Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017"

Transkriptio

1 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma KH

2 VIESTINTÄOHJELMA VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat Kaupunkistrategia Kaupungin arvot viestinnän toimintatapana Viestintää ohjaava lainsäädäntö, suositukset ja asiakirjat Viestinnän nykytila ja SWOT-analyysi Viestinnän tehtävä Viestinnän painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet Valmistelu- ja päätösviestintä Asukas- ja palveluviestintä Työyhteisöviestintä Kaupunkimarkkinointi Viestinnän organisointi ja vastuut Viestinnän kohderyhmät Viestinnän keinot ja kanavat Viestinnän seuranta ja mittarit Viestintäohjelma

3 1. JOHDANTO JA LÄHTÖKOHDAT Kouvolan kaupungin viestintäohjelma vuosille on yksi kaupunkistrategiaa toteuttavista toimenpideohjelmista ja koskee kaikkia kaupungin toimialoja. Siinä määritellään viestinnälliset linjaukset kaupungin sisäiselle ja ulkoiselle viestinnälle. Ohjelma määrittelee viestinnän tehtävät, arvot viestinnän toimintatapana, painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet. Viestintäohjelma sisältää myös viestinnän organisoinnin ja vastuut sekä seurannan pääperiaatteet. Viestintä on työyhteisössä kaiken toiminnan ja menestyksen perusedellytys. Viestinnän tarkoitus on mahdollistaa päivittäinen työskentely tavoitteiden mukaisesti, vaihtaa ja tuottaa uutta tietoa siten, että työyhteisö menestyy. Viestintä välittää ja on siten tärkeä osa tuloksen tekemistä. Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmien kokoaminen ja koordinointi voi aiheuttaa tarvetta tarkistuksiin tai täsmennyksiin joiltakin osin jo aiemmin. Myös toimintaympäristön äkilliset muutokset voivat edellyttää organisaatiolta strategista ketteryyttä ja muutoksia viestintäohjelman sisältöön kesken ohjelmakauden. Ohjelman toteutumista arvioidaan vuosittain mm. kunnan kokonaisviestintää itsearviointina mittaavan Suomen Kuntaliiton KISA-pikatestin avulla. 1.1 Kaupunkistrategia Kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia on keskeinen päätöksenteon, suunnittelun ja kehittämisen ohjausväline Kouvolassa. Kaupunkistrategiaa toteuttavat ohjelmat tarkentavat strategiassa määritellyt linjaukset eri teemojen ja toimenpidekokonaisuuksien tasolla. Viestintäohjelman tehtävänä on 1. tukea viestinnällisesti kaupunkistrategian ja sitä toteuttavien ohjelmien toteuttamista ja niissä määriteltyjen päämäärien saavuttamista, Kaupungin visio: Vuonna 2020 Kouvola on elinvoimainen ja luonnollinen kasvukeskus, jossa on hyvä elää, asua ja tehdä työtä. 2. määritellä strategiaa tukevia viestinnän linjauksia sekä 3. luoda sisällöllinen merkitys viestinnälle ja 4. kiteyttää viestinnän keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Viestintäohjelma on laadittu kevään ja syksyn 2014 aikana kaupungin johtoryhmän asettamassa valmisteluryhmässä, jossa on ollut mukana kaupungin kaikkien toimialojen edustus. Taustamateriaalina on käytetty viestintäohjelman laatimisen yhteydessä toteutettuja sisäisiä kyselyjä ja sisällössä on huomioitu vuonna 2011 laaditun viestintästrategian mukaisia lähtökohtia. Kouvolan tulevaisuudenkuvan 2020 uusi suunta perustuu elinvoimaan, joka rakentuu asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kautta. Kaupungin keskeinen tehtävä on elinvoiman lisääminen yhteisten päämäärien, tekojen ja hyvän organisoitumisen avulla. Tavoitteena on omista vahvuuksista ja valinnoista rakennettu entistä elinvoimaisempi Kouvola. Viestinnällisen näkökulman huomioiminen edellyttää suunnitelmallista toimintatapaa ja yhteistyötä kaupungin eri yksiköiden välillä, jotta Kouvolan kaupungin strategiset päämäärät ja valinnat toteutuvat. 3

4 Peruslinjaukset 1) Kouvola on vahva peruskunta 2) Kouvolan elinvoiman kehittämisen kivijalka on sijainti 3) Maaseutu on Kouvolan voimavara Päämäärät ja valinnat 1. Tasapainoinen talous 2. Asiakaslähtöinen toiminta 3. Elinvoimainen kaupunki 4. Laadukas ympäristö 1.1. Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko 1.2. Vastuullinen ja osallistava johtaminen 1.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 1.4. Vaikuttava omistajanohjaus 1.5. Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko 2.1. Asiakkaan kuuleminen Kouvolan asiakas on kuntalainen asukas vierailija mökkiläinen yrittäjä yrityksen edustaja 2.2. Ennaltaehkäisyyn panostaminen 2.3. Yhteisöllisyyden kehittäminen 3.1. Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johta-misessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa 3.2. Yhteistyökumppaneiden kanssa valtakunnallisesti merkittävä toimija 3.3. Osaamis- ja innovaatiopääoman kehittäminen 3.4. Alueen saavutettavuuden kehittäminen ja hyödyntäminen Kehittämisen painopisteet: 4.1. Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö 4.2. Eheä kaupunkirakenne 4.3. Ympäristöystävällinen kaupunki 4.4. Vetovoimaiset luontokohteet 4.5. Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää 4.6. Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Elinvoimaa metsästä Luovuudella liiketoimintaa Vetovoimaa Kouvolaan Vahva elintarvikeala Kaupunkistrategia Yllä olevassa taulukossa on kuvattuna kaupungin strategiset peruslinjaukset sekä valitut päämäärät ja tehdyt valinnat. Viestinnän avulla tuetaan kaupunkistrategian päämääriä. 1.2 Kaupungin arvot viestinnän toimintatapana Kaupungin viestintä perustuu samalle arvopohjalle kuin kaupungin muukin toiminta. Arvot ohjaavat viestintää ja näkyvät kaupungin ja sen kaikkien toimijoiden päivittäisessä työssä. Viestintään liittyviä valintoja ja ratkaisuja tehdään arvojen ja seuraavien arvoista johdettujen viestinnän toimintatapojen mukaisesti: 4

5 Kaupunkilaisen paras Viestintämme huomioi vastaanottajansa ja tuo esiin asukkaille koituvan hyödyn. Kerromme palveluista selkeästi ja oikea-aikaisesti sekä toimimme palveluhenkisesti yhden luukun periaatteella. Vastuullinen yhteistyö Viestintämme perustuu avoimuuteen ja tasapuolisuuteen. Olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa palvelujen käyttäjien kanssa ja hyödynnämme toiminnassa asiakkailta saatavaa palautetta ja kehitysideoita. Viestimme yhdessä asiantuntevasti ja kannamme jokainen vastuuta hyvästä viestinnästä. Tavoitteellisuus ja tehokkuus Viestintämme on suunnitelmallista ja huomioimme sen palveluissa ja hankkeissa etukäteen. Tiedotamme palveluistamme tehokkaasti kohderyhmittäin osana päivittäistä toimintaamme. Teemme jatkuvaa yhteistyötä viestinnässä myös ulkoisten sidosryhmien kanssa. 1.3 Viestintää ohjaava lainsäädäntö, suositukset ja asiakirjat Kunnan viestintä on lainsäädännön ohjaamaa ja toimintaa koskee avoimuuden ja läpinäkyvyyden vaatimus. Kuntaviestintää ohjaavat monet eri lait. Perustuslaki luo pohjan kaupungin viestintävelvoitteille ja laissa määritellään jokaisen perusoikeus tietoon ja hyvään hallintoon. Viranomaisen asiakirjat ovat pääsäännön mukaan julkisia, ja jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Kuntalain mukaan kunnalla on erittäin laaja tiedottamisvelvollisuus. Lain mukaan kunnan on luotava mahdollisuudet asioihin osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Viestintävelvoitetta täsmentävät edelleen julkisuuslaki, henkilötietolaki, kielilaki, hallintolaki sekä eräät erityislait, muun muassa hankintalaki sekä maankäyttöja rakennuslaki. Rohkea uudistuminen Käytämme laajasti ajanmukaisia viestinnän kanavia ja keinoja tavoittaaksemme paremmin asukas- ja sidosryhmät. Viestimme innostavasti ja ennakkoluulottomasti toiminnastamme. Lisäämme rohkealla ja positiivisella viestintäotteella kaupungin vetovoimaisuutta. Kuntien viestintään vaikuttavaa lainsäädäntöä löytyy Kuntaliiton verkkopalvelusta sekä Kunnan viestintä -oppaasta (2004), joka sisältää kuntaviestinnän perusperiaatteet ja yleisohjeet. Kuntien verkkoviestintäohje (2010) tarkastelee verkkoviestintää laajasti eri näkökulmista lainsäädännöstä sosiaalisen median käyttöön. Luotettavuus ja turvallisuus Viestintämme on johdonmukaista ja läpinäkyvää. Toiminnasta ja päätöksistä kerromme totuudenmukaisesti ja perustellusti. Välitämme tietoa ennakoivasti ja monipuolisesti kohderyhmämme huomioiden. Säännöllisellä ja oikea-aikaisella viestinnällä parannamme toimintamme luotettavuutta. Viestintään liittyy myös erilaisia suosituksia. Suomen Kuntaliitto, JUHTA ( Julkishallinnon tietohallinnon neuvottelukunta) ja valtiovarainministeriö ovat antaneet useita kuntien ja muun julkishallinnon viestintää koskevia suosituksia, joissa ohjeistetaan kuntien viestintäkäytäntöjä. Lisäksi seuraavat Kouvolan kaupungin sisäiset ohjeet ja asiakirjat ohjaavat viestintää: Viestintäohje Verkkoviestintäohje Sosiaalisen median ohje Kriisiviestintäsuunnitelma Graafinen ohjeisto Brändikirja Markkinointisuunnitelma 5

6 1.4 Viestinnän nykytila ja SWOT-analyysi Viestintäohjelman laadinnan yhteydessä toteutettiin kaupungin viestinnän nykytila-arviointi KISA-pikatestillä sekä laadittiin viestinnän SWOT-analyysi. Viestinnän nykytila-analyysi Kunnan kokonaisviestinnän yleisarviota mittaavalla Suomen Kuntaliiton KISA-pikatestillä tehtiin viestinnän nykytila-analyysiä itsearviointina. Viestintää arvioitiin 18 viestinnän eri osa-alueella. KISA-kysely kohdistettiin johdolle ja esimies-/päällikkötasolle, viestintäammattilaisille, henkilöstön edustajille ja myös vuonna 2013 työnsä aloittaneille luottamushenkilöille (kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajat). Pääasiallisesti kaupungin viestintä on tyydyttävällä tasolla. Yhdellätoista osa-alueella arvio viisiportaisella asteikoilla oli yli 3. Keskimäärin viestintää tehdään suunnitelmallisesti ja ammattitaitoisesti. Viestintäosaamisen kehittämistä ja viestintäkoulutusta on ollut saatavilla tarpeen mukaan ja kriisiviestintävalmius on kohtuullisella tasolla. Verkkoviestintä on huomioitu toiminnan suunnittelussa ja kaupungin verkkosivut ovat toimivat. Kuntalaisten kuulemista ja osallistumista on myös huomioitu. Viestinnän organisointi ja vastuut koettiin melko selkeiksi ja viestintäresurssit riittäviksi. Parannettavaa nähtiin mm. sisäisessä viestinnässä ja vuoropuhelussa kunnan työpaikoilla, viestinnän huomioimisessa vuosittaisessa toiminnan suunnittelussa, erityisryhmien tarpeiden huomioimisessa, strategian toteutumisen seurannassa ja arvioinnissa sekä sidosryhmäsuhteissa. Heikoimmaksi arvioitiin julkisuuden hallinta mediassa ja kaupungin maine. Itsearvioinnissa tärkeiksi osa-alueiksi arvioitiin viestintä osana kunnan johtamista ja se, että muutosviestinnän tulisi olla kiinteä osa kunnan muutosjohtamista. Viestinnän SWOT-analyysi Viestintäohjelmatyön tueksi laadittiin viestinnän SWOT-analyysi, jossa tarkasteltiin nykyisiä sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä tulevia ulkoisia mahdollisuuksia ja uhkia. Alla olevassa taulukossa on kuvattu ainoastaan keskeisemmät analyysissa esille nousseet tekijät. VAHVUUDET (nykyiset) tunnistettava visuaalinen ilme yhtenäinen brändi monipuoliset viestintäkanavat osaavat viestintäammattilaiset näkyvyys tapahtumissa ja kaupunkiympäristössä MAHDOLLISUUDET (tulevat) viestintäkoulutuksen ja vertaistuen lisääminen keskustelun ja vuorovaikutteisuuden lisääminen monikanavainen ja tehokkaampi viestintä (mm. sosiaalinen media) sidosryhmäsuhteiden ja yhteistyön parantaminen mediayhteistyön ja ennakkotiedottamisen lisääminen HEIKKOUDET (nykyiset) työyhteisöviestintä; yhteistyö ja vuorovaikutus viestintää ei huomioida osana toimintaa (suunnittelu) henkilöstön ja esimiesten viestintäosaaminen yhteisen kulttuurin ja me-hengen puute kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen ennakoiva ja toimituksellinen viestintä viestinnän vaikuttavuuden seuranta ja arviointi UHAT (tulevat) palvelukohtaisen viestinnän puuttuminen kaupungin näkyvyyden ja maineen heikkeneminen median ja tiedonvälityksen roolin muuttuminen viestinnän ja tiedonhallinnan heikkeminen 6

7 2. VIESTINNÄN TEHTÄVÄ Viestintä on olennainen osa Kouvolan kaupungin palveluja. Viestintä toimii kanavana kaupungin ja sidosryhmien välillä. Viestinnän keinoin tuetaan pitkäjänteisesti työyhteisön tuloksellista toimintaa, tavoitteiden saavuttamista, parannetaan palveluita ja niiden saatavuutta sekä lisätään kaupunkilaisten osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksia. Viestintä on osa päivittäistä johtamista ja tärkeä strategisen johtamisen väline. Viestinnän onnistumisen edellytyksenä on johdon aktiivinen rooli viestinnässä. Hyvä ja avoin sisäinen viestintä on ulkoisen viestinnän onnistumisen edellytys. Esimiehillä on merkittävä vastuu viestinnässä alaisilleen. Jokainen Kouvolan kaupungin työntekijä viestii ja luo toiminnallaan mielikuvaa kaupungista. Toimiva viestintä auttaa kaupunkilaisia käyttämään palveluita ja kehittämään niitä vuorovaikutuksen kautta luo yhteisöllisyyttä, vahvistaa kouvolalaista identiteettiä ja edistää kaupunkilaisten osallistumista informoi keskeisiä kohderyhmiä kaupungin toiminnasta ja tavoitteista mahdollistaa tehokkaan johtamisen ja toiminnan kehittämisen antaa työntekijöille mahdollisuuden oman työn kehittämiseen ennakoi toimintaympäristön odotuksia, arvostuksia ja niiden muutoksia kaupungin kehittämistä ja päätöksentekoa varten on keskeistä kaupungin edunvalvonnassa lisää kaupungin vetovoimaisuutta ja luo positiivista mielikuvaa Viestintä koostuu seuraavista toimintakokonaisuuksista: Työyhteisöviestintä Asukas- ja palveluviestintä Valmistelu- ja päätösviestintä Talousviestintä Vaikuttamisviestintä Yrittäjyysviestintä Markkinointiviestintä Mediaviestintä ja -suhteet Häiriö- ja kriisiviestintä 3. VIESTINNÄN PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Viestinnässä painotetaan niin kaupunki-, toimialakuin palvelutasolla viestinnän keskeisiksi tavoitteiksi valittuja sisältökokonaisuuksia. Viestinnän painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet huomioidaan viestintäpalvelujen ja eri yksiköiden vuosittaisissa toiminta- ja viestintäsuunnitelmissa. Viestinnän toimenpiteistä ja kehittämiskohteista laaditaan tarvittaessa toimialoilla ja palveluissa omat viestinnän vuosikellot tai tarkemmat suunnitelmat. Lisäksi merkittäville kaupungin strategisille hankkeille tulee erikseen laatia omat viestintäsuunnitelmat. Kouvolan kaupungin viestinnälle asetetut painopisteet ja suunnittelut toimenpiteet edistävät kaupungin strategiatavoitteiden toteutumista sekä tukevat johtamista ja toiminnan kehittämistä. 3.1 Valmistelu- ja päätösviestintä Kuntalaki velvoittaa tiedottamaan ja luomaan edellytykset kuntalaisille kunnan asioihin osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Kaupunginvaltuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kuntalain tiedottamissäännöksessä velvoitetaan kuntaa tiedottamaan asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista ja siitä millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. 7

8 Tiedonsaanti palveluista, asioiden valmistelusta ja päätöksenteosta on osallistumisen ja vuorovaikutuksen perusta. Vuorovaikutteinen viestintä ja kuntalaisten osallistuminen sekä aktiivinen tiedotusvälineiden palvelu ovat kunnille ensiarvoisen tärkeää. Osallistumista edistetään vuorovaikutusta lisäämällä ja kertomalla aktiivisesti vireillä olevista asioista, ongelmista ja niiden ratkaisuvaihtoehdoista sekä perustelemalla päätökset julkisuudessa. Ajankohtaisista kuntalaisia kiinnostavista asioista tiedotetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Esityslistan asioita on mahdollista käsitellä julkisuudessa ennen varsinaista päätöksentekoa, mutta on tärkeätä, että tällöin selkeästi tuodaan esille, ettei asiasta ole vielä päätetty. Päätöksentekoon liittyvän tiedottamisen lisääminen, sisältöjen avaaminen ja päätösten perusteleminen edistävät johdonmukaista päätöksentekoa, asiakaslähtöistä toimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteet: päätösviestintä on johdonmukaista ja oikea-aikaista asukkaat ovat tietoisia valmisteilla olevista asioista sekä päätösten vaikutuksista palveluihin ja toimintaan asukkailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioihin eri kanavien kautta valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden viestintä on samansuuntaista ja vastuullista 3.2 Asukas- ja palveluviestintä Kaupunki on olemassa kuntalaisia varten. Kuntalaisilla on oikeus tietää, miten kunnan asioita hoidetaan sekä oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kaupungilla on lakiin perustuen velvollisuus tiedottaa asukkailleen palveluista ja niitä koskevista muutoksista. Asukas- ja palveluviestintä on kiinteästi kaupungin toimialojen palvelutoimintaan liittyvää perustyötä. Palveluviestinnän suunnittelussa on huomioitava eri kohderyhmät ja niiden erityistarpeet sekä tottumukset käyttää eri viestintävälineitä. Asukas- ja palveluviestintä tarjoaa tietoa kaupungin palveluista, toiminnasta, suunnitelmista ja tavoitteista. Viestinnällä edistetään kouvolalaisten hyvinvointia ja tyytyväisyyttä sekä luodaan edellytykset avoimelle vuorovaikutukselle sekä kuntalaisten mahdollisuuksille vaikuttaa kaupungin toimintaan. Tavoitteet: asukkaat ovat tietoisia kaupungin palveluista, toiminnasta ja taloudesta asiointi on helppoa ja palveluita käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla tyytyväisyys ja luottamus kaupungin palveluihin vahvistuu viestintä on avointa ja vuorovaikutteista ja asukkailla on mahdollisuus osallistua Toimenpiteet: luodaan ja otetaan käyttöön yhteiset toimintatavat mediaviestinnässä; kriteerit milloin uutisoidaan (ennen ja jälkeen päätösten), miten perustellaan ja tuodaan esiin päätösten vaikutukset tiedotetaan merkittävistä asioista selkeästi, yhdenmukaisesti ja oikea-aikaisesti omissa viestintäkanavissa ja medialle lisätään yhteistyötä median kanssa; mediatapaamiset, tiedotustilaisuudet, aktiivinen juttutarjonta kehitetään sähköisiä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia osana verkkopalveluja Toimenpiteet: viestitään palveluista suunnitelmallisesti kohderyhmittäin niille sopivilla tavoilla nostetaan esille palveluiden yhden luukun -periaate; palvelujen uudistaminen ja keskittäminen lisätään asukkaiden osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia järjestämällä mm. yleisötilaisuuksia ja kyselytunteja kehitetään www-sivujen palvelulähtöisyyttä ja käytettävyyttä hyödynnetään sosiaaliseen median kanavia yhteisöllisyyden lisäämiseksi 8

9 3.3 Työyhteisöviestintä Työyhteisöviestintä eli sisäinen viestintä on kaupungin johtamisen ja toiminnan keskeinen väline. Viestintä on työyhteisössä kaiken toiminnan perusedellytys ja edellyttää vuorovaikutusta sekä jokaisen osallisuutta ja vastuuta. Viestintä on myös olennainen osa henkilöstöjohtamista, sillä viestinnällä on suuri merkitys henkilöstön työhyvinvoinnille. Viestinnän avulla varmistetaan, että kaikki työntekijät tietävät ja ymmärtävät työyhteisön tilanteen. Viestintäyhteistyön on oltava sujuvaa johdon, esimiesten, henkilöstön ja luottamushenkilöiden välillä. Vastuu sisäisestä viestinnästä kuuluu kaikille ja se on osa jokapäiväistä toimintaa. Esimiehet vastaavat päivittäisestä viestinnästä oman yksikkönsä osalta alaisilleen ja heidän roolinsa korostuu myös muutostilanteissa. Johdolla on erityisvastuu strategioiden, toimintaohjelmien ja -suunnitelmien viestimisessä ja käytäntöön saattamisessa. Viestinnän ammattilaisten tehtävä on tukea johtoa ja esimiehiä viestinnässä sekä huolehtia siitä, että kaupungilla on käytössä ajanmukaiset viestintäkeinot ja -kanavat. Tavoitteet: viestintä on avointa, vuorovaikutuksellista ja dialogista; sillä luodaan uutta tietoa viestinnän sisältö on yhä enemmän räätälöityä kaikille ei kaikkea viestintä on jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen kohteena oleva työyhteisötaito viestintä on osa toiminnan johtamista ja suunnittelua (kehityssuunta) viestinnässä on hyvää työkulttuuria ja -motivaatiota sekä työhyvinvointia rakentavat toimintamallit Toimenpiteet: kehitetään avointa, vuorovaikutteista ja osallisuutta edistävää viestintäkulttuuria huomioidaan sisältöjen kohdentaminen henkilöstöryhmittäin parannetaan viestintävalmiuksia ja osaamista määrittelemällä koulutustarpeet ja -alueet ja tuetaan henkilöstä viestinnässä (vertaistuki) kehitetään viestinnän suunnittelua ja johtamista osana toimintaa luodaan muutosviestinnän toimintamalli Jokaisella työntekijällä on vastuu aktiivisesta tiedon välittämisestä ja hakemisesta sekä työnantajan käyttämien viestintäkanavien säännöllisestä seuraamisesta. Viestintäosaaminen on työyhteisötaito, jolla tarkoitetaan tietoja, taitoja ja asennetta. Lisäksi tarvitaan halua ja kykyä käyttää osaamista osana toimintaa. Henkilöstöä tai työyhteisöä koskevissa asioissa lähtökohtana on että henkilöstölle tulee tiedottaa asiasta ennen tai vähintäänkin samanaikaisesti kuin tiedotusvälineille. Päätökset tulee perustella ja viestinnän on oltava ymmärrettävää. Henkilöstöllä on mahdollisuus kysyä, osallistua ja vaikuttaa asioihin. Toimiva sisäinen viestintä on keskeinen edellytys myös ulkoisen viestinnän onnistumiselle. Työyhteisöviestinnällä edistetään henkilökunnan luottamusta ja sitoutumista in työnantajana ja vahvistetaan kaupungin mainetta tavoiteltavana ja hyvänä työnantajana. 3.4 Kaupunkimarkkinointi Kaupunkimarkkinoinnilla ja markkinointiviestinnällä rakennetaan Kouvolan kaupungin mainetta ja edistetään Kouvolan aseman vahvistumista elinvoimaisena ja vetovoimaisena paikkana asua, yrittää ja matkailla. Mainetavoitteet liittyvät Kouvolan tunnettuuden lisäämiseen, monimuotoisuuden esilletuomiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen uudelleen ajattelun voimalla. Kouvola-mielikuvan rakentamiseen vaikutetaan markkinoinnin, sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä käytännön tekojen ja toiminnan kautta. Viestinnällä rakennetaan rohkeaa ja uudistuvaa, kaupungin ainutlaatuisuuksiin ja vahvuuksiin perustuvaa mainetta kiinnostavana, kehittyvänä ja elinvoimaisena asuin-, yritys- ja vapaa-ajan toimintaympäristönä - luonnollisena kasvukeskuksena. 9

10 Tavoitteet: mielikuva Kouvolasta on myönteinen ja alueen tunnettuus on parantunut kotiseuturakkaus ja -arvostus on lisääntynyt; ollaan ylpeitä omasta kaupungista luontokaupunkiprofiili ja elinvoimaisuus on tuotu esiin strategian mukaisesti Kouvolan vetovoima on lisääntynyt asuin-, opiskelu-, matkailu-, tapahtuma- ja urheilukaupunkina sekä yritysten sijoittumiskohteena a pidetään vetovoimaisena ja luotettavana työnantajana Toimenpiteet: tehdään kaupunkimarkkinointia markkinointisuunnitelman mukaisesti laaditaan viestintäsuunnitelmat tärkeimmille strategian mukaisille kärkihankkeille määritellään kaupungille pääviestit lisätään markkinointiyhteistyötä ja verkostoitumista keskeisten sidosryhmien kesken selvitetään eri kohderyhmien mielikuvaa Kouvolasta ulkoisella arvioinnilla 4. VIESTINNÄN ORGANISOINTI JA VASTUUT Kaupunginvaltuusto luo edellytykset viestinnälle sekä asukkaiden osallistumiselle. Viestintää johtavat ja valvovat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä omalla vastuualueellaan toimialajohtajat. Kaupungin päätoiminen viestintähenkilöstö on keskitetty konsernipalvelujen hallinto- ja viestintäpalveluihin. Viestintää koordinoi, kehittää ja suunnittelee viestintäpäällikön johdolla konsernipalvelujen viestintätiimi. Viestintätiimi tukee ja ohjaa toimialojen viestintää, nostaa esille tiedotettavia asioita ja huolehtii osaltaan viestinnän toteuttamisesta. Viestintäpalvelu tiedottaa kaupungin yleisistä sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksistä. Verkkotiedottaja vastaa kaupungin verkkopalveluista ja sosiaalisen median kanavista sekä niiden kehittämisestä ja koordinoinnista. Konsernipalvelujen viestinnän henkilöstö muodostavat verkkoviestintäryhmän, joka toimii julkaisujärjestelmän pääkäyttäjinä ja -kouluttajina ja koordinoi verkkosivujen sisältöä ja ylläpitoa. Verkkoviestintäryhmään kuuluu myös tietohallinnon edustaja. Kaupungin viestintä toimii myös hajautetusti. Kunkin toimialan, palveluketjun, palveluiden ja palveluyksiköiden sekä liikelaitosten viestinnästä vastaavat niiden johtajat ja esimiehet. Tähän he saavat tukea konsernipalvelujen viestintätiimiltä. Viestintä ei voi toimia tehokkaasti ilman yhteistyötä sekä toimialojen asiasisältöä. On tärkeää, että johto ja esimiehet huolehtivat oman yksikkönsä toiminnan suunnittelun yhteydessä myös viestinnän suunnittelusta, johtamisesta ja resursseista. Toimialoilla on palvelukohtaisia oto-viestijöitä, jotka hoitavat oman yksikkönsä viestintää resurssiensa puitteissa. Lisäksi oto-viestijät toimivat yhteistyössä johdon ja esimiesten kanssa sekä huolehtivat yhteistyössä viestintätiimin viestintävastaavan kanssa toimialansa tai palveluyksikön tiedottamisesta. Oto-viestijöiden tehtävät on mitoitettava ja sovittava kunkin yksikön tilanteen sekä henkilön päätyön, osaaminen ja resurssien mukaan. Konsernipalvelujen viestintä tukee ja opastaa tarvittaessa oto-viestijöitä viestinnän tehtävissä. Kaupungin arkinen viestintä kuuluu jokaisen kaupungin työntekijän perustehtäviin. Työntekijöiden tulee palvella asiakkaita ja antaa oikeita tietoja sekä opastaa palveluissa. Kukin työntekijä on velvollinen omaan tehtäväkenttäänsä liittyvien asioiden viestinnästä. Erityisesti esimiesasemassa olevat henkilöt vastaavat oman työyhteisönsä viestinnästä. Toimialojen ja yksiköiden on hyvä laatia omat viestintäsuunnitelmat ja -vuosikellot, joita päivitetään vuosittain. Käynnistettäessä hankkeita tai projekteja viestintään tulee kiinnittää erityistä huomiota jo suunnittelun alkuvaiheessa. Hankkeen laajuus, luonne sekä kohderyhmä huomioiden hankkeelle tehdään oma viestintäsuunnitelma, jossa määritellään miten viestintä hoidetaan. 10

11 5. VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT Kaupungin viestinnän keskeisimmät kohderyhmät, joille viestintää suunnataan ovat: asukkaat henkilöstö luottamushenkilöt elinkeinoelämä; yritykset ja muut yhteisöt matkailijat ja vapaa-ajan asukkaat media koulut, oppilaitokset ja muut keskeiset yhteistyötahot paikalliset yhdistykset muut kunnat ja viranomaiset etu- ja ammattijärjestöt kansainväliset sidosryhmät mm. ystävyyskaupungit 6. VIESTINNÄN KEINOT JA KANAVAT Kouvolan kaupungin keskeiset viestintäkanavat ja mediat ovat internet-sivusto, sosiaalisen median kanavat, Kontti-intranet ja sähköposti. Viestinnässä monikanavaisuutta tulee lisätä ja kanavavalintoja kehittää sekä käyttää aiempaa monipuolisemmin. Monikanavaisuus huomioidaan jo viestinnän suunnitteluvaiheessa miettimällä kuinka vastaanottajat voidaan parhaiten tavoittaa ja miten eri kanavia voitaisiin hyödyntää saman tietosisällön viestimisessä. Viestintäkeinot ja -kanavat valitaan niin, että ne palvelevat parhaiten kaupungin eri kohderyhmien tarpeita. Kimara-henkilöstölehti ja Uutis-Kimara -sähköinen uutistiedote ovat henkilöstölle suunnattuja julkaisuja. Henkilöstölehti kertoo kaupungin toiminnasta ja henkilöstöstä sekä välittää arkityöhön, työympäristöön ja työhyvinvointiin liittyvää tietoa. Uutis-Kimara on intranetissä julkaistava sähköinen tiedote, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita. Kasvokkaisviestintä on tärkeä osa työyhteisöviestintää, joka tukee esimiesten ja alaisten välistä vuorovaikutusta. Henkilökohtaiset tapaamiset, säännölliset työpaikka- ja johtoryhmäkokoukset sekä tiedotus-, koulutus- ja muut vastaavat tilaisuudet parantavat tiedonvälitystä ja luovat uutta tietoa. Organisaatiosta ulospäin lähtevässä viestinnässä keinoja ja kanavia ovat pääasiallisesti: Kaupungin www-sivusto on kaupungin tärkein oma media ja palvelukanava. Se on asukkaille, henkilöstölle, tiedotusvälineille sekä kaikille sidosryhmille tarkoitettu ajantasainen palvelu-, tiedonhaku- ja tiedotuskanava. Kouvola-asukastiedotuslehti on asukkaille ja ulkoisille sidosryhmille tarkoitettu yhteisölehti. Tiedotuslehdessä kerrotaan ajankohtaisista asioista, tiedotetaan kaupungin palveluista ja kerrotaan toiminnasta. Lehdestä on verkossa pdf-versio. Sosiaalisen median kanavat ja muut vuorovaikutteiset viestintäkeinot ja -kanavat sekä tapahtumat ja tilaisuudet. Kaupungin sisäisten toimijoiden välisessä viestinnässä tiedottamiseen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen käytetään etupäässä seuraavia keinoja ja kanavia: Mainonta ja muut julkaisut; esitteet, kuulutukset, ilmoitukset ja mainokset. Kontti-intranet on henkilökunnalle tarkoitettu sisäinen verkkopohjainen tiedonhaku- ja tiedotuskanava. Kontissa julkaistaan työhön, työympäristöön, koulutukseen, vapaa-aikaan yms. liittyviä ajankohtaisia tiedotteita ja ohjeita. 11

12 7. VIESTINNÄN SEURANTA JA MITTARIT Viestinnän seurannan ja arvioinnin tavoitteena on tunnistaa toimenpiteiden vaikuttavuutta ja saada palautetta toiminnasta sekä kehittää sitä. Ilman toimivia mittareita viestintää on vaikea johtaa ja kehittää. Viestinnän laadullisia ja määrällisiä mittareita kehitetään ja tulkitaan yhdessä. Viestinnän vaikuttavuutta painopisteittäin ja tavoitteittain sekä julkisuuslajeittain on tarkasteltava pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti. Viestintää on myös aina arvioitava sen suhteen, kuinka tuloksia saadaan kohtuullisin resurssein. Viestinnästä raportoidaan johtoryhmälle säännöllisesti. Mitattava viestinnän osioita ovat mm. verkkojulkisuus --verkkosivustojen kävijämäärän kehitys --osallistuminen keskusteluun sosiaalisessa mediassa --yhteydenotot sidosryhmä- ja mediajulkisuus --mediatiedotteiden määrä --mediaseuranta julkisuuden määrä, laatu ja viestien läpimeno (printti, sähköinen, blogit ja keskustelupalstat) --uutiskirjoitusten, mielipidekirjoitusten ym. lukumäärä ja laatu (mikä asia, mikä viesti) --sidosryhmien palaute ja asenteet (asiakkaiden) sisäinen viestintä: --sisäiset ilmapiiritutkimukset ja selvitykset henkilöstön keskuudessa --työhyvinvointikyselyt (mm. Kunta10) --Kontin ja Luottokontin -kävijämäärän kehitys --opinnäytetyöt -- tunnettuus: --maineen kehittyminen (Kuntien imagotutkimus / Kaupunkien muuttohalukkuus -tutkimus). asiakasjulkisuus --asiakaspalaute --käyttäjäkyselyt --julkaisujen, tapahtumien ja tilaisuuksien määrä, laatu ja yhteys tavoitteisiin Konsernipalvelut / Viestintä 12

EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA EURAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA 2017-2018 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. EURAN KUNTASTRATEGIA 2020... 2 2.1 Visio... 2 2.2 Arvot viestinnän toimintatapana... 2 2.3 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja asiakirjat...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin viestintäohjelma 2015-2017. Kaupunginhallitus 15.12.2014

Kouvolan kaupungin viestintäohjelma 2015-2017. Kaupunginhallitus 15.12.2014 Kouvolan kaupungin viestintäohjelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 15.12.2014 1 Laadinta-aikataulu 2014 Kyselyt; Ennakko/Kisa-pikatesti 17.- 30.4. ja välikysely 21.- 30.5. Valmistelutyöryhmä 7.4./ 8.9./ 3.10./

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET

VIESTINNÄN PERIAATTEET VIESTINNÄN PERIAATTEET Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 2008 Johdanto 2 Viestinnän tavoitteet 3 Viestinnän visio 2012 3 Lahden kaupungin arvot 3 Viestinnän strategiset päämäärät 4 Perusviestit 4 Lahden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013 Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016 Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013 Jyväskylän kaupungin Viestinnän linjaukset käsitellään kaupunginhallituksessa valtuustokauden alussa Viestinnän

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Käsitelty: viestintäryhmässä 3.9.2008 ja 22.9.2008 valmisteluryhmässä 23.9.2008 väliaikaisessa järjestelytoimikunnassa 30.9.2008 Viestinnän yleinen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Yhtymähallitus 13.12.2013 Liite 156

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA Kh 20.2.2012 42 1 Kunnan visio Viestinnän visio Kangasala tunnetaan elinvoimaisena kesäpäivän kulttuurikuntana, jossa on hyvä asua, elää ja yrittää. Kangasalan kunnan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

VIESTINTÄOHJELMA VIESTINNÄN VISIO JA PERIAATTEET

VIESTINTÄOHJELMA VIESTINNÄN VISIO JA PERIAATTEET 2016 2018 JOHDANTO Viestinnän perustehtävä on lisätä kaikin tavoin kaupunkilaisten tiedonsaantia ja osallistumista. Varhainen ja avoin tiedonsaanti antaa mahdollisuuden toimintamme arviointiin, tekee

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Kunnanhallitus 21.11.2016 XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Laukaan kunnan viestinnän päälinjat Kunta viestii monessa roolissa ja tehtävässä. Kunta on paikallinen viranomainen, asukkaidensa hyvinvoinnin

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA

TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA TUUSULAN VISIO VUODEKSI 2016 Tuusula on hallitusti kasvava, viihtyisä, perhearvoja tukeva ja turvallinen kunta Helsingin seudulla. Tuusulan kuntamaisema vesistöineen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Kouvolan ARVOKIRJA 2020

Kouvolan ARVOKIRJA 2020 Kouvolan ARVOKIRJA 2020 Strategisesta ajattelusta käytännön tekoihin Miten teemme yhteisestä visiosta totta? Vuonna 2020 Kouvola on elinvoimainen ja luonnollinen kasvukeskus, jossaon hyvä elää, yrittää

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia Iisalmen kaupungin viestintästrategia Hyväksytty: Kaupunginhallitus 6.6.2011 263 Viestintästrategia 2 (10) Id 66651 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Iisalmen kaupungin viestintästrategia... 4 2.1 Viestinnän

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (5) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii 1.3 Kenelle ja kenen kanssa Eksote viestii 1.4 Miten Eksote viestii Etelä

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen Viestintä 2.0 yliopistossa Marja Jokinen 15.3.2016 Yliopiston uudistuminen haastaa viestinnän joka rintamalla - Uusi strategia - Uusi johto - Uusi organisaatio - Uusi brändi 11 15.3.2016 Lisää

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/15/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Khall. 22.11.2010 424 Liite D SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE 22.11.2010 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille... 3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet... 3 3. Kaupungin viestintäorganisaatio...

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna,

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna, ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, www.isshp.fi VIESTINTÄ ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Viestintästrategia

Lisätiedot

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen VERKOSTOISSA ON VOIMAA Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen LIIKKUVA LAPSUUS VARHAISKASVATUKSEN HANKE LASTEN ARKILIIKKUMISEN LISÄÄMISEKSI 2 LIIKKUVA LAPSUUS HANKKEEN TAUSTATIETOJA Hanke

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

1. AKIn toiminta-ajatus ja viestintä

1. AKIn toiminta-ajatus ja viestintä Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 21. 22.11.2007 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA 2008-2010 1. AKIn toiminta-ajatus ja viestintä AKIn toimintaympäristönä on työmarkkinakenttä sekä kirkko laajasti ymmärrettynä,

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Hankeviestintä Liikennevirastossa

Hankeviestintä Liikennevirastossa Hankeviestintä Liikennevirastossa Hanna Ackley 29.10.2015 Mahdollistamme uudenlaisia liikkumisen palveluja Kehitämme liikkumista ja kuljettamista helpottavia palveluja ja edistämme näin suomalaisen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 JÄMPTI HOMMA. 2016 henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 Sisältö Henkilöstöstrategian tiivistelmä 3 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat ja tehtävä 3 2. Henkilöstöstrategian arvot 4 3. Henkilöstövisio 2016

Lisätiedot

2005-2008. KAJAANIN KAUPUNKI viestintästrategia. AJAANIN KAUPUNGIN ilöstöstrategia. Hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.3.2006 63

2005-2008. KAJAANIN KAUPUNKI viestintästrategia. AJAANIN KAUPUNGIN ilöstöstrategia. Hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.3.2006 63 KAJAANIN KAUPUNKI viestintästrategia Hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.3.2006 63 AJAANIN KAUPUNGIN ilöstöstrategia 2005-2008 in kaupungin henkilöstöpalvelut Kajaanin kaupungin keskushallinto SISÄLTÖ

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015 VISIO 2015 KANKAANPÄÄ Pohjoisen Satakunnan tunnettu ja tunnustettu keskus ARVOT Avoimuus, jolla tarkoitamme Avointa ja läpinäkyvää päätöksentekoa Hallinnon läpinäkyvyyttä

Lisätiedot

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Mistä on parhaat työpaikat tehty? Luottamus Avoin viestintä eli läpinäkyvyys Välittäminen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Johtoryhmä 9.2.2015 Yhteistyötoimikunta15.4.2015, Kaupunginhallitus xx.xx.15, 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille...3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet...3

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella X.X.2012 Matti Meikäläinen Viestintä monituottajamallissa Monituottajamalli haastaa perinteisen viestinnän jaon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot