FinELibin toimintasuunnitelma 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FinELibin toimintasuunnitelma 2013"

Transkriptio

1 FinELibin toimintasuunnitelma Johdanto FinELibin perustehtävä ja strategiset päämäärät Infrastruktuurihaku Aineistohankinta Aineistoneuvottelut Irtaantumislauseke Kotimaisten aineistojen saatavuus Organisaatioiden yhdistymiset Bibliometriikkatehtävät Lisensioinnin rakenteellisen kehittämisen pilotit Uusien aineistojen valintaprosessin uudistus Tuki konsortion jäsenille Mallisopimus ja muistilistat, sopimusworkshop Tilastoinnin kehittäminen Teknisten ongelmien selvittäminen kustantajien kanssa: prosessin tarkistus Konsortion toiminnan koordinointi ohjausjärjestelmän toiminta Yhteistyön suunnittelu yleisten kirjastojen konsortion kanssa Uudet asiakkaat Koulutukset ja viestintä koulutukset jäsenorganisaatioille asiakastapaamiset Viestintä Konsortion yhteinen verkkofoorumi JOHDANTO Vuonna 2013 jatketaan FinELib-konsortion strategian toteuttamista. Konsortion palvelujen ja työnjaon uudistuksesta päätetään alkuvuodesta 2013 ja uudistustyö aloitetaan vuonna (LIITE 1). Vuonna 2013 jatketaan myös konsortion e-kirjaprojekteja (ereading, e-kirjapaketit yleisille kirjastoille ja ammattikorkeakouluille), joiden tavoitteena on saada kotimaisia e-kirjoja kirjastojen 1

2 asiakkaiden käyttöön. Vuoden 2013 alusta lukien Nelli-palvelut ovat Kansalliskirjastossa tiedonhallinnan ohjausryhmän ohjauksessa. 2. FINELIBIN PERUSTEHTÄVÄ JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT FinELib on aktiivinen osa suomalaisen tietoyhteiskunnan infrastruktuuria. FinELib hankkii e-aineistoja kilpailukykyisesti, varmistaa laadukkaiden ja monipuolisten e-aineistojen saannin sekä edistää niiden käyttöä tutkimuksessa, opetuksessa, oppimisessa ja yleisessä tiedon saannissa. Päämäärät: Toimintamallit tukevat konsortion jäsensektoreiden tarpeita - Uudistetaan e-kirjojen hankintamalleja - Edistetään kotimaisten aineistojen tarjontaa - Arvioidaan ja uudistetaan konsortion palveluja ja työnjakoa Konsortion tarpeita vastaavat tietoyhteiskunnan palvelut - Edistetään e-aineistojen käyttöä - Vaikutetaan julkaisualan hinnoittelu- ja palvelumalleihin - Edistetään tiedon avointa saatavuutta - Vaikutetaan rahoittajiin sekä tiede- ja kulttuuripolitiikkaan Toiminta perustuu huippuosaamiseen - Hyödynnetään koko konsortion asiantuntemusta - Luodaan strategisia kumppanuuksia - Osallistutaan toimialan kannalta merkittäviin kansallisiin ja kansainvälisiin foorumeihin, hankkeisiin ja aloitteisiin - Vahvistetaan konsortion roolia tutkimuksen arvioinnin tukena 2.1. INFRASTRUKTUURIHAKU FinELib on tehnyt aiehakemuksen Suomen Akatemian kansalliseen tutkimusinfrastruktuurihakuun ja on hyväksytty haun toiseen vaiheeseen. Kevään aikana FinELib tekee hakemuksen tiekartan toiseen vaiheeseen, tavoitteena on päästä tiekartalle myös tulevalla kaudella. FinELib jättää hakemuksen myös Suomen Akatemian Tutkimusinfrastruktuurihakuun (FIRI 2013). Tavoitteena on saada rahoitusta takautuvien aineistojen hankintaan. Tavoite vuoden lopussa: molemmat hakemukset on hyväksytty. 3. AINEISTOHANKINTA 3.1. AINEISTONEUVOTTELUT 2

3 Vuonna 2013 päättyy 64 aineiston sopimus ja näistä palveluyksikkö käynnistää uusintaneuvottelut. Neuvoteltavissa aineistoissa on mukana muutama iso lehtipaketti. Neuvotteluissa tavoitteena on löytää vaihtoehtoja lehtipakettien jatkuvasti kohoaville kustannuksille. Valmistelussa otetaan huomioon myös tulevina vuosina uusintaan tulevien isojen lehtipakettien neuvottelut. Tavoite vuoden lopussa: aineistosopimukset on neuvoteltu ja aineistot ovat asiakasorganisaatioiden käyttäjien käytössä IRTAANTUMISLAUSEKE Pyritään neuvottelemaan vuonna 2013 solmittaviin monivuotisiin sopimuksiin yleinen irtaantumislauseke. Irtaantumislauseke ei saa nostaa aineiston hintaa eikä irtaantuminen saa vaikuttaa muiden tilaajien hintaan. Lausekkeeseen voidaan hyväksyä erityisehtoja, esim. lausekkeen soveltaminen silloin kun organisaatio on vakavissa taloudellisissa ongelmissa. Tavoite vuoden lopussa: Irtaantumislauseke on saatu neuvoteltua mahdollisimman moneen sopimukseen KOTIMAISTEN AINEISTOJEN SAATAVUUS Selvitetään, millaista kotimaista aineistoa konsortion organisaatiot tarvitsevat (ks. aineistovalintaprosessi) ja suunnitellaan, millä keinoin konsortio voisi vaikuttaa näiden aineistojen saatavuuteen. Käytetään hyväksi vuonna 2012 ereading- ja e-kirjakilpailutusprojekteista saatuja kokemuksia. Vuonna 2013 ereading-hankkeessa tavoitteena on löytää malleja joilla kotimaiset kustantajat voivat tarjoat e-kirjoja yleisille kirjastoille. Osallistutaan ereading-hankkeeseen vuonna E-kirjakilpailutuksessa yleisten kirjastojen ja amkkirjastojen käyttöön hankitut kirjat ovat kirjastojen käytössä vuonna 2013, ammattikorkeakouluissa kesäkuun loppuun saakka ja yleisissä kirjastoissa vuoden 2013 loppuun saakka. Kerätään kokemusta e-kirjojen käytöstä kirjastoissa. Tavoite vuoden lopussa: Aineistotarpeet on selvitetty ja on käynnistetty kokeilu, jossa haluttuja aineistoja pyritään saamaan kirjastojen asiakkaiden käyttöön. ereading-hankkeessa on pilotoitu hankintamalleja ja uusien e-kirjanimekkeiden kirjastokäyttöä ja luotu edellytykset e-kirjojen kaupalliseen tarjontaan kirjastoille. Mahdollisimman moni yleisistä kirjastoista ja ammattikorkeakouluista on asettanut e-kirjapaketin nimekkeet asiakkaiden käyttöön ORGANISAATIOIDEN YHDISTYMISET Selvitetään yhdistyvien organisaatioiden aineistotarpeet, solmitaan palvelusopimukset uusien organisaatioiden kanssa ja hankitaan uusien organisaatioiden tilaamat aineistot. Tavoite vuoden lopussa: Uusilla organisaatioilla ja kunnilla on käytössään haluamansa FinELibaineistot BIBLIOMETRIIKKATEHTÄVÄT FinELibin palveluyksikkö on neuvotellut opetus- ja kulttuuriministeriön käyttöön Thomson Reutersin Web of Sciencen ja Elsevierin Scopuksen raakadata-aineistot korkeakoulujen julkaisutoiminnan arviointia varten. CSC tuottaa raakadatasta bibliometriikkapalveluita OKM:lle ja ostaa raakadataan liittyvät kustantajien kanssa käytävät sopimusneuvottelut FinELib- 3

4 palveluyksiköltä. Palveluyksikkö neuvottelee OKM:lle raakadatapäivitykset ja Suomen Akatemialle käyttöoikeuden. Tavoite vuoden lopussa: OKM:llä on käytössään Web of Sciencen ja Scopuksen raakadatan päivitykset. Suomen Akatemialla on mahdollisuus käyttää raakadata-aineistojen analyyseja LISENSIOINNIN RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN PILOTIT Jatketaan vielä käynnissä olevat lisensioinnin rakenteellisen kehittämisen pilotit loppuun saakka ja tehdään johtopäätökset. Tavoite vuoden lopussa: Kaikki pilotit on saatettu päätökseen, raportit laadittu ja käsitelty konsortiossa sekä otettu huomioon konsortion toiminnan suunnittelussa UUSIEN AINEISTOJEN VALINTAPROSESSIN UUDISTUS Toteutetaan uusien aineistojen valintaprosessi verkkoympäristössä ensimmäisen kerran ja kerätään siitä palautetta. Arvioidaan ja kehitetään kokemusten, keskustelujen ja palautteen perusteella työkaluja, äänestystapaa ja valintakriteerejä. Tavoite vuoden lopussa: Uusien aineistojen valintaprosessi on testattu, arvioitu ja kehitetty. Valintaprosessin avulla neuvoteltaviksi valikoituvat mahdollisimman hyvin konsortion tarpeita vastaavat aineistot SCOAP3 FinELib osallistuu kansainväliseen CERNin koordinoimaan SCOAP3-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on muuttaa suurenergiafysiikan (High Energy Physics, HEP) keskeiset lehdet Open Access-julkaisuiksi. SCOAP3-hankkessa luodaan malli, jolla suurenergiafysiikan keskeiset lehdet ovat avoimesti kaikkien saatavilla kansainvälisen konsortion tuella eikä tilaus- tai yksittäisiä kirjoittajamaksuja ko. lehdistä makseta. Kunkin maan maksuosuus vuosiksi perustuu ko. maan julkaisumääriin suurenergiafysiikan lehdissä tiettynä vuonna. SCOAP3-konsortio perustetaan vuonna FinELib on SCOAP3-konsortion kansallinen yhteyspiste, jossa tehdään FinELibin osalta laskelmat vähennettävistä tilausmaksuista sekä sovitaan alan tutkimusta tekevien yliopistojen kanssa hankkeen kustannustenjaon periaatteista FinELibin sisällä sekä tuloutetaan FinELibin maksuosuus CERNiin ja laskutetaan osuudet alan tutkimusta tekeviltä yliopistoilta. Tavoite vuoden lopussa: FinELib on SCOAP3-konsortion jäsen, hankkeen tilausmaksuvähennykset ja FinELib-konsortion sisäinen kulujen jakoperiaate on vahvistettu ja hallinnointi toteutettu. 4. TUKI KONSORTION JÄSENILLE 4.1. MALLISOPIMUS JA MUISTILISTAT, SOPIMUSWORKSHOP 4

5 Laaditaan mallisopimus ja muistilista organisaatioiden omaa e-aineistohankintaa varten. Järjestetään sopimusworkshop, jossa konsortion jäsenet voivat keskustella ja pohtia yhdessä sekä palveluyksikön kanssa suoriin sopimuksiin liittyviä kysymyksiä. Tavoite vuoden lopussa: Konsortion jäsenillä on käytössään ensimmäinen mallisopimus sekä muistilista omaa e-aineistohankintaa varten. Sopimusworkshop on pidetty TILASTOINNIN KEHITTÄMINEN Keskustellaan konsortiossa e-aineistojen käyttötilastoinnin ongelmakohdista ja kartoitetaan mahdollisuuksia niiden korjaamiseksi. Selvitetään mahdollisuudet Haltin tilastoraporttien kehittämiseen ja otetaan tilastojen automaattisen siirron SUSHI-protokolla käyttöön muutaman SUSHI-yhteensopivan kustantajan kanssa. Tavoite vuoden lopussa: On selvitetty Haltin tilastoraportin kehittämisen mahdollisuudet sekä tilastointiin liittyvät ongelmakohdat ja otettu ongelmat esiin neuvotteluissa kustantajien kanssa. Muutaman kustantajan aineistot saadaan Halti-tietokantaan automaattisesti SUSHI-protokollaa hyödyntäen TEKNISTEN ONGELMIEN SELVITTÄMINEN KUSTANTAJIEN KANSSA: PROSESSIN TARKISTUS Prosessi teknisten ongelmien selvittämiseksi tarkistetaan sekä palveluyksikön ja konsortion jäsenten vastuut selkeytetään. Tavoite vuoden lopussa: Teknisten ongelmien selvittämiselle on tehty selkeä ja erilaisiin tilanteisiin mukautuva prosessi ja ohjeistus, josta on tiedotettu konsortion jäsenille. 5. KONSORTION TOIMINNAN KOORDINOINTI 5.1. OHJAUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTA Ohjausryhmän ja uusien konsortion asiantuntemusta hyödyntävien työryhmien toiminta käynnistetään. Kootaan konsortion palaute ohjausryhmän ja työryhmien toiminnasta vuoden lopussa. Tavoite: Uuden ohjausryhmän toimintatavat on sovittu ja palaute toiminnasta koottu. Ad hoc työryhmien toiminta on arvioitu YHTEISTYÖN SUUNNITTELU YLEISTEN KIRJASTOJEN KONSORTION KANSSA Yleisten kirjastojen konsortio on perustettu. Seurataan yleisten kirjastojen konsortion käynnistymistä. Käydään keskusteluja konsortion toiminnasta ja tehtävistä yleisten kirjastojen konsortion kanssa. Tavoite vuoden lopussa: Yleisten kirjastojen konsortion kanssa on keskusteltu työnjaosta ja yhteistyöstä. Yhteistyöstä sovitaan siltä osin kuin yleisten kirjastojen konsortio on siihen valmis vuonna

6 5.3. UUDET ASIAKKAAT Käydään konsortioon liittymisneuvottelut mahdollisten uusien asiakkaiden kanssa. Tavoite vuoden lopussa: Palvelusopimukset on solmittu niiden asiakkaiden kanssa joiden osalta konsortiojäsenyyden edellytykset täyttyvät. 6. KOULUTUKSET JA VIESTINTÄ 6.1. KOULUTUKSET JÄSENORGANISAATIOILLE Palveluyksikkö järjestää aineistopäivän, sopimusworkshopin ja SFX Collection Tool -koulutuksen sekä kirjastoverkkopäivän ja asiantuntijatapaamisia yhdessä muiden kirjastoverkkopalveluiden kanssa. Kustantajien verkossa toteutettavia aineistokoulutuksia hyödynnetään ASIAKASTAPAAMISET Palveluyksikkö jatkaa asiakasvierailujaan ajankohtaisista aiheista. Tapaamisia voidaan järjestään myös verkon välityksellä VIESTINTÄ Palveluyksikkö viestii konsortion jäsenille FinELibin nettisivujen, ekstranetin ja Halti-tietokannan kautta. Ekstranettiä hyödyntämällä pyritään parantamaan erityisesti neuvottelujen aikaista viestintää. Viestinnässä hyödynnetään lisäksi kirjastoverkkopalvelujen uutiskirjettä ja Kansalliskirjaston tapahtumia, kuten Aineistopäivää, kirjastoverkkopalvelujen asiantuntijaseminaareja sekä Kirjastoverkkopäiviä. Konsortion jäseniltä myös kerätään palautetta erilaisin kyselyin KONSORTION YHTEINEN VERKKOFOORUMI Luodaan konsortion jäsenorganisaation yhteyshenkilöille rajattu verkkofoorumi, joka helpottaa konsortion yhteistyötä ja asiantuntijuuden jakamista. Verkkofoorumin kautta voidaan viestiä ajankohtaisista asioista, käydä keskusteluja e-aineistojen hankintaan liittyvistä aiheista sekä jakaa ohje- ja koulutusmateriaalia. Tavoite vuoden lopussa: Konsortiolla on käytössään yhteistyöfoorumi verkossa ja FinELibin ekstranetin sisältö on siirretty yhteistyöforumille. 6

7 LIITE 1 (FinELibin toimintasuunnitelmaan 2013): FINELIB-KONSORTION UUDISTUS FinELib-konsortion uudistus Esitys FinELib-konsortion ohjausryhmälle SISÄLTÖ 1. Johdanto Ydintoiminnot Uudistusehdotukset Aineistohankinta Keskitetty aineistohankinta Konsortiohankintojen käyttöön liittyvät kysymykset Jäsenien suoran e-aineistohankinnan tukeminen Keskitetyn hankinnan piiriin haluttavien uusien aineistojen valinta Halti Yhteistyöfoorumi verkkoon Tilastot Yhteistyö yleisten kirjastojen e-hankintakonsortion kanssa Poisjäävät keskitetyt tehtävät Liite 1: Toimenpiteiden aikataulutus Liite 2: FinELin konsortion nykyiset toiminnot

8 1. JOHDANTO FinELib-konsortion palvelujen ja toiminnan arviointi- ja uudistamisprojektin tavoitteena on tehdä FinELib-konsortiosta yhä paremmin jäseniään palveleva kokonaisuus. Projektissa: - määritellään mitä palveluita konsortion toimintaan kuuluu - arvioidaan konsortion tulevaisuuden työnjakoa ja palveluiden kohdistamista eri ryhmille - etsitään toimivia yhteistyön muotoja asiantuntemuksen jakamiseksi. Projektin neljä sektorikohtaista työryhmää kokosivat esityksensä FinELib-konsortion toiminnasta ja esitykset olivat kirjastoverkon kommentoitavissa syyskuussa Työryhmien esitysten pohjalta on koottu tämä yhteinen esitys, jossa esitetään toiminnan painopisteet, uudistustarpeet ja uudistusten aikataulu sekä hahmotellaan toimia niiden toteuttamiseksi. Uudistusten toteutus jakaantuu useammalle vuodelle ja määritellään tarkemmin vuosittaisen toimintasuunnittelun yhteydessä. Konsortion tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että toiminta kehittyy jatkuvasti ja pystyy vastaamaan konsortion jäsenien tarpeisiin ja muuttuvan lisensiointiympäristön vaatimuksiin. Siksi uudistustyön yhtenä tavoitteena on mahdollistaa entistä parempi konsortion sisäinen yhteistyö aineistohankinnan kehitysprojekteissa. Konsortion toiminnan kautta ja yhteisen neuvotteluvoiman avulla jäsenet voivat vaikuttaa e-aineistokentän tärkeisiin kysymyksiin, kuten e-aineistojen hinnoitteluun, saatavuuteen ja käyttöehtojen kehittymiseen. Konsortion hallintoa uudistetaan siten, että konsortion toimintaa ohjaavana ryhmänä toimii vuoden 2013 alusta ohjausryhmä. Konsortioryhmän toiminta loppuu. Konsortion asiantuntemusta hyödynnetään ad hoc ryhmien muodossa. Ad hoc ryhmiä perustetaan asioiden valmisteluun tarpeen mukaan ja ryhmiin kootaan konsortion jäsenistä kunkin ryhmän tehtävän kannalta tarvittava asiantuntemus. Ryhmien perustamisesta tiedotetaan konsortion jäsenille, jotta jäsenet voivat ehdottaa asiantuntijoita ryhmiin. Ryhmien työskentely voi tapahtua verkossa. Ryhmien työskentelyn tuloksista tiedotetaan konsortion jäsenille mahdollisuuksien mukaan jo työskentelyn aikana. Tarkemmin konsortion hallinnollista uudistusta on esitelty konsortioryhmän ja ohjausryhmän kokouksissa vuonna Vuoden 2013 alusta lukien Nelli-palvelut ovat Kansalliskirjastossa tiedonhallinnan ohjausryhmän ohjauksessa. Tässä dokumentissa konsortiolla tarkoitetaan koko FinELib-konsortiota mukaan lukien jäsenet ja palveluyksikkö. Kun tarkoitetaan vain palveluyksikköä, se mainitaan erikseen. 2. YDINTOIMINNOT 8

9 Työryhmiä pyydettiin arvioimaan konsortion nykyisiä toimintoja (ks liite 2) ja määrittelemään, mitkä ovat jatkossa konsortion kannalta olennaisimpia asioita eli ydintoimintoja. Työryhmien esityksissään määrittelemät konsortion ydintoiminnot: Aineistojen hankinta (ml. neuvottelut, sopimukset, kilpailutus, aineistojen käyttöön saattaminen, kv. yhteistyö) ja laskutus Lisensiointiperiaatteet, niiden kehittäminen ja lisensiointiosaamisen jakaminen Käyttötilastot Halti ja muut yhteistyön välineet Työryhmät eivät tuoneet ydintoimintojen piiriin mitään täysin uutta toimintaa, mutta esittivät ydintoimintojen alueille useita uudistuksia, joita käsitellään kohdassa 3. Erityisesti aineistonhankinnan alueella toivottiin toiminnan laajentamista. Työryhmät esittivät, että eräitä nykyisiä toimintoja ei enää toteuteta konsortion keskitettyinä palveluina (kohta 4). Tavoitteena on vapauttaa näistä toiminnoista resursseja, joilla voidaan toteuttaa uudistuksessa tärkeäksi nähtyjä toimintoja. 3. UUDISTUSEHDOTUKSET Uudistusehdotuksiin on koottu työryhmien esiin nostamat kehittämis- ja uudistustarpeet sekä ehdotuksia toimenpiteiksi. 3.1 AINEISTOHANKINTA KESKITETTY AINEISTOHANKINTA Kirjastosektoreita pyydettiin määrittelemään, mitä palveluita konsortion tulisi tarjota keskitetysti ja tuleeko konsortion tuottaa erilaisia palveluita eri sektoreille ja/tai ryhmille. Ryhmien esityksissä nähtiin tärkeänä, että konsortion eri ryhmille on tarjolla erilaisia aineistoja keskitetyn hankinnan kautta. Isot lehtipaketit ovat tärkeitä, mutta myös tieteenalakohtaiset aineistot, kotimaiset aineistot ja ammatillinen aineisto nousivat esiin. E-aineistojen hintojen nousu nähtiin erityisen vaikeana ongelmana. Aineistohankinnan malleilta ja prosessilta toivottiin joustavuutta ja vaihtoehtoisia hankintamalleja, jotka myös mahdollistaisivat kustannussäästöjä. A. Keskitetysti hankittavat aineistot 9

10 Isot monitieteiset paketit Toimenpiteet; Etsitään keinoja alentaa isojen pakettien kustannuksia Etsitään vaihtoehtoja isoille pakettiratkaisuille (esim. pay-perview, puitemallit) Tieteenalakohtaiset / erikoistuneet aineistot Toimenpiteet: o Selvitetään yhdessä kirjastojen kanssa, onko saatavissa yhdenmukaisia vuosittain päivittyviä tieteenala/oppialakohtaisia käyttäjälukuja, joita voitaisiin käyttää apuna neuvotteluissa (esim. Vipusen tieteenalaluokittelu) o Etsitään vaihtoehtoisia hankintatapoja (esim. puitemallit) Kotimaiset, ammatillinen aineisto Toimenpiteet: o Aineistojen valintaprosessin uudistus (kohta 3.1.4) o Kartoitetaan kotimaisten e-aineistojen tarvetta keskustelutilaisuuden kautta -> päätetään toimenpiteistä o ereading- ja e-kirjakilpailutushankkeiden arviointi ja kokemusten hyödyntäminen o selvitetään työnjako yleisten kirjastojen oman konsortion ja FinELibin aineistohankinnan välillä, ks. kohta 3.5 Arvioidaan aineistojen konsortiohyöty Toimenpiteet: identifioidaan aineistot, joissa konsortiona saatu hintahyöty on vähäinen selvitetään tilaajakonsortion minimikoko ja tehdään tarvittaessa esitys minimikoon muuttamisesta B. Aineistojen hankintaprosessi: Aineistot nopeammin käyttöön Toimenpide: o Tiedotus mahdollisuudesta tilata suoraan kustantajalta o Tutkitaan mahdollisuutta automatisoida kesken vuoden tilaamista Irtautuminen sopimuksesta kesken kauden Toimenpide: Pyritään neuvottelemaan sopimuksiin irtaantumislauseke o ei saa nostaa aineiston hintaa o ei saa vaikuttaa muiden hintaan 10

11 o Lisensiointiperiaatteet: FTE-luku ja hinnoittelumallit: Hinnoittelumallit: kriteerinä esim. että organisaatio vakavissa taloudellisissa ongelmissa Toimenpide: Selvitetään seuraavien lisensiointiperiaatteiden osalta mitä konsortiosopimuksissa pitää olla: o Tulostus esim. hakemistotyyppisessä aineistossa o Pitkäaikaiskäyttö o Tilastot o Tiedon louhinta (Data mining) Toimenpiteet: o Selvitetään mahdollisuus saada ja käyttää tieteenalakohtaisia käyttäjämääriä ja voidaanko niitä käyttää neuvotteluissa o Yleisten kirjastot: selvitetään mahdollisuus saada kirjastokorttien määrä selville keskitetysti ja voidaan lukuja käyttää neuvotteluissa (yleisten kirjastojen tilastot?) Toimenpide: Tiedotus kustantajien hinnoittelumalleista ja konsortion kustannustenjakomallista C. Uusien aineistohankinnan tapojen kehittäminen Uudet mallit, esim.: Pay-per-view Puitesopimukset PDA (patron driven acquisition) Toimenpiteet: Ohjausryhmä tekee toimintasuunnitelman yhteydessä päätöksen palveluyksikön esittämistä kehitysprojekteista o Tarvittaessa aineistokohtaisista malleista keskustelu tilaajien kanssa Yhteiskirjastojen e-aineistohankinta Toimenpiteet: Tritonian pilotin tulosten esittely ja keskustelutilaisuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet KONSORTIOHANKINTOJEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT KYSYMYKSET A. Aineistokoulutukset: Konsortion yhteisten, palveluyksikön koordinoimien, aineistokoulutuksien järjestämistä tulee arvioida ja kehittää, sillä nykyiset yhteiset koulutukset eivät aina vastaa ajallisesti tai sisällöllisesti jäsenten tarpeeseen. 11

12 Toimenpiteet: Tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja aineistokoulutusten kehittämiselle: Erityyppiset aineistot/eritasoiset koulutukset verkon kautta palveluyksikön koordinoimana Kustantajien verkkokoulutusten hyödyntäminen Jäsenten järjestämät koulutukset: mahdollisuus myös muille osallistua (esim. koulutuskalenteri yhteiselle verkkoalustalle jne.) B. Teknisten ongelmien selvittäminen kustantajien kanssa: Tavoitteena nopeuttaa ja yksinkertaistaa prosessia i. Toimenpide: Prosessin tarkistus ja ohjeistus JÄSENIEN SUORAN E-AINEISTOHANKINNAN TUKEMINEN Konsortion uudistustyössä on esitetty kehitettäväksi toimintatapoja, joilla tuettaisiin konsortion jäsenien suoraa aineistohankintaa, esim. koulutusta ja tukea sopimusten laadintaan. Lisäksi toivottiin, että kustantajilla olisi keskitetty väylä yhteydenottoihin konsortion kautta. Ehdotettuja toimia on koottu tähän kappaleeseen. Työryhmien työssä esitettiin myös, että organisaatiokohtaista juridista konsultointia voisi saada tai ostaa maksullisena palvelutoimintana. Tällaista toimintaa on kuitenkin erittäin vaikea järjestää palveluyksikön resursseilla siten, että siitä koituisi asiakkaalle todellista hyötyä. Yksittäisen sopimuksen käsittelyyn menee tyypillisesti vähimmilläänkin useita tunteja ja toisaalta yksi käsittely ei yleensä riitä, koska harvoin lisenssin myyjä hyväksyy ostajan ehdotukset sellaisenaan. Organisaatioiden tarpeet sopimuksille ovat myös erilaisia ja tapauskohtaisia. Siksi tämä ehdotus on jätetty pois ehdotusten listalta. Asiakaskohtaisen juridisen konsultoinnin sijaan pyritään kehittämään muunlaisia tuen muotoja, joissa pystytään auttamaan useaa asiakasta yhtäaikaisesti. Toimenpide-ehdotukset jäsenien suoran e-aineistohankinnan tukemiseksi: A. Sopimusten ja neuvottelujen tukimateriaalit jäsenien käyttöön. Materiaalit päivitetään tarpeen mukaan kerran vuodessa: o neuvottelujen muistilista (mistä fte-luvut ym.) sopimusten muistilista o mallisopimukset käyttöohjeineen suomi ja englanti tarvittaessa sektorikohtaisuus eri aineistotyypit pyritään kehittämään liite, jota voisi käyttää kun neuvottelee lisenssin laajentamisesta tietylle joukolle 12

13 o osaorganisaatiolisensioinnin muistilista o talousmateriaali (kootut talousluvut, esim. inflaatio, julkisen sektorin tilanne) o kilpailuttamisdokumentit B. Lisensiointikoulutus o perusasioiden/ajankohtaisten asioiden läpikäyntia ja workshop-työskentelyä C. Palveluyksikön tuki suoriin sopimuksiin o Sopimukset, joita moni konsortion jäsen neuvottelee, tai joista muuten on kiinnostunut usea konsortion jäsen ehdotukset verkkofoorumin kautta yhteinen tilaisuus, jossa katsotaan ongelmakohtia o o avoin kaikille aineistosta kiinnostuneille konsortion jäsenille Tilaisuuksia esim. 4 per vuosi, kussakin käsitellään workshop-työskentelynä sopimuksia jäsenet voivat päättää tilaisuudessa, miten yhteistyötä jatketaan kukin neuvottelee yksin neuvottelevat yhdessä, joku ottaa mahdollisesti vetovastuun Verkkofoorumi, jossa mahdollisuus jakaa kysymyksiä ja kokemuksia neuvotteluista ja sopimuksista (ks. myös kohta 3.4) Kustantajien tarjoukset konsortion yhteisen foorumin kautta o Tavoitteet: Tarjotaan kustantajille mahdollisuus tehdä tarjouksia yhden kanavan kautta kaikille konsortion jäsenille kustantajille väylä konsortion jäsenien luo ilman yhteydenottoja yksittäisiin jäseniin Tuetaan konsortion jäsenten omaa aineistohankintaa yhdenmukaistamalla kustantajien tekemiä tarjouksia o määrämuotoiset tiedot tarjouksesta (esim. käyttöehdot yhdenmukaisella tavalla esitettyinä), jolloin konsortion jäsenten ja palveluyksikön on helpompi arvioida ja vertailla tarjouksia tarjoamalla konsortion jäsenorganisaatioille foorumi, jossa konsortion jäsenet voivat o vertailla kustantajien konsortion jäsenorganisaatioille tekemiä suoria tarjouksia o kommentoida ja keskustella tarjouksista o arvioida mitkä aineistot kiinnostavat konsortion muita jäseniä ja mikäli aineistosta on muitakin kiinnostuneita, hankkia aineistoja yhteistyössä toisten kiinnostuneiden organisaatioiden kanssa tai mikäli kiinnostusta on tarpeeksi, esittää aineistoa palveluyksikölle, joka voi aloittaa konsortiotason neuvottelut. o tarkastella arkistoituja tarjouksia 13

14 3.1.4 KESKITETYN HANKINNAN PIIRIIN HALUTTAVIEN UUSIEN AINEISTOJEN VALINTA FinELib-konsortion kautta hankittavien uusien aineistojen valintaprosessi halutaan uudistaa siten, että uusien aineistojen valinta nykyistä on nopeampaa ja joustavampaa ja siihen on helpompi osallistua. Toimenpiteet: Uusien aineistojen valintaprosessin luonnos 1) Konsortion jäsenet tuottavat kiinnostavien aineistojen kuvauksia verkkoon. a. Aineiston kuvaus lomakkeen/sivupohjan kautta, ml. peruskuvaus, nimi, www-osoite, konsortiohyödyt (esim. hinta, sopimusehdot, vain konsortiolle tarjolla olevat piirteet (esim. yksittäiset e-kirjat, joita ei muuten tarjota)) + koekäyttö b. Muille mahdollisuus kommentoida, antaa lisätietoja jne. i. Peukutus tms. tapa, jolla voi epävirallisesti ilmaista, että aineisto kiinnostava 2) Virallinen äänestys: Halutaanko aineisto keskitettyyn hankintaan a. Aikataulu: Maaliskuu ja syyskuu b. Organisaatio voi äänestää useampaa aineistoa mutta vain kerran (ei useampaa ääntä per organisaatio) i. Yhteiskirjastoissa, maakuntakirjastoissa ja kimpoissa voidaan sopia, että joku äänestää kaikkien organisaatioiden puolesta. Jokainen organisaatio lasketaan omaksi äänekseen. 3) Päätös a. Kriteerit i. Minimiääniraja (esim. 6 ääntä). Listasta valitaan tietty määrä eniten ääniä saaneita aineistoja. ii. Jonkinlainen sektoripainotus ehkä tarpeen, jotta kaikkien sektoreiden tarpeita voidaan huomioida? Tätä näkökulmaa syytä tarkastella prosessin testausvaiheessa. 4) Äänestyksen jälkeen: a. Äänet häviävät ennen seuraavaa äänestystä -> uuteen äänestykseen puhtaalta pöydältä. b. Aineistokuvaukset, kommentit ja peukutukset voivat jäädä 5) Neuvoteltaviksi valitut: a. Palveluyksikkö neuvottelee valituista aineistoista. b. Mikäli neuvotteluissa päästään sopimukseen, alkaa sopimuskausi tarvittaessa jo kesken kalenterivuoden. Tällöin ensimmäinen sopimuskausi kestää 1 vuoden + x kuukautta (sen jälkeen normaali vuoden alusta alkava sopimuskausirytmi). 3.2 HALTI 14

15 - Tärkeä työväline koko konsortiolle - Toiveena kehittää myös kirjastojen suorien tilausten hallinnan välineeksi o Tästä kehitystyöstä tehty 2012 suunnitelma ja käyttäjätarinat, joihin pyydetty ja saatu kommentteja o Haluttu kehitys vaatisi Haltin laajaa rakenteellista uudistamista ja ohjelmistopohjan uusintaa o Tarvittavaa rahoitusta laajalle uudistukselle ei ole o Yhteistyö sunnitteilla olevan UKJ-projektin kanssa (e-aineistojen hankinta-osio, ks. https://wiki.helsinki.fi/display/ukjvalmistelu/) o Pienimuotoisempaa kehitystä nykyiseen Haltiin voidaan tehdä: esim. keväällä 2013 uudistetaan Haltin tilasto-osiota (tilastoraportit, SUSHI-raporttien tuonti Haltiin) 3.3 YHTEISTYÖFOORUMI VERKKOON Konsortion yhteistyötä ja viestintää halutaan kehittää entistä vuorovaikutteisempaan ja joustavampaan suuntaan. Konsortion yhteinen verkkofoorumi mahdollistaisi monipuolisen työskentelyn yhdessä. Verkkofoorumin tavoitteet: - Interaktiivinen verkkotyökalu, jolla jäsenet ja palveluyksikkö voisivat viestiä ja jakaa dokumentteja. Tämä säästäisi kaikkien jäsenien työmäärää ja lisäisi tehokkuutta. - Uusien työtapojen ja prosessien kehitys, esim. o Aineistovalintaprosessi halutaan muuttaa verkkopohjaiseksi, näkyvämmäksi ja joustavammaksi. Tähän tarvitaan työkalu, jossa aineistoja voidaan kuvailla, niistä voidaan keskustella ja esim. äänestää niiden hyödyllisyydestä. o Tiettyihin aineistoihin liittyvät ongelmakohdat ja niihin liittyvän tiedon jakaminen ja kerääminen - Tiedotuksen selkiinnyttäminen: Konsortion sisäinen tiedotus voitaisiin keskittää yhdelle foorumille ja jäsenet voisivat tilata halutessaan sähköpostisyötteet omiin sähköposteihinsa. Näin käytettävien kanavien määrä vähenisi - Tila työryhmille: Erilaisissa työryhmissä tehtävä työ sisältyisi jouhevasti samalle foorumille Toimenpiteet: Perustetaan verkkofoorumi konsortion käyttöön Vaatimukset: o Vain FinELib-konsortion jäsenille rajattu tila, koska konsortio käsittelee tietoja, joita ei voi jakaa muille kuin konsortion jäsenille. o Oikeuksien hallinta: Yhteyshenkilöitä konsortiossa tällä hetkellä noin 620, joten oikeuksia ei voida hallita käsin. o Tekniset toteutukset eri toiminnoille: Uutiset Keskustelufoorumi Dokumenttien jakaminen Sähköpostisyötteet Havainnekuva (punaisella kiireisin toteutettava): 15

16 3.4 Tilastot - Tavoitteena mahdollisimman yhdenmukaiset, läpinäkyvät ja vertailtavat käyttötilastot o Toimenpiteet: Järjestetään tilastotilaisuus jäsenien kanssa, kerätään tietoa ongelmista ja missä aineistoissa ongelmia -> päätetään toimenpiteet kustantajia kohtaan Haltin tilasto-osion kehitys (ks. myös kohta 3.2): tilastoraporttien kehitys SUSHI-raporttien tuominen Haltiin niiden aineistojen osalta, joissa se on mahdollista (nopeuttaa ja tarkentaa raportointia) - Graafiset esitykset tilastoista arvioinnin avuksi o Toimenpiteet: Palveluyksikössä selvitetään voidaanko yhdistää Halti-työhön/SUSHI-kehitykseen Voidaanko ohjeistuksella auttaa graafien luomista Haltin tilastoista Excelin avulla 3.5 YHTEISTYÖ YLEISTEN KIRJASTOJEN E-HANKINTAKONSORTION KANSSA Yleisten kirjastojen konsortion nimittämä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin -hanke (julkaisi keväällä 2012 e-aineistostrategian (http://sahkoisetsisallot.kirjastot.fi/strategia_ja_toimenpiteet), jossa linjataan yleisten kirjastojen roolia digitaalisessa jakeluympäristössä. Strategian mukaisesti perustetaan yleisten kirjastojen konsortio, joka myös hankkii e-aineistoa. Yleisten kirjastojen konsortio ja FinELib keskustelevat työnjaosta vuoden 2013 aikana ja määrittelevät yhdessä, millaisia tehtäviä ja palveluja konsortiot yleisten kirjastojen osalta hoitavat ja missä asioissa tehdään yhteistyötä. 16

17 4. POISJÄÄVÄT KESKITETYT TEHTÄVÄT - Käyttäjäkyselyt - Koekäyttöjen organisointi o kustantajan yhteyshenkilön tiedot konsortion jäsenten käytössä ja koekäyttöä haluava voi itse ottaa yhteyttä. o Tarjottujen aineistojen koekäyttöilmoitukset yhteistyöfoorumin kautta myöhemmin määriteltävällä tavalla - Konsortioryhmän toiminta päättyy (ks. johdanto) - Selvitettäviä: o Aineistokoulutusten toteuttamisen muoto tulevaisuudessa (ks A) o Aineistojen konsortionhyödyn arviointi (ks A) 17

18 LIITE 1: TOIMENPITEIDEN AIKATAULUTUS Osa-alueet Projekti viite 1H/2013 2H/2013 1H/2014 2H/2014 1H/2015 2H/2015 Isot lehtipaketit: Hinta ja vaihtoehdot A Wiley-Blackwell Springer Elsevier-> Kotimaiset aineistot Tieteenalakohtaiset käyttäjäluvut Aineistojen valintaprosessin uudistus Aineistojen konsortionhyödyn arviointi Selvitys kesken vuoden tilaamisen automatisoinnista Valittujen lisensiointiperiaatteiden tarkistus Uudet hankintamallit Aineistokoulutusten kehitys Kustantajien tarjoukset yhteisen foorumin kautta A A 3.1.4, A A B B C A C Yhteistyöfoorumi verkkoon 3.3 FinELibin ekstranetin ja FinELibwikin siirto yhteistyöforumille 3.3 Haltin uudistus: Tilasto-osio 3.2 E-aineistohankinta osana UKJta? 3.2 Tilastoinnin kehittäminen yhdessä kustantajien ja jäsenten kanssa: suunnittelu 3.4 Yhteistyö yleisten kirjastojen e- hankintakonsortion kanssa: suunnittelu

19 2. Muut tehtävät Tiedotustehtävät Ajoitus Mahdollisuus tilata suoraan kustantajalta kesken sopimuskauden 1H/ Tiedotus kustantajien hinnoittelumalleista 1H/ Tiedotus kustannustenjakomallista 1H/2013 Tiedotus konsortion toiminnan ulkopuolelle jäävistä asioista 1H/2013 Muut Neuvotellaan irtaantumislausekkeesta > Tritonian pilotin tulosten esittely + keskustelutilaisuus Jäsenten suoran e-aineistohankinnan tukeminen: ohjeistusmateriaalit ja muistilistat Jäsenten suoran e-aineistohankinnan tukeminen: lisensiointikoulutukset B Jäsenten suoran e-aineistohankinnan tukeminen: Omien sopimusten käsittely workshop-työskentelynä 2013 Teknisten ongelmien selvittäminen kustantajien kanssa: prosessin tarkistus ja ohjeistus Selvitys tilastograafeista Koekäyttöjen järjestäminen yhteistyöforumin kautta

20 LIITE 2: FINELIB-KONSORTION NYKYISET TOIMINNOT (TILANNE VUONNA 2012) E-aineistojen hankinta o Hintaneuvottelut (sis. konsortioalennuksen) o Lisenssisopimusten neuvottelut Uudet sopimukset, sopimusten uudistaminen ja päivittäminen o o Konsortion ehdottomat lisensiointiperiaatteet Muut lisensiointiperiaatteet Lisensiointiperiaatteiden ulkopuolelle jäävät sopimuksen kohdat Kilpailutukset Tarjouspyyntö Tarjousten arviointi Hankintapäätös Tarjousten kokoaminen Kuvaukset aineistojen sisällöistä Hinnoittelumallin kuvaaminen Aineistoilmoittautumiset Koko sopimuskaudeksi Kesken sopimuskauden kalenterivuosittain Tiedotus Ilmoittautumisten kerääminen Tilausten toimittaminen myyjälle Tietokantayhteyksien avaaminen ja toimivuus o IP-osoitteiden keruu ja toimittaminen aineiston tarjoajalle o Yhteysongelmien välittäminen aineiston tarjoajalle Organisaatioiden käyttäjälukujen laskeminen Aineistomäärärahan (yo:t ja amkit) käsittely ja määrärahan kulujen seuranta Käyttötilastojen keskitetty kokoaminen o Käyttötilastojen kerääminen kustantajilta o Käyttötilastojen syöttäminen Haltiin o Ongelmatapausten selvittäminen Aineistojen koekäyttöjen sopiminen ja avaaminen Koulutukset o Aineistokoulutukset o Lisensiointiin liittyvät koulutukset o Muut tapahtumat Aineistopäivä FinELib-osio Kirjastoverkkopäivillä Keskitetty laskutus o Kustantajien laskujen tarkistus o Kustantajien laskujen käsittely o Aineistojen laskutus kirjastoilta o Aineistolaskutuksen seuranta (kulujen seuranta vuoden aikana) 20

FinELib-konsortion toiminnan ja palvelujen uudistus

FinELib-konsortion toiminnan ja palvelujen uudistus FinELib-konsortion toiminnan ja palvelujen uudistus Hyväksytty FinELib -konsortion ohjausryhmässä 26.3.2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Ydintoiminnot... 2 3. Uudistusehdotukset... 3 3.1 Aineistohankinta...

Lisätiedot

FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset

FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset Iina Peltonen, Arja Tuuliniemi 15.5.2014 FinELib-konsortion tuoreimmat kuulumiset Viestintä - mistä tuoreimmat kuulumiset löytyvät nyt ja jatkossa? E-kurssikirjaprojekti

Lisätiedot

FinELib-konsortio uudistuu. Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING

FinELib-konsortio uudistuu. Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING FinELib-konsortio uudistuu Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING 11.3.2013 Konsortion toiminnan perusteet Yhteiset toimintaperiaatteet, palvelusopimukset, lisensiointiperiaatteet Strategia

Lisätiedot

Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010

Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010 Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010 Tehtävä Tavoite pilotit toteutettu yhdessä asiakaskirjastojen kanssa piloteista raportoitu konsortiolle mallisopimukset Aikataulut + työaika (htp) uusista pilotoivista

Lisätiedot

Arja_Tuuliniemi_20042007_verkkoaineiston hankinta

Arja_Tuuliniemi_20042007_verkkoaineiston hankinta Arja_Tuuliniemi_20042007_verkkoaineiston hankinta Ohjausjärjestelmä Jäsenorganisaation asiakkaat Tarvitsee elektronisen aineiston tarjoamaa tietoa Käyttää elektronista aineistoa tiedontarpeisiinsa Tarvitsee

Lisätiedot

Asiakaskysely FinELib-konsortion jäsenille 2005

Asiakaskysely FinELib-konsortion jäsenille 2005 Asiakaskysely FinELib-konsortion jäsenille 2005 Taustatiedot Vastaamalla tähän kyselyyn kirjastot voivat arvioida FinELibin tarjoamia elektronisen aineiston hankintaan ja kansalliseen Nelli-portaaliin

Lisätiedot

FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen. STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib

FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen. STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib FinELib-konsortio ja Kansallinen konsortio palveluyksikkö jäseninä

Lisätiedot

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Sähköisen julkaisemisen päivä 28.9.2015 Kansalliskirjasto, tietoasiantuntija Paula Mikkonen Sisällys FinELibin e-kurssikirjahankkeen

Lisätiedot

Kotimaiset e-kirjat kirjastoihin konsortion ja kustantajien yhteistyöllä

Kotimaiset e-kirjat kirjastoihin konsortion ja kustantajien yhteistyöllä Kotimaiset e-kirjat kirjastoihin konsortion ja kustantajien yhteistyöllä Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto, FinELib FinELibin aineistopäivä 22.4.2013 Lähtötilanne vuonna 2011 Ulkomaisia, engl.kiel. e-kirjoja

Lisätiedot

Verkkoaineistojen lisensioinnin

Verkkoaineistojen lisensioinnin Verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen 7.5.2009 FinELib-päivä Paula Mikkonen Suunnittelija, FinELib Mitä kirjastot/organisaatiot odottavat e-aineistohankinnalta? Palveluyksikkö selvitti

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Keskitettyjen palveluiden ohjaus Ohjausryhmä Ohjattavat palvelut

Lisätiedot

E-kirjat paketteina Hyödyt, haitat, neuvotteluongelmat

E-kirjat paketteina Hyödyt, haitat, neuvotteluongelmat E-kirjat paketteina Hyödyt, haitat, neuvotteluongelmat Tampereen yliopisto, 18.4.2008 Paula Mikkonen Suunnittelija Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut, FinELib Sisältö Mikä on FinELib? Mitä aineistoja

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

E-lomake - KYSELY kirjastoille toimintaympäristön muutoksista

E-lomake - KYSELY kirjastoille toimintaympäristön muutoksista 1 of 5 7.1.2009 14:04 KYSELY kirjastoille toimintaympäristön muutoksista FinELib järjestää jäsenorganisaatioilleen toimintaympäristön muutoksia koskevan kyselyn. Kyselyllä on tarkoitus selvittää, mitä

Lisätiedot

Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta

Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta JURE-rekisteri Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta Tutkimuksen tietohallinto tutkijan tukena seminaari 16.3.2010 Paula Mikkonen, suunnittelija FinELib JURE-sitaatioindeksiryhmän toimieksianto

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke 2008 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke Hankkeen tehtävänä on 1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistuvassa korkeakoululaitoksessa

Lisätiedot

KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2009

KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2009 KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2009 FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

Kotimaiset kurssikirjat e-kirjoina kirjastoon

Kotimaiset kurssikirjat e-kirjoina kirjastoon FinELib aineistopäivä Kotimaiset kurssikirjat e-kirjoina kirjastoon Workshop Paula Mikkonen 15.5.2014 http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib Kurssikirjat-workshop Jokiranta, Hannu / Laurea-amk

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Tausta Kansalliskirjasto 2002 seurantaryhmän muistio (2006) Kansalliskirjastosta kirjastoverkon palvelukeskus 1.8.2006

Lisätiedot

FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle

FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2007 FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle Toimintaympäristön rakenteelliset muutokset vaikuttavat

Lisätiedot

E-kirjat Helsingin yliopiston kirjastossa

E-kirjat Helsingin yliopiston kirjastossa E-kirjat Helsingin yliopiston kirjastossa FinELibin aineistopäivä 9.3.2011 Marja Hirn ja Seija Karvanen www.helsinki.fi/yliopisto 1 Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmapolittiisen ohjelman linjauksia

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Asiantuntijaseminaari 25.4.2012 Anna Niemelä Esityksen kulku Palvelukyselyn tarkoitus ja toteuttaminen Keskeiset tulokset Jatkotoimenpiteet Silmäys vuoden 2010

Lisätiedot

Palaute FinELibin e- kirjakilpailutuksesta

Palaute FinELibin e- kirjakilpailutuksesta Palaute FinELibin e- kirjakilpailutuksesta Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopalvelut/FinELib Hankkeen tausta FinELib käytti vuoden 2010 ylijäämästä varoja kotimaisten e-kirjojen hankintaan Hankinnan tavoitteena

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous 12.3.2015

FinELibin ohjausryhmän kokous 12.3.2015 ESITYSLISTA 1/2015 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika Torstai 12.3. klo 12.00 15.00 Paikka Kansalliskirjaston keskustan toimipiste (2. krs, Fabiania-kokoushuone), Ylipistonkatu 1, Helsinki. Läsnä Matti

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta SYN 8.10.2014 Kristiina Hormia-Poutanen Agenda Palvelinympäristön uudistus Ohjelmistopäivitys Kirjastojärjestelmän hankinta Näkökulmia

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) FinELib 16.9.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) FinELib 16.9.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 1/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2008 Aika 14.2.2008 klo 14.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Lisätiedot

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 (5) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 16.3.2012 klo 13.09 15.47 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola,

Lisätiedot

SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN. Virva Nousiainen-Hiiri

SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN. Virva Nousiainen-Hiiri SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN Virva Nousiainen-Hiiri TAUSTAA YKN päätti kokouksessa 15.4.2011 perustaa valtakunnallisen hankkeen, joka keskittyy kirjastojen e-aineistoihin ja niiden lainaamiseen

Lisätiedot

FinELibin e-kirjahankinta 2012-13. Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013

FinELibin e-kirjahankinta 2012-13. Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013 FinELibin e-kirjahankinta 2012-13 Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013 Tausta ja tavoitteet FinELib-konsortio on käyttänyt 2010 määrärahoista jääneet 52 000 euroa kotimaisten

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous 17.9.2014

FinELibin ohjausryhmän kokous 17.9.2014 PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika Keskiviikko. klo 10.00 12.30 Paikka Läsnä Poissa Kansalliskirjaston Fabiania-kokoushuone, Yliopistonkatu 1, Helsinki. Matti Manninen, rehtori, Jyväskylän

Lisätiedot

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009 Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos AGENDA Mikä KDK:n asiakasliittymä? Mitä asiakkaat siitä saavat? tiedonhaku Palvelut Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät

Lisätiedot

SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN KÄYTÄNNÖSSÄ

SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN KÄYTÄNNÖSSÄ SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN KÄYTÄNNÖSSÄ Virva Nousiainen-Hiiri Helsingin kaupunginkirjasto 1.5.2012 SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN TYÖRYHMÄN KOKOUKSET Työryhmän kokoukset kerran

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Yhteistyö KAM sektorin kanssa Määrämuotoiset ja edustukselliset yhteistyöelimet Yhteistyö sektoreiden päättävien elinten

Lisätiedot

Sanastot ja niiden teknisen infrastruktuurin ylläpito. 2011-03-01 Juha Hakala Kansalliskirjasto

Sanastot ja niiden teknisen infrastruktuurin ylläpito. 2011-03-01 Juha Hakala Kansalliskirjasto Sanastot ja niiden teknisen infrastruktuurin ylläpito 2011-03-01 Juha Hakala Kansalliskirjasto Käsitteitä Sanasto asiasanasto, tesaurus, ontologia, auktoriteettitiedosto, toimijaontologia, paikkaontologia

Lisätiedot

Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen. Heli Kautonen, palvelupäällikkö 5.3.2013, Finnan 2.

Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen. Heli Kautonen, palvelupäällikkö 5.3.2013, Finnan 2. Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen Heli Kautonen, palvelupäällikkö 5.3.2013, Finnan 2. aallon kick-off eli miten tehdään meidän Finna Heli Kautonen, palvelupäällikkö

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile

Lisätiedot

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Kyselyt 2010 Käyttäjäkysely 2010 Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Mitä luvassa tänään? Tavoite: saada kirjastojen näkemys kyselyn hyödyistä ja ongelmista jatkoa varten Lyhyt katsaus käyttäjäkyselyn

Lisätiedot

Verkkopalveluryhmän kokous 7.11.2007 Liite 1: Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Verkkopalveluryhmän kokous 7.11.2007 Liite 1: Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Verkkopalveluryhmän kokous 7.11.2007 Liite 1: Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri Muistiorganisaatioiden järjestelmäarkkitehtuuriluonnos Yhteinen hakupalvelu (viitetietoa ja/tai kokoteksti)

Lisätiedot

E-kirjojen hinnoittelumalleja

E-kirjojen hinnoittelumalleja E-kirjojen hinnoittelumalleja Arja Tuuliniemi, Paula Mikkonen, Katri Koivunen 15.5.2014 http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib Elib-malli Kiinteä hinta/laina > mitä enemmän lainoja, sitä enemmän

Lisätiedot

FinELibin lisensiointiperiaatteet

FinELibin lisensiointiperiaatteet FinELibin lisensiointiperiaatteet Sisältö 1. Mitä lisensiointiperiaate tarkoittaa 2. Lisensiointiperiaatteiden ongelmia 3. Päivitystarve 4. Lisensiointiperiaatteet tänään 5. Muutokset/selvennykset (ehdotukset)

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto

Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto 040-1682636 aija.laine@turku.fi Yleisten kirjastojen neuvosto

Lisätiedot

Finnaa arkistoille. Aki Lassila Arkistot 26.11.2012

Finnaa arkistoille. Aki Lassila Arkistot 26.11.2012 Finnaa arkistoille Aki Lassila Arkistot 26.11.2012 Finnan arkkitehtuuri Asiakasliittymä rakentuu useista moduleista, jotka on integroitu toisiinsa; uusia moduleita voidaan integroida järjestelmään tarpeen

Lisätiedot

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 11.4.2008 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Digitaalisen kirjaston määritelmä 2007 Tietohallintostrategia 2007-2008 Tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

Lisätiedot

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä FinELibin aineistopäivä 29.9.2010 Arja Tuuliniemi http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/ FinELib-aineistojen määrä FinELibin kautta lisensioitujen

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista Kirjastoverkkopalvelut Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 ASIAKASKYSELY KANSALLISISTA KIRJASTOVERKKOPALVELUISTA 1. Kirjastosektori ( Mitä kirjastosektoria edustat ) 2. Työtehtävä

Lisätiedot

FinELibin toimintasuunnitelma 2015

FinELibin toimintasuunnitelma 2015 FinELibin toimintasuunnitelma 2015 luonnos 4.3.2015 1. Johdanto... 1 2. FinELibin perustehtävä ja strategiset päämäärät... 2 3. Aineistohankinta... 2 3.1. Aineistoneuvottelut... 2 3.2. Aineistohankinnan

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 12.2.2009 klo 10.20 13.30 Paikka Läsnä Asiantuntijat Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja Iivonen,

Lisätiedot

Uude(llee)n ajattelua

Uude(llee)n ajattelua Uude(llee)n ajattelua Kirjaston hankintatyö murroksessa STKS:n tietoaineistoseminaari 11.3.2013 Ulla Pesola, Jyväskylän yliopiston kirjasto Uuden opettelua E-aineistojen murros Hankintamallit Uudet työkalut

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2009 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA 2/2009 Aika 26.5.2009 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone,

Lisätiedot

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus. Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm

Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus. Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm Kansalliskirjaston yleiset tavoitteet 1. Vastata lakisääteisistä tehtävistä 2. Toimia kirjastoverkon

Lisätiedot

UKJ-työpaja. Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Kirjastoverkkopäivät 23.10.2014. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

UKJ-työpaja. Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Kirjastoverkkopäivät 23.10.2014. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ-työpaja Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Kirjastoverkkopäivät 23.10.2014 Mistä kysymys? Pohditaan viiden eri mahdollisen ominaisuuden tärkeyttä kirjastojärjestelmän kannalta Kaikki ominaisuudet sellaisia,

Lisätiedot

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari 2.12.2013 TIETEELLINEN TIETO tiedeyhteisön synty 1660-luvulla tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus

Lisätiedot

Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta. Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi

Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta. Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi Uusi Kirjastolaki ja asetus 1.1.2017 OKM 2014 kirjastopäivät / Maija Berndtsonin esiselvitys on hänen näkemys,

Lisätiedot

Aika: 7.12.2004 klo 13.00 15.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianian neuvotteluhuone. Yliopistonkatu 1, 2 krs.

Aika: 7.12.2004 klo 13.00 15.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianian neuvotteluhuone. Yliopistonkatu 1, 2 krs. PÖYTÄKIRJA 3/2004 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 3/2004 Aika: 7.12.2004 klo 13.00 15.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianian neuvotteluhuone. Yliopistonkatu 1, 2 krs.

Lisätiedot

Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen

Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Ammatillisen koulutuksen ohjauksen- ja säätelyprosesseja

Lisätiedot

Ajankohtaista FinELibkonsortiossa

Ajankohtaista FinELibkonsortiossa Ajankohtaista FinELibkonsortiossa FinELibin aineistopäivä 16.4.2015 FinELibin strategia 2016-2020: tahtotila FinELibin aineistopäivä 16.4.2015 Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut Arja Tuuliniemi

Lisätiedot

Kansallinen Elektroninen Kirjasto. FinELib KATSAUS VUODEN 2009 TOIMINTAAN

Kansallinen Elektroninen Kirjasto. FinELib KATSAUS VUODEN 2009 TOIMINTAAN Kansallinen Elektroninen Kirjasto FinELib KATSAUS VUODEN 2009 TOIMINTAAN FinELib 11.3.2010 Sisällys 1 Yleiskatsaus FinELib-konsortion toimintaan vaikuttavia merkittäviä muutoksia olivat yliopistojen aseman

Lisätiedot

Höyläystä vai rakenteellisia muutoksia amk-kirjastoissa, entä Lahdessa? Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Sirkku Blinnikka

Höyläystä vai rakenteellisia muutoksia amk-kirjastoissa, entä Lahdessa? Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Sirkku Blinnikka Höyläystä vai rakenteellisia muutoksia amk-kirjastoissa, entä Lahdessa? Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Sirkku Blinnikka AMKIT-konsortion jäsenet rakenteellisessa muutoksessa OKM:n koulutuslinjaukset

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) FinELib 17.12.2010. Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) FinELib 17.12.2010. Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika perjantai 17.12.2010 klo 12.00 14.40 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu

Lisätiedot

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Korkeakoulukirjastojen johtajien neuvottelupäivät 10.2.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakouluverkon muutokset -

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen. Heli Kautonen, palvelupäällikkö 24.10.2012, Kirjastoverkkopäivät

Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen. Heli Kautonen, palvelupäällikkö 24.10.2012, Kirjastoverkkopäivät Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen Heli Kautonen, palvelupäällikkö 24.10.2012, Kirjastoverkkopäivät eli miten tehdään meidän Finna Heli Kautonen, palvelupäällikkö

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) FinELib 27.11.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) FinELib 27.11.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 23.11.2007 klo 10.00 13.15 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Vallila, Teollisuuskatu 23, 4. krs, huone B453 Mirja

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) FinELib 3.4.2009

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) FinELib 3.4.2009 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 3.4.2009 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

Kansallinen Elektroninen Kirjasto. FinELib KATSAUS VUODEN 2009 TOIMINTAAN

Kansallinen Elektroninen Kirjasto. FinELib KATSAUS VUODEN 2009 TOIMINTAAN Kansallinen Elektroninen Kirjasto FinELib KATSAUS VUODEN 2009 TOIMINTAAN FinELib 14.6.2010 Sisältö 1 Yleiskatsaus... 4 2 Toimintaympäristön muutosten ja tietoympäristön prosessien tunteminen... 5 2.1 Organisaatioiden

Lisätiedot

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on?

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 KL-Kuntahankinnat

Lisätiedot

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Taustasi Mitä kirjastosektoria edustat? yliopistokirjasto (ml. Kansalliskirjasto) 160 27% ammattikorkeakoulukirjasto

Lisätiedot

Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat

Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat Sektorikokous 6.11.2014 Finna: painopisteet 2014-2015 Metatietovaranto Versio 1.2 1.8.2013 2008-2011 2012 2013 2014 2015-2016 Ø Palvelun tuen nykytilan

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (8) FinELib 15.5.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (8) FinELib 15.5.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (8) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 15.5.2007 klo 10.00 13.00 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO 24.1.2007 MAAKUNTAKIRJASTOTOIMINTA KIRJASTOSTRATEGIASSA 2006-2012 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston

Lisätiedot

Amke ry:n Microsoft sopimuksen jälleenmyyjän kilpailuttaminen, ajalle 1.9.2011 31.12.2014

Amke ry:n Microsoft sopimuksen jälleenmyyjän kilpailuttaminen, ajalle 1.9.2011 31.12.2014 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Amke ry:n Microsoft sopimuksen jälleenmyyjän kilpailuttaminen, ajalle 1.9.2011 31.12.2014 Urho Mäenpää Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Taustaa Nykyinen

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4 krs, huone B453

Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4 krs, huone B453 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 1/2009 1 (6) OHJAUSRYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA 1/2009 Aika 24.2.2009 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen

Lisätiedot

Kokouksen esityslistaa muutettiin siten, että seuraavista kokouksista sopiminen siirrettiin kohdaksi 4. Muutoin esityslista hyväksyttiin.

Kokouksen esityslistaa muutettiin siten, että seuraavista kokouksista sopiminen siirrettiin kohdaksi 4. Muutoin esityslista hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJA 6/98 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 28.8.1998 klo 10-13.15 Läsnä: Päivi Kytömäki (pj.), Kai Ekholm, Paul Fogelberg, Riitta Huuhtanen, Annu Jylhä-Pyykönen, Sinikka Koskiala,

Lisätiedot

Finna 2020 - Johtava avoimen kulttuurin ja tieteen hyödyntämisen väylä

Finna 2020 - Johtava avoimen kulttuurin ja tieteen hyödyntämisen väylä Finna 2020 - Johtava avoimen kulttuurin ja tieteen hyödyntämisen väylä Kristiina Hormia-Poutanen Johtaja, Kirjastoverkkopalvelut Finna-päivä 10.11.2015 Kansallismuseo Abrahan Ortelius 1574, Kansalliskirjasto

Lisätiedot

Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005. Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto

Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005. Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005 Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto Jakelun Kehittämisryhmä, taustaa Perustettu Sanomalehtien Liiton teknologiajaoston aloitteesta 1980-luvun puolivälissä

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

Oletko mukana tutkimuksen muutoksessa? Lue tästä, miten voit hyödyntää avoimen tieteen ja tutkimuksen mahdollisuudet!

Oletko mukana tutkimuksen muutoksessa? Lue tästä, miten voit hyödyntää avoimen tieteen ja tutkimuksen mahdollisuudet! Oletko mukana tutkimuksen muutoksessa? Tieteen tekemisen prosessi on muutoksessa kohti avoimia toimintamalleja. Avoin tiede ja tutkimus tarkoittaa pyrkimyksiä tukea tätä muutosta tieteellisessä tutkimuksessa.

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä Sisältö Pilotin aikataulu ja toimijat Pilotin tavoitteet ja kohderyhmä Pilotin sisältö

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (5) FinELib 27.2.2007. Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (5) FinELib 27.2.2007. Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (5) KONSORTIORYHMÄN KOKOUS 1/2007 Aika 27.2.2007 klo 9.00-12.35 Paikka Läsnä Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs Mirja

Lisätiedot

LibERM helppokäyttöinen työkalu e-aineistojen hallintaan

LibERM helppokäyttöinen työkalu e-aineistojen hallintaan LibERM helppokäyttöinen työkalu e-aineistojen hallintaan 12.4.2012 Turku Aleksi Tykkä Palvelukonsepti Mikä on ERM? Elektronisen aineiston hallinnointiin (electronic resource management) tarkoitettu ohjelma

Lisätiedot

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto Vesa Hongisto 7.12. www.kdk2011.fi KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto Lähtökohta Kokonaisarkkitehtuuri Asiakasliittymä Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Hallintomalli

Lisätiedot

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE - Big Data Forum Finland 30.8.2016 Jari Salo, TIEKE Suomessa Big Data Forum Finland BiFF Big Data Forum Finland (BiFF) tuottaa ja välittää Big Dataosaamista yritysten-, tutkimus- ja oppilaitosten välillä

Lisätiedot

Palautteiden käsittely rakennusvirastossa

Palautteiden käsittely rakennusvirastossa Palautteiden käsittely rakennusvirastossa Rakennusviraston asiakaspalvelu Asiakaspalvelu hoitaa keskitetysti asukkaiden yhteydenotot olemme toimineet 12-vuotta 15 työntekijää +esimies Yksi puhelinnumero

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Tutkimusdatan hallinnan kansalliset välineet IDA, Etsin, AVAA. Stina Westman, ATT-hanke, CSC

Tutkimusdatan hallinnan kansalliset välineet IDA, Etsin, AVAA. Stina Westman, ATT-hanke, CSC Tutkimusdatan hallinnan kansalliset välineet IDA, Etsin, AVAA Stina Westman, ATT-hanke, CSC Agenda Avoin tiede ja tutkimus hanke Tutkimusdatan hallinta Työkaluja aineistojen tallennukseen ja jakamiseen

Lisätiedot