LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi. Satu Liukkonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi. Satu Liukkonen"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Satu Liukkonen PIENILLE JA KESKISUURILLE YRITYKSILLE ANNETUT MUKAUTETUT TILIN- TARKASTUSKERTOMUKSET JA TILINTARKASTAJIEN KOKEMUKSIA NIIDEN ANTAMISEEN JOHTANEISTA SYISTÄ Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Satu Pätäri 2.tarkastaja: Professori Jaana Sandström

2 TIIVISTELMÄ Tekijä: Liukkonen, Satu Tutkielman nimi: Pienille ja keskisuurille yrityksille annetut mukautetut tilintarkastuskertomukset ja tilintarkastajien kokemuksia niiden antamiseen johtaneista syistä. Tiedekunta: Kauppatieteellinen tiedekunta Pääaine / Maisteriohjelma: Laskentatoimi / Laskentatoimen maisteriohjelma Vuosi: 2013 Pro gradu tutkielma: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 97 sivua, 9 kuvaa, 7 taulukkoa ja 2 liitettä Tarkastajat: Professori Satu Pätäri Professori Jaana Sandström Hakusanat: mukautetut tilintarkastuskertomukset, tilintarkastajan riippumattomuus, tilintarkastusriskit ja niiden hallinta, pienet ja keskisuuret yritykset Keywords: Modified auditor s reports, auditor s independence, auditing risk and their management, small & medium sized firms Tutkielman ensisijaisina tavoitteena on selvittää syitä, jotka johtavat mukautetun tilintarkastuskertomuksen antamiseen pk-yritykselle. Empiria-osuuden toissijaisena tavoitteena on selvittää, millainen on ammatillisen harkinnan osuus tilintarkastajan päätöksenteossa ja kuinka esiin tulleita seikkoja voidaan ryhmitellä teemoittain. Empiirinen osuus suoritettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkielman aineiston muodostavat haastattelut ja pk-yrityksille annetut mukautetut tilintarkastuskertomukset. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoidun ja teemahaastattelun välimaastoon sijoittuvalla haastattelumuodolla. Haastateltavina oli viisi KHT-tilintarkastajaa. Haastattelutulokset analysoitiin kokoamalla litteroiduista haastatteluista eri kokonaisuudet teemoittain. Tilintarkastuskertomuksiin liittyvät tulokset analysoitiin kokoamalla exceltaulukkoon kirjoitetuista perustelut- kappaleiden tiedoista eri kokonaisuudet teemoittain. Tutkimustulosten perusteella mukautetun tilintarkastuskertomuksen antamiseen johtavia syitä on useita ja ne poikkeavat toisistaan hyvin paljon. Syyt luokitellaan teemoittain seuraavasti: lainvastaisuudet, toiminnan kannattavuus ja rahoitus, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvät syyt sekä hallinto. Edellä mainituista teemoista useimmiten toistuivat lainvastaisuudet ja toiminnan kannattavuuteen ja rahoitukseen liittyvät syyt. Lainvastaisuuden teemaan liittyvistä syistä toistui eniten osakepääoman menetyksen rekisteröimättä jättäminen. Toiminnan kannattavuuden ja rahoituksen teemaan liittyvistä syistä esiintyi oman pääoman menettämisen lisäksi liiketoiminnan kannattamattomuus eli tappion tekeminen. Tutkimustuloksista yksi mielenkiintoisimpia on hallintoon liittyvät mukauttamisen syyt. Hallinnon teemaan liittyvä syy tutkimusaineistossa oli omistajien keskinäinen eripura, mikä näkyy tilinpäätöksen allekirjoitussivulla allekirjoitusten puuttumisena ja asian nousemisena tilintarkastuskertomukseen.

3 ABSTRACT Author: Liukkonen, Satu Title: Modified auditor s reports given to small & medium sized companies and auditor s experiences about the reasons for giving them Faculty: LUT, School of Business Major: Accounting Year: 2013 Master s Thesis: Lappeenranta University of Technology, 97 pages, 9 figures, 7 tables, 2 appendix Examiners: Professor Satu Pätäri Professor Jaana Sandström Keywords: Modified auditor s reports, auditor s independence, auditing risk and their management, small & medium sized firms Primary objective of this study is to examine the reasons for giving a modified auditor s report, among small & medium sized companies. The secondary objective of empirical part of this study is to investigate the role of professional consideration in the decision making process and how the reasons, which are discovered, can be categorized. The empirical part was conducted as a qualitative study. The data was collected by interviewing five APA-accountants by using the mix of half-structured interviews and theme interviews. The interviews were first transcribed, and then analyzed after compiling them into different themes. The modified auditor s reports were analyzed after compiling the arguments information in one excel sheet. This study implies that there are many reasons behind giving a modified auditor s report and that those reasons are quite different from each other. The reasons are categorized by themes as follows; illegal action, the profitability and finance of the business, reasons relating bookkeeping and financial statement and reasons relating administration. From above mentioned themes, most often appeared reasons relating illegal action and the profitability and finance of a business. From reasons relating illegal action, most commonly appeared the obligation of registrating the loose of share capital which wasn t done. The reasons relating the theme of the profitability and finance of the company were besides losing the share capital, also the unprofitable situation of the company and making operating loss during many years. One of the most interesting results of this study was the reasons relating administration. The reason relating the theme of administration in the data was that there was disagreement among the owners of the company and they haven t for that reason signed the financial statement and this shows also in auditor s report.

4 ALKUSANAT Viimein on tulossa päätökseen ensimmäisen kerran jo vuonna 2006 alkanut projekti. Ensimmäisellä kerralla projekti ei päässyt kunnolla edes alkuun aikaisempaan tutkintoon liittyvistä teknisistä syistä johtuen. Toisella kierroksella käytin tutkinnon suorittamiseen lähes koko siihen annetun ajan, neljä vuotta. Ei ole mitenkään yksinkertaista päättää lähteä opiskelemaan työn ohessa. On sanomattakin selvää, että tuolloin opiskelu vaatii hiukan poikkeusjärjestelyjä monessa asiassa. Lopullinen päätös hakea opiskelemaan ja ottaa opiskelupaikka vastaan oli kuitenkin verrattain helppo tehdä, koska motivaatio oli suuri. Motivaatio ei ollut ainoa asia, mitä tutkinnon suorittamiseksi vaadittiin. Lisäksi vaadittiin itsekuria ja tahtotilaa tehdä opintoon liittyviä töitä niinä aikoina, kun aurinko paistoi ja mieli kaihosi rientämään ulkona. Tätä kaikkea ei olisi kuitenkaan saatu tehtyä ilman työnantajan myötämielistä suhtautumista opiskeluun, antamalla opintovapaata ja järjestämällä toinen ihminen tekemään hetkeksi silloisia töitäni. Ilman heiltä saamaani vapautta en olisi saanut tätä tutkintoa suoritettua. Työn ohjauksessa valtavan suurena apuna on toiminut yliopistomme kauppatieteellisen tiedekunnan professori Satu Pätäri, jolle haluan tässä esittää kiitokseni ammattitaitoisesta ohjauksesta ja arvokkaista neuvoista. Tärkeässä roolissa ovat olleet myös ne tilintarkastajat, jotka antoivat minulle aikaansa kaiken kiireen keskellä ja suostuivat haastateltavaksi tuoden työlle näin suurta lisäarvoa. Opiskelun suorittamisen ja työn kirjoittamisen aikana olen saanut valtavasti tukea läheisiltäni: perheeltäni, ystäviltäni ja muilta tärkeiltä ihmisiltä. Haluan esittää erityiskiitokseni kaikille ystävilleni, jotka jokainen vuorollaan ovat tukeneet minua tämän pitkän projektin aikana. Erityisesti haluan mainita nimeltä Irma Hämäläisen, Alpo Järvisen ja Joanna Lindroos-Kölhin. Edellä mainituilla oli jokaisella poikkeuksellisen tärkeä rooli siinä, että olen päässyt näin pitkälle opinnoissani ja että sain tämän tutkielman kirjoitettua. Espoossa, 2. päivänä toukokuuta 2013 Satu Liukkonen

5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Taustaa Tavoitteet ja tutkimusongelma Rajaukset Aiempi keskustelu ja tutkimukset Metodologia Teoreettinen viitekehys Tutkimuksen rakenne TILINTARKASTUKSESTA YLEISESTI Tilintarkastuksen tarkoitus ja tavoitteet Tilintarkastuksen historia ja kehitys Suomessa Tilintarkastusriskit ja niiden hallinta Tilintarkastajan riippumattomuus TILINTARKASTUSKERTOMUKSET TILINTARKASTAJAN RAPORTOINNISSA Tilintarkastuskertomusta koskeva normisto Tilintarkastuskertomusten historia, nykypäivä ja tulevaisuus Vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus Mukautettu tilintarkastuskertomus Lisätiedon tai muuta seikkaa painottavan kappaleen sisältävä lausunto Huomautuksen sisältävä lausunto Ehdollinen lausunto Kielteinen lausunto Lausunnon antamatta jättäminen Toiminnan jatkuvuuteen liittyvät tilintarkastuskertomuksen mukautukset Lausunnon mukauttamisen syyt tiivistettynä... 43

6 4 EMPIIRINEN TUTKIMUS PK-YRITYKSILLE ANNETUISTA TILINTARKASTUSKERTOMUKSISTA Tutkimusprosessi Tutkimusmenetelmä ja -aineisto Aineiston analyysi Reliabiliteetin ja validiteetin arviointi Tulokset Ammatillinen harkinta Lainvastainen toiminta Toiminnan kannattavuus ja rahoitus Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvät seikat Riskienhallinta ja vahingonkorvausvelvollisuus Tilintarkastajan riippumattomuus Tutkimustulosten yhteenveto Tutkimustuloksista keskustelu YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tulosten arviointia Tutkimuksen rajoitukset Jatkotutkimusehdotukset ja hyödyntäminen Yhteenveto LÄHTEET LIITTEET LIITE 1: Vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus osakeyhtiölle, jossa toimitusjohtaja (ei rahoituslaskelmaa ja toimintakertomusta) LIITE 2: Tilintarkastajan haastattelu

7 LYHENNELUETTELO HTM-tilintarkastaja kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja IAASB International Auditing and Asssurance Board IFAC International Federation of Accountants ISA-standardi International Standards on Auditing KHT-tilintarkastaja keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja KPL Kirjanpitolaki /1336 OYL Osakeyhtiölaki /624 TTL Tilintarkastuslaki /459 VALA Valtion tilintarkastuslautakunta 1

8 1 JOHDANTO 1.1 Taustaa Tilintarkastuksen merkitys on koko ajan kasvamassa yhä suuremmaksi. Tämä johtuu yhdentyneistä pääomamarkkinoista ja sijoittajien tarpeesta pystyä vertailemaan samalla toimialalla toimivia, mutta eri maissa annettuja eri yhtiöiden tilinpäätöksiä. Kun tilintarkastus suoritetaan ja tilintarkastuskertomukset annetaan samojen standardien mukaisesti, tilinpäätöksen käyttäjän on helpompi tulkita ja lukea tilintarkastuskertomusta. Tilinpäätöksen käyttäjän on tällöin myös helpompi saada tietää, sisältyykö kyseisen yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja liiketoimintaan mahdollisesti jotain, mitä yhtiö itse ei halua kertoa, mutta jonka riippumaton tilintarkastaja voi tuoda esille tilintarkastuskertomuksessa. Voidaan sanoa, että tilintarkastuksella on keskeinen merkitys globaalien pääomamarkkinoiden luotettavuuden, taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden ja sijoittajien suojan toteutumisen varmistamisessa (Hämäläinen 2012). Tilintarkastuskertomukset muuttuvat koko ajan kansainvälisemmiksi, mikä johtuu osittain edellä kuvatuista yhdentyneistä pääomamarkkinoista. Suuri vaikutus on myös Euroopan Unionin direktiiveillä. Keskeinen tekijä tilintarkastuslainsäädännön kokonaisvaltaiselle uudistukselle oli uuden tilintarkastusdirektiivin 2006/43/ETY antaminen (Horsmanheimo & Steiner 2008, 125). Tilinpäätösdirektiivin muutoksen taustalla on pyrkimys siihen, että tilintarkastuskertomukset tulisivat yhdenmukaisemmiksi Euroopan Unionin alueella. (Horsmanheimo 2008, 36). Uuden tilinpäätösdirektiivin tavoitteena on varmistaa tilinpäätösten luotettavuus ja uskottavuus sekä taata sijoittajien luottamus siihen, että pääomamarkkinat toimivat. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 133) Nykyinen tilintarkastuslaki (TTL 459/2007) astui voimaan korvaamaan vanhan vuonna 1994 valmistellun ja vuonna 1995 voimaan tulleen Suomen ensimmäisen tilintarkastuslain (Horsmanheimo, Kaisanlahti 2

9 & Steiner 2007, 19). Nykyisen tilintarkastuslain mukaan tilintarkastaja saa lausua vain niistä seikoista, joista tilintarkastuslaki velvoittaa lausumaan. Käytännössä tämä tarkoittaa lausumista tilinpäätöksen oikeista ja riittävistä tiedoista ja siitä, että mahdollisen toimintakertomuksen tiedot ovat ristiriidattomia muun tilinpäätösinformaation kanssa. (Virkilä 2009, 72.) KHT-yhdistyksellä on merkittävä rooli tilintarkastusta koskevassa julkaisutoiminnassa Suomessa. Se esimerkiksi julkaisee vuosittain uudistuvia tilintarkastajan käsikirjastoon kuuluvia perusteoksia kuten Tilintarkastusalan suositukset ja Taloushallinnon säädökset. (Kosonen 2005, 26.) Tilintarkastusalan standardit ja suositukset teos on keskeinen kirja hyvän tilintarkastustavan lähteenä Suomessa. KHT-yhdistys julkaisee myös lähes vuosittain Tilintarkastajan raportointi-kirjaa, joka sisältää esimerkkejä ja malleja kertomuksista, lausunnoista ja raporteista, joita tilintarkastaja joutuu työssään antamaan joko lakisääteisen tilintarkastuksen tai muun toimeksiannon perusteella. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 79.) Tämän tutkielman tutkimuksen kohteena ovat mukautetut tilintarkastuskertomukset. Selkein määritelmä mukautetusta tilintarkastuskertomuksesta on seuraavanlainen: mukautetusta tilintarkastuskertomuksesta on kyse silloin, kun tilintarkastuskertomus poikkeaa millään tavalla vakiomuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta (KHT-yhdistys 2012, 133). Tutkielman empirian kohteena on KHT-tilintarkastajille tehdyt haastattelut sekä otos pienille ja keskisuurille yrityksille annetuista, mukautetuista tilintarkastuskertomuksista, jotka ovat antaneet KHT-tilintarkastajat ja HTMtilintarkastaja. Tämä mahdollistaa aiheen käsittelyn huomattavasti syvemmin, verrattuna siihen jos, vain tutkittaisiin, kuinka monta mukautettua tai puhdasta kertomusta on annettu jonakin vuonna. Asiaa on tutkittu jonkin verran jo aiemmin. Marttunen (2004) on tutkinut kuinka usein ja minkälaisia mukautettuja tilintarkastuskertomuksia julkisesti noteeratut yhtiöt saivat vuosina Lehtinen (2000) puolestaan on tutkinut tilintarkastajan raportointia tilintarkastuslain mukaan ja hänen tutkimuksen yhtenä pääta- 3

10 voitteena on selvittää, kuinka usein ja millä perusteilla tilintarkastaja antaa mukautetun tilintarkastuskertomuksen. Oman tutkielmani tuo lisätietoa mukautetun tilintarkastuskertomukseen antamisen liittyvistä syistä, sillä tutkimusmenetelminä ovat haastattelut ja tilintarkastuskertomukset. Valitsemillani tutkimusmenetelmillä kokonaiskuva aiheesta täydentyy. 1.2 Tavoitteet ja tutkimusongelma Tutkimusongelmaa ja tavoitteita tarkastellaan tilintarkastajan näkökulmasta. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, millä perusteilla päädytään antamaan mukautettu tilintarkastuskertomus. Varsinainen tutkimusongelma voidaan tiivistää seuraavasti: Mitkä eri tekijät vaikuttavat siihen, että päädytään antamaan mukautettu tilintarkastuskertomus? Tarkoitus on selvittää, mitä ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat tilintarkastajan päätökseen kun annetaan mukautettu tilintarkastuskertomus. Tätä tutkimuksen päätavoitetta tarkennetaan alatavoitteilla. Teoriaosuuden alatavoite koostuu seuraavista kysymyksistä: - kuinka riskienhallinta ja vahingonkorvausvelvollisuus vaikuttavat tilintarkastajan raportointiin, ensisijaisesti tilintarkastuskertomuksiin? - kuinka tilintarkastajan riippumattomuus näkyy tilintarkastuksessa? Tutkielman empiirisen osuuden alatavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin: - kuinka tarkastuksen aikana esiin tulleita seikkoja voidaan ryhmitellä teemoittain? - millainen on tilintarkastajan ammatillisen harkinnan osuus kertomustyyppiä päätettäessä? 4

11 Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia mukautettuja tilintarkastuskertomuksia on olemassa, kuinka paljon tilintarkastaja voi käyttää ammatillista harkintaa mukautettua tilintarkastuskertomusta antaessaan ja kuinka eri seikat vaikuttavat mukautetun tilintarkastuskertomuksen antamiseen. 1.3 Rajaukset Tutkielmassa käsitellään ainoastaan Suomen lainsäädännön mukaisia tilintarkastuskertomuksia. Tutkielma keskittyy vain osakeyhtiöiden tilinpäätöksistä annettaviin tilintarkastuskertomuksiin. Muut yhtiömuodot, kuten avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt, toiminimet, yhdistykset ja säätiöt jäävät tutkimuksen ulkopuolelle. Tilintarkastus on kokonaisuudessaan todella laaja prosessi ja siihen liittyy useita eri vaiheita, jotka vaihtelevat yrityksen koon mukaan. Tutkielma rajautuu käsittelemään tarkemmin vain mukautettuja tilintarkastuskertomuksia ja kyseisen kertomustyypin valintaan johtaneita seikkoja. Nämä asiat pyritään käymään läpi ja selvittämään mahdollisimman tarkasti. Tutkielma rajautuu empiriaosuudessa käsittelemään pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja niille annettuja tilintarkastuskertomuksia. Tutkielma rajautuu käsittelemää pieniä ja keskisuuria yrityksiä, koska kyseisillä yrityksillä on tavallisimmin tilintarkastajina jokin muu kuin niin sanottu Big Four tilintarkastusyhteisö (Ernst & Young, KPMG, Deloitte ja PriceWaterhouseCoopers). Tutkimuksesta saadaan syvällisempi, koska tutkimuksen aineisto saadaan keskisuuresta tilintarkastusyhteisöstä. Aineistona voidaan hyödyntää sekä omistajina toimivien KHT- tilintarkastajien haastatteluita että tilintarkastuskertomuksia. Tutkielmasta rajautuu ulkopuolelle kokonaan esimerkiksi julkisesti noteeratuille yhtiöille annetut tilintarkastuskertomukset ja niiden analysointi. 5

12 Pienien ja keskisuurien asiakkaiden keskuudessa on hyvin tavanomaista että omistus ja johto ovat samoja henkilöitä. Kun yhtiön omistus ja valvonta eivät ole eriytyneet, ei ole olemassa niin sanottuja kannustinongelmia. Kannustinongelmat ovat olemassa silloin, kun omistus ja valvonta ovat eriytyneet (päämies agentti ongelma) ja eri asemissa toimivilla henkilöillä on eri tavoitteet. Edellä mainitut seikat sisältyvät agenttiteoriaan, jonka avulla tilintarkastuksen tarpeellisuutta voidaan selittää taloustieteellisistä teorioista lähtien. Agenttiteoria perustuu sopimuksenomaisten suhteiden analyysiin agenttisuhteisiin liittyen. Agenttisuhde on olemassa esimerkiksi siinä tilanteessa, kun yksi tai useampi henkilö (päämies) valtuuttaa jonkun toisen henkilön (agentin) tekemään sitovia oikeustoimia ja toimimaan muutenkin hänen puolestaan. Päämies yleensä myös delegoi kyseiselle agentille päätösvaltaa jossakin määrin, niin että agentti pystyy toimimaan. (Halonen & Steiner 2010, 14.) Tämän tutkielman ulkopuolelle tilintarkastuksen kirjallisuuteen liittyen jää edellä mainittu agenttiteoria, sillä tutkimuksen kohteena olevissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä omistus ja johto ovat harvoin eriytyneet ja edellä esitettyjä kannustinongelmia ei ole silloin olemassa. Tämän tutkielman ulkopuolelle tilintarkastuksen kirjallisuudesta jää myös informaatiohypoteesi, koska tutkimuksen kohteena olevat pienet ja keskisuuret yritykset harvoin hakevat rahoitusta sijoittajilta. Kyseiset yritykset rahoittavat toimintansa usein joko pankkilainoilla tai yrityksen perustaneet henkilöt rahoittavat itse liiketoimintaa lainaamalla yritykselle rahaa. Informaatiohypoteesin mukaan tilintarkastus palvelee sijoittajia sijoituspäätöksissä. Tilintarkastus parantaa yrityksestä saatavan taloudellisen informaation laatua. Hyötyinä sijoittajille ovat riskin pieneneminen, päätöksenteon laadun parantuminen ja lisääntyneet tuotot osakekaupoista. (LTT- tutkimus 2006, 19.) Tutkimuksen tuloksia tarkastellaan tilintarkastajan näkökulmasta, jolloin huomio kiinnitetään niihin seikkoihin, jotka ovat tilintarkastajan näkökulmasta olennaisia. Tarkastelu tilintarkastajan näkökulmasta antaa tulosten 6

13 kannalta parhaan mahdollisuuden analysointiin, sillä juuri mukautetun tilintarkastuskertomuksen antaneella tilintarkastajalla on selkein näkemys kyseisen kertomuksen antamiseen johtaneista syistä, mikä puoltaa näkökulman valintaa. 1.4 Aiempi keskustelu ja tutkimukset EU:n komission vuonna 2010 julkaisemassa vihreässä kirjassa tilintarkastuksesta käsiteltiin muun muassa tilintarkastajan riippumattomuutta, tilintarkastajan roolia ja tilintarkastajan valvontaa. Syy vihreän kirjan julkaisemiseen oli finanssikriisin aikana ilmenneet ongelmat. Komission mukaan tarvetta on sellaisille toimenpiteille, jotka kehittävät eurooppalaisia tilintarkastusmarkkinoita. Tarvetta on myös niiden sääntelyn ja valvonnan parantamiselle. Olennaisimmat kehityskohteet ovat komission mielestä muun muassa tilintarkastajien riippumattomuus ja tarkastettujen tilinpäätöksien luotettavuus sidosryhmien näkökulmasta katsottuna. Myös tilintarkastusmarkkinoiden suuri keskittyminen ja siitä mahdollisesti aiheutuva riski rahoitusmarkkinoille siinä tapauksessa, jos yksi isoimmista tilintarkastusyhteisöistä lopettaisi toimintansa, on huomion arvoista komission mukaan. Vihreästä kirjasta saatujen kommenttien perusteella huomattiin, että suuri osa vastaajista oli sitä mieltä, että neuvontapalvelujen tarjoaminen pienille ja keskisuurille yrityksille on tilintarkastajan riippumattomuuden kannalta katsottuna vähemmän riskejä aiheuttava kuin niiden tarjoaminen isoille, yleisen edun kannalta merkittäville tilintarkastuskohteille. (Steiner 2011, 36-37) Vihreän kirjan julkaisemisen jälkeen EU:n komissio järjesti helmikuussa 2011 konferenssin Finacial Reporting and Auditing A Time for Change?", jossa kuultiin useiden eri tahojen, muuan muassa ammattikunnan, sijoittajien ja yritysten, mielipiteitä vihreän kirjan sisältämistä teemoista. Konferenssin jälkeen komissio kävi läpi eri tahoilta saadut kannanotot ja teki niiden pohjalta muutosehdotuksen. Vielä ei tiedetä, missä muodossa 7

14 komission muutosehdotukset tulevat eli tehdäänkö muutoksista sitovia sijoittamalla ne tilintarkastusdirektiiviin vai jäävätkö muutokset komission suosituksi. Mikäli muutokset tehdään tilintarkastusdirektiiviin, jokaisen maan tulee implementoida kyseiset muutokset kansallisiin lainsäädäntöihinsä. Komission suosituksia sen sijaan ei ole pakko noudattaa. (Steiner 2011, 37.) Mukautettuja tilintarkastuskertomuksia on aiemmin tutkittu ainakin kahdessa pro gradu-tutkielmassa. Marttunen (2004) tutki miten usein ja minkälaisia mukautettuja tilintarkastuskertomuksia julkisesti noteeratut yhtiöt saivat vuosina Lehtinen (2000) puolestaan tutki tilintarkastajan raportointia tilintarkastuslain mukaan ja hänen tutkimuksen yhtenä pääkohteena on selvittää miten usein ja millä perusteilla tilintarkastaja antaa mukautetun tilintarkastuskertomuksen. Haastatteluissa yhtenä teemana on tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus, jota on tutkinut aiemmin Airaksinen (2012). Hänen gradunsa aiheena oli tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu Suomessa, tutkielma vastuun rajoista lakiin perustuvissa tehtävissä. Tilintarkastajan riippumattomuus on myös yhtenä teemana haastattelukysymyksissä ja sitä on tutkinut myös Saarikivi (1999) väitöskirjassaan. 1.5 Metodologia Tutkielman empiirinen osuus toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, sillä yhtenä aineiston hankintametodina käytettiin puolistrukturoituja haastatteluita (Metsämuuronen 2000, 40). Haastattelut toteutettiin joulukuussa 2012 ja tammikuussa 2013 ja ne suunnattiin yhtiössä x työskenteleville viidelle kokeneelle tilintarkastajalle. Kaikki haastattelut toteutettiin haastateltavan luona ja haastateltavat ovat kaikki KHTtilintarkastajia. KHT-tilintarkastajalla tarkoitetaan Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymää tilintarkastajaa (Alakare et al 2008, 33). Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastattelujen avulla pyrittiin selvittämään esimerkiksi, onko mahdollisen vahingonkorvausvelvollisuu- 8

15 den olemassaololla vaikutusta päätöksenteossa ja jos sillä on vaikutus, millainen vaikutus. Haastattelujen kautta haluttiin myös saada selville mikä, on ammatillisen harkinnan osuus käytännössä, kun tilintarkastaja pohtii, minkä muotoisen tilintarkastuskertomuksen hän toimeksiantokohteelleen antaa Tutkielman toisen aineiston muodostavat yhtiö x:ssä työskentelevien KHTtilintarkastajien ja HTM-tilintarkastajan antamat, mukautetut tilintarkastuskertomukset, joita oli otoksena 25 kappaletta. Haastateltavat työskentelevät kyseisessä yhtiössä ja suurimman osan tilintarkastuskertomusaineistosta muodostavat heidän antamansa tilintarkastuskertomukset. Molempia aineistoja on käytettyä tutkielmassa samalla painoarvolla ja mikäli haastatteluissa tuli esille toistuvasti jokin seikka, katsottiin toistuuko sama seikka myös tilintarkastuskertomusten perusteluissa. Tutkielmaan saadaan taustoittavaa aineistoa tutkielman tekijän oman havainnoinnin kautta. Olen työskennellyt tilintarkastusyhteisössä joulukuusta 2007 alkaen. Toimenkuva jakautui kolmen ensimmäisen vuoden ajan kirjanpidon ja tilintarkastuksen kesken niin, että molempiin kului keskimäärin puolet koko työajasta. Helmikuussa 2011 siirryin kokonaan tilintarkastuspalveluiden puolelle. Tilintarkastusassistenttina toimiessani olen päässyt olemaan mukana sellaisissa tarkastuksissa, jotka ovat johtaneet mukautettujen tilintarkastuskertomusten antamiseen ja minulla on näin ollen ollut mahdollisuus seurata tilannetta ja tehdä huomioita. 1.6 Teoreettinen viitekehys Tutkielman teoria pohjautuu lähinnä laskentatoimen ja tarkemmin tilintarkastuksen tutkimukseen. Tillintarkastukseen liittyvän tutkimuksen avulla kartoitetaan aluksi tilintarkastuksen tarkoitusta ja tavoitteita ja sen historiaa. Tilintarkastuksen tutkimuksen avulla selvitetään muun muassa tilintarkastusriskejä ja niiden hallintaa sekä tilintarkastajan riippumattomuutta. 9

16 Tutkielman olennaisimman teoreettisen viitekehyksen muodostavat edellä mainitut tilintarkastusriskit ja niiden hallinta sekä tilintarkastajan riippumattomuus. Tutkielman empiriaosuudessa, mukautettuja tilintarkastuskertomuksia ja haastatteluita tarkastellaan tämän viitekehyksen rajoissa, kuten alla oleva kuvio 1. havainnollistaa. Tilintarkastusriskit ja niiden hallinta Tilintarkastajan riippumattomuus MUKAUTETUT TILINTAR- KASTUSKERTOMUKSET Kuvio 1. Tutkielman teoreettinen viitekehys Tutkielman teoriaosuuden laatuun kiinnitettiin erityistä huomiota lähteitä valittaessa. Käytännössä tämä tapahtui niin, että tutkimuksen julkaisseen lehden impact-tiedot tarkistettiin ja tutkimuspaperi hyväksyttiin käytettäväksi lähdeaineistona, mikäli lehti, jossa kyseinen tutkimus oli julkaistu, kuului ensimmäiseen tai vähintään toiseen kvartiiliin journal-lehtien ranking-tilastossa. Journal-lehden impact-tiedot tarkoittavat sitä, että mitä useammin kyseisessä lehdessä julkaistuihin artikkeleihin on viitattu eri tutkimuksissa, sitä paremman impact-arvon se saa ranking-tilastossa. 10

17 1.7 Tutkimuksen rakenne Tutkielma on jaettu viiteen eri lukuun, joista kolme ensimmäistä ovat johdattelua tutkielman varsinaiseen aiheeseen. Ensimmäisessä luvussa esitellään lähtökohdat työlle ja työn tarkoitus. Toisessa luvussa käsitellään tilintarkastusta yleisesti. Luvussa esitellään tilintarkastuksen historiaa ja kehitystä tähän hetkeen. Olennaisimman osan toisesta luvusta muodostavat tilintarkastusriski, riskienhallinta, vahingonkorvausvelvollisuus ja tilintarkastajan riippumattomuus. Edellä mainitut teemat käsitellään kattavasti, jotta lukija saa kuvan kuinka kyseiset teemat vaikuttavat teoreettisella tasolla tilintarkastajan työhön. Kolmannessa luvussa syvennytään tilintarkastuskertomuksiin. Aluksi käydään läpi tilintarkastuskertomuksiin liittyvää sääntelyä (niin Suomen tasolla kuin kansainväliselläkin tasolla) ja historiaa. Luvussa käydään sen jälkeen läpi sekä vakiomuotoinen että mukautettu tilintarkastuskertomus. Kolmannessa luvussa painoarvo on mukautettuun tilintarkastuskertomukseen liittyvässä teoriassa. Mukautettu tilintarkastuskertomus esitellään lukijalle kattavasti käyden läpi esimerkein millaisia eri tilanteita voi olla olemassa siinä tapauksessa, ettei vakiomuotoista kertomusta voida antaa. Luvun lopussa on yhteenveto lausunnon mukauttamiseen liittyvistä seikoista, jotta lukija saisi kokonaiskuvan asiasta. Tutkielman empiirinen osuus sijoittuu neljänteen lukuun, jossa esitellään tarkemmin tutkielman tutkimusprosessia, tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät sekä tutkimusaineisto. Ennen varsinaista tulosten läpikäyntiä luvussa pohditaan myös tutkielman luotettavuutta ja validiteettia. Tulosten analysointi muodostaa luvun neljä olennaisimman osan ja tulosten analysoimisessa käytetään hyväksi luvussa kaksi ja kolme esiintyneitä aikaisempia tutkimuksia siltä osin kuin niitä on olemassa. Viimeisessä eli viidennessä luvussa käydään läpi tutkielman rajoituksia, tehdään olennaiset loppupäätelmät ja pohditaan tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia. Johto- 11

18 päätökset jakautuvat neljään eri teemaan: lainvastaisuuksiin, yrityksen toiminnan kannattavuuteen ja rahoitukseen liittyviin seikkoihin, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyviin seikkoihin sekä yrityksen hallintoon. Luvussa arvioidaan myös tutkielman jatkohyödyntämismahdollisuuksia. Lopuksi tutkielman keskeisimmät tulokset on vielä kerrattu yhteenvedon muodossa. 12

19 2 TILINTARKASTUKSESTA YLEISESTI Tilintarkastusta ja näin ollen myös tilintarkastuskertomuksia säätelee Suomessa ensisijaisesti Tilintarkastuslaki, joka astui uudistettuna voimaan Aikaisempi tilintarkastuslaki oli astunut voimaan vuoden 1995 alussa, joten tarvetta uudistetulle tilintarkastuslaille oli selkeästi olemassa. Muita tilintarkastusta sääteleviä lakeja ovat osakeyhtiölaki ja kirjanpitolaki. Kirjanpitolainsäädännön viimeisin uudistus astui voimaan vuonna 1997 ja osakeyhtiö osakeyhtiölaki puolestaan astui uudistettuna voimaan vuonna Muita tilintarkastusta sääteleviä normistoja ovat Euroopan Yhteisön direktiivit, Kirjanpitolautakunnan ohjeet, KHT-yhdistyksen suositukset, Keskuskauppakamarin säännökset ja kaikkien viimeisimpinä kansainväliset IAS- ja ISA-standardit. (Kosonen 2005, 3.) Yhtiössä hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhtiön toiminnan johtamisesta ja siitä, että yhtiössä laaditaan lain mukainen tilinpäätös ja toimintakertomus, jota havainnollistaa kuvio 2 (sivulla 14). Suomessa toimivan yhtiön on laadittava tilinpäätös Suomessa voimassa olevan tilinpäätösnormiston mukaan. Kyseinen normisto toimii kriteerinä, kun arvioidaan, onko tilinpäätös ja toimintakertomus laadittu sovellettavan tilinpäätösnormiston mukaisesti ja antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Suomessa kyseinen tilinpäätösnormisto on kirjanpitolaki. Jos yhtiöt eivät noudattaisi tilinpäätöksiä laatiessaan mitään yhdenmukaisia käytäntöjä, tilintarkastajan olisi todella vaikea ottaa kantaa, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus oikean ja riittävän kuvan. Norminmukaisuus on samalla myös tilintarkastajan raportoinnin edellytys. Tilintarkastajan raportoinnin edellytys on myös se, että suoritettuaan tarkastuksen tilintarkastaja voi riittävän määrän tilintarkastusevidenssiä hankittuaan varmistaa, onko kyseistä normistoa sovellettu oikein. (Blumme 2008, ) 13

20 Hallitus ja Tj (tilivelvollinen) Osakkeenomistaja (käyttäjä) Tilintarkastaja Yhtiön toteutunut tulos ja asema (asiakokonaisuus) KPL esimerkiksi (kriteeri) Toimintakertomus ja tilinpäätös (asiasta annettava info) Tilintarkastuskertomus (varmennusraportti) Evidenssi (tarkastusnäyttö) Kuvio 2. Johdon ja tilintarkastajan välinen roolijako (Blumme 2008, 82.) 2.1 Tilintarkastuksen tarkoitus ja tavoitteet Kansainvälisen tilintarkastajajärjestön IFAC:in (International Federation of Accountants) IAASB-lautakunnan (International Auditing and Assurance Board) antaman kansainvälisen tilintarkastusstandardin ISA 200:n (International Standard on Auditing) mukaan tilintarkastuksen tarkoituksena on lisätä aiottujen käyttäjien luottamusta tilinpäätökseen. Tämä luottamus saavutetaan niin, että tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko tilinpäätös kaikilta olennaisilta osilta laadittu sovellettavan tilinpäätösnormiston mukaisesti. Suomen tilinpäätösnormiston mukaan tämä tarkoittaa sitä, antaako laadittu tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. (KHT-yhdistys 2011, 243.) Saarikiven (1999) mukaan tilintarkastuksen tarkoituksena on saada asiantuntijan riippumaton lausunto siitä ovatko yhteisön tai säätiön tilinpäätös ja kirjanpito sekä hallinto lainmukaiset. Osakeyhtiössä tilintarkastus tuottaa osakkeenomistajille in- 14

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö.

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö. VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009 Asia Aloite Kannanotto Tilintarkastuskertomuksen sisältö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Esipuhe 14. Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16

Esipuhe 14. Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16 Sisältö 5 Esipuhe 14 Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16 Yleistä kansainvälisistä tilintarkastusalan standardeista ja tilintarkastajan tehtävistä 19 OSA 1: TILINTARKASTUSLAIN MUKAINEN RAPORTOINTI

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä

Lisätiedot

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto UUDISTUKSEN AIKATAULU Työryhmän mietintö 5/2006 6/2008 - luonnos hallituksen

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta

Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta Taloustieteiden laitos, Finanssihallinto

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2014 JYRKI PAUKKU

OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2014 JYRKI PAUKKU OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2014 JYRKI PAUKKU OSA 3 TILINTARKASTUS: 1. KUKA TILINTARKASTAJA ON? - MÄÄRITELMÄ: IFAC TILINTARKASTUS ON MINKÄ TAHANSA KOKOISEN TAI LAKISÄÄTEISEN MUODON

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2013 JYRKI PAUKKU

OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2013 JYRKI PAUKKU OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2013 JYRKI PAUKKU OSA 3 TILINTARKASTUS: 1. KUKA TILINTARKASTAJA ON? - MÄÄRITELMÄ: IFAC TILINTARKASTUS ON MINKÄ TAHANSA KOKOISEN TAI LAKISÄÄTEISEN MUODON

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA RAPORTOINTI AMMATTILEHTIKIRJOITTELUN NÄKÖKULMASTA VUOSINA

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA RAPORTOINTI AMMATTILEHTIKIRJOITTELUN NÄKÖKULMASTA VUOSINA Jari Kilponen TILINTARKASTUSKERTOMUS JA RAPORTOINTI AMMATTILEHTIKIRJOITTELUN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2007 2013 Liiketalous 2015 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Tiivistelmä Tekijä Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa?

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? KHT Jari Karppinen Hallituksen työskentelyä ohjaavat yleisperiaatteet osakeyhtiölain näkökulmasta Sivu 2 Osakeyhtiölain

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Työryhmä ja sen tehtävä Työryhmä asetettiin 15.10.2014 Mietintö valmistui 18.11.2015 Lausuntokierros

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi. Lausuntopyyntö STM/4750/2014

LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi. Lausuntopyyntö STM/4750/2014 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1 (5) Talousvaliokunta Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä tilintarkastajia sekä tilintarkastusalan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS Toukokuu 201 0 Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET BDO Oy on osakeyhtiömuotoisena toimiva

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS 1 (5) Finanssivalvonta Lausuntopyyntönne dnro 5/01.00/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS Yleiset huomiot Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa uudesta määräys- ja ohjeluonnoksesta

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Toiminnantarkastus, miten se tehdään?

Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Taloyhtiötapahtuma 6.4.2016, Messukeskus Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Suomen Kiinteistöliitto Tutkimus- ja kehityspalvelut Kiinteistöliitossa 2 T&K-palvelut

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015 1142/2015 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Tilintarkastuksesta luopuminen pienissä yrityksissä

Tilintarkastuksesta luopuminen pienissä yrityksissä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Tilintarkastuksesta luopuminen pienissä yrityksissä Giving up auditing in small-sized firms 24.4.2011 Tekijä:

Lisätiedot

sisällys ALKusANAT JoHDANTo ToIMINNANTARKAsTus KoKoNAIsuuTENA

sisällys ALKusANAT JoHDANTo ToIMINNANTARKAsTus KoKoNAIsuuTENA Sisällys Alkusanat 5 1 Johdanto 15 1.1 Toiminnantarkastajan valitseminen asunto-osakeyhtiöön 15 1.2 Toiminnantarkastuksen tavoitteet 16 1.2.1 Taloyhtiön sidosryhmien luottamuksen lisääminen 16 1.2.2 Taloyhtiön

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 Sisällysluettelo ORIVEDEN KAUPUNGIN SISÄISEN TARKASTUKSEN OHJESÄÄNTÖ 5 1 Soveltamisala 5 2 Tarkoitus ja periaatteet

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

TOIMINNAN JATKUVUUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI SUOMALAISTEN PÖRSSIYHTIÖIDEN TILINTARKASTUS- KERTOMUKSISSA VUOSINA 2006-2012

TOIMINNAN JATKUVUUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI SUOMALAISTEN PÖRSSIYHTIÖIDEN TILINTARKASTUS- KERTOMUKSISSA VUOSINA 2006-2012 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu / yrityksen taloustiede, laskentatoimi TOIMINNAN JATKUVUUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI SUOMALAISTEN PÖRSSIYHTIÖIDEN TILINTARKASTUS- KERTOMUKSISSA VUOSINA 2006-2012 Yrityksen

Lisätiedot

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010)

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN HTM-tilintarkastajat ry GRM-revisorer rf:n jäsenenä on

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Olen KHT-tilintarkastaja Olen HTM-tilintarkastaja Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä 1 Tiedot tilintarkastajarekisteriä

Lisätiedot

Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus

Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus www.pwc.com Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus Säätiöiden tilintarkastus Johanna Perälä, KHT-tilintarkastaja 4 Luku. Tilintarkastus 2 4 Luku. Tilintarkastus 1 Tilintarkastusvelvollisuus

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN ORGANISOIMISTAVAN VAIKUTUKSET TILINTARKASTUKSEEN TILINTARKASTAJAN TYÖN KANNALTA

SISÄISEN TARKASTUKSEN ORGANISOIMISTAVAN VAIKUTUKSET TILINTARKASTUKSEEN TILINTARKASTAJAN TYÖN KANNALTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu SISÄISEN TARKASTUKSEN ORGANISOIMISTAVAN VAIKUTUKSET TILINTARKASTUKSEEN TILINTARKASTAJAN TYÖN KANNALTA Julkinen talousjohtaminen Pro Gradu-tutkielma Ohjaaja: Lasse

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma

Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma Arto Saarinen, KHT 23.4.2013 1 YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA Sisältö Mitä hallituksen tulisi muistaa yrityksen talouden seurannasta Hallituksen rooli

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä

Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen maksukykyosio 30.1.2009 Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä Tilintarkastaja maksukyvyn takuumiehenä? Tilintarkastajan mahdollisuudet ja työkalut

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 0 op TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 0 op Opintojen tavoitteena

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op 2 (6) TILINTARKASTUSTYÖN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 30 op Opintojen

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57

TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57 TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kontiolahden kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

PALISKUNNAN TILINTARKASTUS

PALISKUNNAN TILINTARKASTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PALISKUNNAN TILINTARKASTUS Merja Mattila Tässä osiossa käsitellään Tilintarkastajan valinta kelpoisuus esteellisyys tehtävä vastuu

Lisätiedot