Vantaan kaupunki / Päivitetty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan kaupunki 16.4.2009 / Päivitetty 08.04.2011"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki / Päivitetty Vantaan kaupungin kriisiviestintäohjeet 1

2 Vantaan kaupungin kriisiviestintäohjeet I KAUPUNGIN VIESTINTÄ KRIISITILANTEISSA JA POIKKEUSOLOISSA Johdantoa, kriisi- ja poikkeusolojen viestintävastuut Tilanteet, jotka edellyttävät kriisiviestintää... 4 II VANTAAN KAUPUNGIN KRIISIVIESTINTÄOHJEET Kriisiviestinnän periaatteet Ensitoiminta ja vastuut kriisitilanteessa Nopea viestintäsuunnitelma Viestinnän kohderyhmät Viestinnän välineet Lyhyt tiedotteen laatimisohje, mallitiedotteet Yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa LIITTEET/linkit

3 I KAUPUNGIN VIESTINTÄ KRIISITILANTEISSA JA POIKKEUSOLOISSA 1. Johdantoa, kriisi- ja poikkeusolojen viestintävastuut Kriisi on normaalioloissa tai normaaliolojen häiriötilanteissa esiintyvä tehostettuja toimia edellyttävä tilanne. Normaalioloissa syntyvistä kriiseistä selviydytään ja toivutaan käyttämällä olemassa olevia toimivaltuuksia ja voimavaroja tilanteen edellyttämällä tavalla. Poikkeusoloja voivat olla valmiuslain mukaan suuronnettomuus, taloudellinen kriisi, vieraiden valtioiden välinen sota tai sodanuhka ja sodanuhkaa merkitsevä vakava kansainvälinen jännitystila, Suomen alueelliseen koskemattomuuden vakava loukkaus ja maahan kohdistuva sodanuhka ja Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys ja sota sekä sodan jälkitila. Valmiuslain perusteella mm. kunnat ovat velvollisia varautumaan poikkeusoloihin tekemällä valmiussuunnitelmia ja muita etukäteisvalmisteluja. Viranomaistiedottamisen vastuu normaaliolojen häiriö- ja kriisitilanteissa sekä valmiusajan poikkeustilanteissa Kriisitilanteissa toimintaa johtava toimivaltainen viranomainen vastaa myös tilanteen edellyttämästä viestinnästä. Muut viranomaiset tukevat viestintävastuussa olevaa viranomaista. Kriisitilanteessa välitön johtovastuu ja samalla myös viestintävastuu on usein alueellisella pelastuslaitoksella, joka johtaa toimintaa onnettomuustilanteissa tai useimmissa ihmisille tai omaisuudelle uhkaa aiheuttavissa tilanteissa, kuten myrskyissä ja tulvissa. Toinen kriisitilanteissa toimintaa johtava viranomainen on poliisi, joka puolestaan johtaa toiminta rikostapahtumisissa sekä rikosuhkaan liittyvissä tilanteissa. Kriisitilanteita voi aiheutua myös kaupungin vastuulla olevien palvelujärjestelmien häiriöistä, erityisen suurta merkitystä voi olla esimerkiksi vesihuollon tai terveydenhuollon häiriöillä. Onnettomuustilanteissa ja rikostapahtumissa kaupunki tukee pelastuslaitoksen ja poliisin viestintää tilanteen edellyttämässä laajuudessa ja tilannetta johtavien viranomaisten tarpeiden mukaisesti. Kaupungin vastuulla on viestintä kriisitilanteen mahdollisista vaikutuksista kaupungin palvelujen tarjontaan ja asukkaiden elämän sujumiseen kaupungin alueella. Palvelujärjestelmien häiriöistä viestittäessä ensisijainen vastuu on palveluista vastaavalla toimialalla. Huomattavissa häiriöissä kaupungin viestintäyksikkö organisoi kaupungin viestinnän verkostosta lisävoimavaroja tilanteen edellyttämässä laajuudessa. Normaaliolojen yllättävien kriisien hoitoon on laadittu tämän asiakirjan osana II olevat Vantaan kriisiviestintäohjeet. Poikkeusolojen viestinnän järjestelyt esitetään erillisessä viranomaiskäyttöön tarkoitetussa valmiussuunnitelmassa. Myös poikkeusoloissa kaupunki toimii pääsääntöisesti normaalilla organisaatiolla huolehtien kaupungin vastuulla olevista kansalaisten selviytymiseen kannalta elintärkeistä palveluista. Valtion viranomaisten saamien lisävaltuuksien perusteella voidaan kunnille osoittaa tilanteen vaatimia lisätehtäviä ja kansalaisten turvallisuuden varmistamiseksi on kuntien mm. varauduttava perustamaan yhdessä pelastuslaitosten kanssa väestönsuojeluorganisaatio. Viestinnän valmiussuunnitelmassa käsitellään kaupungin viestinnän painopisteet poikkeusoloissa huomioiden Vantaan valmiussuunnittelun 3

4 lähtökohtana olevat kaupunkitason riskit. Valmiussuunnitelmassa suunnitellaan henkilöstön, toimitilojen ja materiaalisen valmiuden tarpeet ja varaukset poikkeusolojen toiminnan varmistamiseksi Hätä- ja viranomaistiedottaminen Valtioneuvoston asetuksessa viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedotteiden välittämisvelvollisuudesta (838/2003, asetuksen muutos 644/2007) on säädetty velvoitteet ja vastuut viranomaistiedotteiden lähettämisestä. Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut asetukseen perustuvat varsin yksityiskohtaiset ohjeet viranomaistiedotteiden lähettämisestä ja välitysjärjestelmän toiminnasta. Viranomaistiedotteet ovat joko hätätiedotteita, joissa tiedotetaan ihmishenkeen, omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvasta välittömästä vaarasta tai muita viranomaistiedotteita, jolloin kyseinen uhka ei ole välitön. Viranomaistiedotteen sisällön laatii aina tiedotteen antava viranomainen eikä tiedotteen välittävä tiedotusvälineet (kuten STT, Yle) saa muuttaa tiedotteen sisältöä. Esimerkiksi onnettomuustilanteessa tarvittavan viranomaistiedotteen antaa pelastuslaitos ja rikostilanteeseen liittyvän tiedotteen poliisi. Tiedotusvälineet ovat velvollisia välittämään hätätiedotteen, jos tiedote tulee välitettäväksi pelastus-, poliisi- tai rajavartioviranomaiselta, lentopelastuskeskukselta tai hätäkeskukselta. Myös säteilyturvakeskuksen, Ilmatieteen laitoksen tai Tiehallinnon liikennekeskuksen toimialoilla ilmenneistä vaaratilanteista viestintävälineet ovat velvollisia välittämään ensimmäisen hätätiedotteen. Muun viranomaistiedotteen voi antaa myös ministeriö, jonka toimialaan tapahtuma kuluu. Vantaan kaupunkia koskevissa tapahtumissa hätä- tai viranomaistiedotteen antaja on pääsääntöisesti pelastuslaitos tai poliisi. Kaupungin omassa toiminnassa voi tarve viranomaistiedottamiseen tulla esille esim. energiahuollon tai vesihuolloin vakavassa häiriössä tai terveyteen tai terveydenhuoltoon liittyvässä vakavassa uhkassa. Jos kaupungin organisaatiossa havaitaan hätä- tai viranomaistiedotteen antamista edellyttävä uhka tai vaara, on asiasta oltava välittömästi yhteydessä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävään päällikköön tai palomestariin. Yhteys pelastustoiminnasta vastaaviin viranomaisiin saa myös Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvomon kautta. Koko alueen päivystävän palopäällikön tavoittaa numerosta (09) Pelastuslaitos levittää tiedotteen tiedotusvälineille hätätiedotteena (jonka tiedotusvälineet välittävät kansalaisille viipymättä) tai muuna viranomaistiedotteena (jonka tiedotusvälineet välittävät eteenpäin heti, kun se on mahdollista ohjelmatoimintaa kohtuuttomasti häiritsemättä). 2. Tilanteet, jotka edellyttävät kriisiviestintää Vantaan kaupungin viestinnän on yllättävissä kriisi- ja häiriötilanteissa vastattava nopeasti ja avoimesti median ja kansalaisten lisääntyvään tiedontarpeeseen ja pidettävä media ja kansalaiset ajan tasalla tilanteesta ja sen kehittymisestä. Ensisijainen vastuu viestinnästä on toimialalla, jota kriisin aiheuttanut tapahtuma tai tilanne koskettaa. Merkittävässä kriisitilanteessa korostuu lisävoimavarojen saanti ja kaupungin koko viestinnän organisaation osallistuminen ja yhteistyö tilanteessa mukana olevien muiden viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa. 4

5 Esimerkkejä kriiseistä Onnettomuudet Onnettomuuksissa (kuten kolarit ja tulipalot) tiedotuksen hoitaa pelastuslaitos. Kaupungin omaisuuteen, palveluiden asiakkaisiin tai henkilöstöön kohdistuvasta onnettomuuksien vaikutuksien viestinnästä huolehtii onnettomuuden kohteena olevan toimialan viestintä. Suurissa onnettomuuksissa kaupunki tukee pelastuslaitoksen viestintää ja huolehtii palveluiden saatavuutta ja tarvetta koskevasta viestinnästä. Merkittävimmät suuronnettomuusriskit Vantaalla ovat liikenteessä (kuten junaonnettomuudet, lentoonnettomuudet, suuret maantieonnettomuudet). Rikokset ja rikoksen uhkatilanteet Rikostapahtumissa poliisi huolehtii rikoksen välittömistä seurauksista, syistä ja syyllisyyttä koskevasta tiedottamisesta. Jos väkivaltarikos kohdistuu kaupungin henkilöstöön tai palveluiden asiakkaisiin, keskittyy kaupungin viestintä kertomaan tapahtuman kaupungilta edellyttävistä toimista, sen on myös ilmaistava osanotto ja oltava mukana tarvittavassa yhteisöllisessä surutyössä. Väkivaltarikoksiin verrattavia ovat terroriteot ja erilaiset kaappaustilanteet. Myös tarjolla olevasta kaupungin kriisiavusta ja muista palveluista tiedotetaan. Kaupungin henkilöstöön ja palvelulaitoksiin kohdistuvista uhkauksista ilmoitetaan aina poliisille. Uhkatilanteista viestitään uhkauksen kohteena olevan toiminnan toimialan ja poliisin tapauskohtaisen arvion perusteella asiakkaille ja henkilöstölle. Kaupungin toimintaan kohdistuvat tietoturvarikokset, varkaudet ja ilkivalta voivat olla perusteena kaupungin tehostetulle viestinnälle Luonnonmullistukset Myrskyjen ja tulvien aiheuttamaa pelastustoimintaa ja turvallisuusuhkien torjuntaa johtaa pelastuslaitos ja tilanteeseen mahdollisesti liittyvästä hätä- ja viranomaistiedotuksesta vastaa pelastuslaitos. Luonnonmullistukset voivat aiheuttaa suurta häiriötä kaupungin toimintaan ja kaupunkilaisten elämään. Tulvien tai myrskyjen vaikutuksista kaupungin palveluihin ja mm. liikkumiseen kaupungin alueella kaupungin viestintä kertoo aktiivisesti. Palvelutuotannon häiriöt Kaupungin vastuulla olevien tärkeiden palvelujen tuotannossa ja järjestämisessä tapahtuvat häiriöt edellyttävät välitöntä viestintää. Asukkaiden elämään merkittävimmin vaikuttavat palvelut ovat vesihuolto, terveyspalvelut sekä koulut ja päivähoito. Palveluihin liittyvässä häiriötiedottamisessa on ensisijainen vastuu ko. palveluista vastaavalla kaupungin toimialalla, yksiköllä tai yhtiöllä. Kaupungin osaomistaman Vantaan Energia Oy:n vastuulla olevien sähkönjakelun ja kaukolämmön tarjonnan vakavat häiriöt voivat edellyttää myös kaupungin viestintää. Ensisijainen vastuu energiahuollon häiriöistä tiedottamisessa on toiminnasta vastaavalla Vantaan Energialla. 5

6 Toimintaympäristön kriisit Merkittävät valtakunnalliset ja kansainväliset kriisit voivat edellyttää kaupungin tehostettua viestintää. Esimerkiksi tietojärjestelmien ja tietoliikenteen ongelmat, energiahuollon valtakunnalliset häiriöt, vakavat tartuntataudit (esim. pandemia) tai kaupungin toimintaan merkittävästi vaikuttava talouskriisi. Kaupungin toimintaan tai kaupunkilaisten elämään huomattavasti vaikuttava muu palvelutuotantoon kohdistuva häiriö (esim. työtaistelu) voi edellyttää tiedottamista palvelujen tarjonnasta. Tapahtumat kaupungin organisaatiossa Monenlaiset kaupungin toimintaan tai työyhteisöihin liittyvät todelliset tapahtumat tai huhut voivat aiheuttaa tehostetun viestinnän tarvetta, jotta vältetään mahdollisesti syntymässä oleva mediakriisi. Tällaisia voivat olla työtapaturmat, väärinkäytökset, vakavat henkilöstön sisäiset ristiriidat, asiakkaiden tai työntekijän kokema vääryys. 6

7 II VANTAAN KAUPUNGIN KRIISIVIESTINTÄOHJEET 1. Kriisiviestinnän periaatteet 2. Ensitoimet ja vastuut kriisitilanteessa 3. Nopea viestintäsuunnitelma 4. Viestinnän kohderyhmät 5. Viestinnän välineet 6. Lyhyt tiedotteen laatimisohje, mallitiedotteet 7. Yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa 8. Liitteet/linkit 1. Kriisiviestinnän periaatteet Kaupungin viestinnän periaatteita ovat kaikissa oloissa luotettavuus, tilanteen edellyttämä nopeus ja vuorovaikutteisuus. Viranomaisten toiminnan uskottavuuden kannalta on tärkeää välitettyjen tietojen oikeellisuus. Tietojen sisällöstä päävastuun tulee olla asiayhteyden kannalta toimivaltaisella viranomaisella. Kaupungin on pystyttävä vastaamaan mahdollisimman nopeasti ja avoimesti tiedotusvälineiden ja kansalaisten kriisitilanteessa kasvavaan tiedontarpeeseen. Jos tilanne edellyttää toimivaltaisten viranomaisten ohjeiden tai määräysten antamista kansalaisille, on viestinnän oltava erityisen selkeää. Kaupungin erityistehtävänä on kaikissa tilanteissa tiedottaa muutoksista tai keskeytyksistä kaupungin vastuulla olevien palvelujen tarjonnassa. Avoimuus Kriisitilanteessa asiat kerrotaan avoimesti tiedossa olevine syineen ja seurauksineen. Avoimuus vahvistaa henkilöstön ja asukkaiden luottamusta kaupungin toimintavalmiuteen ja -kykyyn. Oma-aloitteisuus ja ennakoivuus Aloite viestinnästä on pidettävä kaupungilla. Huhujen syntymistä voidaan ehkäistä suunnitelmallisella ja oikea-aikaisella viestinnällä. Vähäisestäkin asiasta voi syntyä ns. mediakriisi, jos oma organisaatiomme toimii reaktiivisesti. Heikkojen signaalien tunnistaminen on erityisen tärkeää. Nopeus ja tehokkuus Kriisissä aika on kriittinen tekijä. Asukkaiden ja henkilöstön tiedon tarve korostuu ja tiedottamisen nopeuteen ja jatkuvuuteen kohdistuu tavallista suurempia odotuksia ja vaateita. Luotettavuus, johdonmukaisuus Kriisitiedottaminen perustuu oikeaan ja todellisuuteen perustuvaan tietoon. Lähtökohtana on, että viestintävastuu keskitetään. Joskus kuitenkin on tarpeen, että informaatiota jakamassa on useampia henkilöitä. Tällöin on varmistettava, että kaikilla on käytettävissään yhdenmukainen ja ajantasainen tieto. Tasapuolisuus Kriisitilanteissa varmistetaan erityisryhmien tiedonsaanti (kotona hoidettavat potilaat, vammaiset, kieli- ja kulttuuriryhmien edustajat, etätyötä tekevät, internetin ja intranetin ulottumattomissa olevat jne.) Mediaa kohdellaan tasapuolisesti tietoja annettaessa. Vuorovaikutteisuus Asukkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien palautetta kuunnellaan ja siihen ollaan valmiita reagoimaan tarpeellisella tavalla. 7

8 Sisäinen viestintä ensin Tehokas sisäinen viestintä luo pohjaa onnistuneelle ulkoiselle viestinnälle. Yhtenäinen näkemys tilanteesta ehkäisee huhujen ja väärinkäsitysten syntymistä. Sananvapaus Kaupungin henkilöstöllä on oikeus kertoa omaan työhönsä liittyvistä asioista, mutta kriisitilanteessa viestintää keskitetään. Sisäiset ristiriidat ratkaistaan ensisijaisesti omassa organisaatiossa. Yksityisyyden suoja ja vaitiolovelvollisuus Kaupunki ottaa viestinnässään huomioon asiakkaidensa ja henkilöstönsä yksityisyyden suojan vähintään lainsäädännön määrittämässä laajuudessa. Henkilöstön tulee pyrkiä huolehtimaan, että alaikäisten sekä arviointikyvyltään heikentyneiden yksityisyydensuojaa kunnioitetaan etenkin kriisitilanteissa. Onnettomuuksien uhreilla ja heidän omaisillaan on oikeus kieltäytyä julkisuudesta. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvat asiat on muistettava sisäisessä tiedonkulussa sekä tiedotettaessa ulkoisille kohderyhmille. 2. Ensitoiminta ja vastuut kriisitilanteessa Kun onnettomuus tai muu kriisi havaitaan, suoritetaan tilanteen edellyttämät toimenpiteet (esim. hätäilmoitus, tilasta poistuminen, ensiapu). Tilanteen havainneen henkilön velvollisuus on ilmoittaa omalle esimiehelleen poikkeuksellisesta tilanteesta mahdollisimman pian. Esimiehen vastuulla on arvioida pikaisesti ongelman/kriisin laajuus, vakavuus ja vaikutukset sekä ilmoittaa tilanteesta omalle esimiehelleen tai muulle johdolle sekä viestinnästä vastaavalle. Esimies huolehtii tarpeen mukaan tiedottamisesta kaupunginjohtajalle ja johtoryhmälle. Myös johtavat luottamushenkilöt on informoitava vakavammista poikkeus- ja häiriötilanteista. Tarvittaessa asiasta ilmoitetaan myös työsuojeluvastaavalle. Toimialojen omissa suunnitelmissa on tarkemmat yhteystiedot sekä erityisohjeet. Kriisin tunnistaminen on vaativaa erityisesti silloin, jos kriisi ei tapahdu Vantaalla tai ei suoranaisesti kosketa kaupunkia tai sen organisaatiota, mutta sillä voi olla heijastusvaikutuksia myös Vantaalle. Tällöin tulee tunnistaa välilliset vaikutukset organisaatiolle, asukkaille, asiakkaille ja henkilöstölle. Tällaisissa tapauksissa tieto voi tulla tiedotusvälineiden kautta, mutta myös suoraan muilta viranomaisilta. Tilannearvio voidaan tehdä mm. seuraavanlaisilla kysymyksillä: Mitä on tapahtunut? Mitä EI ole tapahtunut? Missä tapahtumapaikka sijaitsee, mitä on välittömässä läheisyydessä, keitä kaikkia asia koskee välittömästi ja välillisesti? Mikä oli tapahtuman ajankohta? Miksi on tapahtunut (tiedossa olevat syyt)? Uhkaako tapahtuma jonkun terveyttä tai turvallisuutta? Mitä seurauksia tapahtumasta on asukkaille, henkilöstölle, asiakkaille, organisaatiolle, maineelle? Onko kuolleita tai loukkaantuneita, mitä tuhoja on syntynyt? Mitä tilanteen korjaamiseksi ja normalisoimiseksi tehdään ja millä aikataululla (suojaustoimenpiteet)? Millaisia toimintaohjeita tilanteesta tulee antaa ja keille kaikille? Mistä saa lisätietoja, koska seuraavan kerran tiedotetaan? 8

9 Vastuu viestinnästä Mikäli asia on viranomaisen (esim. poliisi- tai pelastusviranomaisen) hoidossa tai selvitettävänä, asiasta antaa lausuntoja ja tiedotteita kyseinen viranomainen. Tällöin kaupungin tehtävänä on yhdessä tilannetta johtavan viranomaisen kanssa sopia tiedotuksen raameista. Kaupunki tiedottaa omien palvelujensa sen hetkisestä tilanteesta ja jatkuvuudesta. Yhteistyöstä ja työnjaosta sovitaan viranomaisten kesken tapauskohtaisesti. Tilanteen vakavuudesta riippuen johtovastuu voi olla kaupungin valmiusorganisaation johtokeskuksella tai toimialojen kriisiryhmillä tms. Vastuu viestinnästä on aina ko. toiminnan johtajalla. Kaupungin viestintähenkilöstö toimii kaupungin johdon / toimialajohdon / yksikön johdon alaisena ja apuna viestinnän käytännön toteuttamisessa. Johtaja, asianosaiset ja viestintää hoitavat henkilö toimivat hyvässä yhteistyössä niin, että viestintää hoitavalla henkilöllä on ajan tasalla olevat tiedot tapahtumista. Kriisitilanteessa viestintä pääsääntöisesti keskitetään. 3. Nopea viestintäsuunnitelma Nopean viestintäsuunnitelman tavoitteena on valita tilanteeseen sopivat tiedotustoimenpiteet ja sopia työnjaosta. Sovitaan kuka tekee, mitä, milloin, millä välineillä, mille kohderyhmille. Tiedotustilaisuuksia ja tiedotteiden laatimista varten Vantaan kaupungin viestintä on varautunut sekä tulkkaus- että kääntämispalveluiden käyttämiseen ja se on sopinut näiden palveluiden hankkimisesta niin kaupungin omien kielenkääntäjien kuin Helsingin seudun asioimistulkkikeskuksen kanssa. Tärkeitä kysymyksiä ovat: - kuka vastaa, ohjeistaa ja koordinoi viestinnän - mikä on tärkein viesti - mikä on asian viestinnän kannalta tärkein kohderyhmä, mitä muita kohderyhmiä on tarpeen lähestyä pikaisesti - miten ko. kohderyhmät tavoittaa parhaiten: radio, tv, sanomalehdistö, verkkosivut, sähköposti, ryhmätekstiviestit, kotiin jaettava tiedote, onko tarpeen harkita viranomais-/hätätiedotetta - miten laajasti tiedotetta on tarpeen jakaa (paikalliset / valtakunnalliset tiedotusvälineet), onko tiedotustilaisuus tarpeellinen - miten sisäinen viestintä hoidetaan ja ketkä kaikki on tarpeen pitää ajan tasalla - mitkä asiat ovat lainsäädännön tai muiden normien vuoksi ei-julkisia (esim. yksityisyyden suoja, liikesalaisuudet) - ketkä vastaavat henkilöstön, asukkaiden ja median kyselyihin; käytetäänkö apuna puhelinvastaajatiedotetta 4. Viestinnän kohderyhmät Ensin määritellään asian hoitamisen kannalta olennaiset kaupungin sisäiset kohderyhmät (kenen on ryhdyttävä toimenpiteisiin, kenen on tiedettävä) - toimenpiteisiin ryhtyvät vastuuhenkilöt tai vaikeammissa tilanteissa valmiusorganisaation mukaiset vastuuhenkilöt - henkilöstön, jota asia koskee, on alusta alkaen oltava perillä siitä, mitä on tapahtunut ja miten se vaikuttaa oman organisaation toimintaan - johto (riittävän ylös asti) ja esimiehet, joita asia koskee - työturvallisuusvastaavat ja -valtuutetut - luottamushenkilöjohto - henkilöstö - työterveyshuolto - muut toimialat - kriisikeskus 9

10 Ulkoisia kohderyhmiä ovat - asukkaat (otetaan huomioon erityisryhmät kuten liikuntaesteiset, vammaiset, kieli- ja kulttuuriryhmät) ja eri asiakasryhmät kuten huoltajat, rakentajat, maan- tai metsänomistajat, seurat ja yhdistykset - alueella toimivat yritykset sekä yksityiset palveluntuottajat - kaupungin kannalta tärkeät mediat (sähköpostijakelulistan nimi, varalla journalistiliiton sivut) - kaupungin kannalta tärkeät paikalliset mediat (liite) - yhteistyöviranomaiset (liite) - yhteistyötahot ja auttavat järjestöt (SPR, seurakunnat jne.) - jos kriisitilanne sitä vaatii, käännytään pelastuslaitoksen puoleen: viranomais- ja hätätiedotteet; alueen päivystävä palopäällikkö (09) On tärkeää kartoittaa, ketkä ovat kriisin kannalta keskeisiä yhteistyötahoja. Kriisissä otetaan huomioon yhteistoiminta läänin, naapurikuntien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Kriisin luonne ja laajuus ratkaisevat, kuinka laajalti yhteistoimintaa tehdään. 5. Viestinnän välineet Viestinnän tulee olla riittävän kattavaa ja tämän vuoksi tulee käyttää useita eri kanavia samanaikaisesti. Kriisissä on käytettävä sen laajuudesta riippuen kaikkia käytettävissä olevia viestinnän välineitä. 6. Lyhyt tiedotteen laatimisohje, mallitiedotteet Tiedote vastaa kysymyksiin mitä, missä, milloin. Se kertoo tapahtuman vaikutuksista, antaa toimintaohjeita, kertoo mitä toimenpiteitä tehdään ja antaa aikataulua tulevasta. Tiedote kertoo, mistä saa lisätietoja (esim. kaupungin internet-sivut, puhelinpalvelu) ja mahdollisesti myös sen, milloin tulee seuraava tiedote. Tiedotteesta käy ilmi lähettävä organisaatio, päivämäärä (mahdollisesti myös kellonaika, jos arvioidaan jo etukäteen, että asiasta lähtee saman päivän kuluessa useampia tiedotteita). Tiedotemallit 1 ja 2 (ensitiedote ja tätä seuraava tarkentava tiedote, liite 3). 7. Yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa - Tiedotusvälineiden tiedontarpeisiin pyritään vastaamaan nopeasti ja tiedotusvälineitä kohdellaan tasapuolisesti. Tarpeen mukaan järjestetään tiedotustilaisuuksia. - Antaessasi haastatteluja tai lausuntoja medialle käytä lyhyitä virkkeitä ja yleiskieltä, vältä ammattisanastoa pysy tosiasioissa älä vähättele, paisuttele, äläkä selittele puhu totta totuus paljastuu lopulta kuitenkin älä arvaile tapahtuman syitä älä väittele oikaise väärä tieto ennakoi lausunnoissasi median ja yleisön näkökulma seuraa uutisointia korjaa virheelliset tiedot - Tiedotustilaisuudessa tai tiedotusvälineiden kysyessä EI saa sanoa en kommentoi sanoa mitään, mitä ei halua nähdä painettuna 10

11 antaa haastattelijan panna sanoja suuhun ennakoida tulevia asioita - Haastateltavan oikeuksiin kuuluu kieltäytyä vastaamasta aiheettomiin kysymyksiin pyytää miettimisaikaa (hankkia lisätietoa) sopia etukäteen haastattelun asiasisällön tarkistamisesta siirtää kysymys asiantuntijalle - Tapauksen ydinkohdat kannattaa kirjata ylös ja sikäli kun aikaa riittää, käytetään kysymysvastaus pattereita. Ne ovat hyödyllisiä erityisesti, mikäli tilanteessa on useampia lisätietojen antajia. - Muista yksityisyyden suojaan liittyvät asiat! 8. LIITTEET/linkit Liite 1 Linkki Kaupungin viestintäohjeet Liite 2 Kaupungin virkamiesjohdon yhteystietoja Kunkin toimialan viestintäpäällikkö ylläpitää intranetissä ainakin seuraavia tietoja: - apulaiskaupunginjohtaja/toimialajohtaja - tulosaluejohtaja/sijaiset - viestintäpäällikkö Liite 3 Tiedotemallit 1 ja 2 11

12 Tiedotemalli 1 Vantaan kaupunki TIEDOTE 12 (14) toimiala/organisaatioyksikkö klo xx.xx OHJE: Kirjoita valmiille kirjepohjalle tiedote, joka sisältää ainakin alla mainitut asiat. Päivitä ylä- ja alatunnisteisiin lähettävän organisaation tiedot. Merkitse myös kellonaika, jos on oletettavaa, että samana päivänä lähtee useita tiedotteita Kun lähetät tiedotetta sähköpostilla, kopioi tiedote sellaisenaan myös tekstikenttään, sillä tiedostusvälineet eivät yleensä avaa liitetiedostoja! Muista, että sähköpostista löytyy valmiita jakelulistoja, joita kannattaa hyödyntää! Otsikko (pääasia): Mitä tapahtunut: Missä tapahtunut: Milloin tapahtunut: Kenelle tapahtunut ja mitä: Mihin toimenpiteisiin on ryhdytty: Sikäli kun tiedotustilaisuus järjestetään, niin kerro aika ja paikka: Lisätietoja antaa henkilönimi, asema organisaatiossa ja yhteystiedot: Vantaan kaupunki Organisaayksikkö Lähettäjän nimi Lähettäjän yhteystiedot 12

13 Tiedotemalli 2 Vantaan kaupunki TIEDOTE 13 (14) toimiala/organisaatioyksikkö klo xx.xx OHJE: Kirjoita valmiille kirjepohjalle tiedote, joka sisältää ainakin alla mainitut asiat. Päivitä ylä- ja alatunnisteisiin lähettävän organisaation tiedot. Merkitse myös kellonaika, jos on oletettavaa, että samana päivänä lähtee useista tiedotteita Kun lähetät tiedotetta sähköpostilla, kopioi tiedote sellaisenaan myös tekstikenttään, sillä tiedostusvälineet eivät yleensä avaa liitetiedostoja! Muista, että sähköpostista löytyy valmiita jakelulistoja, joita kannattaa hyödyntää! Otsikko (pääasia): Mitä tapahtunut: Suoritetut toimenpiteet: Jatkotoimenpiteet: Miten tapahtuneeseen oli varauduttu ja onko vastaavia tapahtumia ollut ennen: Tapahtuman vaikutukset kaupungin toimintaan: Milloin annetaan lisätietoja: Sikäli, kun järjestetään tiedotustilaisuus, niin kerro aika ja paikka: Lisätietoja antaa henkilön nimi, asema organisaatiossa ja yhteystiedot: Vantaan kaupunki Organisaayksikkö Lähettäjän nimi Lähettäjän yhteystiedot 13

14 14

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Viestintä häiriötilanteissa 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Häiriötilanneviestintä kunnissa Viestintä on asenne: Viestinnän näkökulma vieläkin puutteellisesti mukana (kuntien) johtamisessa. Kuntien viestinnän

Lisätiedot

Iin kunnan kriisiviestintäsuunnitelma

Iin kunnan kriisiviestintäsuunnitelma Iin kunnan kriisiviestintäsuunnitelma Anttila Vesa & Parviainen Pekka 1 IIN KUNNAN KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMA Kriisiviestintä on viestintää tilanteissa, joissa organisaation toimintaedellytykset tai maine

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset. Valmiusmestari Vesa Lehtinen LAHTI

Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset. Valmiusmestari Vesa Lehtinen LAHTI Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset Valmiusmestari Vesa Lehtinen 04.12.2017 LAHTI MITÄ VARAUTUMINEN ON?? Mikä meitä uhkaa? Varautuminen Toiminta, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

Oppilaitoksen turvallisuuspäivä SATAEDU Ulvila Kriisiviestintä Hellevi Lassila Koulutusjohtaja, vararehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Oppilaitoksen turvallisuuspäivä SATAEDU Ulvila Kriisiviestintä Hellevi Lassila Koulutusjohtaja, vararehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Oppilaitoksen turvallisuuspäivä SATAEDU Ulvila Kriisiviestintä 5.4.2017 Hellevi Lassila Koulutusjohtaja, vararehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 1.1.2017 Median tekninen

Lisätiedot

Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta.

Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta. Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta. Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivät 28.5.2013 Oulu pelastusylitarkastaja Tom Tallberg 24.5.2013 1 Yleinen varautumisvelvollisuus

Lisätiedot

ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE

ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE Luonnos 11.2.2009 ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE Jokaisen kaupungin työntekijän velvollisuus on ilmoittaa poikkeavasta tilanteesta esimiehelle tarvittaessa tehdä ilmoitus suoraan hätäkeskukseen numeroon 112

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin valmiustoiminta Kaupunginjohtaja Janne Laine

Savonlinnan kaupungin valmiustoiminta Kaupunginjohtaja Janne Laine Savonlinnan kaupungin valmiustoiminta 15.11.2017 Kaupunginjohtaja Janne Laine 1 2 Savonlinna saaristoinen silta- ja lossiyhteyksiin perustuva kuntarakenne Varautumisen perusteet Kunnan varautumisen tarkoitus

Lisätiedot

Kriisiviestintäohjeen päivitys

Kriisiviestintäohjeen päivitys INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Kriisiviestintäohjeen päivitys Suunnittelija (viestintä, maakuntauudistus) Johanna Franzén Etelä-Karjalan pelastuslaitos Edellytykset hyvin toimivalle kriisiviestinnälle

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 Professori Jaakko Lehtosen mukaan kriisin tuntomerkit ovat seuraavat: siihen liittyy asian paisumisen uhka sen kohde

Lisätiedot

Helsingin valmiussuunnitelma

Helsingin valmiussuunnitelma Helsingin valmiussuunnitelma Rakennusviraston toiminnan jatkuvuudenhallinta SKTY syyspäivät 21.10.2014 Timo Rytkönen Kaupungin valmiussuunnittelu Valmiuslaki (22.7.1991/1080) 40 : kunnan tulee valmiussuunnitelmin

Lisätiedot

Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto Arja Kujala

Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto Arja Kujala Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto 2.11.2017 Arja Kujala 4.12.2016 viestiketjuja klo 2 Pojalta tekstiviesti: kulmilla ammuttu, minä olen kunnossa. Yritän tavoittaa muita sisaruksia. Tyttäreltä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan valmiussuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan valmiussuunnitelma Nettiversio Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.11.2011 Sosiaali- ja terveystoimen toimialan MOTTO: Toimivaa suunnitelmaa on helppo muuttaa www.nurmijarvi.fi 2 Johdanto Tämä on sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

1. Perusvalmius on valmiustila, jossa toimitaan normaaliaikana.

1. Perusvalmius on valmiustila, jossa toimitaan normaaliaikana. ROVANIEMEN KAUPUNGIN POIKKEUSOLOJEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.3.2013 130 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.5.2013 78 1 SOVELTAMINEN Tätä johtosääntöä sovelletaan Rovaniemen kaupungissa

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia - Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla

Kriisiviestinnän kokemuksia - Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Kriisiviestinnän kokemuksia - Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Viestintäpäällikkö Johanna Pellinen, Espoon kaupunki Espoon kaupunki Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N KRIISITIEDOTUSOHJE

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N KRIISITIEDOTUSOHJE OHJEEN TARKOITUS Tämä ohje on tarkoitettu Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n luottamushenkilöille ja piirin lippukuntien johdon käyttöön. Tiedotus käynnistetään ohjeen mukaan tilanteissa, joissa piirin tai

Lisätiedot

Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Varautumisen kehittyminen Jatkuvuussuunnittelu Valmiussuunnittelu Väestönsuojelu Käsitteistä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KRIISIVIESTINNÄN PERIAATTEET MIKÄ ON KRIISI?

SASTAMALAN KAUPUNKI KRIISIVIESTINNÄN PERIAATTEET MIKÄ ON KRIISI? 1 SASTAMALAN KAUPUNKI KRIISIVIESTINNÄN PERIAATTEET Kriisi lisää aina ihmisten tiedontarvetta sekä paineita ja odotuksia viestintää kohtaan. Kriisitilanne edellyttää normaalista poikkeavaa eli tehostettua

Lisätiedot

JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ

JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ Viestintäsuunnitelman sisältö 1. Kenelle viestimme: seura + joukkue 2. Miten viestitään 3. Mikä on viestinnän tavoite 4. Mitkä ovat viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin 25.3.2009. Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 30.3.2009

Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin 25.3.2009. Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 30.3.2009 30.3.2009 Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 25.3.2009 VARAUTUMISEN LÄHTÖKOHDAT Kirkon perustehtävän toteuttamien kaikissa olosuhteissa Varmistetaan valmiussuunnitelmissa.

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

1

1 raimo.aarnio@turku.fi 1 VARAUTUMINEN 40 Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion liikelaitosten ja muiden valtion viranomaisten sekä kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla

Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla Kommenttipuheenvuoro Jari Saarinen Hyvinvointipalveluyksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri LSSAVI

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset

Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset Suunnitelmaviidakko Turvallisuussuunnitelma Kriisisuunnitelma Pelastussuunnitelma Valmiussuunnitelma Jatkuvuussuunnitelma Toipumissuunnitelma Kriisiviestintäsuunnitelma

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista

Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista Väestönsuojelun neuvottelupäivä 2013 Neuvotteleva virkamies Merja Rapeli 30.4.2013 Varautumisen lähtökohdat Lähtökohtana

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Nuorisotyön valmiussuunnitelma 10.11.2016 Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Pohjois-Suomen AVIn työryhmä Mitä on nuorisotyön kriisivalmius?

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2017 Twitter @VirpiPakkala Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki.

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla. Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016.

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla. Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016. Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016 @VirpiPakkala Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki. 272 400

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu

Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu Kuntien varautumisseminaari 19.3.2013 Pasi Vainio riskienhallintapäällikkö Porin kaupunki Pitkä Uhkat sähkökatko Arvio, miten uhka vaikuttaa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN VIESTINTÄ

TUUSULAN PALLOSEURAN VIESTINTÄ TUUSULAN PALLOSEURAN VIESTINTÄ TUUSULAN PALLOSEURAN VIESTINTÄ Viestintäsuunnitelman sisältö 1. Kenelle viestimme: seura + joukkue 2. Miten viestitään 3. Mikä on viestinnän tavoite 4. Mitkä ovat viestinnän

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

FINLAND FESTIVALS. Finland Festivals

FINLAND FESTIVALS. Finland Festivals FINLAND FESTIVALS Finland Festivals 24.4.2017 Päivän aiheina: 1. Viestintä rytmihäiriön maailmassa 2. Kriisiviestinnän perusperiaatteet 2. KRIISIVIESTINNÄN PERUSPERIAATTEET KRIISIVIESTINNÄN PORTAAT Tunnista

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

Asukasviestintä erityistilanteissa Taloyhtiötapahtuma 10.4.2013 Marika Sipilä, Kiinteistöliitto Uusimaa

Asukasviestintä erityistilanteissa Taloyhtiötapahtuma 10.4.2013 Marika Sipilä, Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasviestintä erityistilanteissa Taloyhtiötapahtuma 10.4.2013 Marika Sipilä, Kiinteistöliitto Uusimaa Suomen Kiinteistöliitto ry Meidän talo lehti 2011/1 Eri viestintätilanteita Osakas remontoi Yhtiö

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella X.X.2012 Matti Meikäläinen Viestintä monituottajamallissa Monituottajamalli haastaa perinteisen viestinnän jaon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS VARAUTUMISEN VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 19.-20.10.2011 PIRKANMAAN KUNTIEN VALMIUSTOIMINTA JA PELASTUSTOIMI PELASTUSLAKIUUDISTUS 2011 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Liikennejärjestelmä myrskyn kourissa AVI - myrskyseminaari Tapio Tourula Valmiuspäällikkö Liikenteen turvallisuusvirasto

Liikennejärjestelmä myrskyn kourissa AVI - myrskyseminaari Tapio Tourula Valmiuspäällikkö Liikenteen turvallisuusvirasto Liikennejärjestelmä myrskyn kourissa AVI - myrskyseminaari 11.9.2013 Tapio Tourula Valmiuspäällikkö Sisältö Liikennejärjestelmän toimijat ja roolit myrskytilanteiden kannalta (Viestinnällinen) varautuminen

Lisätiedot

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa Sosiaalijaosto 6 27.08.2009 Sosiaalijaosto 34 28.10.2009 Sosiaalijaosto 57 18.12.2009 Sosiaalijaosto 6 29.01.2010 Sosiaalijaosto 30 06.05.2010 Sosiaalijaosto 43 16.06.2010 Sosiaalijaosto 60 11.08.2010

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

SYKE - viestintäyksikön erityistilanteiden toimintaohjeet

SYKE - viestintäyksikön erityistilanteiden toimintaohjeet päivitetty 27.7.2012/kn SYKE - viestintäyksikön erityistilanteiden toimintaohjeet Varautuminen erityistilanneviestintään Erityistilanteen hyvä hoito edellyttää varautumista. Johdon, asiantuntijoiden ja

Lisätiedot

Varautuminen yksityisessä palvelutuotannossa Valmiusseminaari

Varautuminen yksityisessä palvelutuotannossa Valmiusseminaari Varautuminen yksityisessä palvelutuotannossa Valmiusseminaari xx 1 Tässä esityksessä yksityisten tuottajien varautumisvelvoitteista ja siihen liittyvästä yhteistyöstä Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Sähkön säännöstelysuunnitelman ajanmukaistaminen Käyttötoimikunta 28.9.2011 Reima Päivinen

Sähkön säännöstelysuunnitelman ajanmukaistaminen Käyttötoimikunta 28.9.2011 Reima Päivinen Sähkön säännöstelysuunnitelman ajanmukaistaminen Käyttötoimikunta 28.9.2011 Reima Päivinen 28.9.2011 1 Päivitetty vuoden 2000 version pohjalta, pääasiallisena syynä valmiuslakiuudistus. Suunnitelma on

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016 @VirpiPakkala Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki. 266 000

Lisätiedot

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Sisältö 1. Maakunnan varautumistehtävät; toimialojen varautuminen ja konsernin varautumisen yhteensovittaminen 2. Alueellinen yhteinen varautuminen 3. Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Viestintä. Purjelentokerhojen päivä 11. maaliskuuta 2017, Kouvola tiedottaja Hanna Laine

Viestintä. Purjelentokerhojen päivä 11. maaliskuuta 2017, Kouvola tiedottaja Hanna Laine Viestintä Purjelentokerhojen päivä 11. maaliskuuta 2017, Kouvola tiedottaja Hanna Laine Aiheet Elokuun Pohjoismaisen purjelentopäivän markkinointiviestintä Kriisitiedottaminen ilmailukerhossa Liiton viestintäpalvelut

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastussuunnittelu taloyhtiössä Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Valtakunnan tason suunnitelmat/ohjelmat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka Turvallisuus-

Lisätiedot

HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE

HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE Sisällysluettelo HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE... 1 1. Kenelle viestimme... 3 2. Miten viestimme... 4 3. Mikä on viestintämme tavoite... 5 Jaoston sisäisen

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskus www.turvallisuustutkinta.fi Tutkitaan Suuronnettomuudet Ilmailu, raideliikenne ja vesiliikenne

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen pelastuslaitoksissa

Häiriötilanteisiin varautuminen pelastuslaitoksissa Häiriötilanteisiin varautuminen pelastuslaitoksissa - on todennäköistä, että epätodennäköinen tapahtuu - sattunut onnettomuus / tulipalo on epäonnistunut ehkäisytapahtuma 31.3.2014 Simo Tarvainen pelastusjohtaja

Lisätiedot

Konserniviestinnän ohje

Konserniviestinnän ohje Tampereen kaupunki Konserniviestinnän ohje Viestintä tukee kaupunkistrategiaa Kaupunkistrategiaan pohjautuen kaupunginvaltuusto päättää vuositavoitteista. Viestintä tukee kaupunkistrategian tavoitteiden

Lisätiedot

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos 10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos Kuntien valmiussuunnittelun ja toiminnan tukeminen Etelä-Savon valmius ja turvallisuustyöryhmä

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMA

KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMA KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMA Sisältö 1. JOHDANTO 2 2. KRIISIVIESTINNÄN TAVOITTEET 2 3. TIEDOTTAMINEN NORMAALIOLOISSA 3 4. TIEDOTTAMINEN NORMAALIOLOJEN ERITYISTILANTEISSA 3 4.1. Tiedotustilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja kriisipäivystykset

Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja kriisipäivystykset Tiede- ja taidekorkeakoulujen opiskelijoita koskeviin suuronnettomuus- ja poikkeustilanteisiin varautuminen 18.11.2011 Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja kriisipäivystykset Riikka Vikström, Helsingin sosiaali-ja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS. Ohje AL/16103/07.01.01.00/2009 10.12.2009. Sisältö Arkistolaitoksen ohje asiakirjojen suojaamisesta poikkeusoloissa.

ARKISTOLAITOS. Ohje AL/16103/07.01.01.00/2009 10.12.2009. Sisältö Arkistolaitoksen ohje asiakirjojen suojaamisesta poikkeusoloissa. ARKISTOLAITOS Ohje AL/16103/07.01.01.00/2009 10.12.2009 Sisältö Arkistolaitoksen ohje asiakirjojen suojaamisesta poikkeusoloissa. Säännökset, joihin toimivalta ohjeen antamisesta perustuu Arkistolaki (831/94)

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio Pelastustoimen kehittäminen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 2.12.2015 2 Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta,

Lisätiedot

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET:

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET: VIESTINTÄOHJE VIESTINTÄ Viestintä on strateginen työväline ja keskeinen osa kunnan toimintaa. Se on demokratian ja palvelun edellytys. Oikea-aikainen viestintä varmistaa asioiden hyvän valmistelun ja päätöksenteon.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan viestintäsuunnitelma Liite 1: Kriisiviestintäohjeistus

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan viestintäsuunnitelma Liite 1: Kriisiviestintäohjeistus Lapin yliopiston ylioppilaskunnan viestintäsuunnitelma 2017-2020 Liite 1: Kriisiviestintäohjeistus Hyväksytty hallituksen kokouksessa 7.11.2016 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.11.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva Keskiyön Savotta 20.-21.6.2011 Vaattunkiköngäs Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva 20.6.2011 1 Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin tavoitteet

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET

VIESTINNÄN PERIAATTEET VIESTINNÄN PERIAATTEET Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 2008 Johdanto 2 Viestinnän tavoitteet 3 Viestinnän visio 2012 3 Lahden kaupungin arvot 3 Viestinnän strategiset päämäärät 4 Perusviestit 4 Lahden

Lisätiedot

Valtiosihteeri Risto Volanen Kuopio 7.6.2007. Yhteiskuntaturvallisuuden haasteet hallinnon näkökulmasta.

Valtiosihteeri Risto Volanen Kuopio 7.6.2007. Yhteiskuntaturvallisuuden haasteet hallinnon näkökulmasta. Valtiosihteeri Risto Volanen Kuopio 7.6.2007 Yhteiskuntaturvallisuuden haasteet hallinnon näkökulmasta. TURVALLISUUSTILANTEET JA UHKAMALLIT: YETT 2003 Normaaliolot Häiriötilanteet Poikkeusolot Uhkat tietojärjestelmille

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Johtoryhmä 9.2.2015 Yhteistyötoimikunta15.4.2015, Kaupunginhallitus xx.xx.15, 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille...3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet...3

Lisätiedot

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010 Viestintä C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010 Esa Ojapalo 2010 Viestintä Denuntiatio Solum Translata Valet Viesti vain perille vietynä ratkaisee oikeat viestintäkanavat ja välineet ymmärrettävyys, kiinnostavuus

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA - KOMMENTTIPUHEENVUORO

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA - KOMMENTTIPUHEENVUORO YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA - KOMMENTTIPUHEENVUORO Ari-Pekka Meuronen Turvallisuuspäällikkö Lappeenrannan kaupunki L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I 19.10.2011 1 PUHEENVUORON SISÄLTÖ Miksi

Lisätiedot