Työhönotto ja rekrytointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työhönotto ja rekrytointi"

Transkriptio

1 Työhönotto ja rekrytointi 1. ENNEN TYÖPAIKAN AVOIMEKSI JULISTAMISTA TARKISTETTAVA, VOIDAANKO HENKILÖITÄ PALKATA Eräiden ryhmien etusija ennen uuden työntekijän palkkaamista osa aikaisella työntekijällä oikeus lisätyöhön (myös ennen takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia, ei lomautettua ennen) perhevapaalla olevien työntekijöiden paluusuoja (myös sijaiseen nähden): vaikuttaa sijaisen työsopimuksen ehtoihin jos lomautuksia tai irtisanomisia tuotannollisista/ taloudellisista syistä: lomautetuilla/ irtisanotuilla etusija ennen uutta työntekijää takaisinotettavat työntekijät 9 kk:den ajan (tässäkin: koko yrityksen toiminta alue) pysyvässä työsuhteessa olevat ennen määräaikaisen työsopimuksen tekemistä, jatkamista tai vakinaistamista Tilapäinen työvoima ja vakituisten irtisanomissuoja vähäinen ja tilapäinen lisätyövoiman tarve ei tee irtisanomisia laittomiksi irtisanomisista huolimatta voidaan ottaa esim. kesätyöntekijöitä, vuosilomasijaisia, työntekijöitä muuten tilapäisesti (esim. extratyöntekijät) ruuhkahuippuina Työnantaja oli irtisanonut kolme vakinaista työntekijää ja osittain heidän irtisanomisaikojensa kuluessa ottanut palvelukseensa neljä opiskelijaa työharjoittelijoiksi lyhytaikaisiin määräaikaisiin työsuhteisiin. Opiskelijoiden ottaminen työhön ei heidän palkkaamisensa tarkoitus ja annettujen työtehtävien laatu huomioon ottaen merkinnyt sitä, että työnantajan olisi tullut peruuttaa vakinaisten työntekijöiden irtisanominen tai tarjota heille työtä työvoimatoimiston välityksellä. 1

2 TYÖHÖNOTTO ON MYÖS YT ASIA (nämä asiat kunnossa ennen rekrytointia) työhönoton periaatteet ja menetelmät työhönoton aikana kerättävät tiedot työhöntulijalle annettavat tiedot ja työhön perehdyttämisen järjestelyt neuvottelut ennen työnhakulomakkeen käyttöönottoa tehtävät, joista työnhakijalta huumausainetestiä koskeva todistus 2. TYÖPAIKASTA ILMOITTAMINEN Työpaikasta ilmoittaminen sisäinen ilmoitusvelvollisuus palveluksessa oleviin osaaikaisiin ja määräaikaisiin työntekijöihin nähden (TSL 2:6) syrjintäkielto työpaikkailmoittelun yhteydessä ei esimerkiksi vain naisten tai miesten haettavaksi tai edellytetään sellaisia ominaisuuksia, jotka tyypillisesti vain toinen sukupuoli voi täyttää tai ikää koskevat, perhesuhteita, pituutta, fyysistä voimaa ym. vaikkei ketään valita, voi olla syrjintää ilmoitus sellaisenaan ei luonteeltaan sitova juridinen tarjous, MUTTA jos työsopimus ehtinyt syntyä, ei voi enää valita toista, vaikka työnteko ei olisikaan vielä alkanut työvoimaviranomaisille (L julkisesta työvoimapalvelusta: avoimeksi tulevat työpaikat) kutsumismenettely sallittu ja sisäiset täytöt 2

3 3. HAASTATTELUUN KUTSUMINEN JA TYÖNHAKIJAN TAUSTAN ASIALLINEN SELVITTÄMINEN ENNALTA Henkilötietojen selvittämisen tiukka tarpeellisuusvaatimus kielletty kaiken sellaisen tiedon hankkiminen ja kysyminen, joka ei ole tarpeellista kyseisen tehtävän kannalta/ minimointi: alkuvaiheessa työnhakulomakkeessa vain perustiedot haastatteluissa tai testaamisessa vielä mukana olevista tarvitaan ja saa selvittää tietoja laajemmin työnantajan on työhönoton eri vaiheissa huolehdittava siitä, että arkaluonteiset seikat tai muuten tarpeettomat tiedot eivät tule esille edes hakijan itsensä toimesta, eivätkä ne saa vaikuttaa valintaan, jos tulevat esiin kun tarpeettomia tai kiellettyjä tietoja ei kysytä (raskaus, ikä, vammaisuus jne ) ja ansioituneisuus/ sopivuus kyseiseen tehtävään ollut valinnassa ratkaiseva on valinta tapahtunut oikein! Kyselyt edellisestä työpaikasta ensisijassa aina selvitetään tiedot suoraan työnhakijalta edellisestä työpaikasta: ilman suostumusta voi kysyä vain muistikuvia hakijan suoriutumisesta kysymysten pitää olla tarpeellisia, laajemmalti ei saa koskaan kysyä (rangaistavaa) ei voida poiketa edes työnhakijan omalla suostumuksella ennen tietojen hankkimista pitää kertoa hakijalle ja ajankohta, jolloin tietoja hankitaan, oltava työnhakijan tiedossa, jos työnhakija itse ilmaisee tahon, josta voi pyytää lisätietoja tai henkilön, joka suosittelee, saadaan ao. suosittelijaan olla sen perusteella suoraan yhteydessä 3

4 Haastateltavien valinta ansioituneisuusjärjestyksessä kutsutaan testeihin ja haastatteluihin jos jotakin erityisen pätevää hakijaa ei edes haastatella, soveltuvuutta ei selvitetä: voi olla vaikea myöhemmin perustella miksi on valittu toinen meriiteiltään vähemmän ansioitunut, toista sukupuolta oleva henkilö yksityisellä sektorilla työnantajalla ei laajaa velvollisuutta huolehtia siitä, että hakijan ansiot ovat kaikki tiedossa: hakijan itse saatettava ne työnantajan tietoon ja riittävässä laajuudessa työhönottohaastattelussa aikanaan kuitenkin syrjntäolettaman välttämiseksi kysyttävä samoja asioita hakijoilta ja pyydettävä lisätietoja, jos aihetta 4. TYÖNHAKULOMAKKEESSA/ TYÖHAASTATTELUSSA TEHTÄVÄT KYSYMYKSET Työnhakijalta kysyttävät tiedot ns. työnhakijatiedot vain tarpeellisia: nimi, osoite ja muut yhteystiedot ( , puh, fax), koulutus, aikaisemmat palvelussuhteet, kestoaika, perusterveydentila (erinomainen/hyvä/tyydyttävä) ei esimerkiksi sotua, pankki ja verotustietoja ei asevelvollisuuden suorittamista, ei puoluekantaa tms. pätevyyttä ja sopivuutta osoittavat tiedot kuten koulutus ja aikaisempi työkokemus ikä, samoin huoltajan nimi ja osoite nuorilla työntekijöillä, muilla ei siis esimerkiksi ikää kansalaisuus (tarvitaanko työntekijän oleskelulupa vai ei) 4

5 Perhesuhteita ja yksityiselämää koskevat kysymykset pääsääntöisesti tiedot perhesuhteista eivät tarpeellisia, kuten: lasten syntymävuodet, asumismuoto, elatusvelvollisuus, harrastukset, perheenjäsenten terveystiedot tai muut henkilötiedot, työssäkäynti, työn laatu, ansiot tai mikään perheen taloudelliseen asemaan liittyvä tieto perhesuhteet kuitenkin ulkomaan työssä tarpeen ei voi kysyä perheen omistus, liike ja yrityssuhteista, vrt. oma kilpaileva toiminta (puolison kilpaileva toiminta ei saa normaalisti vaikuttaa työhönottoon) Perhesuhteet: tasa arvon perusteella kielletyt kysymykset Raskaudentilasta kysyminen syrjivää, samoin lasten hankkimissuunnitelmat, lasten lukumäärä ja lastenhoidon järjestäminen Työntekijä ei ollut työhönoton yhteydessä harhaanjohtanut työnantajaa eikä työsuhdetta voitu päättää, vaikka työntekijä olikin luvannut, ettei hanki lapsia ainakaan kahdeksaan vuoteen. Tästä lupauksesta huolimatta hän oli tullut hetimiten raskaaksi. Sairauksista kysyminen / elämäntavat (ns. arkaluonteiset tiedot) voi kysyä, onko työnhakijalla sellaisia sairauksia, jotka voisivat haitata tehtävän hoitamista, mutta ei itse sairautta (arkaluonteiset tiedot voi kerätä laillisesti terveydenhuollon ammattihenkilö työhöntulotarkastuksen yhteydessä) elämäntavat: tupakointia ei voi yleensä kysyä tai edellyttää tupakoimattomuutta (poikkeus esim. nuoriso ohjaaja), samoin riittävä kuntoilu, ulkoilu ja uni ja alkoholin välttäminen luottotiedot: pitää olla välitön taloudellinen vastuu työnantajan omaisuudesta ei voi aina kysyä; turvallisuusselvitys/ rikosrekisteriote: ei mahdollista tavallisissa tehtävissä rikolliset teot/ rangaistukset: vain jos aivan välttämätöntä tehtävässä vaadittavan luotettavuuden takia/ rangaistuksen kärsineen henkilön mahdollisuus sopeutua 5

6 Vastaamatta jättäminen, puutteellinen vastaus työnhakija saa jättää vastaamatta sellaiseen kysymykseen, joka ei ole työsuhteen kannalta tarpeellinen ja tiedustella, mihin tietoa tarvitaan työsuhteen hoidon kannalta ei saa seurata haitallisia seuraamuksia työnantajalla voi olla oikeus purkaa tai irtisanoa työsopimus valheellisen tiedon vuoksi esim. kun työnhakija jättänyt kertomatta terveydentilastaan jonkin olennaisen seikan, joka estää työn tekemisen (voi olla harhaanjohtamista työsopimusta tehtäessä) työsopimukseen esim.: työntekijä vakuuttaa, ettei hänellä ole terveydellistä ongelmaa, joka vaikuttaa työstä suoriutumiseen 5. TYÖNTEKIJÄN VALINTA Huume ja alkoholitestaus 6

7 Huume ja alkoholitestaus: pelisäännöt kerrottava hakumenettelyn yhteydessä ennen työsopimuksen tekemistä etukäteen, että todistus tullaan vaatimaan valitulta (9, valinta ehdollinen siihen asti) koska tehtävä sitä edellyttää (vastaavasti työntekijälle ennen työehtojen muuttamista) suostumusedellytys; todistus voidaan ottaa siis vain työhön valitulta henkilöltä tämän suostumuksella (työnantaja maksaa) ellei toimita, voidaan valita toinen, jos ollut oikeus edellyttää todistusta (edellytykset laissa) testaaminen ei koske alkoholia, jonka testaamisesta ei tällä hetkellä ole lain tasolla säädetty (saa kieltäytyä aina) kieltäytyy? arvioidaan kokonaisuutena ko. alalla huumetestitulos on arkaluonteinen tieto huumetestaus työterveyshuoltohenkilöstön tehtävä Pakollinen ja vapaaehtoinen terveystarkastus Työhöntulotarkastus työhöntuloterveystarkastus: ei yleensä ole oikeutta olla suostumatta, jossa selvitetään terveydentila avoinna olevaan tehtävään / valinta ehdollinen siihen asti, vapaaehtoinen tarkastus on vapaaehtoista esim. työsopimusehdosta: työntekijän on käytävä työhöntulotarkastuksessa ensimmäisen työssäolokuukauden aikana työnantajan työterveyshuollossa. Työsopimuksen jatkuminen edellyttää hyväksyttyä lausuntoa työhön sopivuudesta. työterveyshuolto saa lausua vain: soveltuu/ ei sovellu ko. tehtävään 7

8 Todistukset salmonellanäyte : mara: keittiö ja salipuolen työntekijöiden hankittava lääkärintodistus ettei tartuntatautia (todistus voi olla enint. 30 päivää vanha) kauppa: käsiteltäessä pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita yli kolmen kuukauden työsuhteesta alle 18 v suoritettava terveystarkastus (paitsi jos kevyttä liike, toimisto tai muu kevyt työtä tai jos on esittää vuotta nuorempi lääkärintodistus, josta soveltuvuus työhön ilmi) hygieniapassi edellytetään Syrjintäkielto laissa (eri asia kuin tasapuolinen kohtelu) Syrjintäsääntely työhönotossa ikä, terveydentila, vammaisuus, kansallinen tai etnisen alkuperä, kansalaisuus, sukupuolinen suuntautuminen, kieli, uskonto, mielipiteet, vakaumus, perhesuhteet, ammattiyhdistystoiminta, poliittinen toiminta tai muun näihin verrattava seikka tasa arvolain syrjintäkiellot: esim. raskaus, perhesuhteet ei rajoita työnantajan oikeutta ottaa palvelukseen sopivin ei rikota, jos oltaisiin jätetty valitsematta ko. henkilö siitä riippumatta, että hän on esim. ulkomaalainen työnhakemisesta palkkaamispäätökseen (hakemusten käsittely, haasteltavien valinta ja valintakriteerit) 8

9 Syrjintätilanteita esim. epilepsiaa, aidsia tai sokeritautia sairastava työnhakija ei saa työpaikkaa, vaikka hän olisi siihen pätevin hakija eikä sairaudesta aiheutuisi kyseisessä työssä haittaa (epilepsia kuljettaja, aids kirurgi jne) työtehtävän hoitamisen kannalta epäoleelliset kielitaitovaatimukset estävät välillisesti maahanmuuttajien työllistymisen, toisaalta ei saa esim. suosia suomessa kaupan ammateissa ruotsinkielisiä työntekijöitä ruotsinkielisessä kunnassa sen sijaan esim. sukulaisen palkkaaminen sijasta, työttömyys, hakijan tyhmyys (vammaisuus eri asia) ei ole syrjintää, ulkonäön perusteella eri asemaan asettaminen ei liene sekään syrjintää (liikalihavuus eri asia, ainakin jos sairaudesta) irrationaalinen mielivalta ei ole myöskään syrjintää Tasa arvolaki ja määräaikaiset työsuhteet (mahdollisia syrjintätilanteita) raskauden vuoksi pätevin hakija jätetään ottamatta määräaikaiseen työsuhteeseen ei muita hakijoita tai hakijoina on samaa sukupuolta olevia edes ei normaalisti, vaikka ei voisi aloittaa ko. työtä määräaikaisuuden kestoa rajoitetaan raskauden tai perhevapaan vuoksi: työsopimusta ei saa jatkaa niin, että se päättyy työntekijän äitiysvapaan tai muun perhevapaan alkaessa määräaikainen työsopimus jätetään uusimatta raskauden vuoksi määräaikainen sopimus jätetään muuttamatta toistaiseksi voimassa olevaksi raskauden takia ja otetaankin tehtävään toinen henkilö 6. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN (on näitä ennenkin osattu tehdä ) Palvelualan työsopimus vuodelta 1870 A. Työajan pituus on 12 tuntia. Mutta jos työ sitä vaatii, on jokaisen tehtävä kehotuksetta ylityötä. B. Poliittiseen toimintaan osallistunut erotetaan heti irtisanomatta. C. Palvelukseen otettu ei saa tehdä erehdyksiä. Jos sellaista tapahtuu, hänet erotetaan. D. Päällikön vastustaminen on merkki, ettei tätä kunnioiteta. Siitä johtuu seuraamuksia. E. Muista olla kiitollinen esimiehellesi. Hän on sinun huoltajasi. Ja muista, että tuhannet ovat valmiita ottamaan heti työpaikkasi, kun siihen tulee tilaisuus 9

10 Työsopimuksen muoto ja solmimistavat suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti kaupan ja mara alan työehtosopimuksen mukaan työsopimus tulee kuitenkin tehdä kirjallisesti mallilomaketta käyttämällä (vastaavat tiedot sisältävää lomaketta) tai kirjallisessa sopimuksessa tulee muuten olla työehtosopimuksen mallilomakkeen ja sen täyttöohjeiden mukaiset tiedot työsopimus syytä tehdä kirjallisena muuten usein jälkikäteen tulkintaongelmia: onko koeajasta sovittu, määräaikainenko ja mitä töitä työntekijä on velvollinen tekemään Jos työsopimus kuitenkin tehty suullisesti, selvitys ehdoista jos työsopimus on tehty suullisesti ja määräaikainen jatkunut yli kuukauden/ tai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus työnantajan annettava työntekijälle kirjallinen selvitys tietyistä tärkeimmistä työsopimuksen ehdoista annettava ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä Nuoret työntekijät 10

11 Nuoret työntekijät 15 vuotias: vakinaiseen työsuhteeseen saadaan ottaa 15 vuotta täyttänyt nuori, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa vuotias: työ ei saa haitata koulunkäyntiä. Kevyttä työtä saa tehdä 14 vuotias tai 13 vuotias, joka saman kalenterivuoden aikana täyttää 14 vuotta. Koulun lomaajasta työssä enintään ½ ja koulutyön aikana tilapäisesti tai lyhytaikaisissa työsuorituksissa 13 vuotias tai nuorempi: ei saa palkata Työsopimuksen tekeminen: viisitoista vuotta täyttänyt saa itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15 vuotiaan puolesta huoltaja (yleensä isä tai äiti), tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse Nuoren tutustuminen työelämään kesäharjoittelu tarkoitus että sellaiset peruskoululaiset ja lukiolaiset, jotka eivät ole aikaisemmin olleet työssä kaupan alalla, saavat omakohtaista kokemusta kaupan alan töistä kaksi viikkoa tai 10 työpäivää kestävä kesäharjoittelu väliseen aikaan/ vain yksi jakso samassa yrityksessä kertakaikkisena palkkana 255 sisältäen lomakorvauksen työnantaja maksaa lisäksi harjoittelijan tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus, ja sosiaaliturvamaksun harjoitteluohjelman suunnitteluun ja töihin pitäisi kiinnittää huomiota ohjelma käydään läpi pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen kanssa hänelle annetaan harjoittelijoiden nimet, paikat ja ajat Määräaikainen työsopimus toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ensisijainen, joten määräaikainen vain perustellusta syystä jos työsuhde on sidottu tiedettyyn määräaikaan, merkitään työsuhteen viimeinen kestopäivä työsopimukseen jos ei ole sidottavissa täsmälliseen kalenteriaikaan yksilöidään työtehtävä ja sen suorittamisen arvioitu kesto todetaan myös määräaikaisuuden peruste: esim. äitiystai perhevapaasijaisuus, vuosilomasijaisuus, sairauslomasijaisuus jne kaupan alalla: määräaikainen työsopimus, jonka kestoksi on sovittu vuotta pitempi aika, on tehtävä kirjallisesti (täyttämisohjeessa) 11

12 Perusteltu syy, jos työnantajan aloitteesta syy olemassa kun ei jatkuvaa työn tarvetta (esim. kesä ja jouluapulaiset, harjoittelu, projektit, tietty tilaus, tuotantohuippujen tasaaminen, sijaisuus, toiminnan vakiintumattomuus aloitettaessa) kausiluonteisuus: esim. joulu, alennus ja loppuunmyynti ei määräaikaista työsopimusta, jos työtä on tarjolla toistuvasti vähintään yhdeksäksi kuukaudeksi vuodessa laillista esimerkiksi tarjota useita sijaisuuksia peräkkäin kun ne voidaan sitoa jonkun vakituisen työntekijän poissaoloihin (KKO 1996:105 yhteensä yli 90 kpl kuuden vuoden aikana) jos ei perusteltua syytä: toistaiseksi voimassa oleva sopimus ja päättämiseen pitää olla peruste Esimerkkejä tämä työsopimus on voimassa pvm. asti. Se päättyy kuitenkin viimeistään silloin, kun työntekijä NN palaa hoitovapaalta tämä sopimus on voimassa työntekijä NN:n hoitovapaan ajan Määräaikaisen työsopimuksen muuttumista pysyväksi varottava Jos työnantaja/ työnantajan edustaja sallii työntekijän jatkaa työtä sen jälkeen kun määräaikaisessa työsopimuksessa sovittu aika on päättynyt, katsotaan sopimuksen muuttuneen luonteeltaan toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimukseksi (irtisanomisajat ja päättämisperusteet koskevat sen jälkeen) Tee siis uusi määräaikainen työsopimus ja kirjallisesti, jos entinen on päättymässä! 12

13 Koeaika ja mahdollisuus päättää työsuhde Koeaikaehto työnantajan on voitava osoittaa, että koeajasta on sovittu työsopimuksessa kirjallisesti. Pelkkä viittaus työehtosopimukseen ei riitä. 4 kk (6 kk jos yli 4 kk koulutus) työteon alkamisesta määräaikaiseenkin: 8 kk:tta lyhyemmässä työsuhteessa koeaika voi olla enintään puolet työsopimuksen kestoajasta (esim. 2 kk:den pituisessa enintään 1 kk) MARA alalla: työsopimus toistaiseksi koeaika 2 kk / esimiehet 3 kk; määräaikaiseen enintään 4 kk mutta korkeintaan puolet kestosta Koeajan käyttäminen jos työntekijä kohtuullisen ajan kuluessa palaa entisen kaltaiseen työhön ei koeaikaa ilman erityistä syytä, josta aluksi nimenomaan sovitaan koeaikaehdon ottamisen työsopimukseen myös työsuhteen kestäessä, mikäli työtehtävissä tapahtuu huomattava muutos aikaisempiin (esim. alainen siirtyy esimiestehtäviin). Mikäli työsopimus puretaan em. tilanteessa koeajan perusteella, työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan tehtäväänsä. jos työntekijä ollut ensin vuokratyöntekijänä mutta palkataan taloon on koeajan käyttäminen sallittua 13

14 Koeaikapurku koeaikana työsuhde voidaan purkaa molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa asiallisin perustein työntekijällä se ei ole esimerkiksi paremman työpaikan saaminen työnantajalla se ei ole esimerkiksi työntekijän sairaus tai tapaturma (ellei siitä seuraa pysyväksi katsottava este) työntekijän näytettävä koeaikapurun epäasiallisuus koeaikapurku ei vaadi varoituksen antamista mitä syitä työnantajan pitää ilmoittaa vai riittääkö koeaikaan viittaaminen? Koeaikapurku esimerkein Esimerkkejä tilanteista, joissa voitu koeaikana purkaa: lääkäri piti myyjää terveydentilansa puolesta sopimattomana työhön lääkäri ei suositellut myyjää astman vuoksi tekstiilija kosmetiikkaosastolle, koska tämä astman vuoksi reagoi pölyyn ja hajuihin myyjä ei muuttanut työskentelytapoja huomautuksista huolimatta: tuotteita enemmän kuin piti tilata, joskus taas vähemmän toistuvasti suhtautunut vähätellen saamiinsa huomautuksiin Koeaikapurku esimerkein Esimerkkejä tilanteista, joissa ei voitu koeaikana purkaa: aiheettomat epäilyt työntekijän terveydentilasta aiheettomat epäilyt siitä, että olisi varastanut makuupussin tavaratalosta ketään tiettyä ei voitu epäillä syypääksi kassavajeeseen aikaisemmin tehty rikos joka paljastuu koeaikana ei välttämättä ole purkuperuste (omaisuusrikoskaan rikoksen sovittamisajatus) 14

15 Työtehtävät ja toimenkuva Työtehtävää koskeva ehto Kaupan alalla: työsopimukseen kirjataan sovitut pääasialliset työtehtävät: esim. tavaratalomyyjä, varastotyöntekijä. Tavanomaista laajemmatkin työtehtävät kirjataan: esim. osastostaan vastaava tai sitä hoitava työntekijä Kaupan ja MARA:n työehtosopimukset: jos otetaan määrätynlaiseen työhön on velvollinen tarpeen vaatiessa tekemään muutakin samanlaista tai siihen verrattavaa työtä (kauppa: ammattiinsa kuuluvaa tai siihen rinnastettavaa työtä) jos on sovittu vain tietystä työstä, työntekijällä ei voida vastoin hänen suostumustaan teettää pysyvästi muuta työtä Esimerkkejä ehdoista tarvittaessa työntekijä on velvollinen suorittamaan myös muita työnantajan osoittamia tehtäviä työn suorittamispaikkana kaikki yrityksen toimipaikat työntekijä sitoutuu tekemään myös muuta esimiehen osoittamaa työtä ja myös muussa Jukolan osuuskaupan toimipaikassa kuin työsuhteen aloittaneessa toimipaikassa ilman eri sopimusta 15

16 Voitiinko elintarvikeosastolta laittaa kassatyöhön? Työsopimus oli tehty suullisesti. Työsuhde oli kestänyt 17 vuotta. Myyjä oli viimeisen seitsemän vuoden ajan työskennellyt vain elintarvikeosastolla eikä kertaakaan kassalla. Hän oli myös toimittanut lääkärintodistuksen, ettei kassatyö sopinut hänelle selkäsairauden vuoksi. Oikeus katsoi, että kassatyö ei ollut työsopimuksen mukainen työ ja otti huomioon selkäsairauden. Työnantaja ei voinut työnjohtovaltansa nojalla määrätä myyjää kassatyöntekijäksi, vaan myyjällä oli oikeus kieltäytyä. Kieltäytymisen vuoksi tehty työsopimuksen purku oli laiton. Korvaus 20 kk palkka. (Vaasan HO S 04/677) Työpaikkaa koskeva ehto jos vain tietty työpaikka, vain työtä siellä: esim. tietty hotelli, ravintola, kauppa tai tavaratalo työpaikasta ei ole tarkoin sovittu: ainakaan muutaman kymmenen kilometrin työmatkan pidentyminen ei ole olennainen tietty työpaikka voi vakiintua 5 10 vuodessa, jos pysyy koko ajan samana Voitiinko myyjä siirtää toisesta myymälästä toiseen? Myyjä oli pääasiallisesti työskennellyt yhtiön Someron myymälässä. Myyjä ei ollut vastoin työnantajan kiistämistä voinut osoittaa, että vain Someron myymälä olisi määrätty hänen toimipaikakseen. Perustettuaan myymälän Karkkilaan yhtiö oli palkannut sinne vain yhden myyjän. Tämän vuoksi oli uskottavaa, että asianosaiset olivat suullisesti sopineet myyjän työpaikaksi nimenomaan Karkkilan. Työnantajalla ei ollut oikeutta siirtää myyjän työpaikkaa Karkkilasta Espooseen yrityksen sisällä. Työsopimuksessa ei ollut mainintaa paikkakunnasta, jossa työ on tehtävä. Kun henkilö oli työskennellyt äitiyslomalle jäämiseensä asti vain Turussa, työpaikkaa koskeva ehto oli tullut osaksi työsopimusta eikä työnantaja voinut määrätä työntekijää siirtymään toiselle paikkakunnalle. 16

17 Nuoret/rajoituksia työtehtävissä Alle 18 vuotiaalla ei saa teettää yksin tehtävää työtä, joissa on ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara (yksintyöskentely) samoin ei kohtuuttoman raskas työ (taakka jatkuvasti 20 kg/ miehet 15 kg/ naiset) tai huomattava taloudellinen vastuu elintarvikeliikkeessä v saa myydä keskiolutta, (kunhan 18 v täyttänyt vastaa laillisuudesta) ravintola alalla alkoholin ja keskioluen tarjoilu alle 18 v ei saa käyttää/ poikkeus 16 v täyttäneet opiskelijat alle 16 v ei voi käyttää tupakkatiloissa työaikarajoitukset (ks. työajat liitteessä) Työaikaa koskeva ehto: pätkätyöläiset, osa aikaisuus Työaikaa koskeva ehto työsopimuksessa sovitun työajan pysyvä lyhentäminen tai pidentäminen irtisanomisasia ellei varauduttu työsopimuksessa työajan sijoittuminen (kellonajat, päivät, tauot) työnjohto asia työehtosopimuksen määrittämissä rajoissa, mutta : työsopimus (tai vakiintunut käytäntö) rajaa: esim. työsopimuksessa sovittu päivätyöstä työnantaja ei voi määrätä työntekijää ilman tämän suostumusta tai irtisanomisperustetta toiseen työaikamuotoon esim. päivätyöstä ilta tai yötyöhön työntekijä oli vastoin työsopimusta kieltäytynyt työskentelemästä tilapäisesti viikon ajan iltavuorossa. Työnantajalla oli tärkeä syy työsopimuksen purkamiseen. 17

18 Osa aikainen työsopimus/ työaika Kaupan alalla enintään 34 h/vko (sovelletaan tes:n osaaikapöytäkirjaa) työnantaja ja osa aikatyöntekijä sopivat työsopimuksessa keskimääräisen vähimmäisviikkotyöajan ns. 0 työsopimus ei TES:ien mukaan mahdollinen Huomaa ero: osa aikatyöntekijän välillä joka on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa: työsuhdetta päätettäessä tulee noudattaa irtisanomisaikoja ja perustetta ns. varsinainen ekstraaja (oikeus mm. aina kieltäytyä seuraavasta työrupeamasta): kunkin sovitun työjakson määräaikaisella työsopimuksella (osa aikapöytäkirja ei koske) Sovitun/vähimmäistyöajan sitovuus Työsopimuksessa oli sovittu 20 tunnin viikoittaisesta työajasta. Työnantajalla ei kuitenkaan ollut tarjota sovittua määrää työtä. Työntekijällä oli tästä huolimatta oikeus saada palkkansa sopimuksenmukaisesti. Jollei töitä ole ja työnantaja haluaa vähentää työaikaa esim. 10 tuntiin viikossa, työsopimusta voidaan muuttaa irtisanomisaikaa (ja perustetta) noudattaen = osa aikaistamista (= työnantaja saa määrätä ) jos työsopimuksesta poikkeavaa työaikaa tehdään pitkään, se voi vakiintua uudeksi, työsuhteessa noudatettavaksi vähimmäisaikaehdoksi,jos taas työajan muutos on vain väliaikaisratkaisu, väliajan työaika ei muutu työsuhteen ehdoksi huom!: tes tarkistuslausekkeet: työaika todellisen tilanteen mukaiseksi Palkkausta koskeva ehto 18

19 Palkka/ erityisryhmiä Koululaiset: peruskoulu, lukio, ammattioppilaitos (muu kuin majoitus ja ravitsemisalan), kauppaoppilaitos 70 % ao. palkkaryhmän/ ammatin mukaisesta palkasta mara: loma aikana ( ); enintään 2½ kuukautta saman työntekijän kohdalla kauppa: koululaispalkka enintään 2 kuukautta (huom: aikaisemmin aika kaupassa oli ja 2,5 kk, ei enää näin) Huom. myös pitää maksaa erikseen yli ja sunnuntaityökorvaukset sekä ilta ym. lisät määräaikainen sopimus ja kesätyöntekijällekin kertyy vuosilomaa: lomakorvaus eriteltynä palkan päälle eikä voi sisältyä peruspalkkaan Palkka/ erityisryhmiä Harjoittelija: kaupan alalla 85 % ammatin alimman vaativuusryhmän 1. vuoden palkasta harjoitteluaika 1 vuosi mara alalla 80 % ao. ammattityöntekijän palkkaryhmän palkasta ja enintään 2 kk tai 320 tuntia Matalapalkkatuki: voimassa työntekijä täyttänyt 54 v. / palkka on /kk esim. jos palkka tuen määrä työnantajalle on 220 (www.vero.fi matalapalkkatukilaskuri) työnantaja vähentää tuen määrän ennakonpidätyksen yhteydessä Palkkaa koskeva ehto: työehtosopimusten määräykset Kaupan alalla: raja I ja II ryhmän myyjien välillä Esim.: Itsepalveluperiaatteella toimivien päivittäistavaramyymälöiden liha, makkara, kala ja einestiskien hoidosta vastaavien myyjien työtehtävistä esitetyn selvityksen perusteella ei heidän työtään voitu pitää työehtosopimuksessa tarkoitettuna erityisen vaativana myyntityönä. Ei oikeutta II myyjäryhmän mukaiseen palkkaan (TT ). osastolisän (5 %) saamiseen oikeutetut Esim.: Henkilön työhön oli kuulunut vain pieneltä osin liikkeen toimipisteen hoitajan tehtäviä ja kun tavaratilaukset kuuluivat olennaisena osana hoitovastuuseen, henkilölle ei pitänyt maksaa palkkaa korotettuna 5 %:lla. 19

20 Palkkaa koskeva ehto: työehtosopimusten määräykset Mitä töitä palvelusaikaan laskettaessa otetaan huomioon? kauppa: samassa työehtosopimuksen ammatissa työskennelty aika kokonaisuudessaan erityisäitiys, äitiys, isyys ja vanhempainvapaa aika (siis ei hoitovapaata; ei asevelvollisuusaikaa) mara alalla palvelusvuosilisän laskennassa ratkaisevaa kuinka kauan senhetkisen työnantajan palveluksessa kielilisä: Päivittäistavaramyymälän myyjän pääasiallisesti kassatyön yhteydessä käymä vähäinen keskustelu asiakkaan kanssa ruotsin kielellä ei oikeuttanut kielilisän maksamiseen (TT ). Vaatekaupassa työskennelleen myyjän ruotsin kielen käyttämisestä asiakaspalvelussa ei ollut esitetty riittävää näyttöä kanteen toteen näyttämiseksi. Työnantajalla ei ollut velvollisuutta maksaa myyjälle vaadittua kielilisää (TT ). Työkokemuksen selvittäminen työhönoton yhteydessä Työhön tullessaan työtekijä ei kertonut kaikkea aiempaa työkokemustaan, ja jälkeenpäin vaati korotettua palkkaa takautuvasti työsuhteensa alkamisesta lukien. Työnantajan ei tarvinnut maksaa (eikä ollut edes mahdollista) koska hän ei tiennyt työhistoriasta eikä työntekijä ollut aikaisemmin huomauttanut palkkansa määrästä. Jos sen sijaan työntekijä on puhunut kokemuksestaan työhönoton yhteydessä ja tarjoutunut esittämään selvitystä siitä, on pitänyt maksaa Palkka/ osa aikatyöntekijät kokoaikaisella palkkataulukon mukainen kuukausipalkka kaupan alalla osa aikatyöntekijälle (työaika enint. 34 h/vko) tuntipalkka tai suhteutettu kuukausipalkka Mara alalla: kk palkka kun työaika 111h /3 vko suhteutettu kk palkka yli 102 h mutta alle 111/ 3 vko tuntipalkka, keskimääräinen työaika enint. 102h/ 3 vko osa aikatyöstä kertyvä palvelusaika lasketaan alkaen kuten kokoaikatyöntekijällä (ei siis suhteutusta) 20

21 Palkkauksen muuttaminen Palkka tehdystä työstä periaate työtehtävien muuttuessa palkkakin uuden tehtävän mukaiseksi kieltäytyy työstä, josta maksettu aikaisemmin erillinen korvaus; kyseinen lisä voidaan poistaa kieltäytymisestä lukien jos työstä vapautettu esimerkiksi irtisanomisaikana, ei erillisiä epäsäännöllisen työajan lisiä (ilta ja lauantailisä) tarvitse maksaa jos työntekijän kanssa on sovittu tietystä tunti tai kuukausipalkasta ja laajasta toimenkuvasta, palkkaa ei voida laskea, vaikka työtehtävät muuttuisivat myöhemmin vähemmän vaativiksi (toisin jos samalla ehto palkka määräytyy kulloistenkin tehtävien mukaan ) ellei työntekijä suostu sopimaan siirtymisestä ja palkasta pitää olla irtisanomisperuste + irtisanomisajan noudattaminen Luontoisedut/ henkilökuntaedut työsopimuksella sovitut luontoisedut (auto, asunto, puhelinjne) ovat osa työntekijän palkkaa erotettava työnantajan henkilökunnalleen yksipuolisesti myöntämät erilaiset henkilökuntaetuudet henkilökunta alennukset, uimahalliliput, oikeus lomamökkiin yleensä työnantajan työnjohtovallan piirissä kustannusten korvaukset yleensä myös (esimerkiksi oman auton käyttökorvaukset korvataan työnantajan autolla) tulospalkkiot (usein yksipuolisesti myönnettyjä) erehdyksessä väärin liikaa maksettu palkka voidaan periä työntekijältä takaisin (perusteeton etu ei vakiinnu) 21

22 Eräitä muita ehtoja 1 lisätyön tekemisestä kertakaikkisena suostumuksena jo työsopimuksessa (mutta perustellusta henkilökohtaisesta syystä saa kieltäytyä yksittäisessä tilanteessa) ei voida työsopimuksessa pätevästi suostua ylityön tekemiseen suostumus sunnuntaityön tekemiseen palkanmaksupäivä työsuhteen päättyessä: lopputili työsuhteen päättymispäivänä ellei muusta sovittu Eräitä muita ehtoja 2 työntekijä sitoutuu noudattamaan osuuskaupan sisäisiä ohjeita ja sääntöjä (kassaohjeet, henkilökuntaostot ym.) suostuminen poistumistarkastukseen suostuminen kameravalvontaan sähköpostiviestien lukemisehto kilpailukieltoehto: osa aikaisella saa olla muita työnantajia salassapitoehto: esim. rahankuljetuksista 22

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Sopimusoikeudelliset periaatteet ja oikeustoimilaki Työnhakijatietojen käsittely Syrjinnän kielto Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestaus työhönotossa

Lisätiedot

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä.

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Työsopimus Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osaaikaista,

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

I Työhönoton ja työehtojen sääntely 1. II Edellytykset ja valmiudet työhönotossa 30

I Työhönoton ja työehtojen sääntely 1. II Edellytykset ja valmiudet työhönotossa 30 Sisällys Sisällys v Lyhenteet xi I Työhönoton ja työehtojen sääntely 1 1. Teoksen sisältö ja tarkoitus 1 2. Työhönoton sääntely 3 2.1 Kansainväliset säännökset 3 2.2 Kotimaiset säännökset 10 3. Työehtojen

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt Juha-Matti Moilanen TALENTUM Helsinki 2013 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1976-8 Taitto: NotePad, www.notepad.fi

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

1. NUORTEN KESÄTYÖ JA HARJOITTELU TYÖNTEKIJÄ- TEHTÄVISSÄ

1. NUORTEN KESÄTYÖ JA HARJOITTELU TYÖNTEKIJÄ- TEHTÄVISSÄ 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE 1. Nuorten kesätyö ja harjoittelu työntekijätehtävissä 2. Nuorten kesätyö ja harjoittelu toimihenkilötehtävissä 3. Tutustu työelämään ja tienaa kesäharjoitteluohjelma 4. Nuorten

Lisätiedot

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu sopimus

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu sopimus Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu sopimus Kaupan liitto ja PAM haluavat omalta osaltaan tukea peruskoululaisten ja lukiolaisten mahdollisuuksia tutustua työelämään "Tutustu työelämään ja tienaa"

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Työsuhteen kipupisteet

Työsuhteen kipupisteet A P P L E X A T T O R N E Y S P U R E B U S I N E S S L A W Työsuhteen kipupisteet Työsopimuslainsäädäntö Työsopimuksia koskeva lainsäädäntö on suurelta osin pakottavaa, eli siitä ei voida sopimuksella

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 SOPIMUKSEN ULOTTUVUUS... 3 2 ESIMIES... 3 3 TYÖSOPIMUS... 4 4 TYÖEHDOT... 5 5 TYÖPALKAT...

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus työnhaussa Vates-päivät 2016 Asianajaja, varatuomari Outi Tähtinen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Viime vuosien muutoksia ja trendejä Työnteon muotojenja työnhaun

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT

Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT Talentum Helsinki 2011 6., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja Mauri Saarinen Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1440-4 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Työlainsäädäntö uudistuu Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen

Työlainsäädäntö uudistuu Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen Työlainsäädäntö uudistuu 1.1.2017 Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen Kilpailukykysopimukseen perustuvat muutokset 2 1) Nykyisten tes:n voimassaoloa jatketaan 12 kuukaudella Tällä aikavälillä ei

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 11. Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia... 15

Sisällys. Lukijalle... 11. Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia... 15 Lukijalle................................................... 11 Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia........................ 15 1. Työsuhteen ehtojen lähteet................................

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI?

PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI? PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI? Lyhytaikaista tai pätkittyä työtä teetetään nykyään paljon. Valitettavasti joskus sitä teetettäessä myös rikotaan lakia. Ole tarkkana oikeuksistasi! PÄTKÄTYÖ Pätkittyä

Lisätiedot

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla.

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. 1 JOUSTAVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA LIUKUVA TYÖAIKA Liukuvan työajan käyttöönottaminen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin

Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin Iivari Järvinen 3/2008 Suomen Eläinlääkäriliitto Ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin Tyypillinen työsuhde määritellään yksinkertaisimmillaan siten, että siinä työntekijä on työsuhteessa vakinaisena (työsuhde

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Työsopimuksen tekeminen 13

SISÄLLYS. 1. Työsopimuksen tekeminen 13 SISÄLLYS 1. Työsopimuksen tekeminen 13 1.1 Työntekijän palkkaaminen... 13 1.1.1 Työn tarjoamisvelvollisuus... 13 1.1.2 Syrjintäkielto... 14 1.1.3 Työhönotossa kerättävät tiedot... 16 1.2 Työsopimuksen

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN 1 (7) AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN SOVELTAMINEN JA YLEISET MÄÄRÄYKSET Lisätään uusi Ryhmähenkivakuutus Työnantaja toteuttaa kustannuksellaan

Lisätiedot

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto Työsopimuslaki käytännössä Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2013 Viides, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus:

Lisätiedot

Työpaikan lait ja työsuhdeopas

Työpaikan lait ja työsuhdeopas Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2015 Ty ö p a i k a n l a i t ja työsuhdeopas 2015 Talentum Media Oy Helsinki 13., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Toimitus: Saara Palmberg

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 20.4.2010 31.3.2013

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 20.4.2010 31.3.2013 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 20.4.2010 31.3.2013 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys KAUPAN ALAN TYÖEHDOT... 3 MIKÄ ON PAM... 3 JÄSENYYS...

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE P/1/2007 11.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus

Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus Vappu Okkeri Lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Työsuhteen ehdot 1. Työsopimus:

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja Juha-Matti Moilanen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: Avenue ISBN 978-952-14-1470-1

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

2) Kuka katsotaan välitystehtäviä suorittavaksi henkilöksi?

2) Kuka katsotaan välitystehtäviä suorittavaksi henkilöksi? TIEDOTE 1 (5) Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 15.12.2015 Julkinen Välitysliikerekisteriin merkitty välitysliike VÄLITYSLIIKELAIN AMMATTIPÄTEVYYSVAATIMUSTEN MUUTOS 1.1.2016 astuu voimaan kiinteistönvälitysliikkeistä

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto. Esimiehen käsikirja

Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto. Esimiehen käsikirja Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto Esimiehen käsikirja TALENTUM Helsinki 2016 Talentum Media Oy sekä kirjoittajat Kansi: Sirpa Puntti Taitto: NotePad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-2829-6

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Muutosturva. Hannele Liesegang. hannele.liesegang@tem.fi

Muutosturva. Hannele Liesegang. hannele.liesegang@tem.fi Muutosturva Hannele Liesegang hannele.liesegang@tem.fi Laki yhteistoiminnasta yrityksissä Ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yt-neuvottelujen alkaessa: neuvotteluesitys (8 luku 48 ) Viipymättä

Lisätiedot

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Alma Talent 2016 Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Työjuridiikkaa esimiehelle

Työjuridiikkaa esimiehelle ingakoskinen.fi Työjuridiikkaa esimiehelle 1 Hei, olen Inga! Sopimusten merkitys ja sovittelu Lakiartikkelit Yhdistystoiminta (SauRa) Hevosharrastus (tallinpito ja ratsastus) Asianajaja, varatuomari Asianajajaliiton

Lisätiedot