Kaupunginhallitus Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/ /2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/ /2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen liittyvä työllistymistä edistävästä mo ni alai ses ta yhteispalvelusta annettu valtioneuvoston asetus (1377/2014) ovat tulleet voimaan Työllistymistä edistävä monialainen yh teispal ve lu on yhteistoimintamalli, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kun ta ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömien pal ve lu tar peet, suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tar koi tuk sen mu kaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työl lis ty mis proses sin etenemisestä ja seurannasta säännösten mukaisesti. Monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työl listy mis tä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työ voi ma pal ve lu ja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Palve lu jen tarjoamisesta säädetään erikseen. Työttömällä on monialaisen yhteispalvelun tarve, jos hänen työl lis tymi sen sä edistäminen edellyttää työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan ja Kan san elä ke lai tok sen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen yhteen so vit ta mis ta. Työ- ja elinkeinotoimisto, kunta tai Kan san elä ke laitos arvioi, onko työttömällä monialaisen yhteispalvelun tarve, kun työ tön on: 1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työt tömyy den perusteella; 2) täyttänyt 25 vuotta ja hän on ollut julkisesta työ voi ma- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 1 luvun 3 :n 1 mo men tin 3?kohdassa tarkoitettu työtön yhtäjaksoisesti 12 kuu kautta; tai 3) alle 25-vuotias ja hän on ollut julkisesta työvoima- ja yri tyspal ve lus ta annetun lain 1?luvun 3 :n 1 momentin 3 kohdassa tar koitet tu työtön yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta. Työ- ja elin kei no toi mis to, kunta tai Kansaneläkelaitos ohjaa monialaiseen yhteispalveluun sääde tyt edellytykset täyttävän työttömän, jolla on monialaisen yh teis palve lun tarve. TE-toimisto selvittää asiakkaansa men nes sä. Jokaisen työ- ja elinkeinotoimiston alueella on monialaisen yh teis palve lun järjestämistä varten tarvittava määrä monialaisen yh teis pal velun johtoryhmiä. Työ- ja elinkeinotoimiston toimialueen kunnat nimeä vät henkilöt, jotka johtavat monialaisen yhteispalvelun jär jes tämis tä johtoryhmän asettamissa puitteissa. Työ- ja elin kei no mi nis te riö asettaa ohjausryhmän monialaisen yhteispalvelun val ta kun nal lis ta ohjausta varten. Työ- ja elinkeinotoimistolla, sen toimialueeseen kuuluvilla kunnilla ja Kan san elä ke lai tok sel la on työllistymistä edistävän monialaisen yhteis pal ve lun tarjoamiseksi vähintään yksi yhteinen toimipiste kullakin

2 mo ni alai sen yhteispalvelun johtoryhmään kuuluvien kuntien muo dosta mal la alueella. Työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat ja Kan san elä ke laitos osoittavat monialaiseen yhteispalveluun palvelua tar vit se vien asiakkaiden määrä huomioon ottaen riittävän määrän hen ki lös töä. Valtioneuvoston asetuksessa säädetään yksityiskohtaisesti mo ni alaisen yhteispalvelun johtoryhmän ja ohjausryhmän asettamisesta, kokoon pa nos ta ja tehtävistä sekä monialaisen yhteispalvelun jär jes tämis tä johtavan henkilön ja tämän varahenkilön nimeämisestä sekä teh tä vis tä. Työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos vastaavat moni alai seen yhteispalveluun osallistuvan henkilöstönsä palkkaus- ja muis ta henkilöstökustannuksista. Monialaisen yhteispalvelun yh teisen toimipisteen toimitila-, laite- ja tietoliikennekustannukset sekä muut monialaisesta yhteispalvelusta ja sen kehittämisestä ai heu tu vat kustannukset jaetaan työ- ja elinkeinotoimiston ja sen toi mi alu eeseen kuuluvien kuntien kesken monialaiseen yhteispalveluun yh teisis sä toimipisteissä osallistuvan henkilöstön määrän mukaisessa suh tees sa. Kansaneläkelaitos osallistuu kustannuksiin työ- ja elin keino toi mis ton ja sen toimialueeseen kuuluvien kuntien kanssa te kemäs sään sopimuksessa sovitulla tavalla. Työ- ja elinkeinotoimisto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhden tai useamman monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän neu vo tel tuaan toimialueeseensa kuuluvien kuntien ja Kansaneläkelaitoksen kans sa johtoryhmien määrästä ja toimialueesta. Johtoryhmän jä se ninä ovat työ- ja elinkeinotoimiston, sen toimialueeseen kuuluvien kuntien ja Kansaneläkelaitoksen nimeämät henkilöt. Jokaiselle jä se nel le nimetään henkilökohtainen varajäsen. Jos työ- ja elin kei no toi mis ton toimialueelle asetetaan useampi kuin yksi johtoryhmä, kun nat nimeävät jäsenet ja varajäsenet siihen johtoryhmään, jonka toi mi aluee seen ne kuuluvat. Johtoryhmässä edustettuina olevat kunnat nimeä vät keskuudestaan johtoryhmän puheenjohtajan ja va ra pu heenjoh ta jan. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä tekee yhteistyösopimuksen työl lis ty mis tä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä joh to ryh män toimialueella. Yhteistyösopimuksessa sovitaan: 1) työja elinkeinotoimiston, kuntien ja Kansaeläkelaitoksen yhteisistä toi mipis teis tä monialaisen yhteispalvelun tarjoamiseksi; 2) monialaisen yh teis pal ve lun tarjoamisesta muualla kuin yhteisissä toimipisteissä; 3) työ- ja elinkeinotoimiston, kuntien ja Kansaneläkelaitoksen mo nialai seen yhteispalveluun osoittamasta henkilöstöstä; 4) työttömille mo ni alai sen yhteispalvelun yhteisissä toimipisteissä ja muualla kuin yh tei sis sä toimipisteissä tarjottavista palveluista.

3 Johtoryhmä asettaa vuosittain monialaisen yhteispalvelun val ta kunnal li siin tavoitteisiin perustuvat toimialueensa tavoitteet ja sopii mo nialai se na yhteispalveluna tarjottavien palvelujen järjestämiseen tarkoi tet tu jen määrärahojen käyttösuunnitelmasta. Johtoryhmä seuraa ja arvioi monialaisen yhteispalvelun toimeenpanoa ja tavoitteiden toteu tu mis ta. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään kuuluvat kunnat nimeävät mo ni alai sen yhteispalvelun järjestämistä johtavan henkilön ja tämän va ra hen ki lön enintään johtoryhmän toimikaudeksi. Johtoryhmän tulee hyväksyä johtava henkilö ja tämän varahenkilö ennen ni meä mistä. Monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtavan henkilön teh tävä nä on johtoryhmän asettamissa puitteissa vastata: 1) monialaisen yh teis pal ve lun yhteisten toimipisteiden toiminnan ja muualla kuin yhtei sis sä toimipisteissä tarjottavan monialaisen yhteispalvelun or ga nisoin nis ta; 2) monialaisen yhteispalvelun tavoitteiden ja palvelujen jär jes tä mi seen tarkoitettujen määrärahojen käyttösuunnitelman toteu tu mi sen seurannasta; 3) johtoryhmässä käsiteltävien asioiden val mis te lus ta ja esittelystä johtoryhmälle; 4) monialaisen yh teis pal velun yhteistyökäytäntöjen ja asiakasprosessien kehittämisestä. Hämeen Te-toimiston alueella on tällä hetkellä viisi jo toiminutta Työvoi man palvelukeskusta: Forssan seudun työvoiman pal ve lu kes kus, Hämeenlinnan seudun työvoiman palvelukeskus, Riihimäen seu tukun nan työvoiman palvelukeskus, Työvoiman palvelukeskus Lyh ty Lahdessa ja Itä-Hämeen työvoiman palvelukeskus Hei no las sa. TE-toimisto, toiminta-alueen kunnat ja Kela sopivat alueelle pe rus tetta vien yhteis-toimintaverkostojen lukumäärän. Jokaiselle ver kos tol le asetetaan johtoryhmä, joka vastaa monialaisen yh teis pal ve lun järjestämisestä toiminta-alueella, mm. toimipisteiden määrästä ja sijain nis ta. Työ- ja elinkeinoministeriön TEM:n toimintamenomääräraha yh teispal ve lul le on v ,4 milj. euroa, asiakkaille järjestettävät jul kiset työvoimapalvelut 48,6 milj. euroa. Määrä on mitoitettu olettaen, et tä TYP:ien keskimääräinen asiakasmäärä on ja ak ti voin tias te 40 %. Aktivointiasteeseen luettavat kunnan ja TE-toimiston järjes tä mis vas tuul la olevat palvelut jakautuisivat seuraavasti: 30 % kuntout ta va työtoiminta, 70 % julkiset työvoimapalvelut, joista - palk ka tuki 30 % - työvoimakoulutus 10 % - valmennukset 10 % - kokeilut 20 %. Lisäksi 142,4 milj. euroa yli 300 päivää työmarkkinatukea työt tömyy den perusteella saaneille tarjottaviin työvoimapalveluihin (muut kuin yhteispalvelun asiakkaat). Määrärahojen alueellinen jako ELY-kes kuk sil le tehdään helmikuussa Varsinaiset organisoitumisneuvottelut ovat alkaneet Rii himäel lä. Lisäksi on ollut Kuntaliiton info Helsingissä, minis te riöi den ja Kuntaliiton infotilaisuus Lahdessa ,

4 seutuneuvostossa käsittely Ypäjällä, kuntien jatko neu vot te lu Riihimäellä. Maaliskuussa 2015 pyritään kuntien ymmär ryk seen tulevasta rakenteesta ja organisaatiosta, jotta men nes sä TE-toimisto voi nimetä johtoryhmän. Johtoryhmä aloittaa yh teis työ so pi muk sen valmistelun ja toiminnan käynnistämisen alkaen Kunnilla on päätösvaltaa neuvottelujen osapuolena määrittää ha luttua yhteispalveluverkostoa. Seudun kuntien yhteinen näkökanta seudul li sen neuvottelun perusteella on, että Forssan seudulle edel ly tetään omaa yhteispalveluverkostoa nykyisen TYP:n mukaisesti ja et tä alueelle tulee oma johtoryhmä. Näkemyksessä korostuvat pää tän täval lan sekä johtamisen säilyttäminen riittävän lähellä, ketteryys ja hyvien käytäntöjen tehokas käyttöönotto. Kuntien jatkoneuvottelujen jälkeen Te-toimisto pyysi neuvot te lua asiassa. Neuvottelu oli Forssassa. Hämeen Te-toi mis ton alkuperäinen näkemys on ollut yhden koko Kanta- ja Päi jät-hä meen laajuinen yhteispalveluverkosto ja johtoryhmä 22 kun nan alueella. Jokainen kunta voi nimetä johtoryhmään edus ta jansa. Alueen jakaa kuitenkin muun muassa kaksi eri sote- ja ER VA-piiriä sekä Kelan vakuutuspiiriä Kanta- ja Päijät-Hämeen rajojen mu kaises ti. Molemmilla alueilla on 11 kuntaa. Hämeenlinnan seu dun ja Riihimäen seudun kuntien näkemys on Kanta-Hämeen yhden yh teispal ve lu ver kos ton kokonaisuus tämänhetkisten tietojen mu kaan. Kanta-Hämeen kunnat eivät ole yhteisesti neuvotelleet tähän mennes sä asiasta. Todennäköisesti tai mahdollisesti vakiintuneiden TYP-pal ve lu pis tei den määrä Kanta-Hämeessä säilyy johtoryhmien mää räs tä riippumatta. Kysymys on keskeisesti myös asiakkuuksien mää rit te lys tä ja palvelujen organisoinnin tavasta sekä yhteistyön edel leen kehittämisestä. Toiminnan järkevä organisointi ja pal ve lu jen riittävä saavutettavuus tukee nykyisten palvelupisteiden säi lyt tä mistä. Johtoryhmä, johon kunnat nimeävät edustuksensa, päättää palve lu pis tei den määrästä ja sijainnista verkoston alueella sekä ni meää verkostolle kuntapuolelta asetettavan johtajan. Kunnat mää rit tä vät omista lähtökohdistaan palvelupisteiden resurssien määrän ja joh ta ja organisoi palvelun ja toimii johtoryhmän esittelijänä. Joh to ryh mäl lä on halutessaan merkittävä mahdollisuus ohjata ja linjata käy tän nössä yhteispalvelutoimintaa alueellaan. Johtoryhmään on hy vä saada mahdollisimman asiantunteva edustus. Johtoryhmän pää tök sen te ko ei TEM:n ohjeistuksen mukaan perustuisi viime kä des sä äänestämällä päättämiseen vaan neuvotteluun. Asiassa jat ke taan arviointia eri vaihtoehtojen välillä ja asia tuodaan tiedoksi kau pun ginhal li tuk sel le tässä vaiheessa. Osa seudun kunnista on kun nan hal lituk sis sa muodostanut näkemyksensä asiaan. Forssan seudun kunnat neuvottelevat asiasta seuraavan kerran Tavoitteena on tehdä päätökset maaliskuun 2015 ai ka na,

5 jotta verkoston rakenteen muodostamisessa voidaan edetä ja aloittaa johtoryhmien muodostaminen tuleville monialaisen yh teis pal velun alueille. Palvelun organisointiin ja toimintavalmiuteen py ri tään vuoden 2016 alkuun mennessä. (JL) Lisätietojen antaja: työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö Jaakko Leskinen, puh , Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee yllä tarkoitetun asian täs sä vaiheessa tiedoksi. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 246 22.09.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 217/03.00/2013 Khall 246 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja)

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004.

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004. Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 13 20.05.2013 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/10.03.02/2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot