Kiinteistövakuutukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistövakuutukset"

Transkriptio

1 TUOTESELOSTE Voimassa alkaen. Kiinteistövakuutukset Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan Pohjolan kiinteistövakuutuksista, joilla voidaan vakuuttaa sekä asuin- ja liikerakennukset että teollisuusrakennukset. Tutustu myös vakuutusehtoihin, sillä niissä on vakuutussopimuksen tarkka sisältö. Kiinteistövakuutukseen sovellettavat ehdot ovat Pohjolan Kiinteistövakuutukset KI01, voimassa alkaen. Lisäturvavakuutukseksi otettavaan Talkoovakuutukseen sovelletaan Talkoovakuutuksen ehtoja TL01, voimassa alkaen. Kiinteistövakuutuksissa on vaihtoehtoja Pohjolan kiinteistövakuutuksella voi vakuuttaa kaikki rakennukset. Kiinteistövakuutus voidaan tehdä kiinteistön täysarvovakuutuksena, jolloin vakuutuksen perusteena on rakennuksen tilavuus, eikä kohteelle ole määritelty vakuutusmäärää vakuutuskirjassa. Toinen mahdollisuus on euromääräinen kiinteistövakuutus, jolloin vakuutuskirjaan on merkitty kohteen vakuutusmäärä. Kiinteistön täysarvovakuutus sopii kaikkien muiden kuin tuotannollisten rakennusten vakuuttamiseen. Euromääräinen kiinteistövakuutus puolestaan käy kaikkien rakennusten, myös tuotantorakennusten vakuuttamiseen. Korvauslaajuudeltaan vakuutukset ovat samanlaiset. Kumpaankin voi valita joko normaalin turvan tai laajan vakuutusturvan. Kiinteistövakuutus on pakettivakuutus, joka koostuu seuraavista osista l esinevakuutus l vastuuvakuutus l toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus l oikeusturvavakuutus. Lisäksi vakuutukseen voidaan ottaa erillisenä lisäturvavakuutuksena talkoovakuutus. Mitä vakuutus kattaa? Vakuutuksen kohteena ovat kaikki vakuutuskirjassa mainitut rakennukset sekä rakennukseen samantasoisina jälkeenpäin toteutetut muutostyöt, jotka liittyvät rakennuksen rakenteisiin, pinnoitteisiin ja kalusteisiin. Vakuutuksen piirissä ovat myös rakennukseen kiinteästi asennetut lvis-järjestelmät ja niihin kuuluvat laitteistot ja koneet. Vakuutettuna ovat myös ilman eri mainintaa kaikki rakennuksen käyttöä palvelevat piha-alueen tavanomaiset rakenteet. Lisäksi vakuutuksen kohteena ovat yksityistalouksien yhteiseen käyttöön tarkoitettu kalusto sekä kiinteistön hoitoon tarkoitetut tavanomaiset työkoneet ja työkalut polttoaineineen. Tavanomaisia rakenteita ovat esimerkiksi jätteiden keräilyyn ja lajitteluun liittyvät tilat sekä ulkoiluvälinevarastot. Lisäksi kaikki tontilla olevat alle 40 m 2 :n suuruiset katokset ovat ilman eri mainintaa vakuutuksen piirissä. Yksityistalouksien käyttöön tarkoitettua kalustoa ovat esim. ruohonleikkurit (myös päältä ajettavat), työkalut ja kiinteistön hoitoon liittyvät pienkoneet. Vakuutuksen kohteena eivät ole huoneiston tai rakennuksen käyttäjän tekemät rakenteet tai asentamat laitteet, vaikka ne olisi kiinteästi liitetty rakennukseen. Vakuutuksen kohteena eivät ole myöskään asuntoyhtiössä asukkaan kunnossapitovastuulla olevat rakenteet tai rakennuksessa mahdollisesti harjoitettavaan liiketoimintaan yksinomaan liittyvät rakenteet ja laitteet. Tällaisia laitteistoja ja rakenteita ovat esimerkiksi yksittäiseen liikekiinteistöön tai huoneistoon asennetut jäähdytyslaitteistot, markiisit ja kiinteät sisutustyöt sekä jälkeenpäin asennetut rakennuksen muusta laatutasosta selvästi poikkeavat pinnoitteet. Kiinteistövakuutuksen korvauspiiriin ei kuulu mikään vakuutuksen kohteena olevassa rakennuksessa säilytettävä yksittäisen asukkaan tai yrityksen irtaimisto /10 1/5

2 Mitä vakuutus korvaa ja mitä se ei korvaa Esinevakuutus, normaali korvauspiiri Kiinteistövakuutuksen esinevakuutusosasta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut ehdoissa mainittu äkillinen vahinkotapahtuma. Tällaisia vahinkotapahtumien aiheuttajia ovat esimerkiksi: l irtipäässyt tuli tai arvaamattomasti levinnyt noki l salama tai salamasta johtuva ylijännite l räjähdys tai sammutuslaitoksen laukeaminen l murtautumisen yhteydessä aiheutettu vahingonteko ja varkaus l tahallinen vahingonteko l vuotanut neste l vesikaton vaurioituminen tai myrsky l koneen tai laitteen rikkoontuminen. Vahinkotapahtumiin liittyvät tarkat korvausrajoitukset on esitetty vakuutusehdoissa. Rajoituksia on esitetty esim. lumen ja jään painon sekä tulvan aiheuttamista vahingoista. Vuotovahinkoihin liittyvät rajaukset koskevat mm. viemäriverkoston tulvimista, kosteusvahinkoja ja rakennusvirheitä. Kiinteistön koneiden ja laitteiden rikkoontumiseen liittyvät rajoitukset koskevat muun muassa huoneistokohtaisia koneita ja laitteita, kulumista ja luonnonvoimien aiheuttamia vahinkoja. Esinevakuutus, laaja korvauspiiri Laajan kiinteistövakuutuksen esinevakuutuksen korvauspiiriin kuuluvat kaikki kiinteistöön kohdistuvat äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot, lukuun ottamatta ehdoissa mainittuja korvauspiirin ulkopuolelle jääviä vahinkoja ja rajauksia. Tapahtumia, joita ei korvata, ovat esim. kulumisesta johtuvat vahingot, huoltokustannukset ja valmistusvioista taivirheistä aiheutuneet vahingot. Korvattavuuden ulkopuolelle on rajattu myös tulvan ja pohjaveden nousun aiheuttamat vahingot. Vahinkoesimerkkejä esinevakuutuksen korvauspiiristä Kiinteistövakuutus normaali laaja Vesijohto rikkoontuu ja aiheuttaa vesivahingon K K Vesikatto vuotaa äkillisesti ilman ulkopuolista rikkoontumista E K Myrskyn kaatama puu rikkoo vesikaton aiheuttaen vuotovahingon K K Rannalla oleva kiinteistö vaurioituu tulvavedestä E E Rankkasade aiheuttaa veden virtaamisen kiinteistöön E K Liikerakennuksen lasit on naarmutettu pilalle E K Peura loikkaa huoneistoon ikkunan läpi K K Salaman aiheuttama ylijännite rikkoo kiinteistön automatiikkaa K K Lieden päälle jätetty muoviastia aiheuttaa noen leviämisen rakennukseen K K Asukkaan irtaimisto tuhoutuu tulipalossa E E Murron yhteydessä hävinnyt yleisavain aiheuttaa lukkojen sarjoituskuluja K K Vastuuvakuutus Kiinteistön omistajan vastuuvakuutus korvaa kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka on aiheutunut vakuutuksen voimassaoloaikana ja josta kiinteistönomistaja on korvausvastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan. Vastuuvakuutukseen liittyvät tarkat korvausrajoitukset on esitetty ehdoissa. Vastuuvakuutuksesta ei korvata esim. varallisuusvahinkoa, ympäristön pilaantumista, huolehdittavaksi otetun omaisuuden vahinkoja, tapaturmia tai itselle aiheutettua vahinkoa. Tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettua vahinkoa ei myöskään korvata. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus korvaa ne varallisuusvahinkoa aiheuttaneet kiinteistön hallinnassa tehdyt toimitusjohtajan ja hallituksen virheet tai laiminlyönnit, joista vakuutetut ovat voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutettuina ovat asunto-osakeyhtiön, kiinteistöyhtiön tai asunto-osuuskunnan hallituksen jäsenet, varajäsenet ja toimitusjohtaja tai isännöitsijä. 2/5

3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät erilaiset korvausrajoitukset on esitetty vakuutusehdoissa. Vahingot, joita ei korvata,liittyvät esim. henkilö- ja esinevahinkoon, kunnian loukkaamiseen, sopimusvastuuseen, osakekauppoihin tai itselle aiheutettuun vahinkoon. Tärkeää on myös huomata, että ammatti-isännöitsijän vastuu ei sisälly tähän vakuutuksen osioon. Oikeusturvavakuutus Oikeusturvavakuutuksesta korvataan kiinteistön omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos-, ja hakemusasioissa syntyneitä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Oikeusturvavakuutuksen tarkat korvausrajoitukset ovat vakuutusehdoissa. Vakuutuksesta ei korvata mm. vahinkoja, jotka eivät ole syntyneet vakuutuksen voimassaoloaikana tai jotka koskevat esim. huoneenvuokrasuhdetta. Talkoovakuutus Lisäturvavakuutukseksi otettavasta talkoovakuutuksesta korvataan kaikkien kiinteistön talkoisiin osallistuneiden henkilöiden talkoiden yhteydessä tai niihin liittyvillä välittömillä matkoilla sattuneet tapaturmat. Korvattavuuden edellytyksenä ei ole kiinteistössä asuminen vaan talkoisiin osallistuminen. Talkoovakuutus ei korvaa esim. vammaa, joka on aiheutunut sairaudesta, lääkeaineesta tai hyönteisen puremasta. Vakuutuksesta ei korvata myöskään tapaturmasta mahdollisesti aiheutuvia psyykkisiä sairauksia. Enimmäiskorvausmäärät ja omavastuut Esinevakuutuksen enimmäiskorvausmäärät Kiinteistön täysarvovakuutuksessa ei ole tiettyä etukäteen määriteltyä enimmäiskorvausmäärää. Täysarvovakuutuksen korvauksen perusteena on, että vakuutuksesta korvataan aina vastaavan tasoinen ja laajuinen rakennus, mitä vahingossa vaurioitunutkin kohde on ollut. Edellytyksenä on tietenkin, että vakuutuksen maksuperuste, rakennuksen tilavuus, on ollut vakuutuksessa oikein. Kiinteistövakuutuksen enimmäiskorvausmäärä vahingossa on kohteen vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä. Rakennusten korvausperusteena on aina yleensä kohteen jälleenhankinta-arvo. Niissä kohteissa joiden päivänarvo on alle 50 % jälleenhankinta-arvosta, korvauksen perusteena on päivänarvo. Kiinteistön koneiden ja laitteiden rikkoontumisvahingoissa tehdään korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista ikäpoistot, jotka ovat suuruudeltaan 6 % vuodessa viidennestä käyttövuodesta alkaen. Kaikissa yli 10 vuotta vanhojen putkistojen tai laitteistojen vuotovahingoissa tehdään vahingon kokonaismäärästä vaurioituneen kohteen ikään perustuva vähennys. Korvauksissa huomioidaan kohteiden arvonlisäverollisuus. Kohteen ollessa arvonlisäverollinen ei arvonlisäveroa korvauksen yhteydessä suoriteta. Esinevakuutuksen omavastuu Kiinteistön täysarvovakuutuksen ja kiinteistövakuutuksen omavastuu voi vaihdella. Pienin omavastuu on 500 euroa. Suurimman omavastuun rajaa ei ole määritelty. Tulitöistä aiheutuneissa vahingoissa peritään omavastuuna omavastuun 10-kertainen määrä, enintään kuitenkin euroa. Jos vakuutuksen omavastuu on yli euroa, peritään ko. omavastuu. Kiinteistön omistajan vastuuvakuutuksen enimmäiskorvausmäärä ja omavastuu Henkilö- ja esinevahingoissa enimmäiskorvausmäärä on euroa vahinkoa kohti. Omavastuuna näissä vahingoissa on vakuutukseen valittu omavastuu. Kuitenkin, jos vahinko on aiheutunut tuli- tai vedeneristystöistä, maankaivuu- ja maansiirtotöistä tai avainten katoamisesta, on omavastuu 10 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään euroa ja enintään euroa tai tätä suurempi vakuutukseen valittu omavastuu. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen enimmäiskorvausmäärä ja omavastuu Enimmäiskorvausmäärä on euroa. Omavastuu on vakuutuskirjaan merkityn omavastuun suuruinen. Oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärä ja omavastuu Enimmäiskorvausmäärä on euroa, kuitenkin enintään euroa vakuutuskauden aikana. Omavastuu vahingossa on aina vähintään 15 % korvattavista vahinkokustannuksista, kuitenkin vähintään 500 euroa. Talkoovakuutuksen enimmäiskorvausmäärä ja omavastuu Talkoovakuutuksen perusteella tapaturmaa kohti korvattavien vamman hoitokulujen enimmäiskorvaus on euroa, haittakorvaus euroa ja kuolemantapauskorvaus on euroa. Talkoovakuutuksessa ei ole omavastuuta. 3/5

4 Kiinteistövakuutuksen valintamahdollisuudet Kiinteistövakuutus voidaan tehdä joko euromääräisenä kiinteistövakuutuksena tai kiinteistön täysarvovakuutuksena, jossa kohteen vakuutusmäärää ei ole määritelty. Kumpaankin vakuutukseen voi valita joko normaalin tai laajan korvauspiirin. Kummassakin vakuutuksessa voidaan kiinteistön omistajan vastuuvakuutuksen osio jättää vakuutuksesta pois. Näin voidaan tehdä silloin kun kiinteistö on kokonaan omassa käytössä ja toiminnalle on oma toiminnan vastuuvakuutus. Kaikkiin kiinteistövakuutuksiin on mahdollista liittää talkoovakuutus, jolla voidaan vakuuttaa kaikki ne henkilöt, jotka osallistuvat kiinteistössä järjestettäviin talkoisiin. Talkoovakuutus voidaan tehdä myös laajana turvana, jolloin vakuutettuna ovat myös kiinteistön hoitoon liittyviä töitä, esim. talonmiehentöitä, talkoilla tekevät asukkaat. Vakuutusmaksuun vaikuttavat tekijät Täysarvovakuutuksen maksuperusteena on rakennusten kokonaistilavuus. Tämän vuoksi tilavuuden oikeellisuuteen on syytä kiinnittää huomiota. Vakuutuskohteen tilavuuden määrittelyssä huomioidaan kaikkien rakennusten tilavuudet, lukuun ottamatta alle 40 m 2 :n katoksia tai pienempiä tavanomaisia rakennuksia, joita ovat esim. jäteastioille rakennetut tilat ja erilliset ulkoiluvälinevarastotilat. Kiinteistövakuutuksen maksuperusteena on vakuutuskirjaan merkitty kiinteistön euromääräinen jälleenhankinta-arvo. Jälleenhankinta-arvossa on huomioitava kiinteistön mahdollinen arvonlisäverovelvollisuus. Kun kiinteistö on arvonlisäverovelvollinen, voidaan vakuutusmäärää pienentää veron osuuden verran. Molempien vakuutusten maksuun vaikuttaa lisäksi l rakennuksessa harjoitettava toiminta l rakennuksen rakennusluokka l rakennuksen sijaintipaikkakunta l rakennuksen ikä l tehdyt peruskorjaukset l rakennuksessa toteutetut kiinteistön suojaus- ja turvallisuusratkaisut l vakuutusturvan laajuus l omavastuun taso. Kiinteistön korjaustyöt Kiinteistössä suoritettavat korjaustyöt saattavat lisätä kiinteistön vahinkoriskiä ja siksi korjaustöiden suorittamisesta on ilmoitettava vakuutusyhtiöön. Korjaustöiden mahdollisesti aiheuttamasta riskin lisääntymisestä peritään riskilisämaksu. Perittävä maksu ei laajenna kiinteistön voimassa olevaa vakuutusturvaa. Erikseen sopimalla on vakuutusturva kiinteistön osalta mahdollista laajentaa korjaustöiden ajaksi all-risk vakuutukseksi (Pohjolan Asennus- ja rakennustyövakuutus, ehdot YH01). Kiinteistövakuutuksen turva ei koske suoritettavaa korjaustyötä, vaan korjaustyö vakuutetaan aina erikseen omalla erillisellä rakennustyövakuutuksella. Suojeluohjeet Vakuutusehdoissa on esine- ja vastuuosioissa sekä yleisissä sopimusehdoissa mainittu suojeluohjeet, joita kiinteistövakuutuksen yhteydessä on noudatettava. Suojeluohjeet käsittelevät mm. lukitusta, avainten säilytystä sekä tulitöiden, vedeneristystöiden ja maankaivutöiden suorittamista. Suojeluohjeissa on lisäksi ohjeistus kiinteistön öljysäiliöiden tarkastustoiminnasta ja käytöstä poistetuista öljysäiliöistä. Vakuutusehdoissa olevien suojeluohjeiden lisäksi kohteeseen saattaa liittyä erillisiä, kohteessa harjoitettavan toiminnan johdosta vakuutuskirjan liitteenä toimitettuja suojeluohjeita. Tällaisia ovat esimerkiksi tulitöitä, tuhopolttojen torjuntaa ja päivittäistä palontorjuntaa koskevat ohjeistukset. Suojeluohjeiden sisältöön on syytä tutustua, sillä suojeluohjeen noudattamatta jättäminen saattaa vähentää vahingosta maksettavaa korvausta. 4/5

5 Jos vahinko sattuu Toimintaohjeet Heti vahingon havaitsemisen jälkeen on pyrittävä rajoittamaan tapahtunut vahinko ja poistamaan vahinkotapahtuman aiheuttaja. Palovahingossa on huolehdittava kohteen nopeasta sammutuksesta ja vastaavasti esim. vuotovahingossa on varmistettava, ettei nestevuoto pääse jatkumaan. Tämän jälkeen on kiinnitettävä huomio jälkivahinkojen torjuntaan ja varmistettava, ettei vahingosta aiheudu enää lisävahinkoja. Vastuuvahinkotapauksissa on syytä, mikäli mahdollista, heti vahingon tapahduttua dokumentoida mahdollisimman hyvin vahinkoon liittyviä seikkoja. Vahinkopaikka on hyvä, jos mahdollista, valokuvata heti tapahtuman jälkeen, samoin on syytä kirjata ylös vahingon mahdolliset silminnäkijät. Kiinteistöä koskevista rikos- ja murtovahingoista on aina ilmoitettava poliisiviranomaisille, joille on annettava tarvittaessa mahdollisuus vahinkopaikan tutkimiseen. Oikeusturvavahingoista on aina ilmoitettava vakuutusyhtiölle, mikäli vakuutusta halutaan käyttää. Vakuutusyhtiö antaa aina kirjallisen päätöksen oikeusturvan käyttämisestä. Vakuutusyhtiölle on ilmoitettava vahingosta mahdollisimman nopeasti. Vahinkotarkastaja tarkastaa vahingon sekä auttaa vahingon laajuuden määrittelemisessä ja määrittelee vahingon korvattavuuden ratkaisuun tarvittavat tiedot. Vahinkotarkastaja ei yleensä tee korvauspäätöstä tarkastuskäynnin aikana. Vahinkotarkastajalla tulee olla mahdollisuus vahingon tarkastamiseen ennen kuin korjaustyöt alkavat. Korjaustöiden tilaajana ja laadun valvojana toimii aina vakuutuksenottaja. Vakuutuksenottaja myös hyväksyy ja maksaa vahinkoon liittyvät korjauslaskut. Vahinkotarkastaja tai muu vakuutusyhtiön edustaja voi tarvittaessa auttaa vahinkoon liittyvien korjaustöiden suorittajien valinnassa ja korjaustyöurakoiden kilpailuttamisessa. Korvauksen hakeminen Kaikista niistä vahingoista, joista vakuutusyhtiöltä haetaan korvausta, on tehtävä vahinkoilmoitus. Vahinkoilmoitus on mahdollista tehdä sähköisesti vakuutusyhtiön Internet-sivuilta. Vahinkoilmoitus on syytä tehdä huolella, jotta varmistetaan vahingon mahdollisimman nopea ja oikea käsittely. Vahingoista tulee ilmoittaa vakuutusyhtiöön mahdollisimman nopeasti. Viimeistään vahinkoilmoitus on kuitenkin tehtävä vuoden kuluessa siitä kun vahinko on sattunut. Vahingoittunut omaisuus tulee olla korjattuna kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta. Päätöksistä valittaminen Vakuutuksenottaja, joka kokee korvauspäätöksen vääräksi, voi hakea siihen muutosta. Korvauspäätöksessä on ilmoitettu, miten muutosta voi hakea. Vahingon ratkaisuun tyytymättömän kannattaa olla ensimmäiseksi yhteydessä kyseisen vahingon vahinkokäsittelijään. Tällöin on mahdollista selvittää korvauspäätöksen perusteita ja mahdollisesti tarkentaa vahinkoon liittyviä seikkoja. Tarvittaessa oikaisupyynnön voi tehdä asiakasasiamiehelle, joka on korvausosastosta riippumaton elin, jonka tehtävänä on ratkaista vahinkoon liittyvien päätösten oikeellisuus mahdollisimman nopeasti. Valitusasian voi saattaa eri lautakuntien tai muiden mahdollisten muutoksenhakuelinten käsiteltäväksi. Näistä muutoksenhakumahdollisuuksista voi tiedustella vakuutusyhtiöstä tai niihin voi tutustua osoitteessa Ota yhteys Pohjolaan Palvelunumero (vakuutus- ja korvauspalvelut) Internet Sähköposti 5/5

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Vakuutusehdot 1.1.2014 KI 01 POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Kiinteistövakuutus ja Kiinteistön täysarvovakuutus SISÄLLYSLUETTELO KIINTEISTÖVAKUUTUKSET... 2 Vakuutuksen rakenne... 2 ES ESINEVAKUUTUS... 2

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN. vakuutukset. if.fi/yritys

KIINTEISTÖJEN. vakuutukset. if.fi/yritys KIINTEISTÖJEN vakuutukset if.fi/yritys OMISTAMISEN riskit kuriin Kiinteistön omistamiseen, hallintaan ja hoitoon liittyy useita riskejä. Meiltä Ifistä saat kattavan ja yksinkertaisen vakuutusratkaisun,

Lisätiedot

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C Aktia Vahinkovakuutus KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C Voimassa 1.1.2012 alkaen 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 20 OMAISUUSVAKUUTUS 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue

Lisätiedot

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B Aktia Vahinkovakuutus KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLTÖ 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 20 OMAISUUSVAKUUTUS 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF KOTIVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Kotivakuutus korvaa, kun vahinko yllättää... 3 Valitse

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen Ajoneuvovakuutukset Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yrityssidonnaisten asiakasryhmien

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 YRITYSYKKÖNEN Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Kotivakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN KOTIVAKUUTUS Lähivakuutuksen Kotivakuutus on vakuutussopimus, johon kokoat perheesi tarpeita parhaiten vastaavan vakuutusturvan. Vakuutus muodostuu esinevakuutuksesta

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

Kotitalouden vakuutukset

Kotitalouden vakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2015 alkaen Kotitalouden vakuutukset Henkilö- ja matkavakuutukset Henkivakuutukset Perus- ja Pariturva Kotivakuutus Eläinvakuutukset Venevakuutus Metsävakuutus KOTI LÄHEISET OMAISUUS

Lisätiedot

TALONRAKENTAJAN JA REMONTOIJAN VAKUUTUKSET ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 18.11.2011

TALONRAKENTAJAN JA REMONTOIJAN VAKUUTUKSET ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 18.11.2011 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 HELSINKI Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi TALONRAKENTAJAN JA REMONTOIJAN VAKUUTUKSET ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus-

Lisätiedot

PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA

PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki Puhelin (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Tuomas Korkeamäki, 27.5.2009

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut?

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Tämä tuoteseloste kertoo Mittaturvasta Tuoteseloste on voimassa 1.1.2009 alkaen. Mittaturva on joustava vakuutussopimus.

Lisätiedot

AUTOVAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13

AUTOVAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13 AUTOVAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13 AUTOVAKUUTUSEHDOT...2 10 YLEISTÄ...2 20 VAKUUTUKSEN KOHDE...2 21 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE...3 22 KORVATTAVAT VAHINGOT JA NIIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET...3

Lisätiedot

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Voimassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo: 10. Vakuutuksen sisältö 20. Esinevakuutus 21. Vakuutuksen tarkoitus 22. Vakuutuksen kohde 22.6 Arviointitaulukko 23. Vakuutuksen

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT KOTI 1

VAKUUTUSEHDOT KOTI 1 VAKUUTUSEHDOT KOTI 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 6 1.1 Vakuutuksen voimassaolo 6 1.2.1 Rakennus 6 1.2.2 Irtaimisto 6 1.2.3 Voimassaolo vakuutuspaikan ulkopuolella

Lisätiedot

AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 1.1.2011 alkaen 1 133 125 1 10.10(6.11) 100 000 Sisällysluettelo SANASTOA...2 AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT...3 1 YLEISTÄ...3 1.1 Vakuutuksen tarkoitus...3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1.2.1 Rakennus 6. 1.2.2 Irtaimisto 6. 1.2.3 Voimassaolo vakuutuspaikan ulkopuolella 7. 1.2.4 Voimassaolo muuton aikana 7

SISÄLLYSLUETTELO. 1.2.1 Rakennus 6. 1.2.2 Irtaimisto 6. 1.2.3 Voimassaolo vakuutuspaikan ulkopuolella 7. 1.2.4 Voimassaolo muuton aikana 7 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO KOTIVAKUUTUS 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 6 1.2 Vakuutuksen voimassaolo 6 1.2.1 Rakennus 6 1.2.2 Irtaimisto 6 1.2.3 Voimassaolo vakuutuspaikan ulkopuolella 7 1.2.4 Voimassaolo

Lisätiedot

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen Kaskovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. ERÄITÄ KASKOVAKUUTUKSEN YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ... 1 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO... 1 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Opel Vakuutus

Ainutlaatuinen Opel Vakuutus Ainutlaatuinen Opel Vakuutus Vakuutusopas voimassa 1.7.2012 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa? 8 Miten kaskon hinta

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen

Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen A1-Autoturva 1 (25) Voimassa 1.4.2009 alkaen Vakuutuksen myöntää Tryg Forsikring A/S, Suomen sivuliike (jäljempänä Tryg) Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen 1. Vakuutusehtojen soveltamisala

Lisätiedot

RYHMÄVAKUUTUKSEN MÄÄRITYS

RYHMÄVAKUUTUKSEN MÄÄRITYS Voimassa 1.1.2012 alkaen HE310 RYHMÄVAKUUTUKSEN MÄÄRITYS 1 Vakuutuksen voimassaolo Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Määrättyjen henkilöryhmien vakuutusturva on voimassa vain tietyissä tilanteissa

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE Esite voimassa 1.4.2011 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA YRITYKSESI TURVAKSI 4 Mikä on Pohjantähtiturva? 4 Yksilöllistä vakuutusturvaa ja parempaa palvelua 4 Mitä

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille 1 Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen. Sisällysluettelo LIIKENNE- JA AUTOVAKUUTUKSET

Lisätiedot

Vakuutus vertaansa vailla.

Vakuutus vertaansa vailla. Vakuutusopas. Voimassa 8.3.2010 alkaen. VAKUUTUS Vakuutus vertaansa vailla. Ainutlaatuisella MetroAuto Vakuutuksella saat vertaansa vailla olevan turvan autollesi. Vakuutuksen saat yksityishenkilönä helposti

Lisätiedot

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutuksen kokonaisuus muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. SISÄLTÖ Vakuutusehdoissa

Lisätiedot