TUOTESELOSTE Voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen"

Transkriptio

1 TUOTESELOSTE Voimassa alkaen Taksiextra Liittyy A-Vakuutuksen ja Pohjola Vakuutuksen (jäljempänä vakuutusyhtiö) Taksiextravakuutuksen ehtoihin Taksiextra on taksiyrittäjille tarkoitettu kattava ja monipuolinen toiminnan ja omaisuuden vakuutusratkaisu. Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Taksiextran keskeinen sisältö ja olennaiset rajoitukset. Yksityiskohtaiset tiedot selviävät Taksiextran ehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. Taksiextran myöntämisedellytys on, että sinulla on autovakuutusehtojen mukainen isokasko. Tuoteseloste perustuu vakuutusehtoihin. Ehdot ovat kahdessa osassa: yleiset sopimusehdot ja vakuutuslajikohtaiset ehdot. Yleisistä sopimusehdoista selviävät mm. vakuutuksen voimassaoloa, vakuutusmaksua ja korvausmenettelyä koskevat asiat. Lajikohtaiset Taksiextran ehdot määrittelevät vakuutusturvan keskeisen sisällön, kuten korvauspiirin rajoituksineen ja suojeluohjeet. Tutustu huolellisesti vakuutusehtoihin. Taksiextran tarkoitus Taksiextran esinevakuutus antaa turvaa taksiliikenteen harjoittamiseen liittyvän irtaimen omaisuuden vahinkojen varalta. Ryöstövakuutus kattaa ryöstön tai pahoinpitelyn yhteydessä anastetun vaihtokassan tai käteisvarat. Ryöstövakuutuksesta korvataan myös kuljettajan vaatteille, silmälaseille tai henkilökohtaisille käyttöesineille aiheutuneet vahingot. Kuljettaja on vastuussa kuljettamistaan tavaroista ja siksi Taksiextra sisältää myös kuljetusvakuutuksen. Kuljetusvakuutuksesta korvataan taksiautolla kuljetettavalle tavaralähetykselle sattuneet vahingot. Kuljetusvakuutuksesta korvataan myös kuljettajan henkilökohtaiselle matkatavaralle aiheutuneet vahingot. Edellä mainittujen vakuutuksien lisäksi Taksiextraan kuuluu vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Vastuuvakuutuksesta maksetaan vakuutetun puolesta vahingonkorvauksia, joita tämä on lain mukaan velvollinen maksamaan. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka aiheutuvat vakuutetulle. Muut vakuutustuotteet Yrittäjä voi vakuuttaa omaisuutensa ja toimintansa myös yritysvakuutuksella tai erillisillä palo-, murto- ja vesijohtovahinkovakuutuksilla. Nämä eivät ole ns. all risk -vakuutuksia (kaikenvaravakuutuksia) ja ne korvaavat nimenomaan vakuutusehdoissa mainitut vahingot. Sen sijaan Taksiextra korvaa kaikki äkilliset ja ennalta-arvaamattomat vahingot vakuutusehdoissa lueteltuja vähäisiä poikkeuksia lukuunottamatta. Esinevakuutus Vakuutuksen kohde Vakuutus käsittää taksiliikenteen harjoittamisessa käytettävän ja vakuutuksenottajan omistaman omaisuuden sekä sellaisen omaisuuden, jonka tämä on saanut hallintaansa kirjallisen vuokraussopimuksen perusteella seuraavasti: huolto- ja korjaustoiminnassa käytettävät laitteet, työkalut, pientyökoneet ja työvälineet kalusteet, toimistovälineet ja asiakirjat ajoneuvoon kuuluvat varaosat ja muut pientarvikkeet ajoneuvosta erillään olevat poltto- ja voiteluaineet ajoneuvoon kiinteästi asennetut laitteet ja lisävarusteet, jotka on erikseen merkitty vakuutushakemukseen. Ajonvälitykseen liittyviä kiinteitä atk-päätteitä, pankki- ja luottokorttien lukulaitteita, puhelimia, taksamittareita ja radioita tai soittimia varusteineen ei tarvitse erikseen mainita. vakuutuksenottajan hallussa oleva asiakkaalle kuuluva omaisuus euron määrään asti. Vakuutuksen kohteena on myös asiakkaalle kuuluva omaisuus vain kuljetuksen aikana tai välittömästi sen yhteydessä tapahtuneen vakuutustapahtuman varalta enintään euron määrään asti. Vakuutuksen kohteena eivät ole mm. ajoneuvot, arvopaperit, rahat tai muut maksuvälineet, atk-tietovälineisiin sisältyvät tiedot eivätkä ohjelmat. Vakuutuksen kohteena ei ole myöskään omaisuus, jonka hallussapito tai käyttäminen on turvallisuus- ja viranomaismääräysten vastaista. Näin esim. ulkomailta ostettu langaton puhelin ei ole vakuutuksen kohteena, ellei se ole Suomen Telehallintokeskuksen hyväksymä Voimassaoloalue Vakuutus on voimassa vakuutuksenottajan vakituisissa toimitiloissa sekä vakuutetuissa ajoneuvoissa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä matkan aikana näiden maiden välillä. Voimassaoloaluetta voidaan lisämaksusta laajentaa. Tästä on erikseen sovittava ja tehtävä merkintä vakuutuskirjaan. 1/7

2 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät olennaiset rajoitukset Vakuutuksesta korvataan vakuutettua omaisuutta kohdannut äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinko. Korvausesimerkkejä Asiakkaan noustessa autosta hänen salkkunsa osuu taksiauton ajonvälityspäätteeseen, joka rikkoutuu vahinko korvataan. Kaapin hyllyn kiinnikkeet pettävät ja auton pesuun käytetty painepesuri putoaa maahan ja rikkoutuu vahinko korvataan. Olennaiset rajoitukset Kuluminen Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka esineelle aiheutuu sen kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, sienettymisestä, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä. Palo Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka esineelle on aiheutunut siitä, että se on syttynyt palamaan tai vahingoittunut sen johdosta, että se on pantu alttiiksi lämmön vaikutukselle. Katoaminen, varkaus Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta, eikä varkausvahinkoa, jos tapahtumaa ei voida määritellä tai vasta inventaarion yhteydessä todetaan katoamista tapahtuneeksi. Varkausvahinkoa ei myöskään korvata, mikäli vakuutuksenottaja ei ole ryhtynyt kohtuullisiin suojelutoimenpiteisiin omaisuuden arvo ja säilytysolosuhteet huomioon ottaen. Varallisuusrikokset Auton korjaukseen käytettävät työkalut unohtuvat korjaamon pihaan ja vahinko havaitaan vasta illalla, jolloin työvälineitä ei enää löydy vahinkoa ei korvata. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta rikoksesta. Työvirheet Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu työ-, laite- tai materiaalivirheestä tai valmistusvirheestä eikä myöskään vahinkoa, joka aiheutuu esineen taitamattomasta tai väärästä käsittelystä. Luonnonvoimat Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka luonnonvoimat aiheuttavat kuljetettavana taikka ulkona tai avoimessa rakennuksessa olevalle irtaimelle omaisuudelle, ellei kyse ole laitteesta, jota on tarkoitus käyttää tällaisessa tilanteessa. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu siitä, että viemärikaivo tai -putket rankkasateen, lumen sulamisen tai tulvan yhteydessä tulvivat vahinkoa, joka on aiheutunut pohjaveden korkeuden muuttumisesta. Huoltokustannukset Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka aiheutuvat kunnossapitotoimista, ennakkohuollosta tai määräaikaishuollosta tai tällaisten yhteydessä vaihdettavista osista tai toimintahäiriöiden poistamisesta. Tavarakuljetukset Vakuutuksesta ei korvata kuljetettavalle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa jonka on aiheuttanut kuljetukseen sopimaton pakkaustapa tai tavaralle sopimaton kuljetustapa joka on aiheutunut vahingoittuneen tavaran poistamisesta tai hävittämisestä joka on aiheutunut tavaran omasta ominaisuudesta. Vahinko, joka kuuluu autovakuutuksen korvauspiiriin Jos vahinko kuuluu sekä perusvakuutuksena olevan autovakuutuksen että Taksiextran korvauspiiriin, korvaus maksetaan autovakuutuksesta. Taksiextrasta ei korvata kiinteästi ajoneuvoon asennetulle lisälaitteelle aiheutunutta vahinkoa, mikäli vahinko olisi kuulunut autovakuutuksen korvauspiiriin, jos se olisi otettu riittävän laajana yhdistelmänä. Taksiauton sisustuksen äkillinen likaantuminen Vakuutuksesta korvataan taksiauton sisustuksen suoranaiset puhdistuskustannukset, mikäli asiakas on aiheuttanut sisustuksen äkillisen likaantumisen. Vakuutuksesta ei korvata kuitenkaan tahallista likaamista tai vaurioittamista. Korvausesimerkkejä Asiakkaan matkalaukussa ollut makeaa juomaa sisältynyt pullo särkyy ja tämän vuoksi auton penkit joudutaan puhdistamaan vahinko korvataan. Asiakas saa matkapahoinvointikohtauksen ja oksentaa taksiauton penkille puhdistuskustannukset korvataan. 2/7

3 Suojeluohjeet Vakuutusehdoissa on suojeluohjeita, joita noudattamalla voidaan estää vahinkojen syntyminen ja vähentää niiden haittoja. Jos vakuutettu tahallaan tai huolimattomuudellaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyö suojeluohjeen noudattamisen tai vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan. Laiminlyönnillä on oltava vaikutusta vakuutustapahtuman syntyyn. Ehtojen kohdassa 5 on annettu suojeluohjeita mm. toimista varkauksia ja murtoja vastaan, arvoesineiden, optisten ja elektronisten laitteiden säilyttämisestä sekä mukana olevan irtaimen omaisuuden valvomisesta. Murto-, ilkivalta-, ryöstö- ja varkausvahingoissa on vahinkoilmoitukseen liitettävä rikosilmoitus. Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus maksetaan kahdessa erässä. Ensin maksetaan päivänarvon mukainen korvaus. Kun vakuutuksenottaja on hankkinut uuden esineen vahingoittuneen tilalle viimeistään kahden vuoden sisällä vakuutustapahtuman sattumisesta, maksetaan loppukorvaus hankintakuittia vastaan. Vakuutus korvaa todellisia menetyksiä. Niinpä käytetyn ja vanhan esineen arvoa määritettäessä otetaan huomioon mm. esineen ikä, kunto ja käyttökelpoisuus. Ajoneuvoon asennettujen kiinteiden lisälaitteiden ja varusteiden sekä atk-laitteiden korvaus lasketaan niiden käyttöikään perustuvien vähennysten avulla. Muiden esineiden korvaus lasketaan joko päivänarvon tai jälleenhankinta-arvon mukaan. Korvausperusteet Yleistä Vahinko korvataan ensisijaisesti korjauttamalla vahingoittunut tai rikkoutunut esine tai hankkimalla tilalle vastaavaa omaisuutta. Vahingosta on ilmoitettava vakuutusyhtiölle viipymättä ja vakuutusyhtiölle on varattava mahdollisuus tarkastaa vahinko. Kirjallinen korvaushakemus on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja viimeistään 10 vuoden kuluttua vahingon sattumisesta. Hakemukseen tulee liittää mahdolliset ostokuitit tai muu luotettava selvitys ostohinnasta, -paikasta ja -ajankohdasta. Korvauksen laskeminen Jos omaisuuden arvo on ollut ennen vahinkoa vähintään puolet sen jälleenhankinta-arvosta, lasketaan vahingon määrä jälleenhankinta-arvon mukaan. Jos vahingoittunut esine voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset. Jos omaisuuden arvo on alle puolet sen jälleenhankinta- arvosta, korvaus maksetaan päivänarvon mukaan, jos omaisuutta ei voida korjata. Mikäli vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on niin suuri osa korjauskustannuksista kuin päivänarvo on jälleenhankinta-arvosta. Ikävähennykset Seuraavien esineryhmien osalta katsotaan vahingon määräksi esineen jälleenhankintakustannukset, joista tehdään käyttöikään perustuva vähennys toisesta käyttövuodesta lähtien. Vähennys vuodessa ajoneuvoon asennetut kiinteät laitteet ja lisävarusteet 15 % atk-laitteet 15 % Näiden esineryhmien vahingoissa ei vähennystä tehdä korvatessa korjauskustannuksia. Mikäli vaurioitunut esine, jonka päivänarvo on alle 50 % sen jälleenhankinta-arvosta, voitaisiin vielä korjata, on vahingon ylimpänä määränä kuitenkin esineen päivänarvo. Kolme vuotta vanha atk-laite rikkoutuu eikä sitä voida enää korjata. Atk-laitteen jälleenhankintaarvo on 841 euroa ja arvo vahinkohetkellä yli puolet sen jälleenhankinta-arvosta. Korvaus 841 euroa 2 x 15 %= 588,70 euroa. Korvauksesta vähennetään lisäksi omavastuu. Vakuutusmäärä ja omavastuu Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. Esinevakuutuksen omavastuu on 75 euroa. Ryöstövakuutus Vakuutuksen kohde Vakuutus käsittää vakuutetun taksiliikenteen harjoittamisessa käyttämän vaihtokassan ja käteisvarat, vaatteet ja silmälasit sekä muut henkilökohtaiset käyttöesineet. Voimassaoloalue Vakuutus on voimassa taksiliikenteen harjoittamisen aikana Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä matkan aikana näiden maiden välillä. Voimassaoloaluetta voidaan lisämaksusta laajentaa. Tästä on erikseen sovittava ja tehtävä merkintä vakuutuskirjaan. 3/7

4 Vakuutetut Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja itse sekä vakuutuksenottajan taksiliikenteeseen käyttämän auton kuljettaja siinä ominaisuudessa. Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset Vakuutuksesta korvataan ryöstöstä, sen yrityksestä tai pahoinpitelystä vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut vahingoittuminen tai katoaminen. Ryöstöllä tarkoitetaan anastamista, joka toteutetaan käyttämällä vakuutettuihin kohdistuvaa väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on sattunut muissa kuin taksiliikenteenharjoittamiseen liittyvissä olosuhteissa eikä henkilövahinkoja. Arvioimis- ja korvaussäännökset Muilta osin noudatetaan esinevakuutuksen arvioimis- ja korvaussäännöksiä, esinevakuutuksen suojeluohjeita sekä erikseen vakuutuskirjaan merkittyjä muita suojeluohjeita. Vakuutusmäärä ja omavastuu Ryöstövakuutuksesta korvataan ryöstön tai pahoinpitelyn yhteydessä anastettu vaihtokassa tai käteisvarat enintään euron määrään asti. Muu omaisuus korvataan enintään vakuutuskirjaan merkittyyn esinevakuutuksen vakuutusmäärään asti. Vakuutuksessa ei ole lainkaan omavastuuta. Kuljetusvakuutus Voimassaoloalue Vakuutus on voimassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä matkalla näiden maiden välillä. Voimassaoloaluetta voidaan lisämaksusta laajentaa. Tästä on erikseen sovittava ja tehtävä merkintä vakuutuskirjaan. Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät olennaiset rajoitukset Tavaralähetykset Vakuutus kattaa sen vahingonkorvausvelvollisuuden, jonka alaiseksi vakuutuksenottaja voi voimassa olevan oikeuden perusteella joutua vakuutuksen voimassaoloaikana tapahtuneen vastikkeellisen kuljetuksen aikana taksiautolla kuljetettavalle tavaralähetykselle tapahtuneesta katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta taikka tavaran luovutuksen viivästymisestä. Lisäksi on huomattava, että rahdinkuljettajan vastuuta on rajoitettu tavaran painon perusteella. Suomessa tämä vastuun enimmäismäärä on tavaran paino kiloina x 13,46 euroa. Lakia on muutettu siten, että alkaen enimmäismäärä on noussut 20 euroon kiloa kohti. Kansainvälisissä kuljetuksissa vastuu on tätä alhaisempi vaihdellen päivittäin valuuttakurssimuutosten mukana. Henkilökohtainen matkatavara Vakuutuksesta korvataan kuljettajan mukana olevalle henkilökohtaiselle matkatavaralle työmatkan aikana äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko tavaran päivänarvon mukaisesti, mikäli vahinkoa ei korvata jonkin muun vakuutuksen perusteella. Tällaista omaisuutta on myös vuokrattu ja lainattu vakuuttamaton omaisuus, joka vakuutetun omistamana kuuluisi matkatavaroihin. Rajoitukset Vakuutus ei kata arvopapereita, rahaa tai muita maksuvälineitä. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on johtunut siitä, että tavara on jätetty ajoneuvossa säilytystilaan, joka on sulkematta tai lukitsematta taikka ajoneuvo on jätetty sulkematta tai lukitsematta ajoneuvolla on ajettu tiettömässä maastossa tai tiellä, jolla ajaminen on kielletty, tai moottoriajoneuvon uppoamisesta jäihin muualla kuin yleisesti käytettävillä tieviranomaisten hyväksymillä talviteillä vakuutettua esinettä ei ole varkausvahingon varalta riittävästi valvottu ja vakuutettu esine on esimerkiksi jätetty ilman jatkuvaa silmälläpitoa yleiselle paikalle. Korvausperusteet Vakuutusmäärä Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana korvauksista, selvitys- ja oikeudenkäyntikuluista sekä välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakustannuksista on vakuutuskirjaan merkitty määrä. Kuljettajan matkatavarat korvataan enintään euroon asti. Jos vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvaa vakuutustapahtumaa koskeva korvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi, hoitaa vakuutusyhtiö sitä koskevan oikeudenkäynnin ja maksaa siitä johtuvat vakuutuksenottajan oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän rajoissa. 4/7

5 Omavastuu Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon määrästä. Omavastuu on 75 euroa. Ilmoitusvelvollisuus olosuhteiden muutoksesta Vakuutus perustuu niihin tietoihin, jotka vakuutetulta on saatu vakuutusta tehtäessä. Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden aikana tapahtuneesta olennaisesta muutoksesta. Ilmoitettavia asioita ovat mm. osoitteen muutos, vakuutusmäärän muuttuminen tai yritystoiminnan muuttuminen. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen voi johtaa korvauksen vähentämiseen tai sen epäämiseen. Vahingon aiheuttaminen Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa sellaista vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti. Jos vahinko on aiheutunut törkeästä huolimattomuudesta, korvausta voidaan alentaa tai korvaus voidaan evätä kokonaan. Vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö voi aiheuttaa korvauksen alentamisen tai epäämisen, jos päihteiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan. Samastaminen Yleisissä sopimusehdoissa kohdassa 8 kerrotaan, ketkä samastetaan vakuutettuun, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuuden noudattamatta jättämisestä. Vastuuvakuutus Vakuutuksen tarkoitus Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun ulkopuolisille aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot. Edellytyksenä on, että vakuutettu on vahingosta lain mukaan korvausvelvollinen. Vakuutusyhtiö selvittää vahinkoa kärsineen korvausvaatimuksen oikeudellisuuden sekä vahingon määrän. Jos vakuutettu on korvausvelvollinen, vakuutusyhtiö maksaa korvauksen omavastuun ylittävältä osalta. Vahingonkorvauslain mukaan korvausvelvollinen on se, joka aiheuttaa vahingon tuottamuksellisesti. Jos vahinko on pelkkä tapaturma, ei korvausvelvollisuutta synny. Sen sijaan tahallisesti aiheutettuja vahinkoja vakuutusyhtiö ei korvaa. Jos vahingonkorvausriita joutuu oikeuskäsittelyyn, vakuutusyhtiö hoitaa oikeudenkäynnin ja maksaa siitä aiheutuvat kulut. Vakuutuksenottajan kantaessa asiakkaan matkalaukkuja autoon yksi laukuista osuu ohikulkevaan jalankulkijaan, joka kaatuu ja vammautuu. Vamman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä ja muista kuluista jalankulkija vaatii korvausta vakuutuksenottajalta. Vahinko korvattaan vastuuvakuutuksesta, koska vakuutuksenottaja on varomattomalla toiminnallaan aiheuttanut vahingon. Olennaiset rajoitukset Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetulle itselleen luovutetulle tavaralle, kun vahingon syynä on tavaran oma ominaisuus, virheellisyys tai puutteellisuus vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen vahinkoa siltä osin kun kysymys on potilasvahinkolain tarkoittamasta henkilövahingosta vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä vakuutetun tai tämän lukuun jonkun muun valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana. Vakuutuksenottaja lainaa kevytperävaunun naapuriltaan ja lastauksen aikana sen peräluukku rikkoutuu. Vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksesta. Vakuutetun velvollisuudet vahingon tapahduttua Vakuutetun tulee ilmoittaa vakuutusyhtiölle vakuutustapahtumasta. Vakuutusyhtiölle tulee varata tilaisuus tarkastaa vahinko ja arvioida vahingon määrä. Vakuutusyhtiö selvittää vakuutuksenottajan korvausvastuun sellaisista vahingoista, jotka kuuluvat vakuutuksesta korvattaviksi. Vakuutusyhtiö antaa kirjallisen korvauspäätöksen. Jos vahinko johtaa oikeudenkäyntiin, on siitä viipymättä ilmoitettava vakuutusyhtiölle. Vakuutusmäärä, omavastuu ja voimassaoloalue Vakuutusmäärä henkilö- ja esinevahingoissa on euroa. Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa 75 euron omavastuu vahingon määrästä. Vakuutus on voimassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä matkan aikana näiden maiden välillä. Voimassaoloaluetta voidaan lisämaksusta laajentaa. Tästä on erikseen sovittava ja tehtävä merkintä vakuutuskirjaan. 5/7

6 Oikeusturvavakuutus Vakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajoja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa sekä vakuutuksenottajan liikennelupaa koskevissa hallinto-oikeudellisissa asioissa. Vakuutus koskee asioita, jotka liittyvät taksiliikenteen harjoittamiseen. Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan saattaa käsiteltäviksi Suomessa käräjäoikeudessa tai vastaavissa tuomioistuimissa Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa sekä näiden tuomioistuinten muutoksenhakuasteissa tai välimiesmenettelyssä. Vakuutuksenottaja voi lisäksi käyttää vakuutusta liikenneluvan peruuttamista tai liikennelupahakemuksen hylkäämistä koskevissa hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa käsiteltävissä asioissa. Korvattavat kustannukset Vakuutuksesta korvataan kustannuksia sellaisissa riita- ja hakemusasioissa, joissa vaatimus on kiistetty määrältään tai perusteeltaan tai kyse on liikenneluvan peruuttamista tai liikennelupahakemuksen hylkäämistä koskevasta asiasta kustannuksia sellaisissa rikosasioissa, joissa vakuutettu on asianomistaja ja hänellä on esimerkiksi vahingonkorvausvaatimus esitettävänään. Jos taas virallinen syyttäjä syyttää vakuutettua rikoksesta, korvausta vakuutuksesta ei makseta. Asia kuuluu vakuutuksen piiriin, jos riita on syntynyt tai syyte on tullut vireille vakuutuksen voimassaoloaikana. Jos vakuutus tällöin on ollut voimassa kahta vuotta lyhyemmän ajan, edellytetään lisäksi, että vaatimuksen tai syytteen perusteena olevat seikat ovat sattuneet vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä. Olennaiset rajoitukset Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa joka liittyy muuhun toimintaan kuin taksiliikenteen harjoittamiseen joka liittyy vakuutetun yrityksen, yrityksen omistukseen oikeuttavien osakkeiden tai sen yhtiöosuuden luovutukseen jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina; vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset joka koskee saatavaa tai vaadetta, joka on vakuutetulle siirretty, ellei siirrosta riidan syntyessä ole kulunut kahta vuotta jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan vastuuvakuutuksesta tai autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Korvauksen enimmäismäärä ja omavastuu Vakuutuksesta korvataan vakuutetun asianajajan tarpeelliset ja kohtuulliset asianajopalkkiot, todistajanpalkkiot sekä oikeudenkäyntimaksut yhteensä enintään euron määrään asti. Vakuutetun omavastuu korvattavista kustannuksista on 15 %, kuitenkin vähintään 200 euroa. Sellaisia kustannuksia, joita vakuutuksesta ei lainkaan korvata, ovat mm: vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja Yleistä Vakuutussopimuksen voimaantulo Vakuutusyhtiön vastuu alkaa siitä, kun vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt vakuutushakemuksen vakuutusyhtiöön, ellei toisin ole sovittu. Vakuutussopimuksen muuttaminen Yleisissä sopimusehdoissa, kohdassa 15, on määritelty sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden aikana ja sopimusehtojen ja maksuperusteiden muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa. Vakuutussopimuksen irtisanominen Vakuutuksenottajalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa Taksiextra milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutusyhtiö voi irtisanoa Taksiextran vain tietyissä yleisissä sopimusehdoissa, kohdassa 16, mainituissa tapauksissa. Syynä on esim. joko vakuutuksenottajan tai vakuutetun vilpillinen menettely tai vakuutusyhtiön riskiä oleellisesti lisäävä olosuhteiden muutos tai vakuutuksenottajan laiminlyönti. Vakuutuskauden lopussa vakuutusyhtiö voi aina irtisanoa vakuutuksen. Jos vakuutusyhtiö muuttaa ehtoja tai maksuja, ilmoitetaan muutoksista kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Muutoksia noudatetaan seuraavan vakuutuskauden alusta lukien, ellei vakuutusta irtisanota. 6/7

7 Taksiextran vakuutusmaksu Vakuutusmaksun suuruus määräytyy erillisen tariffin mukaan. Vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttaa vakuutusmäärä ja vakuutuskauden pituus. Hinnoittelu perustuu asiakkaan vakuutuksen piiriin kuuluvan irtaimen omaisuuden yhteismäärään, myös taksiautossa olevat lisävarusteet ja lisälaitteet tulee ottaa huomioon yhteismäärässä. Taksiextra ei ole autokohtainen, vaan kaikissa taksiautoissa sekä kotona olevan, taksiliikenteen harjoittamiseen kuuluvan irtaimiston yhteisarvo on esinevakuutuksen vakuutusmääränä. Vakuutusmäärä tulee valita riittävän suureksi, jotta se vastaa irtaimen omaisuuden yhteisarvoa. Mikäli vakuutusmaksu maksetaan useammassa kuin yhdessä erässä, korotetaan vakuutusmaksua maksettaessa kahdessa erässä 3 %, kolmessa erässä 4,1 % ja neljässä erässä 4,6 %. Minimimaksu Riippumatta vakuutuskauden kestosta vakuutuksesta peritään kuitenkin vähintään 33 euron minimimaksu. Maksun viivästyminen Vakuutusyhtiö voi periä jatkuvan Taksiextran viivästyneen maksun ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä. Tästä tehdään merkintä vakuutuslaskuun. Määräaikaisen Taksiextran maksua ei voida periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä. Vahinkorekisteri Vakuutusyhtiöillä on yhteinen vahinkovakuutuksia koskeva tietojärjestelmä, josta voidaan korvauskäsittelyn yhteydessä tarkistaa eri yhtiöille ilmoitettuja vahinkoja. Järjestelmän tarkoituksena on torjua vakuutusyhtiöihin kohdistuvaa rikollisuutta. Henkilötietojen käsittely Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön säännösten mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Vakuutusyhtiössä käytettävien henkilörekisterien sisältöön voi tutustua toimipaikoissamme ja Internetissä osoitteessa tai Sanastoa Vakuutuksenottaja on se, joka tekee vakuutusyhtiön kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutettu on se, jonka hyväksi vakuutus on voimassa. Vakuutuskausi on sovittu vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika. Jatkuva vakuutus on voimassa yleensä vuoden mittaisen vakuutuskauden kerrallaan, jollei sitä irtisanota. Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta suoritetaan korvausta. 7/7

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen YTK-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutetut 3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet 4 Korvattavat

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

Taksiextra vakuutusehdot

Taksiextra vakuutusehdot Taksiextra vakuutusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 231 1 04.16 Sisällysluettelo TAKSIEXTRA... 2 A ESINEVAKUUTUS... 2... 2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue... 2 3 Vakuutuksen kohde... 2 4

Lisätiedot

BUSSIEXTRAVAKUUTUS. Vakuutusehdot. Voimassa alkaen. Tutustukaa erityisesti kursiivilla painettuihin rajoitusehtojen kohtiin

BUSSIEXTRAVAKUUTUS. Vakuutusehdot. Voimassa alkaen. Tutustukaa erityisesti kursiivilla painettuihin rajoitusehtojen kohtiin BUSSIEXTRAVAKUUTUS Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2002 alkaen BUSSIEXTRAVAKUUTUS...3 A ESINEVAKUUTUS...3...3 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...3 3 Vakuutuksen kohde...3 4 Korvattavat vakuutustapahtumat...3 5

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT

TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 A ESINEVAKUUTUS...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...2 3 Vakuutuksen kohde...2 4

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

Bussiextra. Vakuutusehdot. Voimassa alkaen

Bussiextra. Vakuutusehdot. Voimassa alkaen Bussiextra Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 222 1 04.16 Sisällysluettelo BUSSIEXTRAVAKUUTUS... 2 A ESINEVAKUUTUS... 2... 2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue... 2 3 Vakuutuksen kohde... 2 4 Korvattavat

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset Voimassa 1.10.2012 alkaen Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa INFRA ry:n jäsenyrityksille tyypillisistä vastuuvahinkoriskeistä ja niihin varautumisesta vastuuvakuutuksilla.

Lisätiedot

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen Kustantajan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA40 Voimassa 1.10.2010 alkaen Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Samaan intressipiiriin kuuluvalle aiheutettu

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

Työkone-Extra A ESINEVAKUUTUS VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ. 4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset. 1 Vakuutuksen tarkoitus

Työkone-Extra A ESINEVAKUUTUS VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ. 4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset. 1 Vakuutuksen tarkoitus Työkone-Extra Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen 133 234 1 04.16 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ Työkone-extra sisältää aina seuraavat vakuutukset: A ESINEVAKUUTUS B ÖLJYVAHINKOVAKUUTUS C KRIISIAPUVAKUUTUS Vakuutukseen

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06)

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06) YL YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 1 103 222 1 5.01 (02.06) 10.000 SISÄLLYSLUETTELO YL YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS-

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS Vit 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS 1.1.2014 251.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä 251.2 RAJOITUKSET Vakuutusturva korvaa toiselle aiheutuneen henkilö-, esine- ja taloudellisen

Lisätiedot

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva Sisällysluettelo Dans ke Bankin Mas t e rcard yhdis telmäkortteihin lii tty

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Kv 1 KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.4.2001 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 102 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO

Lisätiedot

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Försäkringsaktiebolaget alandia KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.1.2016 Sisältö 1 Keskeisiä käsitteitä 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS

KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS VA 12 KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT (TAPAHTUMISEHDOT) Voimassa 1.1.2006 alkaen. 1 103 928 1 10.05 400 SISÄLLYSLUETTELO 1 Vakuutuksenottaja ja vakuutetut(*)... 3 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...

Lisätiedot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot Försäkringsaktiebolaget alandia Kuljetusvastuuvakuutuksen yleiset vakuutusehdot 1.1.2016 Sisältö sivu 3 vakuutuksen kohde 3 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO 3 OMAVASTUU 3 KORVAUSSÄÄNNÖT 4 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 2

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS Vla 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS 1.4.2001 219.1 KORVATTAVAT VAHINGOT 1.1 Työntekijöiden omaisuusrikokset Vakuutusturva korvaa sen vahingon, joka vakuutetulle aiheutuu tähän

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Voimassaoloalue 2 Korvausrajoitukset

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa 1.1.2012 alkaen 1. VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 2. VAKUUTUSTURVAN

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Ku 1 TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty kauppatavara tai muu omaisuus tai rahassa mitattava etuus (jäljempänä tavara),

Lisätiedot

OMAISUUSERITYISEHTO 322: KIINTEISTÖNOMISTAJAN-, TOIMITUS- JOHTAJAN- JA HALLITUKSEN VASTUUVAKUUTUSTURVA SEKÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN OIKEUSTURVA 1.1.

OMAISUUSERITYISEHTO 322: KIINTEISTÖNOMISTAJAN-, TOIMITUS- JOHTAJAN- JA HALLITUKSEN VASTUUVAKUUTUSTURVA SEKÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN OIKEUSTURVA 1.1. Oki 1 OMAISUUSERITYISEHTO 322: KIINTEISTÖNOMISTAJAN-, TOIMITUS- JOHTAJAN- JA HALLITUKSEN VASTUUVAKUUTUSTURVA SEKÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN OIKEUSTURVA 1.1.2012 322.1 KIINTEISTÖNOMISTAJAN VASTUUVAKUUTUSTURVA

Lisätiedot

Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehdot 300

Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehdot 300 Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehdot 300 Voimassa 1.8.2010 alkaen Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutettu toiminta 3 Vakuutuksen voimassaoloalue 4 Korvattavat vahingot 5 Korvausrajoitukset

Lisätiedot

Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon

Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon vakuutusehdot Voimassa 18.5.2013 alkaen SISÄLLYS 1. HARRASTE- JA MUSEOAJONEUVO- KASKON SISÄLTÖ... 2 2. VOIMASSAOLOALUE... 2 3. ESINEOSAN VAKUUTUSTEN KOHTEET...

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 229: LAAJA ICT-YRITYKSEN VAS- TUUVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 229: LAAJA ICT-YRITYKSEN VAS- TUUVAKUUTUS Vic 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 229: LAAJA ICT-YRITYKSEN VAS- TUUVAKUUTUS 1.1.2010 229.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä Vakuutusturva korvaa toiselle aiheutuneen henkilö-, esine- ja taloudellisen vahingon,

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

TAVARAN YLEISET KULJETUS- VAKUUTUSEHDOT

TAVARAN YLEISET KULJETUS- VAKUUTUSEHDOT Försäkringsaktiebolaget alandia TAVARAN YLEISET KULJETUS- VAKUUTUSEHDOT 1.1.2016 Näitä ehtoja käytetään yhdessä Kuljetusvakuutuksen yleisten sopimusehtojen (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) kanssa.

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot 1.1.2016 330 658f 11.16 Sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...1 YL 1 Eräät keskeiset käsitteet...1 YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...1 YL

Lisätiedot

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen YRITYKSEN MATKATURVA Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2002 alkaen 103 712 1 4.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Fenniaturva vakuutusehdot

Fenniaturva vakuutusehdot Fenniaturva vakuutusehdot 1.7.2014 SISÄLLYS VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA 1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet... 1 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...

Lisätiedot

HEVOSESI VAKUUTUKSET. Mittaturvan vakuutusehdot 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

HEVOSESI VAKUUTUKSET. Mittaturvan vakuutusehdot 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO Mittaturvan vakuutusehdot 1.1.2013 HEVOSESI VAKUUTUKSET SISÄLLYSLUETTELO HEVOSVAKUUTUKSET... 2 YHTEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Vakuutettu eläin... 2 2 Voimassaolo... 2 3 Vakuutustapahtuman ajankohta sairauksissa...

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus Tuoteseloste

Kiinteistövakuutus Tuoteseloste Kiinteistövakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.4.2012 alkaen Tämä tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten tarpeitasi vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä VAKUUTUSLAJIT YLEISTÄ Tässä tarjouspyynnön liitteessä mainitut vakuutusmäärät ja omavastuutasot ovat minimivaatimuksia, Jos tarjoaja tarjoaa tarjouspyynnössä mainittua suurempaa vakuutusmäärää tai tarjouspyynnössä

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI Kattavaa

Lisätiedot

KUVA. Omavastuu- ja bonusmenetysturva. Vakuutuksen tarkoitus. Kun haet korvausta, toimi näin. Mitä vakuutus korvaa. Huomioi erityisesti

KUVA. Omavastuu- ja bonusmenetysturva. Vakuutuksen tarkoitus. Kun haet korvausta, toimi näin. Mitä vakuutus korvaa. Huomioi erityisesti Omavastuu- ja bonusmenetysturva KUVA TUOTESELOSTE JA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.6.2016 alkaen. TUOTESELOSTE 460133f 06.16 Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Omavastuu- ja bonusmenetysturvan keskeinen sisältö.

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Sisällysluettelo HEVOSVAKUUTUS... 2 1 Vakuutuksen tarkoitus... 2 2 Vakuutuksen kohde... 2 3 Vakuutuksen voimassaolo... 2 4

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2.

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2. VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ AJONEUVOVAKUUTUKSISTA 4 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 5 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa 11 12 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Maatilatuotannon vakuutukset

Maatilatuotannon vakuutukset Maatilatuotannon vakuutukset TUOTESELOSTE 460020f 04.16 Voimassa 1.1.2016 alkaen. Maatilan tuotantorakennuksen, koneen, laitteen, tuotteen ja tarvikkeen sekä eläinten vahingoittuminen tarkoittaa rahan

Lisätiedot

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 Va 1 VASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa.

Lisätiedot

Toiminnan vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutus Toiminnan vastuuvakuutus VA 01 Yleiset vakuutusehdot 1.1.2016 (Ei sisällä tuotevastuuta) 133 377 1 6.15 1 Vakuutuksen tarkoitus Pohjola Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö) sitoutuu

Lisätiedot

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. 1(5) Rek.nro DGS-283 Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan kylpytynnyrin/perävaunun luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

Lisätiedot

VAKUUTUSSUUNNITELMA. Luonnos Tekijät: Antti Viholainen, Valtteri Sivonen, Ville Taivassalo, Olli Pekka Kuosmanen

VAKUUTUSSUUNNITELMA. Luonnos Tekijät: Antti Viholainen, Valtteri Sivonen, Ville Taivassalo, Olli Pekka Kuosmanen 1 (10) VAKUUTUSSUUNNITELMA Luonnos 15.9.2016 (odottaa kaupungin vakuutusmeklarin lausuntoa) Tekijät: Antti Viholainen, Valtteri Sivonen, Ville Taivassalo, Olli Pekka Kuosmanen 2 (10) Dnro XXX/201X, kohdan

Lisätiedot

FENNIATURVAN TALKOOVAKUUTUSEHDOT

FENNIATURVAN TALKOOVAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.7.2009 alkaen 1 (23) YLEISET SOPIMUSEHDOT Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Fenniaturvan talkoovakuutus on vakuutussopimuslain tarkoittama henkilövakuutus. Tähän sovelletaan

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 227: IPR VAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 227: IPR VAKUUTUS Vip 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 227: IPR VAKUUTUS 1.1.2013 OSA 1: MÄÄRITELMÄT Seuraavilla näissä vakuutusehdoissa käytetyillä lihavoiduilla termeillä on vain jäljempänä määritelty merkitys: Hyväksytty oikeudenkäynti

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

Fenniakaskon vakuutusehdot

Fenniakaskon vakuutusehdot Fenniakaskon vakuutusehdot Voimassa 12.9.2013 alkaen SISÄLLYS 1. FENNIAKASKON SISÄLTÖ... 3 2. VOIMASSAOLOALUE... 4 3. ESINEOSAN VAKUUTUSTEN KOHTEET... 4 3.1 Henkilö- ja pakettiauto, moottoripyörä, mopo,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Vihti, Somero ja Salo KASVINVILJELYILTA SSO MAATALOUS ETELÄ

Vihti, Somero ja Salo KASVINVILJELYILTA SSO MAATALOUS ETELÄ ETELÄ SSO MAATALOUS KASVINVILJELYILTA Vihti, Somero ja Salo TÄTÄ LÄHITAPIOLAN ON UUSI LIIKENNEVAKUUTUS LÄHITAPIOLA LÄHITAPIOLAN UUSI LIIKENNEVAKUUTUS PALKITSEE VAHINGOTTOMUUDESTA Jatkossa liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Fenniaturvan Matkavakuutusehdot

Fenniaturvan Matkavakuutusehdot Fenniaturvan Matkavakuutusehdot Voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYS VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA 1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet... 1 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Vakuutusehdot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Vakuutusehdot YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2006 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO Vakuutuksen rakenne... 4 ES Esinevakuutus... 4 ES 1 Vakuutuksen tarkoitus... 4 ES 2 Vakuutuksen kohde... 4 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Sisältö Hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset 3 Voit

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT AJONEUVO

VAKUUTUSEHDOT AJONEUVO VAKUUTUSEHDOT AJONEUVO 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ AJONEUVOVAKUUTUKSISTA 4 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 5 2 VAKUUTUKSEN KOHDE 5 2.1 Rajoitukset 5 3 VAKUUTUSTURVAT 6 3.1 Kolariturva

Lisätiedot

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Sisältö Metsäsi turvaksi Fenniaturvan metsävakuutukset 3 Valitse metsävakuutus tarpeesi mukaan 3 Metsävakuutuksella

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 1.1.2017 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa

Lisätiedot

YTK-Yhdistys ry:n jäsenilleen ottama oikeusturva- ja tapaturmavakuutus

YTK-Yhdistys ry:n jäsenilleen ottama oikeusturva- ja tapaturmavakuutus YTK-Yhdistys ry:n jäsenilleen ottama oikeusturva- ja tapaturmavakuutus YKT-YHDISTYS RY:N OIKEUSTURVAVAKUUTUS SIVU 1 Vakuutuksen tarkoitus 4 2 Vakuutuksenottaja ja vakuutetut 4 3 Vakuutuskausi 4 4 Tuomioistuimet

Lisätiedot

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta Valtiokonttori 1 (8) Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta 1. Yleistä Tällä sopimuksella määritetään sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalle

Lisätiedot

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki LähiTapiola Pohjoinen Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki 14.2.2015 23.2.2015 LÄHITAPIOLA LYHYESTI LähiTapiola-ryhmä on täyden palvelun finanssitalo. Tarjoamme palveluita henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 203: JULKISYHTEISÖN VASTUU

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 203: JULKISYHTEISÖN VASTUU Vj 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 203: JULKISYHTEISÖN VASTUU 1.1.2014 203.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä 203.2 RAJOITUKSET Vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön - toiminnassa toiselle

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Fennian muuttovakuutusehdot

Fennian muuttovakuutusehdot Fennian muuttovakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen E1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Vakuutussopimuslaki ja ryhmävakuutus Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 136 Takaisinsaantivaatimuksen hylkääminen, OP Pohjola Oy, liukastuminen Kuusisaarenkujalla Kuusisaaressa HEL 2015-001501 T 03 01 00 Ajorata 19.1.2015 klo 18.15, vahinkotunnus

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Vakuutusopas voimassa 1.1.2016 alkaen Kattavaa turvaa autollesi KATTAVA ja kaikille VAIHTO+ autossa VAKUUTUS Antaa mukana turvaa oleville. autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Helposti ja edullisesti

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOERITYISEHTO 306: AUTOLIIKKEEN VAPAA- EHTOINEN TURVA

MOOTTORIAJONEUVOERITYISEHTO 306: AUTOLIIKKEEN VAPAA- EHTOINEN TURVA Moa 1 MOOTTORIAJONEUVOERITYISEHTO 306: AUTOLIIKKEEN VAPAA- EHTOINEN TURVA 1.1.2014 306.1 MYÖNTÄMISPERUSTEET Yritykselle, jonka kaupparekisteriin ilmoitettuun toimintaan kuuluu ajoneuvokauppa (= moottoriajoneuvot

Lisätiedot

FOREIGN CITIZEN TRAVEL INSURANCE

FOREIGN CITIZEN TRAVEL INSURANCE FOREIGN CITIZEN TRAVEL INSURANCE Yleiset vakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.7.1995 alkaen 103 591 1 8.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET VAKUUTUSEHDOT... 3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Vakuutusehdot Voimassa alkaen

Vakuutusehdot Voimassa alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.10.2016 alkaen Sisällys Johdanto... 1 Vakuuttamiseen ja vahingon korvaamiseen liittyviä käsitteitä... 1 1 Huoneistovakuutus... 2 1.1 Vakuutuksen kohde... 2 1.2 Vakuutuksen voimassaoloalue...

Lisätiedot

Järjestövakuutus. Järjestövakuutus kattaa irtaimen omaisuuden ja toiminnan riskit. Täysarvo ja jälleenhankinta-arvo

Järjestövakuutus. Järjestövakuutus kattaa irtaimen omaisuuden ja toiminnan riskit. Täysarvo ja jälleenhankinta-arvo Järjestövakuutus TUOTESELOSTE 460108f 11.15 (4.16) Voimassa 1.1.2016 alkaen. Olemme räätälöineet vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa järjestötoiminnan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit. Tuoteselosteen

Lisätiedot