VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Vaakkolammin pohjois- ja länsipuolella olevat puiston metsäiset osat. Alue on vilkkaassa virkistyskäytössä ja kuuluu VHT 14:n mukaisessa luokituksessa C1. Tavoitteena on lisätä alueen viihtyisyyttä, turvallisuutta, kulkukelpoisuutta, puuston elinvoimaisuutta, monimuotoisuutta ja maisema-arvoja. Puiston alueella sijaitsee yksi Tampereen kolmesta frisbeegolf-radoista joka on hyvin aktiivisessa käytössä. Alueella on tehty luontokartoitus mutta suunniteltavalla alueella ei ole todettu erityisiä luontoarvoja. Yhtenä tavoitteena on kuitenkin pitää yllä puuston monimuotoisuutta suosimalla mahdollisimman monilajista ja kerroksellista puustoa. Sopiviin paikkoihin voidaan myös esim. jättää lahopuita maahan monimuotoisuuden lisäämiseksi. Kuvio 1 Kevyen liikenteen väylän varsi. Maapohja lehtoa. Kevyen liikenteen väylän varrella kasvaa pääosin v vanhaa ja m pitkää tuomea. Tuomet kasvavat ryhmissä joissa pienimmät rungot ovat kaatuneet lumen painosta. Pohjoispäässä n. 30 v vanha ja n. 15 m pitkä rauduskoivu. Eteläpäässä 5-10 m pitkiä pajuja jotka ovat katkenneet lumen alla. Tavoite valoisa ja turvallinen kevyen liikenteen väylän reunametsä. Tuomiryhmiä selvennetään poistamalla ainakin kaatuneet ja myös joitakin ryhmien reunapuita. Raudukselle tehdään tilaa ja eteläpään lumenkatkomat pajut poistetaan. Kuvio 2 Kevyen liikenteen väylän ja nurmikentän välinen alue Vaakonkadun itäppuolella. Maapohja lehtoa. Puusto on n. 50 lehtisekapuustoa. Osa on lahoja ja ainakin yksi on kaatunut. Puustossa on n. 25 m pitkiä rauduskoivuja ja tervaleppäryhmä sekä m pitkiä harmaaleppiä, haapoja ja hieskoivuja. Alueella on myös lähes 20 m pitkiä raitoja jotka kasvavat osittain ryhmissä. Puusto on suurelta osalta järeää cm paksua. Alempana kerroksena kasvaa n. 25 v m harmaaleppiä ja raitoja sekä 5-10 m pitkiä tuomia, pihlajia ja vaahteroita. Lisäksi pohjoisosassa on n. 10 m pitkää pajutiheikköä. Tavoite turvallinen kevyen liikenteen väylä josta on näkyvyys nurmikentälle. Vallitsevaa puustoa harvennetaan ryhmiin. Erityisesti harmaaleppäryhmä ja tervaleppäryhmä säästetään. Samoin raitaryhmä kuvion pohjoisosassa. Hieskoivua ja huonokuntoisia raitoja poistetaan. Suositaan terveitä ja hyväkuntoisia puita ja puuryhmiä, erityisesti raudusta, haapaa ja isoja terva- ja harmaaleppiä. Alempi kerros raivataan melko tiheisiin ryhmiin. Kevyen liikenteen väylälle kasvavat puut poistetaan ja joitakin puita voidaan karsia. Puustoa ei kuitenkaan harvenneta niin harvaksi että se alkaisi vesottumaan liikaa.

2 Kuvio 3 Vaakonkadun ja frisbeeradan välinen alue. Lehtomainen kangas. Puusto n. 50 v raudus- ja hieskoivua. Hieskoivu on m pitkää ja raudus yli 25 m. Rauduskoivut ovat yksittäin ja hieskoivut ryhmissä. Puusto on melko tiheää. Alikasvoksena 5-10 m tuomea, vaahteraa ja raitaa. Tavoite turvallinen ja valoisa lehtimetsä. Tehdään tilaa rauduksille ja hieskoivu jätetään kevyesti ryhmiin. Alikasvos raivataan kevyesti ryhmiin. Puusto säilytetään sen verran tiheänä että frisbeekiekko ei lennä tielle. Kuvio 4 Kevyen liikenteen väylän ja frisbeegolfradan välinen alue. Maapohja lehtoa. Puusto v raudusja hieskoivua pituudeltaan m. Muutamia 15-20m harmaaleppiä, istutettu paju ja pihlajia seassa. Alempana kerroksena n. 30 v ja m pitkiä tuomia jotka ovat pääosin frisbeegolfradan puoleisella reunalla. Pohjoispäässä n. 10 m pitkä raitaryhmä. Tavoite valoisa ja turvallinen kevyen liikenteen väylän reunametsä. Kuviota on harvennettu lähiaikoina. Tässä vaiheessa ei tarvita isoja toimenpiteitä. Alikasvosta voi vähän siistiä ja pihlajat voidaan ottaa esiin. Tuomet jätetään koska ne suojaavat kevyen liikenteen väylää frisbeekiekoilta. Pohjoisimman tuomiryhmän puista on katkennut oksia jotka karsitaan. Käsitellään sen verran varovasti ja suositaan kerroksellisuutta että frisbeekiekot eivät pääse lentämään kevyen liikenteen väylälle. Kuvio 5 Lehtoa jossa kasvaa harvaa lehtipuustoa. Puustossa vanhaa n. 60 v ja yli 20 m pitkää istutettua pajua joka on pahasti ränsistynyt. Sekapuuna n 20 m hieskoivua. Kuviolla frisbeegolfradan linjoja. Alemmassa kerroksessa pääasiassa nuorta m tuomea ja jonkin verran raitaa ja muuta pajua. Tavoite elinvoimainen, valoisa ja turvallinen lehtisekametsä. Poistetaan huonokuntoiset vanhat istutuspajut. Reunavyöhyke siistitään. Alikasvos raivataan kevyesti ryhmiä jättäen. Frisbeeradan linjan varret raivataan. Voidaan harkita täydennysistutusta esim joillakin nopeakasvuisilla jaloilla lehtipuilla.

3 Kuvio 6 Lehtoa jossa kasvaa v koivuvaltainen kerroksellinen lehtisekametsä. Pääpuulajeina rauduskoivu, hieskoivu ja istutettu paju sekä muutama haapa ja vaahtera. Puusto on pituudeltaan m pitkää. Raudukset yli 25 m. Kuviolla on melko paljon kaatuneita ja katkenneita puita. Erityisesti vanhat istutuspajut ovat lahoja. Kuvion länsiosassa nurmikentän reunalla on myrskyn katkomia rauduksia. Kuvion keskellä menevän frisbeegolf-linjan varrella joitakin kaatuneita ja katkenneita puita. Yksi katkennut puun latva roikkuu pihlajassa. Voi pudota myrskyllä ja kaatua frisbeeradalle. Alemmassa kerroksessa m pääpuulajina tuomi. Muina puulajeina vaahteraa, raitaa ja muuta pajua ja muutama pihlaja. Pensaskerroksessa myös vähän terttuseljaa ja joitakin pihakarkulaisia. Tavoite valoisa, turvallinen ja kerroksellinen lehtisekametsä. Harvennuksessa poistetaan huonokuntoisia puita erityisesti vahoja istutuspajuja ja tehdään näin tilaa terveemmille puille. Puusto jätetään ryhmittäiseksi ja kerrokselliseksi. Kevyen liikenteen väylän reuna harvennetaan polveilevaksi. Väylän varrella on komeita tuomia ja haapoja joita säästetään. Missä väylän varrella on nurmikolle levinnyt vesakkoa niin se raivataan pois jotta rajaus säilyy selvänä ja nurmikko voidaan leikata koneellisesti. Kuvio 7 Vaakkolammin ja kevyen liikenteen väylän välinen alue. Puusto on vaihtelevaa lehtisekapuustoa. Pääpuulajeina on vuotiasta n. 20 m pitkää raudus- ja hieskoivua. Jonkin verran on yli 20 m pitkää sekä lyhyempää m haapaa. Tervaleppää on melko paljon. Tervaleppä on vaihtelevan kokoista. Pisimmät ovat n. 40v ja m pitkiä. Osa on 10-15m pitkää ja alempana kerroksena on monin paikoin 5-10 m pitkää tervaleppää. Lisäksi sekapuustona on jonkin verran n. 50 v raitaa joista osa on ränsistynyt. Pieniä määriä on 5-15 m vaahteraa, tuomea, harmaaleppää ja joitakin halavia. Pensasmaisina kasvaa paikotellen 5-10 m pajua ja 2-3 m terttuseljaa. Osa puustosta kasvaaa vesijätöllä ja on sen vuoksi ränsitynyt. Tavoite on avata näkymiä kevyen liikenteen väylältä Vaakkolammille. Erityisesti rannalla olevien penkkien kohdalta on tärkeätä parantaa näkyvyyttä lammelle. Sitä voidaan parantaa selventämällä puuston ryhmittäisyyttä ja läpinäkyvyyttä. Tarkastellaan rantavyöhykettä myös vähän kauempaa että nähdään paremmin miten puustoryhmät ovat muodostuneet ja miten maisema näyttää hyvältä myös kauempaa katsottuna. Rantapuuston ja nurmikon reunaa selvennetään koko matkalla. Aikaisemmin nurmikkona olleelle alueelle on levinnyt nuorta lehtipuustoa joka raivataan pois. Näin alueelta voidaan jatkossa ajaa nurmikko koneellisesti. Alueen itäpäässä Vaakkolammista lähtevän puron varrella avataan parista kohdasta näkymä lammelle. Suositaan elinvoimaisia ja suuria puita. Poistetaan heikkokuntoisia ja ränsityneitä puita ja puuryhmiä. Elinvoimaiset tervaleppäryhmät m säästetään ja hieskoivuja poistetaan. Puskikkoa vähennetään avattavista kohdista.

4 Puiston kohdalla avataan penkkien kohdalta näkymiä lammelle päin. Rantavyöhykkeellä puusto kasvaa monin paikoin ryhminä jossa voi olla moniakin puulajeja ja erikokoisia puita. Ryhmiä selvennetään ja ryhmien läpinäkyvyyttä lisätään mutta ei kovin voimakkaasti. Pienemmistä puista tehdään myös omia ryhmiä. 1 penkin (idästä tullessa) kohdalla poistetaan ränsistynyt pajupuska. Tervaleppiä jätetään mutta alle jääneitä kuitenkin poistetaan. 1 ja 2 penkin välistäkin voisi puuryhmien välistä poistaa jonkin huonokuntoisen puun ja puskikkoa näkyvyyden parantamiseksi 2 ja 3 penkin kohdalla näkymää lammelle parannetaan poistamalla puskia ja ränsistyneitä puita. 4 ja 5 penkin kohdalla ennen penkkiä lampeen kallistunut vanha paju poistetaan. Terijoensalavaryhmän kohdalta raivataan rannalta tervaleppiä, voidaan jättää joku ryhmä. Raitaryhmässä on yksi kuivunut joka poistetaan. Terttuseljat poistetaan. 6 penkin kohdalla näkymää laajennetaan poistamalla leppä- ja pajupuskia. 7 penkin kohdalla harvennetaan leppiä m matkalla. Joku ryhmä voidaan jättää. 8 penkin kohdalla ei tarvitse tehdä välttämättä mitään. Kohdassa jossa kevyen liikenteen väylä kääntyy seuraamaan lammen länsirantaa poistetaan risteysalueelta kuiva raita. Lisäksi otetaan vähän muuta puustoa että saadaan näkymä lammelle. Lammen länsirannalla on melko yhtenäinen puusto jossa kasvaa raudus- ja hieskoivua sekä seassa muita lehtipuita jotka ovat monin paikoin jääneet koivujen jalkoihin. Näitä alle jääneitä poistetaan jotta näkymä lammelle selkiintyy. Otetaan lähinnä huonokuntoisia ja alle jääneitä. Suositaan erityisesti hyväkuntoisia koivuja (varsinkin raudusta). Lammen länsirannan keskivaiheilla on hyvä rauduskoivuvaltainen ryhmä jonka seassa kasvaa pienempää lehtipuustoa. Tätä pienempää puustoa poistetaan koivujen alta ma matkalta jolloin järvelle avautuu näköala kevyen liikenteen väylältä. Kuvio 8 Maapohja lehtoa. Puusto melko tiheää vuotiasta m pitkää tuomea. Yksi pihlaja Alemmassa kerroksessa yksi koiranheisi. Tavoite on antaa kehittyä tuomivaltaisena metsänä. Tällä hetkellä aika hyvä. Tehdään kevyt puhdistusraivaus ja reunaa voidaan vähän selventää. Kuvio 9 Maapohja lehtoa-lehtomaista kangasta. Puusto v yli 20 m lehtisekametsää. Puustossa rauduskoivua, hieskoivua, harmaaleppää, haapaa, raitaa ja tervaleppä.

5 Alikasvoksena 5-10 m harmaaleppää ja tervaleppää sekä alle 5 m haapaa. Tavoite elinvoimainen, valoisa ja turvallinen pieni lehtipuusaari ulkoilureitin varrella. Poistetaan riukuuntuneita hieskoivuja ja harmaaleppiä. Suositaan rauduskoivua ja tervaleppää. Alikasvos raivataan ryhmiin. Kuvio 10 Maapohja lehtoa. Puusto tiheähkö, kerroksellinen ja monilajinen v lehtisekametsä. Pääpuulajeina yli 25 m rauduskoivu, yli 20 m harmaaleppä, m tervaleppä ja haaparyhmä yli 25 m. Lisäksi jonkin verran yli 20 hieskoivua ja m raitaa. Aivan reitin varressa on m kuiva raita. Kuvion reunasta menee frisbeegolfrata. Alemmassa kerroksessa vaahteraa m, raitaa ja muuta pajua 5-15 m, tuomea 5-10 m, terva- ja harmaaleppää n 10 m ja vaahteraa alle 5 m. Tavoite rehevä, kerroksellinen, tiheä ja turvallinen puronvarsimetsikkö. Kevyen liikenteen väylän läheltä poistetaan lahot ja muut vaaralliset puut. Kuvion länsi- ja keskiosassa avataan yläpuolella oleville kerrostaloille näkymää puistoon. Avaus tehdään sellaiseen paikkaan jossa puusto on jo valmiiksi harvaa. Kuvio 11 Maapohja lehtoa. Puusto 5-15 metristä tuomea, pihlajaa, raitaa, harmaaleppää, vaahteraa ja pajua. Tavoite turvallien pyörätien varsi. Raivataan n. 5 metrin leveydeltä ryhmittäiseksi ja polveilevaksi. Pyörätielle kallistuneet puut kaadetaan ja siirretään luonnonsuojelualueelle lahoamaan. Metsän puolelta nurmikon puolelle levinneet puut raivataan jotta reuna selkeytyy ja nurmikko voidaan leikata koneellisesti. Kuvio 12 Pieni tuomivaltainen lehtokuvio. Pääpuulajina melko tiheässä kasvava n. 30 v ja m pitkä tuomi. Lisäksi muutama yli 10 m pihlaja. Vanhempaa puustoa on n. 20 m pitkä 3 puun raitaryhmä, muutama n 25 m rauduskoivu ja harmaaleppä 15-20m. Lisäksi on yksi lahonnut yli 20 m istutuspaju. Kuvion reunasta menee frisbeegolfrata. Tavoite pitää kuvio tuomivaltaisena. Nuorempaa tuomipuustoa harvennetaan kevyesti ryhmiin. Pihlajat säästetään. Vanhemmasta puustosta poistetaan kaikki kuolleet ja huonokuntoiset.

6 Kuvio 13 Maapohja lehtoa. Puusto tiheä n 50 v rauduskoivuvaltainen lehtisekametsä. Raudukset ovat yli 25 m pitkiä. Lisäksi melko paljon m haapaa ja harmaaleppää sekä joitakin hieskoivuja. Jonkin verran kaatuneita ja katkenneita puita. Kuvion läpi kulkee frisbeegolfrata. Alemmassa kerroksessa on m pitkää tuomea sekä alikasvoksena 5-10 m pitkää kuusta, tuomea, pihlajaa ja vaahteraa. Tavoite valoisa ja turvallinen rauduskoivuvaltainen lehtisekametsä. Harvennetaan melko reippaasti. Katkenneet, vialliset ja heikkokuntoiset puut poistetaan. Suositaan elinvoimaisia puita, erityisesti raudusta, haapaa ja harmaaleppää. Pienpuusto raivataan ryhmiin. Kuvio 14 Pieni koivuvaltainen metsäsaareke jossa maapohja lehtoa. Pääpuulajina on n. 50 v 25 m pitkä rauduskoivu. Sekapuuna myös raita. Alemmassa jaksossa n. 15 m vaahtera, m pihlajaa ja tuomea. Alikasvoksena 2-5 m tuomea, pihlajaa, vaahteraa sekä muutama kuusi. Tavoite valoisa kerroksellinen lehtimetsä. Valtapuusto on niin harva että sitä ei tarvitse käsitellä. Ainoastaan nurmikolle kallistuneita puita poistetaan m latvuskerros säästetään myös jotta säilytetään kerroksellisuus. Alle 5 m alikasvos raivataan ryhmiin. Kuuset jätetään. Kuvio 15 Maapohja lehtoa. Puusto melko tiheää n. 60 v lehtipuustoista sekametsää. Pääpuulajeina rauduskoivu yli 25 ma ja harmaaleppä m. Lisäksi haapoja yli 25 m. Yksi n 100 v ja n 20 m pitkä kaksirunkoinen vaahtera. Kaarilankadun varrella n 100 v hieskoivuja jotka ovat yli 25 m pitkiä ja kallellaan kadulle päin. Alempana kerroksena on n. 15 m vaahteroita, m tuomia ja raitoja m. Alikasvoksena n 5m tuomea, vaahteraa ja pihlajaa. Tavoite valoisa ja turvallinen lehtipuusekametsä jossa hyvä näkyvyys koko kuviolla mutta erkevyen liikenteen väylältä Kaarilankadulle. Puusto harvennetaan ryhmittäiseksi siten että suositaan elinvoimaisimpia puita. Lahot puut poistetaan. Kevyen liikenteen väylälle kallistuneen harmaalepät ja raidat otetaan pois. Alikasvos raivataan kevyesti ryhmiin. Kevyen liikenteen väylän varresta raivataan alikasvosta reippaammin että näkyvyys säilyy. Erityisesti risteysalue raivataan niin että turvallisuus varmistetaan. Kaarilankadulle kasvaa nuoria vaahteroita jotka karsitaan tai kaadetaan. Yksi vaahtera on vaarallinen ja voi kaatua kadulle. Se pitäisi kaataa heti. Kaksi vanhaa yli 25 m pitkää hieskoivua on kallellaan Kaarilankadulle. Niistä pitäisi karsia alimpia oksia tai harkita koko puiden kaatamista

7 Kuvio 16 Maapohja lehtoa. Kuvion länsipuolella lasten leikkipaikka. Puusto tiheydeltään vaihtelevaa n v lehtipuustoista sekametsää. Paikoin melko harvaa. Puulajeina yli 20 m rauduskoivua ja hieskoivua, m pitkää raitaa, n 20 m pitkää harmaaleppää ja tervaleppää. Joitakin n. 20 m istutuspajuja. Puustossa on jonkin verran tuulen kaatamia, katkenneita ja ränsistyneitä. Kuvion eteläpää on hyvin harvapuustoinen. Alemmassa kerroksessa n. 10 m harmaaleppää, 5-15 m tuomea, 10-15m vaahteraa ja 2-10 m pajua. Alikasvosta kasvaa eniten lasten leikkipaikan vieressä. Tavoite turvallinen ja läpinäkyvä lehtipuumetsä leikkipaikan vierellä. Poistetaan huonokuntoiset, ränsistyneet ja kaatuneet puut. Eteläosaan avataan ulkoilureitiltä näkymä lammelle poistamalla n. 10 m pitkä leveäoksainen kuusi ja muutamia heikkokuntoisia lehtipuita sen ympäriltä. Tarvittaessa poistetaan myös rantavyöhykkeeltä joitakin puita. Ulkoilureittien risteysalueet raivataan turvallisuuden parantamiseksi. Alikasvos raivataan reittien varrelta ja varsinkin lasten leikkipaikan vierestä. Raivaus toistetaan tarpeen mukaan. Kuvio 17 Koivuvaltainen n. 50 vuotias tiheä lehtipuusekametsä. Maapohja lehtoa. Pääpuulajeina raudus- ja hieskoivu. Sekapuina raitaa, haapaa, harmaaleppää ja vaahteraa. Eteläpäässä on tervaleppäryhmä. Puusto on pääosin m pitkää. Raudukset, haavat ja tervalepät yli 25 m. Raidat m ja vaahterat m. Raidoissa ja harmaalepissä on paljon ränsistyneitä. Joitakin myrskyn kaatamia. Kuvion pohjoispuolella lasten leikkipaikka. Alikasvoksena tiheää 5-10 m pitkää pihlajaa, tuomea ja vaahteraa. Tavoite valoisa, turvallinen ja elinvoimainen koivuvaltainen lehtisekametsä. Harvennetaan melko reippaasti vaihtelevaan tiheyteen. Suositaan terveitä ja elinvoimaisia puita, erityisesti rauduskoivuja. Kaikkia puulajeja jätetään. Huonokuntoiset poistetaan. Ulkoilureitin varsi harvennetaan polveilevaksi ja selvennetään nurmikon ja puustoisen alueen rajausta. Risteyksiin raivataan näkyvyyttä. Alikasvosta raivataan melko reippaasti. Puut jätetään ryhmiin. Ulkoilureittien reunoilta raivataan alikasvos kokonaan. Esim kuvion itäosassa oleva n. 10 vaahteroiden ryhmälle tehdään tilaa jotta se pääsee kehittymään. Raivaus toistetaan tarpeen mukaan. Kuvio 18 Maaperä lehtoa jossa kasvaa melko tiheä vuotias lehtisekametsä. Pääpuulajina n 25 m haapa. Lisäksi yli 25 m rauduskoivuja.kuvion eteläosan kevyenliikenteen väylän pohjoisreunalla iso vanha vaahtera joka on pahasti lahonnut. Vieressä on myös pahasti lahonnut vanha raita.

8 Alempana kerroksena on 10-15m vaahteroita, harmaaleppiä, tervaleppiä, raitoja ja haapoja. Lisäksi kuvion länsipäässä on kevyen liikenteen väylän varrella istutettuja n. 15 pajuja jotka kasvavat osittain väylälle. Alikasvoksena lisäksi 1-54 m vaahteroita. Tavoite turvallinen ja valoisa lehtisekametsä kevyen liikenteen väylän ja Kaarilankadun varressa. Vallitsevaa puustoa harvennetaan jotta valoisuus lisääntyy. Lahonneet vanha vaahtera ja vanha raita poistetaan. Kevyen liikenteen väylälle ja kadun puolelle kasvavat ja kallistuvat alemman jakson puut poistetaan tai karsitaan. Yleensäkin alikasvosta raivataan reippaasti. Ryhmiä jätetään. Raivaus toistetaan tarpeen mukaan. Kuvio 19 Maapohja lehtoa. Tiheähkö v haapavaltainen lehtisekametsä. Puusto m haapaa, m poppelia (useita 1-5 puun ryhmiä), muutamia ma raudus- ja hieskoivuja, useitaa n. 20 m raitaryhmiä ja joitakin m harmaaleppiä. Alemmassa kerroksessa 5-15 ma haapaa, n 10 m raitaa ja yksi m pihlaja. Alikasvoksessa runsaasti 1-3 m haapaa, m vaahteraa myös melko paljon. Lisäksi jonkin verran 1-5 m tuomia ja pihlajia. Kokonaisuutena alikasvos on melko tiheä. Tavoite valoisa ja turvallinen kevyen liikenteen väylän reunametsä. Puustoa harvennetaan kevyesti jotta haapa ei lähtisi liika vesomaan. Poistetaan ensisijaisesti haapoja. Harvennus toistetaan 5-10 v kuluttua. Alikasvos raivataan kevyesti ryhmiin. Jätetään melko tiheäksi liiallisen vesomisen estämiseksi. Raivataan uudestaan vähän kerrallaan esim. 5 v. kuluttua. Toinen vaihtoehto on että alikasvos raivataan reippaasti ja uusitaan esim.1-2 v välein. Kuvio 20 Maapohja lehtoa. Harvassa kasvavaa n. 50 v lehtipuustoa jossa n. 25 m rauduskoivua, n 25 m haapa ja n. 20 m hieskoivua. Joitakin ma haapoja. Alempana kerroksena n 10 m harmaaleppiä, pihlajia, vaahteroita, raitoja ja hieskoivuja. Lisäksi 5-10 m tuomea ja pajua. Kuviolla on myös joitakin metsälehmuksia 5-10 m. Alemman kerroksen puut ovat pitkälti pienissä ryhmissä puulajeittain. Tavoite valoisa ja turvallinen kerroksellinen lehtimetsä. Vanhemmat puut jätetään tässä vaiheessa kasvamaan. Vain huonokuntoisia poistetaan. Alemmasta kerroksesta aletaan kehittämään uutta metsää. Raivataan ryhmiin ja jos mahdollista puulajeittain. Metsälehmuksille tehdään tilaa.

9 Kuvio 21 Maapohja lehtoa. Puusto vuotiasta m pitkää ja riukuuntunutta haapatiheikköä. Muutama vähän vanhempi haapa on n 25 m pitkiä. Kevyen liikenteen väylän varressa on 2-3 m haavanvesakkoa. Tavoite valoisa ja turvallinen kevyen liikenteen väylän reunametsä. Harvennetaan melko kevyesti jotta kuvio ei vesottuisi liikaa. Harvennus toistetaan esim 5-10 v kuluttua. Pyörätien varren vesakko harvennetaan kevyesti ryhmiin. Jätetään melko tiheäksi liiallisen vesomisen estämiseksi. Raivataan uudestaan vähän kerrallaan esim 5 v. kuluttua. Toinen vaihtoehto on että alikasvos raivataan reippaasti ja raivaus uusitaan esim 1-2 v välein.

Alemmassa kerroksessa kasvaa n 10 m pihlajaa joka on suurelta osin aika ränsistynyttä ja varsinkin kuvion reunoilla raitaa ja harmaaleppää.

Alemmassa kerroksessa kasvaa n 10 m pihlajaa joka on suurelta osin aika ränsistynyttä ja varsinkin kuvion reunoilla raitaa ja harmaaleppää. HAULITORNIN-TIPOTIEN PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Pispalan valtatien ja Ratakadun välisen alueen Haulitornista itään. Tavoitteena on avata näkymiä Pispalan valtatieltä ja sen vierellä kulkevalta

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Metsänhoitotyöt kuvioittain

Metsänhoitotyöt kuvioittain Sivu 17 5.4.2019 Metsänhoitotyöt kuvioittain 794 Taimikonharvennus 2020 0,2 78 797 Nuoren metsän kunnostus 2020 0,2 185 Mahdollisesti liito-oravalle soveltuva alue.sekapuustoisuus säilytetään. 801 Nuoren

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelman luonnonhoidon osuus

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelman luonnonhoidon osuus Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelman luonnonhoidon osuus Metsien hoito Hoidon bruttopinta-ala on vajaa puolet (62 ha) koko alueen luonnonmukaisten alueiden pinta-alasta (n. 141 ha).

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Pohjois-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Etelä-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu.

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu. Kunta Alue Ms 49 1 32 Lohko Kuviokirja 2012 Sivu 1 / 83 Kuvio Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji Osa 8 Kunta 49 Alue 1 Ms 32 1 100 0,2 ha Muu maa B3 Maisemaniitty ja laidunalue Kevyenliikenteenreitti.

Lisätiedot

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä Kunta Alue Ms 593 463 95 kirja 2019 Sivu 1 / 6 Kunta 593 Alue 463 Ms 95 METSÄPELTO II jne. Vallitseva jakso 51 21 566 22 19 186 85 96 10,9 52 12 297 23 19 111 70 39 6,3 52 3 87 20 18 25 11 13 1,4 Rauduskoivu

Lisätiedot

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Luonnos 14.12.2009 / Virpi Sahi Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Suunnitelman ja toteutuksen vertailua kuvioittain joulukuu 2009 Yleistä hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Lisätiedot

Håkansbölen kartanon työväenmäki Matti Liski ja Niina Alapeteri Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy PUUT 29.1.2008 LIITE 2 nro alue nro laji Suomalainen nimi halkaisija (cm) kuntoluokk a ikäluokka Muut

Lisätiedot

PUISTOMETSIEN JA LUONNONSUOJELUALUEIDEN HOITO OHJELMA 2014 2015. Kiinteistöliikelaitos Anu Nuora Aki Männistö Juha Mäkitalo

PUISTOMETSIEN JA LUONNONSUOJELUALUEIDEN HOITO OHJELMA 2014 2015. Kiinteistöliikelaitos Anu Nuora Aki Männistö Juha Mäkitalo PUISTOMETSIEN JA LUONNONSUOJELUALUEIDEN HOITO OHJELMA 2014 2015 Kiinteistöliikelaitos Anu Nuora Aki Männistö Juha Mäkitalo Paakarlanpuisto JÄÄNYT KESKEN 2013-2014! Puistoalue Toivottu alueen harventamista

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

3934/ /2014. Metsätyöohjelma

3934/ /2014. Metsätyöohjelma 3934/14.03.02/2014 Metsätyöohjelma 2015 Espoon kaupunki 2014 Metsätyöohjelma 2015 1 (15) Yhteenveto Metsätyöohjelma 2015 on C-hoitoluokkien vuosityöohjelma, jonka ovat koonneet Espoon kaupunkitekniikka

Lisätiedot

NANSON ALUEEN LIITO-ORAVA JA LUONTOSELVITYS Nokia 2018

NANSON ALUEEN LIITO-ORAVA JA LUONTOSELVITYS Nokia 2018 Nanson Kiinteistöt Oy Melkonkatu 24 00210 Helsinki NANSON ALUEEN LIITO-ORAVA JA LUONTOSELVITYS Nokia 2018 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi TYÖN

Lisätiedot

Kiinteistöliikelaitos Anu Nuora Juha Mäkitalo. Puistometsien ja luonnonsuojelualueiden hoito-ohjelma 2013-2014

Kiinteistöliikelaitos Anu Nuora Juha Mäkitalo. Puistometsien ja luonnonsuojelualueiden hoito-ohjelma 2013-2014 Kiinteistöliikelaitos Anu Nuora Juha Mäkitalo Puistometsien ja luonnonsuojelualueiden hoito-ohjelma 2013-2014 Muut erityispiirteet: Kotimetsä Lähivirkistysalue, luonnonpuisto Luontoselvitykset - Alueen

Lisätiedot

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu Metsäomaisuuden hyvä hoito Kiertoaika Uudistaminen Taimikonhoito Ensiharvennus 1 Harvennushakkuu Metsän kiertoaika Tarkoittaa aikaa uudistamisesta päätehakkuuseen. Vaihtelee alueittain 60 120 vuotta Kierron

Lisätiedot

LUUNIEMI IISALMI Yleissuunnitelma. Kirkkokatu 8 A 8, Oulu puh (08) , fax (08)

LUUNIEMI IISALMI Yleissuunnitelma. Kirkkokatu 8 A 8, Oulu puh (08) , fax (08) LUUNIEMI IISALMI Yleissuunnitelma Johdanto Luuniemen alueelta on inventoitu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas kasvillisuus (kuva alla) ja alueelle on tehty ympäristösuunnitelma vuonna 2006 (Suunnittelukeskus

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

Koivun laatukasvatusketjut. Pentti Niemistö 21.8.2012

Koivun laatukasvatusketjut. Pentti Niemistö 21.8.2012 Koivun laatukasvatusketjut Pentti Niemistö 21.8.2012 Raudus vai Hies Raudus- ja hieskoivun laatuerot Rauduskoivut kasvavat järeämmiksi ja suoremmiksi syynä puulaji sinänsä, mutta myös kasvupaikka, joka

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Taimikonhoito. Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme

Taimikonhoito. Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme Taimikonhoito Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme Taimitermejä Pieni taimikko: keskipituus alle 1,3 metriä Varttunut taimikko: keskipituus yli 1,3 metriä, keskiläpimitta alle 8 cm Ylispuustoinen

Lisätiedot

Luonnonhoidon hankehaku

Luonnonhoidon hankehaku Sivu 1 Luonnonhoidon hankehaku Luonnonhoidon alueellinen suunnitelma Yhteenveto Tulostuspäivämäärä: 10.10.2018 Palvelualue: Eteläinen palvelualue Suunnitelma, nimi: Keräkankareen paahderinteet Suunnittelija:

Lisätiedot

PUISTOMETSIEN HOITO-OHJELMA

PUISTOMETSIEN HOITO-OHJELMA PUISTOMETSIEN HOITO-OHJELMA TURUN KAUPUNKI, KAUPUNKIYMPÄRISTÖTOIMIALA 2018-2019 Juha Mäkitalo, Timo Vahala PUISTOMETSÄOHJELMA Puistometsäohjelma sisältää lähinnä asemakaavoitetuilla alueilla sijaitsevien

Lisätiedot

Metsänhoitoa kanalintuja suosien

Metsänhoitoa kanalintuja suosien RIISTAMETSÄNHOITO Metsänhoitoa kanalintuja suosien Riistametsänhoito on helppoa, ja sen menetelmät sopivat tavallisen talousmetsän hoitoon. Metsänhoitotöissä voidaan ottaa riista huomioon läpi metsikön

Lisätiedot

20 % havupuita 80 % lehtipuita 50 % havupuita 50 % lehtipuita. Rauduskoivu, kuusi, kataja, tukevarakenteiset lehtipensaat

20 % havupuita 80 % lehtipuita 50 % havupuita 50 % lehtipuita. Rauduskoivu, kuusi, kataja, tukevarakenteiset lehtipensaat 3052 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Tuore Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

Metsäohjelma

Metsäohjelma Metsäohjelma 2017 Espoon kaupunki 2017 Metsäohjelma 2017 1 (26) Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2017 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman kohteet

Lisätiedot

Luontokohteiden tarkistus

Luontokohteiden tarkistus LAUKAAN KUNTA Luontokohteiden tarkistus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29017 Raportti 1 (11) Pihlaja Tuomo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Menetelmät... 1 3 Selvitysalueiden sijainti... 1

Lisätiedot

JOHTOALUEIDEN VIERIMETSIEN HOITO

JOHTOALUEIDEN VIERIMETSIEN HOITO JOHTOALUEIDEN VIERIMETSIEN HOITO Keskijännitelinjojen (20 kv) vierimetsät 4.12.2014 Lähteenä mm. Johtoalueiden vierimetsien hoito -esite Suomen metsäkeskus, Pohjois-Pohjanmaa Julkiset palvelut Irmeli Ruokanen

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

Toimitus nro (12) Dnro MMLm/16390/33/2012

Toimitus nro (12) Dnro MMLm/16390/33/2012 Toimitus nro 2012-425396 1 (12) HALTUUNOTTOKATSELMUKSEN PÖYTÄKIRJA Kohde: Kantatien nro 68 liikenneturvallisuuden parantaminen, liittymäjärjestelyt välillä Vieresjoki - Kivipuro, Lappajärvi Lyhennykset:

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma

Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma 13.5.2015 Toppelundinpuiston lähiympäristösuunnitelma Tarkastelualue Tarkastelualue sijaitsee Espoon Haukilahdessa. Alue on pääosaltaan asemakaavan Toppelundinpuistoa, ranta-alueen nimi on Toppelundinranta.

Lisätiedot

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä Metsäsanasto 2 (12) Johdanto Maisematyölupahakemuksia tehdessään eri tahojen suositellaan kutsuvan eri hakkuutapoja tässä sanastossa esitetyillä nimillä. Tekstin tarkoituksena on selventää ja yhtenäistää

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014

Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014 Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014 Maisemaraivaus on maisemallisesti tärkeille alueille tehtyä puiden harventamista. Puustoa ei harvenneta tasavälein eikä kaavamaisesti, vain

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II SUUNNITELMA 1 (6) PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II 1. Tehtävä Tehtävänä oli suunnitella Kajaanin kaupungin metsien hakkuut ja niihin liittyvät hoitotyöt Pöllyvaaran, Hetteenmäen ja Nakertajan

Lisätiedot

Taimikonhoito. Mänty Ohjeet omatoimiseen taimikonhoitoon Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sykettä Keski Suomen metsiin

Taimikonhoito. Mänty Ohjeet omatoimiseen taimikonhoitoon Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sykettä Keski Suomen metsiin Taimikonhoito Mänty Ohjeet omatoimiseen taimikonhoitoon Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Taimikonhoito Tavoitteena luoda sopivalla tiheydellä ja puulajisuhteella

Lisätiedot

ETELÄPUISTON JA YMPÄRISTÖN PUUSTOSELVITYS

ETELÄPUISTON JA YMPÄRISTÖN PUUSTOSELVITYS 1 ( 13) ETELÄPUISTON JA YMPÄRISTÖN PUUSTOSELVITYS ETELÄPUISTO Eteläpuiston puustossa merkittävimpiä ovat vanhat, isot koivut, Suomen paksuimmat mongolianvaahterat Acer subsp. ginnala, lehtikuuset Larix

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

Metsätalous TOT 10/2003. Metsuri jäi puun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Metsätalous 02. Puun kaataminen. Moottorisaha TOT-RAPORTTIEN HYÖDYNTÄMINEN

Metsätalous TOT 10/2003. Metsuri jäi puun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Metsätalous 02. Puun kaataminen. Moottorisaha TOT-RAPORTTIEN HYÖDYNTÄMINEN TOT-RAPORTTI Metsuri jäi puun alle 10/03 TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus 56-vuotias metsuri NN oli kaatamassa suurta kuusta, joka oli kaatuessaan osunut lahoon koivuun. Koivu oli katkennut noin

Lisätiedot

Länsi-Palokan liito-oravaselvitysten täydennys 2014

Länsi-Palokan liito-oravaselvitysten täydennys 2014 Länsi-Palokan liito-oravaselvitysten täydennys 2014 Timo Pylvänäinen 8.5.2014 Kaavoitus Jyväskylän kaupunki Selvitysalueet Erillisiä selvitysalueita on 16. Ne sijaitsevat Nuutin ja Terttumäen alueella

Lisätiedot

Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen

Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen Risto Ranta, Hannu Niemelä 9.10.2013 08.10.13 1 Taustaa MTK:n/SLC:n ja Energiateollisuus ry:n yhteinen suositus Viime vuosien myrskyt Sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Ruostejärven osayleiskaava 25.7.2010 1 (9) Seija Väre RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS. Tammelan kunta

Ruostejärven osayleiskaava 25.7.2010 1 (9) Seija Väre RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS. Tammelan kunta Seija Väre 25.7.2010 1 (9) RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS Tammelan kunta 2 RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Ruostejärven osayleiskaava sijaitsee Tammelan kunnan eteläosassa valtatien

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Haukkalan pohjoisosan luontoselvitys

Jyväskylän kaupunki Haukkalan pohjoisosan luontoselvitys Jyväskylän kaupunki Haukkalan pohjoisosan luontoselvitys 1. Johdanto Tämän selvityksen tavoitteena on laatia Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelutoimistolle kaavoitustarkoituksia palveleva luontoselvitys.

Lisätiedot

LEMI KUHASENSAARI. Ranta-asemakaavan muutos LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari

LEMI KUHASENSAARI. Ranta-asemakaavan muutos LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari LEMI KUHASENSAARI Ranta-asemakaavan muutos LUONTOINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 TULOKSET... 3 1. Paikallistien itäpuoli.. 4 2. Paikallistien länsipuoli.. 6 YHTEENVETO.

Lisätiedot

Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito

Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito Piirroakuvat: Jari Kostet ja Tom Björklund. Valokuvat: Sami Tossavainen Vaihettumisvyöhykkeet Tarkoitetaan kahden erilaisen ekosysteemin reuna-

Lisätiedot

Metsän uudistaminen. Mänty. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin

Metsän uudistaminen. Mänty. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Metsän uudistaminen Mänty Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Suomessa kasvatettavat puulajit Yleisimmät puulajit: Mänty Kuusi Rauduskoivu Hieskoivu Harvinaisemmat

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017

KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi TYÖN

Lisätiedot

KAUPUNGINPUUTARHAN ALUEEN KASVILLISUUSINVENTOINTI

KAUPUNGINPUUTARHAN ALUEEN KASVILLISUUSINVENTOINTI KAUPUNGINPUUTARHAN ALUEEN KASVILLISUUSINVENTOINTI Tuuli Vesanto 24.8.2018 Huom. Inventointi tehty lähinnä maisemallisesta sekä puutarhataiteen ja virkistyskäytön näkökulmista. Luontoselvitys antaa tarkempaa

Lisätiedot

Keiteleen itäpuolen RYK liito-oravaselvityksen täydennys

Keiteleen itäpuolen RYK liito-oravaselvityksen täydennys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIITASAAREN KUNTA Keiteleen itäpuolen RYK liito-oravaselvityksen 1 (9) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 1.1 Pieni-Toulatin elinpiiri... 1 1.2 Lähteenmäen

Lisätiedot

Nokian Hasselbackan alueen ulkoilureittien ja niitä ympäröivien metsien hoitosuunnitelma

Nokian Hasselbackan alueen ulkoilureittien ja niitä ympäröivien metsien hoitosuunnitelma Nokian Hasselbackan alueen ulkoilureittien ja niitä ympäröivien metsien hoitosuunnitelma Taajama ja Lähiympäristön luonnonhoito Lepaa 14.11.2008 Kari Yli-Muilu Sisällys 1 JOHDANTO 2 ALUEEN KUVA JA HOITOTOIMENPITEET

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

Metsän uudistaminen. Raudus ja hieskoivu. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin

Metsän uudistaminen. Raudus ja hieskoivu. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Metsän uudistaminen Raudus ja hieskoivu Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Suomessa kasvatettavat puulajit Yleisimmät puulajit: Mänty Kuusi Rauduskoivu Hieskoivu

Lisätiedot

Asia: Kommentit ja muutosesitykset eräisiin Espoon kaupungin metsätyöohjelman vuosien 2011-2013 kohteisiin

Asia: Kommentit ja muutosesitykset eräisiin Espoon kaupungin metsätyöohjelman vuosien 2011-2013 kohteisiin Espoon ympäristöyhdistys ry Pappilantie 5 02770 Espoo 31.8.2011 Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Kotkankatu 9 00510 Helsinki Espoon kaupunki/ Tekninen keskus/ Luonnonhoitoyksikkö/ Pekka Pakkala Asia:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Lehdot ja korvet. 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde,

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Lehdot ja korvet. 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde, Lehdot ja korvet 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 3,5 ha Perälä Yksityinen Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde, Kyllä Vanha

Lisätiedot

Planterra Group Oy, Markku Kemppainen Veininmäki 6 Asemakaavan muutos

Planterra Group Oy, Markku Kemppainen Veininmäki 6 Asemakaavan muutos Planterra Group Oy, Markku Kemppainen Veininmäki 6 Asemakaavan muutos LUONTOLAUSUNTO Johdanto Tämä lausunto koskee Espoon Rastaalassa sijaitsevia kiinteistöjä 49-60-230-5 ja 6, osoitteissa Veininmäki 6

Lisätiedot

LAUSUNTO ESPOON MANNINPELLON

LAUSUNTO ESPOON MANNINPELLON LAUSUNTO 16.10.2018 LAUSUNTO ESPOON MANNINPELLON LUONTOARVOISTA Tekijä: Rauno Yrjölä SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Alueen luonto... 3 3 Liito-oravan esiintyminen alueella... 6 4 Muu lajisto... 7 5 Yhteenveto...

Lisätiedot

NIVALAN-HAAPAJÄRVEN LEHTOJEN LUONNONHOITOHANKE

NIVALAN-HAAPAJÄRVEN LEHTOJEN LUONNONHOITOHANKE NIVALAN-HAAPAJÄRVEN LEHTOJEN LUONNONHOITOHANKE TOIMENPIDESUUNNITELMA 1 (9) Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on parantaa lehdoille tyypillisen luontaisen lajiston elinmahdollisuuksia kolmessa lehtokohteessa.

Lisätiedot

KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ SUOMEN ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2010

KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ SUOMEN ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2010 KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ SUOMEN ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2010 11.9.2010 Liite 1 Kuva 1. Selvitysalueen keskiosia (kuvio 1) kumpareelta (kuvio 2) nähtynä. Kuva 2. Vanha teollisuusrakennus ja Järveläntien

Lisätiedot

50 % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0

50 % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 2002 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kuviolle suoritetaan edellisenä kesänä istutettujen taimien heinäntorjunta. Heinätorjunta parantaa taimikon mahdollisuuksia

Lisätiedot

Lintukankaan liito-oravaselvitys 2015

Lintukankaan liito-oravaselvitys 2015 Lintukankaan liito-oravaselvitys 2015 29.6.2015 Kaupunkirakennepalvelut Johdanto Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin, joiden suojelu on toteutettu luonnonsuojelulain 49.1

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

Kirrin liito-oravaselvitys

Kirrin liito-oravaselvitys 2016 Kirrin liito-oravaselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 24.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely...

Lisätiedot

LAUSUNTO Hervanta-Vuoreksen metsäsuunnitelmaluonnokseen

LAUSUNTO Hervanta-Vuoreksen metsäsuunnitelmaluonnokseen Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry 23.11.2011 Varastokatu 3 33100 Tampere Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry Varastokatu 3 33100 Tampere LAUSUNTO Hervanta-Vuoreksen metsäsuunnitelmaluonnokseen Tampereen

Lisätiedot

PUISTOMETSIEN HOITO-OHJELMA

PUISTOMETSIEN HOITO-OHJELMA PUISTOMETSIEN HOITO-OHJELMA TURUN KAUPUNKI, KIINTEISTÖLIIKELAITOS 2017-2018 Juha Mäkitalo, Anu Nuora, Aki Männistö, Timo Vahala PUISTOMETSÄOHJELMA Puistometsäohjelma sisältää lähinnä asemakaavoitetuilla

Lisätiedot

Taimikoiden käsittelyvalinnat ja niiden vaikutukset. Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos

Taimikoiden käsittelyvalinnat ja niiden vaikutukset. Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos Taimikoiden käsittelyvalinnat ja niiden vaikutukset Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Taimikonhoito Varhaishoito

Lisätiedot

Lausunto Espoon Ylämyllyntie 7 luontoarvoista

Lausunto Espoon Ylämyllyntie 7 luontoarvoista Nurmijärvi 23.5.2018 Lausunto Mika Selin rakennuttamissuunnittelija mika.selin@nuorisosaatio.fi gsm 0400 416 695 NUORISOSÄÄTIÖ I NUORISOASUNTOJEN ISÄNNÖINTI OY Lausunto Espoon Ylämyllyntie 7 luontoarvoista

Lisätiedot

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kohdekortti 9. (Hervantajärven vanha metsä) ja kohdekortti 49. (Hervantajärvi, Viitastenperä)

Kohdekortti 9. (Hervantajärven vanha metsä) ja kohdekortti 49. (Hervantajärvi, Viitastenperä) Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry. 18.5.2012 Varastokatu 3 33100 Tampere Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Varastokatu 3 33100 Tampere PALAUTE Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelma 2012 2020

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

MIKKELIN VANHAN KASARMIALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 2012

MIKKELIN VANHAN KASARMIALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 2012 MIKKELIN VANHAN KASARMIALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 2012 Markku Nironen 19.4.2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 3 TULOKSET... 5 4 LÄHTEET JA KIRJALLISUUS... 11 Kansi: Linnanmäenpuiston

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Kesärannan ranta-asemakaava. Liito-orava -inventointi. Jouko Sipari

Kouvolan kaupunki. Kesärannan ranta-asemakaava. Liito-orava -inventointi. Jouko Sipari Kouvolan kaupunki Kesärannan ranta-asemakaava Liito-orava -inventointi Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO TYÖN TARKOITUS... 3 MENETELMÄT... 3 SUUNNITELUALUEEN LUONNONOLOT... 3 INVENTOINNIN TULOKSET... 5 LIITTEET

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016

ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO NETTONYKYARVO NETTOTULOT JA HAKKUUKERTYMÄT ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016 KUNTA TILA REK.NRO 1234567892 LAATIJA: Antti Ahokas, Metsäasiantuntija 2 KASVUPAIKKOJEN PINTAALA JA PUUSTO

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

Kankaan liito-oravaselvitys

Kankaan liito-oravaselvitys Kankaan liito-oravaselvitys 2017 Anni Mäkelä Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 4.7.2017 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Liito-oravan suojelu... 3 1.2 Liito-oravan biologiaa... 3 2.

Lisätiedot

Sami Kiema puunhoidon työnjohtaja Helsingin kaupungin Stara, Läntinen kaupunkitekniikka Viikki 16.10.2012

Sami Kiema puunhoidon työnjohtaja Helsingin kaupungin Stara, Läntinen kaupunkitekniikka Viikki 16.10.2012 Sami Kiema puunhoidon työnjohtaja Helsingin kaupungin Stara, Läntinen kaupunkitekniikka Viikki 16.10.2012 Nykyään: Mikä kääpä, mitä aiheuttaa puulle, tarvitaanko mittauksia, onko puu jo riskitekijä ympäristölle,

Lisätiedot

Lahon aste Yhteensä Pysty- Maa- Yhteensä Pysty- Maa-

Lahon aste Yhteensä Pysty- Maa- Yhteensä Pysty- Maa- Liitetaulukko 43. Kuolleen puuston tilavuus lahon asteen mukaan metsä- ja kitumaalla. Ahvenanmaa Mänty 110 29 139 16 13 29 10 22 32 0 10 10 6 137 80 216 Kuusi 65 24 89 24 19 43 5 13 18 0 10 10 12 94 78

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS 1 1. Selvityksen taustoja Destia Oy tilasi tämän selvityksen Luontoselvitys Kotkansiiveltä 29.2.2008. Selvitys

Lisätiedot

Lausunto Espoon metsätyöohjelmasta 2016

Lausunto Espoon metsätyöohjelmasta 2016 7.10.2015 Metsänhoitaja Sini Miettinen Tekninen keskus / Katu- ja viherpalvelut, ylläpito PL 41, 02070 ESPOON KAUPUNKI puh. 046 8771841, sini.miettinen@espoo.fi Espoon ympäristöyhdistys ry Villa Apteekki,

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta. Ms Kasvupaikka ja pääpuulaji. Ikä. Tukkipuuta, m³ Kuitupuuta, m³. Kuvio. Puusto. Kehitysluokka.

Kuviotiedot Kunta. Ms Kasvupaikka ja pääpuulaji. Ikä. Tukkipuuta, m³ Kuitupuuta, m³. Kuvio. Puusto. Kehitysluokka. Kunta Alue Ms 182 332 159 tiedot 2019 m³/kuv. Sivu 1 / 5 Kunta 182 Alue 332 Ms 159 TIENSIVU Lohko 159 1 1,0 Kuiva kangas ja vastaava suo 120 83 86 21 0 0 0 63 0 0 0 1,7 Kallio; Muu arvokas elinympäristö

Lisätiedot

METSO-kriteereihin liittyviä lisätietoja inventoiduista metsäkuvioista. Kuvioiden numerointi on sama kuin metsäsuunnitelmassa.

METSO-kriteereihin liittyviä lisätietoja inventoiduista metsäkuvioista. Kuvioiden numerointi on sama kuin metsäsuunnitelmassa. Liite 2. METSO-kriteereihin liittyviä lisätietoja inventoiduista metsäkuvioista. Sikosaari Kuvioiden numerointi on sama kuin metsäsuunnitelmassa. Kuvio 3 Kuvio on pääosin täyttömaa-alueelle syntynyttä

Lisätiedot