Lausuntopyyntö työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen Kaakkois-Suomeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausuntopyyntö työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen Kaakkois-Suomeen"

Transkriptio

1 Lausuntopyyntö työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen Kaakkois-Suomeen Taustaa Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto pyytää alueensa kuntien sekä Kelan vakuutuspiirien kannanottoja alueensa työllisyysasioiden ja erityisesti monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä ja toimeenpanosta viimeistään mennessä. Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta astui voimaan Lain mukaisella työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto), kunta ja Kela yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevan työttömän palvelutarpeen, suunnittelevat työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden sekä vastaavat työllistymisprosessin seurannasta ja etenemisestä. Monialainen yhteispalvelu perustuu toimintamallissa mukana olevien tahojen verkostoyhteistyöhön, jossa asiakaspalvelua varten ylläpidetään yhteisiä toimipisteitä. Lain mukaan TE-toimisto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän neuvoteltuaan toimialueeseensa kuuluvien kuntien ja Kelan kanssa. Johtoryhmä asetetaan viimeistään Ensimmäinen toimikausi päättyy poikkeuksellisesti Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto kutsui Etelä-karjalana kunnat yhteiseen alueelliseen neuvotteluun Alueen kuntajohtajien koolle kutsumassa työllisyysseminaarissa sovittiin, että Kaakkois-Suomen TE-toimisto toimittaa kuntiin pohjaesityksen monialaisen yhteispalvelun organisoimiskesi alueella. Kuntien kanssa käytyjen alueellisten neuvottelujen perusteella Kaakkois-Suomen TE-toimisto lähetti kuntien ja Kelan vakuutuspiirien harkittavaksi kaksi verkoston rakentamismallia. Lausuntopyynnössä pyydetään myös ottaman kantaa kuka on yhteyshenkilö ennen johtoryhmän nimeämistä käytävissä jatkoneuvotteluissa ja kuka on mahdollinen edustaja johtoryhmässä. Saamiensa vastausten perusteella Kaakkois-Suomen TE-toimisto arvioi tarpeen jatkoneuvotteluihin ennen monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän tai johtoryhmien nimittämistä. Vastaukset tulee toimittaa mennessä. Nykytila ja lain tuomat muutokset Kaakkois-Suomessa on allekirjoitettu ja toistaiseksi voimassa oleva kaikkia Kaakkois-Suomen alueen kuntia koskeva Kaakkois-Suomen työvoiman palvelukeskusten (TYP) yhteistoimintasopimus. Kaakkois-Suomen alueella toimii tällä hetkellä kolme työvoiman palvelukeskusta: Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus, Kotkan-Haminan seudun työvoiman palvelukeskus Väylä ja Kouvolan seudun työvoiman palvelukeskus. Kuluvan vuoden alussa voimaan astunut laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) muuttaa ajatusta työvoiman palvelukeskuksesta. Uuden lain mukaista yhteispalvelua varten ei perusteta uutta organisaatiota, vaan kukin toimintamallissa mukana oleva viranomainen toimii omien toimivaltuuksiensa puitteissa. Koska kyse on verkostosta eikä organisaatiosta, laissa ei käytetä aiempaa työvoiman palvelukeskusnimeä. Monialaisen yhteispalvelun toimintamallin tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille monialaisena yhteispalveluna julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveysja kuntoutuspalveluja. TE-toimisto, kunta, Kela ja asiakas arvioivat yhdessä asiakkaan palvelutarpeen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun monialainen yhteispalvelu on alkanut (= kartoitusjakso). TE-toimisto, kunta ja työtön laativat kartoitusjakson aikana yhdessä työllistymissuunnitelma. Suunnitelmassa sovitaan palvelutarpeen mukaisista työvoima-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista ja niiden toteutumisen seurannasta. Työtön on velvollinen

2 osallistumaan suunnitelman laatimiseen ja tarkistamiseen, toteuttamaan suunnitelmaa sekä hakeutumaan ja osallistumaan suunnitelmassa sovittuihin palveluihin. Nyky mallissa osallistuminen työvoiman palvelukeskuksen monialaisiin palveluihin on vapaa-ehtoista. Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksessa oli asiak kaita joulukuussa vuonna 2014 yh teensä Asiakasmäärät ovat jakautuneet toimipaikoittain vuosina seuraavasti: ASIAKASMÄÄRÄT / / /2012 Lappeenrannan toimipaikka Ympäristökunnat: Lemi, Luumäki ja Savitai pale Taipalsaari Yhteensä Imatran toimipaikka Ruokolahti Yhteensä Parikkalan toimipaikka Rautjärvi Yhteensä Kaikki toimipaikat yhteensä Työvoiman palvelukeskus asettaa vuosittain Kaakkois-Suomen alueelle yhtenäiset tavoitteet. Vuoden 2014 tavoitteet ja toteuma on esitetty taloukossa: Tavoite- / seurantatieto 2014 Lappeenranta Imatra+Parikkala Toteuma Tavoite Toteuma Tavoite Päättyneistä asiakkuuksista työllistyneiden ja koulutuksen aloittaneiden osuus (%) Kuukauden lopussa kuntouttavassa työtoiminnassa olevien lukumäärä Asiakastyytyväisyys-tutkimuksesta saatu arvosana Aktivointiaste (ka %) v (sis. seuraavat aktiivitoimenpiteet: palkkatukityö, työ- ja koulutuskokeilu, työvoimakoulutus, vuorotteluvapaalla työllistyminen, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu) 17,3 % 30 % 20,3 % 30 % 130 (ka) (ka) 220 8,38 > 8,0 7,57 > 8,0 45,4 % 50,0 % 56,7 % 50,0 % Työvoimaa palvelukeskuksen asiakkuus on ollut vapaaehtoista. Asiakkaiksi on ohjattu pääsääntöisesti 500 päivää työttöminä olleita, joilla on ollut monialaisen ohjauksen tarve. Lainsäädäntömuutoksen myötä TE-toimisto, kunta ja Kela arvioivat monialaisen yhteispalvelun tarpeen, kun työtön on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää tai ollut yhdenjaksoisesti työttömänä vähintään 6 kuukautta (alle 25-vuotiaat) tai 12 kuukautta (25 vuotta täyttäneet).

3 Viimeiseen Kaakkois-Suomen työllisyyskatsauksen mukaan työttömien osuus työ-voimasta oli Kaakkois-Suomessa (15,9 %) koko maata (13,5 %) korkeampi. Kymenlaaksossa vastaava luku oli 16,5 % ja Etelä-Karjalassa 15,3 %. Työttömiä työnhakijoita oli Etelä-Karjalassa helmikuun 2015 tilastoissa 9269 ja näistä yli vuoden työttömän olleita oli TE-toimisto on lainsäädännön velvoittamana kartoittamassa kaikki yli 300 päivää työttömänä olleet asiakkaat ja vastaavasti TYP käy läpi omien asiakkaiden monialaisen yhteispalvelutarpeen mennessä. TE-toimiston alustavan arvion mukaan noin 30 % kaikista työttömistä työnhakijoista tarvitsee monialaisia työllistymästä edistäviä yhteispalveluita. Kustannukset Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen yhteenlasketut kustannukset vuonna 2014 oli euroa, joista Eksote ja kuntien osuus oli noin euroa. Työhallinnon osuus oli euroa ja Kelan euroa. Lakimuutoksen myötä tulevassa verkostomallissa TE-toimisto, kunnat ja Kela vastaavat monialaiseen yhteispalveluun osallistuvan henkilöstönsä palkkaus- ja muista henkilökustannuksista. Yhteispalvelun muu käytettävissä oleva määräraha muodostuu niistä määrärahoista, jotka toimintamallissa mukana olevat tahot osoittavat toimintaan. Kuntaliitto tullee osaltaan ohjeistamaan kuntien kustannusjakoja. Monialaisen yhteispalvelun yhteisen toimipisteen toimitila-, laite- ja tietoliikennekustannukset sekä muut monialaisesta yhteispalvelusta ja sen kehittämisestä aiheutuvat kustannukset jaetaan pääosin TE-toimiston ja sen toimialueeseen kuuluvien kuntien kesken. Kela osallistuu kustannuksiin TE-toimiston sekä kuntien kanssa tehtävässä sopimuksessa sovittavalla tavalla. Sopimuksen valmistelusta kustannusjakoineen vastaa monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä. Työllistymistä edistävä monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä Lain 7 mukaan jokaisen työ- ja elinkeinotoimiston alueella on monialaisen yhteispalvelun järjestämistä varten tarvittava määrä monialaisen yhteispalvelun johtoryhmiä. Työ- ja elinkeinotoimiston toimialueen kunnat nimeävät henkilöt, jotka johtavat monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtoryhmän asettamissa puitteissa. Johtoryhmän tehtävistä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1377/2014). Työ- ja elinkeinotoimisto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhden tai useamman monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän neuvoteltuaan toimialueeseensa kuuluvien kuntien ja Kansaneläkelaitoksen kanssa johtoryhmien lukumäärästä ja toimialueesta. Johtoryhmän jäseninä ovat työ- ja elinkeinotoimiston, sen toimialueeseen kuuluvien kuntien ja Kansaneläkelaitoksen nimeämät henkilöt. Jokaiselle jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen. Johtoryhmässä edustettuina olevat kunnat nimeävät keskuudestaan johtoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä tekee yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä johtoryhmän toimialueella. Yhteistyösopimuksessa sovitaan: 1) työ- ja elinkeinotoimiston, kuntien ja Kansaeläkelaitoksen yhteisistä toimipisteistä monialaisen yhteispalvelun tarjoamiseksi; 2) monialaisen yhteispalvelun tarjoamisesta muualla kuin yhteisissä toimipisteissä; 3) työ- ja elinkeinotoimiston, kuntien ja Kansaneläkelaitoksen monialaiseen yhteispalveluun osoittamasta henkilöstöstä;

4 4) työttömille monialaisen yhteispalvelun yhteisissä toimipisteissä ja muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavista palveluista. Johtoryhmä asettaa vuosittain monialaisen yhteispalvelun valtakunnallisiin tavoitteisiin perustuvat toimialueensa tavoitteet ja sopii monialaisena yhteispalveluna tarjottavien palvelujen järjestämiseen tarkoitettujen määrärahojen käyttösuunnitelmasta. Johtoryhmä seuraa ja arvioi monialaisen yhteispalvelun toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään kuuluvat kunnat nimeävät monialaista yhteispalveluverkostoa johtavan henkilön ja tämän varahenkilön enintään johtoryhmän toimikaudeksi. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän tulee hyväksyä monialaista yhteispalvelua johtava henkilö ja tämän varahenkilö ennen nimeämistä. Kaakkois-Suomen Te-toimiston esitys verkostojen rakentamisesta Kaakkois-Suomeen Kuntien kanssa käytyjen alueellisten neuvottelujen perusteella Kaakkois-Suomen TE-toimisto on esittänyt harkittavaksi kaksi verkoston rakentamismallia. Ensimmäinen vaihtoehto (A) mahdollistaisi erilaisten seutukuntakohtaisten organisointiratkaisujen tekemisen ja toisten hyvistä käytännöistä oppimisen. Sopimuksen sisältö olisi lakisääteistä monialaisen yhteispalvelun yhteistyösopimusta selvästi laajempi. Toisessa mallissa (vaihtoehto B) luovuttaisiin voimassa olevaan sopimukseen perustuvasta koko Kaakkois-Suomea koskevasta toiminnan ohjauksesta ja siirryttäisiin maakuntakohtaisiin sopimuksiin ja johtamisjärjestelmiin. Sopimuksen sisältö olisi lakisääteinen monialaisen yhteispalvelun yhteistyösopimus eikä mahdollistaisi laajempaa työllisyydenhoidon kokonaisuuden huomioimista. VAIHTOEHTO A Kaakkois-Suomen TE-toimisto nimeää yhden Kaakkois-Suomen työllisyysasioiden alueellisen johtoryhmän, joka toimii myös monialaisen yhteispalvelun johtoryhmänä. lakisääteistä monialaisen yhteispalvelun yhteistyösopimusta selvästi laajempi. Ottaen huomioon toiminta- ja tehtäväalueiden laajuus lienee sopiva joryn koko henkilöä. Kunnat nimeävät verkostolle johtajan ja hänelle varahenkilön johtoryhmän toimikaudeksi. Monialaisen yhteispalvelun toimipaikat olisivat tässä verkostomallissa TE-toimiston ehdotuksen mukaan : Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola, Lappeenranta ja Parikkala. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä arvioi tarpeen ja keinot järjestää palveluita muissa kunnissa. Tässä verkostomallissa TE-toimisto nimeää vastuuhenkilöt esimiesasemaan Kotkaan, VAIHTOEHTO B Kaakkois-Suomeen nimetään kaksi maakuntajakoon perustuvaa monialaisen yhteispalvelun johtoryhmää. Sopiva johtoryhmän koko lienee 4-6 henkilöä. Tässä verkostomallissa sopimuksen sisältö on Iakisääteinen monialaisen yhteispalvelun yhteistyösopimus. Kunnat nimeävät verkostolle kaksi johtajaa (1/verkosto) ja heille varahenkilöt (1/verkosto) johtoryhmien toimikaudeksi. Monialaisen yhteispalvelun toimipaikat olisivat tässä verkostomallissa TE-toimiston ehdotuksen mukaan: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta. Tässä verkostomallissa TE-toimisto nimeää omalta osaltaan nykykäytännön mukaisesti monialaisen yhteispalvelun vastuuhenkilöksi TE-toimiston palveluesimiehen, jonka sijoituspaikkakunta on Kouvola. TE-toimiston osalta Iähiesimiestyön tehostamiseen ja päätöksenteon siirtämiseen toimipaikkoihin ei päästä.

5 Kouvolaan ja Lappeenrantaan niin että he vastaavat myös Haminan, Imatran ja Parikkalanmonialaiseen yhteispalveluun sijoitetun TE-palvelujen henkilöstön esimiestehtävistä. Tavoitteena on päivittää Kaakkois-Suomen Verkostomalli mahdollistaa erilaisten seutukuntakohtaisten organisointiratkaisujen tekemisen ja toisten hyvistä käytännöistä oppimisen. Tässä mallissa luovutaan voimassa olevaan sopimukseen perustuvasta koko Kaakkois- Suomea koskevasta toiminnan ohjauksesta. Etelä-Karjalan maakunnan lausunto työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun organisoimisesta Kaakkois-Suomessa Kaakkois-Suomen Te-palveluiden vaihtoehdot Eri puolilla Suomea on tulossa toisistaan poikkeavia verkostojen rakentamismalleja. Alustavien tietojen mukaan muun muassa Lappiin ja Varsinais-Suomeen on suunnitteilla yksi TYP johtoryhmä, Hämeeseen kaksi ja Pohjois-Karjalaan 1-3 johtoryhmää käsittävää verkostoa. Kaakkois-Suomen TE-toimisto on esittänyt kahta tosistaan poikkeavaa vaihtoehtoa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun organisoimiskesi alueella. Kaakkois-Suomen kunnat ovat TE-toimiston kanssa käydyissä alustavissa neuvotteluissa nostaneet esille tarpeen alueellisen toiminnan kehittämiselle ja paikallistason yhteistyön tiivistämiselle. TE-toimiston esittämissä maakunnallisessa vaihtoehdossa B on kuitenkin katsottu, että maakunnallinen malli kasvattaa hallintoa ja estää strategisenkehittämistyön sekä TE-toimiston henkilöstöresursoinnin paikallistasolle. Vaihtoehtojen esittelyssä ei ole perusteltu tai osoitettu, mistä esitettyjen verkostomallien A ja B erot johtuvat. Vaihtoehdossa A, jossa Kaakkois-Suomen alueella olisi vain yksi TYP- johtoryhmä sopimuksen sisältö olisi lakisääteistä monialaisen yhteispalvelun yhteistyösopimusta selvästi laajempi ja TE-toimisto pystyisi tarjoamaan esimiestason tuen paikallisiin toimipisteisiin. Maakunnallisen toimintamallin selvittäminen Lain 7 mukaan jokaisen työ- ja elinkeinotoimiston alueella on monialaisen yhteispalvelun järjestämistä varten tarvittava määrä monialaisen yhteispalvelun johtoryhmiä. Maakunnan kunnat esittävät selvitettäväksi verkostomallia, jossa muodostettaisiin Etelä-Karjalan työllisyysasioiden johtoryhmä, joka toimisi samalla monialaisen yhteispalvelun johtoryhmänä. Johtoryhmä päättäisi sille laissa määrätyistä tehtävistä, myös perustettavista toimipisteistä. Tämä johtoryhmä on maantieteelliseltä alueeltaan hallittava ja jäsenmäärältään sopiva ja mahdollistaisi tehokkaan toiminnan. Lisäksi johtoryhmä vastaisi Etelä-Karjalan työllisyysstrategian laatimisesta ja seurannasta. Strategia- ja toimintamallin kehittämistyötä voitaisiin tehdä yhteistyössä Kymenlaakson johtoryhmän kanssa. Maakunnallisessa mallissa olisi myös mahdollista kytkeä elinkeinoyhtiöt ja elinkeinopolitiikka tehokkaammin osaksi työllistymisen edistämistä. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on maakunnallisella Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä, Eksotella, pois lukien Imatra, joko on mukana vain erikoissairaanhoidon ja erityishuollon osalta. Imatra valmistelee parhaillaan liittymistä Eksoten täysjäseneksi. Etelä-Karjalalla on jo hyviä kokemuksia maakunnallisesta yhteistyöstä ja näyttöä maakullallisten toimintamallien mahdollisuuksista tehostaa toimintaa. Nuorisotakuun huomioiminen

6 Etelä-karjalan kunnat ovat mukana valtiotonavarainministeriön (VM) kuntakokeilussa nuorisotakuun ja hyvinvoinnin integroitu toimintamalli kokeiluissa. VM:n nuorisotakuun kokeilua toteutetaan ESR-rahoitteisella Etelä-Karjalan ohjaamo hankkeella ( ). Ohjaamo pyrkii vastaamaan nuorisotakuun eli nuorten alle 29-vuotiaiden koulutus- ja työelämäosallisuuden haasteisiin. Nuorten alle 25- vuotiaiden yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta työttömänä olleiden monialaisen yhteispalvelun toteuttaminen tulisi suunnitella yhteistyössä Ohjaamo-toiminnan kanssa. Jatkoneuvotteluissa tulee sopia maakunnallisesti toimivana ohjaamon ja nuorten työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelutarpeen prosesseista. Eksoten asema Hallituksen esityksen (183/2014) yksityiskohtaisissa perusteluissa kohdassa 1.1 todetaan, että monialaisen yhteispalvelun tavoitteen toteutumisen kannalta keskeisiä kunnan palveluja ovat kunnan lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuten sosiaalityö, kuntouttava työtoiminta ja työttömien terveydenhuollon palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Edellä kuvattujen palveluiden järjestämisvastuu on Etelä-Karjalassa Eksotella. Monet kunnat tarjoavat työttömille erilaisia työllistymistä edistäviä palveluja. Tarjottavia palveluja ovat esimerkiksi yksilö- ja työvalmennus sekä työhönvalmennus. Kunnilla ei kuitenkaan ole lakisääteistä velvoitetta mainittujen palvelujen järjestämiseen, mutta jos kunta niitä tarjoaa, olisi tarkoituksenmukaista, että niitä olisi tarjolla myös osana työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua. Tämä todetaan myös lain yksityiskohtaisissa perusteluissa: Työttömien palvelutarpeet huomioon ottaen olisi tarkoituksenmukaista, että kunta tarjoaisi osana monialaista yhteispalvelua myös muita työllistymisen esteiden poistamiseen tähtääviä palveluja kuten esimerkiksi velkaneuvontaa ja sosiaalista luototusta. Lainsäädäntö itsessään vahvistaa kunnan roolia monialaisen työllistymistä edistävän yhteispalvelun järjestämisessä. Kunnan edustajat ovat mukana johtoryhmässä, joka päättää keskeisistä toimintaan liittyvistä asioista. Lisäksi kunta voi toimia työllistymisen esteiden poistamiseen tähtääviä palvelujen tuottajana. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjää ei voi kuitenkaan jättää huomioimatta jatkoneuvotteluissa ja mahdollisessa johtoryhmätyöskentelyssä, koska monialaisen yhteispalvelun tavoitteen toteutumisen kannalta keskeisiä kunnan palveluja ovat kunnan lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnallinen työllisyyden hoidon malli Valtio on siirtänyt kunnille vastuuta työllisyydenhoidosta, mutta kunnille ei ole annettu todellisia välineitä tehokkaaseen työllistymisen edistämiseen. Työllistymistä edistävät toimet ovat edelleen TE-toimiston hallinnassa. Kunnat ovat riippuvaisia TE-toimiston asiakasohjauksesta, suunnitelmista, aikataulutuksesta ja päätöksenteosta. Ainoa kunnan järjestämisvastuulla oleva lakisääteinen aktiivitoimenpide on kuntouttava työtoiminta, joka on lähtökohtaisesti sosiaalipalvelua. Asiakaspalveluresurssit ovat vähentyneet TE-toimistoissa työttömyyden voimakkaasta kasvusta huolimatta. Vaarana on, että asiakkaan omatoimisuuden vaade on liian suuri ja työllistymisessä tukea tarvitsevat henkilöt uhkaavat syrjäytyä palveluista. Ohjaukseen ja neuvontaan liittyvällä palveluvajeella on vääjäämätön vaikutus muun muassa kunnan tuottamiin aktiivipalveluihin ohjautumiseen ja työttömyyden pitkittymiseen. Etelä-Karjalan maakunta on valmis ottamaan laajemman vastuun työllisyydenhoidon kokonaisuudesta. Jos asiakasohjauksen ongelmia ei saada ratkaistua ja yhteistyötä alueellisella tasolla parannettua, Etelä-Karjalan maakuntaliitto ja alueen kunnat tulevat esittämään, että alueella toteutetaan maakunnallinen työllisyyden hoidon malli, jossa valtio siirtäisi TE-palveluiden järjestämisvastuun yhdelle maakunnalliselle toimijalle. Kaakkois-Suomessa on lähdetty rakentamaan nykylainsäädännön mukaista työllistymistä edistävää monialaista yhteispalveluverkostoa jo toimivan Kaakkois-Suomen työvoiman

7 palvelukeskusverkoston pohjalta. Jatkoneuvotteluissa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennettavan verkoston toimivuuteen, paikallisuuteen ja nykyisten asiakasohjauksen ongelmien ratkaisemiseen. Edustajien nimeäminen jatkovalmisteluun Kaakkois-suomen TE-toimiston lausuntopyynnössä pyydetään ottaman kantaa kuka on kunnan yhteyshenkilö ennen johtoryhmän nimeämistä käytävissä jatkoneuvotteluissa ja kuka on mahdollinen edustaja johtoryhmässä. Parikkalan kunnan edustaja jatkoneuvotteluissa on hallintojohtaja ja mahdollinen johtoryhmän jäsen hallintojohtaja TE-toimistoa pyydetään kutsumaan kuntien toiveesta jatkoneuvotteluihin maakunnallisen sosiaalija terveyspalveluiden järjestäjän Eksoten edustaja. Eksoten mahdollisen edustajan nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään on linjattava jatkoneuvotteluissa.

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen)

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toiminnan lakisääteistäminen TYP-toiminnan lakisääteistämisen tavoitteena

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 PORVOON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 2017 Sisältö 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 2 Nykytilanne... 6 Organisointi... 6 Kustannukset...

Lisätiedot

Esitys organisaation muuttamisesta

Esitys organisaation muuttamisesta TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVIEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN Esitys organisaation muuttamisesta Loviisan kaupunki Työllistymistä edistävien palvelujen kehittämistyöryhmä Kirsi Kippola Sisällys 1 Johdanto...2 2 Julkisten

Lisätiedot

Hankeraportti 2012 2015

Hankeraportti 2012 2015 Hankeraportti 2012 2015 Keuruun kaupunki Työllisyyspalvelut Keuruun Työllisyyspalvelut ja TYP-palvelut Keuruulla Keuruun Työkanava hankkeen loppuraportti, joka on samalla ehdotus kaupungin työllisyyspalvelujen

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien valinta. 96 Lausunto Toimiva soterakenne Jokilaaksojen alueelle hankkeen jatkosta

Pöytäkirjantarkastajien valinta. 96 Lausunto Toimiva soterakenne Jokilaaksojen alueelle hankkeen jatkosta PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 9 / 2015 KOKOUSAIKA 18.8.2015 kello 18.30-20.40 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa. Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5.

Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa. Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5. Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5.2014 Kuntien muuttuva rooli työllisyydenhoidossa Resurssit julkisten

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut työllistämisen tueksi 2015

TE-toimiston palvelut työllistämisen tueksi 2015 TE-toimiston palvelut työllistämisen tueksi 2015 Välityömarkkinat- ja yritysyhteistyöseminaari työllistämisen ajankohtaiset asiat 11.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän suunnitelman avulla pyritään aktiivisesti työllistämään tammelalaisia työttömiä. Työllistämissuunnitelma

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET Maaliskuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 I YHTEENVETO KEHITTÄMISLINJAUKSISTA...

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (MYP)

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.2.2015 2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA 2015-2016

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.2.2015 2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA 2015-2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.2.2015 2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA 2015-2016 Sosiaali- ja terveysltk 1 Kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta päättää kokoustensa ajankohdan

Lisätiedot

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 1 Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 Turun kaupungin tarkastuslautakunta TYÖTÄ JA LEIPÄÄ - Turun työllisyysasioiden arviointi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Voimaantumisen vahvistaminen 2015 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 3 2. Käsitteiden määrittely... 5 3. Työllistymistä vaikeuttavat tekijät... 6 4. Utajärven

Lisätiedot

Kuntouttavan sosiaalityön toimenpiteiden vaikuttavuus

Kuntouttavan sosiaalityön toimenpiteiden vaikuttavuus Kuntouttavan sosiaalityön toimenpiteiden vaikuttavuus MARKKU MÄKI Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Tampereen yliopisto Yhteiskunta-

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

TEM raportteja 10/2011. Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut

TEM raportteja 10/2011. Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut TEM raportteja 10/2011 Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Työryhmän raportti 1.3.2011 2 Työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriö asetti

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Työ- ja elinkeinotoimistot Työvoiman palvelukeskukset OHJE 21.12.2010 TEM/3366/00.03.01.02/2010 TYÖNHAKIJAN PALVELUPROSESSI Tämä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot