Vantaan kaupunki / Päivitetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan kaupunki 16.4.2009 / Päivitetty 08.04.2011"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki / Päivitetty Vantaan kaupungin kriisiviestintäohjeet 1

2 Vantaan kaupungin kriisiviestintäohjeet I KAUPUNGIN VIESTINTÄ KRIISITILANTEISSA JA POIKKEUSOLOISSA Johdantoa, kriisi- ja poikkeusolojen viestintävastuut Tilanteet, jotka edellyttävät kriisiviestintää... 4 II VANTAAN KAUPUNGIN KRIISIVIESTINTÄOHJEET Kriisiviestinnän periaatteet Ensitoiminta ja vastuut kriisitilanteessa Nopea viestintäsuunnitelma Viestinnän kohderyhmät Viestinnän välineet Lyhyt tiedotteen laatimisohje, mallitiedotteet Yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa LIITTEET/linkit

3 I KAUPUNGIN VIESTINTÄ KRIISITILANTEISSA JA POIKKEUSOLOISSA 1. Johdantoa, kriisi- ja poikkeusolojen viestintävastuut Kriisi on normaalioloissa tai normaaliolojen häiriötilanteissa esiintyvä tehostettuja toimia edellyttävä tilanne. Normaalioloissa syntyvistä kriiseistä selviydytään ja toivutaan käyttämällä olemassa olevia toimivaltuuksia ja voimavaroja tilanteen edellyttämällä tavalla. Poikkeusoloja voivat olla valmiuslain mukaan suuronnettomuus, taloudellinen kriisi, vieraiden valtioiden välinen sota tai sodanuhka ja sodanuhkaa merkitsevä vakava kansainvälinen jännitystila, Suomen alueelliseen koskemattomuuden vakava loukkaus ja maahan kohdistuva sodanuhka ja Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys ja sota sekä sodan jälkitila. Valmiuslain perusteella mm. kunnat ovat velvollisia varautumaan poikkeusoloihin tekemällä valmiussuunnitelmia ja muita etukäteisvalmisteluja. Viranomaistiedottamisen vastuu normaaliolojen häiriö- ja kriisitilanteissa sekä valmiusajan poikkeustilanteissa Kriisitilanteissa toimintaa johtava toimivaltainen viranomainen vastaa myös tilanteen edellyttämästä viestinnästä. Muut viranomaiset tukevat viestintävastuussa olevaa viranomaista. Kriisitilanteessa välitön johtovastuu ja samalla myös viestintävastuu on usein alueellisella pelastuslaitoksella, joka johtaa toimintaa onnettomuustilanteissa tai useimmissa ihmisille tai omaisuudelle uhkaa aiheuttavissa tilanteissa, kuten myrskyissä ja tulvissa. Toinen kriisitilanteissa toimintaa johtava viranomainen on poliisi, joka puolestaan johtaa toiminta rikostapahtumisissa sekä rikosuhkaan liittyvissä tilanteissa. Kriisitilanteita voi aiheutua myös kaupungin vastuulla olevien palvelujärjestelmien häiriöistä, erityisen suurta merkitystä voi olla esimerkiksi vesihuollon tai terveydenhuollon häiriöillä. Onnettomuustilanteissa ja rikostapahtumissa kaupunki tukee pelastuslaitoksen ja poliisin viestintää tilanteen edellyttämässä laajuudessa ja tilannetta johtavien viranomaisten tarpeiden mukaisesti. Kaupungin vastuulla on viestintä kriisitilanteen mahdollisista vaikutuksista kaupungin palvelujen tarjontaan ja asukkaiden elämän sujumiseen kaupungin alueella. Palvelujärjestelmien häiriöistä viestittäessä ensisijainen vastuu on palveluista vastaavalla toimialalla. Huomattavissa häiriöissä kaupungin viestintäyksikkö organisoi kaupungin viestinnän verkostosta lisävoimavaroja tilanteen edellyttämässä laajuudessa. Normaaliolojen yllättävien kriisien hoitoon on laadittu tämän asiakirjan osana II olevat Vantaan kriisiviestintäohjeet. Poikkeusolojen viestinnän järjestelyt esitetään erillisessä viranomaiskäyttöön tarkoitetussa valmiussuunnitelmassa. Myös poikkeusoloissa kaupunki toimii pääsääntöisesti normaalilla organisaatiolla huolehtien kaupungin vastuulla olevista kansalaisten selviytymiseen kannalta elintärkeistä palveluista. Valtion viranomaisten saamien lisävaltuuksien perusteella voidaan kunnille osoittaa tilanteen vaatimia lisätehtäviä ja kansalaisten turvallisuuden varmistamiseksi on kuntien mm. varauduttava perustamaan yhdessä pelastuslaitosten kanssa väestönsuojeluorganisaatio. Viestinnän valmiussuunnitelmassa käsitellään kaupungin viestinnän painopisteet poikkeusoloissa huomioiden Vantaan valmiussuunnittelun 3

4 lähtökohtana olevat kaupunkitason riskit. Valmiussuunnitelmassa suunnitellaan henkilöstön, toimitilojen ja materiaalisen valmiuden tarpeet ja varaukset poikkeusolojen toiminnan varmistamiseksi Hätä- ja viranomaistiedottaminen Valtioneuvoston asetuksessa viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedotteiden välittämisvelvollisuudesta (838/2003, asetuksen muutos 644/2007) on säädetty velvoitteet ja vastuut viranomaistiedotteiden lähettämisestä. Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut asetukseen perustuvat varsin yksityiskohtaiset ohjeet viranomaistiedotteiden lähettämisestä ja välitysjärjestelmän toiminnasta. Viranomaistiedotteet ovat joko hätätiedotteita, joissa tiedotetaan ihmishenkeen, omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvasta välittömästä vaarasta tai muita viranomaistiedotteita, jolloin kyseinen uhka ei ole välitön. Viranomaistiedotteen sisällön laatii aina tiedotteen antava viranomainen eikä tiedotteen välittävä tiedotusvälineet (kuten STT, Yle) saa muuttaa tiedotteen sisältöä. Esimerkiksi onnettomuustilanteessa tarvittavan viranomaistiedotteen antaa pelastuslaitos ja rikostilanteeseen liittyvän tiedotteen poliisi. Tiedotusvälineet ovat velvollisia välittämään hätätiedotteen, jos tiedote tulee välitettäväksi pelastus-, poliisi- tai rajavartioviranomaiselta, lentopelastuskeskukselta tai hätäkeskukselta. Myös säteilyturvakeskuksen, Ilmatieteen laitoksen tai Tiehallinnon liikennekeskuksen toimialoilla ilmenneistä vaaratilanteista viestintävälineet ovat velvollisia välittämään ensimmäisen hätätiedotteen. Muun viranomaistiedotteen voi antaa myös ministeriö, jonka toimialaan tapahtuma kuluu. Vantaan kaupunkia koskevissa tapahtumissa hätä- tai viranomaistiedotteen antaja on pääsääntöisesti pelastuslaitos tai poliisi. Kaupungin omassa toiminnassa voi tarve viranomaistiedottamiseen tulla esille esim. energiahuollon tai vesihuolloin vakavassa häiriössä tai terveyteen tai terveydenhuoltoon liittyvässä vakavassa uhkassa. Jos kaupungin organisaatiossa havaitaan hätä- tai viranomaistiedotteen antamista edellyttävä uhka tai vaara, on asiasta oltava välittömästi yhteydessä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävään päällikköön tai palomestariin. Yhteys pelastustoiminnasta vastaaviin viranomaisiin saa myös Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvomon kautta. Koko alueen päivystävän palopäällikön tavoittaa numerosta (09) Pelastuslaitos levittää tiedotteen tiedotusvälineille hätätiedotteena (jonka tiedotusvälineet välittävät kansalaisille viipymättä) tai muuna viranomaistiedotteena (jonka tiedotusvälineet välittävät eteenpäin heti, kun se on mahdollista ohjelmatoimintaa kohtuuttomasti häiritsemättä). 2. Tilanteet, jotka edellyttävät kriisiviestintää Vantaan kaupungin viestinnän on yllättävissä kriisi- ja häiriötilanteissa vastattava nopeasti ja avoimesti median ja kansalaisten lisääntyvään tiedontarpeeseen ja pidettävä media ja kansalaiset ajan tasalla tilanteesta ja sen kehittymisestä. Ensisijainen vastuu viestinnästä on toimialalla, jota kriisin aiheuttanut tapahtuma tai tilanne koskettaa. Merkittävässä kriisitilanteessa korostuu lisävoimavarojen saanti ja kaupungin koko viestinnän organisaation osallistuminen ja yhteistyö tilanteessa mukana olevien muiden viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa. 4

5 Esimerkkejä kriiseistä Onnettomuudet Onnettomuuksissa (kuten kolarit ja tulipalot) tiedotuksen hoitaa pelastuslaitos. Kaupungin omaisuuteen, palveluiden asiakkaisiin tai henkilöstöön kohdistuvasta onnettomuuksien vaikutuksien viestinnästä huolehtii onnettomuuden kohteena olevan toimialan viestintä. Suurissa onnettomuuksissa kaupunki tukee pelastuslaitoksen viestintää ja huolehtii palveluiden saatavuutta ja tarvetta koskevasta viestinnästä. Merkittävimmät suuronnettomuusriskit Vantaalla ovat liikenteessä (kuten junaonnettomuudet, lentoonnettomuudet, suuret maantieonnettomuudet). Rikokset ja rikoksen uhkatilanteet Rikostapahtumissa poliisi huolehtii rikoksen välittömistä seurauksista, syistä ja syyllisyyttä koskevasta tiedottamisesta. Jos väkivaltarikos kohdistuu kaupungin henkilöstöön tai palveluiden asiakkaisiin, keskittyy kaupungin viestintä kertomaan tapahtuman kaupungilta edellyttävistä toimista, sen on myös ilmaistava osanotto ja oltava mukana tarvittavassa yhteisöllisessä surutyössä. Väkivaltarikoksiin verrattavia ovat terroriteot ja erilaiset kaappaustilanteet. Myös tarjolla olevasta kaupungin kriisiavusta ja muista palveluista tiedotetaan. Kaupungin henkilöstöön ja palvelulaitoksiin kohdistuvista uhkauksista ilmoitetaan aina poliisille. Uhkatilanteista viestitään uhkauksen kohteena olevan toiminnan toimialan ja poliisin tapauskohtaisen arvion perusteella asiakkaille ja henkilöstölle. Kaupungin toimintaan kohdistuvat tietoturvarikokset, varkaudet ja ilkivalta voivat olla perusteena kaupungin tehostetulle viestinnälle Luonnonmullistukset Myrskyjen ja tulvien aiheuttamaa pelastustoimintaa ja turvallisuusuhkien torjuntaa johtaa pelastuslaitos ja tilanteeseen mahdollisesti liittyvästä hätä- ja viranomaistiedotuksesta vastaa pelastuslaitos. Luonnonmullistukset voivat aiheuttaa suurta häiriötä kaupungin toimintaan ja kaupunkilaisten elämään. Tulvien tai myrskyjen vaikutuksista kaupungin palveluihin ja mm. liikkumiseen kaupungin alueella kaupungin viestintä kertoo aktiivisesti. Palvelutuotannon häiriöt Kaupungin vastuulla olevien tärkeiden palvelujen tuotannossa ja järjestämisessä tapahtuvat häiriöt edellyttävät välitöntä viestintää. Asukkaiden elämään merkittävimmin vaikuttavat palvelut ovat vesihuolto, terveyspalvelut sekä koulut ja päivähoito. Palveluihin liittyvässä häiriötiedottamisessa on ensisijainen vastuu ko. palveluista vastaavalla kaupungin toimialalla, yksiköllä tai yhtiöllä. Kaupungin osaomistaman Vantaan Energia Oy:n vastuulla olevien sähkönjakelun ja kaukolämmön tarjonnan vakavat häiriöt voivat edellyttää myös kaupungin viestintää. Ensisijainen vastuu energiahuollon häiriöistä tiedottamisessa on toiminnasta vastaavalla Vantaan Energialla. 5

6 Toimintaympäristön kriisit Merkittävät valtakunnalliset ja kansainväliset kriisit voivat edellyttää kaupungin tehostettua viestintää. Esimerkiksi tietojärjestelmien ja tietoliikenteen ongelmat, energiahuollon valtakunnalliset häiriöt, vakavat tartuntataudit (esim. pandemia) tai kaupungin toimintaan merkittävästi vaikuttava talouskriisi. Kaupungin toimintaan tai kaupunkilaisten elämään huomattavasti vaikuttava muu palvelutuotantoon kohdistuva häiriö (esim. työtaistelu) voi edellyttää tiedottamista palvelujen tarjonnasta. Tapahtumat kaupungin organisaatiossa Monenlaiset kaupungin toimintaan tai työyhteisöihin liittyvät todelliset tapahtumat tai huhut voivat aiheuttaa tehostetun viestinnän tarvetta, jotta vältetään mahdollisesti syntymässä oleva mediakriisi. Tällaisia voivat olla työtapaturmat, väärinkäytökset, vakavat henkilöstön sisäiset ristiriidat, asiakkaiden tai työntekijän kokema vääryys. 6

7 II VANTAAN KAUPUNGIN KRIISIVIESTINTÄOHJEET 1. Kriisiviestinnän periaatteet 2. Ensitoimet ja vastuut kriisitilanteessa 3. Nopea viestintäsuunnitelma 4. Viestinnän kohderyhmät 5. Viestinnän välineet 6. Lyhyt tiedotteen laatimisohje, mallitiedotteet 7. Yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa 8. Liitteet/linkit 1. Kriisiviestinnän periaatteet Kaupungin viestinnän periaatteita ovat kaikissa oloissa luotettavuus, tilanteen edellyttämä nopeus ja vuorovaikutteisuus. Viranomaisten toiminnan uskottavuuden kannalta on tärkeää välitettyjen tietojen oikeellisuus. Tietojen sisällöstä päävastuun tulee olla asiayhteyden kannalta toimivaltaisella viranomaisella. Kaupungin on pystyttävä vastaamaan mahdollisimman nopeasti ja avoimesti tiedotusvälineiden ja kansalaisten kriisitilanteessa kasvavaan tiedontarpeeseen. Jos tilanne edellyttää toimivaltaisten viranomaisten ohjeiden tai määräysten antamista kansalaisille, on viestinnän oltava erityisen selkeää. Kaupungin erityistehtävänä on kaikissa tilanteissa tiedottaa muutoksista tai keskeytyksistä kaupungin vastuulla olevien palvelujen tarjonnassa. Avoimuus Kriisitilanteessa asiat kerrotaan avoimesti tiedossa olevine syineen ja seurauksineen. Avoimuus vahvistaa henkilöstön ja asukkaiden luottamusta kaupungin toimintavalmiuteen ja -kykyyn. Oma-aloitteisuus ja ennakoivuus Aloite viestinnästä on pidettävä kaupungilla. Huhujen syntymistä voidaan ehkäistä suunnitelmallisella ja oikea-aikaisella viestinnällä. Vähäisestäkin asiasta voi syntyä ns. mediakriisi, jos oma organisaatiomme toimii reaktiivisesti. Heikkojen signaalien tunnistaminen on erityisen tärkeää. Nopeus ja tehokkuus Kriisissä aika on kriittinen tekijä. Asukkaiden ja henkilöstön tiedon tarve korostuu ja tiedottamisen nopeuteen ja jatkuvuuteen kohdistuu tavallista suurempia odotuksia ja vaateita. Luotettavuus, johdonmukaisuus Kriisitiedottaminen perustuu oikeaan ja todellisuuteen perustuvaan tietoon. Lähtökohtana on, että viestintävastuu keskitetään. Joskus kuitenkin on tarpeen, että informaatiota jakamassa on useampia henkilöitä. Tällöin on varmistettava, että kaikilla on käytettävissään yhdenmukainen ja ajantasainen tieto. Tasapuolisuus Kriisitilanteissa varmistetaan erityisryhmien tiedonsaanti (kotona hoidettavat potilaat, vammaiset, kieli- ja kulttuuriryhmien edustajat, etätyötä tekevät, internetin ja intranetin ulottumattomissa olevat jne.) Mediaa kohdellaan tasapuolisesti tietoja annettaessa. Vuorovaikutteisuus Asukkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien palautetta kuunnellaan ja siihen ollaan valmiita reagoimaan tarpeellisella tavalla. 7

8 Sisäinen viestintä ensin Tehokas sisäinen viestintä luo pohjaa onnistuneelle ulkoiselle viestinnälle. Yhtenäinen näkemys tilanteesta ehkäisee huhujen ja väärinkäsitysten syntymistä. Sananvapaus Kaupungin henkilöstöllä on oikeus kertoa omaan työhönsä liittyvistä asioista, mutta kriisitilanteessa viestintää keskitetään. Sisäiset ristiriidat ratkaistaan ensisijaisesti omassa organisaatiossa. Yksityisyyden suoja ja vaitiolovelvollisuus Kaupunki ottaa viestinnässään huomioon asiakkaidensa ja henkilöstönsä yksityisyyden suojan vähintään lainsäädännön määrittämässä laajuudessa. Henkilöstön tulee pyrkiä huolehtimaan, että alaikäisten sekä arviointikyvyltään heikentyneiden yksityisyydensuojaa kunnioitetaan etenkin kriisitilanteissa. Onnettomuuksien uhreilla ja heidän omaisillaan on oikeus kieltäytyä julkisuudesta. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvat asiat on muistettava sisäisessä tiedonkulussa sekä tiedotettaessa ulkoisille kohderyhmille. 2. Ensitoiminta ja vastuut kriisitilanteessa Kun onnettomuus tai muu kriisi havaitaan, suoritetaan tilanteen edellyttämät toimenpiteet (esim. hätäilmoitus, tilasta poistuminen, ensiapu). Tilanteen havainneen henkilön velvollisuus on ilmoittaa omalle esimiehelleen poikkeuksellisesta tilanteesta mahdollisimman pian. Esimiehen vastuulla on arvioida pikaisesti ongelman/kriisin laajuus, vakavuus ja vaikutukset sekä ilmoittaa tilanteesta omalle esimiehelleen tai muulle johdolle sekä viestinnästä vastaavalle. Esimies huolehtii tarpeen mukaan tiedottamisesta kaupunginjohtajalle ja johtoryhmälle. Myös johtavat luottamushenkilöt on informoitava vakavammista poikkeus- ja häiriötilanteista. Tarvittaessa asiasta ilmoitetaan myös työsuojeluvastaavalle. Toimialojen omissa suunnitelmissa on tarkemmat yhteystiedot sekä erityisohjeet. Kriisin tunnistaminen on vaativaa erityisesti silloin, jos kriisi ei tapahdu Vantaalla tai ei suoranaisesti kosketa kaupunkia tai sen organisaatiota, mutta sillä voi olla heijastusvaikutuksia myös Vantaalle. Tällöin tulee tunnistaa välilliset vaikutukset organisaatiolle, asukkaille, asiakkaille ja henkilöstölle. Tällaisissa tapauksissa tieto voi tulla tiedotusvälineiden kautta, mutta myös suoraan muilta viranomaisilta. Tilannearvio voidaan tehdä mm. seuraavanlaisilla kysymyksillä: Mitä on tapahtunut? Mitä EI ole tapahtunut? Missä tapahtumapaikka sijaitsee, mitä on välittömässä läheisyydessä, keitä kaikkia asia koskee välittömästi ja välillisesti? Mikä oli tapahtuman ajankohta? Miksi on tapahtunut (tiedossa olevat syyt)? Uhkaako tapahtuma jonkun terveyttä tai turvallisuutta? Mitä seurauksia tapahtumasta on asukkaille, henkilöstölle, asiakkaille, organisaatiolle, maineelle? Onko kuolleita tai loukkaantuneita, mitä tuhoja on syntynyt? Mitä tilanteen korjaamiseksi ja normalisoimiseksi tehdään ja millä aikataululla (suojaustoimenpiteet)? Millaisia toimintaohjeita tilanteesta tulee antaa ja keille kaikille? Mistä saa lisätietoja, koska seuraavan kerran tiedotetaan? 8

9 Vastuu viestinnästä Mikäli asia on viranomaisen (esim. poliisi- tai pelastusviranomaisen) hoidossa tai selvitettävänä, asiasta antaa lausuntoja ja tiedotteita kyseinen viranomainen. Tällöin kaupungin tehtävänä on yhdessä tilannetta johtavan viranomaisen kanssa sopia tiedotuksen raameista. Kaupunki tiedottaa omien palvelujensa sen hetkisestä tilanteesta ja jatkuvuudesta. Yhteistyöstä ja työnjaosta sovitaan viranomaisten kesken tapauskohtaisesti. Tilanteen vakavuudesta riippuen johtovastuu voi olla kaupungin valmiusorganisaation johtokeskuksella tai toimialojen kriisiryhmillä tms. Vastuu viestinnästä on aina ko. toiminnan johtajalla. Kaupungin viestintähenkilöstö toimii kaupungin johdon / toimialajohdon / yksikön johdon alaisena ja apuna viestinnän käytännön toteuttamisessa. Johtaja, asianosaiset ja viestintää hoitavat henkilö toimivat hyvässä yhteistyössä niin, että viestintää hoitavalla henkilöllä on ajan tasalla olevat tiedot tapahtumista. Kriisitilanteessa viestintä pääsääntöisesti keskitetään. 3. Nopea viestintäsuunnitelma Nopean viestintäsuunnitelman tavoitteena on valita tilanteeseen sopivat tiedotustoimenpiteet ja sopia työnjaosta. Sovitaan kuka tekee, mitä, milloin, millä välineillä, mille kohderyhmille. Tiedotustilaisuuksia ja tiedotteiden laatimista varten Vantaan kaupungin viestintä on varautunut sekä tulkkaus- että kääntämispalveluiden käyttämiseen ja se on sopinut näiden palveluiden hankkimisesta niin kaupungin omien kielenkääntäjien kuin Helsingin seudun asioimistulkkikeskuksen kanssa. Tärkeitä kysymyksiä ovat: - kuka vastaa, ohjeistaa ja koordinoi viestinnän - mikä on tärkein viesti - mikä on asian viestinnän kannalta tärkein kohderyhmä, mitä muita kohderyhmiä on tarpeen lähestyä pikaisesti - miten ko. kohderyhmät tavoittaa parhaiten: radio, tv, sanomalehdistö, verkkosivut, sähköposti, ryhmätekstiviestit, kotiin jaettava tiedote, onko tarpeen harkita viranomais-/hätätiedotetta - miten laajasti tiedotetta on tarpeen jakaa (paikalliset / valtakunnalliset tiedotusvälineet), onko tiedotustilaisuus tarpeellinen - miten sisäinen viestintä hoidetaan ja ketkä kaikki on tarpeen pitää ajan tasalla - mitkä asiat ovat lainsäädännön tai muiden normien vuoksi ei-julkisia (esim. yksityisyyden suoja, liikesalaisuudet) - ketkä vastaavat henkilöstön, asukkaiden ja median kyselyihin; käytetäänkö apuna puhelinvastaajatiedotetta 4. Viestinnän kohderyhmät Ensin määritellään asian hoitamisen kannalta olennaiset kaupungin sisäiset kohderyhmät (kenen on ryhdyttävä toimenpiteisiin, kenen on tiedettävä) - toimenpiteisiin ryhtyvät vastuuhenkilöt tai vaikeammissa tilanteissa valmiusorganisaation mukaiset vastuuhenkilöt - henkilöstön, jota asia koskee, on alusta alkaen oltava perillä siitä, mitä on tapahtunut ja miten se vaikuttaa oman organisaation toimintaan - johto (riittävän ylös asti) ja esimiehet, joita asia koskee - työturvallisuusvastaavat ja -valtuutetut - luottamushenkilöjohto - henkilöstö - työterveyshuolto - muut toimialat - kriisikeskus 9

10 Ulkoisia kohderyhmiä ovat - asukkaat (otetaan huomioon erityisryhmät kuten liikuntaesteiset, vammaiset, kieli- ja kulttuuriryhmät) ja eri asiakasryhmät kuten huoltajat, rakentajat, maan- tai metsänomistajat, seurat ja yhdistykset - alueella toimivat yritykset sekä yksityiset palveluntuottajat - kaupungin kannalta tärkeät mediat (sähköpostijakelulistan nimi, varalla journalistiliiton sivut) - kaupungin kannalta tärkeät paikalliset mediat (liite) - yhteistyöviranomaiset (liite) - yhteistyötahot ja auttavat järjestöt (SPR, seurakunnat jne.) - jos kriisitilanne sitä vaatii, käännytään pelastuslaitoksen puoleen: viranomais- ja hätätiedotteet; alueen päivystävä palopäällikkö (09) On tärkeää kartoittaa, ketkä ovat kriisin kannalta keskeisiä yhteistyötahoja. Kriisissä otetaan huomioon yhteistoiminta läänin, naapurikuntien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Kriisin luonne ja laajuus ratkaisevat, kuinka laajalti yhteistoimintaa tehdään. 5. Viestinnän välineet Viestinnän tulee olla riittävän kattavaa ja tämän vuoksi tulee käyttää useita eri kanavia samanaikaisesti. Kriisissä on käytettävä sen laajuudesta riippuen kaikkia käytettävissä olevia viestinnän välineitä. 6. Lyhyt tiedotteen laatimisohje, mallitiedotteet Tiedote vastaa kysymyksiin mitä, missä, milloin. Se kertoo tapahtuman vaikutuksista, antaa toimintaohjeita, kertoo mitä toimenpiteitä tehdään ja antaa aikataulua tulevasta. Tiedote kertoo, mistä saa lisätietoja (esim. kaupungin internet-sivut, puhelinpalvelu) ja mahdollisesti myös sen, milloin tulee seuraava tiedote. Tiedotteesta käy ilmi lähettävä organisaatio, päivämäärä (mahdollisesti myös kellonaika, jos arvioidaan jo etukäteen, että asiasta lähtee saman päivän kuluessa useampia tiedotteita). Tiedotemallit 1 ja 2 (ensitiedote ja tätä seuraava tarkentava tiedote, liite 3). 7. Yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa - Tiedotusvälineiden tiedontarpeisiin pyritään vastaamaan nopeasti ja tiedotusvälineitä kohdellaan tasapuolisesti. Tarpeen mukaan järjestetään tiedotustilaisuuksia. - Antaessasi haastatteluja tai lausuntoja medialle käytä lyhyitä virkkeitä ja yleiskieltä, vältä ammattisanastoa pysy tosiasioissa älä vähättele, paisuttele, äläkä selittele puhu totta totuus paljastuu lopulta kuitenkin älä arvaile tapahtuman syitä älä väittele oikaise väärä tieto ennakoi lausunnoissasi median ja yleisön näkökulma seuraa uutisointia korjaa virheelliset tiedot - Tiedotustilaisuudessa tai tiedotusvälineiden kysyessä EI saa sanoa en kommentoi sanoa mitään, mitä ei halua nähdä painettuna 10

11 antaa haastattelijan panna sanoja suuhun ennakoida tulevia asioita - Haastateltavan oikeuksiin kuuluu kieltäytyä vastaamasta aiheettomiin kysymyksiin pyytää miettimisaikaa (hankkia lisätietoa) sopia etukäteen haastattelun asiasisällön tarkistamisesta siirtää kysymys asiantuntijalle - Tapauksen ydinkohdat kannattaa kirjata ylös ja sikäli kun aikaa riittää, käytetään kysymysvastaus pattereita. Ne ovat hyödyllisiä erityisesti, mikäli tilanteessa on useampia lisätietojen antajia. - Muista yksityisyyden suojaan liittyvät asiat! 8. LIITTEET/linkit Liite 1 Linkki Kaupungin viestintäohjeet Liite 2 Kaupungin virkamiesjohdon yhteystietoja Kunkin toimialan viestintäpäällikkö ylläpitää intranetissä ainakin seuraavia tietoja: - apulaiskaupunginjohtaja/toimialajohtaja - tulosaluejohtaja/sijaiset - viestintäpäällikkö Liite 3 Tiedotemallit 1 ja 2 11

12 Tiedotemalli 1 Vantaan kaupunki TIEDOTE 12 (14) toimiala/organisaatioyksikkö klo xx.xx OHJE: Kirjoita valmiille kirjepohjalle tiedote, joka sisältää ainakin alla mainitut asiat. Päivitä ylä- ja alatunnisteisiin lähettävän organisaation tiedot. Merkitse myös kellonaika, jos on oletettavaa, että samana päivänä lähtee useita tiedotteita Kun lähetät tiedotetta sähköpostilla, kopioi tiedote sellaisenaan myös tekstikenttään, sillä tiedostusvälineet eivät yleensä avaa liitetiedostoja! Muista, että sähköpostista löytyy valmiita jakelulistoja, joita kannattaa hyödyntää! Otsikko (pääasia): Mitä tapahtunut: Missä tapahtunut: Milloin tapahtunut: Kenelle tapahtunut ja mitä: Mihin toimenpiteisiin on ryhdytty: Sikäli kun tiedotustilaisuus järjestetään, niin kerro aika ja paikka: Lisätietoja antaa henkilönimi, asema organisaatiossa ja yhteystiedot: Vantaan kaupunki Organisaayksikkö Lähettäjän nimi Lähettäjän yhteystiedot 12

13 Tiedotemalli 2 Vantaan kaupunki TIEDOTE 13 (14) toimiala/organisaatioyksikkö klo xx.xx OHJE: Kirjoita valmiille kirjepohjalle tiedote, joka sisältää ainakin alla mainitut asiat. Päivitä ylä- ja alatunnisteisiin lähettävän organisaation tiedot. Merkitse myös kellonaika, jos on oletettavaa, että samana päivänä lähtee useista tiedotteita Kun lähetät tiedotetta sähköpostilla, kopioi tiedote sellaisenaan myös tekstikenttään, sillä tiedostusvälineet eivät yleensä avaa liitetiedostoja! Muista, että sähköpostista löytyy valmiita jakelulistoja, joita kannattaa hyödyntää! Otsikko (pääasia): Mitä tapahtunut: Suoritetut toimenpiteet: Jatkotoimenpiteet: Miten tapahtuneeseen oli varauduttu ja onko vastaavia tapahtumia ollut ennen: Tapahtuman vaikutukset kaupungin toimintaan: Milloin annetaan lisätietoja: Sikäli, kun järjestetään tiedotustilaisuus, niin kerro aika ja paikka: Lisätietoja antaa henkilön nimi, asema organisaatiossa ja yhteystiedot: Vantaan kaupunki Organisaayksikkö Lähettäjän nimi Lähettäjän yhteystiedot 13

14 14

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Varautumisen kehittyminen Jatkuvuussuunnittelu Valmiussuunnittelu Väestönsuojelu Käsitteistä

Lisätiedot

1. Perusvalmius on valmiustila, jossa toimitaan normaaliaikana.

1. Perusvalmius on valmiustila, jossa toimitaan normaaliaikana. ROVANIEMEN KAUPUNGIN POIKKEUSOLOJEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.3.2013 130 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.5.2013 78 1 SOVELTAMINEN Tätä johtosääntöä sovelletaan Rovaniemen kaupungissa

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin 25.3.2009. Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 30.3.2009

Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin 25.3.2009. Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 30.3.2009 30.3.2009 Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 25.3.2009 VARAUTUMISEN LÄHTÖKOHDAT Kirkon perustehtävän toteuttamien kaikissa olosuhteissa Varmistetaan valmiussuunnitelmissa.

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista

Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista Väestönsuojelun neuvottelupäivä 2013 Neuvotteleva virkamies Merja Rapeli 30.4.2013 Varautumisen lähtökohdat Lähtökohtana

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

1

1 raimo.aarnio@turku.fi 1 VARAUTUMINEN 40 Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion liikelaitosten ja muiden valtion viranomaisten sekä kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Nuorisotyön valmiussuunnitelma 10.11.2016 Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Pohjois-Suomen AVIn työryhmä Mitä on nuorisotyön kriisivalmius?

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla. Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016.

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla. Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016. Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016 @VirpiPakkala Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki. 272 400

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu

Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu Kuntien varautumisseminaari 19.3.2013 Pasi Vainio riskienhallintapäällikkö Porin kaupunki Pitkä Uhkat sähkökatko Arvio, miten uhka vaikuttaa

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

Sähkön säännöstelysuunnitelman ajanmukaistaminen Käyttötoimikunta 28.9.2011 Reima Päivinen

Sähkön säännöstelysuunnitelman ajanmukaistaminen Käyttötoimikunta 28.9.2011 Reima Päivinen Sähkön säännöstelysuunnitelman ajanmukaistaminen Käyttötoimikunta 28.9.2011 Reima Päivinen 28.9.2011 1 Päivitetty vuoden 2000 version pohjalta, pääasiallisena syynä valmiuslakiuudistus. Suunnitelma on

Lisätiedot

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa Sosiaalijaosto 6 27.08.2009 Sosiaalijaosto 34 28.10.2009 Sosiaalijaosto 57 18.12.2009 Sosiaalijaosto 6 29.01.2010 Sosiaalijaosto 30 06.05.2010 Sosiaalijaosto 43 16.06.2010 Sosiaalijaosto 60 11.08.2010

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio Pelastustoimen kehittäminen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 2.12.2015 2 Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta,

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva Keskiyön Savotta 20.-21.6.2011 Vaattunkiköngäs Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva 20.6.2011 1 Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin tavoitteet

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS VARAUTUMISEN VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 19.-20.10.2011 PIRKANMAAN KUNTIEN VALMIUSTOIMINTA JA PELASTUSTOIMI PELASTUSLAKIUUDISTUS 2011 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastussuunnittelu taloyhtiössä Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Valtakunnan tason suunnitelmat/ohjelmat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka Turvallisuus-

Lisätiedot

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos 10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos Kuntien valmiussuunnittelun ja toiminnan tukeminen Etelä-Savon valmius ja turvallisuustyöryhmä

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN JA NIIDEN VAARATILANTEIDEN

Lisätiedot

Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju

Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Tausta ja sitovuus Tämä viestintäsuunnitelma liittyy kuntaliitostilanteen muutosviestinnän hallintaan. Suunnitelma on voimassa siihen

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE

HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE Sisällysluettelo HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE... 1 1. Kenelle viestimme... 3 2. Miten viestimme... 4 3. Mikä on viestintämme tavoite... 5 Jaoston sisäisen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016 @VirpiPakkala Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki. 266 000

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (5) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii 1.3 Kenelle ja kenen kanssa Eksote viestii 1.4 Miten Eksote viestii Etelä

Lisätiedot

Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään

Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään Pauliina Palttala, Hannu Rantanen ja Marita Vos Viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, Pelastusopisto Tutkimuksen tavoite Esitellä kriisiviestinnän

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Jatkuvuudenhallinta ja varautuminen kunnassa - yleisiä perusteita ja lähtökohtia -

Jatkuvuudenhallinta ja varautuminen kunnassa - yleisiä perusteita ja lähtökohtia - Jatkuvuudenhallinta ja varautuminen kunnassa - yleisiä perusteita ja lähtökohtia - Jaakko Pekki 23.9.2014 Kriisit suurentavat pienten heikkouksien merkittävyyttä! 2 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia,

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMA

KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMA KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMA Sisältö 1. JOHDANTO 2 2. KRIISIVIESTINNÄN TAVOITTEET 2 3. TIEDOTTAMINEN NORMAALIOLOISSA 3 4. TIEDOTTAMINEN NORMAALIOLOJEN ERITYISTILANTEISSA 3 4.1. Tiedotustilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan viestintäsuunnitelma Liite 1: Kriisiviestintäohjeistus

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan viestintäsuunnitelma Liite 1: Kriisiviestintäohjeistus Lapin yliopiston ylioppilaskunnan viestintäsuunnitelma 2017-2020 Liite 1: Kriisiviestintäohjeistus Hyväksytty hallituksen kokouksessa 7.11.2016 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.11.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA TAIVALKOSKEN KUNTA YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA Hyväksytty kunnanhallituksessa 1.6.1998 213 Voimaantulo 1.7.1998 1 Soveltamisala Näitä tiedotusohjeita sovelletaan tiedotettaessa Taivalkosken

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Tampere 19-20.10.2011 Järjestöt kylässä vma/2011 Arjen turvan keskeiset elementit Lähtökohtia Laaja turvallisuusajattelu

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Sote- ja maakuntauudistus on yksi Suomen historian suurimmista hallinnon ja toimintatapojen uudistuksista. Muutos koskettaa Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia Kirkot kriisien kohtaajina 25.3.2009 Valtiosihteeri Risto Volanen Suomen valtion kriisistrategia TURVALLISUUSTILANTEET JA UHKAMALLIT: YETT Normaaliolot Häiriötilanteet Poikkeusolot Uhkat tietojärjestelmille

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA Ari-Pekka Meuronen Turvallisuuspäällikkö Lappeenrannan kaupunki On todennäköistä, että jotain epätodennäköistä tulee tapahtumaan. -Aristoteles

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU Anne-Kaarina Lyytinen Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Terveysvalvonnan johdon iltapäivä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

KUNTIEN VARAUTUMISSEMINAARI - peruspalveluiden jatkuvuuden hallinta, yhteistoiminta ja hyvät käytännöt 19-20.3.2013

KUNTIEN VARAUTUMISSEMINAARI - peruspalveluiden jatkuvuuden hallinta, yhteistoiminta ja hyvät käytännöt 19-20.3.2013 KUNTIEN VARAUTUMISSEMINAARI - peruspalveluiden jatkuvuuden hallinta, yhteistoiminta ja hyvät käytännöt 19-20.3.2013 Kuntaliitto ja paikallinen yhteistoiminta varautumisessa Hotelli Vantaa Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Pelastustoimi 2019 -kysely Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Perustiedot kyselystä Kyselyn laatimiseen osallistui Palopäällystöliiton toimijoiden lisäksi sisäministeriön pelastusosaston

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Pelastustoiminnan käsitteitä

Pelastustoiminnan käsitteitä 22.4.2013 Pelastustoiminnan käsitteitä Pelastustoiminnan käsitteiden hyväksyminen Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto asetti keväällä 2012 työryhmän, johon kuuluivat Mika Haverinen, Matti Honkanen ja

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Etelä-Pohjanmaan sote Viestintästrategia ja -suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä,

Lisätiedot

Väestönsuojelu kuntien valmiussuunnittelussa

Väestönsuojelu kuntien valmiussuunnittelussa Väestönsuojelu kuntien valmiussuunnittelussa Väestönsuojeluseminaari 30.5.2012 Yliopettaja Jussi Korhonen, Pelastusopisto www.pelastusopisto.fi Kunnan varautumisen ulottuvuuksia Normaalista poikkeavat

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Turvaa harvassa miltä tulevaisuus näyttää. Helsinki Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, SM/PO, poliisitarkastaja Ari Evwaraye SM/PO

Turvaa harvassa miltä tulevaisuus näyttää. Helsinki Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, SM/PO, poliisitarkastaja Ari Evwaraye SM/PO Turvaa harvassa miltä tulevaisuus näyttää Helsinki 8.9.2015 Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, SM/PO, poliisitarkastaja Ari Evwaraye SM/PO Harvaan asutut alueet Suomi harvaan asuttu maa, keskimäärin

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Maakunnan turvallisuus Kuopio Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakunnan turvallisuus Kuopio Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakunnan turvallisuus Kuopio 28.10.2016 Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Suomi maailman turvallisin maa World Economic Forum arvioi Suomen maailman turvallisimmaksi maaksi Onko Etelä-Savo Suomen turvallisin

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi Kymenlaakson pelastuslaitos www.kympe.fi ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN MUKAINEN HARJOITTELU -SUUNNITTELU TARKOITUS Ulkoisen pelastussuunnitelman ja kohteen sisäisen pelastussuunnitelman toimivuuden varmistaminen

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot