Työhönotto ja rekrytointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työhönotto ja rekrytointi"

Transkriptio

1 Työhönotto ja rekrytointi 1. ENNEN TYÖPAIKAN AVOIMEKSI JULISTAMISTA TARKISTETTAVA, VOIDAANKO HENKILÖITÄ PALKATA Eräiden ryhmien etusija ennen uuden työntekijän palkkaamista osa aikaisella työntekijällä oikeus lisätyöhön (myös ennen takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia, ei lomautettua ennen) perhevapaalla olevien työntekijöiden paluusuoja (myös sijaiseen nähden): vaikuttaa sijaisen työsopimuksen ehtoihin jos lomautuksia tai irtisanomisia tuotannollisista/ taloudellisista syistä: lomautetuilla/ irtisanotuilla etusija ennen uutta työntekijää takaisinotettavat työntekijät 9 kk:den ajan (tässäkin: koko yrityksen toiminta alue) pysyvässä työsuhteessa olevat ennen määräaikaisen työsopimuksen tekemistä, jatkamista tai vakinaistamista Tilapäinen työvoima ja vakituisten irtisanomissuoja vähäinen ja tilapäinen lisätyövoiman tarve ei tee irtisanomisia laittomiksi irtisanomisista huolimatta voidaan ottaa esim. kesätyöntekijöitä, vuosilomasijaisia, työntekijöitä muuten tilapäisesti (esim. extratyöntekijät) ruuhkahuippuina Työnantaja oli irtisanonut kolme vakinaista työntekijää ja osittain heidän irtisanomisaikojensa kuluessa ottanut palvelukseensa neljä opiskelijaa työharjoittelijoiksi lyhytaikaisiin määräaikaisiin työsuhteisiin. Opiskelijoiden ottaminen työhön ei heidän palkkaamisensa tarkoitus ja annettujen työtehtävien laatu huomioon ottaen merkinnyt sitä, että työnantajan olisi tullut peruuttaa vakinaisten työntekijöiden irtisanominen tai tarjota heille työtä työvoimatoimiston välityksellä. 1

2 TYÖHÖNOTTO ON MYÖS YT ASIA (nämä asiat kunnossa ennen rekrytointia) työhönoton periaatteet ja menetelmät työhönoton aikana kerättävät tiedot työhöntulijalle annettavat tiedot ja työhön perehdyttämisen järjestelyt neuvottelut ennen työnhakulomakkeen käyttöönottoa tehtävät, joista työnhakijalta huumausainetestiä koskeva todistus 2. TYÖPAIKASTA ILMOITTAMINEN Työpaikasta ilmoittaminen sisäinen ilmoitusvelvollisuus palveluksessa oleviin osaaikaisiin ja määräaikaisiin työntekijöihin nähden (TSL 2:6) syrjintäkielto työpaikkailmoittelun yhteydessä ei esimerkiksi vain naisten tai miesten haettavaksi tai edellytetään sellaisia ominaisuuksia, jotka tyypillisesti vain toinen sukupuoli voi täyttää tai ikää koskevat, perhesuhteita, pituutta, fyysistä voimaa ym. vaikkei ketään valita, voi olla syrjintää ilmoitus sellaisenaan ei luonteeltaan sitova juridinen tarjous, MUTTA jos työsopimus ehtinyt syntyä, ei voi enää valita toista, vaikka työnteko ei olisikaan vielä alkanut työvoimaviranomaisille (L julkisesta työvoimapalvelusta: avoimeksi tulevat työpaikat) kutsumismenettely sallittu ja sisäiset täytöt 2

3 3. HAASTATTELUUN KUTSUMINEN JA TYÖNHAKIJAN TAUSTAN ASIALLINEN SELVITTÄMINEN ENNALTA Henkilötietojen selvittämisen tiukka tarpeellisuusvaatimus kielletty kaiken sellaisen tiedon hankkiminen ja kysyminen, joka ei ole tarpeellista kyseisen tehtävän kannalta/ minimointi: alkuvaiheessa työnhakulomakkeessa vain perustiedot haastatteluissa tai testaamisessa vielä mukana olevista tarvitaan ja saa selvittää tietoja laajemmin työnantajan on työhönoton eri vaiheissa huolehdittava siitä, että arkaluonteiset seikat tai muuten tarpeettomat tiedot eivät tule esille edes hakijan itsensä toimesta, eivätkä ne saa vaikuttaa valintaan, jos tulevat esiin kun tarpeettomia tai kiellettyjä tietoja ei kysytä (raskaus, ikä, vammaisuus jne ) ja ansioituneisuus/ sopivuus kyseiseen tehtävään ollut valinnassa ratkaiseva on valinta tapahtunut oikein! Kyselyt edellisestä työpaikasta ensisijassa aina selvitetään tiedot suoraan työnhakijalta edellisestä työpaikasta: ilman suostumusta voi kysyä vain muistikuvia hakijan suoriutumisesta kysymysten pitää olla tarpeellisia, laajemmalti ei saa koskaan kysyä (rangaistavaa) ei voida poiketa edes työnhakijan omalla suostumuksella ennen tietojen hankkimista pitää kertoa hakijalle ja ajankohta, jolloin tietoja hankitaan, oltava työnhakijan tiedossa, jos työnhakija itse ilmaisee tahon, josta voi pyytää lisätietoja tai henkilön, joka suosittelee, saadaan ao. suosittelijaan olla sen perusteella suoraan yhteydessä 3

4 Haastateltavien valinta ansioituneisuusjärjestyksessä kutsutaan testeihin ja haastatteluihin jos jotakin erityisen pätevää hakijaa ei edes haastatella, soveltuvuutta ei selvitetä: voi olla vaikea myöhemmin perustella miksi on valittu toinen meriiteiltään vähemmän ansioitunut, toista sukupuolta oleva henkilö yksityisellä sektorilla työnantajalla ei laajaa velvollisuutta huolehtia siitä, että hakijan ansiot ovat kaikki tiedossa: hakijan itse saatettava ne työnantajan tietoon ja riittävässä laajuudessa työhönottohaastattelussa aikanaan kuitenkin syrjntäolettaman välttämiseksi kysyttävä samoja asioita hakijoilta ja pyydettävä lisätietoja, jos aihetta 4. TYÖNHAKULOMAKKEESSA/ TYÖHAASTATTELUSSA TEHTÄVÄT KYSYMYKSET Työnhakijalta kysyttävät tiedot ns. työnhakijatiedot vain tarpeellisia: nimi, osoite ja muut yhteystiedot ( , puh, fax), koulutus, aikaisemmat palvelussuhteet, kestoaika, perusterveydentila (erinomainen/hyvä/tyydyttävä) ei esimerkiksi sotua, pankki ja verotustietoja ei asevelvollisuuden suorittamista, ei puoluekantaa tms. pätevyyttä ja sopivuutta osoittavat tiedot kuten koulutus ja aikaisempi työkokemus ikä, samoin huoltajan nimi ja osoite nuorilla työntekijöillä, muilla ei siis esimerkiksi ikää kansalaisuus (tarvitaanko työntekijän oleskelulupa vai ei) 4

5 Perhesuhteita ja yksityiselämää koskevat kysymykset pääsääntöisesti tiedot perhesuhteista eivät tarpeellisia, kuten: lasten syntymävuodet, asumismuoto, elatusvelvollisuus, harrastukset, perheenjäsenten terveystiedot tai muut henkilötiedot, työssäkäynti, työn laatu, ansiot tai mikään perheen taloudelliseen asemaan liittyvä tieto perhesuhteet kuitenkin ulkomaan työssä tarpeen ei voi kysyä perheen omistus, liike ja yrityssuhteista, vrt. oma kilpaileva toiminta (puolison kilpaileva toiminta ei saa normaalisti vaikuttaa työhönottoon) Perhesuhteet: tasa arvon perusteella kielletyt kysymykset Raskaudentilasta kysyminen syrjivää, samoin lasten hankkimissuunnitelmat, lasten lukumäärä ja lastenhoidon järjestäminen Työntekijä ei ollut työhönoton yhteydessä harhaanjohtanut työnantajaa eikä työsuhdetta voitu päättää, vaikka työntekijä olikin luvannut, ettei hanki lapsia ainakaan kahdeksaan vuoteen. Tästä lupauksesta huolimatta hän oli tullut hetimiten raskaaksi. Sairauksista kysyminen / elämäntavat (ns. arkaluonteiset tiedot) voi kysyä, onko työnhakijalla sellaisia sairauksia, jotka voisivat haitata tehtävän hoitamista, mutta ei itse sairautta (arkaluonteiset tiedot voi kerätä laillisesti terveydenhuollon ammattihenkilö työhöntulotarkastuksen yhteydessä) elämäntavat: tupakointia ei voi yleensä kysyä tai edellyttää tupakoimattomuutta (poikkeus esim. nuoriso ohjaaja), samoin riittävä kuntoilu, ulkoilu ja uni ja alkoholin välttäminen luottotiedot: pitää olla välitön taloudellinen vastuu työnantajan omaisuudesta ei voi aina kysyä; turvallisuusselvitys/ rikosrekisteriote: ei mahdollista tavallisissa tehtävissä rikolliset teot/ rangaistukset: vain jos aivan välttämätöntä tehtävässä vaadittavan luotettavuuden takia/ rangaistuksen kärsineen henkilön mahdollisuus sopeutua 5

6 Vastaamatta jättäminen, puutteellinen vastaus työnhakija saa jättää vastaamatta sellaiseen kysymykseen, joka ei ole työsuhteen kannalta tarpeellinen ja tiedustella, mihin tietoa tarvitaan työsuhteen hoidon kannalta ei saa seurata haitallisia seuraamuksia työnantajalla voi olla oikeus purkaa tai irtisanoa työsopimus valheellisen tiedon vuoksi esim. kun työnhakija jättänyt kertomatta terveydentilastaan jonkin olennaisen seikan, joka estää työn tekemisen (voi olla harhaanjohtamista työsopimusta tehtäessä) työsopimukseen esim.: työntekijä vakuuttaa, ettei hänellä ole terveydellistä ongelmaa, joka vaikuttaa työstä suoriutumiseen 5. TYÖNTEKIJÄN VALINTA Huume ja alkoholitestaus 6

7 Huume ja alkoholitestaus: pelisäännöt kerrottava hakumenettelyn yhteydessä ennen työsopimuksen tekemistä etukäteen, että todistus tullaan vaatimaan valitulta (9, valinta ehdollinen siihen asti) koska tehtävä sitä edellyttää (vastaavasti työntekijälle ennen työehtojen muuttamista) suostumusedellytys; todistus voidaan ottaa siis vain työhön valitulta henkilöltä tämän suostumuksella (työnantaja maksaa) ellei toimita, voidaan valita toinen, jos ollut oikeus edellyttää todistusta (edellytykset laissa) testaaminen ei koske alkoholia, jonka testaamisesta ei tällä hetkellä ole lain tasolla säädetty (saa kieltäytyä aina) kieltäytyy? arvioidaan kokonaisuutena ko. alalla huumetestitulos on arkaluonteinen tieto huumetestaus työterveyshuoltohenkilöstön tehtävä Pakollinen ja vapaaehtoinen terveystarkastus Työhöntulotarkastus työhöntuloterveystarkastus: ei yleensä ole oikeutta olla suostumatta, jossa selvitetään terveydentila avoinna olevaan tehtävään / valinta ehdollinen siihen asti, vapaaehtoinen tarkastus on vapaaehtoista esim. työsopimusehdosta: työntekijän on käytävä työhöntulotarkastuksessa ensimmäisen työssäolokuukauden aikana työnantajan työterveyshuollossa. Työsopimuksen jatkuminen edellyttää hyväksyttyä lausuntoa työhön sopivuudesta. työterveyshuolto saa lausua vain: soveltuu/ ei sovellu ko. tehtävään 7

8 Todistukset salmonellanäyte : mara: keittiö ja salipuolen työntekijöiden hankittava lääkärintodistus ettei tartuntatautia (todistus voi olla enint. 30 päivää vanha) kauppa: käsiteltäessä pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita yli kolmen kuukauden työsuhteesta alle 18 v suoritettava terveystarkastus (paitsi jos kevyttä liike, toimisto tai muu kevyt työtä tai jos on esittää vuotta nuorempi lääkärintodistus, josta soveltuvuus työhön ilmi) hygieniapassi edellytetään Syrjintäkielto laissa (eri asia kuin tasapuolinen kohtelu) Syrjintäsääntely työhönotossa ikä, terveydentila, vammaisuus, kansallinen tai etnisen alkuperä, kansalaisuus, sukupuolinen suuntautuminen, kieli, uskonto, mielipiteet, vakaumus, perhesuhteet, ammattiyhdistystoiminta, poliittinen toiminta tai muun näihin verrattava seikka tasa arvolain syrjintäkiellot: esim. raskaus, perhesuhteet ei rajoita työnantajan oikeutta ottaa palvelukseen sopivin ei rikota, jos oltaisiin jätetty valitsematta ko. henkilö siitä riippumatta, että hän on esim. ulkomaalainen työnhakemisesta palkkaamispäätökseen (hakemusten käsittely, haasteltavien valinta ja valintakriteerit) 8

9 Syrjintätilanteita esim. epilepsiaa, aidsia tai sokeritautia sairastava työnhakija ei saa työpaikkaa, vaikka hän olisi siihen pätevin hakija eikä sairaudesta aiheutuisi kyseisessä työssä haittaa (epilepsia kuljettaja, aids kirurgi jne) työtehtävän hoitamisen kannalta epäoleelliset kielitaitovaatimukset estävät välillisesti maahanmuuttajien työllistymisen, toisaalta ei saa esim. suosia suomessa kaupan ammateissa ruotsinkielisiä työntekijöitä ruotsinkielisessä kunnassa sen sijaan esim. sukulaisen palkkaaminen sijasta, työttömyys, hakijan tyhmyys (vammaisuus eri asia) ei ole syrjintää, ulkonäön perusteella eri asemaan asettaminen ei liene sekään syrjintää (liikalihavuus eri asia, ainakin jos sairaudesta) irrationaalinen mielivalta ei ole myöskään syrjintää Tasa arvolaki ja määräaikaiset työsuhteet (mahdollisia syrjintätilanteita) raskauden vuoksi pätevin hakija jätetään ottamatta määräaikaiseen työsuhteeseen ei muita hakijoita tai hakijoina on samaa sukupuolta olevia edes ei normaalisti, vaikka ei voisi aloittaa ko. työtä määräaikaisuuden kestoa rajoitetaan raskauden tai perhevapaan vuoksi: työsopimusta ei saa jatkaa niin, että se päättyy työntekijän äitiysvapaan tai muun perhevapaan alkaessa määräaikainen työsopimus jätetään uusimatta raskauden vuoksi määräaikainen sopimus jätetään muuttamatta toistaiseksi voimassa olevaksi raskauden takia ja otetaankin tehtävään toinen henkilö 6. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN (on näitä ennenkin osattu tehdä ) Palvelualan työsopimus vuodelta 1870 A. Työajan pituus on 12 tuntia. Mutta jos työ sitä vaatii, on jokaisen tehtävä kehotuksetta ylityötä. B. Poliittiseen toimintaan osallistunut erotetaan heti irtisanomatta. C. Palvelukseen otettu ei saa tehdä erehdyksiä. Jos sellaista tapahtuu, hänet erotetaan. D. Päällikön vastustaminen on merkki, ettei tätä kunnioiteta. Siitä johtuu seuraamuksia. E. Muista olla kiitollinen esimiehellesi. Hän on sinun huoltajasi. Ja muista, että tuhannet ovat valmiita ottamaan heti työpaikkasi, kun siihen tulee tilaisuus 9

10 Työsopimuksen muoto ja solmimistavat suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti kaupan ja mara alan työehtosopimuksen mukaan työsopimus tulee kuitenkin tehdä kirjallisesti mallilomaketta käyttämällä (vastaavat tiedot sisältävää lomaketta) tai kirjallisessa sopimuksessa tulee muuten olla työehtosopimuksen mallilomakkeen ja sen täyttöohjeiden mukaiset tiedot työsopimus syytä tehdä kirjallisena muuten usein jälkikäteen tulkintaongelmia: onko koeajasta sovittu, määräaikainenko ja mitä töitä työntekijä on velvollinen tekemään Jos työsopimus kuitenkin tehty suullisesti, selvitys ehdoista jos työsopimus on tehty suullisesti ja määräaikainen jatkunut yli kuukauden/ tai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus työnantajan annettava työntekijälle kirjallinen selvitys tietyistä tärkeimmistä työsopimuksen ehdoista annettava ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä Nuoret työntekijät 10

11 Nuoret työntekijät 15 vuotias: vakinaiseen työsuhteeseen saadaan ottaa 15 vuotta täyttänyt nuori, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa vuotias: työ ei saa haitata koulunkäyntiä. Kevyttä työtä saa tehdä 14 vuotias tai 13 vuotias, joka saman kalenterivuoden aikana täyttää 14 vuotta. Koulun lomaajasta työssä enintään ½ ja koulutyön aikana tilapäisesti tai lyhytaikaisissa työsuorituksissa 13 vuotias tai nuorempi: ei saa palkata Työsopimuksen tekeminen: viisitoista vuotta täyttänyt saa itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15 vuotiaan puolesta huoltaja (yleensä isä tai äiti), tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse Nuoren tutustuminen työelämään kesäharjoittelu tarkoitus että sellaiset peruskoululaiset ja lukiolaiset, jotka eivät ole aikaisemmin olleet työssä kaupan alalla, saavat omakohtaista kokemusta kaupan alan töistä kaksi viikkoa tai 10 työpäivää kestävä kesäharjoittelu väliseen aikaan/ vain yksi jakso samassa yrityksessä kertakaikkisena palkkana 255 sisältäen lomakorvauksen työnantaja maksaa lisäksi harjoittelijan tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus, ja sosiaaliturvamaksun harjoitteluohjelman suunnitteluun ja töihin pitäisi kiinnittää huomiota ohjelma käydään läpi pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen kanssa hänelle annetaan harjoittelijoiden nimet, paikat ja ajat Määräaikainen työsopimus toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ensisijainen, joten määräaikainen vain perustellusta syystä jos työsuhde on sidottu tiedettyyn määräaikaan, merkitään työsuhteen viimeinen kestopäivä työsopimukseen jos ei ole sidottavissa täsmälliseen kalenteriaikaan yksilöidään työtehtävä ja sen suorittamisen arvioitu kesto todetaan myös määräaikaisuuden peruste: esim. äitiystai perhevapaasijaisuus, vuosilomasijaisuus, sairauslomasijaisuus jne kaupan alalla: määräaikainen työsopimus, jonka kestoksi on sovittu vuotta pitempi aika, on tehtävä kirjallisesti (täyttämisohjeessa) 11

12 Perusteltu syy, jos työnantajan aloitteesta syy olemassa kun ei jatkuvaa työn tarvetta (esim. kesä ja jouluapulaiset, harjoittelu, projektit, tietty tilaus, tuotantohuippujen tasaaminen, sijaisuus, toiminnan vakiintumattomuus aloitettaessa) kausiluonteisuus: esim. joulu, alennus ja loppuunmyynti ei määräaikaista työsopimusta, jos työtä on tarjolla toistuvasti vähintään yhdeksäksi kuukaudeksi vuodessa laillista esimerkiksi tarjota useita sijaisuuksia peräkkäin kun ne voidaan sitoa jonkun vakituisen työntekijän poissaoloihin (KKO 1996:105 yhteensä yli 90 kpl kuuden vuoden aikana) jos ei perusteltua syytä: toistaiseksi voimassa oleva sopimus ja päättämiseen pitää olla peruste Esimerkkejä tämä työsopimus on voimassa pvm. asti. Se päättyy kuitenkin viimeistään silloin, kun työntekijä NN palaa hoitovapaalta tämä sopimus on voimassa työntekijä NN:n hoitovapaan ajan Määräaikaisen työsopimuksen muuttumista pysyväksi varottava Jos työnantaja/ työnantajan edustaja sallii työntekijän jatkaa työtä sen jälkeen kun määräaikaisessa työsopimuksessa sovittu aika on päättynyt, katsotaan sopimuksen muuttuneen luonteeltaan toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimukseksi (irtisanomisajat ja päättämisperusteet koskevat sen jälkeen) Tee siis uusi määräaikainen työsopimus ja kirjallisesti, jos entinen on päättymässä! 12

13 Koeaika ja mahdollisuus päättää työsuhde Koeaikaehto työnantajan on voitava osoittaa, että koeajasta on sovittu työsopimuksessa kirjallisesti. Pelkkä viittaus työehtosopimukseen ei riitä. 4 kk (6 kk jos yli 4 kk koulutus) työteon alkamisesta määräaikaiseenkin: 8 kk:tta lyhyemmässä työsuhteessa koeaika voi olla enintään puolet työsopimuksen kestoajasta (esim. 2 kk:den pituisessa enintään 1 kk) MARA alalla: työsopimus toistaiseksi koeaika 2 kk / esimiehet 3 kk; määräaikaiseen enintään 4 kk mutta korkeintaan puolet kestosta Koeajan käyttäminen jos työntekijä kohtuullisen ajan kuluessa palaa entisen kaltaiseen työhön ei koeaikaa ilman erityistä syytä, josta aluksi nimenomaan sovitaan koeaikaehdon ottamisen työsopimukseen myös työsuhteen kestäessä, mikäli työtehtävissä tapahtuu huomattava muutos aikaisempiin (esim. alainen siirtyy esimiestehtäviin). Mikäli työsopimus puretaan em. tilanteessa koeajan perusteella, työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan tehtäväänsä. jos työntekijä ollut ensin vuokratyöntekijänä mutta palkataan taloon on koeajan käyttäminen sallittua 13

14 Koeaikapurku koeaikana työsuhde voidaan purkaa molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa asiallisin perustein työntekijällä se ei ole esimerkiksi paremman työpaikan saaminen työnantajalla se ei ole esimerkiksi työntekijän sairaus tai tapaturma (ellei siitä seuraa pysyväksi katsottava este) työntekijän näytettävä koeaikapurun epäasiallisuus koeaikapurku ei vaadi varoituksen antamista mitä syitä työnantajan pitää ilmoittaa vai riittääkö koeaikaan viittaaminen? Koeaikapurku esimerkein Esimerkkejä tilanteista, joissa voitu koeaikana purkaa: lääkäri piti myyjää terveydentilansa puolesta sopimattomana työhön lääkäri ei suositellut myyjää astman vuoksi tekstiilija kosmetiikkaosastolle, koska tämä astman vuoksi reagoi pölyyn ja hajuihin myyjä ei muuttanut työskentelytapoja huomautuksista huolimatta: tuotteita enemmän kuin piti tilata, joskus taas vähemmän toistuvasti suhtautunut vähätellen saamiinsa huomautuksiin Koeaikapurku esimerkein Esimerkkejä tilanteista, joissa ei voitu koeaikana purkaa: aiheettomat epäilyt työntekijän terveydentilasta aiheettomat epäilyt siitä, että olisi varastanut makuupussin tavaratalosta ketään tiettyä ei voitu epäillä syypääksi kassavajeeseen aikaisemmin tehty rikos joka paljastuu koeaikana ei välttämättä ole purkuperuste (omaisuusrikoskaan rikoksen sovittamisajatus) 14

15 Työtehtävät ja toimenkuva Työtehtävää koskeva ehto Kaupan alalla: työsopimukseen kirjataan sovitut pääasialliset työtehtävät: esim. tavaratalomyyjä, varastotyöntekijä. Tavanomaista laajemmatkin työtehtävät kirjataan: esim. osastostaan vastaava tai sitä hoitava työntekijä Kaupan ja MARA:n työehtosopimukset: jos otetaan määrätynlaiseen työhön on velvollinen tarpeen vaatiessa tekemään muutakin samanlaista tai siihen verrattavaa työtä (kauppa: ammattiinsa kuuluvaa tai siihen rinnastettavaa työtä) jos on sovittu vain tietystä työstä, työntekijällä ei voida vastoin hänen suostumustaan teettää pysyvästi muuta työtä Esimerkkejä ehdoista tarvittaessa työntekijä on velvollinen suorittamaan myös muita työnantajan osoittamia tehtäviä työn suorittamispaikkana kaikki yrityksen toimipaikat työntekijä sitoutuu tekemään myös muuta esimiehen osoittamaa työtä ja myös muussa Jukolan osuuskaupan toimipaikassa kuin työsuhteen aloittaneessa toimipaikassa ilman eri sopimusta 15

16 Voitiinko elintarvikeosastolta laittaa kassatyöhön? Työsopimus oli tehty suullisesti. Työsuhde oli kestänyt 17 vuotta. Myyjä oli viimeisen seitsemän vuoden ajan työskennellyt vain elintarvikeosastolla eikä kertaakaan kassalla. Hän oli myös toimittanut lääkärintodistuksen, ettei kassatyö sopinut hänelle selkäsairauden vuoksi. Oikeus katsoi, että kassatyö ei ollut työsopimuksen mukainen työ ja otti huomioon selkäsairauden. Työnantaja ei voinut työnjohtovaltansa nojalla määrätä myyjää kassatyöntekijäksi, vaan myyjällä oli oikeus kieltäytyä. Kieltäytymisen vuoksi tehty työsopimuksen purku oli laiton. Korvaus 20 kk palkka. (Vaasan HO S 04/677) Työpaikkaa koskeva ehto jos vain tietty työpaikka, vain työtä siellä: esim. tietty hotelli, ravintola, kauppa tai tavaratalo työpaikasta ei ole tarkoin sovittu: ainakaan muutaman kymmenen kilometrin työmatkan pidentyminen ei ole olennainen tietty työpaikka voi vakiintua 5 10 vuodessa, jos pysyy koko ajan samana Voitiinko myyjä siirtää toisesta myymälästä toiseen? Myyjä oli pääasiallisesti työskennellyt yhtiön Someron myymälässä. Myyjä ei ollut vastoin työnantajan kiistämistä voinut osoittaa, että vain Someron myymälä olisi määrätty hänen toimipaikakseen. Perustettuaan myymälän Karkkilaan yhtiö oli palkannut sinne vain yhden myyjän. Tämän vuoksi oli uskottavaa, että asianosaiset olivat suullisesti sopineet myyjän työpaikaksi nimenomaan Karkkilan. Työnantajalla ei ollut oikeutta siirtää myyjän työpaikkaa Karkkilasta Espooseen yrityksen sisällä. Työsopimuksessa ei ollut mainintaa paikkakunnasta, jossa työ on tehtävä. Kun henkilö oli työskennellyt äitiyslomalle jäämiseensä asti vain Turussa, työpaikkaa koskeva ehto oli tullut osaksi työsopimusta eikä työnantaja voinut määrätä työntekijää siirtymään toiselle paikkakunnalle. 16

17 Nuoret/rajoituksia työtehtävissä Alle 18 vuotiaalla ei saa teettää yksin tehtävää työtä, joissa on ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara (yksintyöskentely) samoin ei kohtuuttoman raskas työ (taakka jatkuvasti 20 kg/ miehet 15 kg/ naiset) tai huomattava taloudellinen vastuu elintarvikeliikkeessä v saa myydä keskiolutta, (kunhan 18 v täyttänyt vastaa laillisuudesta) ravintola alalla alkoholin ja keskioluen tarjoilu alle 18 v ei saa käyttää/ poikkeus 16 v täyttäneet opiskelijat alle 16 v ei voi käyttää tupakkatiloissa työaikarajoitukset (ks. työajat liitteessä) Työaikaa koskeva ehto: pätkätyöläiset, osa aikaisuus Työaikaa koskeva ehto työsopimuksessa sovitun työajan pysyvä lyhentäminen tai pidentäminen irtisanomisasia ellei varauduttu työsopimuksessa työajan sijoittuminen (kellonajat, päivät, tauot) työnjohto asia työehtosopimuksen määrittämissä rajoissa, mutta : työsopimus (tai vakiintunut käytäntö) rajaa: esim. työsopimuksessa sovittu päivätyöstä työnantaja ei voi määrätä työntekijää ilman tämän suostumusta tai irtisanomisperustetta toiseen työaikamuotoon esim. päivätyöstä ilta tai yötyöhön työntekijä oli vastoin työsopimusta kieltäytynyt työskentelemästä tilapäisesti viikon ajan iltavuorossa. Työnantajalla oli tärkeä syy työsopimuksen purkamiseen. 17

18 Osa aikainen työsopimus/ työaika Kaupan alalla enintään 34 h/vko (sovelletaan tes:n osaaikapöytäkirjaa) työnantaja ja osa aikatyöntekijä sopivat työsopimuksessa keskimääräisen vähimmäisviikkotyöajan ns. 0 työsopimus ei TES:ien mukaan mahdollinen Huomaa ero: osa aikatyöntekijän välillä joka on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa: työsuhdetta päätettäessä tulee noudattaa irtisanomisaikoja ja perustetta ns. varsinainen ekstraaja (oikeus mm. aina kieltäytyä seuraavasta työrupeamasta): kunkin sovitun työjakson määräaikaisella työsopimuksella (osa aikapöytäkirja ei koske) Sovitun/vähimmäistyöajan sitovuus Työsopimuksessa oli sovittu 20 tunnin viikoittaisesta työajasta. Työnantajalla ei kuitenkaan ollut tarjota sovittua määrää työtä. Työntekijällä oli tästä huolimatta oikeus saada palkkansa sopimuksenmukaisesti. Jollei töitä ole ja työnantaja haluaa vähentää työaikaa esim. 10 tuntiin viikossa, työsopimusta voidaan muuttaa irtisanomisaikaa (ja perustetta) noudattaen = osa aikaistamista (= työnantaja saa määrätä ) jos työsopimuksesta poikkeavaa työaikaa tehdään pitkään, se voi vakiintua uudeksi, työsuhteessa noudatettavaksi vähimmäisaikaehdoksi,jos taas työajan muutos on vain väliaikaisratkaisu, väliajan työaika ei muutu työsuhteen ehdoksi huom!: tes tarkistuslausekkeet: työaika todellisen tilanteen mukaiseksi Palkkausta koskeva ehto 18

19 Palkka/ erityisryhmiä Koululaiset: peruskoulu, lukio, ammattioppilaitos (muu kuin majoitus ja ravitsemisalan), kauppaoppilaitos 70 % ao. palkkaryhmän/ ammatin mukaisesta palkasta mara: loma aikana ( ); enintään 2½ kuukautta saman työntekijän kohdalla kauppa: koululaispalkka enintään 2 kuukautta (huom: aikaisemmin aika kaupassa oli ja 2,5 kk, ei enää näin) Huom. myös pitää maksaa erikseen yli ja sunnuntaityökorvaukset sekä ilta ym. lisät määräaikainen sopimus ja kesätyöntekijällekin kertyy vuosilomaa: lomakorvaus eriteltynä palkan päälle eikä voi sisältyä peruspalkkaan Palkka/ erityisryhmiä Harjoittelija: kaupan alalla 85 % ammatin alimman vaativuusryhmän 1. vuoden palkasta harjoitteluaika 1 vuosi mara alalla 80 % ao. ammattityöntekijän palkkaryhmän palkasta ja enintään 2 kk tai 320 tuntia Matalapalkkatuki: voimassa työntekijä täyttänyt 54 v. / palkka on /kk esim. jos palkka tuen määrä työnantajalle on 220 (www.vero.fi matalapalkkatukilaskuri) työnantaja vähentää tuen määrän ennakonpidätyksen yhteydessä Palkkaa koskeva ehto: työehtosopimusten määräykset Kaupan alalla: raja I ja II ryhmän myyjien välillä Esim.: Itsepalveluperiaatteella toimivien päivittäistavaramyymälöiden liha, makkara, kala ja einestiskien hoidosta vastaavien myyjien työtehtävistä esitetyn selvityksen perusteella ei heidän työtään voitu pitää työehtosopimuksessa tarkoitettuna erityisen vaativana myyntityönä. Ei oikeutta II myyjäryhmän mukaiseen palkkaan (TT ). osastolisän (5 %) saamiseen oikeutetut Esim.: Henkilön työhön oli kuulunut vain pieneltä osin liikkeen toimipisteen hoitajan tehtäviä ja kun tavaratilaukset kuuluivat olennaisena osana hoitovastuuseen, henkilölle ei pitänyt maksaa palkkaa korotettuna 5 %:lla. 19

20 Palkkaa koskeva ehto: työehtosopimusten määräykset Mitä töitä palvelusaikaan laskettaessa otetaan huomioon? kauppa: samassa työehtosopimuksen ammatissa työskennelty aika kokonaisuudessaan erityisäitiys, äitiys, isyys ja vanhempainvapaa aika (siis ei hoitovapaata; ei asevelvollisuusaikaa) mara alalla palvelusvuosilisän laskennassa ratkaisevaa kuinka kauan senhetkisen työnantajan palveluksessa kielilisä: Päivittäistavaramyymälän myyjän pääasiallisesti kassatyön yhteydessä käymä vähäinen keskustelu asiakkaan kanssa ruotsin kielellä ei oikeuttanut kielilisän maksamiseen (TT ). Vaatekaupassa työskennelleen myyjän ruotsin kielen käyttämisestä asiakaspalvelussa ei ollut esitetty riittävää näyttöä kanteen toteen näyttämiseksi. Työnantajalla ei ollut velvollisuutta maksaa myyjälle vaadittua kielilisää (TT ). Työkokemuksen selvittäminen työhönoton yhteydessä Työhön tullessaan työtekijä ei kertonut kaikkea aiempaa työkokemustaan, ja jälkeenpäin vaati korotettua palkkaa takautuvasti työsuhteensa alkamisesta lukien. Työnantajan ei tarvinnut maksaa (eikä ollut edes mahdollista) koska hän ei tiennyt työhistoriasta eikä työntekijä ollut aikaisemmin huomauttanut palkkansa määrästä. Jos sen sijaan työntekijä on puhunut kokemuksestaan työhönoton yhteydessä ja tarjoutunut esittämään selvitystä siitä, on pitänyt maksaa Palkka/ osa aikatyöntekijät kokoaikaisella palkkataulukon mukainen kuukausipalkka kaupan alalla osa aikatyöntekijälle (työaika enint. 34 h/vko) tuntipalkka tai suhteutettu kuukausipalkka Mara alalla: kk palkka kun työaika 111h /3 vko suhteutettu kk palkka yli 102 h mutta alle 111/ 3 vko tuntipalkka, keskimääräinen työaika enint. 102h/ 3 vko osa aikatyöstä kertyvä palvelusaika lasketaan alkaen kuten kokoaikatyöntekijällä (ei siis suhteutusta) 20

21 Palkkauksen muuttaminen Palkka tehdystä työstä periaate työtehtävien muuttuessa palkkakin uuden tehtävän mukaiseksi kieltäytyy työstä, josta maksettu aikaisemmin erillinen korvaus; kyseinen lisä voidaan poistaa kieltäytymisestä lukien jos työstä vapautettu esimerkiksi irtisanomisaikana, ei erillisiä epäsäännöllisen työajan lisiä (ilta ja lauantailisä) tarvitse maksaa jos työntekijän kanssa on sovittu tietystä tunti tai kuukausipalkasta ja laajasta toimenkuvasta, palkkaa ei voida laskea, vaikka työtehtävät muuttuisivat myöhemmin vähemmän vaativiksi (toisin jos samalla ehto palkka määräytyy kulloistenkin tehtävien mukaan ) ellei työntekijä suostu sopimaan siirtymisestä ja palkasta pitää olla irtisanomisperuste + irtisanomisajan noudattaminen Luontoisedut/ henkilökuntaedut työsopimuksella sovitut luontoisedut (auto, asunto, puhelinjne) ovat osa työntekijän palkkaa erotettava työnantajan henkilökunnalleen yksipuolisesti myöntämät erilaiset henkilökuntaetuudet henkilökunta alennukset, uimahalliliput, oikeus lomamökkiin yleensä työnantajan työnjohtovallan piirissä kustannusten korvaukset yleensä myös (esimerkiksi oman auton käyttökorvaukset korvataan työnantajan autolla) tulospalkkiot (usein yksipuolisesti myönnettyjä) erehdyksessä väärin liikaa maksettu palkka voidaan periä työntekijältä takaisin (perusteeton etu ei vakiinnu) 21

22 Eräitä muita ehtoja 1 lisätyön tekemisestä kertakaikkisena suostumuksena jo työsopimuksessa (mutta perustellusta henkilökohtaisesta syystä saa kieltäytyä yksittäisessä tilanteessa) ei voida työsopimuksessa pätevästi suostua ylityön tekemiseen suostumus sunnuntaityön tekemiseen palkanmaksupäivä työsuhteen päättyessä: lopputili työsuhteen päättymispäivänä ellei muusta sovittu Eräitä muita ehtoja 2 työntekijä sitoutuu noudattamaan osuuskaupan sisäisiä ohjeita ja sääntöjä (kassaohjeet, henkilökuntaostot ym.) suostuminen poistumistarkastukseen suostuminen kameravalvontaan sähköpostiviestien lukemisehto kilpailukieltoehto: osa aikaisella saa olla muita työnantajia salassapitoehto: esim. rahankuljetuksista 22

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus

Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus 1.11.2010 30.4.2012 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Markkinointipalvelujen Työnantajayhdistys Palvelualojen ammattiliitto PAM PALVELUALOJEN

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

KAUPAN 1.5.2014 31.1.2017 TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE

KAUPAN 1.5.2014 31.1.2017 TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE 1.5.2014 31.1.2017 Kaupan työehtosopimus ja palkkaliite 1.5.2014 31.1.2017 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy, 2014 Kaupan työehtosopimus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1.

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. 2014 2017 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 Toimittaneet Harri Hietala Keijo Kaivanto TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 JA YHTEISTOIMINTALAKI TALENTUM Helsinki 2004 Talentum Media Oy sekä Harri Hietala ja Keijo Kaivanto ISBN 952-14-0778-6

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille 1 2013 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLTÖ 1 RASKAUSAIKA... 4 Raskaudesta ilmoittaminen työnantajalle... 4 Työntekijän oikeus käydä työaikana synnytystä edeltävissä tutkimuksissa...

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 2010-2013 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Leipomoiden työntekijöitä. koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 24.5.2010-31.3.2014. Elintarviketeollisuusliitto ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Leipomoiden työntekijöitä. koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 24.5.2010-31.3.2014. Elintarviketeollisuusliitto ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Leipomoiden työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 24.5.2010-31.3.2014 Elintarviketeollisuusliitto ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry 1 SISÄLLYS I Yleistä Sivu Allekirjoituspöytäkirja 24.5.2010

Lisätiedot

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan

Lisätiedot

ohjelmapalvelualan työehtosopimus

ohjelmapalvelualan työehtosopimus ohjelmapalvelualan työehtosopimus Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry OHJELMAPALVELUALAN työehtosopimus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014 1 Sopimuksen soveltamisala... 3 2 Paikallinen sopiminen... 3 3 Työn johto ja jakaminen sekä järjestäytymisoikeus... 4 4 Työsuhteen alkaminen... 4 5 Työsuhteen

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014

Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014 Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012

Lisätiedot