LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi. Satu Liukkonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi. Satu Liukkonen"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Satu Liukkonen PIENILLE JA KESKISUURILLE YRITYKSILLE ANNETUT MUKAUTETUT TILIN- TARKASTUSKERTOMUKSET JA TILINTARKASTAJIEN KOKEMUKSIA NIIDEN ANTAMISEEN JOHTANEISTA SYISTÄ Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Satu Pätäri 2.tarkastaja: Professori Jaana Sandström

2 TIIVISTELMÄ Tekijä: Liukkonen, Satu Tutkielman nimi: Pienille ja keskisuurille yrityksille annetut mukautetut tilintarkastuskertomukset ja tilintarkastajien kokemuksia niiden antamiseen johtaneista syistä. Tiedekunta: Kauppatieteellinen tiedekunta Pääaine / Maisteriohjelma: Laskentatoimi / Laskentatoimen maisteriohjelma Vuosi: 2013 Pro gradu tutkielma: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 97 sivua, 9 kuvaa, 7 taulukkoa ja 2 liitettä Tarkastajat: Professori Satu Pätäri Professori Jaana Sandström Hakusanat: mukautetut tilintarkastuskertomukset, tilintarkastajan riippumattomuus, tilintarkastusriskit ja niiden hallinta, pienet ja keskisuuret yritykset Keywords: Modified auditor s reports, auditor s independence, auditing risk and their management, small & medium sized firms Tutkielman ensisijaisina tavoitteena on selvittää syitä, jotka johtavat mukautetun tilintarkastuskertomuksen antamiseen pk-yritykselle. Empiria-osuuden toissijaisena tavoitteena on selvittää, millainen on ammatillisen harkinnan osuus tilintarkastajan päätöksenteossa ja kuinka esiin tulleita seikkoja voidaan ryhmitellä teemoittain. Empiirinen osuus suoritettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkielman aineiston muodostavat haastattelut ja pk-yrityksille annetut mukautetut tilintarkastuskertomukset. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoidun ja teemahaastattelun välimaastoon sijoittuvalla haastattelumuodolla. Haastateltavina oli viisi KHT-tilintarkastajaa. Haastattelutulokset analysoitiin kokoamalla litteroiduista haastatteluista eri kokonaisuudet teemoittain. Tilintarkastuskertomuksiin liittyvät tulokset analysoitiin kokoamalla exceltaulukkoon kirjoitetuista perustelut- kappaleiden tiedoista eri kokonaisuudet teemoittain. Tutkimustulosten perusteella mukautetun tilintarkastuskertomuksen antamiseen johtavia syitä on useita ja ne poikkeavat toisistaan hyvin paljon. Syyt luokitellaan teemoittain seuraavasti: lainvastaisuudet, toiminnan kannattavuus ja rahoitus, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvät syyt sekä hallinto. Edellä mainituista teemoista useimmiten toistuivat lainvastaisuudet ja toiminnan kannattavuuteen ja rahoitukseen liittyvät syyt. Lainvastaisuuden teemaan liittyvistä syistä toistui eniten osakepääoman menetyksen rekisteröimättä jättäminen. Toiminnan kannattavuuden ja rahoituksen teemaan liittyvistä syistä esiintyi oman pääoman menettämisen lisäksi liiketoiminnan kannattamattomuus eli tappion tekeminen. Tutkimustuloksista yksi mielenkiintoisimpia on hallintoon liittyvät mukauttamisen syyt. Hallinnon teemaan liittyvä syy tutkimusaineistossa oli omistajien keskinäinen eripura, mikä näkyy tilinpäätöksen allekirjoitussivulla allekirjoitusten puuttumisena ja asian nousemisena tilintarkastuskertomukseen.

3 ABSTRACT Author: Liukkonen, Satu Title: Modified auditor s reports given to small & medium sized companies and auditor s experiences about the reasons for giving them Faculty: LUT, School of Business Major: Accounting Year: 2013 Master s Thesis: Lappeenranta University of Technology, 97 pages, 9 figures, 7 tables, 2 appendix Examiners: Professor Satu Pätäri Professor Jaana Sandström Keywords: Modified auditor s reports, auditor s independence, auditing risk and their management, small & medium sized firms Primary objective of this study is to examine the reasons for giving a modified auditor s report, among small & medium sized companies. The secondary objective of empirical part of this study is to investigate the role of professional consideration in the decision making process and how the reasons, which are discovered, can be categorized. The empirical part was conducted as a qualitative study. The data was collected by interviewing five APA-accountants by using the mix of half-structured interviews and theme interviews. The interviews were first transcribed, and then analyzed after compiling them into different themes. The modified auditor s reports were analyzed after compiling the arguments information in one excel sheet. This study implies that there are many reasons behind giving a modified auditor s report and that those reasons are quite different from each other. The reasons are categorized by themes as follows; illegal action, the profitability and finance of the business, reasons relating bookkeeping and financial statement and reasons relating administration. From above mentioned themes, most often appeared reasons relating illegal action and the profitability and finance of a business. From reasons relating illegal action, most commonly appeared the obligation of registrating the loose of share capital which wasn t done. The reasons relating the theme of the profitability and finance of the company were besides losing the share capital, also the unprofitable situation of the company and making operating loss during many years. One of the most interesting results of this study was the reasons relating administration. The reason relating the theme of administration in the data was that there was disagreement among the owners of the company and they haven t for that reason signed the financial statement and this shows also in auditor s report.

4 ALKUSANAT Viimein on tulossa päätökseen ensimmäisen kerran jo vuonna 2006 alkanut projekti. Ensimmäisellä kerralla projekti ei päässyt kunnolla edes alkuun aikaisempaan tutkintoon liittyvistä teknisistä syistä johtuen. Toisella kierroksella käytin tutkinnon suorittamiseen lähes koko siihen annetun ajan, neljä vuotta. Ei ole mitenkään yksinkertaista päättää lähteä opiskelemaan työn ohessa. On sanomattakin selvää, että tuolloin opiskelu vaatii hiukan poikkeusjärjestelyjä monessa asiassa. Lopullinen päätös hakea opiskelemaan ja ottaa opiskelupaikka vastaan oli kuitenkin verrattain helppo tehdä, koska motivaatio oli suuri. Motivaatio ei ollut ainoa asia, mitä tutkinnon suorittamiseksi vaadittiin. Lisäksi vaadittiin itsekuria ja tahtotilaa tehdä opintoon liittyviä töitä niinä aikoina, kun aurinko paistoi ja mieli kaihosi rientämään ulkona. Tätä kaikkea ei olisi kuitenkaan saatu tehtyä ilman työnantajan myötämielistä suhtautumista opiskeluun, antamalla opintovapaata ja järjestämällä toinen ihminen tekemään hetkeksi silloisia töitäni. Ilman heiltä saamaani vapautta en olisi saanut tätä tutkintoa suoritettua. Työn ohjauksessa valtavan suurena apuna on toiminut yliopistomme kauppatieteellisen tiedekunnan professori Satu Pätäri, jolle haluan tässä esittää kiitokseni ammattitaitoisesta ohjauksesta ja arvokkaista neuvoista. Tärkeässä roolissa ovat olleet myös ne tilintarkastajat, jotka antoivat minulle aikaansa kaiken kiireen keskellä ja suostuivat haastateltavaksi tuoden työlle näin suurta lisäarvoa. Opiskelun suorittamisen ja työn kirjoittamisen aikana olen saanut valtavasti tukea läheisiltäni: perheeltäni, ystäviltäni ja muilta tärkeiltä ihmisiltä. Haluan esittää erityiskiitokseni kaikille ystävilleni, jotka jokainen vuorollaan ovat tukeneet minua tämän pitkän projektin aikana. Erityisesti haluan mainita nimeltä Irma Hämäläisen, Alpo Järvisen ja Joanna Lindroos-Kölhin. Edellä mainituilla oli jokaisella poikkeuksellisen tärkeä rooli siinä, että olen päässyt näin pitkälle opinnoissani ja että sain tämän tutkielman kirjoitettua. Espoossa, 2. päivänä toukokuuta 2013 Satu Liukkonen

5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Taustaa Tavoitteet ja tutkimusongelma Rajaukset Aiempi keskustelu ja tutkimukset Metodologia Teoreettinen viitekehys Tutkimuksen rakenne TILINTARKASTUKSESTA YLEISESTI Tilintarkastuksen tarkoitus ja tavoitteet Tilintarkastuksen historia ja kehitys Suomessa Tilintarkastusriskit ja niiden hallinta Tilintarkastajan riippumattomuus TILINTARKASTUSKERTOMUKSET TILINTARKASTAJAN RAPORTOINNISSA Tilintarkastuskertomusta koskeva normisto Tilintarkastuskertomusten historia, nykypäivä ja tulevaisuus Vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus Mukautettu tilintarkastuskertomus Lisätiedon tai muuta seikkaa painottavan kappaleen sisältävä lausunto Huomautuksen sisältävä lausunto Ehdollinen lausunto Kielteinen lausunto Lausunnon antamatta jättäminen Toiminnan jatkuvuuteen liittyvät tilintarkastuskertomuksen mukautukset Lausunnon mukauttamisen syyt tiivistettynä... 43

6 4 EMPIIRINEN TUTKIMUS PK-YRITYKSILLE ANNETUISTA TILINTARKASTUSKERTOMUKSISTA Tutkimusprosessi Tutkimusmenetelmä ja -aineisto Aineiston analyysi Reliabiliteetin ja validiteetin arviointi Tulokset Ammatillinen harkinta Lainvastainen toiminta Toiminnan kannattavuus ja rahoitus Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvät seikat Riskienhallinta ja vahingonkorvausvelvollisuus Tilintarkastajan riippumattomuus Tutkimustulosten yhteenveto Tutkimustuloksista keskustelu YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tulosten arviointia Tutkimuksen rajoitukset Jatkotutkimusehdotukset ja hyödyntäminen Yhteenveto LÄHTEET LIITTEET LIITE 1: Vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus osakeyhtiölle, jossa toimitusjohtaja (ei rahoituslaskelmaa ja toimintakertomusta) LIITE 2: Tilintarkastajan haastattelu

7 LYHENNELUETTELO HTM-tilintarkastaja kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja IAASB International Auditing and Asssurance Board IFAC International Federation of Accountants ISA-standardi International Standards on Auditing KHT-tilintarkastaja keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja KPL Kirjanpitolaki /1336 OYL Osakeyhtiölaki /624 TTL Tilintarkastuslaki /459 VALA Valtion tilintarkastuslautakunta 1

8 1 JOHDANTO 1.1 Taustaa Tilintarkastuksen merkitys on koko ajan kasvamassa yhä suuremmaksi. Tämä johtuu yhdentyneistä pääomamarkkinoista ja sijoittajien tarpeesta pystyä vertailemaan samalla toimialalla toimivia, mutta eri maissa annettuja eri yhtiöiden tilinpäätöksiä. Kun tilintarkastus suoritetaan ja tilintarkastuskertomukset annetaan samojen standardien mukaisesti, tilinpäätöksen käyttäjän on helpompi tulkita ja lukea tilintarkastuskertomusta. Tilinpäätöksen käyttäjän on tällöin myös helpompi saada tietää, sisältyykö kyseisen yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja liiketoimintaan mahdollisesti jotain, mitä yhtiö itse ei halua kertoa, mutta jonka riippumaton tilintarkastaja voi tuoda esille tilintarkastuskertomuksessa. Voidaan sanoa, että tilintarkastuksella on keskeinen merkitys globaalien pääomamarkkinoiden luotettavuuden, taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden ja sijoittajien suojan toteutumisen varmistamisessa (Hämäläinen 2012). Tilintarkastuskertomukset muuttuvat koko ajan kansainvälisemmiksi, mikä johtuu osittain edellä kuvatuista yhdentyneistä pääomamarkkinoista. Suuri vaikutus on myös Euroopan Unionin direktiiveillä. Keskeinen tekijä tilintarkastuslainsäädännön kokonaisvaltaiselle uudistukselle oli uuden tilintarkastusdirektiivin 2006/43/ETY antaminen (Horsmanheimo & Steiner 2008, 125). Tilinpäätösdirektiivin muutoksen taustalla on pyrkimys siihen, että tilintarkastuskertomukset tulisivat yhdenmukaisemmiksi Euroopan Unionin alueella. (Horsmanheimo 2008, 36). Uuden tilinpäätösdirektiivin tavoitteena on varmistaa tilinpäätösten luotettavuus ja uskottavuus sekä taata sijoittajien luottamus siihen, että pääomamarkkinat toimivat. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 133) Nykyinen tilintarkastuslaki (TTL 459/2007) astui voimaan korvaamaan vanhan vuonna 1994 valmistellun ja vuonna 1995 voimaan tulleen Suomen ensimmäisen tilintarkastuslain (Horsmanheimo, Kaisanlahti 2

9 & Steiner 2007, 19). Nykyisen tilintarkastuslain mukaan tilintarkastaja saa lausua vain niistä seikoista, joista tilintarkastuslaki velvoittaa lausumaan. Käytännössä tämä tarkoittaa lausumista tilinpäätöksen oikeista ja riittävistä tiedoista ja siitä, että mahdollisen toimintakertomuksen tiedot ovat ristiriidattomia muun tilinpäätösinformaation kanssa. (Virkilä 2009, 72.) KHT-yhdistyksellä on merkittävä rooli tilintarkastusta koskevassa julkaisutoiminnassa Suomessa. Se esimerkiksi julkaisee vuosittain uudistuvia tilintarkastajan käsikirjastoon kuuluvia perusteoksia kuten Tilintarkastusalan suositukset ja Taloushallinnon säädökset. (Kosonen 2005, 26.) Tilintarkastusalan standardit ja suositukset teos on keskeinen kirja hyvän tilintarkastustavan lähteenä Suomessa. KHT-yhdistys julkaisee myös lähes vuosittain Tilintarkastajan raportointi-kirjaa, joka sisältää esimerkkejä ja malleja kertomuksista, lausunnoista ja raporteista, joita tilintarkastaja joutuu työssään antamaan joko lakisääteisen tilintarkastuksen tai muun toimeksiannon perusteella. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 79.) Tämän tutkielman tutkimuksen kohteena ovat mukautetut tilintarkastuskertomukset. Selkein määritelmä mukautetusta tilintarkastuskertomuksesta on seuraavanlainen: mukautetusta tilintarkastuskertomuksesta on kyse silloin, kun tilintarkastuskertomus poikkeaa millään tavalla vakiomuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta (KHT-yhdistys 2012, 133). Tutkielman empirian kohteena on KHT-tilintarkastajille tehdyt haastattelut sekä otos pienille ja keskisuurille yrityksille annetuista, mukautetuista tilintarkastuskertomuksista, jotka ovat antaneet KHT-tilintarkastajat ja HTMtilintarkastaja. Tämä mahdollistaa aiheen käsittelyn huomattavasti syvemmin, verrattuna siihen jos, vain tutkittaisiin, kuinka monta mukautettua tai puhdasta kertomusta on annettu jonakin vuonna. Asiaa on tutkittu jonkin verran jo aiemmin. Marttunen (2004) on tutkinut kuinka usein ja minkälaisia mukautettuja tilintarkastuskertomuksia julkisesti noteeratut yhtiöt saivat vuosina Lehtinen (2000) puolestaan on tutkinut tilintarkastajan raportointia tilintarkastuslain mukaan ja hänen tutkimuksen yhtenä pääta- 3

10 voitteena on selvittää, kuinka usein ja millä perusteilla tilintarkastaja antaa mukautetun tilintarkastuskertomuksen. Oman tutkielmani tuo lisätietoa mukautetun tilintarkastuskertomukseen antamisen liittyvistä syistä, sillä tutkimusmenetelminä ovat haastattelut ja tilintarkastuskertomukset. Valitsemillani tutkimusmenetelmillä kokonaiskuva aiheesta täydentyy. 1.2 Tavoitteet ja tutkimusongelma Tutkimusongelmaa ja tavoitteita tarkastellaan tilintarkastajan näkökulmasta. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, millä perusteilla päädytään antamaan mukautettu tilintarkastuskertomus. Varsinainen tutkimusongelma voidaan tiivistää seuraavasti: Mitkä eri tekijät vaikuttavat siihen, että päädytään antamaan mukautettu tilintarkastuskertomus? Tarkoitus on selvittää, mitä ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat tilintarkastajan päätökseen kun annetaan mukautettu tilintarkastuskertomus. Tätä tutkimuksen päätavoitetta tarkennetaan alatavoitteilla. Teoriaosuuden alatavoite koostuu seuraavista kysymyksistä: - kuinka riskienhallinta ja vahingonkorvausvelvollisuus vaikuttavat tilintarkastajan raportointiin, ensisijaisesti tilintarkastuskertomuksiin? - kuinka tilintarkastajan riippumattomuus näkyy tilintarkastuksessa? Tutkielman empiirisen osuuden alatavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin: - kuinka tarkastuksen aikana esiin tulleita seikkoja voidaan ryhmitellä teemoittain? - millainen on tilintarkastajan ammatillisen harkinnan osuus kertomustyyppiä päätettäessä? 4

11 Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia mukautettuja tilintarkastuskertomuksia on olemassa, kuinka paljon tilintarkastaja voi käyttää ammatillista harkintaa mukautettua tilintarkastuskertomusta antaessaan ja kuinka eri seikat vaikuttavat mukautetun tilintarkastuskertomuksen antamiseen. 1.3 Rajaukset Tutkielmassa käsitellään ainoastaan Suomen lainsäädännön mukaisia tilintarkastuskertomuksia. Tutkielma keskittyy vain osakeyhtiöiden tilinpäätöksistä annettaviin tilintarkastuskertomuksiin. Muut yhtiömuodot, kuten avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt, toiminimet, yhdistykset ja säätiöt jäävät tutkimuksen ulkopuolelle. Tilintarkastus on kokonaisuudessaan todella laaja prosessi ja siihen liittyy useita eri vaiheita, jotka vaihtelevat yrityksen koon mukaan. Tutkielma rajautuu käsittelemään tarkemmin vain mukautettuja tilintarkastuskertomuksia ja kyseisen kertomustyypin valintaan johtaneita seikkoja. Nämä asiat pyritään käymään läpi ja selvittämään mahdollisimman tarkasti. Tutkielma rajautuu empiriaosuudessa käsittelemään pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja niille annettuja tilintarkastuskertomuksia. Tutkielma rajautuu käsittelemää pieniä ja keskisuuria yrityksiä, koska kyseisillä yrityksillä on tavallisimmin tilintarkastajina jokin muu kuin niin sanottu Big Four tilintarkastusyhteisö (Ernst & Young, KPMG, Deloitte ja PriceWaterhouseCoopers). Tutkimuksesta saadaan syvällisempi, koska tutkimuksen aineisto saadaan keskisuuresta tilintarkastusyhteisöstä. Aineistona voidaan hyödyntää sekä omistajina toimivien KHT- tilintarkastajien haastatteluita että tilintarkastuskertomuksia. Tutkielmasta rajautuu ulkopuolelle kokonaan esimerkiksi julkisesti noteeratuille yhtiöille annetut tilintarkastuskertomukset ja niiden analysointi. 5

12 Pienien ja keskisuurien asiakkaiden keskuudessa on hyvin tavanomaista että omistus ja johto ovat samoja henkilöitä. Kun yhtiön omistus ja valvonta eivät ole eriytyneet, ei ole olemassa niin sanottuja kannustinongelmia. Kannustinongelmat ovat olemassa silloin, kun omistus ja valvonta ovat eriytyneet (päämies agentti ongelma) ja eri asemissa toimivilla henkilöillä on eri tavoitteet. Edellä mainitut seikat sisältyvät agenttiteoriaan, jonka avulla tilintarkastuksen tarpeellisuutta voidaan selittää taloustieteellisistä teorioista lähtien. Agenttiteoria perustuu sopimuksenomaisten suhteiden analyysiin agenttisuhteisiin liittyen. Agenttisuhde on olemassa esimerkiksi siinä tilanteessa, kun yksi tai useampi henkilö (päämies) valtuuttaa jonkun toisen henkilön (agentin) tekemään sitovia oikeustoimia ja toimimaan muutenkin hänen puolestaan. Päämies yleensä myös delegoi kyseiselle agentille päätösvaltaa jossakin määrin, niin että agentti pystyy toimimaan. (Halonen & Steiner 2010, 14.) Tämän tutkielman ulkopuolelle tilintarkastuksen kirjallisuuteen liittyen jää edellä mainittu agenttiteoria, sillä tutkimuksen kohteena olevissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä omistus ja johto ovat harvoin eriytyneet ja edellä esitettyjä kannustinongelmia ei ole silloin olemassa. Tämän tutkielman ulkopuolelle tilintarkastuksen kirjallisuudesta jää myös informaatiohypoteesi, koska tutkimuksen kohteena olevat pienet ja keskisuuret yritykset harvoin hakevat rahoitusta sijoittajilta. Kyseiset yritykset rahoittavat toimintansa usein joko pankkilainoilla tai yrityksen perustaneet henkilöt rahoittavat itse liiketoimintaa lainaamalla yritykselle rahaa. Informaatiohypoteesin mukaan tilintarkastus palvelee sijoittajia sijoituspäätöksissä. Tilintarkastus parantaa yrityksestä saatavan taloudellisen informaation laatua. Hyötyinä sijoittajille ovat riskin pieneneminen, päätöksenteon laadun parantuminen ja lisääntyneet tuotot osakekaupoista. (LTT- tutkimus 2006, 19.) Tutkimuksen tuloksia tarkastellaan tilintarkastajan näkökulmasta, jolloin huomio kiinnitetään niihin seikkoihin, jotka ovat tilintarkastajan näkökulmasta olennaisia. Tarkastelu tilintarkastajan näkökulmasta antaa tulosten 6

13 kannalta parhaan mahdollisuuden analysointiin, sillä juuri mukautetun tilintarkastuskertomuksen antaneella tilintarkastajalla on selkein näkemys kyseisen kertomuksen antamiseen johtaneista syistä, mikä puoltaa näkökulman valintaa. 1.4 Aiempi keskustelu ja tutkimukset EU:n komission vuonna 2010 julkaisemassa vihreässä kirjassa tilintarkastuksesta käsiteltiin muun muassa tilintarkastajan riippumattomuutta, tilintarkastajan roolia ja tilintarkastajan valvontaa. Syy vihreän kirjan julkaisemiseen oli finanssikriisin aikana ilmenneet ongelmat. Komission mukaan tarvetta on sellaisille toimenpiteille, jotka kehittävät eurooppalaisia tilintarkastusmarkkinoita. Tarvetta on myös niiden sääntelyn ja valvonnan parantamiselle. Olennaisimmat kehityskohteet ovat komission mielestä muun muassa tilintarkastajien riippumattomuus ja tarkastettujen tilinpäätöksien luotettavuus sidosryhmien näkökulmasta katsottuna. Myös tilintarkastusmarkkinoiden suuri keskittyminen ja siitä mahdollisesti aiheutuva riski rahoitusmarkkinoille siinä tapauksessa, jos yksi isoimmista tilintarkastusyhteisöistä lopettaisi toimintansa, on huomion arvoista komission mukaan. Vihreästä kirjasta saatujen kommenttien perusteella huomattiin, että suuri osa vastaajista oli sitä mieltä, että neuvontapalvelujen tarjoaminen pienille ja keskisuurille yrityksille on tilintarkastajan riippumattomuuden kannalta katsottuna vähemmän riskejä aiheuttava kuin niiden tarjoaminen isoille, yleisen edun kannalta merkittäville tilintarkastuskohteille. (Steiner 2011, 36-37) Vihreän kirjan julkaisemisen jälkeen EU:n komissio järjesti helmikuussa 2011 konferenssin Finacial Reporting and Auditing A Time for Change?", jossa kuultiin useiden eri tahojen, muuan muassa ammattikunnan, sijoittajien ja yritysten, mielipiteitä vihreän kirjan sisältämistä teemoista. Konferenssin jälkeen komissio kävi läpi eri tahoilta saadut kannanotot ja teki niiden pohjalta muutosehdotuksen. Vielä ei tiedetä, missä muodossa 7

14 komission muutosehdotukset tulevat eli tehdäänkö muutoksista sitovia sijoittamalla ne tilintarkastusdirektiiviin vai jäävätkö muutokset komission suosituksi. Mikäli muutokset tehdään tilintarkastusdirektiiviin, jokaisen maan tulee implementoida kyseiset muutokset kansallisiin lainsäädäntöihinsä. Komission suosituksia sen sijaan ei ole pakko noudattaa. (Steiner 2011, 37.) Mukautettuja tilintarkastuskertomuksia on aiemmin tutkittu ainakin kahdessa pro gradu-tutkielmassa. Marttunen (2004) tutki miten usein ja minkälaisia mukautettuja tilintarkastuskertomuksia julkisesti noteeratut yhtiöt saivat vuosina Lehtinen (2000) puolestaan tutki tilintarkastajan raportointia tilintarkastuslain mukaan ja hänen tutkimuksen yhtenä pääkohteena on selvittää miten usein ja millä perusteilla tilintarkastaja antaa mukautetun tilintarkastuskertomuksen. Haastatteluissa yhtenä teemana on tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus, jota on tutkinut aiemmin Airaksinen (2012). Hänen gradunsa aiheena oli tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu Suomessa, tutkielma vastuun rajoista lakiin perustuvissa tehtävissä. Tilintarkastajan riippumattomuus on myös yhtenä teemana haastattelukysymyksissä ja sitä on tutkinut myös Saarikivi (1999) väitöskirjassaan. 1.5 Metodologia Tutkielman empiirinen osuus toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, sillä yhtenä aineiston hankintametodina käytettiin puolistrukturoituja haastatteluita (Metsämuuronen 2000, 40). Haastattelut toteutettiin joulukuussa 2012 ja tammikuussa 2013 ja ne suunnattiin yhtiössä x työskenteleville viidelle kokeneelle tilintarkastajalle. Kaikki haastattelut toteutettiin haastateltavan luona ja haastateltavat ovat kaikki KHTtilintarkastajia. KHT-tilintarkastajalla tarkoitetaan Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymää tilintarkastajaa (Alakare et al 2008, 33). Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastattelujen avulla pyrittiin selvittämään esimerkiksi, onko mahdollisen vahingonkorvausvelvollisuu- 8

15 den olemassaololla vaikutusta päätöksenteossa ja jos sillä on vaikutus, millainen vaikutus. Haastattelujen kautta haluttiin myös saada selville mikä, on ammatillisen harkinnan osuus käytännössä, kun tilintarkastaja pohtii, minkä muotoisen tilintarkastuskertomuksen hän toimeksiantokohteelleen antaa Tutkielman toisen aineiston muodostavat yhtiö x:ssä työskentelevien KHTtilintarkastajien ja HTM-tilintarkastajan antamat, mukautetut tilintarkastuskertomukset, joita oli otoksena 25 kappaletta. Haastateltavat työskentelevät kyseisessä yhtiössä ja suurimman osan tilintarkastuskertomusaineistosta muodostavat heidän antamansa tilintarkastuskertomukset. Molempia aineistoja on käytettyä tutkielmassa samalla painoarvolla ja mikäli haastatteluissa tuli esille toistuvasti jokin seikka, katsottiin toistuuko sama seikka myös tilintarkastuskertomusten perusteluissa. Tutkielmaan saadaan taustoittavaa aineistoa tutkielman tekijän oman havainnoinnin kautta. Olen työskennellyt tilintarkastusyhteisössä joulukuusta 2007 alkaen. Toimenkuva jakautui kolmen ensimmäisen vuoden ajan kirjanpidon ja tilintarkastuksen kesken niin, että molempiin kului keskimäärin puolet koko työajasta. Helmikuussa 2011 siirryin kokonaan tilintarkastuspalveluiden puolelle. Tilintarkastusassistenttina toimiessani olen päässyt olemaan mukana sellaisissa tarkastuksissa, jotka ovat johtaneet mukautettujen tilintarkastuskertomusten antamiseen ja minulla on näin ollen ollut mahdollisuus seurata tilannetta ja tehdä huomioita. 1.6 Teoreettinen viitekehys Tutkielman teoria pohjautuu lähinnä laskentatoimen ja tarkemmin tilintarkastuksen tutkimukseen. Tillintarkastukseen liittyvän tutkimuksen avulla kartoitetaan aluksi tilintarkastuksen tarkoitusta ja tavoitteita ja sen historiaa. Tilintarkastuksen tutkimuksen avulla selvitetään muun muassa tilintarkastusriskejä ja niiden hallintaa sekä tilintarkastajan riippumattomuutta. 9

16 Tutkielman olennaisimman teoreettisen viitekehyksen muodostavat edellä mainitut tilintarkastusriskit ja niiden hallinta sekä tilintarkastajan riippumattomuus. Tutkielman empiriaosuudessa, mukautettuja tilintarkastuskertomuksia ja haastatteluita tarkastellaan tämän viitekehyksen rajoissa, kuten alla oleva kuvio 1. havainnollistaa. Tilintarkastusriskit ja niiden hallinta Tilintarkastajan riippumattomuus MUKAUTETUT TILINTAR- KASTUSKERTOMUKSET Kuvio 1. Tutkielman teoreettinen viitekehys Tutkielman teoriaosuuden laatuun kiinnitettiin erityistä huomiota lähteitä valittaessa. Käytännössä tämä tapahtui niin, että tutkimuksen julkaisseen lehden impact-tiedot tarkistettiin ja tutkimuspaperi hyväksyttiin käytettäväksi lähdeaineistona, mikäli lehti, jossa kyseinen tutkimus oli julkaistu, kuului ensimmäiseen tai vähintään toiseen kvartiiliin journal-lehtien ranking-tilastossa. Journal-lehden impact-tiedot tarkoittavat sitä, että mitä useammin kyseisessä lehdessä julkaistuihin artikkeleihin on viitattu eri tutkimuksissa, sitä paremman impact-arvon se saa ranking-tilastossa. 10

17 1.7 Tutkimuksen rakenne Tutkielma on jaettu viiteen eri lukuun, joista kolme ensimmäistä ovat johdattelua tutkielman varsinaiseen aiheeseen. Ensimmäisessä luvussa esitellään lähtökohdat työlle ja työn tarkoitus. Toisessa luvussa käsitellään tilintarkastusta yleisesti. Luvussa esitellään tilintarkastuksen historiaa ja kehitystä tähän hetkeen. Olennaisimman osan toisesta luvusta muodostavat tilintarkastusriski, riskienhallinta, vahingonkorvausvelvollisuus ja tilintarkastajan riippumattomuus. Edellä mainitut teemat käsitellään kattavasti, jotta lukija saa kuvan kuinka kyseiset teemat vaikuttavat teoreettisella tasolla tilintarkastajan työhön. Kolmannessa luvussa syvennytään tilintarkastuskertomuksiin. Aluksi käydään läpi tilintarkastuskertomuksiin liittyvää sääntelyä (niin Suomen tasolla kuin kansainväliselläkin tasolla) ja historiaa. Luvussa käydään sen jälkeen läpi sekä vakiomuotoinen että mukautettu tilintarkastuskertomus. Kolmannessa luvussa painoarvo on mukautettuun tilintarkastuskertomukseen liittyvässä teoriassa. Mukautettu tilintarkastuskertomus esitellään lukijalle kattavasti käyden läpi esimerkein millaisia eri tilanteita voi olla olemassa siinä tapauksessa, ettei vakiomuotoista kertomusta voida antaa. Luvun lopussa on yhteenveto lausunnon mukauttamiseen liittyvistä seikoista, jotta lukija saisi kokonaiskuvan asiasta. Tutkielman empiirinen osuus sijoittuu neljänteen lukuun, jossa esitellään tarkemmin tutkielman tutkimusprosessia, tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät sekä tutkimusaineisto. Ennen varsinaista tulosten läpikäyntiä luvussa pohditaan myös tutkielman luotettavuutta ja validiteettia. Tulosten analysointi muodostaa luvun neljä olennaisimman osan ja tulosten analysoimisessa käytetään hyväksi luvussa kaksi ja kolme esiintyneitä aikaisempia tutkimuksia siltä osin kuin niitä on olemassa. Viimeisessä eli viidennessä luvussa käydään läpi tutkielman rajoituksia, tehdään olennaiset loppupäätelmät ja pohditaan tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia. Johto- 11

18 päätökset jakautuvat neljään eri teemaan: lainvastaisuuksiin, yrityksen toiminnan kannattavuuteen ja rahoitukseen liittyviin seikkoihin, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyviin seikkoihin sekä yrityksen hallintoon. Luvussa arvioidaan myös tutkielman jatkohyödyntämismahdollisuuksia. Lopuksi tutkielman keskeisimmät tulokset on vielä kerrattu yhteenvedon muodossa. 12

19 2 TILINTARKASTUKSESTA YLEISESTI Tilintarkastusta ja näin ollen myös tilintarkastuskertomuksia säätelee Suomessa ensisijaisesti Tilintarkastuslaki, joka astui uudistettuna voimaan Aikaisempi tilintarkastuslaki oli astunut voimaan vuoden 1995 alussa, joten tarvetta uudistetulle tilintarkastuslaille oli selkeästi olemassa. Muita tilintarkastusta sääteleviä lakeja ovat osakeyhtiölaki ja kirjanpitolaki. Kirjanpitolainsäädännön viimeisin uudistus astui voimaan vuonna 1997 ja osakeyhtiö osakeyhtiölaki puolestaan astui uudistettuna voimaan vuonna Muita tilintarkastusta sääteleviä normistoja ovat Euroopan Yhteisön direktiivit, Kirjanpitolautakunnan ohjeet, KHT-yhdistyksen suositukset, Keskuskauppakamarin säännökset ja kaikkien viimeisimpinä kansainväliset IAS- ja ISA-standardit. (Kosonen 2005, 3.) Yhtiössä hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhtiön toiminnan johtamisesta ja siitä, että yhtiössä laaditaan lain mukainen tilinpäätös ja toimintakertomus, jota havainnollistaa kuvio 2 (sivulla 14). Suomessa toimivan yhtiön on laadittava tilinpäätös Suomessa voimassa olevan tilinpäätösnormiston mukaan. Kyseinen normisto toimii kriteerinä, kun arvioidaan, onko tilinpäätös ja toimintakertomus laadittu sovellettavan tilinpäätösnormiston mukaisesti ja antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Suomessa kyseinen tilinpäätösnormisto on kirjanpitolaki. Jos yhtiöt eivät noudattaisi tilinpäätöksiä laatiessaan mitään yhdenmukaisia käytäntöjä, tilintarkastajan olisi todella vaikea ottaa kantaa, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus oikean ja riittävän kuvan. Norminmukaisuus on samalla myös tilintarkastajan raportoinnin edellytys. Tilintarkastajan raportoinnin edellytys on myös se, että suoritettuaan tarkastuksen tilintarkastaja voi riittävän määrän tilintarkastusevidenssiä hankittuaan varmistaa, onko kyseistä normistoa sovellettu oikein. (Blumme 2008, ) 13

20 Hallitus ja Tj (tilivelvollinen) Osakkeenomistaja (käyttäjä) Tilintarkastaja Yhtiön toteutunut tulos ja asema (asiakokonaisuus) KPL esimerkiksi (kriteeri) Toimintakertomus ja tilinpäätös (asiasta annettava info) Tilintarkastuskertomus (varmennusraportti) Evidenssi (tarkastusnäyttö) Kuvio 2. Johdon ja tilintarkastajan välinen roolijako (Blumme 2008, 82.) 2.1 Tilintarkastuksen tarkoitus ja tavoitteet Kansainvälisen tilintarkastajajärjestön IFAC:in (International Federation of Accountants) IAASB-lautakunnan (International Auditing and Assurance Board) antaman kansainvälisen tilintarkastusstandardin ISA 200:n (International Standard on Auditing) mukaan tilintarkastuksen tarkoituksena on lisätä aiottujen käyttäjien luottamusta tilinpäätökseen. Tämä luottamus saavutetaan niin, että tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko tilinpäätös kaikilta olennaisilta osilta laadittu sovellettavan tilinpäätösnormiston mukaisesti. Suomen tilinpäätösnormiston mukaan tämä tarkoittaa sitä, antaako laadittu tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. (KHT-yhdistys 2011, 243.) Saarikiven (1999) mukaan tilintarkastuksen tarkoituksena on saada asiantuntijan riippumaton lausunto siitä ovatko yhteisön tai säätiön tilinpäätös ja kirjanpito sekä hallinto lainmukaiset. Osakeyhtiössä tilintarkastus tuottaa osakkeenomistajille in- 14

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö.

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö. VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009 Asia Aloite Kannanotto Tilintarkastuskertomuksen sisältö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto 8.6.2017 Sisältö Tutkinto- ja valvontauudistus EU-sääntely Tulevia muutoksia Suomen Tilintarkastajat

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja tilintarkastuslain muutoksen 622/2016 pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Esipuhe 14. Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16

Esipuhe 14. Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16 Sisältö 5 Esipuhe 14 Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16 Yleistä kansainvälisistä tilintarkastusalan standardeista ja tilintarkastajan tehtävistä 19 OSA 1: TILINTARKASTUSLAIN MUKAINEN RAPORTOINTI

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24)

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/133 KERTOMUS Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto UUDISTUKSEN AIKATAULU Työryhmän mietintö 5/2006 6/2008 - luonnos hallituksen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta

Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta Taloustieteiden laitos, Finanssihallinto

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2014 JYRKI PAUKKU

OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2014 JYRKI PAUKKU OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2014 JYRKI PAUKKU OSA 3 TILINTARKASTUS: 1. KUKA TILINTARKASTAJA ON? - MÄÄRITELMÄ: IFAC TILINTARKASTUS ON MINKÄ TAHANSA KOKOISEN TAI LAKISÄÄTEISEN MUODON

Lisätiedot

PRH:n yhteenveto listayhtiöiden 2016 tilintarkastuskertomuksista tai sen jälkeen päättyneet tilikaudet

PRH:n yhteenveto listayhtiöiden 2016 tilintarkastuskertomuksista tai sen jälkeen päättyneet tilikaudet PRH:n yhteenveto listayhtiöiden 2016 tilintarkastuskertomuksista 15.12.2016 tai sen jälkeen päättyneet tilikaudet Johdanto Uudistuneet tilintarkastuskertomukset Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Tämän lain toiminnantarkastusta

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot

OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2013 JYRKI PAUKKU

OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2013 JYRKI PAUKKU OPEO1000 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS LAY/OTK SLK-2013 JYRKI PAUKKU OSA 3 TILINTARKASTUS: 1. KUKA TILINTARKASTAJA ON? - MÄÄRITELMÄ: IFAC TILINTARKASTUS ON MINKÄ TAHANSA KOKOISEN TAI LAKISÄÄTEISEN MUODON

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

TILINTARKASTUS asiakkaan opas

TILINTARKASTUS asiakkaan opas Pasi Horsmanheimo Maj-Lis Steiner TILINTARKASTUS asiakkaan opas Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Tilintarkastus asiakkan opas Alma Talent Shopista: shop.almatalent.fi 5. uudistettu painos Copyright 2017

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa?

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? KHT Jari Karppinen Hallituksen työskentelyä ohjaavat yleisperiaatteet osakeyhtiölain näkökulmasta Sivu 2 Osakeyhtiölain

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Työryhmä ja sen tehtävä Työryhmä asetettiin 15.10.2014 Mietintö valmistui 18.11.2015 Lausuntokierros

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Listayhtiöiden tilintarkastuskertomukset: tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ja olennaisuuden esittäminen. Milla Helminen

Listayhtiöiden tilintarkastuskertomukset: tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ja olennaisuuden esittäminen. Milla Helminen Listayhtiöiden tilintarkastuskertomukset: tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ja olennaisuuden esittäminen Milla Helminen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2017 Tiivistelmä Tekijä Milla

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/18)

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/18) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/97 KERTOMUS Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/18) JOHDANTO

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta 21.5.2015 Tapani Vuopala KHT, Toimitusjohtaja tapani.vuopala@dhsaudit.fi 5/26/2015 Kommenttipuheenvuoron

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi. Lausuntopyyntö STM/4750/2014

LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi. Lausuntopyyntö STM/4750/2014 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA RAPORTOINTI AMMATTILEHTIKIRJOITTELUN NÄKÖKULMASTA VUOSINA

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA RAPORTOINTI AMMATTILEHTIKIRJOITTELUN NÄKÖKULMASTA VUOSINA Jari Kilponen TILINTARKASTUSKERTOMUS JA RAPORTOINTI AMMATTILEHTIKIRJOITTELUN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2007 2013 Liiketalous 2015 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Tiivistelmä Tekijä Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous Lassila & Tikanoja Oyj 16.3.2017 Lassila & Tikanoja Oyj 1 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET Lassila & Tikanoja Oyj 2 Nordea Bank AB:n edustamat Kohta 10 Hallituksen jäsenten

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

MAAKUNTALAIN TARKASTUSTA KOSKEVAT KOHDAT VTV-LAIN MUUTTAMINEN

MAAKUNTALAIN TARKASTUSTA KOSKEVAT KOHDAT VTV-LAIN MUUTTAMINEN MAAKUNTALAIN TARKASTUSTA KOSKEVAT KOHDAT VTV-LAIN MUUTTAMINEN Tarkastusvaliokunta 31.5.2017 BDO Oy / JHT, HT Minna Ainasvuori MITÄ ON TILINTARKASTUS? Tilintarkastus on riippumattoman asiantuntijan vuosittain

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS Toukokuu 201 0 Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET BDO Oy on osakeyhtiömuotoisena toimiva

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana ajankohtaista

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana ajankohtaista Tilintarkastuksenjaarvioinnin symposium2015 Tilintarkastajaosakeyhtiönhallinnon tarkastajana ajankohtaista 21.5.2015 Yritysjuridiikanyliopistonlehtori,KTT JanneRuohonen Tampereenyliopistonjohtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1 (5) Talousvaliokunta Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä tilintarkastajia sekä tilintarkastusalan

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015 1142/2015 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Toiminnantarkastus, miten se tehdään?

Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Taloyhtiötapahtuma 6.4.2016, Messukeskus Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Suomen Kiinteistöliitto Tutkimus- ja kehityspalvelut Kiinteistöliitossa 2 T&K-palvelut

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/41 KERTOMUS kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS 1 (5) Finanssivalvonta Lausuntopyyntönne dnro 5/01.00/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS Yleiset huomiot Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa uudesta määräys- ja ohjeluonnoksesta

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35)

KERTOMUS. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35) C 449/188 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35) JOHDANTO 1.

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta Dnro KUUMA: 235 /2017 11 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA SEN MUUTOKSET SUOMALAISEN AMMATTILEHTIKIRJALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA SEN MUUTOKSET SUOMALAISEN AMMATTILEHTIKIRJALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TILINTARKASTUSKERTOMUS JA SEN MUUTOKSET SUOMALAISEN AMMATTILEHTIKIRJALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2006 2015 Yrityksen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Kesäkuu

Lisätiedot

sisällys ALKusANAT JoHDANTo ToIMINNANTARKAsTus KoKoNAIsuuTENA

sisällys ALKusANAT JoHDANTo ToIMINNANTARKAsTus KoKoNAIsuuTENA Sisällys Alkusanat 5 1 Johdanto 15 1.1 Toiminnantarkastajan valitseminen asunto-osakeyhtiöön 15 1.2 Toiminnantarkastuksen tavoitteet 16 1.2.1 Taloyhtiön sidosryhmien luottamuksen lisääminen 16 1.2.2 Taloyhtiön

Lisätiedot

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 2, 2 a, 3, 4, 12 ja 13, sellaisina kuin ne ovat, 2, 2 a, 3 ja 4 laissa 1620/2015, 12 laeissa

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33)

KERTOMUS. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/179 KERTOMUS Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33) JOHDANTO

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 Sisällysluettelo ORIVEDEN KAUPUNGIN SISÄISEN TARKASTUKSEN OHJESÄÄNTÖ 5 1 Soveltamisala 5 2 Tarkoitus ja periaatteet

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot