKSO IITTI 29 -HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA 1 Hankealueen

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI) 1223/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 5 (RAASE- PORI) Markkina-analyysi koskee Uudenmaan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Raasepori IIIb -hanke.

Lisätiedot

Sivu 1/13. Vakka-Suomen Puhelin Oy:n Yhteyshinnasto operaattoreille

Sivu 1/13. Vakka-Suomen Puhelin Oy:n Yhteyshinnasto operaattoreille Sivu 1/13 Vakka-Suomen Puhelin Oy:n Yhteyshinnasto operaattoreille 01.06.2006 Sivu 1 7.7.2006 Sivu 2/13 1. Analoginen 2 johtiminen tilaajayhteys, tavanomainen laatu... 2 1.1 Tuotekuvaus... 2 1.2 Hinnat

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO LAPINLAHTI (18) HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO LAPINLAHTI (18) HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA Analyysi 673/9520/2010 1 (6) 12.2.2016 Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 17.6.2010 päivätyn markkina-analyysin MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO LAPINLAHTI (18) HANKEALUEEN TUKIKELPOI- SUUDESTA 1. Hankealueen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 15 (VIEREMÄ)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 15 (VIEREMÄ) 670/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 15 (VIEREMÄ) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Vieremä Eteläinen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 19 (SAUVO)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 19 (SAUVO) 1239/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 19 (SAUVO) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Sauvo

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA

Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA 20.8.2008 1962/934/2007 TDC Oy Finland PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YKSITTÄISEEN MATKAVIESTINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINALLA 1 TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE TDC Oy Finland (jäljempänä

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 19.2.2014 1 Tilaisuuden ohjelma 1. Tilaisuuden avaus 2. Kunnanjohtajan puheenvuoro 3. Puhelinpalvelujen toimivuuden

Lisätiedot