Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017"

Transkriptio

1 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma KH

2 VIESTINTÄOHJELMA VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat Kaupunkistrategia Kaupungin arvot viestinnän toimintatapana Viestintää ohjaava lainsäädäntö, suositukset ja asiakirjat Viestinnän nykytila ja SWOT-analyysi Viestinnän tehtävä Viestinnän painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet Valmistelu- ja päätösviestintä Asukas- ja palveluviestintä Työyhteisöviestintä Kaupunkimarkkinointi Viestinnän organisointi ja vastuut Viestinnän kohderyhmät Viestinnän keinot ja kanavat Viestinnän seuranta ja mittarit Viestintäohjelma

3 1. JOHDANTO JA LÄHTÖKOHDAT Kouvolan kaupungin viestintäohjelma vuosille on yksi kaupunkistrategiaa toteuttavista toimenpideohjelmista ja koskee kaikkia kaupungin toimialoja. Siinä määritellään viestinnälliset linjaukset kaupungin sisäiselle ja ulkoiselle viestinnälle. Ohjelma määrittelee viestinnän tehtävät, arvot viestinnän toimintatapana, painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet. Viestintäohjelma sisältää myös viestinnän organisoinnin ja vastuut sekä seurannan pääperiaatteet. Viestintä on työyhteisössä kaiken toiminnan ja menestyksen perusedellytys. Viestinnän tarkoitus on mahdollistaa päivittäinen työskentely tavoitteiden mukaisesti, vaihtaa ja tuottaa uutta tietoa siten, että työyhteisö menestyy. Viestintä välittää ja on siten tärkeä osa tuloksen tekemistä. Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmien kokoaminen ja koordinointi voi aiheuttaa tarvetta tarkistuksiin tai täsmennyksiin joiltakin osin jo aiemmin. Myös toimintaympäristön äkilliset muutokset voivat edellyttää organisaatiolta strategista ketteryyttä ja muutoksia viestintäohjelman sisältöön kesken ohjelmakauden. Ohjelman toteutumista arvioidaan vuosittain mm. kunnan kokonaisviestintää itsearviointina mittaavan Suomen Kuntaliiton KISA-pikatestin avulla. 1.1 Kaupunkistrategia Kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia on keskeinen päätöksenteon, suunnittelun ja kehittämisen ohjausväline Kouvolassa. Kaupunkistrategiaa toteuttavat ohjelmat tarkentavat strategiassa määritellyt linjaukset eri teemojen ja toimenpidekokonaisuuksien tasolla. Viestintäohjelman tehtävänä on 1. tukea viestinnällisesti kaupunkistrategian ja sitä toteuttavien ohjelmien toteuttamista ja niissä määriteltyjen päämäärien saavuttamista, Kaupungin visio: Vuonna 2020 Kouvola on elinvoimainen ja luonnollinen kasvukeskus, jossa on hyvä elää, asua ja tehdä työtä. 2. määritellä strategiaa tukevia viestinnän linjauksia sekä 3. luoda sisällöllinen merkitys viestinnälle ja 4. kiteyttää viestinnän keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Viestintäohjelma on laadittu kevään ja syksyn 2014 aikana kaupungin johtoryhmän asettamassa valmisteluryhmässä, jossa on ollut mukana kaupungin kaikkien toimialojen edustus. Taustamateriaalina on käytetty viestintäohjelman laatimisen yhteydessä toteutettuja sisäisiä kyselyjä ja sisällössä on huomioitu vuonna 2011 laaditun viestintästrategian mukaisia lähtökohtia. Kouvolan tulevaisuudenkuvan 2020 uusi suunta perustuu elinvoimaan, joka rakentuu asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kautta. Kaupungin keskeinen tehtävä on elinvoiman lisääminen yhteisten päämäärien, tekojen ja hyvän organisoitumisen avulla. Tavoitteena on omista vahvuuksista ja valinnoista rakennettu entistä elinvoimaisempi Kouvola. Viestinnällisen näkökulman huomioiminen edellyttää suunnitelmallista toimintatapaa ja yhteistyötä kaupungin eri yksiköiden välillä, jotta Kouvolan kaupungin strategiset päämäärät ja valinnat toteutuvat. 3

4 Peruslinjaukset 1) Kouvola on vahva peruskunta 2) Kouvolan elinvoiman kehittämisen kivijalka on sijainti 3) Maaseutu on Kouvolan voimavara Päämäärät ja valinnat 1. Tasapainoinen talous 2. Asiakaslähtöinen toiminta 3. Elinvoimainen kaupunki 4. Laadukas ympäristö 1.1. Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko 1.2. Vastuullinen ja osallistava johtaminen 1.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 1.4. Vaikuttava omistajanohjaus 1.5. Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko 2.1. Asiakkaan kuuleminen Kouvolan asiakas on kuntalainen asukas vierailija mökkiläinen yrittäjä yrityksen edustaja 2.2. Ennaltaehkäisyyn panostaminen 2.3. Yhteisöllisyyden kehittäminen 3.1. Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johta-misessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa 3.2. Yhteistyökumppaneiden kanssa valtakunnallisesti merkittävä toimija 3.3. Osaamis- ja innovaatiopääoman kehittäminen 3.4. Alueen saavutettavuuden kehittäminen ja hyödyntäminen Kehittämisen painopisteet: 4.1. Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö 4.2. Eheä kaupunkirakenne 4.3. Ympäristöystävällinen kaupunki 4.4. Vetovoimaiset luontokohteet 4.5. Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää 4.6. Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Elinvoimaa metsästä Luovuudella liiketoimintaa Vetovoimaa Kouvolaan Vahva elintarvikeala Kaupunkistrategia Yllä olevassa taulukossa on kuvattuna kaupungin strategiset peruslinjaukset sekä valitut päämäärät ja tehdyt valinnat. Viestinnän avulla tuetaan kaupunkistrategian päämääriä. 1.2 Kaupungin arvot viestinnän toimintatapana Kaupungin viestintä perustuu samalle arvopohjalle kuin kaupungin muukin toiminta. Arvot ohjaavat viestintää ja näkyvät kaupungin ja sen kaikkien toimijoiden päivittäisessä työssä. Viestintään liittyviä valintoja ja ratkaisuja tehdään arvojen ja seuraavien arvoista johdettujen viestinnän toimintatapojen mukaisesti: 4

5 Kaupunkilaisen paras Viestintämme huomioi vastaanottajansa ja tuo esiin asukkaille koituvan hyödyn. Kerromme palveluista selkeästi ja oikea-aikaisesti sekä toimimme palveluhenkisesti yhden luukun periaatteella. Vastuullinen yhteistyö Viestintämme perustuu avoimuuteen ja tasapuolisuuteen. Olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa palvelujen käyttäjien kanssa ja hyödynnämme toiminnassa asiakkailta saatavaa palautetta ja kehitysideoita. Viestimme yhdessä asiantuntevasti ja kannamme jokainen vastuuta hyvästä viestinnästä. Tavoitteellisuus ja tehokkuus Viestintämme on suunnitelmallista ja huomioimme sen palveluissa ja hankkeissa etukäteen. Tiedotamme palveluistamme tehokkaasti kohderyhmittäin osana päivittäistä toimintaamme. Teemme jatkuvaa yhteistyötä viestinnässä myös ulkoisten sidosryhmien kanssa. 1.3 Viestintää ohjaava lainsäädäntö, suositukset ja asiakirjat Kunnan viestintä on lainsäädännön ohjaamaa ja toimintaa koskee avoimuuden ja läpinäkyvyyden vaatimus. Kuntaviestintää ohjaavat monet eri lait. Perustuslaki luo pohjan kaupungin viestintävelvoitteille ja laissa määritellään jokaisen perusoikeus tietoon ja hyvään hallintoon. Viranomaisen asiakirjat ovat pääsäännön mukaan julkisia, ja jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Kuntalain mukaan kunnalla on erittäin laaja tiedottamisvelvollisuus. Lain mukaan kunnan on luotava mahdollisuudet asioihin osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Viestintävelvoitetta täsmentävät edelleen julkisuuslaki, henkilötietolaki, kielilaki, hallintolaki sekä eräät erityislait, muun muassa hankintalaki sekä maankäyttöja rakennuslaki. Rohkea uudistuminen Käytämme laajasti ajanmukaisia viestinnän kanavia ja keinoja tavoittaaksemme paremmin asukas- ja sidosryhmät. Viestimme innostavasti ja ennakkoluulottomasti toiminnastamme. Lisäämme rohkealla ja positiivisella viestintäotteella kaupungin vetovoimaisuutta. Kuntien viestintään vaikuttavaa lainsäädäntöä löytyy Kuntaliiton verkkopalvelusta sekä Kunnan viestintä -oppaasta (2004), joka sisältää kuntaviestinnän perusperiaatteet ja yleisohjeet. Kuntien verkkoviestintäohje (2010) tarkastelee verkkoviestintää laajasti eri näkökulmista lainsäädännöstä sosiaalisen median käyttöön. Luotettavuus ja turvallisuus Viestintämme on johdonmukaista ja läpinäkyvää. Toiminnasta ja päätöksistä kerromme totuudenmukaisesti ja perustellusti. Välitämme tietoa ennakoivasti ja monipuolisesti kohderyhmämme huomioiden. Säännöllisellä ja oikea-aikaisella viestinnällä parannamme toimintamme luotettavuutta. Viestintään liittyy myös erilaisia suosituksia. Suomen Kuntaliitto, JUHTA ( Julkishallinnon tietohallinnon neuvottelukunta) ja valtiovarainministeriö ovat antaneet useita kuntien ja muun julkishallinnon viestintää koskevia suosituksia, joissa ohjeistetaan kuntien viestintäkäytäntöjä. Lisäksi seuraavat Kouvolan kaupungin sisäiset ohjeet ja asiakirjat ohjaavat viestintää: Viestintäohje Verkkoviestintäohje Sosiaalisen median ohje Kriisiviestintäsuunnitelma Graafinen ohjeisto Brändikirja Markkinointisuunnitelma 5

6 1.4 Viestinnän nykytila ja SWOT-analyysi Viestintäohjelman laadinnan yhteydessä toteutettiin kaupungin viestinnän nykytila-arviointi KISA-pikatestillä sekä laadittiin viestinnän SWOT-analyysi. Viestinnän nykytila-analyysi Kunnan kokonaisviestinnän yleisarviota mittaavalla Suomen Kuntaliiton KISA-pikatestillä tehtiin viestinnän nykytila-analyysiä itsearviointina. Viestintää arvioitiin 18 viestinnän eri osa-alueella. KISA-kysely kohdistettiin johdolle ja esimies-/päällikkötasolle, viestintäammattilaisille, henkilöstön edustajille ja myös vuonna 2013 työnsä aloittaneille luottamushenkilöille (kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajat). Pääasiallisesti kaupungin viestintä on tyydyttävällä tasolla. Yhdellätoista osa-alueella arvio viisiportaisella asteikoilla oli yli 3. Keskimäärin viestintää tehdään suunnitelmallisesti ja ammattitaitoisesti. Viestintäosaamisen kehittämistä ja viestintäkoulutusta on ollut saatavilla tarpeen mukaan ja kriisiviestintävalmius on kohtuullisella tasolla. Verkkoviestintä on huomioitu toiminnan suunnittelussa ja kaupungin verkkosivut ovat toimivat. Kuntalaisten kuulemista ja osallistumista on myös huomioitu. Viestinnän organisointi ja vastuut koettiin melko selkeiksi ja viestintäresurssit riittäviksi. Parannettavaa nähtiin mm. sisäisessä viestinnässä ja vuoropuhelussa kunnan työpaikoilla, viestinnän huomioimisessa vuosittaisessa toiminnan suunnittelussa, erityisryhmien tarpeiden huomioimisessa, strategian toteutumisen seurannassa ja arvioinnissa sekä sidosryhmäsuhteissa. Heikoimmaksi arvioitiin julkisuuden hallinta mediassa ja kaupungin maine. Itsearvioinnissa tärkeiksi osa-alueiksi arvioitiin viestintä osana kunnan johtamista ja se, että muutosviestinnän tulisi olla kiinteä osa kunnan muutosjohtamista. Viestinnän SWOT-analyysi Viestintäohjelmatyön tueksi laadittiin viestinnän SWOT-analyysi, jossa tarkasteltiin nykyisiä sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä tulevia ulkoisia mahdollisuuksia ja uhkia. Alla olevassa taulukossa on kuvattu ainoastaan keskeisemmät analyysissa esille nousseet tekijät. VAHVUUDET (nykyiset) tunnistettava visuaalinen ilme yhtenäinen brändi monipuoliset viestintäkanavat osaavat viestintäammattilaiset näkyvyys tapahtumissa ja kaupunkiympäristössä MAHDOLLISUUDET (tulevat) viestintäkoulutuksen ja vertaistuen lisääminen keskustelun ja vuorovaikutteisuuden lisääminen monikanavainen ja tehokkaampi viestintä (mm. sosiaalinen media) sidosryhmäsuhteiden ja yhteistyön parantaminen mediayhteistyön ja ennakkotiedottamisen lisääminen HEIKKOUDET (nykyiset) työyhteisöviestintä; yhteistyö ja vuorovaikutus viestintää ei huomioida osana toimintaa (suunnittelu) henkilöstön ja esimiesten viestintäosaaminen yhteisen kulttuurin ja me-hengen puute kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen ennakoiva ja toimituksellinen viestintä viestinnän vaikuttavuuden seuranta ja arviointi UHAT (tulevat) palvelukohtaisen viestinnän puuttuminen kaupungin näkyvyyden ja maineen heikkeneminen median ja tiedonvälityksen roolin muuttuminen viestinnän ja tiedonhallinnan heikkeminen 6

7 2. VIESTINNÄN TEHTÄVÄ Viestintä on olennainen osa Kouvolan kaupungin palveluja. Viestintä toimii kanavana kaupungin ja sidosryhmien välillä. Viestinnän keinoin tuetaan pitkäjänteisesti työyhteisön tuloksellista toimintaa, tavoitteiden saavuttamista, parannetaan palveluita ja niiden saatavuutta sekä lisätään kaupunkilaisten osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksia. Viestintä on osa päivittäistä johtamista ja tärkeä strategisen johtamisen väline. Viestinnän onnistumisen edellytyksenä on johdon aktiivinen rooli viestinnässä. Hyvä ja avoin sisäinen viestintä on ulkoisen viestinnän onnistumisen edellytys. Esimiehillä on merkittävä vastuu viestinnässä alaisilleen. Jokainen Kouvolan kaupungin työntekijä viestii ja luo toiminnallaan mielikuvaa kaupungista. Toimiva viestintä auttaa kaupunkilaisia käyttämään palveluita ja kehittämään niitä vuorovaikutuksen kautta luo yhteisöllisyyttä, vahvistaa kouvolalaista identiteettiä ja edistää kaupunkilaisten osallistumista informoi keskeisiä kohderyhmiä kaupungin toiminnasta ja tavoitteista mahdollistaa tehokkaan johtamisen ja toiminnan kehittämisen antaa työntekijöille mahdollisuuden oman työn kehittämiseen ennakoi toimintaympäristön odotuksia, arvostuksia ja niiden muutoksia kaupungin kehittämistä ja päätöksentekoa varten on keskeistä kaupungin edunvalvonnassa lisää kaupungin vetovoimaisuutta ja luo positiivista mielikuvaa Viestintä koostuu seuraavista toimintakokonaisuuksista: Työyhteisöviestintä Asukas- ja palveluviestintä Valmistelu- ja päätösviestintä Talousviestintä Vaikuttamisviestintä Yrittäjyysviestintä Markkinointiviestintä Mediaviestintä ja -suhteet Häiriö- ja kriisiviestintä 3. VIESTINNÄN PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Viestinnässä painotetaan niin kaupunki-, toimialakuin palvelutasolla viestinnän keskeisiksi tavoitteiksi valittuja sisältökokonaisuuksia. Viestinnän painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet huomioidaan viestintäpalvelujen ja eri yksiköiden vuosittaisissa toiminta- ja viestintäsuunnitelmissa. Viestinnän toimenpiteistä ja kehittämiskohteista laaditaan tarvittaessa toimialoilla ja palveluissa omat viestinnän vuosikellot tai tarkemmat suunnitelmat. Lisäksi merkittäville kaupungin strategisille hankkeille tulee erikseen laatia omat viestintäsuunnitelmat. Kouvolan kaupungin viestinnälle asetetut painopisteet ja suunnittelut toimenpiteet edistävät kaupungin strategiatavoitteiden toteutumista sekä tukevat johtamista ja toiminnan kehittämistä. 3.1 Valmistelu- ja päätösviestintä Kuntalaki velvoittaa tiedottamaan ja luomaan edellytykset kuntalaisille kunnan asioihin osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Kaupunginvaltuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kuntalain tiedottamissäännöksessä velvoitetaan kuntaa tiedottamaan asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista ja siitä millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. 7

8 Tiedonsaanti palveluista, asioiden valmistelusta ja päätöksenteosta on osallistumisen ja vuorovaikutuksen perusta. Vuorovaikutteinen viestintä ja kuntalaisten osallistuminen sekä aktiivinen tiedotusvälineiden palvelu ovat kunnille ensiarvoisen tärkeää. Osallistumista edistetään vuorovaikutusta lisäämällä ja kertomalla aktiivisesti vireillä olevista asioista, ongelmista ja niiden ratkaisuvaihtoehdoista sekä perustelemalla päätökset julkisuudessa. Ajankohtaisista kuntalaisia kiinnostavista asioista tiedotetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Esityslistan asioita on mahdollista käsitellä julkisuudessa ennen varsinaista päätöksentekoa, mutta on tärkeätä, että tällöin selkeästi tuodaan esille, ettei asiasta ole vielä päätetty. Päätöksentekoon liittyvän tiedottamisen lisääminen, sisältöjen avaaminen ja päätösten perusteleminen edistävät johdonmukaista päätöksentekoa, asiakaslähtöistä toimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteet: päätösviestintä on johdonmukaista ja oikea-aikaista asukkaat ovat tietoisia valmisteilla olevista asioista sekä päätösten vaikutuksista palveluihin ja toimintaan asukkailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioihin eri kanavien kautta valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden viestintä on samansuuntaista ja vastuullista 3.2 Asukas- ja palveluviestintä Kaupunki on olemassa kuntalaisia varten. Kuntalaisilla on oikeus tietää, miten kunnan asioita hoidetaan sekä oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kaupungilla on lakiin perustuen velvollisuus tiedottaa asukkailleen palveluista ja niitä koskevista muutoksista. Asukas- ja palveluviestintä on kiinteästi kaupungin toimialojen palvelutoimintaan liittyvää perustyötä. Palveluviestinnän suunnittelussa on huomioitava eri kohderyhmät ja niiden erityistarpeet sekä tottumukset käyttää eri viestintävälineitä. Asukas- ja palveluviestintä tarjoaa tietoa kaupungin palveluista, toiminnasta, suunnitelmista ja tavoitteista. Viestinnällä edistetään kouvolalaisten hyvinvointia ja tyytyväisyyttä sekä luodaan edellytykset avoimelle vuorovaikutukselle sekä kuntalaisten mahdollisuuksille vaikuttaa kaupungin toimintaan. Tavoitteet: asukkaat ovat tietoisia kaupungin palveluista, toiminnasta ja taloudesta asiointi on helppoa ja palveluita käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla tyytyväisyys ja luottamus kaupungin palveluihin vahvistuu viestintä on avointa ja vuorovaikutteista ja asukkailla on mahdollisuus osallistua Toimenpiteet: luodaan ja otetaan käyttöön yhteiset toimintatavat mediaviestinnässä; kriteerit milloin uutisoidaan (ennen ja jälkeen päätösten), miten perustellaan ja tuodaan esiin päätösten vaikutukset tiedotetaan merkittävistä asioista selkeästi, yhdenmukaisesti ja oikea-aikaisesti omissa viestintäkanavissa ja medialle lisätään yhteistyötä median kanssa; mediatapaamiset, tiedotustilaisuudet, aktiivinen juttutarjonta kehitetään sähköisiä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia osana verkkopalveluja Toimenpiteet: viestitään palveluista suunnitelmallisesti kohderyhmittäin niille sopivilla tavoilla nostetaan esille palveluiden yhden luukun -periaate; palvelujen uudistaminen ja keskittäminen lisätään asukkaiden osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia järjestämällä mm. yleisötilaisuuksia ja kyselytunteja kehitetään www-sivujen palvelulähtöisyyttä ja käytettävyyttä hyödynnetään sosiaaliseen median kanavia yhteisöllisyyden lisäämiseksi 8

9 3.3 Työyhteisöviestintä Työyhteisöviestintä eli sisäinen viestintä on kaupungin johtamisen ja toiminnan keskeinen väline. Viestintä on työyhteisössä kaiken toiminnan perusedellytys ja edellyttää vuorovaikutusta sekä jokaisen osallisuutta ja vastuuta. Viestintä on myös olennainen osa henkilöstöjohtamista, sillä viestinnällä on suuri merkitys henkilöstön työhyvinvoinnille. Viestinnän avulla varmistetaan, että kaikki työntekijät tietävät ja ymmärtävät työyhteisön tilanteen. Viestintäyhteistyön on oltava sujuvaa johdon, esimiesten, henkilöstön ja luottamushenkilöiden välillä. Vastuu sisäisestä viestinnästä kuuluu kaikille ja se on osa jokapäiväistä toimintaa. Esimiehet vastaavat päivittäisestä viestinnästä oman yksikkönsä osalta alaisilleen ja heidän roolinsa korostuu myös muutostilanteissa. Johdolla on erityisvastuu strategioiden, toimintaohjelmien ja -suunnitelmien viestimisessä ja käytäntöön saattamisessa. Viestinnän ammattilaisten tehtävä on tukea johtoa ja esimiehiä viestinnässä sekä huolehtia siitä, että kaupungilla on käytössä ajanmukaiset viestintäkeinot ja -kanavat. Tavoitteet: viestintä on avointa, vuorovaikutuksellista ja dialogista; sillä luodaan uutta tietoa viestinnän sisältö on yhä enemmän räätälöityä kaikille ei kaikkea viestintä on jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen kohteena oleva työyhteisötaito viestintä on osa toiminnan johtamista ja suunnittelua (kehityssuunta) viestinnässä on hyvää työkulttuuria ja -motivaatiota sekä työhyvinvointia rakentavat toimintamallit Toimenpiteet: kehitetään avointa, vuorovaikutteista ja osallisuutta edistävää viestintäkulttuuria huomioidaan sisältöjen kohdentaminen henkilöstöryhmittäin parannetaan viestintävalmiuksia ja osaamista määrittelemällä koulutustarpeet ja -alueet ja tuetaan henkilöstä viestinnässä (vertaistuki) kehitetään viestinnän suunnittelua ja johtamista osana toimintaa luodaan muutosviestinnän toimintamalli Jokaisella työntekijällä on vastuu aktiivisesta tiedon välittämisestä ja hakemisesta sekä työnantajan käyttämien viestintäkanavien säännöllisestä seuraamisesta. Viestintäosaaminen on työyhteisötaito, jolla tarkoitetaan tietoja, taitoja ja asennetta. Lisäksi tarvitaan halua ja kykyä käyttää osaamista osana toimintaa. Henkilöstöä tai työyhteisöä koskevissa asioissa lähtökohtana on että henkilöstölle tulee tiedottaa asiasta ennen tai vähintäänkin samanaikaisesti kuin tiedotusvälineille. Päätökset tulee perustella ja viestinnän on oltava ymmärrettävää. Henkilöstöllä on mahdollisuus kysyä, osallistua ja vaikuttaa asioihin. Toimiva sisäinen viestintä on keskeinen edellytys myös ulkoisen viestinnän onnistumiselle. Työyhteisöviestinnällä edistetään henkilökunnan luottamusta ja sitoutumista in työnantajana ja vahvistetaan kaupungin mainetta tavoiteltavana ja hyvänä työnantajana. 3.4 Kaupunkimarkkinointi Kaupunkimarkkinoinnilla ja markkinointiviestinnällä rakennetaan Kouvolan kaupungin mainetta ja edistetään Kouvolan aseman vahvistumista elinvoimaisena ja vetovoimaisena paikkana asua, yrittää ja matkailla. Mainetavoitteet liittyvät Kouvolan tunnettuuden lisäämiseen, monimuotoisuuden esilletuomiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen uudelleen ajattelun voimalla. Kouvola-mielikuvan rakentamiseen vaikutetaan markkinoinnin, sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä käytännön tekojen ja toiminnan kautta. Viestinnällä rakennetaan rohkeaa ja uudistuvaa, kaupungin ainutlaatuisuuksiin ja vahvuuksiin perustuvaa mainetta kiinnostavana, kehittyvänä ja elinvoimaisena asuin-, yritys- ja vapaa-ajan toimintaympäristönä - luonnollisena kasvukeskuksena. 9

10 Tavoitteet: mielikuva Kouvolasta on myönteinen ja alueen tunnettuus on parantunut kotiseuturakkaus ja -arvostus on lisääntynyt; ollaan ylpeitä omasta kaupungista luontokaupunkiprofiili ja elinvoimaisuus on tuotu esiin strategian mukaisesti Kouvolan vetovoima on lisääntynyt asuin-, opiskelu-, matkailu-, tapahtuma- ja urheilukaupunkina sekä yritysten sijoittumiskohteena a pidetään vetovoimaisena ja luotettavana työnantajana Toimenpiteet: tehdään kaupunkimarkkinointia markkinointisuunnitelman mukaisesti laaditaan viestintäsuunnitelmat tärkeimmille strategian mukaisille kärkihankkeille määritellään kaupungille pääviestit lisätään markkinointiyhteistyötä ja verkostoitumista keskeisten sidosryhmien kesken selvitetään eri kohderyhmien mielikuvaa Kouvolasta ulkoisella arvioinnilla 4. VIESTINNÄN ORGANISOINTI JA VASTUUT Kaupunginvaltuusto luo edellytykset viestinnälle sekä asukkaiden osallistumiselle. Viestintää johtavat ja valvovat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä omalla vastuualueellaan toimialajohtajat. Kaupungin päätoiminen viestintähenkilöstö on keskitetty konsernipalvelujen hallinto- ja viestintäpalveluihin. Viestintää koordinoi, kehittää ja suunnittelee viestintäpäällikön johdolla konsernipalvelujen viestintätiimi. Viestintätiimi tukee ja ohjaa toimialojen viestintää, nostaa esille tiedotettavia asioita ja huolehtii osaltaan viestinnän toteuttamisesta. Viestintäpalvelu tiedottaa kaupungin yleisistä sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksistä. Verkkotiedottaja vastaa kaupungin verkkopalveluista ja sosiaalisen median kanavista sekä niiden kehittämisestä ja koordinoinnista. Konsernipalvelujen viestinnän henkilöstö muodostavat verkkoviestintäryhmän, joka toimii julkaisujärjestelmän pääkäyttäjinä ja -kouluttajina ja koordinoi verkkosivujen sisältöä ja ylläpitoa. Verkkoviestintäryhmään kuuluu myös tietohallinnon edustaja. Kaupungin viestintä toimii myös hajautetusti. Kunkin toimialan, palveluketjun, palveluiden ja palveluyksiköiden sekä liikelaitosten viestinnästä vastaavat niiden johtajat ja esimiehet. Tähän he saavat tukea konsernipalvelujen viestintätiimiltä. Viestintä ei voi toimia tehokkaasti ilman yhteistyötä sekä toimialojen asiasisältöä. On tärkeää, että johto ja esimiehet huolehtivat oman yksikkönsä toiminnan suunnittelun yhteydessä myös viestinnän suunnittelusta, johtamisesta ja resursseista. Toimialoilla on palvelukohtaisia oto-viestijöitä, jotka hoitavat oman yksikkönsä viestintää resurssiensa puitteissa. Lisäksi oto-viestijät toimivat yhteistyössä johdon ja esimiesten kanssa sekä huolehtivat yhteistyössä viestintätiimin viestintävastaavan kanssa toimialansa tai palveluyksikön tiedottamisesta. Oto-viestijöiden tehtävät on mitoitettava ja sovittava kunkin yksikön tilanteen sekä henkilön päätyön, osaaminen ja resurssien mukaan. Konsernipalvelujen viestintä tukee ja opastaa tarvittaessa oto-viestijöitä viestinnän tehtävissä. Kaupungin arkinen viestintä kuuluu jokaisen kaupungin työntekijän perustehtäviin. Työntekijöiden tulee palvella asiakkaita ja antaa oikeita tietoja sekä opastaa palveluissa. Kukin työntekijä on velvollinen omaan tehtäväkenttäänsä liittyvien asioiden viestinnästä. Erityisesti esimiesasemassa olevat henkilöt vastaavat oman työyhteisönsä viestinnästä. Toimialojen ja yksiköiden on hyvä laatia omat viestintäsuunnitelmat ja -vuosikellot, joita päivitetään vuosittain. Käynnistettäessä hankkeita tai projekteja viestintään tulee kiinnittää erityistä huomiota jo suunnittelun alkuvaiheessa. Hankkeen laajuus, luonne sekä kohderyhmä huomioiden hankkeelle tehdään oma viestintäsuunnitelma, jossa määritellään miten viestintä hoidetaan. 10

11 5. VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT Kaupungin viestinnän keskeisimmät kohderyhmät, joille viestintää suunnataan ovat: asukkaat henkilöstö luottamushenkilöt elinkeinoelämä; yritykset ja muut yhteisöt matkailijat ja vapaa-ajan asukkaat media koulut, oppilaitokset ja muut keskeiset yhteistyötahot paikalliset yhdistykset muut kunnat ja viranomaiset etu- ja ammattijärjestöt kansainväliset sidosryhmät mm. ystävyyskaupungit 6. VIESTINNÄN KEINOT JA KANAVAT Kouvolan kaupungin keskeiset viestintäkanavat ja mediat ovat internet-sivusto, sosiaalisen median kanavat, Kontti-intranet ja sähköposti. Viestinnässä monikanavaisuutta tulee lisätä ja kanavavalintoja kehittää sekä käyttää aiempaa monipuolisemmin. Monikanavaisuus huomioidaan jo viestinnän suunnitteluvaiheessa miettimällä kuinka vastaanottajat voidaan parhaiten tavoittaa ja miten eri kanavia voitaisiin hyödyntää saman tietosisällön viestimisessä. Viestintäkeinot ja -kanavat valitaan niin, että ne palvelevat parhaiten kaupungin eri kohderyhmien tarpeita. Kimara-henkilöstölehti ja Uutis-Kimara -sähköinen uutistiedote ovat henkilöstölle suunnattuja julkaisuja. Henkilöstölehti kertoo kaupungin toiminnasta ja henkilöstöstä sekä välittää arkityöhön, työympäristöön ja työhyvinvointiin liittyvää tietoa. Uutis-Kimara on intranetissä julkaistava sähköinen tiedote, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita. Kasvokkaisviestintä on tärkeä osa työyhteisöviestintää, joka tukee esimiesten ja alaisten välistä vuorovaikutusta. Henkilökohtaiset tapaamiset, säännölliset työpaikka- ja johtoryhmäkokoukset sekä tiedotus-, koulutus- ja muut vastaavat tilaisuudet parantavat tiedonvälitystä ja luovat uutta tietoa. Organisaatiosta ulospäin lähtevässä viestinnässä keinoja ja kanavia ovat pääasiallisesti: Kaupungin www-sivusto on kaupungin tärkein oma media ja palvelukanava. Se on asukkaille, henkilöstölle, tiedotusvälineille sekä kaikille sidosryhmille tarkoitettu ajantasainen palvelu-, tiedonhaku- ja tiedotuskanava. Kouvola-asukastiedotuslehti on asukkaille ja ulkoisille sidosryhmille tarkoitettu yhteisölehti. Tiedotuslehdessä kerrotaan ajankohtaisista asioista, tiedotetaan kaupungin palveluista ja kerrotaan toiminnasta. Lehdestä on verkossa pdf-versio. Sosiaalisen median kanavat ja muut vuorovaikutteiset viestintäkeinot ja -kanavat sekä tapahtumat ja tilaisuudet. Kaupungin sisäisten toimijoiden välisessä viestinnässä tiedottamiseen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen käytetään etupäässä seuraavia keinoja ja kanavia: Mainonta ja muut julkaisut; esitteet, kuulutukset, ilmoitukset ja mainokset. Kontti-intranet on henkilökunnalle tarkoitettu sisäinen verkkopohjainen tiedonhaku- ja tiedotuskanava. Kontissa julkaistaan työhön, työympäristöön, koulutukseen, vapaa-aikaan yms. liittyviä ajankohtaisia tiedotteita ja ohjeita. 11

12 7. VIESTINNÄN SEURANTA JA MITTARIT Viestinnän seurannan ja arvioinnin tavoitteena on tunnistaa toimenpiteiden vaikuttavuutta ja saada palautetta toiminnasta sekä kehittää sitä. Ilman toimivia mittareita viestintää on vaikea johtaa ja kehittää. Viestinnän laadullisia ja määrällisiä mittareita kehitetään ja tulkitaan yhdessä. Viestinnän vaikuttavuutta painopisteittäin ja tavoitteittain sekä julkisuuslajeittain on tarkasteltava pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti. Viestintää on myös aina arvioitava sen suhteen, kuinka tuloksia saadaan kohtuullisin resurssein. Viestinnästä raportoidaan johtoryhmälle säännöllisesti. Mitattava viestinnän osioita ovat mm. verkkojulkisuus --verkkosivustojen kävijämäärän kehitys --osallistuminen keskusteluun sosiaalisessa mediassa --yhteydenotot sidosryhmä- ja mediajulkisuus --mediatiedotteiden määrä --mediaseuranta julkisuuden määrä, laatu ja viestien läpimeno (printti, sähköinen, blogit ja keskustelupalstat) --uutiskirjoitusten, mielipidekirjoitusten ym. lukumäärä ja laatu (mikä asia, mikä viesti) --sidosryhmien palaute ja asenteet (asiakkaiden) sisäinen viestintä: --sisäiset ilmapiiritutkimukset ja selvitykset henkilöstön keskuudessa --työhyvinvointikyselyt (mm. Kunta10) --Kontin ja Luottokontin -kävijämäärän kehitys --opinnäytetyöt -- tunnettuus: --maineen kehittyminen (Kuntien imagotutkimus / Kaupunkien muuttohalukkuus -tutkimus). asiakasjulkisuus --asiakaspalaute --käyttäjäkyselyt --julkaisujen, tapahtumien ja tilaisuuksien määrä, laatu ja yhteys tavoitteisiin Konsernipalvelut / Viestintä 12

EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA 2017-2018 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. EURAN KUNTASTRATEGIA 2020... 2 2.1 Visio... 2 2.2 Arvot viestinnän toimintatapana... 2 2.3 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja asiakirjat...

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

VIESTINTÄOHJELMA VIESTINNÄN VISIO JA PERIAATTEET

VIESTINTÄOHJELMA VIESTINNÄN VISIO JA PERIAATTEET 2016 2018 JOHDANTO Viestinnän perustehtävä on lisätä kaikin tavoin kaupunkilaisten tiedonsaantia ja osallistumista. Varhainen ja avoin tiedonsaanti antaa mahdollisuuden toimintamme arviointiin, tekee

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Kunnanhallitus 21.11.2016 XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Laukaan kunnan viestinnän päälinjat Kunta viestii monessa roolissa ja tehtävässä. Kunta on paikallinen viranomainen, asukkaidensa hyvinvoinnin

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Tämä on Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimeenpanon viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelma on tehty viestintäammattilaisten, mukana

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia Iisalmen kaupungin viestintästrategia Hyväksytty: Kaupunginhallitus 6.6.2011 263 Viestintästrategia 2 (10) Id 66651 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Iisalmen kaupungin viestintästrategia... 4 2.1 Viestinnän

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (5) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii 1.3 Kenelle ja kenen kanssa Eksote viestii 1.4 Miten Eksote viestii Etelä

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen Viestintä 2.0 yliopistossa Marja Jokinen 15.3.2016 Yliopiston uudistuminen haastaa viestinnän joka rintamalla - Uusi strategia - Uusi johto - Uusi organisaatio - Uusi brändi 11 15.3.2016 Lisää

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia Kankaanpää 2025 Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä Kaupunkistrategia 8.12.2016 Strategiset, ohjaavat roolivalinnat vuoteen 2025 Kankaanpää tunnettu ja näkyvä kaupunki Kankaanpää - Mahdollisuuksien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna,

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna, ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, www.isshp.fi VIESTINTÄ ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Viestintästrategia

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari 26.2.2015 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamuspula Luottamustoimien ei-houkuttelevuus

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkistrategia 2014-

Jyväskylän kaupunkistrategia 2014- Jyväskylän kaupunkistrategia 2014- Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Kaupungin johtoryhmä 29.1.2014 Talpo 17.2.2014 Kaupungin johtoryhmä 13.3.2014 Yhteistyötoimikunta 14.3.2014 Kaupunginhallitus 17.3.2014

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Päivitetty

Verkkoviestintäohje. Päivitetty Verkkoviestintäohje Päivitetty 10.1.2017 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 10.1.2017 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 26.4.2016 120 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Sote- ja maakuntauudistus on yksi Suomen historian suurimmista hallinnon ja toimintatapojen uudistuksista. Muutos koskettaa Etelä-Savossa

Lisätiedot

SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016

SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016 SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 VIESTINNÄN TAVOITTEET 2 3 KOHDERYHMÄT 3 4 VIESTINTÄTAVAT JA -VÄLINEET 3 5 PALAUTEJÄRJESTELMÄ 4 6 VIESTINNÄN

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Esisuunnitelmavaihe 10.2.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ: 1. Viestinnän tehtävä 2. Viestinnän tavoitteet 3. Viestinnän arvot 4. Viestinnän vastuut 5.

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus 1.3.2011 LIITE 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus XXXXXX 1 (9) Sisällysluettelo Alkusanat 1 Henkilöstöpoliittiset periaatteet... 3 2 Johtaminen ja esimiestyö... 3 4

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle 10. Rakennetun

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla. Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2.

Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla. Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2. Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2.2013 Kuntademokratian kehittämiselle on jo nyt hyvää pohjaa lainsäädännössä

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot