HUS-Servis liikelaitoksen viestintäsuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-Servis liikelaitoksen viestintäsuunnitelma"

Transkriptio

1 Viestintäsuunnitelma LIITE 2 1/ HUS-Servis liikelaitoksen viestintäsuunnitelma HUS-Servis 4/2010 HUS-Servis PL 781 Puh Maistraatinportti 2 Jari Simonen HUS asiakaspalvelupäällikkö

2 2/10 Sisällysluettelo 1 Viestintäsuunnitelman tarkoitus 3 2 Kohderyhmät 3 3 Tavoitteet 3 4 Periaatteet 3 5 Vastuullinen viestintä 4 6 Viestintäkanavat ja -keinot Suullinen viestintä Sähköiset viestintävälineet Asiakaspalvelu ja asiakkuuden hallinta Yrityskuva Kokoukset Painotuotteet 6 7 Kriisiviestintä ja mediasuhteet Kriisiviestintä Mediasuhteet 7 8 Viestinnän budjetti 8 9 Seuranta 8 Liite. Työsuunnitelma

3 3/10 Viestintäsuunnitelman tarkoitus HUS-Servisin viestintäsuunnitelmassa linjataan liikelaitoksen viestinnän periaatteet ja toimintatavat. Viestintä vahvistaa HUS-Servis liikelaitoksen liiketoimintastrategian päämääriä. Viestinnässä tukeudutaan HUS-konsernin strategiaan ja HUS-viestinnän periaatteisiin. 2 Kohderyhmät Viestinnän keskeiset kohderyhmät ovat HYKS:n tulosyksiköt, HUS:n sairaanhoitoalueet, liikelaitokset ja tytäryhtiöt ulkoiset asiakkaat yhteistyökumppanit henkilökunta. 3 Tavoitteet Viestinnän tavoitteena on tehdä liikelaitoksen asiakirja-, asiointi-, henkilöstö- ja talouspalvelut tutuiksi asiakkaillensa. Lisäksi tavoitteena on ulkoisen imagon ja yleisen tunnettavuuden muodostaminen sellaisiksi, että HUS-Servis näkyy asiakkailleen, yhteistyökumppaneille ja työntekijöille haluttuna kumppanina ja vetovoimaisena työnantajana. Asiakkaiden, sidosryhmien ja henkilökunnan kanssa pyritään aktiiviseen vuorovaikutukseen, jonka tarkoituksena on osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä yhteistyön lisääminen. Viestinnässä otetaan huomioon markkinointinäkökulma ja kartoitetaan ulkoisia asiakasrajapintoja. 4 Periaatteet Liikelaitoksen arvot ovat HUS:n arvojen mukaiset: yhteistyöllä huipputuloksiin ja tahto toimia edelläkävijänä sekä arvostamme asiakkaitamme ja toisiamme. Näitä arvoja tuetaan viestinnässä ja ne ohjaavat viestinnän periaatteita. HUS-Servisin viestintä on avointa ennakoivaa nopeaa.

4 4/10 Avoimella viestinnällä lisätään luottamusta ja tuodaan esille liiketoiminnan lähtökohtia ja periaatteita sekä päätöksentekoa. Ennakoivalla viestinnällä pyritään viestimään tulevia tilanteita, suunnitelmia ja tapahtumia. Nopea viestintä tarkoittaa viivyttelemätöntä tiedottamista, kun asioiden taustatiedot ovat selvillä. Tiedottamisessa toteutetaan HUS:n kieliohjelmaa, mikä tarkoittaa, että potilaat saavat palvelunsa yhdenvertaisesti omalla kielellään ja vähemmistökieliset palvelut turvataan. 5 Vastuullinen viestintä Liikelaitoksen tiedotuksesta vastaa johtokunta ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa tiedotuksesta ja on itse keskeinen viestijä. Kriisiviestintä ja ulkoinen mediaviestintä on keskitetty liikelaitoksen toimitusjohtajalle. Viestintä on osa johtamista kaikilla tasoilla. Tiedottamisessa esimiehen rooli ja vastuu korostuvat. Viestintää toteutetaan yhteistyössä esimieslinjassa. Palvelupäälliköt, -esimiehet ja tiiminvetäjät vastaavat omalta osaltaan tiedottamisesta ja kanssakäymisestä asiakkaidensa kanssa. Tiedottamisen vastuu on sillä, joka tiedon tuottaa. Vastuullinen viestintä kuuluu palveluorganisaatiossa olennaisena osana jokaisen työntekijän perustehtäviin. Tiedottamisen tukena on liikelaitoksen viestinnästä vastaava, jolle on vastuutettu viestinnän kehittäminen. Hänelle kuuluvat verkkotiedottamisen päätoimittajuus ja tiedotustoiminnan tukena olevan, eri palvelualueiden viestintäyhdyshenkilöistä koostuvan viestintätyöryhmän vetäminen. Työryhmä huolehtii verkkotiedottamisesta sekä muiden viestintäkanavien ja -keinojen kehittämisestä ja käyttämisestä tiedottamisessa. 6 Viestintäkanavat ja -keinot Ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytetään erilaisia viestintäkanavia kohderyhmän mukaan. HUS:n ulkopuolisessa viestinnässä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita tiedotetaan HUS-Servisistä muun muassa internet-sivujen kautta. Viestinnässä käytetään ensisijaisesti sähköisiä viestintävälineitä. Vuorovaikutus ja kasvokkaisviestintä ovat tehokas tapa viestiä asioita ja varmistaa viestin ymmärrettävyys ja oikeellisuus. Liikelaitoksen viestintää kehitetään vuorovaikutteiseen suuntaan. Viestinnän keinot ovat työsuunnitelmassa (liite 1). 1

5 5/10 Suullinen viestintä Hyvään viestintäkulttuuriin kuuluu avoin keskustelukulttuuri. Esimiehet kannustavat alaisia omalla esimerkillään tuomaan esille mielipiteitään ja ehdotuksiaan Suullista viestintää toteutetaan ja tiedotetaan esimieslinjassa viestintäsuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja sitä tuetaan käyttämällä vaihtoehtoisia viestintäkanavia. Yhteisillä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksilla eri ryhmille erikseen, tai koko henkilökunnalle yhdessä, varmistetaan molemminpuolisen vuorovaikutuksen mahdollisuus. 2 Sähköiset viestintävälineet Intranet HUS-Servisin työntekijöiden on tärkeää seurata HUS:n intranetin tiedottamista ja viestintää. HUS-Servisin omien palvelujen näkyvyydestä ja selkeydestä asiakkaille vastaavat palvelujen tuottajat. Jokaisen palvelualueen työntekijän tulee omalta osaltaan huolehtia, että intranetissä oleva materiaali on ajantasaista ja ilmoittaa korjauksista tiedotusvastaavalle tai intranet-päivittäjille. Sähköposti Sähköposti on tehokas keino tavoittaa nopeasti suuria ryhmiä. HUS-Servisissä luodaan tarvittaessa kohderyhmittäin sähköpostijakelulistoja, jotka helpottavat tiedottamista. Internet-sivut HUS-Servisin internet-sivuilta asiakkaat ja yhteistyökumppanit löytävät tietoa liikelaitoksesta. Muut viestimet Kehitetään uusia sähköisiä menetelmiä vuorovaikutuksen ja tiedottamisen parantamiseksi, kuten pikaviestimet, verkkopäiväkirjat (blogit), verkkokokoukset, sähköiset ryhmätyötilat ja sähköiset uutiskirjeet sekä dokumenttien sähköinen hallinta. 3 Asiakaspalvelu ja asiakkuuden hallinta Palveluorganisaatiossa viestintä tukee asiakaspalvelukulttuurin luomista ja kehittämistä. Asioinnissa tavoitteena ovat helppous, tavoitettavuus ja asiakaslähtöisyys. Asiakkuudenhallintaan viestinnän näkökulmasta kuuluvat muun muassa yhteyshenkilöiden, yhteistyömuotojen ja vastuiden määrittely, asiakasraportointi, asiakastilaisuuksien järjestäminen sekä palveluista tiedottaminen (kuten palvelukuvaukset ja hinnasto) asiakkaille. Asiakaspalvelun toimintamallissa on kuvattu servisläistä tapaa toimia erilaisissa asiakaskohtamisissa.

6 6/10 Asiakastyytyväisyyden selvittämiseen ja palautteiden hallintaan kehitetään järjestelmällinen menetelmä ja palveluja kehitetään palautteen avulla. 4 Yrityskuva HUS-Servis rakentaa tietoisesti ja tavoitteellisesti yrityskuvaansa siitä lähtökohdasta, että hyvä yrityskuva lähtee ammattitaitoisesta toiminnasta. Yrityskuva muodostuu asiakkaan tulkitsemista viesteistä ja koostuu muun muassa henkilökunnan toiminnasta, liikelaitoksen fyysisestä ympäristöstä ja ulkoisesta ilmeestä. Yrityskuvaa rakennetaan tietoisena, että asiakas luo itse yrityskuvan merkityksen päivittäisessä asiakaskokemuksessa. Ulkoista ilmettä tukevat muun muassa liikelaitoksen visuaalinen ilme ja ulkoasu (logo) sekä värit ja tekstifontit (graafinen ohjeistus) painetussa viestinnässä ja verkkoviestinnässä. Oikeakielisyyteen ja luettavuuteen kiinnitetään viestinnässä huomiota. 5 Kokoukset Kokousten ja dokumenttien hallintaan käytetään sähköisiä menetelmiä, kuten kalenterikutsut ja yhteiset ryhmätyötilat. Seuraavista liikelaitoksessa pidettävistä kokouksista tallennetaan intranetiin muistiot ja pöytäkirjat: johtokunnan kokoukset (myös internetiin), johtoryhmän kokoukset, ohjausryhmien kokoukset, HR-ohjausryhmän kokoukset, viestintätyöryhmän ja tiimikokoukset sekä tarvittaessa muiden työryhmien muistiot. 6 Painotuotteet Liikelaitoksessa käytetään pääasiassa sähköisiä viestintävälineitä, niiden taloudellisuuden ja ekologisuuden vuoksi. Painotuotteita pyritään välttämään. Hankinnoissa käytetään HUS:n puitesopimustoimittajia (esim. kyltitys ja opasteet, kirjekuoret sekä liikelahjat). Sähköisiä toimintamenetelmiä käytetään julkaistaessa mm. esitteitä ja mainoksia, vuosikertomus, henkilöstö- ja talousraportteja, erilaisia dokumenttien mallipohjia, kuten tekstinkäsittely-, lasku- ja esittelymallipohjat, käyntikortteja, kirjepohjia ja tiedotteita. Painotuotteista julkaistaan myös sähköiset versiot (esim. html-sivu tai PDF). 7

7 7/10 Kriisiviestintä ja mediasuhteet 1 Kriisiviestintä Kriisiviestinnän avainsanoja ovat nopeus, avoimuus ja totuudenmukaisuus. Äkillisissä kriiseissä toimintamalli: selvitä itsellesi, mitä on tapahtunut jos on tehty virhe, sitä ei kannata kieltää pahoittele selvitä onko syynä puuttuva ohjeistus, inhimillinen erehdys tai tahallinen teko tms. kerro, mihin asian vuoksi on ryhdytty: varmistettu, että tilanne on hallinnassa, ei toistu, ohjeistukset, kolutusta ja tiedottaminen jne. Perussääntö on, että poikkeustilanteissa (suuronnettomuus, säteily-, biologinen tai kemiallinen vaaratilanne, lakko, tulipalo tms.) toimitaan HUS:n yleisen valmiussuunnitelman ja/tai erityistilanteisiin valmistellun muun suunnitelman mukaisesti ja yhteistyössä niissä määriteltyjen vastuuhenkilöiden kanssa. HUS-Servisissä toimitaan talokohtaisten valmiussuunnitelmien mukaisesti. Mahdollisia kriisitilanteita HUS-Servisissä ovat tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät asiat sekä vastuulliseen asioiden käsittelyyn liittyvät asiat kuten salassapitosäännökset ja asiakirjojen käsittely. Kriisitilanteissa viestintää keskitetään ja tarvittaessa määrätään tiedotusvastaava ja hänen käyttöönsä annetaan paras mahdollinen asiaan liittyvä asiantuntemus. Kriisiviestinnästä vastaa HUS-Servisin toimitusjohtaja. 2 Mediasuhteet Mediasuhteilla tarkoitetaan yhteydenpitoa ulkoiseen mediaan ja yhteistyöhön konsernin viestinnän kanssa. Virallisten koko HUS-konsernia taikka sen toimintayksikköjä koskevien lausuntojen ja kannanottojen antaminen kuuluu niille, joilla on vastuu toiminnasta. Käytännössä tämä yleensä tarkoittaa johtavassa asemassa olevia henkilöitä. Asiantuntijalausunnon voi antaa jokainen, jolla on riittävä asiantuntemus kyseessä olevasta asiasta. Ulkoinen viestintä valmistellaan palvelupäälliköiden ja tarvittaessa yhdessä viestintävastaavan kanssa. Viestinnästä tiedotetaan toimitusjohtajaa. Viimeistely tehdään yhdessä konsernin viestintäpäällikön kanssa. 8

8 8/10 Viestinnän budjetti Liikelaitoksessa ei ole omaa viestintäbudjettia. Tarvittaessa kuluista keskustellaan lähiesimiehen kanssa. 9 Seuranta Viestintää seurataan jatkuvasti (mm. mediaseuranta) ja korjaavia toimenpiteitä tehdään tarvittaessa. Viestinnän onnistumista arvioidaan asiakastyytyväisyyskyselyssä ja sisäisen tiedottamisen onnistumista työolobarometrissa sekä tiimien toimivuutta osoittavassa kyselyssä. Tavoitearvot ovat imagon positiivisuudessa 3,5 vuodella 2010 ja muissa 4. Mittari Asiakastyytyväisyys. Imagon positiivisuus. 3,08 Työolobarometri: Saan riittävästi omassa työssä tarvittavaa tietoa. 3,48 Tiimien toimivuus: Kuinka tiedon kulku toimii tiimisi sisällä? 3,3 Viestintäsuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa. Viestintämateriaalin arkistoinnissa noudatetaan arkistointiohjeita ja arkistonmuodostussuunnitelmaa. HUS-Servisin rekrytointipalvelut on HUS-Servis

9 9 (10) Liite 1. Työsuunnitelma asia tehtävä tilanne joulukuu 09 + / Intranet Perustetaan liikelaitoksen viestintäryhmä, alustava kick-off (1/09) 4 kokousta / kevät 09 + Sähköposti Henkilökunnan tavoittamiseksi perustetaan erilaisia sähköpostiryhmiä. Verkkoviestintää varten perustetaan erityyppisiä sähköpostiosoitteita muotoa (esim. (1/09) / toteutunut + Internet-sivut perustettiin (valtuuston päätös) ja liikelaitos aloitti toiminnan Palautejärjestelmä Asiakkuudenhallinta Liikelaitoksen yrityskuva Painotuotteet Asiakkuuden hallinnan kokonaisuus (erillinen suunnitelma). webbilomake (12/08), reklamaatioiden käsittely ja asiakastyytyväisyysmittaus palvelualueittain/palveluittain (suunnittelu aloitettu 5/09) -> saadun palautteen käsittely viestinnän näkökulmasta soveltuvin osin Tarjous pyydetty 10/08: visuaalinen ilme ja ulkoasu: painotuotteet ja verkkoviestintä. värit ja tekstifontit (11/08) / toteutunut 1/2009. graafinen ohjeistus (11/08) / toteutunut 1/2009. logo (11/08) / toteutunut 1/2009 dokumenttien mallipohjat, kuten tekstinkäsittely-, lasku- ja esittelymallipohjat, kirjekuoret ja käyntikortit. (word- ja powerpoint asiakirjamallit, 11/08) / toteutunut 1/2009 tiedotteet: sähköisesti internetissä (10/08) ja intranetissä (08/08) aloitettu / toteutunut 1/2009. liikelahjat (arvioidaan tarve 01/09) // käytetään HUS:n yleisiä. esitteet (yleisesite 1-2/09) ja mainokset (tarvittaessa) // ei toteuteta vuosikertomus sähköisesti 4/10, Tarjous pyydetty 10/08: kyltitys ja opasteet (1/09) // Pasilan toimipiste toteutettu, (muut?) Aktiivinen vuorovaikutus Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet (tarvittaessa) ei ole toteutettu vuonna Viestintäsuunnitelman (käytännöt, tekijät, vastuut) esittely ja käsittely Servisin henkilöstön keskuudessa tukimateriaalin laadinta. Viestintäsuunnitelma julkaistu internetiin. Kokoukset Johtokunnan kokouksen pöytäkirjat julkaistaan internetiin (09) + Johtoryhmän kokous päätöspöytäkirjat julkaistaan intranetiin (09) // toteutunut +

10 10 (10) Ohjausryhmien kokoukset vastuualueella julkaistaan (käsittely 1/09) Palveluesimiesten vetämät kokoukset vastuuyksikössä (käsittely 1/09) Tiimikokoukset (käsittely 1/09) (toteutuu osittain) Kriisiviestintä Syksy 2009 Kriisiviestinnässä noudatetaan HUS:n kriisiviestinnän ohjeita. Mediaviestintä ja -tiedotteet sekä kriisiviestintä on keskistetty HUS-Servisin toimitusjohtajalle. + Viestinnän kohderyhmät Sisäinen viestintä: henkilökunta -> sähköinen uutiskirje henkilökunnalle Sisäinen HUS-tasoisten asioiden näkyvyyden parantaminen henkilökunnalle, esim: Asiakirjapalvelut: käännöstoiminta, potilasasiakirjat; Asiointipalvelut: puhelinpalvelut; Henkilöstöpalvelut: palkkapalvelut, HUS PLUS; Talouspalvelut: yhteistyö konsernin hallinnon kanssa Kriisiviestintä Kriisiviestinnän tunnistaminen arjessa + Kevät 2010 esimiesviestintä asiakirjahallinta ja tietoturvanäkökulma intra -tiedottamisen kokonaiskuvan hahmottaminen asiakasyhdyshenkilöverkoston ja viestintäryhmän tapaaminen, teemalla asiakasviestintä uusien viestintävälineiden käyttöönotto

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet 12.11.2010 2 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?...

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... Vies nnänkehi ämisuunnitelmaja vies ntäsuunnitelma2012 SISÄLTÖ KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2 Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2 Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... 2

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät ja vaativuustasot Ohjeistus viestinnän asiantuntijoille Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry Akavan Erityisalat ry KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot