Hyvä kuntoutuskäytäntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä kuntoutuskäytäntö"

Transkriptio

1 Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN Piirroskuvat: Jii Roikonen Invapaino, Helsinki 1998 Sisällys Lukijalle 1 Invalidiliitto hyvän kuntoutuskäytännön määrittelijänä 2 Käsitteet. 2.1 Vammaisuus ja vaikeavammaisuus 2.2 Vaikeasti vammainen asiakas ja kuntoutuspalvelu 2.3 Hyvä kuntoutuskäytäntö 2.4 Sitoumus 3 Vaatimukset hyvälle kuntoutuskäytännölle 3.1 Vaikeasti vammainen asiakas 3.2 Kuntoutuspalvelun ostaja 4 Hyvän kuntoutuskäytännön edellytykset 4.1 Asiantunteva ja osaava henkilöstö 4.2.Toimivat tilat ja toimintaympäristö 4.3.Välineet ja varustus 4.4.Johdon tehtävät 4.5 Taloudelliset edellytykset 5 Hyvän kuntoutuskäytännön yleiset periaatteet 5.1 Yhteisön eettiset periaatteet 5.2 Asiakaslähtöiset palvelut 5.3 Systemaattinen suunnittelu 5.4 Moniammatillinen yhteistyö 5.5 Jatkuva arviointi ja laadun parantaminen 6 Hyvä kuntoutuskäytäntö kuntoutusjakson eri vaiheissa 6.1 Kuntoutusjaksoa edeltävä vaihe 6.2 Kuntoutusjakson alkuvaihe 6.3 Kuntoutusjakson toteutusvaihe 6.4 Kuntoutusjakson päättyminen 6.5 Kuntoutusjakson jälkeinen vaihe

2 Kirjallisuutta Liitteet 1.Hyvä kuntoutuskäytäntö -matriisi 2.Laatusanastoa 3.Kuntoutustoiminnan laatuun vaikuttavia lakeja ja asetuksia Lukijalle Hyvä kuntoutuskäytäntö - Invalidiliiton kuntoutuksen toimintayksiköiden sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi syntyi kolmevuotisen Laadukkaat vammaispalvelut -projektin osahankkeena. Sitoumuksen tarkoitus on varmistaa vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen saatavuus ja laatu Invalidiliiton liittohallituksen vahvistaman laatupolitiikan mukaisesti. Sitoumukseen on kirjattu kuntoutuksen toimintayksiköiden yhteiset laatupoliittiset linjaukset, jotka ohjaavat yksikkökohtaista toiminnan jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Hyvä kuntoutuskäytäntö -määrittely perustuu Invalidiliiton kuntoutuksen toimintayksiköissä työskentelevien erityisosaamiseen yhteistyössä vammaisten asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa. Laatutyössä korostuva asiakaslähtöisyys, vammaisen henkilön ja palvelun käyttäjän, kuntoutujan, näkökulma on Invalidiliiton sitoumuksen laatimisesta vastanneen työryhmän työn peruslähtökohta. Sitoumuksen laatimisesta kiitämme työryhmää, jonka työhön osallistuivat Järvenpään koulutuskeskuksesta sairaanhoitaja Riitta Eskola, Käpylän Kuntoutuskeskuksesta fysioterapeutti Eeva-Maija Hokkinen, Lapin Kuntoutuskeskuksesta laatupäällikkö, toimintaterapeutti Merja Kiviniemi, liittohallituksen edustajana kouluttaja Helena Lehtonen ja Sopeutumisvalmennuskeskuksesta laatupäällikkö, perheterapeutti Hely Streng. Työryhmän työtä ohjasi erityisasiantuntija Tupu Holma Kuntaliitosta, käytännön toteuttamisesta huolehtivat Laadukkaat vammaispalvelut -projektin vetäjä Leea Paija ja sihteeri Anne Metso. Työryhmän jäsenten perusteellinen paneutuminen Hyvä kuntoutuskäytäntö -sitoumuksen laatimiseen on ollut ensiarvoisen tärkeää työn valmistumisen kannalta. Kiitos työn taustatuesta ja työskentelyolosuhteiden järjestämisestä kuuluu kuntoutuksen laatua koordinoivan työryhmän jäsenille: ylilääkäri Hannu Alarannalle, johtaja Marja-Terttu Huuhtaselle, johtaja Tiina Johanssonille, johtaja Jouko Miettiselle, rehtori Jaakko Nikulalle, ylilääkäri Antti Oravalalle, johtaja Seppo Salpakoskelle, vastaavalle kuntoutusohjaajalle Hélène Stjernschantzille ja kuntoutuspäällikkö Heidi Lindbergille. Kiitämme Raha-automaattiyhdistystä tuesta, joka on mahdollistanut Laadukkaat vammaispalvelut - projektin toteuttamisen ja Hyvä Kuntoutuskäytäntö-sitoumuksen laatimisen. Toivomme, että työmme tuloksia on mahdollista käyttää muissa kuntoutuspalveluja tuottavissa toimintayksiköissä niiden kehittäessä omaa toimintaansa jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Helsingissä marraskuussa 1998 Invalidiliitto ry Pekka Tuominen Puheenjohtaja

3 1 Invalidiliitto hyvän kuntoutuskäytännön määrittelijänä Invalidiliiton perustehtävä on tuki- ja liikuntaelinvammaisten henkilöiden mahdollisuuksien yhdenvertaistaminen, ihmisoikeuksien edistäminen ja syrjinnän vastustaminen. Toiminta perustuu YK:n laatimiin ja Suomen hyväksymiin yleisohjeisiin vammaisten henkilöiden mahdollisuuksien yhdenvertaistamisesta (1993) ja Suomen Valtakunnallisen vammaisneuvoston laatimaan vammaispoliittiseen ohjelmaan (1995). Perustehtäväänsä Invalidiliitto toteuttaa vaikuttamalla yhteiskunnalliseen kehitykseen ja tuottamalla palveluja. Tuki- ja liikuntaelinvammaisten etujärjestönä Invalidiliiton tehtävä on turvata tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua ja toimia yhteiskunnassa. Vammaisen henkilön tulee saada tarvitsemansa palvelut ensisijaisesti julkisen palvelujärjestelmän kautta. Invalidiliitto tuottaa vammaisille asiakkailleen palveluja, joita julkinen palvelujärjestelmä ei heille tarjoa tai jotka muusta syystä eivät ole heidän saatavillaan. Invalidiliiton tuottamia perus- ja erityispalveluita ovat muun muassa monipuoliset kuntoutus-, sopeutumisvalmennus-, koulutus- ja asumispalvelut. Palvelutoiminnan onnistunut toteutuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla sosiaali- ja terveydenhuollon, Kansaneläkelaitoksen, vakuutusyhtiöiden, opetus- ja sosiaalitoimen ja työvoimahallinnon kanssa. Invalidiliitolla on omaa julkaisutoimintaa ja apuvälinemyynnin palveluja. Laaja toiminta tarvitsee moninaisia tukipalveluja, joita ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta tai hankitaan organisaation eri toimintayksiköistä. Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi on laadittu Laadukkaat vammaispalvelut -projektin osahankkeena. Asiakaslähtöisyys-palvelujen saatavuus Sitoumuksen lähtökohta on liittohallituksen vahvistama laatupolitiikka, jonka mukaan Invalidiliiton tehtävä on varmistaa vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen saatavuus ja laatu. Tämä sitoumus sisältää samalla Invalidiliiton kuntoutuspalvelujen toimintayksiköiden laatupolitiikan linjaukset. Toimintaperiaatteiden ohella kuvataan yhdessä sovittuja menettelyjä kuntoutuspalvelujen laadun varmistamiseksi. Samoin kuvataan seurantamenettely, jolla valvotaan sovittujen käytäntöjen toteutumista. Kuntoutuksen toimintayksiköissä työskentelevillä on erityisosaamista kuntoutustarpeiden selvittämisestä, kuntoutuspalvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä vammaisten asiakkaiden ja yllämainittujen yhteistyötahojen kanssa. Laatutyössä korostettu asiakaslähtöisyys, vammaisen henkilön ja palvelun käyttäjän, kuntoutujan, näkökulma on Invalidiliiton sitoumuksen laatimisesta vastanneen työryhmän työn perusperiaate. Sitoumus ohjaa kuntoutuksen toimintayksiköiden kehittämistä asettamalla kehittämistyölle tavoitteet ja suunnan. Sitoumuksen noudattaminen turvaa kuntoutuspalvelujen laadun ja toiminnan jatkuvan parantamisen. Vaikeasti vammaisten kuntoutuspalveluasiakkaiden hyvä kuntoutuskäytäntö -määrittelyä voidaan soveltaa laajasti vammaisten kuntoutuspalveluiden arvioinnissa.

4 Sitoumuksen on laatinut Invalidiliiton kuntoutuspalveluja tuottavien neljän toimintayksikön valitsema kuntoutuksen eri ammattiryhmiä edustava työntekijäryhmä. Työryhmän työhön osallistui ulkopuolisena laatuasiantuntijana erityisasiantuntija Tupu Holma Kuntaliitosta. Ryhmän työhön on osallistunut Järvenpään koulutuskeskuksen, Käpylän Kuntoutuskeskuksen, Lapin Kuntoutuskeskuksen ja Sopeutumisvalmennuskeskuksen edustaja. Palvelujen käyttäjäasiakkaiden edustajana työryhmän työhön on osallistunut Invalidiliitonliittohallituksen jäsen, joka on myös Laadukkaat vammaispalvelut -projektin johtoryhmän jäsen. Invalidiliiton Laadukkaat vammaispalvelut -projektin osahanke kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi käynnistyi työnimellä Vaikeavammaisten kuntoutuksen laatustandardit. Työn edetessä tehtäväksi täsmentyi Invalidiliiton kuntoutuksen toimintayksiköiden asiantuntemuksen ja kokemuksen perusteella laadittu hyvä kuntoutuskäytäntö -sitoumus. Työryhmä arvioi sitoumuksen soveltuvan yleisesti vammaisten henkilöiden käyttämien kuntoutuspalvelujen laadunhallintaan. Sitoumuksen tehtävä on ohjata kuntoutuksen toimintayksiköitä oman laatujärjestelmän luomisessa, ylläpitämisessä ja jatkuvassa kehittämisessä. Sitoumus on kuntoutuksen toimintayksiköiden keskinäinen sopimus siitä, että yhteisiä periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa. Sitoumuksen toteuttamisessa olemme riippuvaisia toiminnan eri tahojen, erityisesti päätöksentekoja maksajatahojen, sitoutumisesta periaatteiden noudattamiseen. Palveluja käyttävät asiakkaat, kuntoutujat, ovat tietoisia sitoumuksen periaatteista ja voivat luottaa siihen, että Invalidiliiton kuntoutuksen toimintayksiköt noudattavat kuntoutuspalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa sovittuja periaatteita. Sitoumuksessa käytetyt keskeiset käsitteet määritellään luvussa 2 ja laatukäsitteet liitteessä 2. Hyvään kuntoutuskäytäntöön kohdistuvia odotuksia ja vaatimuksia kuvataan luvussa 3. Hyvän kuntoutuskäytännön perusedellytyksiä määritellään luvussa 4 ja toimintaperiaatteita luvussa 5. lukuun 6 on koottu tiivistettynä hyvä kuntoutuskäytäntö -kuvaus kuntoutusprosessin eri vaiheissa. Sitoumuksen liitteenä on matriisina kuvattu hyvä kuntoutuskäytäntö kuntoutusprosessin eri vaiheissa, laatukäsitteiden määritelmiä ja luettelo kuntoutustoimintaan vaikuttavista laeista ja asetuksista. 2 Käsitteet 2.1 Vammaisuus ja vaikeavammaisuus Vammaisuus ja vaikeavammaisuus käsitteinä ovat vaikeasti määriteltävissä. Ympäristö, jossa vammainen henkilö elää, voi helpottaa tai pahimmillaan estää hänen selviytymistään. Toimintaympäristö voi alentaa hänen toimintakykyään huomattavasti. Vammaisuus määritellään yksilön ja hänen toimintaympäristönsä vuorovaikutuksena. Vammaisuus ja vaikeavammaisuus käsitteiden määrittelyn vaikeus johtuu tästä perusasetelmasta. Määrittely vaikuttaa merkittävästi vammaisuuden perusteella järjestettäviin palveluihin ja etuuksiin. Lakien ja asetuksien määritelmät vaikeavammaisuudesta ovat esimerkiksi seuraavanlaisia: 1. erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisen elämän toiminnoista (VPL, laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista) 2. jatkuva ja erittäin suuri hoidon ja kuntoutuksen tarve (Laki lapsen hoitotuesta)

5 3. toimintakyky on alentunut ainakin vuoden ajan ja henkilö on yhtämittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa tai hänelle aiheutuu erittäin huomattavia erityiskustannuksia (Kelan erityishoitotuki) 4. henkilö, jonka sairaudesta, viasta tai vammasta hänelle aiheutuva yleinen lääketieteellinen ja toiminnallinen haitta on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia tai rasituksia selviytyä kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella ja jonka selviytymistä tässä pykälässä tarkoitetulla kuntoutustoimenpiteellä voidaan tukea (Asetus Kelan järjestämästä kuntoutuksesta 3 ) Vammaisuuden ja vaikeavammaisuuden kriteerien asettamisen ja käsitteiden määrittelyn tarpeellisuutta ovat arvioineet Tapani Kallanranta ja Paavo Rissanen raportissaan Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen tehtäväjako ja yhteistyö (1996). Heidän mukaansa vaikeavammaisuuden määrittely avuntarpeen ja apuvälineiden tarpeen pohjalta voi olla kuntoutuskielteinen. Komiteamietinnössä Toimiva vaikeavammainen toimivassa yhteiskunnassa (1987:14) on kiteytetty vaikeasti vammaisille asiakkaille ominaisia piirteitä. Vaikeavammaisuus on määritelty tilana, jossa ihminen ei selviydy omin avuin, vaan hänelle syntyy pakollisia sosiaalisia suhteita, joita hän ei voi itse valita tai joihin hän ei voi itse vaikuttaa. Vaikeasti vammainen asiakas Sitoumusta laatinut työryhmä määrittelee vaikeavammaisuuden käytännön työssä havaittujen vaikeasti vammaisille asiakkaille ominaisten piirteiden avulla. Työryhmä käyttää tästä eteenpäin käsitettä vaikeasti vammainen asiakas puhuessaan henkilöistä, joiden vamman aiheuttama haitta saattaa vaikuttaa usealla elämän alueella toimintaympäristön olosuhteista riippuen. Vaikeasti vammaisen henkilön liikunnalliset rajoitteet voivat olla suhteellisen vähäisiä, mutta hän tarvitsee ohjausta ja neuvontaa arjessa selviytyäkseen, jos hänellä on neuropsykologisia häiriöitä kuten esimerkiksi aloitekyvyn heikentyminen tai hahmotushäiriö, ongelmia toiminnan suunnittelussa tai oiretiedostuksen puute. Vaikeasti vammaisen henkilön päivittäistä toimintaa voivat vaikeuttaa monimutkaiset sosiaaliset ja psyykkiset haitat, jotka rajoittavat hänen itsenäistä asiointiaan, liikkumistaan, ihmissuhteitaan, harrastustoimintaa, opiskelua tai työtä. Vaikeasti vammaisella henkilöllä on elinikäinen oikeus kuntoutukseen. Hänen kuntoutuksensa tarve on jatkuva ja/tai toistuva. Kuntoutuksen ja tukitoimenpiteiden, esimerkiksi apuväline-, avustaja- ja kuljetuspalvelujen avulla, voidaan tehdä mahdolliseksi hänen itsenäinen suoriutumisensa arkipäivän tilanteissa, erilaisissa toimintaympäristöissä ja eri elämänalueilla. 2.2 Vaikeasti vammainen asiakas ja kuntoutuspalvelu Vaikeasti vammaisen asiakkaan kohdalla kuntoutus merkitsee elämänpiirin laajentamista, oman elämäntilanteen kannalta jäsentyneempää näkemystä tulevaisuuden suunnitteluun. Kuntoutus toteutuu usein prosessina, joka on ainutkertainen ja elämyksellinen palvelutapahtumien sarja. Tavoite on tarjota asiakkaalle erilaisia vaihtoehtoisia mahdollisuuksia elämässä selviytymiseen ja jaksamiseen. Lopullisen valinnan eri vaihtoehtojen välillä tekee asiakas itse tai tarvittaessa hänen läheisensä. Kuntoutusta ei pitäisi ymmärtää ennalta sidottuihin vammaisuuden tai vajaakuntoisuuden määritelmiin perustuvana sosiaalisena oikeutena vaan sosiaalisena ja yksilöllisenä investointina tulevaisuuteen. Kuntoutuksen on tarjottava mahdollisuus elämän edellytysten parantamiseen (Järvikoski 1994).

6 Kuntoutus on myös palvelua. Palvelu on "organisoidun toiminnan tuloksen syntyvää aineetonta hyödykettä tarpeiden tyydyttämiseksi" (Sosiaali- ja terveydenhuollon sanastot 1996). Kuntoutuspalvelu käsitetään nykyisin vaikeavammaisen henkilön tarpeita vastaavaksi palveluksi, jonka suunnitteluun ja toteutukseen asiakas voi itse osallistua ja vaikuttaa koko prosessin ajan. Kuntoutuspalveluprosessissa korostuu asiakkaan rooli, vastuu ja osallisuus sen eri vaiheissa (Johansson & Purtanen 1997). Kuntoutuspalvelut on tarkemmin eritelty ja määritelty muun muassa. Kuntoutuspalveluluokituksessa (Suomen Kuntaliitto, Stakes 1997). Kuntoutusjaksolla tarkoitetaan kuntoutuspalvelujen kokonaisuutta, joka toteutetaan tietyn ajanjakson aikana avohoidossa tai kuntoutusyksikössä. Kuntoutusjakso koostuu yleensä monen eri ammattiryhmän palveluista ja perustuu kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutuskäytäntö Kuntoutuskäytännöllä tarkoitetaan käytännön toimintatapaa kuntoutuspalveluja tuottavissa laitoksissa ja kuntoutusyksiköissä. Toimintakokonaisuuteen sisältyvät ohjaus- ja neuvontapalvelut. Kuntoutustyössä työotteen painopiste on siirtynyt asiantuntijakeskeisestä mallista asiakaskeskeiseen toimintamalliin (Järvikoski 1994). Tulevaisuudessa asiakas on yhä enemmän selvillä omista palvelutarpeistaan ja mahdollisuuksistaan, jolloin edellytykset asiakasjohtoiseen työotteeseen lisääntyvät. Kuntoutuspalvelun tuottajan tehtävä on kehittää olemassa olevia palveluja ja luoda uusia palveluja, jotta ne vastaavat tarvetta ja kysyntää. Lähtökohta kuntoutuspalvelujen tuottamiselle ovat vaikeasti vammaisen asiakkaan eri elämäntilanteisiin liittyvät kuntoutustarpeet ja hänen mahdollisuutensa elämänlaadun parantamiseen. Vaikeasti vammainen asiakas itse ja hänen perheensä tuntevat oman tilanteensa parhaiten ja siksi heidän kokemuksensa on tärkeä ja heidän tukemisensa välttämätöntä. Kuntoutusjakson aikana perheellä on oikeus saada ohjausta ja neuvontaa. Läheisten toivotaan osallistuvan tarvittaessa kuntoutuksen käytännön toteutukseen ja seurantaan ja kuntoutustyöryhmän kanssa järjestettäviin kokouksiin. Perheillä on mahdollisuus kuulla vertaisryhmän kokemuksia vammaisuudesta ja kotona selviytymistä helpottavista ratkaisuista. Heille tarjotaan apua uuteen tilanteeseen sopeutumisessa. Perheellä, jossa on vammainen perheenjäsen, on mahdollisuus osallistua kuntoutuksen tavoitteiden suunnitteluun. Kuntoutuksessa tuetaan jokaisen perheenjäsenen itsenäisyyttä, omatoimisuutta, oikeutta toimia omassa roolissaan ja toteuttaa omaa elämäänsä.

7 Kuntoutusjakson aikana suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen perheensä kanssa tukitoimet, joita tarvitaan jakson päätyttyä. 2.3 Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö on tavoite ja samalla keino tehdä työtä niin, että laatu saadaan hallintaan. Se, mitä pidetään hyvänä, voi vaihdella näkökulmasta ja tarkastelijasta riippuen. Hyvä kuntoutuskäytäntö ottaa huomioon erilaiset tarpeet ja odotukset (kuva 1). Ne voivat nousta lainsäädännöstä, suosituksista, sopimuksista tai erikseen määritellyistä asiakkaan tarpeista. Yhteensovittaminen edellyttää priorisointia ja sopimuksia laadusta eri osapuolten näkemyksien kesken käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Vaikeasti vammaisen asiakkaan määrittelemät tarpeet ja tavoitteet Perhe ja läheiset Palvelun tilaajat ja ostajat Yhteiskunnan asenneilmasto Laadunhallinta HYVÄ KOULUTUSKÄYTÄNTÖ Toimintatapa, jossa on otettu huomioon asiakastarpeet ja - odotukset sekä muut vaatimukset Kuntoutuksen toimintayksikön johto Omistaja- ja muut järjestöt Lait ja asetukset, sopimukset ja suositukset Henkilöstön ammattitaito, ammattietiikat ja kokemukset Tutkimus ja tiede. Uusin tieto kuntoutuksesta Kuva 1. Näkökulmia hyvään kuntoutuskäytäntöön. Se, miten sovittu 'hyvä' toteutetaan ja ylläpidetään, on laadunhallinnan tärkeä tehtävä. Tärkein perusta hyvälle kuntoutuskäytännölle on kuitenkin kuntoutuspalvelun käyttäjän, tässä sitoumuksessa vaikeasti vammaisen asiakkaan, tarpeisiin, tavoitteisiin ja vaatimuksiin vastaaminen. Työryhmän näkemys laadusta pohjautuu seuraavaan: "Laatu on niistä ominaisuuksista muodostuva kokonaisuus, johon perustuu organisaation, tuotteen, palvelun tietyn prosessin kyky täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset." (SFS-ISO 8402) 2.4 Sitoumus Laki palvelujen tuottamisesta antaa kunnalle mahdollisuuden tuottaa itse tai hankkia ostopalveluina kuntalaisten tarvitsemia palveluita. Palvelusitoumukset ovat olennainen osajulkisen hallinnon laatustrategiaa, antavat mahdollisuuksia kehittää palveluja ja kuulla asiakkaita palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Konkreettinen, selkeä ja julkisesti ilmaistu palvelusitoumus on asiakkaalle laatulupaus, josta halutaan pitää kiinni. Sitoumus on palvelujen tuottajan toimintaa ohjaava eettinen ja moraalinen linjaus. (Hallintoministeri Jouni Backman Palvelusitoumus-seminaarissa )

8 Sitoumus Tämä sitoumus on Invalidiliiton kuntoutuksen toimintayksikköjen yhteinen kehittämissopimus, jossa määritellään miten kuntoutuksen toimintayksiköissä toimitaan toteutettaessa kuntoutuspalveluja yhteistyössä asiakkaan, lähettäjä- ja maksajatahojen kanssa. Sitoumus määrittelee tavoitetason, johon kuntoutuksen toimintayksiköt pyrkivät luodessaan edellytyksiä hyvälle käytännölle. Palveluja käyttävät asiakkaat ovat tietoisia sitoumuksen periaatteista ja voivat luottaa siihen, että kuntoutuksen toimintayksiköt noudattavat sitoumuksen periaatteita. Invalidiliiton työntekijät voivat luottaa toimintayksiköiden yhdessä sopimiin pelisääntöihin. Kuntoutuksen toimintayksiköiden toiminnan suunnittelu ja kehittäminen perustuvat periaatteiden noudattamiseen. Kuntoutuksen toimintayksikkökohtaiset laatujärjestelmät ja asiakaspalaute varmistavat käytännössä sitoumuksen noudattamisen kuntoutuspalvelujen toteuttamisessa. Kuntoutuksen toimintayksikkö vastaa siitä, miten sitoumuksen periaatteet toteutuvat käytännön toiminnassa ja toimintayksikön johto seuraa ja arvioi sitoumuksen noudattamista. Invalidiliiton, kuntoutusosaston ja toimintayksiköiden, niiden johdon ja henkilöstön, vastuu ja valtuudet määritellään yksityiskohtaisesti yksikkökohtaisissa laatujärjestelmissä. 3 Vaatimukset hyvälle kuntoutuskäytännölle Hyvä kuntoutuskäytäntö perustuu siihen, että kuntoutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kuvassa 1 sivulla 14 esitettyjen tahojen tarpeet, odotukset, vaatimukset ja toiminnan toteuttamiseen antamat mahdollisuudet. Seuraavassa esitellään tarkemmin työryhmän valitsemien keskeisten asiakastahojen näkökulmia hyvän kuntoutuskäytännön luomiseksi. 3.1 Vaikeasti vammainen asiakas Kuntoutukselle asetettuja yleisiä tavoitteita ovat muun muassa oikea-aikaisuus, kokonaisvaltaisuus ja asiakaslähtöisyys, mistä seuraa vaatimus palvelujen yksilölliseen joustavuuteen tarpeen mukaan. Vuosien mittaan on käyty keskustelua asiakkaan mahdollisuudesta toimia subjektina ja osallistua tasavertaisena ammattilaisten kanssa dialogiin, jossa kuntoutuspalvelua suunnitellaan ja toteutetaan käytännössä. Asiakkaan määrittelemät tarpeet Palvelujen suunnittelun perusta on monipuolinen kuntoutustarpeen selvittely (Helios 1996). Voidakseen osallistua kuntoutusprosessin eri vaiheissa yhteiseen palvelujen suunnitteluun vaikeasti vammainen asiakas tarvitsee asian mukaista ja riittävää tietoa kuntoutumisen erilaisista mahdollisuuksista ja kuntoutuspalvelujen sisällöistä. Kuntoutusympäristössä on voitava tehdä yksilöllisiä ratkaisuja, jotka edistävät vaikeasti vammaisen asiakkaan kuntoutumisprosessia. Välttämättömät apuvälineet ja avustajan palvelut tulee saada ajoissa, mielellään prosessin alkuvaiheesta lähtien. Vaikeasti vammaisella asiakkaalla on oltava mahdollisuus osallistua vastuullisesti oman kuntoutuksensa ja tarvittavien palvelujen suunnitteluun ja arviointiin. Hänen itsemääräämisoikeuttaan ja valintojaan kunnioitetaan kuntoutusprosessin aikana. Vaikeasti vammaisen

9 asiakkaan perusoikeuksien ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen vaatii erityisosaamista ja asiakkaan tilanteeseen paneutumista. Kuntoutusprosessin onnistumisen kannalta aika ja ammattitaito ovat olennaisia resursseja, joilla turvataan mahdollisuus yksilölliseen joustavuuteen ja palvelujen räätälöintiin. Prosessissa edetään vaikeasti vammaisen asiakkaan resurssien ja jaksamisen ehdoilla. Hänellä on oikeus saada palveluja omalla äidinkielellä ja/tai puhetta korvaavalla kommunikaatiolla. On tärkeää, että vaikeasti vammaisen henkilön kuntoutumisprosessin etenemistä tukee oma ohjaaja tai hoitaja. Kuntoutuksen toimintayksiköissä asiakkaan ja moniammatillisen tiimin yhteistyön sujuvuus ja asiakaspalveluyhteistyön toimivuus eri yhteistyötahojen kanssa ovat ratkaisevan tärkeitä kuntoutumisprosessin onnistumisen kannalta. Asiakkaan omat tavoitteet ja vaatimukset kuntoutuspalveluille ovat haaste henkilökunnan osaamiselle. 3.2 Kuntoutuspalvelun ostaja Kuntoutuspalvelujen ostajan näkökulmasta kuntoutuspalveluilta edellytetään yleisimmin tavoitteellisuutta, tuloksellisuutta, kannattavuutta ja vaikuttavuutta. Toiminnalta voidaan vaatia luotettavuutta, turvallisuutta ja päämäärätietoisuutta. Kuntoutuspalvelujen suunnittelun ja toteutuksen on oltava ammatillisesti korkeatasoista. Ostajan odotukset Ostaja on oikeutettu saamaan ennakkoon tietoa kuntoutuksen sisällöstä voidakseen arvioida, millä tavalla vaikeasti vammaisen asiakkaan kuntoutus on mahdollista toteuttaa. Kuntoutuksen toimintayksikkö tiedottaa ostaja- ja yhteistyötahoille riittävän usein kaikista toiminnan muutoksista, jotta yhteistyö vaikeasti vammaisen asiakkaan kanssa toimisi mahdollisimman hyvin. Ostajankin näkökulmasta on tärkeää, että vaikeasti vammaisella asiakkaalla on kaikissa kuntoutusprosessin vaiheissa mahdollisuus itse osallistua ja vaikuttaa suunnitelmiin ja päätöksiin, joita hänen kuntoutumisensa edistämiseksi tehdään. Toiminnan jatkuva arviointi, kuntoutustuloksen mittaaminen ja systemaattinen seuranta ovat edellytyksiä vaikuttavuuden arvioinnille. Todellinen vaikuttavuuden arviointi perustuu vaikeasti vammaisen asiakkaan jokapäiväisen selviytymisen vahvistumiseen. Ostajan etu on myös se, että kuntoutuspalvelut ovat kuntoutuspalvelusopimusten mukaisia ja noudattavat asianomaisia lakeja, asetuksia ja säädöksiä (ks. liite s. 39). Vuoden 1991 kuntoutuslainsäädännön uudistamisen jälkeen useassa eri laissa, asetuksessa ja säädöksissä on määrittelyjä kuntoutuksen toteutuksesta, eri tahojen työnjaosta ja yhteistyöstä. Kunta voi järjestää kuntalaisen tarvitsemat palvelut joko tuottamalla ne itse tai ostamalla palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta (laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta). Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi on määritelty muussa kuin julkisessa laitoshoidossa olevalle vaikeavammaiselle henkilölle tarjottavat pitkäaikaiset tai vaativat kuntoutusjaksot, jotka ovat tarpeen hänen työ- ja toimintakykynsä säilyttämiseksi ja parantamiseksi (KKL 3 ja KKA 3 ). Edellytyksenä on, että henkilö saa keskimmäistä tai ylintä joko lapsen hoitotukea tai vammaistukea tai työkyvyttömyyseläkettä.

10 Kansanterveyslaissa (66/72) todetaan lääkinnällisen kuntoutuksenjärjestämisen kuuluvan kunnalle siltä osin kuin sitä ei ole säädetty Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi. Lainsäädäntöön sisältyy velvollisuus ohjata muiden palvelujen piiriin ellei liikenne- ja tapaturmavakuutuslakien mukaista kuntoutusta voida järjestää. 4 Hyvän kuntoutuskäytännön edellytykset Invalidiliiton näkemyksen mukaan hyvän kuntoutuskäytännön edellytys on, että palveluja tuottavalla organisaatiolla on käytössään riittävät ja tarkoituksenmukaiset voimavarat, joiden turvaamiseen Invalidiliitto pyrkii vaikuttamistoiminnallaan. Palvelujen maksaja asettaa omia vaatimuksiaan rahoittaessaan palveluja ja määrittelee siten kuntoutuspalvelujen taloudellisia ja toiminnallisia edellytyksiä. 4.1 Asiantunteva ja osaava henkilöstö Henkilökunnalla on tehtävien hoitamisen edellyttämä ammattitaito ja osaaminen. Heillä on riittävä yhteinen näkemys hyvistä toimintatavoista, jotka on saavutettu sekä koulutuksen että käytännön kokemuksen kautta. Ammatillisen osaamisen keskeinen haaste nousee erilaisten ihmisten kohtaamisesta. On tärkeää, että henkilöstö kiinnittää kuntoutusprosessin aikana huomiota vaikeasti vammaisen asiakkaan omiin osallistumisen mahdollisuuksiin. Henkilöstö on myös tietoinen omasta suhtautumisestaan vammaisuuteen. Ammattitaitoa ja osaamista ylläpidetään ja täydennetään jatkuvalla henkilöstökoulutuksella. Henkilöstökoulutuksen suunnittelu perustuu henkilöstön kehittymistarpeiden jatkuvaan arviointiin suhteessa työhön kohdistuviin vaatimuksiin. Moniammatillinen osaaminen Kuntoutuksen toimintayksiköillä on käytettävissään usean ammattiryhmän moniammatillista osaamista vastaamaan vaikeasti vammaisen asiakkaan elämisen eri alueilla esiintyviin kuntoutumisen tarpeisiin. Tukipalveluista vastaavaa ja avustavaa henkilöstöä on oltava käytettävissä riittävästi vaikeasti vammaisten asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti luomaan itsenäisen selviytymisen edellytyksiä kuntoutusprosessin eri vaiheissa. Henkilöstön määrää mitoitettaessa on otettava huomioon vaikeasti vammaisten asiakkaiden palvelutarpeet ja selviytymiskyky. Invalidiliitto työnantajana huolehtii siitä, että perehdytys, henkilöstökoulutus ja työnohjaus vahvistavat vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalveluprosessin toteutumisessa tarvittavaa osaamista, ja työntekijöiden tietoisuus vaikeasti vammaisten asiakkaiden osallistumisen mahdollisuuksista vahvistuu. 4.2 Toimivat tilat ja toimintaympäristö Kuntoutuksen toimintayksiköiden käytössä olevat tilat ja toimintaympäristö täyttävät voimassa olevat standardit ja määräykset (vrt. Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu VYP:n julkaisut, RT-kortit, rakennusmääräyskokoelma). Toimintaympäristön järjestelyt tekevät mahdolliseksi esteettömän, turvallisen ja itsenäisen liikkumisen ja toimimisen.

11 Tilojen suunnittelussa ja saneerauksessa otetaan huomioon vaikeasti vammaisten asiakkaiden tarpeet. Elleivät toimintaan varatut tilat ole toimivat ja saavutettavissa, niihin tulee tehdä tarpeelliset muutostyöt mahdollisimman nopeasti. Henkilökunnan käyttöön varattujen tilojen tulee täyttää edellä mainitut vaatimukset. Toimitilojen saavutettavuus Vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalveluja toteuttaville yksiköille erityisvaatimuksia saattavat asettaa erilaisista seinä- ja lattiapinnoista, värien käytöstä, valaistuksesta tai akustiikasta saatava hyöty kuntoutujien itsenäisen selviytymisen kannalta. Toimitilojen on vastattava myös vaikeasti vammaisten asiakkaiden tavanomaista suurempaa tilatarvetta. Asuntola- ja majoituspalveluihin on liitettävä tarvittavat avustajapalvelut, jotka antavat asiakkaalle mahdollisuuden omatoimiseen selviytymiseen. 4.3 Välineet ja varustus Kuntoutuksen toimintayksiköiden toimitiloissa käytössä olevat varusteet(kalusteet, koneet, laitteet) ovat standardien ja määräysten mukaiset. Niiden käyttöturvallisuus on varmistettu. Varustus on luonteeltaan jokapäiväisessä elämässä tarvittavaa ja vaikeasti vammaisen asiakkaan hallittavissa. Kuntoutuksen toimintayksiköllä on tarvittaessa valmiudet tarjota tietoa ja kokeiluja uusista varusteista ja toimintaympäristöön liittyvistä asioista. Yksilölliset apuvälinesovitukset ovat osa Invalidiliiton kokonaisvaltaista kuntoutuspalvelua. 4.4 johdon tehtävät Hyvän kuntoutuskäytännön toteutuminen edellyttää toiminnan ja palvelujen laadunhallintaa. Laadunhallinta ja laatujohtaminen ovat osa asiakasjohtoista johtamistapaa. Laadunhallinta sisältää muun muassa laatupolitiikan, laatutavoitteiden, laatuvastuiden ja -valtuuksien määrittelyn. Laadunhallintaan kuuluu myös laadunsuunnittelu, laadunohjaus, laadunvarmistus ja laadun parantaminen. Arkipäivän työssä laadunhallinta tarkoittaa, että organisaatio tuottaa asiakkaittensa odotusten ja vaatimusten mukaisia palveluja suhteessa hintaan ja resursseihin. Tämä edellyttää organisaatioita ja sen johdolta seuraavaa: olemme jatkuvasti selvillä eri asiakasryhmien tarpeista tuotamme sopimusten mukaisia palveluja pystymme arvioimaan oman laatutilanteemme ja toiminnan tulokset sovimme laatutason turvaavista toimintaperiaatteista ja toimintatavoista kirjallisesti luomme edellytykset sovitun laatutason mahdollistamiseksi olemme valmiita korjaamaan ja muuttamaan toimintatapoja Toimintaedellytyksien turvaaminen Vastuu laadunhallinnasta kuuluu toimintayksikön johdolle. Keskeinen tehtävä on luoda vaikuttamistoiminnan avulla edellytyksiä laatupolitiikan toteutumiselle käytännössä. Hyvän kuntoutuskäytännön toteutuminen Invalidiliiton kuntoutuksen toimintayksiköissä edellyttää niiden johtamiselta muun muassa, että johto huolehtii siitä, että organisaatio toimii perustehtävänsä mukaisesti, sitoutuu noudattamaan yhteistä sopimusta,

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Vammaistyön uusimmat kuulumiset

Vammaistyön uusimmat kuulumiset Vammaistyön uusimmat kuulumiset VS avy 15.9.2015 Vammaisuuden määritelmä Vammaisuus ei ole vain terveysongelma. Se on monimutkainen ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa henkilön ja yhteiskunnan piirteiden

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa 2.11.2016 Peilauspintana käytännönkokemus laitoksesta opetuksesta työ- ja toimintakeskuksesta autisminkirjon palveluohjauksesta asumisesta

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

LÄHESTYMISTAPOJA SOSIAALISEEN KUNTOUTUKSEEN

LÄHESTYMISTAPOJA SOSIAALISEEN KUNTOUTUKSEEN LÄHESTYMISTAPOJA SOSIAALISEEN KUNTOUTUKSEEN Sosiaalinen kuntoutus tavoitteena osallisuus Kuntoutusakatemia 13.12.2012 Aulikki Kananoja ylisosiaalineuvos SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN POHDINTAA 1970-LUVULLA

Lisätiedot

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Lausuntopalaute Valmennuksen ja tuen suhdetta sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaaliohjaukseen ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 26.11.2013 Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa / Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 1 Tutkimuksen näkökulma Työikäisten kuntoutuksella

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Kela osana monialaisessa verkostossa

Kela osana monialaisessa verkostossa Kela osana monialaisessa verkostossa 2 Lähde: TEM/Päivi Kerminen Kelan strateginen painopiste kumppanuusyhteistyössä Parannamme suorituskykyämme uudistamalla toimintojamme sekä vahvistamalla yhteistyötä

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston laatutyö

Jyväskylän yliopiston laatutyö Jyväskylän yliopiston laatutyö Pirjo Halonen Laatupäällikkö 17.1.2007 1 Yliopistolain Jyväskylän yliopisto velvoite 5 Arviointi Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Palvelusuunnitelman merkitys korostuu! Palvelusuunnitelma Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheistensä

Lisätiedot

Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet. Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero

Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet. Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero Kuntoutuksen ja kuntoutuslaitosten uudet haasteet Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari 8.9.2010 Heidi Paatero Kuntoutuslaitostoiminnan pitkä kehityskaari (1) Sodanjälkeiset suuret laitokset

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan

Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Vammaispalvelut 2013 13.-14.2.2013 Messukeskus, Helsinki Tiina Lappalainen, projektipäällikkö, YTM, ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen

Lisätiedot

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Osallisuus ja kumppanuus kuntoutuksen sosiaalisina mahdollisuuksina Janne Jalava & Ullamaija Seppälä 18. 19.3.2010 1 Johdanto 18. 19.3.2010 2 Kuntoutus on monitieteellinen

Lisätiedot

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo muuttuvassa maailmassa

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo muuttuvassa maailmassa Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo muuttuvassa maailmassa Seinäjoki, 6.9.2016 Jouni Nummi, Kuntayhtymän johtaja Toimipisteet 13.9.16 Eskoon toiminta-ajatus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi

Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Marjut Huttunen Erityisopetuksen kehittämispäivät 23.-24.4.2014, Rinnakkaisseminaari

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Kuinka lakia luetaan, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, 6.10.2015 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto. 1 Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola Kehas-katsaus Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola 8.6.2016 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA)

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) 21.1.2015 Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) Veli-Matti Vadén Suunnittelija Kela, Terveysosasto Kuntoutuksen vaikutusten seuranta Kuntoutusselonteko 2002: Kuntoutuksen järjestäjät ja rahoittajat

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

Miten laadin perheen ja lapsen tavoitteet?

Miten laadin perheen ja lapsen tavoitteet? Miten laadin perheen ja lapsen tavoitteet? Pohjautuu artikkeliin: Tavoitteenasettelu perhekuntoutuksessa (Saarinen, Röntynen, Lyytinen) Mari Saarinen, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi (VET) MLL:n

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuoltolain valmistelun tilanne 1.2.2012 Työryhmän tehtävä Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävänä: selvittää sosiaalihuoltoa koskevien

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat Yhteistyösopimuksen laadinta Itä- ja Keski-Suomen maakunnat 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue Maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne

SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne Marja Heikkilä* 21.5.2012 * Hyödynnetty osin hallitusneuvos Virpi Vuorisen materiaalia Työryhmän työn tulos - Työryhmän

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa. Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke

Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa. Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa l Inari Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke Taustaa Vammaispalvelulain l l i ja sosiaalihuoltolain l l i velvoitteet: Kunnan

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Eskoon alueellinen vammaissosiaalityöntekijöiden tapaaminen 6.9.2016 13.9.16 Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa / Stina Sjöblom 1 THL:n

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa?

Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa? Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa? Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park 29.1.2015 Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies STM Tavoitteita

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot