INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset"

Transkriptio

1 INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset Voimassa alkaen Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa INFRA ry:n jäsenyrityksille tyypillisistä vastuuvahinkoriskeistä ja niihin varautumisesta vastuuvakuutuksilla. Tarkemmat tiedot vastuuvakuutuksen sisällöstä löytyvät vakuutusehdoista ja tuote-esitteestä.

2 Vastuuvakuutus, mikä se on ja mitä siitä korvataan Toiminnan vastuuvakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, josta katetaan vakuutuksenottajan ja vakuutetun lain mukaista vahingonkorvausvelvollisuutta. Vastuuvakuutus poikkeaa muista vapaaehtoisista vakuutuksista siten, ettei vakuutuksen kohteena ole mikään tietty omaisuus tai henkilö, vaan vakuutus otetaan vahingonkorvausvelvollisuuden varalle. Vahingonkorvausvelvollisuutta säätelevä yleislaki Suomessa on vahingonkorvauslaki. Vahingonkorvauslain mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Monissa erityislaeissa on myös vahinkojen korvaamista koskevia määräyksiä, jotka tulevat sovellettavaksi silloin, kun kyseinen laki liittyy harjoitettavaan toimintaan. Vakuutuksesta katettavat vahingot ovat sellaisia, jotka vakuutettu on aiheuttanut tuottamuksellaan. Tuottamuksella tarkoitetaan samaa kuin huolimattomuudella. Vastuuvakuutuksesta ei korvata sellaisia vahinkoja, jotka vakuutettu aiheuttaa tahallaan. Törkeän huolimattomalla teolla tai laiminlyönnillä aiheutetuista vahingoista taas vastuuvakuutuksesta maksettavaa korvausta alennetaan tai se voidaan evätä kokonaan. Vastuuvakuutuksen puolustuselementti Tärkeä osa vastuuvakuutusta on vakuutetun vahingonkorvausvelvollisuuden selvittäminen. Vastuuvakuutusehtojen mukaan korvattavan vahingon sattuessa vakuutusyhtiö tutkii ensin, onko vakuutettu aiheutuneesta vahingosta lain mukaan korvausvastuussa. Silloin, kun lain mukaista korvausvastuuta ei ole, vakuutusyhtiö antaa päätöksen ei tuottamusta. Siinä todetaan, ettei vakuutettu ole velvollinen korvaamaan aiheutettua vahinkoa. Tällaisessa tapauksessa vastuuvakuutuksesta korvataan myös vakuutetun puolustamiskulut oikeudenkäynnissä, mikäli vahingonkärsinyt ei tyydy vakuutusyhtiön päätökseen ja vaatii vakuutettua korvaamaan vahingon. 2

3 Vastuuvakuutuksen keskeiset korvausrajoitukset ja erityisomavastuut Vakuutuksissa on tavallisesti aina rajoitusehtoja, joilla tietyt tapahtumat on suljettu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vastuuvakuutuksellakin on mahdollista kattaa vain osa niistä tapahtumista, joista vakuutuksenottaja voi joutua korvausvelvolliseksi. Vahingonkorvausvelvollisuus Vastuuvakuutus Jotkut vahinkotapahtumat ovat sellaisia, että niiden tapahtuminen harjoitetussa toiminnassa on yleinen ja pikemminkin ennakoitava, kuin odottamaton seuraus. Tällaiset tapahtumat on rajattu vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, sillä niiden sisällyttäminen vastuuvakuutukseen tekisi vastuuvakuutuksesta hinnaltaan hyvin korkean. Osa vastuuvakuutuksen ulkopuolelle jäävistä tapahtumista puolestaan on sellaisia, että toiminnanharjoittaja voi suojautua niiden varalta muilla keinoin, esimerkiksi sopimuksin tai yksinkertaisesti välttämällä tiedossa olevia, ennakoitavia riskejä erilaisin suojaustoimenpitein. Alihankkijoiden aiheuttamat vahingot Käytettäessä alihankkijoita tulee etukäteen varmistua siitä, että myös alihankkijalla on riittävän kattava toiminnan vastuuvakuutus. Vastuuvakuutus ei korvaa sellaista vahinkoa, joka perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen, ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta. Tällaisesta sopimusvastuusta ei kuitenkaan ole kyse tilanteessa, jossa itsenäinen yrittäjä olosuhteet huomioon ottaen rinnastetaan työntekijään. Myös vuokratyöntekijät rinnastetaan käyttäjäyrityksen vastuuvakuutuksessa omiin työntekijöihin. Vastuu alihankkijan toimista perustuu sopimukseen pääurakoitsijan ja tilaajan välillä. Vastuuvakuutuksen kyseessä ollessa tämä tarkoittaa, että pääurakoitsijan vastuuvakuutus ei kata vahinkoa, jonka aliurakoitsija aiheuttaa tilaajalle tai jollekin kolmannelle osapuolelle. Pääurakoitsija ei kuitenkaan vapaudu vastuusta tilaajalle sillä perusteella, että vahinko on alihankkijan aiheuttama, vaan tilaajalla on oikeus vaatia korvausta pääurakoitsijalta koko vahingosta. Tällaisessa tilanteessa pääurakoitsi- 3

4 jalla on oikeus vaatia tilaajalle maksamaansa korvausta myöhemmin aliurakoitsijalta. Pääurakoitsijan saatavan turvaamiseksi onkin tärkeää, että myös alihankkijan oma vastuuvakuutusturva on kunnossa. Jos aliurakoitsijan vakuutusturva on kunnossa, voidaan käytännössä usein sopia siitä, että tilaaja kääntyy suoraan aliurakoitsijan puoleen, jolloin pääurakoitsijan ei tarvitse osallistua korvausprosessiin. Kaapelivahinkojen erityisomavastuu Ennen maankaivuutöiden aloittamista on selvitettävä huolellisesti työn kohteena olevan alueen maakaapeleiden ja putkistojen sijainti. Jos kaapeli- ja putkistokarttaa ei ole hankittu tai näyttöä suoritettu, vahingon sattuessa vastuuvakuutuksesta maksettavasta korvauksesta peritään korotettu omavastuu. Usein käy niin, että kaapeli- tai putkistokartan tiedot ovat puutteellisia, ja etukäteen suoritetusta huolellisesta perehtymisestä huolimatta kaivuutöissä vahingoitetaan kaapelia tai putkea, jonka sijainti on näytetty virheellisesti. Tällaisessa tilanteessa kaivuutyön suorittaja ei ole korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta. Jos vakuutettua kuitenkin vaaditaan korvaamaan tällä tavoin aiheutunut vahinko, vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetun puolustamisesta aiheutuneet kustannukset. Työn kohteena ja suojausja vahingontorjuntavelvoitteen alla oleva omaisuus Perusmuotoisesta toiminnan vastuuvakuutuksesta ei korvata sellaiselle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja, joka on ollut työsuorituksen kohteena. Tällä tarkoitetaan omaisuutta, joka on ollut vahingon sattuessa vakuutetun valmistettavana, asennettavana, korjattavana tai muulla tavoin käsiteltävänä. Toiminnan vastuuvakuutuksesta ei korvata myöskään vahinkoa, joka aiheutuu suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaiselle omaisuudelle tai omaisuudelle, joka on ollut muulla tavoin vakuutetun huolehdittavana. Korvausesimerkkejä Työmaalla tehtiin kaivuutyötä, ja kaivinkone töytäisi kaivannon vieressä ollutta autoa. Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtoja tulkittiin niin, että auto oli rajoitusehdon tarkoittamaa, huolehdittavana olevaa omaisuutta, eikä korvausta vastuuvakuutuksesta voitu maksaa. Kaivinkoneen kuljettajan olisi pitänyt varmistua siitä, että työskentelyalueella mahtuu tekemään työtä esteettä. 4

5 Kaivuutyön päätyttyä kaivinkoneen kuljettaja lähti kuljettamaan konetta pois työskentelyalueelta. Pystyssä ollut kaivinkoneen kauha osui ilmajohtoon, joka meni poikki. Vastuuvakuutuksesta korvattiin ilmajohdon korjauskulut, koska kuljettaja oli menetellyt huolimattomasti, eikä ilmajohdon katsottu olevan huolehdittavana tai suojausvelvoitteen alaisena olevaa omaisuutta. Esimerkkitapauksissa korvattavuuden ratkaisuun vaikutti se, tapahtuiko vahinko varsinaisella työskentelyalueella vai sen ulkopuolella. Varsinaisessa työnkohteessa tapahtuvien vahinkojen osalta on korkeampi huolellisuusvelvoite. Henkilöt eivät voi olla milloinkaan työnkohteena. On hyvä huomata, että vaikka rajoitusehto kaventaakin merkittävästi korvattavien omaisuusvahinkojen piiriä, henkilövahingot kuitenkin korvataan. Liikennevahingoissa ja kuormaustilanteissa työn kohteena ja huolehdittavana oleva omaisuus on vakuutusehdoissa määritelty tarkemmin. Vastuuvakuutuksesta ei korvata liikennevakuutuslaissa kuvattuja liikennevahinkoja. Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen mukaan Suomessa tapahtuvan kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä tähän toimintaan osalliseen, toiseen moottoriajoneuvoon kohdistunut vahinko korvataan silloin, kun ei ole kysymys sellaisesta ajoneuvon osasta, joka on ollut työnsuorittajan huolehdittavana. Korvausesimerkkejä Kuorma-autoa lastattiin kauhakuormaajalla, kun se rikkoi lastattavan kuorma-auton laitaa. Vahinkoa ei korvattu toiminnan vastuuvakuutuksesta, sillä kuorma-auton laidan katsottiin olevan huolehdittavana olevaa omaisuutta. Perävaunua lastattiin trukilla, kun se rikkoi perävaunun vararengaskoteloita. Vahinko korvattiin vastuuvakuutuksesta, sillä koteloiden ei katsottu olleen huolehdittavana olevaa omaisuutta. Lastauksen päätyttyä trukki rikkoi rekan ohjaamoa poistuessaan lastauspaikalta. Vahinko korvattiin vastuuvakuutuksesta, sillä rekan nuppi ei ollut huolehdittavana eikä työn kohteena olevaa omaisuutta. 5

6 Infra ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutusratkaisua voidaan täydentää lisäturvalla, josta korvataan työn kohteelle, huolehdittavana olevalle omaisuudelle ja suojausvelvoitteen alaiselle omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Lisäturvasta tarkemmin oppaan kohdassa 4.2. Tärinävahingot Toiminnan vastuuvakuutuksesta ei lähtökohtaisesti korvata vahinkoa, joka ympäristössä on aiheutunut tärinästä. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin yksittäisen virheen tai laiminlyönnin tai koneeseen tai laitteeseen tulleen äkillisen vian seurauksena ympäristössä syntynyt äkillinen vahinko. Edellytyksenä on, että myös seuraus ilmenee äkillisesti ja vakuutuksenottaja saa tästä tiedon seitsemän vuorokauden kuluessa ja tekee vakuutusyhtiöön vahinkoilmoituksen 30 vuorokauden kuluessa. Tyypillisesti työsuorituksesta johtuvasta tärinästä voi aiheutua esimerkiksi halkeamia rakennusten perustuksiin, tai muihin osin. Tällaiset vahingot ovat useimmiten seurausta jostakin pitkäkestoisesta työsuorituksesta, eivätkä ole vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla äkillisiä ja yksittäisen virheen seurauksena syntyneitä vahinkoja. INFRA ry:n jäsenen räätälöity vastuuvakuutusratkaisu Toiminnan vastuuvakuutus INFRA ry:n vakuutuspakettiin kuuluu toiminnan vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on euroa. Vakuutusmäärää voidaan tarvittaessa korottaa euroon. Toiminnan vastuuvakuutuksessa vakuutusmäärä tarkoittaa yhdestä vakuutustapahtumasta vakuutuskauden aikana maksettavan korvauksen enimmäismäärää. Jos vakuutusvakuutuskauden (tavallisesti kalenterivuosi) aikana sattuu useita vakuutustapahtumia, voidaan niistä kustakin erikseen korvata enintään vakuutusmäärä. Vakuutuksen voimassaoloalue on Eurooppa. Vahinkotapahtuma pitää todeta voimassaoloalueella, jotta vastuuvakuutusta voidaan käyttää. Oikeusturvavakuutus Oikeusturvavakuutuksesta korvataan kustannuksia, jotka aiheutuvat oikeudellisen asiantuntijan käyttämisestä riita-asioissa. Oikeusturvaetu voidaan myöntää, kun on syntynyt riita, jolla oikeusturvavakuutuksessa tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa määrältään ja perusteeltaan yksilöity vaatimus on kiistetty määrältään tai perusteeltaan. 6

7 Oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä on euroa ja omavastuu on 15 % kuluista, kuitenkin vähintään 600 euroa. Voimassaoloalue on Suomi. INFRA ry:n jäsenyritysten vakuutuksissa toiminnan vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus hinnoitellaan koneiden lukumäärän mukaan. Lisäturva: työnkohteessa aiheutettu vahinko Työn kohteessa aiheutetut vahingot on rajattu toiminnan vastuuvakuutuksen ulkopuolelle, mutta ne korvataan omaisuusvakuutuksen lisäturvasta. Lisäturvan vakuutusmäärä on euroa ja omavastuu euroa. Vakuutusmäärää ja omavastuuta on mahdollista korottaa. Vakuutusmäärä on korvauksen yläraja vahinkoa kohden. Saman vakuutuskauden aikana sattuneista vahingoista korvataan kuitenkin yhteensä enintään vakuutusmäärä kaksinkertaisena. Vakuutus korvaa työnkohteessa haltuun uskotulle irtaimelle omaisuudelle, kiinteistölle sekä itse työn kohteelle työssä aiheutettuja odottamattomia, ulkoa päin syntyneitä vahinkoja. Lisäturvasta maksetaan korvausta, kun vahinko on aiheutunut palosta, räjähdyksestä, vesijohtovuodosta, vuodosta, sähköilmiöstä tai ulkoisesta rikkoutumisesta. Vaikka kyseessä on omaisuusturva, lisäturva on vastuuvakuutuksen kaltainen: Korvattavuuden edellytyksenä on, että vakuutuksenottaja on aiheutuneesta vahingosta lain mukaan korvausvastuussa. Omaisuuden säilytyspaikka on asennuskohde ja sijaintialue Suomi. Lisäturva: toimipaikkojen maaperän ympäristövahinko INFRA ry:n vakuutusratkaisuun on mahdollista liittää lisäturva toimipaikkojen maaperän ympäristövahingon varalle. Lisäturvan vakuutusmäärä on euroa ja omavastuu on euroa. Lisäturvasta korvataan vakuutuskirjassa mainituissa yrityksen toimipaikoissa äkillisen vuotovahingon seurauksena syntyneitä maaperän ympäristövahingon puhdistuskuluja. Kyseessä on omaisuusvakuutusturva eikä siitä korvattavien vahinkojen osalta edellytetä tuottamusta. Korvausesimerkki Maanrakennusyrityksen toimipaikan pihalla olevasta polttoainetankista varastettiin polttoainetta. Varkaat jättivät tankin valumaan, ja maahan valunut polttoaine aiheutti maaperän saastumisen. Lisäturvasta korvattiin maaperän puhdistuskulut. 7

8 Louhintavastuuvakuutus Louhintatöissä noudatetaan ankaran vastuun periaatetta. Louhinta on riskialtista toimintaa, joten seurauksista vastaa se, joka tekee louhintatöitä taloudellista etua tavoitellen. Korvausvastuun syntyminen ei edellytä vahingon aiheuttajalta huolimattomuutta, vaan korvausvastuu syntyy huolellisuudesta riippumatta. Louhintatyöt suorittavalla urakoitsijalla tulee olla erillinen louhintavastuuvakuutus, sillä toiminnan vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu vieraalla työvoimalla tai toiselle suoritetusta louhinta- tai räjäytystyöstä. Louhintavastuuvakuutuksella katetaan vakuutuksenottajan voimassaolevan oikeuden mukaista korvausvastuuta. Jos useat ovat velvolliset yhdessä korvaamaan vahingon, tällöin vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan syyllisyyttä vastaava määrä. Käytännössä sellaisessa tapauksessa, jossa räjäyttäjä on toiminut räjäytystöissä huolimattomasti, esimerkiksi asettanut liian suuren panoksen, käsitellään koko vahinko tällöin räjäyttäjän vastuuvakuutuksen perusteella. Mikäli taas räjäyttäjä ei ole toiminut huolimattomasti, räjäyttäjän vakuutuksen perusteella korvataan ainoastaan pääluvun mukainen osuus vahingosta. Ankaran vastuun perusteella vastuussa on tällöin sekä räjäyttäjä että räjäytystyönteettäjä, ja vakuutuksen perusteella korvataan ainoastaan puolet vahingosta. Puolet vahingosta jää näin teettäjän vastattavaksi. Louhintavastuuvakuutukset INFRA ry:n jäsenille INFRA ry:n jäsenet voivat ottaa Fenniasta louhintavastuuvakuutuksen henkilövahinkojen varalle. Turvan vakuutusmäärä on euroa ja omavastuu 500 euroa. Omaisuusvahinkojen varalta voi suojautua pienurakoitsijan louhintavastuuvakuutuksella. Pienurakaksi luokitellaan enintään m 3 :n louhintamäärä. Oletusvakuutusmäärä pienurakoitsijan louhintavastuuvakuutuksessa on euroa vahinkotapahtumaa kohden ja vakuutuskauden aikana enintään euroa. Pienurakoitsijan louhintavastuuvakuutuksen omavastuu on euroa. Rakennustyövakuutuksen suhde toiminnan vastuuvakuutukseen Suomessa suoritettavissa rakennusurakoissa käytetään yleisesti rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja, YSE YSE:n mukaan työmaan työnjohtovelvollisuudesta vastaavan urakoitsijan on otettava rakennustyövakuutus, jonka tulee kattaa myös sivu- ja aliurakat sekä ra- 8

9 kennuttajan hankinnat. YSE:n mukaan kaikilla työmaalla toimivilla tulee olla myös voimassa oleva vastuuvakuutus. Rakennustyövakuutus on omaisuusvakuutus, josta korvataan vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja. Koska YSE:n mukaisissa rakennusurakoissa vakuuttamisvelvollisuudesta on sovittu, pidetään Fenniassa lähtökohtana, että vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot korvataan ensisijaisesti rakennustyövakuutuksesta sellaisissa rakennusurakoissa, joihin YSE:ä sovelletaan. Näin myös silloin, kun vahinko on seurausta vakuutettuna olevan pää-, sivu-, ja aliurakoitsijoiden huolimattomasta toiminnasta. Kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot korvataan lähtökohtaisesti vastuuvakuutuksesta. Vastuuvakuutuksen puoleen voidaan kääntyä lähtökohtaisesti rakennustyövakuutuksesta korvattavan vahingon osalta silloin, jos vahinko on vastuuvakuutusehtojen perusteella korvattava, mutta jää esimerkiksi rakennustyövakuutuksen omavastuun alle ylittäen kuitenkin vastuuvakuutuksen omavastuun. Rakennustyövakuutusten omavastuut ovat tyypillisesti korkeita. YSE:n mukaan rakennustyövakuutuksen omavastuu voi olla enintään 0,5 % urakkasummasta. Korvausesimerkki Työnjohtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija A on ottanut rakennusurakalle, jonka arvo on euroa, YSE:n mukaisen rakennustyövakuutuksen. Rakennustyövakuutuksen omavastuu on 0,5 % urakkasummasta eli euroa. Aliurakoitsija B:llä on Fenniassa vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on euroa ja omavastuu euroa. B:n varomattomasti suorittamista tulitöistä syttyy palo, joka aiheuttaa rakennusurakan kohteelle euron vahingot. Vahinko korvataan A:n ottamasta rakennustyövakuutuksesta. Rakennustyövakuutuksen omavastuun ja B:n toiminnan vastuuvakuutuksen omavastuun erotusta vastaava määrä voitaisiin korvata B:n toiminnan vastuuvakuutuksesta. Samalla työmaalla aliurakoitsija B suorittaa varomattomasti LVIS-asennusta, jonka seurauksena urakan kohteelle aiheutuu euron vesivahinko. Vahinkomäärä jää alle rakennustyövakuutuksen omavastuun, ja vahinko käsitellään urakoitsijan vastuuvakuutuksesta. 9

10 Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautetut ajoneuvot Liikennevakuuttamisvelvollisuus ei koske ajoneuvoja, joita liikennevakuutusasetuksessa ei katsota moottoriajoneuvoiksi. Tällaisia ajoneuvoja ovat mm. moottorityökone tai traktori, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 15 km/h edellyttäen, ettei sitä ole rekisteröitävä. Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautetun ajoneuvon aiheuttamat vahingot korvaa valtionkonttori liikennevakuutuslain mukaisesti. Edellytyksenä on, että ajoneuvon kotipaikka on Suomessa ja että vahinko on tapahtunut Suomessa. Valtionkonttorin vastuu vahingosta on periaatteessa samanlainen kuin vakuutusyhtiön vastuu liikennevakuutetun ajoneuvon aiheuttamasta vahingosta. Vahinkoilmoitus valtionkonttorista korvattavista vahingoista tehdään suoraan valtionkonttoriin. Lisätietoja korvauksen hakemisesta ja vahinkoilmoituskaavake löytyvät osoitteesta Toimintaohjeet vahinkotilanteessa Kun vahinko on tapahtunut, tärkeintä on rajoittaa vahingon seuraukset nopeasti. Näin toiminta voi jatkua vahingon jälkeenkin mahdollisimman pienin häiriöin. Vastuuvahingosta on tehtävä aina kirjallinen vahinkoilmoitus, joka pitää tehdä vuoden kuluessa siitä, kun vakuutettu sai tiedon vahingosta. Vahinkoilmoitus kanttaa tehdä, vaikka vahingonkärsinyt ei olisi vielä esittänyt korvausvaatimusta, jottei vuoden määräaika ehdi kulua umpeen. Vastuuvakuutuksesta korvattavien, äkillisten ympäristövahinkojen ilmoitusaika on kuitenkin vain 30 vuorokautta pilaantumisen, päästön tai häiriön alkamisesta. Kirjalliseksi ilmoitukseksi riittää myös tunnistettavasta sähköpostiosoitteesta lähetetty viesti. Kun vahinko on tapahtunut, tärkeintä on rajoittaa seuraukset nopeasti. 10

11 Sähköisesti vahingosta voi ilmoittaa: Vahinkoasiassa yritystäsi palvelevat myös: vastuuvahinkojen palvelunumero oma yhteyshenkilösi lähin Fennian konttori. Vahinkoasian käsittely on nopeinta ja mutkattominta, kun vahinkoilmoituksessa ilmoitetaan mahdollisimman täydelliset tiedot vahinkotapahtumasta, ja kun mukana ovat tarvittavat lisäselvitykset. Vahinkoilmoituksen lisäksi vastuuvahingosta saatetaan tarvita tilanteen mukaan esimerkiksi vastapuolen kirjallinen korvausvaatimus ja laskujen kopiot sekä todistajien lausuntoja tapahtumien kulusta ja olosuhteista. Korvauksen hakemisesta saa lisätietoa myös Fennian verkkosivuilta 11

12 12 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki. Postiosoite: Fennia. Puh Y-tunnus

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

VAKUUTTAMISEN TARVE LISÄTIETOA FENNIASTA JOS VAHINKO TAPAHTUU TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS. NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas

VAKUUTTAMISEN TARVE LISÄTIETOA FENNIASTA JOS VAHINKO TAPAHTUU TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS. NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas 1 NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas VAKUUTTAMISEN TARVE Yritystoiminnassa voi sattua ja tapahtua kaikenlaista, aivan kuten normaalissakin elämässä. Yrityksessä vahingot voivat johtua esimerkiksi työntekijöiden

Lisätiedot

Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Voimassaoloalue 2 Korvausrajoitukset

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista

Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS

KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS VA 12 KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT (TAPAHTUMISEHDOT) Voimassa 1.1.2006 alkaen. 1 103 928 1 10.05 400 SISÄLLYSLUETTELO 1 Vakuutuksenottaja ja vakuutetut(*)... 3 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...

Lisätiedot

Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva

Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva Voimassa 1.1.2013 alkaen 322.1 Kiinteistönomistajan vastuuvakuutusturva

Lisätiedot

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Toimiminen EU avustajana Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Vakuutetut Vakuutettuja ovat tuottajayhdistysten nimeämät ja maataloustuottajain liittojen hyväksymät EU-avustajat, jotka avustavat MTK:n jäseniä

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutetut 3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet 4 Korvattavat

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Yritysvakuutus. Tuoteopas

Yritysvakuutus. Tuoteopas Yritysvakuutus Tuoteopas Sisällysluettelo Yritysvakuutus...4 Vakuutusmaksuun vaikuttavia tekijöitä...5 Omavastuu...5 Esinevakuutus...6 Vakuutusmäärä...7 Vakuutusturvan laajuus...8 Keskeytysvakuutus...11

Lisätiedot

Maatilatuotannon vakuutukset

Maatilatuotannon vakuutukset Maatilatuotannon vakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. Maatilan tuotantorakennuksen, koneen, laitteen, tuotteen ja tarvikkeen sekä eläinten vahingoittuminen tarkoittaa rahan menoa. Tilannetta

Lisätiedot

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Sisällysluettelo HEVOS- JA KILPAILUVARUSTE VAKUUTUS... 2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen kohde...2 3 Vakuutuksen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 164. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 15.5.2013 1. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen koskien

Lisätiedot

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset Sisältö Koiran ja kissan sairaus- ja tapaturmavakuutukset 3 Voit valita lemmikillesi

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

ICT-yrityksen vastuuvakuutus. 19.4.2012 Tiina Schaarschmidt-Pernaa

ICT-yrityksen vastuuvakuutus. 19.4.2012 Tiina Schaarschmidt-Pernaa ICT-yrityksen vastuuvakuutus 19.4.2012 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Sanomalehdistä poimittua 2 Koodausvirhe Virhe koodissa. Muoviankkaperhe tukki tuotantolinjan. Eräs eteläsuomalainen IT-yritys oli saanut

Lisätiedot

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Vakuutusehdot Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällysluettelo Hevos- ja kilpailuvarustevakuutus 2 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen kohde 2 3 Vakuutuksen voimassaolo

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 201: TOIMINNANVASTUU 1.1.2011

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 201: TOIMINNANVASTUU 1.1.2011 Vt 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 201: TOIMINNANVASTUU 1.1.2011 201.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä 201.2 RAJOITUKSET Vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö-

Lisätiedot

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso

Lisätiedot

KodinOmavastuu vakuutus

KodinOmavastuu vakuutus KodinOmavastuu vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.3.2013 alkaen ja niitä sovelletaan 4.3.2013 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194935)

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.1.2010 alkaen Sisältö 1. Miksi ajoneuvo pitää vakuuttaa? 3 2. Toyota Liikennevakuutus 3

Lisätiedot

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Sisältö Hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset 3 Voit

Lisätiedot

Fortum OmavastuuPlus vakuutus

Fortum OmavastuuPlus vakuutus Fortum OmavastuuPlus vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 18.3.2014 alkaen ja niitä sovelletaan 18.3.2014 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001195543)

Lisätiedot

1. Henkilövakuutukset... 2 1.1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus... 2 1.2 Ryhmätapaturma... 3 1.3 Virkamatkavakuutus... 4

1. Henkilövakuutukset... 2 1.1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus... 2 1.2 Ryhmätapaturma... 3 1.3 Virkamatkavakuutus... 4 29.6.2015/Sirpa Ekström VAKUUTUSTURVA 1. Henkilövakuutukset... 2 1.1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus... 2 1.2 Ryhmätapaturma... 3 1.3 Virkamatkavakuutus... 4 2. Omaisuusvakuutukset... 5 2.1 Kiinteistöt

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Sisältö Metsäsi turvaksi Fenniaturvan metsävakuutukset 3 Valitse metsävakuutus tarpeesi mukaan 3 Metsävakuutuksella

Lisätiedot

Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot

Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot Vakuutusehto VY1 Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Vastuuvakuutusturva 2 2 Vastuuvakuutuksen käsitteitä 2 3 Vastuuvakuutuksen voimassaoloalue 2 4 Vastuuvakuutusten yhteiset

Lisätiedot

Fenniaturvan venevakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen

Fenniaturvan venevakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan venevakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Sisältö Fenniaturvan venevakuutukset 3 Venevakuutuksilla vakuutettava omaisuus 3 Venevakuutusten voimassaoloalue 4 Veneen palo- ja varkausvakuutus

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 12.5.2015 1. Liikennevakuutuslain mukainen vastuu on yleensä ns. ankaraa

Lisätiedot

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva Sisällysluettelo Dans ke Bankin Mas t e rcard yhdis telmäkortteihin lii tty

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001196191) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013

TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013 TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013 Pohjolan edut TAJA:n jäsenille Jäsenmaksuun sisältyvät vakuutukset Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus (nro 16-259-429-6) Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Lisätiedot

HEVOSVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen

HEVOSVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen HEVOSVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen HEVOSVAKUUTUS Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi hevosvakuutukseen. Se esittelee hevosvakuutuksen vakuutusmuodot, korvattavat vahinkotapahtumat,

Lisätiedot

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Asuntovakuuttamisen tietoisku Helsingin Pelastusliitto HELPE:n ja Kiinteistöliitto Uusimaan asukasturvallisuusilta 8.9.2015 Hannu Partanen 2 Sisältö 1)

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN. vakuutukset. if.fi/yritys

KIINTEISTÖJEN. vakuutukset. if.fi/yritys KIINTEISTÖJEN vakuutukset if.fi/yritys OMISTAMISEN riskit kuriin Kiinteistön omistamiseen, hallintaan ja hoitoon liittyy useita riskejä. Meiltä Ifistä saat kattavan ja yksinkertaisen vakuutusratkaisun,

Lisätiedot

Yrityksen perusvakuutus

Yrityksen perusvakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Yrityksen perusvakuutus Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan, palvelualan ja tiettyjen tuotantotoimintaa harjoittavien

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 Mo 1 MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 VAPAAEHTOISTA TURVAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa

Lisätiedot

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a 22.11.2011 S Y S : n s y y s k o k o u s K a r i M a r t t i n e n P a r t n e r A s i a n a j o t o i m i s t o

Lisätiedot

Haltuun uskotun omaisuuden tulkinta yritysten vastuuvakuutuksissa

Haltuun uskotun omaisuuden tulkinta yritysten vastuuvakuutuksissa Haltuun uskotun omaisuuden tulkinta yritysten vastuuvakuutuksissa Mäki, Salla 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Haltuun uskotun omaisuuden tulkinta yritysten vastuuvakuutuksissa Salla Mäki

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Om 1 OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 OMAISUUSVAKUUTUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ KÄSITTEITÄ Jälleenhankinta-arvo Käypä arvo Nykyarvo Vakuutusmäärä Ensivastuu Jäännösarvo Jälleenhankinta-arvolla

Lisätiedot

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen.

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Yritysykkönen Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan ja palvelualan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit.

Lisätiedot

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen Parasta turvaa AUTOLLESI Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso kannattaa

Lisätiedot

Yleistä tarjouskilpailusta

Yleistä tarjouskilpailusta Hallitus 3.12.2012, LIITE 7 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TARJOUSYHTEENVETO JA SUOSITUS 19. MARRASKUUTA 2012 Päivi Manni, asiakaspäällikkö Lasse Kärnä, asiakaspäällikkö Marsh Espoo

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Yrityksen korvauksenhakuopas VOIMASSA 1.1.2009 ALKAEN

Yrityksen korvauksenhakuopas VOIMASSA 1.1.2009 ALKAEN Yrityksen korvauksenhakuopas VOIMASSA 1.1.2009 ALKAEN Yrityksen korvauksenhakuopas Sisältö Yleisiä ohjeita tapaturman ja vahingon varalle...4 Maltti on valttia, kun vahinko yllättää... 4 Kirjallinen vahinkoilmoitus

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2011 alkaen ja niitä sovelletaan 1.10.2011 tai sen jälkeen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus ja matkavakuutus: Vakuutusten piirissä on HSL:n työ- ja virkasuhteinen henkilökunta.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus ja matkavakuutus: Vakuutusten piirissä on HSL:n työ- ja virkasuhteinen henkilökunta. 1 (5) Tarjouspyyntöön tulleiden kysymysten johdosta selvennämme ensin vakuutusten piirissä olevat henkilöryhmät, koska esitetyt kysymykset koskevat vaihtelevasti näitä ryhmiä. Lakisääteinen tapaturmavakuutus,

Lisätiedot

Fennian jäsenetuvakuutukset. Edut voimassa 1.1.2012 alkaen

Fennian jäsenetuvakuutukset. Edut voimassa 1.1.2012 alkaen Fennian jäsenetuvakuutukset Edut voimassa 1.1.2012 alkaen 1 Jäsenenä Suomen Yrittäjissä Suomen Yrittäjät kokoaa kaikenkokoiset yritykset kaikilta toimialoilta kautta maan. Järjestöön kuuluu kaikkiaan 115

Lisätiedot

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

MTK:n tuotevastuuvakuutus

MTK:n tuotevastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2013 alkaen 10 Vakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen tarkoituksena on korvata jäljempänä kohdassa 20 mainittujen vakuutettujen vakuutetussa toiminnassa tuotetusta tai valmistetusta

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE. Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen.

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE. Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen. BMW Vakuutus www.bmwvakuutus.fi Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS Kaskon

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen VAKUUTUSOPAS VOIMASSA 20.2.2016 ALKAEN VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI 13. ELOKUUTA 2015. Petri Kurkinen Asiakaspäällikkö Marsh Oy

LIEKSAN KAUPUNKI 13. ELOKUUTA 2015. Petri Kurkinen Asiakaspäällikkö Marsh Oy LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSYHTEENVETO JA SUOSITUS OSA 2: Omaisuus-, keskeytys-, metsä-, vene-, näyttely-, julkisyhteisönvastuu- ja hallinnon vastuu-, oikeusturva- sekä liikenne- ja ajoneuvovakuutukset 13.

Lisätiedot

Fennian ajoneuvovakuutukset

Fennian ajoneuvovakuutukset Fennian ajoneuvovakuutukset Tuote-esite voimassa 15.2.2016 alkaen LIIKENNEVAKUUTUS FENNIAKASKO Fennian ajoneuvovakuutukset Fennian ajoneuvovakuutukset Sisältö Liikennevakuutus 3 ikä on moottoriajoneuvo

Lisätiedot

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1 Vakuutetut ja korvauksen saaja 2 1.1 Vakuutetut 2 1.2 Korvauksen saaja 2 2 Vakuutuksen

Lisätiedot

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Vakuutusopas voimassa 1.1.2016 alkaen Kattavaa turvaa autollesi KATTAVA ja kaikille VAIHTO+ autossa VAKUUTUS Antaa mukana turvaa oleville. autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Helposti ja edullisesti

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VAKUUTUSASIAT & HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSET

TALOYHTIÖN VAKUUTUSASIAT & HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSET TALOYHTIÖN VAKUUTUSASIAT & HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSET 30.1.2014 Finib Oy Vattuniemenkuja 4 E, 00210 HELSINKI Y-tunnus: 1989615-0 Kotipaikka: Helsinki Puhelin: 09-7517 0700 finib@finib.fi,

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

Fenniaturva vakuutusehdot

Fenniaturva vakuutusehdot Fenniaturva vakuutusehdot 1.7.2014 SISÄLLYS VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA 1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet... 1 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.12.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 1.12.2012 tai sen jälkeen

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Pohjolan maatilatuotannon vakuutus

Pohjolan maatilatuotannon vakuutus Pohjolan maatilatuotannon vakuutus 1 Pohjolan maatilatuotannon vakuutus Tuoteseloste on voimassa 1.10.2008 alkaen. Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan Pohjolan Maatilatuotannon vakuutuksesta, jolla voidaan

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 Moo 1 MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 211.0 VAKUUTETUT, VAHINKOTAPAHTUMA JA VOIMASSAOLOAIKA Vakuutetut Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja haltija

Lisätiedot

Koneturva tuotteet 2013

Koneturva tuotteet 2013 Koneturva tuotteet 2013 jkjk Kun rahoitat moottorityökonehankinnan Sampo Rahoituksen kautta, voit kätevästi liittää siihen kattavan Koneturva-vakuutuksen. vakuutus maksetaan kätevästi kuukausittain rahoituserien

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Huolintavakuutus Tuoteseloste AKH 02. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen.

Huolintavakuutus Tuoteseloste AKH 02. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen. Huolintavakuutus Tuoteseloste AKH 02 TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen. Huolintavakuutus antaa huolintaa harjoittavalle yritykselle turvaa sen varalta, että se joutuu korvausvelvolliseksi toimeksiantajalleen

Lisätiedot

Kiinteistövakuutukset

Kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Kiinteistövakuutukset Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan Pohjolan kiinteistövakuutuksista, joilla voidaan vakuuttaa sekä asuin- ja liikerakennukset että teollisuusrakennukset.

Lisätiedot

Fennian muuttovakuutusehdot

Fennian muuttovakuutusehdot Fennian muuttovakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen E1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Vakuutussopimuslaki ja ryhmävakuutus Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä.

Lisätiedot

Pohjolan hevosvakuutukset

Pohjolan hevosvakuutukset Pohjolan hevosvakuutukset Pohjolan hevosvakuutukset Tuoteseloste on voimassa 1.8.2009 alkaen. Sisällysluettelo POHJOLAN hevosvakuutukset... 3 HEVOSVAKUUTUKSET KUULUVAT KODIN JA PERHEEN MITTATURVAAN...

Lisätiedot

Yritysturva. Omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.1.2015 alkaen

Yritysturva. Omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.1.2015 alkaen Yritysturva Omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset Tuote-esite voimassa 1.1.2015 alkaen 1 Yritysturva Omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset Sisältö Ota mieluummin vakuutukset

Lisätiedot