INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset"

Transkriptio

1 INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset Voimassa alkaen Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa INFRA ry:n jäsenyrityksille tyypillisistä vastuuvahinkoriskeistä ja niihin varautumisesta vastuuvakuutuksilla. Tarkemmat tiedot vastuuvakuutuksen sisällöstä löytyvät vakuutusehdoista ja tuote-esitteestä.

2 Vastuuvakuutus, mikä se on ja mitä siitä korvataan Toiminnan vastuuvakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, josta katetaan vakuutuksenottajan ja vakuutetun lain mukaista vahingonkorvausvelvollisuutta. Vastuuvakuutus poikkeaa muista vapaaehtoisista vakuutuksista siten, ettei vakuutuksen kohteena ole mikään tietty omaisuus tai henkilö, vaan vakuutus otetaan vahingonkorvausvelvollisuuden varalle. Vahingonkorvausvelvollisuutta säätelevä yleislaki Suomessa on vahingonkorvauslaki. Vahingonkorvauslain mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Monissa erityislaeissa on myös vahinkojen korvaamista koskevia määräyksiä, jotka tulevat sovellettavaksi silloin, kun kyseinen laki liittyy harjoitettavaan toimintaan. Vakuutuksesta katettavat vahingot ovat sellaisia, jotka vakuutettu on aiheuttanut tuottamuksellaan. Tuottamuksella tarkoitetaan samaa kuin huolimattomuudella. Vastuuvakuutuksesta ei korvata sellaisia vahinkoja, jotka vakuutettu aiheuttaa tahallaan. Törkeän huolimattomalla teolla tai laiminlyönnillä aiheutetuista vahingoista taas vastuuvakuutuksesta maksettavaa korvausta alennetaan tai se voidaan evätä kokonaan. Vastuuvakuutuksen puolustuselementti Tärkeä osa vastuuvakuutusta on vakuutetun vahingonkorvausvelvollisuuden selvittäminen. Vastuuvakuutusehtojen mukaan korvattavan vahingon sattuessa vakuutusyhtiö tutkii ensin, onko vakuutettu aiheutuneesta vahingosta lain mukaan korvausvastuussa. Silloin, kun lain mukaista korvausvastuuta ei ole, vakuutusyhtiö antaa päätöksen ei tuottamusta. Siinä todetaan, ettei vakuutettu ole velvollinen korvaamaan aiheutettua vahinkoa. Tällaisessa tapauksessa vastuuvakuutuksesta korvataan myös vakuutetun puolustamiskulut oikeudenkäynnissä, mikäli vahingonkärsinyt ei tyydy vakuutusyhtiön päätökseen ja vaatii vakuutettua korvaamaan vahingon. 2

3 Vastuuvakuutuksen keskeiset korvausrajoitukset ja erityisomavastuut Vakuutuksissa on tavallisesti aina rajoitusehtoja, joilla tietyt tapahtumat on suljettu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vastuuvakuutuksellakin on mahdollista kattaa vain osa niistä tapahtumista, joista vakuutuksenottaja voi joutua korvausvelvolliseksi. Vahingonkorvausvelvollisuus Vastuuvakuutus Jotkut vahinkotapahtumat ovat sellaisia, että niiden tapahtuminen harjoitetussa toiminnassa on yleinen ja pikemminkin ennakoitava, kuin odottamaton seuraus. Tällaiset tapahtumat on rajattu vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, sillä niiden sisällyttäminen vastuuvakuutukseen tekisi vastuuvakuutuksesta hinnaltaan hyvin korkean. Osa vastuuvakuutuksen ulkopuolelle jäävistä tapahtumista puolestaan on sellaisia, että toiminnanharjoittaja voi suojautua niiden varalta muilla keinoin, esimerkiksi sopimuksin tai yksinkertaisesti välttämällä tiedossa olevia, ennakoitavia riskejä erilaisin suojaustoimenpitein. Alihankkijoiden aiheuttamat vahingot Käytettäessä alihankkijoita tulee etukäteen varmistua siitä, että myös alihankkijalla on riittävän kattava toiminnan vastuuvakuutus. Vastuuvakuutus ei korvaa sellaista vahinkoa, joka perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen, ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta. Tällaisesta sopimusvastuusta ei kuitenkaan ole kyse tilanteessa, jossa itsenäinen yrittäjä olosuhteet huomioon ottaen rinnastetaan työntekijään. Myös vuokratyöntekijät rinnastetaan käyttäjäyrityksen vastuuvakuutuksessa omiin työntekijöihin. Vastuu alihankkijan toimista perustuu sopimukseen pääurakoitsijan ja tilaajan välillä. Vastuuvakuutuksen kyseessä ollessa tämä tarkoittaa, että pääurakoitsijan vastuuvakuutus ei kata vahinkoa, jonka aliurakoitsija aiheuttaa tilaajalle tai jollekin kolmannelle osapuolelle. Pääurakoitsija ei kuitenkaan vapaudu vastuusta tilaajalle sillä perusteella, että vahinko on alihankkijan aiheuttama, vaan tilaajalla on oikeus vaatia korvausta pääurakoitsijalta koko vahingosta. Tällaisessa tilanteessa pääurakoitsi- 3

4 jalla on oikeus vaatia tilaajalle maksamaansa korvausta myöhemmin aliurakoitsijalta. Pääurakoitsijan saatavan turvaamiseksi onkin tärkeää, että myös alihankkijan oma vastuuvakuutusturva on kunnossa. Jos aliurakoitsijan vakuutusturva on kunnossa, voidaan käytännössä usein sopia siitä, että tilaaja kääntyy suoraan aliurakoitsijan puoleen, jolloin pääurakoitsijan ei tarvitse osallistua korvausprosessiin. Kaapelivahinkojen erityisomavastuu Ennen maankaivuutöiden aloittamista on selvitettävä huolellisesti työn kohteena olevan alueen maakaapeleiden ja putkistojen sijainti. Jos kaapeli- ja putkistokarttaa ei ole hankittu tai näyttöä suoritettu, vahingon sattuessa vastuuvakuutuksesta maksettavasta korvauksesta peritään korotettu omavastuu. Usein käy niin, että kaapeli- tai putkistokartan tiedot ovat puutteellisia, ja etukäteen suoritetusta huolellisesta perehtymisestä huolimatta kaivuutöissä vahingoitetaan kaapelia tai putkea, jonka sijainti on näytetty virheellisesti. Tällaisessa tilanteessa kaivuutyön suorittaja ei ole korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta. Jos vakuutettua kuitenkin vaaditaan korvaamaan tällä tavoin aiheutunut vahinko, vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetun puolustamisesta aiheutuneet kustannukset. Työn kohteena ja suojausja vahingontorjuntavelvoitteen alla oleva omaisuus Perusmuotoisesta toiminnan vastuuvakuutuksesta ei korvata sellaiselle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja, joka on ollut työsuorituksen kohteena. Tällä tarkoitetaan omaisuutta, joka on ollut vahingon sattuessa vakuutetun valmistettavana, asennettavana, korjattavana tai muulla tavoin käsiteltävänä. Toiminnan vastuuvakuutuksesta ei korvata myöskään vahinkoa, joka aiheutuu suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaiselle omaisuudelle tai omaisuudelle, joka on ollut muulla tavoin vakuutetun huolehdittavana. Korvausesimerkkejä Työmaalla tehtiin kaivuutyötä, ja kaivinkone töytäisi kaivannon vieressä ollutta autoa. Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtoja tulkittiin niin, että auto oli rajoitusehdon tarkoittamaa, huolehdittavana olevaa omaisuutta, eikä korvausta vastuuvakuutuksesta voitu maksaa. Kaivinkoneen kuljettajan olisi pitänyt varmistua siitä, että työskentelyalueella mahtuu tekemään työtä esteettä. 4

5 Kaivuutyön päätyttyä kaivinkoneen kuljettaja lähti kuljettamaan konetta pois työskentelyalueelta. Pystyssä ollut kaivinkoneen kauha osui ilmajohtoon, joka meni poikki. Vastuuvakuutuksesta korvattiin ilmajohdon korjauskulut, koska kuljettaja oli menetellyt huolimattomasti, eikä ilmajohdon katsottu olevan huolehdittavana tai suojausvelvoitteen alaisena olevaa omaisuutta. Esimerkkitapauksissa korvattavuuden ratkaisuun vaikutti se, tapahtuiko vahinko varsinaisella työskentelyalueella vai sen ulkopuolella. Varsinaisessa työnkohteessa tapahtuvien vahinkojen osalta on korkeampi huolellisuusvelvoite. Henkilöt eivät voi olla milloinkaan työnkohteena. On hyvä huomata, että vaikka rajoitusehto kaventaakin merkittävästi korvattavien omaisuusvahinkojen piiriä, henkilövahingot kuitenkin korvataan. Liikennevahingoissa ja kuormaustilanteissa työn kohteena ja huolehdittavana oleva omaisuus on vakuutusehdoissa määritelty tarkemmin. Vastuuvakuutuksesta ei korvata liikennevakuutuslaissa kuvattuja liikennevahinkoja. Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen mukaan Suomessa tapahtuvan kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä tähän toimintaan osalliseen, toiseen moottoriajoneuvoon kohdistunut vahinko korvataan silloin, kun ei ole kysymys sellaisesta ajoneuvon osasta, joka on ollut työnsuorittajan huolehdittavana. Korvausesimerkkejä Kuorma-autoa lastattiin kauhakuormaajalla, kun se rikkoi lastattavan kuorma-auton laitaa. Vahinkoa ei korvattu toiminnan vastuuvakuutuksesta, sillä kuorma-auton laidan katsottiin olevan huolehdittavana olevaa omaisuutta. Perävaunua lastattiin trukilla, kun se rikkoi perävaunun vararengaskoteloita. Vahinko korvattiin vastuuvakuutuksesta, sillä koteloiden ei katsottu olleen huolehdittavana olevaa omaisuutta. Lastauksen päätyttyä trukki rikkoi rekan ohjaamoa poistuessaan lastauspaikalta. Vahinko korvattiin vastuuvakuutuksesta, sillä rekan nuppi ei ollut huolehdittavana eikä työn kohteena olevaa omaisuutta. 5

6 Infra ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutusratkaisua voidaan täydentää lisäturvalla, josta korvataan työn kohteelle, huolehdittavana olevalle omaisuudelle ja suojausvelvoitteen alaiselle omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Lisäturvasta tarkemmin oppaan kohdassa 4.2. Tärinävahingot Toiminnan vastuuvakuutuksesta ei lähtökohtaisesti korvata vahinkoa, joka ympäristössä on aiheutunut tärinästä. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin yksittäisen virheen tai laiminlyönnin tai koneeseen tai laitteeseen tulleen äkillisen vian seurauksena ympäristössä syntynyt äkillinen vahinko. Edellytyksenä on, että myös seuraus ilmenee äkillisesti ja vakuutuksenottaja saa tästä tiedon seitsemän vuorokauden kuluessa ja tekee vakuutusyhtiöön vahinkoilmoituksen 30 vuorokauden kuluessa. Tyypillisesti työsuorituksesta johtuvasta tärinästä voi aiheutua esimerkiksi halkeamia rakennusten perustuksiin, tai muihin osin. Tällaiset vahingot ovat useimmiten seurausta jostakin pitkäkestoisesta työsuorituksesta, eivätkä ole vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla äkillisiä ja yksittäisen virheen seurauksena syntyneitä vahinkoja. INFRA ry:n jäsenen räätälöity vastuuvakuutusratkaisu Toiminnan vastuuvakuutus INFRA ry:n vakuutuspakettiin kuuluu toiminnan vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on euroa. Vakuutusmäärää voidaan tarvittaessa korottaa euroon. Toiminnan vastuuvakuutuksessa vakuutusmäärä tarkoittaa yhdestä vakuutustapahtumasta vakuutuskauden aikana maksettavan korvauksen enimmäismäärää. Jos vakuutusvakuutuskauden (tavallisesti kalenterivuosi) aikana sattuu useita vakuutustapahtumia, voidaan niistä kustakin erikseen korvata enintään vakuutusmäärä. Vakuutuksen voimassaoloalue on Eurooppa. Vahinkotapahtuma pitää todeta voimassaoloalueella, jotta vastuuvakuutusta voidaan käyttää. Oikeusturvavakuutus Oikeusturvavakuutuksesta korvataan kustannuksia, jotka aiheutuvat oikeudellisen asiantuntijan käyttämisestä riita-asioissa. Oikeusturvaetu voidaan myöntää, kun on syntynyt riita, jolla oikeusturvavakuutuksessa tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa määrältään ja perusteeltaan yksilöity vaatimus on kiistetty määrältään tai perusteeltaan. 6

7 Oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä on euroa ja omavastuu on 15 % kuluista, kuitenkin vähintään 600 euroa. Voimassaoloalue on Suomi. INFRA ry:n jäsenyritysten vakuutuksissa toiminnan vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus hinnoitellaan koneiden lukumäärän mukaan. Lisäturva: työnkohteessa aiheutettu vahinko Työn kohteessa aiheutetut vahingot on rajattu toiminnan vastuuvakuutuksen ulkopuolelle, mutta ne korvataan omaisuusvakuutuksen lisäturvasta. Lisäturvan vakuutusmäärä on euroa ja omavastuu euroa. Vakuutusmäärää ja omavastuuta on mahdollista korottaa. Vakuutusmäärä on korvauksen yläraja vahinkoa kohden. Saman vakuutuskauden aikana sattuneista vahingoista korvataan kuitenkin yhteensä enintään vakuutusmäärä kaksinkertaisena. Vakuutus korvaa työnkohteessa haltuun uskotulle irtaimelle omaisuudelle, kiinteistölle sekä itse työn kohteelle työssä aiheutettuja odottamattomia, ulkoa päin syntyneitä vahinkoja. Lisäturvasta maksetaan korvausta, kun vahinko on aiheutunut palosta, räjähdyksestä, vesijohtovuodosta, vuodosta, sähköilmiöstä tai ulkoisesta rikkoutumisesta. Vaikka kyseessä on omaisuusturva, lisäturva on vastuuvakuutuksen kaltainen: Korvattavuuden edellytyksenä on, että vakuutuksenottaja on aiheutuneesta vahingosta lain mukaan korvausvastuussa. Omaisuuden säilytyspaikka on asennuskohde ja sijaintialue Suomi. Lisäturva: toimipaikkojen maaperän ympäristövahinko INFRA ry:n vakuutusratkaisuun on mahdollista liittää lisäturva toimipaikkojen maaperän ympäristövahingon varalle. Lisäturvan vakuutusmäärä on euroa ja omavastuu on euroa. Lisäturvasta korvataan vakuutuskirjassa mainituissa yrityksen toimipaikoissa äkillisen vuotovahingon seurauksena syntyneitä maaperän ympäristövahingon puhdistuskuluja. Kyseessä on omaisuusvakuutusturva eikä siitä korvattavien vahinkojen osalta edellytetä tuottamusta. Korvausesimerkki Maanrakennusyrityksen toimipaikan pihalla olevasta polttoainetankista varastettiin polttoainetta. Varkaat jättivät tankin valumaan, ja maahan valunut polttoaine aiheutti maaperän saastumisen. Lisäturvasta korvattiin maaperän puhdistuskulut. 7

8 Louhintavastuuvakuutus Louhintatöissä noudatetaan ankaran vastuun periaatetta. Louhinta on riskialtista toimintaa, joten seurauksista vastaa se, joka tekee louhintatöitä taloudellista etua tavoitellen. Korvausvastuun syntyminen ei edellytä vahingon aiheuttajalta huolimattomuutta, vaan korvausvastuu syntyy huolellisuudesta riippumatta. Louhintatyöt suorittavalla urakoitsijalla tulee olla erillinen louhintavastuuvakuutus, sillä toiminnan vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu vieraalla työvoimalla tai toiselle suoritetusta louhinta- tai räjäytystyöstä. Louhintavastuuvakuutuksella katetaan vakuutuksenottajan voimassaolevan oikeuden mukaista korvausvastuuta. Jos useat ovat velvolliset yhdessä korvaamaan vahingon, tällöin vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan syyllisyyttä vastaava määrä. Käytännössä sellaisessa tapauksessa, jossa räjäyttäjä on toiminut räjäytystöissä huolimattomasti, esimerkiksi asettanut liian suuren panoksen, käsitellään koko vahinko tällöin räjäyttäjän vastuuvakuutuksen perusteella. Mikäli taas räjäyttäjä ei ole toiminut huolimattomasti, räjäyttäjän vakuutuksen perusteella korvataan ainoastaan pääluvun mukainen osuus vahingosta. Ankaran vastuun perusteella vastuussa on tällöin sekä räjäyttäjä että räjäytystyönteettäjä, ja vakuutuksen perusteella korvataan ainoastaan puolet vahingosta. Puolet vahingosta jää näin teettäjän vastattavaksi. Louhintavastuuvakuutukset INFRA ry:n jäsenille INFRA ry:n jäsenet voivat ottaa Fenniasta louhintavastuuvakuutuksen henkilövahinkojen varalle. Turvan vakuutusmäärä on euroa ja omavastuu 500 euroa. Omaisuusvahinkojen varalta voi suojautua pienurakoitsijan louhintavastuuvakuutuksella. Pienurakaksi luokitellaan enintään m 3 :n louhintamäärä. Oletusvakuutusmäärä pienurakoitsijan louhintavastuuvakuutuksessa on euroa vahinkotapahtumaa kohden ja vakuutuskauden aikana enintään euroa. Pienurakoitsijan louhintavastuuvakuutuksen omavastuu on euroa. Rakennustyövakuutuksen suhde toiminnan vastuuvakuutukseen Suomessa suoritettavissa rakennusurakoissa käytetään yleisesti rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja, YSE YSE:n mukaan työmaan työnjohtovelvollisuudesta vastaavan urakoitsijan on otettava rakennustyövakuutus, jonka tulee kattaa myös sivu- ja aliurakat sekä ra- 8

9 kennuttajan hankinnat. YSE:n mukaan kaikilla työmaalla toimivilla tulee olla myös voimassa oleva vastuuvakuutus. Rakennustyövakuutus on omaisuusvakuutus, josta korvataan vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja. Koska YSE:n mukaisissa rakennusurakoissa vakuuttamisvelvollisuudesta on sovittu, pidetään Fenniassa lähtökohtana, että vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot korvataan ensisijaisesti rakennustyövakuutuksesta sellaisissa rakennusurakoissa, joihin YSE:ä sovelletaan. Näin myös silloin, kun vahinko on seurausta vakuutettuna olevan pää-, sivu-, ja aliurakoitsijoiden huolimattomasta toiminnasta. Kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot korvataan lähtökohtaisesti vastuuvakuutuksesta. Vastuuvakuutuksen puoleen voidaan kääntyä lähtökohtaisesti rakennustyövakuutuksesta korvattavan vahingon osalta silloin, jos vahinko on vastuuvakuutusehtojen perusteella korvattava, mutta jää esimerkiksi rakennustyövakuutuksen omavastuun alle ylittäen kuitenkin vastuuvakuutuksen omavastuun. Rakennustyövakuutusten omavastuut ovat tyypillisesti korkeita. YSE:n mukaan rakennustyövakuutuksen omavastuu voi olla enintään 0,5 % urakkasummasta. Korvausesimerkki Työnjohtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija A on ottanut rakennusurakalle, jonka arvo on euroa, YSE:n mukaisen rakennustyövakuutuksen. Rakennustyövakuutuksen omavastuu on 0,5 % urakkasummasta eli euroa. Aliurakoitsija B:llä on Fenniassa vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on euroa ja omavastuu euroa. B:n varomattomasti suorittamista tulitöistä syttyy palo, joka aiheuttaa rakennusurakan kohteelle euron vahingot. Vahinko korvataan A:n ottamasta rakennustyövakuutuksesta. Rakennustyövakuutuksen omavastuun ja B:n toiminnan vastuuvakuutuksen omavastuun erotusta vastaava määrä voitaisiin korvata B:n toiminnan vastuuvakuutuksesta. Samalla työmaalla aliurakoitsija B suorittaa varomattomasti LVIS-asennusta, jonka seurauksena urakan kohteelle aiheutuu euron vesivahinko. Vahinkomäärä jää alle rakennustyövakuutuksen omavastuun, ja vahinko käsitellään urakoitsijan vastuuvakuutuksesta. 9

10 Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautetut ajoneuvot Liikennevakuuttamisvelvollisuus ei koske ajoneuvoja, joita liikennevakuutusasetuksessa ei katsota moottoriajoneuvoiksi. Tällaisia ajoneuvoja ovat mm. moottorityökone tai traktori, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 15 km/h edellyttäen, ettei sitä ole rekisteröitävä. Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautetun ajoneuvon aiheuttamat vahingot korvaa valtionkonttori liikennevakuutuslain mukaisesti. Edellytyksenä on, että ajoneuvon kotipaikka on Suomessa ja että vahinko on tapahtunut Suomessa. Valtionkonttorin vastuu vahingosta on periaatteessa samanlainen kuin vakuutusyhtiön vastuu liikennevakuutetun ajoneuvon aiheuttamasta vahingosta. Vahinkoilmoitus valtionkonttorista korvattavista vahingoista tehdään suoraan valtionkonttoriin. Lisätietoja korvauksen hakemisesta ja vahinkoilmoituskaavake löytyvät osoitteesta Toimintaohjeet vahinkotilanteessa Kun vahinko on tapahtunut, tärkeintä on rajoittaa vahingon seuraukset nopeasti. Näin toiminta voi jatkua vahingon jälkeenkin mahdollisimman pienin häiriöin. Vastuuvahingosta on tehtävä aina kirjallinen vahinkoilmoitus, joka pitää tehdä vuoden kuluessa siitä, kun vakuutettu sai tiedon vahingosta. Vahinkoilmoitus kanttaa tehdä, vaikka vahingonkärsinyt ei olisi vielä esittänyt korvausvaatimusta, jottei vuoden määräaika ehdi kulua umpeen. Vastuuvakuutuksesta korvattavien, äkillisten ympäristövahinkojen ilmoitusaika on kuitenkin vain 30 vuorokautta pilaantumisen, päästön tai häiriön alkamisesta. Kirjalliseksi ilmoitukseksi riittää myös tunnistettavasta sähköpostiosoitteesta lähetetty viesti. Kun vahinko on tapahtunut, tärkeintä on rajoittaa seuraukset nopeasti. 10

11 Sähköisesti vahingosta voi ilmoittaa: Vahinkoasiassa yritystäsi palvelevat myös: vastuuvahinkojen palvelunumero oma yhteyshenkilösi lähin Fennian konttori. Vahinkoasian käsittely on nopeinta ja mutkattominta, kun vahinkoilmoituksessa ilmoitetaan mahdollisimman täydelliset tiedot vahinkotapahtumasta, ja kun mukana ovat tarvittavat lisäselvitykset. Vahinkoilmoituksen lisäksi vastuuvahingosta saatetaan tarvita tilanteen mukaan esimerkiksi vastapuolen kirjallinen korvausvaatimus ja laskujen kopiot sekä todistajien lausuntoja tapahtumien kulusta ja olosuhteista. Korvauksen hakemisesta saa lisätietoa myös Fennian verkkosivuilta 11

12 12 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki. Postiosoite: Fennia. Puh Y-tunnus

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja

Lisätiedot

Toiminnan vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutus Toiminnan vastuuvakuutus Kirsi Rouhiainen 09.11.2017 Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja 11.4.2016 Vastuuvakuutuksen tarkoitus Selvittää

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

Toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA1. Voimassa alkaen

Toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA1. Voimassa alkaen Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA1 Voimassa 1.10.2010 alkaen 2 Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Toiminnan vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Hallussa oleva omaisuus 4 2.2 Käsiteltävänä

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Voimassaoloalue 2 Korvausrajoitukset

Lisätiedot

VAKUUTTAMISEN TARVE LISÄTIETOA FENNIASTA JOS VAHINKO TAPAHTUU TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS. NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas

VAKUUTTAMISEN TARVE LISÄTIETOA FENNIASTA JOS VAHINKO TAPAHTUU TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS. NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas 1 NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas VAKUUTTAMISEN TARVE Yritystoiminnassa voi sattua ja tapahtua kaikenlaista, aivan kuten normaalissakin elämässä. Yrityksessä vahingot voivat johtua esimerkiksi työntekijöiden

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2018 alkaen Autolla ulkomaille Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus

Lisätiedot

Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva

Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva Voimassa 1.1.2013 alkaen 322.1 Kiinteistönomistajan vastuuvakuutusturva

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Va 1 VASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa.

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS

KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS VA 12 KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT (TAPAHTUMISEHDOT) Voimassa 1.1.2006 alkaen. 1 103 928 1 10.05 400 SISÄLLYSLUETTELO 1 Vakuutuksenottaja ja vakuutetut(*)... 3 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista

Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Toimiminen EU avustajana Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Vakuutetut Vakuutettuja ovat tuottajayhdistysten nimeämät ja maataloustuottajain liittojen hyväksymät EU-avustajat, jotka avustavat MTK:n jäseniä

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa.

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa. Kiinteistövakuutus VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA Yritys: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike Tuote: Omaisuusvakuutus, Asuinrakennus Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja

Lisätiedot

KULJETUSERITYISEHTO 337: VASTUUOSA

KULJETUSERITYISEHTO 337: VASTUUOSA Kuo 1 KULJETUSERITYISEHTO 337: VASTUUOSA 1.1.1997 337.1 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 337.2 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO 337.3

Lisätiedot

VA110 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...

VA110 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ... SISÄLLYSLUETTELO VA110 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ... 2 1 Pohjantähtibonus... 2 VA120 KESKEISIÄ MÄÄRITYKSIÄ... 2 1 Vakuutetut... 2 2 Voimassaolo... 2 VA130 VAKUUTUSTURVAN SISÄLTÖ... 2 VA131 Perusvastuu... 2 VA132

Lisätiedot

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutetut 3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet 4 Korvattavat

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen Kustantajan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA40 Voimassa 1.10.2010 alkaen Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Samaan intressipiiriin kuuluvalle aiheutettu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

PLUS ASIAKASEDUT TALOYHTIÖLLE 1 HOWDEN FINLAND OY

PLUS ASIAKASEDUT TALOYHTIÖLLE 1 HOWDEN FINLAND OY PLUS ASIAKASEDUT TALOYHTIÖLLE 1 HOWDEN FINLAND OY PLUS Asiakasedut 2018 1 SISÄLLYS ASUMISPLUS HALLITUSPLUS OIKEUSTURVAPLUS VAHINKOPLUS 2 4 6 8 PLUS ASIAKASEDUT OVAT HOWDENIN ASIAKKAILLE RÄÄTÄLÖITYJÄ RYHMÄVAKUUTUSTUOTTEITA,

Lisätiedot

VA110 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...

VA110 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ... SISÄLLYSLUETTELO VA110 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ... 2 1 Pohjantähtibonus... 2 VA120 KESKEISIÄ MÄÄRITYKSIÄ... 2 1 Vakuutetut... 2 2 Voimassaolo... 2 VA130 VAKUUTUSTURVAN SISÄLTÖ... 2 VA131 Perus... 2 VA132 Eläimenomistajan...

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI Kattavaa

Lisätiedot

Yritysvakuutus. Tuoteopas

Yritysvakuutus. Tuoteopas Yritysvakuutus Tuoteopas Sisällysluettelo Yritysvakuutus...4 Vakuutusmaksuun vaikuttavia tekijöitä...5 Omavastuu...5 Esinevakuutus...6 Vakuutusmäärä...7 Vakuutusturvan laajuus...8 Keskeytysvakuutus...11

Lisätiedot

VAKUUTUSSUUNNITELMA. Luonnos Tekijät: Antti Viholainen, Valtteri Sivonen, Ville Taivassalo, Olli Pekka Kuosmanen

VAKUUTUSSUUNNITELMA. Luonnos Tekijät: Antti Viholainen, Valtteri Sivonen, Ville Taivassalo, Olli Pekka Kuosmanen 1 (10) VAKUUTUSSUUNNITELMA Luonnos 15.9.2016 (odottaa kaupungin vakuutusmeklarin lausuntoa) Tekijät: Antti Viholainen, Valtteri Sivonen, Ville Taivassalo, Olli Pekka Kuosmanen 2 (10) Dnro XXX/201X, kohdan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 1 (5) 34 Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 18.5.2018 (13 ) (Tapulikaupunki) HEL

Lisätiedot

ICT-yrityksen vastuuvakuutus. 19.4.2012 Tiina Schaarschmidt-Pernaa

ICT-yrityksen vastuuvakuutus. 19.4.2012 Tiina Schaarschmidt-Pernaa ICT-yrityksen vastuuvakuutus 19.4.2012 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Sanomalehdistä poimittua 2 Koodausvirhe Virhe koodissa. Muoviankkaperhe tukki tuotantolinjan. Eräs eteläsuomalainen IT-yritys oli saanut

Lisätiedot

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Sisällysluettelo HEVOS- JA KILPAILUVARUSTE VAKUUTUS... 2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen kohde...2 3 Vakuutuksen

Lisätiedot

ENNAKKOVEROLIPPUMIESOPAS

ENNAKKOVEROLIPPUMIESOPAS ENNAKKOVEROLIPPUMIESOPAS - OPAS TOIMEKSIANTO- SUHTEEN KÄYTTÄMISESTÄ Työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksettua vastiketta pidetään verotuksessa joko palkkana tai työkorvauksena. Tällä rajanvedolla

Lisätiedot

Maatilatuotannon vakuutukset

Maatilatuotannon vakuutukset Maatilatuotannon vakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. Maatilan tuotantorakennuksen, koneen, laitteen, tuotteen ja tarvikkeen sekä eläinten vahingoittuminen tarkoittaa rahan menoa. Tilannetta

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 164. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 15.5.2013 1. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen koskien

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 229: LAAJA ICT-YRITYKSEN VAS- TUUVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 229: LAAJA ICT-YRITYKSEN VAS- TUUVAKUUTUS Vic 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 229: LAAJA ICT-YRITYKSEN VAS- TUUVAKUUTUS 1.1.2010 229.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä Vakuutusturva korvaa toiselle aiheutuneen henkilö-, esine- ja taloudellisen vahingon,

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS Vit 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS 1.1.2014 251.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä 251.2 RAJOITUKSET Vakuutusturva korvaa toiselle aiheutuneen henkilö-, esine- ja taloudellisen

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset Sisältö Koiran ja kissan sairaus- ja tapaturmavakuutukset 3 Voit valita lemmikillesi

Lisätiedot

Vakuutusehto YT390 Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot Voimassa alkaen.

Vakuutusehto YT390 Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot Voimassa alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT390 Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot Voimassa 1.11.2013 alkaen. Sisällysluettelo 1 Vakuutettu toiminta ja vakuutetut tuotteet 2 Korvausrajoitukset 2.1 Tahallisuus ja törkeä huolimattomuus

Lisätiedot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot Försäkringsaktiebolaget alandia Kuljetusvastuuvakuutuksen yleiset vakuutusehdot 1.1.2016 Sisältö sivu 3 vakuutuksen kohde 3 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO 3 OMAVASTUU 3 KORVAUSSÄÄNNÖT 4 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 2

Lisätiedot

Toiminnan vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutus Toiminnan vastuuvakuutus VA 01 Yleiset vakuutusehdot 1.1.2016 (Ei sisällä tuotevastuuta) 133 377 1 6.15 1 Vakuutuksen tarkoitus Pohjola Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö) sitoutuu

Lisätiedot

Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehdot 300

Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehdot 300 Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehdot 300 Voimassa 1.8.2010 alkaen Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutettu toiminta 3 Vakuutuksen voimassaoloalue 4 Korvattavat vahingot 5 Korvausrajoitukset

Lisätiedot

Kodin lisäturva -vakuutus alkaen

Kodin lisäturva -vakuutus alkaen Kodin lisäturva -vakuutus 1.10.2018 alkaen Väreen Kodin lisäturva -vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2018 alkaen ja niitä sovelletaan 1.10.2018 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Lisätiedot

KodinOmavastuu vakuutus

KodinOmavastuu vakuutus KodinOmavastuu vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.3.2013 alkaen ja niitä sovelletaan 4.3.2013 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194935)

Lisätiedot

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Vakuutusehdot Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällysluettelo Hevos- ja kilpailuvarustevakuutus 2 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen kohde 2 3 Vakuutuksen voimassaolo

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 201: TOIMINNANVASTUU 1.1.2011

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 201: TOIMINNANVASTUU 1.1.2011 Vt 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 201: TOIMINNANVASTUU 1.1.2011 201.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä 201.2 RAJOITUKSET Vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö-

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 12.5.2015 1. Liikennevakuutuslain mukainen vastuu on yleensä ns. ankaraa

Lisätiedot

Fennian tietoturvavakuutus

Fennian tietoturvavakuutus Fennian tietoturvavakuutus Salonen Jani, 6.11.2017 1 Taustaa Tietoturvariskeistä on tullut yrityksissä arkipäivää. Yritysten riippuvuus tietojärjestelmistä, tiedon arvo sekä tiedon luottamuksellisuuden

Lisätiedot

Toiminnan vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutus Toiminnan vastuuvakuutus VA 01 Yleiset vakuutusehdot 1.1.2019 (Ei sisällä tuotevastuuta) 332364f 11.18 1 Vakuutuksen tarkoitus OP Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö) sitoutuu näiden

Lisätiedot

TUOTE VASTUUVAKUUTUS. Tuoteseloste. Voimassa alkaen

TUOTE VASTUUVAKUUTUS. Tuoteseloste. Voimassa alkaen TUOTE VASTUUVAKUUTUS Tuoteseloste Voimassa 1.1.2019 alkaen Tuotevastuu tarkoittaa valmistajan, maahantuojan, myyjän tai vuokralleantajan korvausvelvollisuutta vahingoista, jotka aiheutuvat yrityksen elinkeinotoiminnassaan

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Sisältö Hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset 3 Voit

Lisätiedot

1. Henkilövakuutukset... 2 1.1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus... 2 1.2 Ryhmätapaturma... 3 1.3 Virkamatkavakuutus... 4

1. Henkilövakuutukset... 2 1.1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus... 2 1.2 Ryhmätapaturma... 3 1.3 Virkamatkavakuutus... 4 29.6.2015/Sirpa Ekström VAKUUTUSTURVA 1. Henkilövakuutukset... 2 1.1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus... 2 1.2 Ryhmätapaturma... 3 1.3 Virkamatkavakuutus... 4 2. Omaisuusvakuutukset... 5 2.1 Kiinteistöt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) n lakimies 219 Takaisinsaantivaatimuksen hylkääminen, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, autovaurio Rakentajantiellä HEL 2016-004485 T 03 01 00 autovaurio, reunakivi,

Lisätiedot

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus Jyty ry 2017 Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

Fortum OmavastuuPlus vakuutus

Fortum OmavastuuPlus vakuutus Fortum OmavastuuPlus vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 18.3.2014 alkaen ja niitä sovelletaan 18.3.2014 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001195543)

Lisätiedot

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso

Lisätiedot

Seuran ja tilaisuuden järjestäjän vastuuvakuutus

Seuran ja tilaisuuden järjestäjän vastuuvakuutus 671 Seuran ja tilaisuuden järjestäjän vastuuvakuutus www.tapiola.fi Vakuutusehto Voimassa 1.11.2000 alkaen Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen voimassaoloalue 2 Korvattavat vahingot 3 Korvausrajoitukset 3.1

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.1.2010 alkaen Sisältö 1. Miksi ajoneuvo pitää vakuuttaa? 3 2. Toyota Liikennevakuutus 3

Lisätiedot

Fennian edut FYSI ry:n jäsenille. Edut voimassa alkaen

Fennian edut FYSI ry:n jäsenille. Edut voimassa alkaen Fennian edut FYSI ry:n jäsenille Edut voimassa 1.1.2014 alkaen Fennian edut FYSI ry:n jäsenille Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on neuvotellut vakuutusedut jäsenilleen Fennia-konsernin

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a 22.11.2011 S Y S : n s y y s k o k o u s K a r i M a r t t i n e n P a r t n e r A s i a n a j o t o i m i s t o

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa 1.1.2012 alkaen 1. VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 2. VAKUUTUSTURVAN

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA 1 Elenia konserni Elenia Oy Elenia Lämpö Oy Elenia Palvelut Oy Elenia Finance Oyj Elenia konsernin muodostavat sähkönjakelupalveluita tarjoava emoyhtiö Elenia Oy

Lisätiedot

Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot

Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot Vakuutusehto VY1 Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Vastuuvakuutusturva 2 2 Vastuuvakuutuksen käsitteitä 2 3 Vastuuvakuutuksen voimassaoloalue 2 4 Vastuuvakuutusten yhteiset

Lisätiedot

MATKAILUN VERTAISPALVELUIDEN VAKUUTTAMINEN. Heli Kallio

MATKAILUN VERTAISPALVELUIDEN VAKUUTTAMINEN. Heli Kallio MATKAILUN VERTAISPALVELUIDEN VAKUUTTAMINEN Heli Kallio 21.3.2017 VAI VAKUUTTAMATTOMUUS? MATKAILUN VERTAISPALVELUJA Majoitus Liikkuminen Ruokailu Elämykset Airbnb HBB Uber Shareit Blox Car Bonappetour Rentaguide

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

Tietoturvavakuutus. Tuote-esite voimassa alkaen

Tietoturvavakuutus. Tuote-esite voimassa alkaen Tietoturvavakuutus Tuote-esite voimassa 1.6.2017 alkaen Tietoturvavakuutus Tietoturvariskeistä on tullut yrityksissä arkipäivää. Yritysten riippuvuus tietojärjestelmistä, tiedon arvo sekä tiedon luottamuksellisuuden

Lisätiedot

Yrityksen perusvakuutus

Yrityksen perusvakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Yrityksen perusvakuutus Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan, palvelualan ja tiettyjen tuotantotoimintaa harjoittavien

Lisätiedot

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Asuntovakuuttamisen tietoisku Helsingin Pelastusliitto HELPE:n ja Kiinteistöliitto Uusimaan asukasturvallisuusilta 8.9.2015 Hannu Partanen 2 Sisältö 1)

Lisätiedot

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva Sisällysluettelo Dans ke Bankin Mas t e rcard yhdis telmäkortteihin lii tty

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Sisältö Metsäsi turvaksi Fenniaturvan metsävakuutukset 3 Valitse metsävakuutus tarpeesi mukaan 3 Metsävakuutuksella

Lisätiedot

TAKAUTUMISOIKEUS TAPATURMAVAKUUTUKSESSA

TAKAUTUMISOIKEUS TAPATURMAVAKUUTUKSESSA TAKAUTUMISOIKEUS TAPATURMAVAKUUTUKSESSA 2 (27) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...3 2. LIIKENNEVAHINKO JA RAIDELIIKENNEVAHINKO...4 2.1. Liikennevahingon määritelmä...4 2.1.1. Moottoriajoneuvot...4 2.1.2. Moottoriajoneuvon

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen.

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Yritysykkönen Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan ja palvelualan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit.

Lisätiedot

Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehdot 300

Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehdot 300 Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehdot 300 Voimassa 1.1.2018 alkaen Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutettu toiminta 3 Vakuutuksen voimassaoloalue 4 Korvattavat vahingot 5 Korvausrajoitukset

Lisätiedot

Fennian edut INFRA ry:n jäsenille. Edut voimassa alkaen

Fennian edut INFRA ry:n jäsenille. Edut voimassa alkaen Fennian edut INFRA ry:n jäsenille Edut voimassa 1.10.2014 alkaen 1 Fennian edut INFRA ry:n jäsenille Tämä esite kertoo Fennian eduista INFRA ry:n jäsenille. Etuina tarjoamme mm. INFRAturvaa, joka on kattava

Lisätiedot