Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen. Johtaja Mika Tammilehto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen. Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012"

Transkriptio

1 Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen Johtaja Mika Tammilehto

2 Toimintaympäristö muuttuu Globaalin työnjaon muutokset miten Suomi pärjää globaalissa kilpailussa? Elinkeino- ja ammattirakenteiden muutokset työvoimatarve, osaaminen - mistä uudet työpaikat Väestökehitys ikärakenne, alueellinen jakauma, aluerakenteen muutos Muutosdynamiikka työurien modularisoituminen ja pirstoutuminen, yrittäjyyden merkitys? Arvomaailman muutokset individualismi - yhteisöllisyys osallistumisen ja vaikuttamisen uudet muodot työn eetoksen muutos - shoppailijakansalaiset lisääntyvät? Kestävä kehitys ei vain ekologia, vaan myös talous ja kulttuuri

3 Osaavan työvoiman saatavuus Työelämän ammattitaitovaatimukset muuttuvat millaista osaamista eri toimialoilla ja ammateissa tarvitaan? ammattitaitoisen työvoiman tarve määrä ja osaaminen? toimialojen/ammattien vetovoima työurien pidentäminen ja pidentyminen työvoiman osaamisen uudistaminen ja päivittäminen elinikäinen oppiminen käytännössä

4 Riittävätkö julkisen talouden voimavarat? rakenteellinen kestävyysongelma saadaanko ratkaistua? huoltosuhde heikkenee merkittävästi monilla alueilla samaan aikaan kun palvelutarve kasvaa vaikutukset julkisen hallinnon palveluihin ja rakenteisiin? saadaanko julkisten palveluiden tuottavuutta parannettua riittävästi? miten velkaantuminen saadaan katkaistua heikentämättä talouskasvun edellytyksiä? talouskasvun mahdollisuudet työpanoksen pienentyessä? syökö velanhoito ja heikko huoltosuhde kasvun eväät? saadaanko alueellinen eriytymiskehitys pysäytettyä? resurssiperustan riittävyys suhteessa koulutukselle asetettaviin vaatimuksiin?

5 Hallitusohjelma Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Julkisen talouden vakauttaminen Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen

6 Menosäästöt Vaikutus valtion menoihin vuositasolla vuonna 2015 PÄÄLUOKKA 29: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Hallinnonalan rakenteen uudistaminen - 15 milj. euroa Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuksen perustamishankkeet - 20,3 milj. euroa Lukioverkon karsiminen - 30 milj. euroa Ammatillinen koulutus - 35 milj. euroa Ammatillinen lisäkoulutus - 8 milj. euroa Oppisopimuskoulutus - 31 milj. euroa Ammattikorkeakouluverkon ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen - 51 milj. euroa Yliopistoindeksin jäädyttäminen 6 kk ajalta - 27 milj. euroa Aalto-yliopiston ja muiden yliopistojen lisäraha - 58,2 milj. euroa Suomen Akatemia - 28,6 milj. euroa Toisen asteen opintojen enimmäistukiajan rajaaminen - 1 milj. euroa Ammatillisen koulutuksen kumulatiivinen säästö yht. 162,5 M Säästöt tarkoitus toteuttaa sekä opiskelijamäärää että rahoitusta leikkaamalla Lopullinen säästötavoite täsmentyy hallituksen kehysriihessä maaliskuun lopulla

7 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Lähtökohtia Suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Koulutuksellisia eroja tulee vähentää ja koulutuksen periytyvyyttä tulee ehkäistä myös kaikessa perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa. Koulutus- ja tutkimuspolitiikan keinoina julkisen talouden vakauttamisessa ovat erityisesti työurien pidentämiseen liittyvät toimet ja koulutusjärjestelmän rakenteiden ja tehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimet sekä koulutustarjonnan suuntaaminen Koulutuksen sisältöjä ajantasaistetaan ja oppilaitosten ja korkeakoulujen toiminnan laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. Ikäluokkien pieneneminen mahdollistaa koulutusmäärien hallitun vähentämisen. Koulutuspolitiikka rakentuu elinikäisen oppimisen periaatteelle.

8 Osaajia työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin Tavoitteena: koulutusprosessien tehostaminen koulutustarjonnan ja työvoiman kysynnän kohtaannon parantaminen korkeakoulututkinnon suorittamisikä alenee vuodella 95% peruskoulun päättävistä jatkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, kaikki nuoret aloittavat perusasteen jälkeiset opinnot uusista ylioppilaista puolet jatkaa samana vuonna korkeakouluissa läpäisy paranee kaikissa koulutusmuodoissa aikaisemmin ja muualla hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tehostetaan koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma Tavoitteena on vähentää merkittävästi sukupuolten välisiä osaamis- ja koulutuseroja sekä vähentää sosioekonomisen taustan vaikutusta koulutukseen osallistumiseen ja parantamalla heikommassa asemassa olevien ryhmien asemaa.

9 Koulutustarjonta Koulutustarjontaa suunnataan työelämän tarpeiden ja ikäluokkakehityksen mukaisesti; aloittajamääriä vähennetään ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa AM 2300 aloittajaa vähemmän vuonna 2016 AMK 2200 aloittajaa vähemmän vuonna 2016 Koulutustarjonnan alueellinen tasapaino tarjonnan merkittävin supistamistarve Itä- ja Pohjois-Suomessa, Pohjanmaalla tarjonnan lisäämistarvetta Metropolialueella, kasvukeskuksissa Koulutuksen alakohtainen tarjonta Tarjonnan lisäämistarvetta sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla Tarjonnan vähentämistarvetta kulttuurialalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla

10 Ammatillisen koulutuksen tarjonta Säästötavoite edellyttää, että koulutustarjontaa vähennetään vuodesta 2014 lukien Yhteiskuntatakuun puitteissa ammatillisen peruskoulutuksen tarjontaa tarkoitus uudelleenkohdentaa kasvukeskuksiin jo vuonna 2013 Tarjonnan sopeuttamisprosessi käynnistetään vuoden 2012 alkupuolella Koulutuksen järjestäjäkohtaiset tarjonnan sopeuttamistarpeet Palvelukyvyn vahvistamisen ja turvaamisen kannalta tarvittavat rakenteellisen kehittämisen toimet Vuoropuhelu koulutuksen järjestäjien ja OKM:n välillä Tavoitteena hallittu tarjonnan sopeuttaminen ja uudelleenkohdentaminen siten, että ammatillisen koulutuksen järjestämisen edellytykset ja koulutuksen saavutettavuus voidaan turvata Toiminnan tehokkuuden lisääminen ja tarjonnan suuntaamisen priorisointi välttämätöntä, jotta riittävä tarjonta voidaan turvata

11 Työelämäyhteyksien vahvistaminen Vahvistetaan kansalaisen, työntekijän ja yrittäjän oikeuksia ja velvollisuuksia koskevaa työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta Perusopetuksen ja lukion uudistettavissa OPSien perusteissa työelämätaidoille yhdenmukaiset tavoitteet Työelämän pelisääntöjen tuntemusta ja yht.kunn. vaikuttamista vahvistetaan ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteissa, työelämäyhteydet huomioon myös rahoitusta uudistettaessa Työpaikkaohjaajien koulutus turvataan Työelämän järjestöille ja toimijoille mahdollisuudet esitellä edustamiaan aloja ja toimintaansa kouluissa

12 Yhteiskuntatakuu - koulutustakuu Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja-, tai kuntoutuspaikka Koulutustakuun toimeenpano alkaa 2013 Koulutuspaikkojen määrän ja alueellisen suuntaamisen yhtenä keskeisenä kriteerinä on koulutustakuun toteutuminen osana yhteiskuntatakuuta Opiskelijaksi ottamisen perusteiden ja sähköisten hakujärjestelmien kehittäminen Perusasteen päättäneet ja ilman toisen asteen tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevat hakijat voidaan valita ensin toisen asteen opiskelijavalinnassa Parannetaan nuorten, maahanmuuttajien ja vammaisten mahdollisuuksia osallistua oppisopimuskoulutukseen. Nivelvaiheen toimien tehostaminen nivelvaiheen toimista selkeämpi ja johdonmukaisempi kokonaisuus Koulutuksen läpäisyn tehostaminen ja opiskeluprosessien tukeminen Ohjauspalvelut

13 Joustavat opintopolut Ylioppilastutkintoa ja lukiokoulutusta sekä ammatillisia tutkintoja kehitetään erillisinä tutkintoina joustavuutta yli tutkintorajojen tapahtuvassa opintojen suorittamisessa lisätään Ammatillisten tutkintojen joustavuutta lisätään siten, että yksilölliset valinnat ja tutkintojen suorittaminen myös osa kerrallaan on mahdollista silloin kun se on työelämän ja yksilön tarpeiden kannalta tarkoituksenmukaista. Ammatillisessa koulutuksessa hyödynnetään työvaltaisia opiskelumenetelmiä ja vaihtoehtoisia koulutusmalleja mm. yhdistämällä erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoja Kehitetään menettelyjä oppisopimuskoulutuksen osallistumiskynnyksen alentamiseksi. Perusopetuksen lisäopetuksen, ammatillisen peruskoulutuksen valmistavien ja valmentavien koulutusten sekä työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyötä vahvistetaan ja työnjakoa selkeytetään siten, että ne tukevat tehokkaasti jatkoopintoihin siirtymistä.

14 Ammatillinen koulutus Keskeyttämistä vähennetään ja läpäisyä parannetaan Läpäisyn tehostamisohjelma Tutkintojärjestelmää kehitetään työelämän tarpeisiin vastaava kokonaisuus, osaamisperusteisuus ja joustavuus Ammatillisten tutkintojen kehittämisryhmä asetettu 2/2012 Työpaikalla tapahtuvaa oppimista kehitetään ja vahvistetaan Laadunhallintaa vahvistetaan laatujärjestelmät käytössä 2015 mennessä, laadun jatkuvan parantamisen tuki Tarkoitus asettaa ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä keväällä 2012 Rahoituksen kannustavuutta lisätään koko ikäluokan kouluttaminen, läpäisy, nopeampi työelämään siirtyminen, aiemmin opitun tunnustaminen, erityisopetuksen palvelutarpeiden huomioon ottaminen

15 Palvelukyvyn vahvistaminen ja rakenteellinen kehittäminen Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoa on koottu, mutta se on vielä osin hajanainen eikä koulutuksen järjestäjien palvelukyky kaikilta osin vastaa yksilöiden ja työelämän osaamistarpeita. Ammatillisen koulutuksen palvelukykyä vahvistavaa rakenteellista kehittämistä on siksi jatkettava Toisen asteen koulutuksen palvelukyvyn ja yhteistyön vahvistamisen toimenpideohjelma: oppilaitosrajat ylittävä tilojen, tukipalvelujen ja opettajaresurssien käyttö Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän vähentäminen ja rakenteellisen kehittämisen toimet Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellista kehittämistä ja palvelukyvyn vahvistamista jatketaan Tavoitteena työelämän ja yksilöiden osaamistarpeiden näkökulmasta riittävän vahvat ammatillisen koulutuksen järjestäjät Toisen asteen keskinäinen yhteistyö ja yhteistyö korkeakoulujen kanssa

16 Palvelukyvyn vahvistaminen ja rakenteellinen kehittäminen Rakenteiden ja palvelukyvyn vahvistaminen on välttämätöntä, jotta koulutuksen järjestäjillä on edellytykset vastata työelämän ja yksilöiden nopeastikin muuttuviin osaamistarpeisiin. taantuman aiheuttamat ongelmat taantuman jälkeisen talouskasvun tukeminen osaavan työvoiman kasvava ja muuttuva tarve julkisen talouden kestävyysvaje niukkenevat resurssit Kehittämisen painopistettä on siirrettävä seuraavaksi toiminnan kehittämiseen. Koulutuksen asiakaslähtöisyys ja joustavuus lähtökohdaksi resurssien kohdentaminen ydintehtäviin osaamisen kehittämisen prosesseihin ja asiakaslähtöisiin toimintamalleihin hallinnon virtaviivaistaminen laadunhallinta osaksi jokapäiväistä toimintaa ydinasioihin keskittyminen Työelämäyhteistyön vahvistaminen välttämätöntä palvelukyvyn kehittämisen ja koulutuksen vaikuttavuuden parantamisen kannalta osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi ja analysointi toimiala- ja klusterikohtaiset osaamisen kehittämisratkaisut työelämälähtöiset toimintamallit

17 Avainsanat ammatillisen koulutuksen näkökulmasta Osaamisperusteisuus ja työelämälähtöisyys Elinikäinen oppiminen Koulutustakuu tasa-arvo Joustavuus yksilöllistyvät koulutuspolut Työpaikalla tapahtuva opiskelu Laatu ja vaikuttavuus Tehokkuus ja tuloksellisuus Rakenteellinen kehittäminen Koulutustarjonta ja sen suuntaaminen Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän kehittäminen Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen kehittäminen

18 Ammatillisen koulutuksen vuosi 2012 Valmistautuminen menosäästöjen toimeenpanoon tarjonnan supistamisen suunnitelma rahoitukseen kohdistuvien leikkaustarpeiden täsmentäminen Yhteiskuntatakuun toimeenpanon valmistelu Opiskelijaksi ottamisen perusteiden uudistaminen Koulutustarjonnan lisääminen pääkaupunkiseudulla ja eräissä kasvukeskuksissa Sähköisten haku- ja koulutustietopalvelujen rakentaminen Läpäisyn tehostamisohjelman toimeenpano Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamisen valmistelu Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen kehittäminen ja palvelukyvyn vahvistaminen Laatustrategian toimeenpanon käynnistäminen Opiskeluhuoltoa koskevan lainsäädännön valmistelu

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Työryhmien laatima tausta-aineisto

Työryhmien laatima tausta-aineisto Hallitusneuvottelut 2015 Työryhmien laatima tausta-aineisto Hallitusneuvotteluiden työryhmien laatima tausta-aineisto on julkaistu. Aineistoa ei ole käsitelty tai hyväksytty neuvotteluiden johtoryhmässä.

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot

Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013

Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013 Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013 Sisällysluettelo Johdanto...2 Koulutuksella elämä haltuun...2 Koulutuksella tuetaan yksilön

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö hallitusohjelman toteuttajana Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 16.6.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö hallitusohjelman toteuttajana Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 16.6.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö hallitusohjelman toteuttajana Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 16.6.2015 Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen Suomen tulevaisuuden visio: Suomi 2025 Yhdessä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä:

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä: 2. kysymys Suomen väestö ikääntyy ja ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat merkittävästi tulevalla vuosikymmenellä. Mitä keinoja eduskuntaryhmänne pitää tärkeimpinä julkisten palveluiden saatavuuden varmistamiseksi

Lisätiedot

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta eluvat alueellinen työseminaari Oulu 12.6.2015 Scandic Oulu Opetusneuvos Jukka Lehtinen Suomen menestysstrategia Inhimillisten voimavarojen

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI Va p a u t t a j a v a k a u t t a KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI ÄÄRIKESKUSTALAINEN HALLITUSOHJELMA 2007-2011 VAPAUTTA JA VAKAUTTA KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI 1 Esipuhe...6 2 Uudistuspolitiikan ydin ja hallituksen

Lisätiedot