TUOTESELOSTE Voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen"

Transkriptio

1 TUOTESELOSTE Voimassa alkaen Taksiextra Liittyy A-Vakuutuksen ja Pohjola Vakuutuksen (jäljempänä vakuutusyhtiö) Taksiextravakuutuksen ehtoihin Taksiextra on taksiyrittäjille tarkoitettu kattava ja monipuolinen toiminnan ja omaisuuden vakuutusratkaisu. Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Taksiextran keskeinen sisältö ja olennaiset rajoitukset. Yksityiskohtaiset tiedot selviävät Taksiextran ehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. Taksiextran myöntämisedellytys on, että sinulla on autovakuutusehtojen mukainen isokasko. Tuoteseloste perustuu vakuutusehtoihin. Ehdot ovat kahdessa osassa: yleiset sopimusehdot ja vakuutuslajikohtaiset ehdot. Yleisistä sopimusehdoista selviävät mm. vakuutuksen voimassaoloa, vakuutusmaksua ja korvausmenettelyä koskevat asiat. Lajikohtaiset Taksiextran ehdot määrittelevät vakuutusturvan keskeisen sisällön, kuten korvauspiirin rajoituksineen ja suojeluohjeet. Tutustu huolellisesti vakuutusehtoihin. Taksiextran tarkoitus Taksiextran esinevakuutus antaa turvaa taksiliikenteen harjoittamiseen liittyvän irtaimen omaisuuden vahinkojen varalta. Ryöstövakuutus kattaa ryöstön tai pahoinpitelyn yhteydessä anastetun vaihtokassan tai käteisvarat. Ryöstövakuutuksesta korvataan myös kuljettajan vaatteille, silmälaseille tai henkilökohtaisille käyttöesineille aiheutuneet vahingot. Kuljettaja on vastuussa kuljettamistaan tavaroista ja siksi Taksiextra sisältää myös kuljetusvakuutuksen. Kuljetusvakuutuksesta korvataan taksiautolla kuljetettavalle tavaralähetykselle sattuneet vahingot. Kuljetusvakuutuksesta korvataan myös kuljettajan henkilökohtaiselle matkatavaralle aiheutuneet vahingot. Edellä mainittujen vakuutuksien lisäksi Taksiextraan kuuluu vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Vastuuvakuutuksesta maksetaan vakuutetun puolesta vahingonkorvauksia, joita tämä on lain mukaan velvollinen maksamaan. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka aiheutuvat vakuutetulle. Muut vakuutustuotteet Yrittäjä voi vakuuttaa omaisuutensa ja toimintansa myös yritysvakuutuksella tai erillisillä palo-, murto- ja vesijohtovahinkovakuutuksilla. Nämä eivät ole ns. all risk -vakuutuksia (kaikenvaravakuutuksia) ja ne korvaavat nimenomaan vakuutusehdoissa mainitut vahingot. Sen sijaan Taksiextra korvaa kaikki äkilliset ja ennalta-arvaamattomat vahingot vakuutusehdoissa lueteltuja vähäisiä poikkeuksia lukuunottamatta. Esinevakuutus Vakuutuksen kohde Vakuutus käsittää taksiliikenteen harjoittamisessa käytettävän ja vakuutuksenottajan omistaman omaisuuden sekä sellaisen omaisuuden, jonka tämä on saanut hallintaansa kirjallisen vuokraussopimuksen perusteella seuraavasti: huolto- ja korjaustoiminnassa käytettävät laitteet, työkalut, pientyökoneet ja työvälineet kalusteet, toimistovälineet ja asiakirjat ajoneuvoon kuuluvat varaosat ja muut pientarvikkeet ajoneuvosta erillään olevat poltto- ja voiteluaineet ajoneuvoon kiinteästi asennetut laitteet ja lisävarusteet, jotka on erikseen merkitty vakuutushakemukseen. Ajonvälitykseen liittyviä kiinteitä atk-päätteitä, pankki- ja luottokorttien lukulaitteita, puhelimia, taksamittareita ja radioita tai soittimia varusteineen ei tarvitse erikseen mainita. vakuutuksenottajan hallussa oleva asiakkaalle kuuluva omaisuus euron määrään asti. Vakuutuksen kohteena on myös asiakkaalle kuuluva omaisuus vain kuljetuksen aikana tai välittömästi sen yhteydessä tapahtuneen vakuutustapahtuman varalta enintään euron määrään asti. Vakuutuksen kohteena eivät ole mm. ajoneuvot, arvopaperit, rahat tai muut maksuvälineet, atk-tietovälineisiin sisältyvät tiedot eivätkä ohjelmat. Vakuutuksen kohteena ei ole myöskään omaisuus, jonka hallussapito tai käyttäminen on turvallisuus- ja viranomaismääräysten vastaista. Näin esim. ulkomailta ostettu langaton puhelin ei ole vakuutuksen kohteena, ellei se ole Suomen Telehallintokeskuksen hyväksymä Voimassaoloalue Vakuutus on voimassa vakuutuksenottajan vakituisissa toimitiloissa sekä vakuutetuissa ajoneuvoissa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä matkan aikana näiden maiden välillä. Voimassaoloaluetta voidaan lisämaksusta laajentaa. Tästä on erikseen sovittava ja tehtävä merkintä vakuutuskirjaan. 1/7

2 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät olennaiset rajoitukset Vakuutuksesta korvataan vakuutettua omaisuutta kohdannut äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinko. Korvausesimerkkejä Asiakkaan noustessa autosta hänen salkkunsa osuu taksiauton ajonvälityspäätteeseen, joka rikkoutuu vahinko korvataan. Kaapin hyllyn kiinnikkeet pettävät ja auton pesuun käytetty painepesuri putoaa maahan ja rikkoutuu vahinko korvataan. Olennaiset rajoitukset Kuluminen Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka esineelle aiheutuu sen kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, sienettymisestä, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä. Palo Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka esineelle on aiheutunut siitä, että se on syttynyt palamaan tai vahingoittunut sen johdosta, että se on pantu alttiiksi lämmön vaikutukselle. Katoaminen, varkaus Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta, eikä varkausvahinkoa, jos tapahtumaa ei voida määritellä tai vasta inventaarion yhteydessä todetaan katoamista tapahtuneeksi. Varkausvahinkoa ei myöskään korvata, mikäli vakuutuksenottaja ei ole ryhtynyt kohtuullisiin suojelutoimenpiteisiin omaisuuden arvo ja säilytysolosuhteet huomioon ottaen. Varallisuusrikokset Auton korjaukseen käytettävät työkalut unohtuvat korjaamon pihaan ja vahinko havaitaan vasta illalla, jolloin työvälineitä ei enää löydy vahinkoa ei korvata. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta rikoksesta. Työvirheet Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu työ-, laite- tai materiaalivirheestä tai valmistusvirheestä eikä myöskään vahinkoa, joka aiheutuu esineen taitamattomasta tai väärästä käsittelystä. Luonnonvoimat Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka luonnonvoimat aiheuttavat kuljetettavana taikka ulkona tai avoimessa rakennuksessa olevalle irtaimelle omaisuudelle, ellei kyse ole laitteesta, jota on tarkoitus käyttää tällaisessa tilanteessa. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu siitä, että viemärikaivo tai -putket rankkasateen, lumen sulamisen tai tulvan yhteydessä tulvivat vahinkoa, joka on aiheutunut pohjaveden korkeuden muuttumisesta. Huoltokustannukset Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka aiheutuvat kunnossapitotoimista, ennakkohuollosta tai määräaikaishuollosta tai tällaisten yhteydessä vaihdettavista osista tai toimintahäiriöiden poistamisesta. Tavarakuljetukset Vakuutuksesta ei korvata kuljetettavalle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa jonka on aiheuttanut kuljetukseen sopimaton pakkaustapa tai tavaralle sopimaton kuljetustapa joka on aiheutunut vahingoittuneen tavaran poistamisesta tai hävittämisestä joka on aiheutunut tavaran omasta ominaisuudesta. Vahinko, joka kuuluu autovakuutuksen korvauspiiriin Jos vahinko kuuluu sekä perusvakuutuksena olevan autovakuutuksen että Taksiextran korvauspiiriin, korvaus maksetaan autovakuutuksesta. Taksiextrasta ei korvata kiinteästi ajoneuvoon asennetulle lisälaitteelle aiheutunutta vahinkoa, mikäli vahinko olisi kuulunut autovakuutuksen korvauspiiriin, jos se olisi otettu riittävän laajana yhdistelmänä. Taksiauton sisustuksen äkillinen likaantuminen Vakuutuksesta korvataan taksiauton sisustuksen suoranaiset puhdistuskustannukset, mikäli asiakas on aiheuttanut sisustuksen äkillisen likaantumisen. Vakuutuksesta ei korvata kuitenkaan tahallista likaamista tai vaurioittamista. Korvausesimerkkejä Asiakkaan matkalaukussa ollut makeaa juomaa sisältynyt pullo särkyy ja tämän vuoksi auton penkit joudutaan puhdistamaan vahinko korvataan. Asiakas saa matkapahoinvointikohtauksen ja oksentaa taksiauton penkille puhdistuskustannukset korvataan. 2/7

3 Suojeluohjeet Vakuutusehdoissa on suojeluohjeita, joita noudattamalla voidaan estää vahinkojen syntyminen ja vähentää niiden haittoja. Jos vakuutettu tahallaan tai huolimattomuudellaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyö suojeluohjeen noudattamisen tai vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan. Laiminlyönnillä on oltava vaikutusta vakuutustapahtuman syntyyn. Ehtojen kohdassa 5 on annettu suojeluohjeita mm. toimista varkauksia ja murtoja vastaan, arvoesineiden, optisten ja elektronisten laitteiden säilyttämisestä sekä mukana olevan irtaimen omaisuuden valvomisesta. Murto-, ilkivalta-, ryöstö- ja varkausvahingoissa on vahinkoilmoitukseen liitettävä rikosilmoitus. Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus maksetaan kahdessa erässä. Ensin maksetaan päivänarvon mukainen korvaus. Kun vakuutuksenottaja on hankkinut uuden esineen vahingoittuneen tilalle viimeistään kahden vuoden sisällä vakuutustapahtuman sattumisesta, maksetaan loppukorvaus hankintakuittia vastaan. Vakuutus korvaa todellisia menetyksiä. Niinpä käytetyn ja vanhan esineen arvoa määritettäessä otetaan huomioon mm. esineen ikä, kunto ja käyttökelpoisuus. Ajoneuvoon asennettujen kiinteiden lisälaitteiden ja varusteiden sekä atk-laitteiden korvaus lasketaan niiden käyttöikään perustuvien vähennysten avulla. Muiden esineiden korvaus lasketaan joko päivänarvon tai jälleenhankinta-arvon mukaan. Korvausperusteet Yleistä Vahinko korvataan ensisijaisesti korjauttamalla vahingoittunut tai rikkoutunut esine tai hankkimalla tilalle vastaavaa omaisuutta. Vahingosta on ilmoitettava vakuutusyhtiölle viipymättä ja vakuutusyhtiölle on varattava mahdollisuus tarkastaa vahinko. Kirjallinen korvaushakemus on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja viimeistään 10 vuoden kuluttua vahingon sattumisesta. Hakemukseen tulee liittää mahdolliset ostokuitit tai muu luotettava selvitys ostohinnasta, -paikasta ja -ajankohdasta. Korvauksen laskeminen Jos omaisuuden arvo on ollut ennen vahinkoa vähintään puolet sen jälleenhankinta-arvosta, lasketaan vahingon määrä jälleenhankinta-arvon mukaan. Jos vahingoittunut esine voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset. Jos omaisuuden arvo on alle puolet sen jälleenhankinta- arvosta, korvaus maksetaan päivänarvon mukaan, jos omaisuutta ei voida korjata. Mikäli vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on niin suuri osa korjauskustannuksista kuin päivänarvo on jälleenhankinta-arvosta. Ikävähennykset Seuraavien esineryhmien osalta katsotaan vahingon määräksi esineen jälleenhankintakustannukset, joista tehdään käyttöikään perustuva vähennys toisesta käyttövuodesta lähtien. Vähennys vuodessa ajoneuvoon asennetut kiinteät laitteet ja lisävarusteet 15 % atk-laitteet 15 % Näiden esineryhmien vahingoissa ei vähennystä tehdä korvatessa korjauskustannuksia. Mikäli vaurioitunut esine, jonka päivänarvo on alle 50 % sen jälleenhankinta-arvosta, voitaisiin vielä korjata, on vahingon ylimpänä määränä kuitenkin esineen päivänarvo. Kolme vuotta vanha atk-laite rikkoutuu eikä sitä voida enää korjata. Atk-laitteen jälleenhankintaarvo on 841 euroa ja arvo vahinkohetkellä yli puolet sen jälleenhankinta-arvosta. Korvaus 841 euroa 2 x 15 %= 588,70 euroa. Korvauksesta vähennetään lisäksi omavastuu. Vakuutusmäärä ja omavastuu Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. Esinevakuutuksen omavastuu on 75 euroa. Ryöstövakuutus Vakuutuksen kohde Vakuutus käsittää vakuutetun taksiliikenteen harjoittamisessa käyttämän vaihtokassan ja käteisvarat, vaatteet ja silmälasit sekä muut henkilökohtaiset käyttöesineet. Voimassaoloalue Vakuutus on voimassa taksiliikenteen harjoittamisen aikana Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä matkan aikana näiden maiden välillä. Voimassaoloaluetta voidaan lisämaksusta laajentaa. Tästä on erikseen sovittava ja tehtävä merkintä vakuutuskirjaan. 3/7

4 Vakuutetut Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja itse sekä vakuutuksenottajan taksiliikenteeseen käyttämän auton kuljettaja siinä ominaisuudessa. Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset Vakuutuksesta korvataan ryöstöstä, sen yrityksestä tai pahoinpitelystä vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut vahingoittuminen tai katoaminen. Ryöstöllä tarkoitetaan anastamista, joka toteutetaan käyttämällä vakuutettuihin kohdistuvaa väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on sattunut muissa kuin taksiliikenteenharjoittamiseen liittyvissä olosuhteissa eikä henkilövahinkoja. Arvioimis- ja korvaussäännökset Muilta osin noudatetaan esinevakuutuksen arvioimis- ja korvaussäännöksiä, esinevakuutuksen suojeluohjeita sekä erikseen vakuutuskirjaan merkittyjä muita suojeluohjeita. Vakuutusmäärä ja omavastuu Ryöstövakuutuksesta korvataan ryöstön tai pahoinpitelyn yhteydessä anastettu vaihtokassa tai käteisvarat enintään euron määrään asti. Muu omaisuus korvataan enintään vakuutuskirjaan merkittyyn esinevakuutuksen vakuutusmäärään asti. Vakuutuksessa ei ole lainkaan omavastuuta. Kuljetusvakuutus Voimassaoloalue Vakuutus on voimassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä matkalla näiden maiden välillä. Voimassaoloaluetta voidaan lisämaksusta laajentaa. Tästä on erikseen sovittava ja tehtävä merkintä vakuutuskirjaan. Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät olennaiset rajoitukset Tavaralähetykset Vakuutus kattaa sen vahingonkorvausvelvollisuuden, jonka alaiseksi vakuutuksenottaja voi voimassa olevan oikeuden perusteella joutua vakuutuksen voimassaoloaikana tapahtuneen vastikkeellisen kuljetuksen aikana taksiautolla kuljetettavalle tavaralähetykselle tapahtuneesta katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta taikka tavaran luovutuksen viivästymisestä. Lisäksi on huomattava, että rahdinkuljettajan vastuuta on rajoitettu tavaran painon perusteella. Suomessa tämä vastuun enimmäismäärä on tavaran paino kiloina x 13,46 euroa. Lakia on muutettu siten, että alkaen enimmäismäärä on noussut 20 euroon kiloa kohti. Kansainvälisissä kuljetuksissa vastuu on tätä alhaisempi vaihdellen päivittäin valuuttakurssimuutosten mukana. Henkilökohtainen matkatavara Vakuutuksesta korvataan kuljettajan mukana olevalle henkilökohtaiselle matkatavaralle työmatkan aikana äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko tavaran päivänarvon mukaisesti, mikäli vahinkoa ei korvata jonkin muun vakuutuksen perusteella. Tällaista omaisuutta on myös vuokrattu ja lainattu vakuuttamaton omaisuus, joka vakuutetun omistamana kuuluisi matkatavaroihin. Rajoitukset Vakuutus ei kata arvopapereita, rahaa tai muita maksuvälineitä. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on johtunut siitä, että tavara on jätetty ajoneuvossa säilytystilaan, joka on sulkematta tai lukitsematta taikka ajoneuvo on jätetty sulkematta tai lukitsematta ajoneuvolla on ajettu tiettömässä maastossa tai tiellä, jolla ajaminen on kielletty, tai moottoriajoneuvon uppoamisesta jäihin muualla kuin yleisesti käytettävillä tieviranomaisten hyväksymillä talviteillä vakuutettua esinettä ei ole varkausvahingon varalta riittävästi valvottu ja vakuutettu esine on esimerkiksi jätetty ilman jatkuvaa silmälläpitoa yleiselle paikalle. Korvausperusteet Vakuutusmäärä Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana korvauksista, selvitys- ja oikeudenkäyntikuluista sekä välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakustannuksista on vakuutuskirjaan merkitty määrä. Kuljettajan matkatavarat korvataan enintään euroon asti. Jos vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvaa vakuutustapahtumaa koskeva korvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi, hoitaa vakuutusyhtiö sitä koskevan oikeudenkäynnin ja maksaa siitä johtuvat vakuutuksenottajan oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän rajoissa. 4/7

5 Omavastuu Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon määrästä. Omavastuu on 75 euroa. Ilmoitusvelvollisuus olosuhteiden muutoksesta Vakuutus perustuu niihin tietoihin, jotka vakuutetulta on saatu vakuutusta tehtäessä. Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden aikana tapahtuneesta olennaisesta muutoksesta. Ilmoitettavia asioita ovat mm. osoitteen muutos, vakuutusmäärän muuttuminen tai yritystoiminnan muuttuminen. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen voi johtaa korvauksen vähentämiseen tai sen epäämiseen. Vahingon aiheuttaminen Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa sellaista vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti. Jos vahinko on aiheutunut törkeästä huolimattomuudesta, korvausta voidaan alentaa tai korvaus voidaan evätä kokonaan. Vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö voi aiheuttaa korvauksen alentamisen tai epäämisen, jos päihteiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan. Samastaminen Yleisissä sopimusehdoissa kohdassa 8 kerrotaan, ketkä samastetaan vakuutettuun, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuuden noudattamatta jättämisestä. Vastuuvakuutus Vakuutuksen tarkoitus Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun ulkopuolisille aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot. Edellytyksenä on, että vakuutettu on vahingosta lain mukaan korvausvelvollinen. Vakuutusyhtiö selvittää vahinkoa kärsineen korvausvaatimuksen oikeudellisuuden sekä vahingon määrän. Jos vakuutettu on korvausvelvollinen, vakuutusyhtiö maksaa korvauksen omavastuun ylittävältä osalta. Vahingonkorvauslain mukaan korvausvelvollinen on se, joka aiheuttaa vahingon tuottamuksellisesti. Jos vahinko on pelkkä tapaturma, ei korvausvelvollisuutta synny. Sen sijaan tahallisesti aiheutettuja vahinkoja vakuutusyhtiö ei korvaa. Jos vahingonkorvausriita joutuu oikeuskäsittelyyn, vakuutusyhtiö hoitaa oikeudenkäynnin ja maksaa siitä aiheutuvat kulut. Vakuutuksenottajan kantaessa asiakkaan matkalaukkuja autoon yksi laukuista osuu ohikulkevaan jalankulkijaan, joka kaatuu ja vammautuu. Vamman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä ja muista kuluista jalankulkija vaatii korvausta vakuutuksenottajalta. Vahinko korvattaan vastuuvakuutuksesta, koska vakuutuksenottaja on varomattomalla toiminnallaan aiheuttanut vahingon. Olennaiset rajoitukset Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetulle itselleen luovutetulle tavaralle, kun vahingon syynä on tavaran oma ominaisuus, virheellisyys tai puutteellisuus vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen vahinkoa siltä osin kun kysymys on potilasvahinkolain tarkoittamasta henkilövahingosta vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä vakuutetun tai tämän lukuun jonkun muun valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana. Vakuutuksenottaja lainaa kevytperävaunun naapuriltaan ja lastauksen aikana sen peräluukku rikkoutuu. Vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksesta. Vakuutetun velvollisuudet vahingon tapahduttua Vakuutetun tulee ilmoittaa vakuutusyhtiölle vakuutustapahtumasta. Vakuutusyhtiölle tulee varata tilaisuus tarkastaa vahinko ja arvioida vahingon määrä. Vakuutusyhtiö selvittää vakuutuksenottajan korvausvastuun sellaisista vahingoista, jotka kuuluvat vakuutuksesta korvattaviksi. Vakuutusyhtiö antaa kirjallisen korvauspäätöksen. Jos vahinko johtaa oikeudenkäyntiin, on siitä viipymättä ilmoitettava vakuutusyhtiölle. Vakuutusmäärä, omavastuu ja voimassaoloalue Vakuutusmäärä henkilö- ja esinevahingoissa on euroa. Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa 75 euron omavastuu vahingon määrästä. Vakuutus on voimassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä matkan aikana näiden maiden välillä. Voimassaoloaluetta voidaan lisämaksusta laajentaa. Tästä on erikseen sovittava ja tehtävä merkintä vakuutuskirjaan. 5/7

6 Oikeusturvavakuutus Vakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajoja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa sekä vakuutuksenottajan liikennelupaa koskevissa hallinto-oikeudellisissa asioissa. Vakuutus koskee asioita, jotka liittyvät taksiliikenteen harjoittamiseen. Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan saattaa käsiteltäviksi Suomessa käräjäoikeudessa tai vastaavissa tuomioistuimissa Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa sekä näiden tuomioistuinten muutoksenhakuasteissa tai välimiesmenettelyssä. Vakuutuksenottaja voi lisäksi käyttää vakuutusta liikenneluvan peruuttamista tai liikennelupahakemuksen hylkäämistä koskevissa hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa käsiteltävissä asioissa. Korvattavat kustannukset Vakuutuksesta korvataan kustannuksia sellaisissa riita- ja hakemusasioissa, joissa vaatimus on kiistetty määrältään tai perusteeltaan tai kyse on liikenneluvan peruuttamista tai liikennelupahakemuksen hylkäämistä koskevasta asiasta kustannuksia sellaisissa rikosasioissa, joissa vakuutettu on asianomistaja ja hänellä on esimerkiksi vahingonkorvausvaatimus esitettävänään. Jos taas virallinen syyttäjä syyttää vakuutettua rikoksesta, korvausta vakuutuksesta ei makseta. Asia kuuluu vakuutuksen piiriin, jos riita on syntynyt tai syyte on tullut vireille vakuutuksen voimassaoloaikana. Jos vakuutus tällöin on ollut voimassa kahta vuotta lyhyemmän ajan, edellytetään lisäksi, että vaatimuksen tai syytteen perusteena olevat seikat ovat sattuneet vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä. Olennaiset rajoitukset Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa joka liittyy muuhun toimintaan kuin taksiliikenteen harjoittamiseen joka liittyy vakuutetun yrityksen, yrityksen omistukseen oikeuttavien osakkeiden tai sen yhtiöosuuden luovutukseen jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina; vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset joka koskee saatavaa tai vaadetta, joka on vakuutetulle siirretty, ellei siirrosta riidan syntyessä ole kulunut kahta vuotta jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan vastuuvakuutuksesta tai autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Korvauksen enimmäismäärä ja omavastuu Vakuutuksesta korvataan vakuutetun asianajajan tarpeelliset ja kohtuulliset asianajopalkkiot, todistajanpalkkiot sekä oikeudenkäyntimaksut yhteensä enintään euron määrään asti. Vakuutetun omavastuu korvattavista kustannuksista on 15 %, kuitenkin vähintään 200 euroa. Sellaisia kustannuksia, joita vakuutuksesta ei lainkaan korvata, ovat mm: vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja Yleistä Vakuutussopimuksen voimaantulo Vakuutusyhtiön vastuu alkaa siitä, kun vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt vakuutushakemuksen vakuutusyhtiöön, ellei toisin ole sovittu. Vakuutussopimuksen muuttaminen Yleisissä sopimusehdoissa, kohdassa 15, on määritelty sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden aikana ja sopimusehtojen ja maksuperusteiden muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa. Vakuutussopimuksen irtisanominen Vakuutuksenottajalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa Taksiextra milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutusyhtiö voi irtisanoa Taksiextran vain tietyissä yleisissä sopimusehdoissa, kohdassa 16, mainituissa tapauksissa. Syynä on esim. joko vakuutuksenottajan tai vakuutetun vilpillinen menettely tai vakuutusyhtiön riskiä oleellisesti lisäävä olosuhteiden muutos tai vakuutuksenottajan laiminlyönti. Vakuutuskauden lopussa vakuutusyhtiö voi aina irtisanoa vakuutuksen. Jos vakuutusyhtiö muuttaa ehtoja tai maksuja, ilmoitetaan muutoksista kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Muutoksia noudatetaan seuraavan vakuutuskauden alusta lukien, ellei vakuutusta irtisanota. 6/7

7 Taksiextran vakuutusmaksu Vakuutusmaksun suuruus määräytyy erillisen tariffin mukaan. Vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttaa vakuutusmäärä ja vakuutuskauden pituus. Hinnoittelu perustuu asiakkaan vakuutuksen piiriin kuuluvan irtaimen omaisuuden yhteismäärään, myös taksiautossa olevat lisävarusteet ja lisälaitteet tulee ottaa huomioon yhteismäärässä. Taksiextra ei ole autokohtainen, vaan kaikissa taksiautoissa sekä kotona olevan, taksiliikenteen harjoittamiseen kuuluvan irtaimiston yhteisarvo on esinevakuutuksen vakuutusmääränä. Vakuutusmäärä tulee valita riittävän suureksi, jotta se vastaa irtaimen omaisuuden yhteisarvoa. Mikäli vakuutusmaksu maksetaan useammassa kuin yhdessä erässä, korotetaan vakuutusmaksua maksettaessa kahdessa erässä 3 %, kolmessa erässä 4,1 % ja neljässä erässä 4,6 %. Minimimaksu Riippumatta vakuutuskauden kestosta vakuutuksesta peritään kuitenkin vähintään 33 euron minimimaksu. Maksun viivästyminen Vakuutusyhtiö voi periä jatkuvan Taksiextran viivästyneen maksun ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä. Tästä tehdään merkintä vakuutuslaskuun. Määräaikaisen Taksiextran maksua ei voida periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä. Vahinkorekisteri Vakuutusyhtiöillä on yhteinen vahinkovakuutuksia koskeva tietojärjestelmä, josta voidaan korvauskäsittelyn yhteydessä tarkistaa eri yhtiöille ilmoitettuja vahinkoja. Järjestelmän tarkoituksena on torjua vakuutusyhtiöihin kohdistuvaa rikollisuutta. Henkilötietojen käsittely Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön säännösten mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Vakuutusyhtiössä käytettävien henkilörekisterien sisältöön voi tutustua toimipaikoissamme ja Internetissä osoitteessa tai Sanastoa Vakuutuksenottaja on se, joka tekee vakuutusyhtiön kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutettu on se, jonka hyväksi vakuutus on voimassa. Vakuutuskausi on sovittu vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika. Jatkuva vakuutus on voimassa yleensä vuoden mittaisen vakuutuskauden kerrallaan, jollei sitä irtisanota. Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta suoritetaan korvausta. 7/7

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT YH12 JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT 1 Voimassa 1.1.2003 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Y-tunnus 0196741-6 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola,

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 YRITYSYKKÖNEN Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 124 1 11.10 SISÄLLYSLUETTELO vastuuvakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutetut...3 3 VAKUUtuKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

Esinevakuutus. Sisältö. lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus. Voimassa 1.1.2008 alkaen

Esinevakuutus. Sisältö. lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus. Voimassa 1.1.2008 alkaen lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus Voimassa 1.1.2008 alkaen Sisältö 1 Vakuutuksen sisältö......................... 2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue................ 2 3 Vahinkotapahtuma..........................

Lisätiedot

AXA Corporate Solutions / Autovakuutusehdot

AXA Corporate Solutions / Autovakuutusehdot AXA Corporate Solutions / Autovakuutusehdot SISÄLTÖ Sivu 1. AUTOVAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 3 2. VOIMASSAOLOALUE 3 3. ESINEOSAN VAKUUTUSTEN KOHTEET 4 3.1 Henkilö- ja pakettiauto, kevyt kuorma-auto 4 3.2 Koenumerokilvet

Lisätiedot

Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen.

Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen. Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen. Volvia Autovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta ja näistä vakuutusehdoista. Sisältö 1 Yleistä...3 1.1 Vakuutuksen tarkoitus...3

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO YH 04 AY 04 YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.3.2007 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITYSYKKÖNEN... 3 VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Autovakuutuksen tuoteseloste Liittyy A-Vakuutuksen autovakuutuksen vakuutusehtoihin 1.6.2004. Voimassa 1.6.2004 alkaen.

Sisällysluettelo. Autovakuutuksen tuoteseloste Liittyy A-Vakuutuksen autovakuutuksen vakuutusehtoihin 1.6.2004. Voimassa 1.6.2004 alkaen. AUTOVAKUUTUS Tuoteseloste Sisällysluettelo Autovakuutuksen tuoteseloste Liittyy A-Vakuutuksen autovakuutuksen vakuutusehtoihin 1.6.2004. Voimassa 1.6.2004 alkaen. Autovakuutus... 3 Autovakuutuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B Aktia Vahinkovakuutus KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLTÖ 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 20 OMAISUUSVAKUUTUS 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen

Lisätiedot

Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Lähivakuutuksen Nuorisovakuutuksessa on valmiiksi mietittynä nuoren ja hänen perheensä tarpeita vastaava vakuutusturva. Nuorisovakuutukseen sisältyy

Lisätiedot

Vakuutusehdot. Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus

Vakuutusehdot. Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus Vakuutusehdot Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus Voimassa 01.01.2014 alkaen 1 Vakuutusehdot: Handelsbanken ja Handelsbanken

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2.

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2. VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ AJONEUVOVAKUUTUKSISTA 4 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 6 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa 12 13 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

autovakuutus Sisällysluettelo Vakuutusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen

autovakuutus Sisällysluettelo Vakuutusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen autovakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen AU YR 06 Sisällysluettelo 10 YLEISTÄ...2 10.1.Vakuutuksen tarkoitus...2 10.2.Vakuutusmuodot...2 10.2.1 Superkasko...2 10.2.2 Isokasko...2 10.2.3 Osakasko...2

Lisätiedot

Yritysvakuutus Tuoteseloste

Yritysvakuutus Tuoteseloste Yritysvakuutus Tuoteseloste Omaisuusvakuutus, keskeytysvakuutus, vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus Voimassa 1.4.2012 alkaen Tämä tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT YH 05 AY 05 YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.3.2007 alkaen ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen kohde... 3 2.2 Kohteena

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 05 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3

Lisätiedot

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Voimassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo: 10. Vakuutuksen sisältö 20. Esinevakuutus 21. Vakuutuksen tarkoitus 22. Vakuutuksen kohde 22.6 Arviointitaulukko 23. Vakuutuksen

Lisätiedot

Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO

Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2014... 3 1 ERÄIDEN VAKUUTUSSOPIMUKSESSA KÄYTETTYJEN TERMIEN MERKITYS... 3 2 SOPIMUKSEN TEKEMINEN JA VOIMASSA PITÄMINEN... 5 3 VAKUUTUSSOPIMUKSEN LAKKAAMINEN...

Lisätiedot

AXA Corporate Solutions / Autovakuutusehdot 2012

AXA Corporate Solutions / Autovakuutusehdot 2012 AXA Corporate Solutions / Autovakuutusehdot 2012 Sivu 1. AUTOVAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 3 2. VOIMASSAOLOALUE 3 3. ESINEOSAN VAKUUTUSTEN KOHTEET 4 3.1 Henkilö- ja pakettiauto, kevyt kuorma-auto 3.2 Koenumerokilvet

Lisätiedot

IngoNord Kasko ei sisällä osamaksu-, leasing-, ja keskeytys- riskit.

IngoNord Kasko ei sisällä osamaksu-, leasing-, ja keskeytys- riskit. AUTOVAKUUTUSEHDOT IngoNord INE.03 (19.09.2001) 1. YLEISTÄ 1.1 Vakuutusmuodot IngoNordin Täyskasko sisältää B- vaunuvahinko-, K- hirvivahinko-, V- ilkivalta-, C- palo-, E- varkaus-, G- oikeusturva-, ja

Lisätiedot

YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS

YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 040 1 10.10 (11.10) 1 000 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET VAKUUTUSEHDOT...1 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Kotivakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN KOTIVAKUUTUS Lähivakuutuksen Kotivakuutus on vakuutussopimus, johon kokoat perheesi tarpeita parhaiten vastaavan vakuutusturvan. Vakuutus muodostuu esinevakuutuksesta

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 05 YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS...3 VAKUUTUKSEN RAKENNE...3 ES ESINEVAKUUTUS...3 ES1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 ES2 VAKUUTUKSEN KOHDE...3

Lisätiedot

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1 Vakuutetut ja korvauksen saaja 2 1.1 Vakuutetut 2 1.2 Korvauksen saaja 2 2 Vakuutuksen

Lisätiedot

Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutusehdot

Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutusehdot Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen 1 Olet tehnyt hyvän päätöksen, huolehtinut vakuutusturvastasi! Edessäsi on Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutuksen ehdot. Ne kertovat

Lisätiedot

AUTOVAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13

AUTOVAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13 AUTOVAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13 AUTOVAKUUTUSEHDOT...2 10 YLEISTÄ...2 20 VAKUUTUKSEN KOHDE...2 21 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE...3 22 KORVATTAVAT VAHINGOT JA NIIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET...3

Lisätiedot

AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 1.1.2011 alkaen 1 133 125 1 10.10(6.11) 100 000 Sisällysluettelo SANASTOA...2 AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT...3 1 YLEISTÄ...3 1.1 Vakuutuksen tarkoitus...3

Lisätiedot

Maatilavakuutus Tuoteseloste

Maatilavakuutus Tuoteseloste Maatilavakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.6.2004 alkaen Tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten tarpeitasi vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 1.1.2012 alkaen 1 133 244 1 8.11 300 000 Sisällysluettelo SANASTOA...2 AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT...3 1 YLEISTÄ...3 1.1 Vakuutuksen tarkoitus...3

Lisätiedot