Työllisyys ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen Kaakkois-Suomeen / kunnan lausunto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työllisyys ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen Kaakkois-Suomeen / kunnan lausunto"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Työllisyys ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen Kaakkois-Suomeen / kunnan lausunto 89/ /2015 Kh Valmistelija Antti Pätilä Puh Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto pyytää alueensa kuntien sekä Ke lan vakuutuspiirien kannanottoja alueensa työllisyysasioiden ja eri tyi ses ti monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä ja toimeenpanosta vii meis tään mennessä. Etelä-Karjalan kuntajohtajien koolle kutsumassa työllisyysseminaarissa sovittiin, että Kaakkois-Suomen TE-toimisto toimittaa kuntiin poh ja esi tyk sen monialaisen yhteispalvelun organisoimiseksi, mukaan lukien TYP-johtoryhmien rakenne, alueella. Kuntien kanssa käytyjen alu eellis ten neuvottelujen perusteella Kaakkois-Suomen TE-toimisto lähetti kuntien ja Kelan vakuutuspiirien harkittavaksi kaksi verkoston ra ken ta mis mal lia. Mallit pohjautuvat koko Kaakkois-Suomen kattavaan yhden johtoryhmän al la toimivaan verkostoon ja maakuntapohjaiseen verkostoon. Lau sun topyyn nös sä pyydetään myös ottaman kantaa kuka on yhteyshenkilö ennen joh to ryh män nimeämistä käytävissä jatkoneuvotteluissa ja kuka on mahdol li nen edustaja johtoryhmässä. Saamiensa vastausten perusteella Kaakkois-Suo men TE-toimisto arvioi tarpeen jatkoneuvotteluihin ennen mo nialai sen yhteispalvelun johtoryhmän tai johtoryhmien nimittämistä. Etelä-Karjalan kuntajohtajat antoivat toimeksiannon Lappeenrannan kaupun gin sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijalle valmistella taus ta-aineis toa ja lausuntoluonnos, jonka jokainen Etelä-Karjalan kunta käsittelee. Val mis tel tu materiaali on seuraava: Taustaa Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta astui voi maan (1369/2014). Lain mukaisella työllistymistä edistävällä mo ni alaisel la yh teis pal ve lul la tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elin keino toi mis to (TE-toimisto), kunta ja Kela yhdessä arvioivat yh teis pal ve lua tarvit se van työttömän palvelutarpeen, suunnittelevat työllistymisen kan nal ta tar koi tuk sen mu kai sen palvelukokonaisuuden sekä vastaavat työl lis ty mispro ses sin seurannasta ja etenemisestä. Monialainen yhteispalvelu perustuu toi min ta mal lis sa mukana olevien ta hojen verkostoyhteistyöhön, jossa asia kas pal ve lua varten ylläpidetään yh teisiä toimipisteitä. Lain mukaan TE-toi mis to asettaa kolmeksi vuodeksi kerral laan monialaisen yhteispalvelun joh to ryh män neuvoteltuaan toi mi alu eeseen sa kuuluvien kuntien ja Kelan kans sa. Johtoryhmä asetetaan vii meis-

2 tään Ensimmäinen toi mi kau si päättyy poikkeuksellisesti Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto kutsui Etelä-Karjalan kunnat yhtei seen alueelliseen neuvotteluun Alueen kuntajohtajien kool le kutsumassa työllisyysseminaarissa sovittiin, että Kaak kois-suomen TE-toimisto toimittaa kuntiin pohjaesityksen monialaisen yh teis pal velun organisoimiskesi alueella. Kuntien kanssa käytyjen alu eel lis ten neuvottelujen perusteella Kaakkois-Suomen TE-toimisto lähetti kuntien ja Kelan vakuutuspiirien harkittavaksi kaksi verkoston ra ken ta mismal lia. Lausuntopyynnössä pyydetään myös ottaman kantaa ku ka on yhteyshenkilö ennen johtoryhmän nimeämistä käytävissä jat ko neu vot te luissa ja kuka on mahdollinen edustaja johtoryhmässä. Saa mien sa vastausten perusteella Kaakkois-Suomen TE-toimisto arvioi tarpeen jat ko neu vot te luihin ennen monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän tai joh to ryh mien nimittämistä. Vastaukset tulee toimittaa mennessä. Nykytila ja lain tuomat muutokset Kaakkois-Suomessa on allekirjoitettu ja toistaiseksi voimassa ole va kaikkia Kaakkois-Suomen alueen kuntia koskeva Kaakkois-Suomen työ voi man palvelukeskusten (TYP) yhteistoimintasopimus. Kaak kois-suomen alueella toimii tällä hetkellä kolme työvoiman palvelukeskusta: Etelä-Kar ja lan työvoiman palvelukeskus, Kotkan Haminan seudun työvoiman pal ve lu kes kus Väylä ja Kouvolan seudun työvoiman palvelukeskus. Ku luvan vuoden alussa voimaan astunut laki työllistymistä edistävästä mo ni alaises ta yhteispalvelusta muuttaa ajatusta työvoiman pal ve lu kes kuk ses ta. Uu den lain mukaista yhteispalvelua varten ei perusteta uut ta or ga ni saa tiota, vaan kukin toimintamallissa mukana oleva viranomainen toi mii omien toi mi val tuuk sien sa puitteissa. Koska kyse on verkostosta eikä or ga ni saatios ta, laissa ei käytetä aiempaa työvoiman palvelukeskus -nimeä. Monialaisen yhteispalvelun toimintamallin tavoitteena on edistää työt tömien työllistymistä tarjoamalla heille monialaisena yhteispalveluna julkisia työ voi ma pal ve lu ja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. TE-toi misto, kunta, Kela ja asiakas arvioivat yhdessä asiakkaan palvelutarpeen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun monialainen yhteispalvelu on alkanut (= kartoitusjakso). TE-toimisto, kunta ja työtön laativat kartoitusjakson ai kana yhdessä työllistymissuunnitelman. Suunnitelmassa sovitaan pal ve lu tarpeen mukaisista työvoima-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista ja niiden toteutumisen seurannasta. Työtön on velvollinen osallistumaan suun nitel man laatimiseen ja tarkistamiseen, toteuttamaan suunnitelmaa se kä hakeutumaan ja osallistumaan suunnitelmassa sovittuihin palveluihin. Nyky mal lis sa osallistuminen työvoiman palvelukeskuksen monialaisiin pal velui hin on vapaaehtoista. Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksessa oli asiakkaita joulukuussa vuon na 2014 yhteensä Asiakasmäärät ovat jakautuneet toi mi pai koittain vuosina seuraavasti:

3 Asiakasmäärät 12/ / /2012 Lappeenrannan toimipaikka Ympäristökunnat: Lemi, Luumäki, Sa vi taipa le Taipalsaari Yhteensä Imatran toimipaikka Ruokolahti Yhteensä Parikkalan toimipaikka Rautjärvi Yhteensä Kaikki toimipaikat yhteensä Työvoiman palvelukeskus asettaa vuosittain Kaakkois-Suomen alueelle yhte näi set tavoitteet. Vuoden 2014 tavoitteet ja toteuma on esitetty taulu kossa: Tavoite- / seurantatieto Lappeenranta Imatra Parikkala Toteuma Tavoite Toteuma Tavoite 1 Päättyneistä asiakkuuksista 17,3 % 30 % 20,3 % 30 % työl lis ty nei den ja kou lu tuksen aloittaneiden osuus % 2 Kuukauden lopussa kuntout ta vas sa työtoiminnassa ole vien lukumäärä (ka) (ka) 3 Asiakastyytyväisyystutkimuksessa 8,38 >8,0 7,57 >8,0 saatu arvosana 4 Aktivointiaste (ka %) v (sis. seuraavat ak tii vitoi men pi teet: palkkatukityö, työ- ja koulutuskokeilu, työvoi ma kou lu tus, vuo rot te luva paal la työllistyminen, kuntout ta va työtoiminta ja omaeh toi nen opiskelu) 45,4 % 50,0 % 56,7 % 50,0 % Työvoima palvelukeskuksen asiakkuus on ollut vapaaehtoista. Asiak kaik si on ohjattu pääsääntöisesti 500 päivää työttöminä olleita, joilla on ollut moni alai sen ohjauksen tarve. Lainsäädäntömuutoksen myötä TE-toimisto, kun ta ja Kela arvioivat monialaisen yhteispalvelun tarpeen, kun työtön on saa nut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää tai ollut yhdenjaksoisesti työttömänä vähintään 6 kuukautta (alle 25-vuo tiaat) tai 12 kuukautta (25 vuotta täyttäneet). Viimeisen Kaakkois-Suomen työllisyyskatsauksen mukaan työttömien osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 15,9 % ja koko maassa 13,5 %. Kymenlaaksossa vastaava luku oli 16,5 % ja Etelä-Karjalassa 15,3 %. Työttömiä työnhakijoita oli Etelä-Karjalassa helmikuun 2015 ti las tois sa ja näistä yli vuoden työttömän olleita oli TE-toimisto on lainsää dän nön velvoittamana kartoittamassa kaikki yli 300 päivää työt tö mä nä ol leet asiakkaat ja vastaavasti TYP käy läpi omien asiakkaiden mo ni alai sen

4 yhteispalvelutarpeen mennessä. TE-toimiston alus ta van ar vion mukaan noin 30 % kaikista työttömistä työnhakijoista tarvitsee mo ni alai sia työllistymästä edistäviä yhteispalveluita. Kustannukset Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen yhteenlasketut kustannukset vuon na 2014 olivat euroa, joista Eksoten ja kuntien osuus oli noin euroa. Työhallinnon osuus oli euroa ja Kelan eu roa. Lakimuutoksen myötä tulevassa verkostomallissa TE-toi misto, kunnat ja Kela vastaavat monialaiseen yhteispalveluun osallistuvan hen ki lös tön sä palk kaus- ja muista henkilökustannuksista. Yhteispalvelun muu käy tet tä vis sä oleva määräraha muodostuu niistä määrärahoista, jotka toi min ta mal lis sa mukana olevat tahot osoittavat toimintaan. Kuntaliitto tullee oh jeis ta maan kuntien kustannusjakoja. Monialaisen yhteis pal ve lun yh tei sen toimipisteen toimitila-, laite- ja tie to lii ken ne kus tan nukset sekä muut mo ni alai ses ta yhteispalvelusta ja sen kehittämisestä ai heutu vat kus tan nuk set jaetaan pääosin TE-toimiston ja sen toimialueeseen kuu lu vien kun tien kesken. Kela osallistuu kustannuksiin TE-toimiston sekä kun tien kans sa tehtävässä sopimuksessa sovittavalla tavalla. Sopimuksen val mis te lus ta kustannusjakoineen vastaa monialaisen yhteispalvelun joh toryh mä. Työllistymistä edistävä monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä Lain 7 mukaan jokaisen työ- ja elinkeinotoimiston alueella on mo ni alai sen yhteispalvelun järjestämistä varten tarvittava määrä monialaisen yh teis palve lun johtoryhmiä. Työ- ja elinkeinotoimiston toimialueen kunnat ni meä vät henkilöt, jotka johtavat monialaisen yhteispalvelun järjestämistä joh to ryhmän asettamissa puitteissa. Johtoryhmän tehtävistä on säädetty val tio neuvos ton asetuksessa työllistymistä edistävästä monialaisesta yh teis pal ve lusta (1377/2014). Työ- ja elinkeinotoimisto asettaa kolmeksi vuo dek si kerrallaan yhden tai useamman monialaisen yhteispalvelun joh to ryh män neuvoteltuaan toimialueeseensa kuuluvien kuntien ja Kan san elä ke lai toksen kanssa johtoryhmien lukumäärästä ja toimialueesta. Johtoryhmän jäse ni nä ovat työ- ja elinkeinotoimiston, sen toimialueeseen kuuluvien kuntien ja Kansaneläkelaitoksen nimeämät henkilöt. Jokaiselle jäsenelle ni metään henkilökohtainen varajäsen. Johtoryhmässä edustettuina olevat kunnat nimeävät keskuudestaan johtoryhmän puheenjohtajan ja va ra pu heenjoh ta jan. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä tekee yhteistyösopimuksen työl lis tymis tä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä johtoryhmän toi mi alu eel la. Yhteistyösopimuksessa sovitaan: 1. työ- ja elinkeinotoimiston, kuntien ja Kansaeläkelaitoksen yhteisistä toi mi pis teis tä monialaisen yhteispalvelun tarjoamiseksi; 2. monialaisen yhteispalvelun tarjoamisesta muualla kuin yhteisissä toimi pis teis sä; 3. työ- ja elinkeinotoimiston, kuntien ja Kansaneläkelaitoksen mo ni alaiseen yh teis pal ve luun osoittamasta henkilöstöstä; 4. työttömille monialaisen yhteispalvelun yhteisissä toimipisteissä ja

5 muu al la kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavista palveluista. Johtoryhmä asettaa vuosittain monialaisen yhteispalvelun valtakunnallisiin ta voit tei siin perustuvat toimialueensa tavoitteet ja sopii monialaisena yhteis pal ve lu na tarjottavien palvelujen järjestämiseen tarkoitettujen mää rä raho jen käyttösuunnitelmasta. Johtoryhmä seuraa ja arvioi monialaisen yhteis pal ve lun toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. Monialaisen yh teispal ve lun johtoryhmään kuuluvat kunnat nimeävät monialaista yh teis pal velu ver kos toa johtavan henkilön ja tämän varahenkilön enintään johtoryhmän toi mi kau dek si. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän tulee hyväksyä moni alais ta yhteispalvelua johtava henkilö ja tämän varahenkilö ennen ni meämis tä. Kaakkois-Suomen Te-toimiston esitys verkostojen rakentamisesta Kaak kois-suo meen Kuntien kanssa käytyjen alueellisten neuvottelujen perusteella Kaakkois-Suo men TE-toimisto on esittänyt harkittavaksi kaksi verkoston ra kenta mis mal lia. Ensimmäinen vaihtoehto (A) mahdollistaisi erilaisten seu tukun ta koh tais ten organisointiratkaisujen tekemisen ja toisten hyvistä käytän nöis tä oppimisen. Sopimuksen sisältö olisi lakisääteistä monialaisen yhteis pal ve lun yhteistyösopimusta selvästi laajempi. Toisessa mallissa (vaih to eh to B) luovuttaisiin voimassa olevaan so pi mukseen perustuvasta koko Kaak kois-suo mea koskevasta toiminnan oh jaukses ta ja siirryttäisiin maa kun ta koh tai siin sopimuksiin ja joh ta mis jär jes telmiin. Sopimuksen sisältö oli si lakisääteinen monialaisen yhteispalvelun yhteis työ so pi mus eikä mah dol lis tai si laajempaa työllisyydenhoidon ko ko naisuu den huomioimista. Vaihtoehto A Kaakkois-Suomen TE-toimisto ni meää yhden Kaak kois-suomen työllisyysasioiden alu eelli sen johtoryhmän, joka toimii myös mo ni alai sen yh teis palve lun johtoryhmänä. lakisääteistä mo ni alaisen yhteispalvelun yhteis työ so pi mus ta selväs ti laajempi. Ottaen huomioon toimin ta- ja teh tä vä alueiden laajuus lienee so piva joryn koko hen ki löä. Kunnat nimeävät verkostolle joh ta jan ja hänelle va ra hen kilön joh to ryh män toi mi kau deksi. Monialaisen yhteispalvelun toi mi pai kat olisivat tässä verkos to mal lis sa TE-toimiston Vaihtoehto B Kaakkois-Suomeen nimetään kak si maa kun ta ja koon pe rustu vaa monialaisen yh teis palve lun johtoryhmää. Sopiva johtoryhmän koko lienee 4-6 henkilöä. Tässä verkostomallissa so pi muk sen sisältö on Ia ki sää tei sen mo ni alaisen yhteispalvelun yhteis työ so pi mus. Kunnat nimeävät ver kostol le kaksi johtajaa (1/ver kos to) ja heil le vara hen ki löt (1/verkosto) joh to ryh mien toi mi kaudek si. Monialaisen yhteispalvelun toi mi pai kat olisivat tässä verkos to mal lis sa TE-toimiston eh do tuk sen mukaan: Hamina, Imat ra, Kotka, Kou vo la ja Lap-

6 eh do tuk sen mukaan : Ha mina, Imatra, Kotka, Kou vo la, Lap peen ran ta ja Parikkala. Monialaisen yhteispalvelun joh to ryh mä arvioi tarpeen ja kei not järjestää palveluita muis sa kunnissa. Tässä verkostomallissa TE-toi mis to nimeää vas tuuhen ki löt esi mies ase maan Kot kaan, Kouvolaan ja Lappeen ran taan niin että he vastaa vat myös Haminan, Imatran ja Parikkalan mo ni alaiseen yh teis pal ve luun si joi tetun TE-palvelujen henkilöstön esi mies teh tä vis tä. Verkostomalli mahdollistaa eri lais ten seu tu kun ta koh taisten or ga ni soin ti rat kai su jen teke mi sen ja toisten hyvistä käy tän nöis tä op pi mi sen. peen ran ta. Tässä verkostomallissa TE-toi mis to nimeää omalta osal taan ny ky käy tän nön mukai ses ti monialaisen yh teis palve lun vastuuhenkilöksi TE-toimis ton palveluesimiehen, jonka sijoituspaikkakunta on Kou vo la. TE-toimiston osalta Iähiesimies työn tehostamiseen ja pää tök sen teon siirtämiseen toi mi paik koi hin ei päästä. Tässä mallissa luovutaan voimas sa olevaan sopimukseen pe rus tu vas ta koko Kaakkois- Suo mea koskevasta toi minnan ohjauksesta. Ruokolahden kunnan lausunto työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edis tä vän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen ra ken ta mises ta Kaak kois-suo meen Kaakkois-Suomen Te-palveluiden vaihtoehdot Eri puolilla Suomea on tulossa toisistaan poikkeavia verkostojen ra ken tamis mal le ja. Alustavien tietojen mukaan muun muassa Lappiin ja Var sinais-suo meen on suunnitteilla yksi TYP johtoryhmä, Hämeeseen kaksi ja Poh jois-kar ja laan 1 3 johtoryhmää käsittävää verkostoa. Kaak kois-suomen TE-toimisto on esittänyt kahta tosistaan poikkeavaa vaihtoehtoa työllis ty mis tä edistävän monialaisen yhteispalvelun organisoimiskesi alueella. Kaakkois-Suomen kunnat ovat TE-toimiston kanssa käydyissä alus ta vis sa neuvotteluissa nostaneet esille tarpeen alueellisen toiminnan ke hit tä mi sel le ja paikallistason yhteistyön tiivistämiselle. TE-toimiston esittä mis sä maakunnallisessa vaihtoehdossa B on kuitenkin katsottu, että maa kun nal li nen malli kasvattaa hallintoa ja estää strategisen ke hit tä mistyön sekä TE-toimiston henkilöstöresursoinnin paikallistasolle. Vaih to eh tojen esittelyssä ei ole perusteltu tai osoitettu, mistä esitettyjen ver kos to mallien A ja B erot johtuvat. Vaihtoehdossa A, jossa Kaakkois-Suomen alu eella olisi vain yksi TYP- johtoryhmä sopimuksen sisältö olisi lakisääteistä moni alai sen yhteispalvelun yhteistyösopimusta selvästi laajempi ja TE-toi mis to pystyisi tarjoamaan esimiestason tuen paikallisiin toimipisteisiin. Maakunnallisen toimintamallin selvittäminen Lain 7 mukaan jokaisen työ- ja elinkeinotoimiston alueella on mo ni alai sen yhteispalvelun järjestämistä varten tarvittava määrä monialaisen yh teis pal-

7 ve lun johtoryhmiä. Maakunnan kunnat esittävät selvitettäväksi ver kos tomal lia, jossa muodostettaisiin Etelä-Karjalan työllisyysasioiden joh to ryh mä, joka toimisi samalla monialaisen yhteispalvelun johtoryhmänä. Joh to ryh mä päättäisi sille laissa määrätyistä tehtävistä, myös perustettavista toi mi pisteis tä. Tämä johtoryhmä on maantieteelliseltä alueeltaan hallittava ja jäsenmäärältään sopiva ja mahdollistaisi tehokkaan toiminnan. Lisäksi johto ryh mä vastaisi Etelä-Karjalan työllisyysstrategian laatimisesta ja seu rannas ta. Strategia- ja toimintamallin kehittämistyötä voitaisiin tehdä yh teis työs sä Kymen laak son johtoryhmän kanssa. Maakunnallisessa mallissa oli si myös mah dol lis ta kytkeä elinkeinoyhtiöt ja elinkeinopolitiikka te hok kaam min osak si työllistymisen edistämistä. Etelä-Karjalan sosiaali- ja ter veys pal velui den järjestämisvastuu on maakunnallisella Etelä-Karjalan so si aa li- ja terveys pii ril lä, Eksotella, pois lukien Imatra, joka on mukana vain eri kois sairaan hoi don ja erityishuollon osalta. Imatra valmistelee parhaillaan liit ty mis tä Eksoten täysjäseneksi. Etelä-Karjalalla on jo hyviä kokemuksia maa kun nalli ses ta yhteistyöstä ja näyttöä maakunnallisten toimintamallien mah dol lisuuk sis ta tehostaa toimintaa. Nuorisotakuun huomioiminen Etelä-karjalan kunnat ovat mukana valtiovarainministeriön (VM) nuo ri so takuun ja hyvinvoinnin integroitu toimintamalli -ko kei luis sa. VM:n nuo ri so takuun kokeilua toteutetaan ESR-rahoitteisella Ete lä-kar ja lanohjaamo -hankkeel la ( ). Ohjaamo pyrkii vas taa maan nuo ri so ta kuun eli nuorten alle 29-vuotiaiden koulutus- ja työ elä mä osal li suu den haas tei siin. Nuorten alle 25-vuotiaiden yhtäjaksoisesti kuusi kuu kaut ta työt tö mä nä olleiden monialaisen yhteispalvelun toteuttaminen tu li si suun ni tel la yhteistyössä Ohjaamo-toiminnan kanssa. Jat ko neu vot te luis sa tulee so pia maakunnallisesti toimivana ohjaamon ja nuorten työl lis ty mis tä edis tä vän monialaisen yhteispalvelutarpeen prosesseista. Eksoten asema Hallituksen esityksen (HE 183/2014) yksityiskohtaisissa perusteluissa kohdas sa 1.1 todetaan, että monialaisen yhteispalvelun tavoitteen to teu tu misen kan nal ta keskeisiä kunnan palveluja ovat kunnan lakisääteiset so si aa lija ter veys pal ve lut kuten sosiaalityö, kuntouttava työtoiminta ja työt tö mien ter vey den huol lon palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Edel lä kuvat tu jen palveluiden järjestämisvastuu on Etelä-Karjalassa Ek so tel la. Monet kunnat tarjoavat työttömille erilaisia työllistymistä edistäviä pal ve lu ja. Tarjottavia palveluja ovat esimerkiksi yksilö- ja työvalmennus sekä työ hönval men nus. Kunnilla ei kuitenkaan ole lakisääteistä velvoitetta mai nit tu jen palvelujen järjestämiseen, mutta jos kunta niitä tarjoaa, olisi tar koi tuk senmu kais ta, että niitä olisi tarjolla myös osana työllistymistä edistävää mo nialais ta yhteispalvelua. Tämä todetaan myös lain yksityiskohtaisissa pe ruste luis sa: Työttömien palvelutarpeet huomioon ottaen olisi tar koi tuk sen mukais ta, että kunta tarjoaisi osana monialaista yhteispalvelua myös mui ta työllistymisen esteiden poistamiseen tähtääviä palveluja kuten esi mer kik si velkaneuvontaa ja sosiaalista luototusta.

8 Lainsäädäntö itsessään vahvistaa kunnan roolia monialaisen työllistymistä edis tä vän yhteispalvelun järjestämisessä. Kunnan edustajat ovat mukana joh to ryh mäs sä, joka päättää keskeisistä toimintaan liittyvistä asioista. Lisäk si kunta voi toimia työllistymisen esteiden poistamiseen tähtäävien palve lu jen tuottajana. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjää ei voi kui tenkaan jättää huomioimatta jatkoneuvotteluissa ja mahdollisessa joh to ryh mätyös ken te lys sä, koska monialaisen yhteispalvelun tavoitteen to teu tu mi sen kannalta keskeisiä kunnan palveluja ovat kunnan lakisääteiset so si aa li- ja terveyspalvelut. Maakunnallinen työllisyyden hoidon malli Valtio on siirtänyt kunnille erityisesti kustannusvastuuta työl li syy den hoi dosta, mutta kunnille ei ole annettu todellisia välineitä tehokkaaseen työl lis tymi sen edistämiseen. Työllistymistä edistävät toimet ovat edelleen TE-toimis ton hallinnassa. Kunnat ovat riippuvaisia TE-toimiston asia kas oh jaukses ta, suunnitelmista, aikataulutuksesta ja päätöksenteosta. Ainoa kunnan jär jes tä mis vas tuul la oleva lakisääteinen aktiivitoimenpide on kuntouttava työ toi min ta, joka on lähtökohtaisesti sosiaalipalvelua. Asiakaspalveluresurssit ovat vähentyneet TE-toimistoissa työttömyyden voi mak kaas ta kasvusta huolimatta. Vaarana on, että asiakkaan oma toi misuu den vaade on liian suuri ja työllistymisessä tukea tarvitsevat henkilöt uh kaa vat syrjäytyä palveluista. Ohjaukseen ja neuvontaan liittyvällä pal velu va jeel la on vääjäämätön vaikutus muun muassa kunnan tuottamiin ak tiivi pal ve lui hin ohjautumiseen ja työttömyyden pitkittymiseen. Etelä-Karjalan maakunta on valmis ottamaan laajemman vastuun työl li syyden hoi don kokonaisuudesta. Jos asiakasohjauksen ongelmia ei saada ratkais tua ja yhteistyötä alueellisella tasolla parannettua, Etelä-Karjalan maakun ta liit to ja alueen kunnat tulevat esittämään, että alueella toteutetaan maa kun nal li nen työllisyyden hoidon malli, jossa valtio siirtäisi TE-pal ve luiden järjestämisvastuun yhdelle maakunalliselle toimijalle. Kaakkois-Suomessa on lähdetty rakentamaan nykylainsäädännön mu kaista työllistymistä edistävää monialaista yhteispalveluverkostoa jo toimivan Kaak kois-suo men työvoiman palvelukeskusverkoston pohjalta. Jat ko neuvot te luis sa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennettavan verkoston toimi vuu teen, paikallisuuteen ja nykyisten asiakasohjauksen on gel mien ratkai se mi seen. Edustajien nimeäminen jatkovalmisteluun Kaakkois-Suomen TE-toimiston lausuntopyynnössä pyydetään ottaman kan taa kuka on kunnan yhteyshenkilö ennen johtoryhmän nimeämistä käytä vis sä jatkoneuvotteluissa ja kuka on mahdollinen edustaja joh to ryh mässä. Ruokolahden kunnan edustaja jatkoneuvotteluissa on kunnanjohtaja Ant ti Pätilä ja mahdollinen johtoryhmän jäsen on kunnan hallintojohtaja. TE-toimistoa pyydetään kutsumaan kuntien toiveesta jatkoneuvotteluihin maa kun nal li sen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjän Eksoten edus taja. Eksoten mahdollisen edustajan nimeäminen työllistymistä edistävän mo ni alai sen yhteispalvelun johtoryhmään on linjattava jatkoneuvotteluissa.

9 Va. hj Kh Kunnanhallitus hyväksyy edellä esitetyn lausunnon Ruokolahden kun nan lau sun nok si työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistävän mo ni alai sen yhteis pal ve lun (TYP) verkostojen rakentamisesta Kaakkois-Suomeen. Hyväksyttiin

Lausuntopyyntö työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen Kaakkois-Suomeen

Lausuntopyyntö työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen Kaakkois-Suomeen Lausuntopyyntö työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen Kaakkois-Suomeen Taustaa Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto pyytää alueensa

Lisätiedot

30.3.2015. edelläkävijänä maassa ja osaltaan pystynyt parantamaan toiminnan tavoitteeliisuutta ja lisännyt oppimista toisten hyvistä käytännöistä.

30.3.2015. edelläkävijänä maassa ja osaltaan pystynyt parantamaan toiminnan tavoitteeliisuutta ja lisännyt oppimista toisten hyvistä käytännöistä. LAPPEENØNAN KAUPUNKI Kirjaamv tjänster I services KASELY/622/2015 30.3.2015 Kaakkois-Suomen kunnat Kela, Etelä -Karjalan vakuutuspiiri Kela, Kymenlaakson vakuutuspiiri ASIA Työllisyys - ja erityisesti

Lisätiedot

Lausuntopyyntö työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen Kaakkois-Suomeen

Lausuntopyyntö työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen Kaakkois-Suomeen Kaupunginhallitus 190 27.04.2015 Lausuntopyyntö työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen Kaakkois-Suomeen 454/00.04.00/2015 KH 190 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin lausunto osallistumisesta työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun

Äänekosken kaupungin lausunto osallistumisesta työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun Kaupunginhallitus 41 16.02.2015 Kaupunginhallitus 122 27.04.2015 Äänekosken kaupungin lausunto osallistumisesta työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun 135/00.04.00/2015 KH 16.02.2015 41

Lisätiedot

Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun verkoston johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen nimittäminen

Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun verkoston johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Kaupunginhallitus 55 16.02.2015 Kaupunginhallitus 128 04.05.2015 Kaupunginhallitus 223 05.10.2015 Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun verkoston johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen nimittäminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3. Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.2015 Toimeenpanon aikataulu 2015-2016 Laki voimaan 1.1.2015, kaikki

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Pohjois-Karjalan kuntajohtajatilaisuus Pohjois-Karjalan TE toimisto 18.3.2015 TYP toiminnan organisointi: mitä on tehty ja miten tästä eteenpäin? Alustavat

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 10/2015 194. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 10/2015 194. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 10/2015 194 Kunnanhallitus Aika 27.04.2015 klo 15:00-17:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 115 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston muodostaminen Pohjois-Pohjanmaalle / Edustaja johtoryhmään ja työvaliokuntaan

Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston muodostaminen Pohjois-Pohjanmaalle / Edustaja johtoryhmään ja työvaliokuntaan Kaupunginhallitus 117 04.05.2015 Kaupunginhallitus 176 22.06.2015 Perusturvalautakunta 108 16.11.2017 Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston muodostaminen Pohjois-Pohjanmaalle / Edustaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 17.03.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Lapuan kaupungin lausunto terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta vuosille

Lapuan kaupungin lausunto terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta vuosille Perusturvalautakunta 4 24.04.2018 Kaupunginhallitus 4 07.05.2018 Perusturvalautakunta 5 16.10.2018 Kaupunginhallitus 11 22.10.2018 Lapuan kaupungin lausunto terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta vuosille

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Vates-päivät 5.-6.5.2015 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Lakisääteistämisen tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden ja työttömyydestä aiheutuvien julkisten

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 20.02.2018 Kaupunginhallitus 3 05.03.2018 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2017 388/02.02.00/2016 Perla 20.02.2018 3 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 6 30.08.2016 Perusturvalautakunta 4 25.09.2018 Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn kuntasopimusten uusiminen ja kuntarhoitus vuosille 2017-2018 / kuntarahoitus

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Nuohouspalvelujen järjestäminen Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella

Nuohouspalvelujen järjestäminen Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella Etelä-Karjalan pelastuslautakunta 25 24.09.2015 Nuohouspalvelujen järjestäminen Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella 523/09.05.03.01/2015 EKPELA 25 Valmistelijat / lisätiedot: Riskienhallintapäällikkö

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Pomarkun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Pomarkun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Pomarkun kunta Pöytäkirja 1/2019 1 Henkilöstötoimikunta Aika 04.02.2019 klo 15:30-17:10 Paikka Pomarkun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh Opetus- ja 130 02.11.2017 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 339 07.11.2017 Kunnanhallitus 357 20.11.2017 Varhaiskasvatuksen alue-esimiesten virkojen lakkauttaminen, päiväkodinjohtajan virkojen perustaminen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Kauniaisten suomenkielisen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna

Kauniaisten suomenkielisen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 57 26.10.2017 70 14.12.2017 Kauniaisten suomenkielisen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion työ-

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Kunnanvaltuusto 131 19.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot