Liikennealan ko (INLINU14A6)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennealan ko (INLINU14A6)"

Transkriptio

1 Hämeen Ammattikorkeakoulu Liikennealan ko (INLINU14A6) Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta yksityiskohtaiseen liikenneympäristön suunnitteluun sekä liikkumisen ohjauksesta erilaisiin älyliikenteen palveluihin. Liikenneturvallisuuden parantaminen on keskeinen tavoite kaikessa liikennesuunnittelussa. Koska liikenneala kytkeytyy hyvin moniin muihin yhteiskunnan alueisiin, on monialainen osaaminen liikenneinsinöörille eduksi. Myös hyvistä viestintäja vuorovaikutustaidoista on alalla hyötyä. Oppimispolut voi painottaa opintojaan haluamaansa suuntaan esim. liikennesuunnittelun tai älyliikenteen opintopoluille. Liikennesuunnittelun opinnoissa perehdytään kaikkien liikennemuotojen - joukkoliikenteen, autoliikenteen, pyöräilyn, kävelyn - ja pysäköinnin suunnitteluun sekä myös liikenteen ympäristövaikutuksiin ja niiden arviointiin. Lisäksi opiskelija saa valmiudet liikennesuunnittelussa tarvittavien liikennetutkimusten ja välityskykytarkastelujen tekemiseen. Älyliikenteen opinnoissa opiskelija saa kokonaiskäsityksen tieto- ja viestintätekniikan erilaisista keinoista ja mahdollisuuksista liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi ja oppii hyödyntämään kehittyvän tekniikan mahdollisuuksia osana liikenteen ja kuljetusten suunnittelua. voi täydentää osaamistaan myös muuta FUAS-ammattikorkeakoulujen tarjontaa hyödyntäen ottamalla esimerkiksi logistiikan ja tuotantotalouden opintoja osaksi tutkintoa. Opintojen aikana tarjotaan myös mahdollisuus suorittaa osa opintoja jossakin HAMKin kansainvälisessä vaihtokohteessa. code name sum INLIN14AYDIN-1000 Ydinosaaminen 120 INLIN14ALI Lähdetään liikenteeseen 15 LI0101 Digitaalinen työskentely 3 3 LI0102 Matematiikan perustyökalut 3 3 LI0103 Viestintä 3 3 LI0104 Liikenne osana yhteiskuntaa 6 6 INLIN14ALI Liikennealan perusteet 15 LI0201 Ihminen liikenteessä 4 4 LI0202 Liikennesuunnittelu 5 5 LI0203 Työelämän ruotsi 3 3 LI0204 Fysiikan perusteet 3 3 INLIN14ALI Liikenne ja maankäyttö 15 LI0301 Liikenneturvallisuus ja -psykologia 5 5 Sivu 1 / 17

2 LI0302 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet 5 5 LI0303 Katu- ja tiesuunnittelu 5 5 INLIN14ALI Älyliikenteen perusteet 15 LI0401 Älyliikenteen keinot ja tavoitteet 4 4 LI0402 Liikennetutkimukset ja ennusteet 5 5 LI0403 CAD-perusteet 4 4 LI0405 Ohjeistukset ja tiedonhaku ruotsiksi 2 2 INLIN14ALI Liikenne ja ympäristö 15 LI0501 Liikenteen ympäristövaikutukset 4 4 LI0502 Kartat ja paikkatieto 5 5 LI0503 Fysiikan sovellukset ja mittaukset 3 3 LI0504 Kemian sovellukset 3 3 INLIN14ALI Liikenne ja kuljetukset 15 LI0601 Tie-, raide-, vesi- ja ilmakuljetukset 5 5 LI0602 Kuljetusketjut 3 3 LI0603 Kuljetukset ja maankäyttö 5 5 LI0604 Ohjeistukset ja tiedonhaku englanniksi 2 2 INLIN14ALI Rakennettu ympäristö 15 LI0701 Liikennealueiden esteetön suunnittelu 5 5 LI0702 CAD-sovellukset 6 6 LI0703 Geometria 4 4 INLIN14ALI Liikennehankkeet 15 LI0801 Liikennehankkeiden hallinta 7 7 LI0802 Luova ongelmanratkaisu ja tiimityöskentely 5 5 LI0803 Ammattialan englanti Yrittäjyys - asennetta ja tekemistä 0 INLIN14AHAR Tekniikan ja liikenteen alan harjoittelu 0 INLIN14APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 75 INLIN14ALI Liikennesuunnittelu 15 LI0901 Liikennesuunnittelu 5 5 LI0902 Liikenteen simulointi 5 5 LI00BB76 Liikenne-ennusteet 5 5 INLIN14ALI Liikenteenohjaus ja informaatiojärjestelmät 15 LI1001 Liikenteen ohjauksen perusteet 3 3 LI1002 Tieliikenteen liikenteen ohjauksen ohjeet ja suunnittelumenetelmät Opetussuunnitelma 3 3 LI1003 Liikennevalojen perustoimintojen suunnittelu 3 3 LI1004 Raideliikenteen liikenteen ohjaus 3 3 LI1005 Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien suunnittelu 3 3 INLIN14ALI Liikennejärjestelmien suunnittelu 15 Sivu 2 / 17

3 LI1101 Liikennejärjestelmäsuunnittelu 5 5 LI1102 Liikennetalous ja vaikutusten arviointi 5 5 LI1103 Joukkoliikenteen suunnittelu 5 5 INLIN14ALI Älykäs liikenne 15 LI1201 Älyliikenteen suunnitteluprosessi ja alan standardit 5 5 LI1203 Palvelumuotoilu Älyliikenteen järjestelmien suunnittelu 5 5 INLIN14ALI Suunnittelutyö 15 LI1301 Suunnittelutyö INLIN14A Kehittyvä osaaja 0 INLIN14A Opinnäytetyö Opinnäytetyö INLIN14AYDIN-1000 Ydinosaaminen: 120 op INLIN14ALI Lähdetään liikenteeseen: 15 op lla on aktiivinen, motivoitunut ote omaan opiskeluunsa, hän osaa käyttää opiskelussa tarvittavia perustyökaluja ja toimii yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa sekä tuntee liikennealan toimenkuvia. osaa toimia vastuullisena ja aktiivisena ryhmän jäsenenä HAMKin oppimisympäristöissä ymmärtää liikennealan tehtäväkentän monitahoisuuden ja työmahdollisuudet sekä osaa suunnitella omia opintojaan osaa viestiä tavoitteellisesti opiskelijana ja työyhteisön jäsenenä sekä kasvokkain että verkossa osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan perustyökaluja opiskelussa osaa soveltaa matematiikan perustyökaluja alan ongelmanratkaisussa LI0101 Digitaalinen työskentely: 3 op Tämä teema on osa LI01 Lähdetään liikenteeseen moduulia. LI0102 Matematiikan perustyökalut: 3 op Tämä teema on osa LI01 Lähdetään liikenteeseen moduulia. LI0103 Viestintä: 3 op Sivu 3 / 17

4 Tämä teema on osa LI02 Liikennealan perusteet moduulia. LI0104 Liikenne osana yhteiskuntaa: 6 op Tämä teema on osa LI01 Lähdetään liikenteeseen INLIN14ALI Liikennealan perusteet: 15 op tuntee liikennepoliittisen päätöksenteon, ymmärtää liikenteen merkityksen osana yhteiskuntaa ja osaa vertailla erilaisten suunnitteluratkaisujen toimivuutta käytännössä. osaa toimia työelämässä ruotsin kielellä. tietää liikennepoliittiset tavoitteet osaa kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja autoliikenteen suunnittelun keskeiset periaatteet osaa vertailla erilaisten suunnitteluratkaisujen toimivuutta käytännössä tuntee liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen liittyvät fysiikan ilmiöt osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan osaa kertoa koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja työtehtävistään ruotsin kielellä osaa esitellä yritysten ja organisaatioiden toimintaa, tuotteita, prosesseja ja palveluita sekä keskustella näistä aiheista ruotsin kielellä osaa hoitaa toimenkuvansa vaatimia työelämäkontakteja, esim. sähköpostiviestejä, reklamaatioita, puhelintilanteita ja raportointia ruotsin kielellä LI0201 Ihminen liikenteessä: 4 op Tämä teema on osa LI02 Liikennealan perusteet LI0202 Liikennesuunnittelu: 5 op Tämä teema on osa LI02 Liikennealan perusteet moduulia. LI0203 Työelämän ruotsi: 3 op Tämä teema on osa LI02 Liikennealan perusteet moduulia. LI0204 Fysiikan perusteet: 3 op Tämä teema on osa LI01 Lähdetään liikenteeseen moduulia. Sivu 4 / 17

5 INLIN14ALI Liikenne ja maankäyttö: 15 op tuntee kaavoitusjärjestelmän ja osaa kytkeä siihen liikennealan suunnittelun eri tasot. osaa perustiedot teiden ja katujen suunnittelusta. tuntee kaavoitusjärjestelmän sekä yhdyskuntasuunnittelun merkityksen ymmärtää liikenneverkon suunnittelun periaatteet osaa tulkita ja laatia katu- ja tiesuunnitteluun liittyviä asiakirjoja ja suunnitelmia osaa arvioida ja ottaa huomioon liikenneturvallisuusnäkökulmat suunnittelussa LI0301 Liikenneturvallisuus ja -psykologia: 5 op Liikenne ja maankäyttö 15 op ymmärtää ja tuntee kaavoitusjärjestelmän sekä yhdyskuntasuunnittelun merkityksen hahmottaa liikennesuunnittelun ja maankäytön suunnittelun yhteyden tunnistaa liikennesuunnittelulliset pääkohdat kullakin kaavatasolla osaa arvioida ja ottaa huomioon liikenneturvallisuus- ja esteettömyysnäkökulmat suunnittelussa Tämä teema on osa Liikenne ja maankäyttö moduulia. LI0302 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet: 5 op Tämä teema on osa Liikenne ja maankäyttö moduulia. LI0303 Katu- ja tiesuunnittelu: 5 op Tien- ja kadunsuunnittelun perusteet 15 op osaa tie- ja katusuunnittelun perusteet osaa käyttää CAD-sovellusta oman ammattialan tehtäviin osaa soveltaa geometriaa alan ongelmaratkaisussa Tämä teema on osa "Tien- ja kadunsuunnittelun perusteet" moduulia. Sivu 5 / 17

6 INLIN14ALI Älyliikenteen perusteet: 15 op osaa hyödyntää älyliikenteen mahdollisuuksia osana liikennesuunnittelua. osaa käyttää tietokoneavusteisen suunnittelun perustyökaluja ja menetelmiä. osaa seurata älyliikenteen kehitystä itselleen merkityksellisestä näkökulmasta tunnistaa älyliikenteen mahdollisuudet liikkumisen ohjauksen ja liikenteen hallinnan tehtävissä tehdä ja analysoida liikennetutkimuksia ja tietää perusteet liikenne-ennusteiden laadinnasta tuottaa teknisiä piirustuksia ja lukea niitä hakea tarvitsemaansa tietoa, ymmärtää, soveltaa ja välittää sitä englannin kielellä käyttää keskeistä englannin kielen tekniikan sanastoa LI0401 Älyliikenteen keinot ja tavoitteet: 4 op Älyliikenteen perusteet 15 op. osaa hyödyntää älyliikenteen mahdollisuuksia osana liikennesuunnittelua. osaa käyttää tietokoneavusteisen suunnittelun perustyökaluja ja menetelmiä. osaa seurata älyliikenteen kehitystä itselleen merkityksellisestä näkökulmasta tunnistaa älyliikenteen mahdollisuudet liikkumisen ohjauksen ja liikenteen hallinnan tehtävissä tehdä ja analysoida liikennetutkimuksia ja tietää perusteet liikenne-ennusteiden laadinnasta tuottaa teknisiä piirustuksia ja lukea niitä hakea tarvitsemaansa tietoa, ymmärtää, soveltaa ja välittää sitä englannin kielellä käyttää keskeistä englannin kielen tekniikan sanastoa Tämä teema on osa LI04 Liikenne ja kuljetukset LI0402 Liikennetutkimukset ja ennusteet: 5 op Tämä teema on osa LI04 Liikenne ja kuljetukset LI0403 CAD-perusteet: 4 op Tämä teema on osa LI04 Liikenne ja kuljetukset LI0405 Ohjeistukset ja tiedonhaku ruotsiksi: 2 op Sivu 6 / 17

7 Tämä teema on osa Liikenne ja kuljetukset moduulia. INLIN14ALI Liikenne ja ympäristö: 15 op syventää ympäristöön ja luonnontieteisiin liittyvää osaamistaan ja kykenee analysoimaan karttamuotoista tietoa. osaa arvioida liikenteen ympäristövaikutuksia osaa tutkia ja analysoida kemiallisia ja fysikaalisia ilmiöitä osaa kemian lainalaisuudet omalla ammattialallaan ymmärtää energiankäytön ympäristövaikutuksia tietää vaarallisten kemikaalien riskit liikenteessä osaa hakea, analysoida ja tuottaa paikkatietoaineistoja osaa tuottaa havainnollisia karttatarkasteluja LI0501 Liikenteen ympäristövaikutukset: 4 op Liikenne ja ympäristö 15 op syventää ympäristöön ja luonnontieteisiin liittyvää osaamistaan ja kykenee analysoimaan karttamuotoista tietoa. osaa arvioida liikenteen ympäristövaikutuksia ja ymmärtää liikenteen ja ympäristön välisen vuorovaikutussuhteen osaa tutkia ja analysoida kemiallisia ja fysikaalisia ilmiöitä liikenteen näkökulmasta osaa kemian lainalaisuudet omalla ammattialallaan ymmärtää energiankäytön ympäristövaikutuksia tietää vaarallisten kemikaalien riskit liikenteessä osaa hakea, analysoida ja tuottaa paikkatietoaineistoja osaa tuottaa havainnollisia karttatarkasteluja Liikenteen ympäristövaikutukset ja niiden arviointi. Tämä teema on osa Liikenne- ja ympäristö moduulia. LI0502 Kartat ja paikkatieto: 5 op Sivu 7 / 17

8 Liikenteen paikkatietoaineistojen ja ohjelmien tuntemus. Tämä teema on osa Liikenne ja maankäyttö moduulia. LI0503 Fysiikan sovellukset ja mittaukset: 3 op Fysiikan sovellukset ja mittaukset liikennealan näkökulmasta. Tämä teema on osa Liikenne ja maankäyttö moduulia. LI0504 Kemian sovellukset: 3 op Kemian sovellukset liikennealan näkökulmasta. Tämä teema on osa Liikenne ja maankäyttö moduulia. INLIN14ALI Liikenne ja kuljetukset: 15 op ymmärtää kuljetusten ja logistiikan merkityksen elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle. ymmärtää kuljetusten merkityksen osana maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelua osaa arvioida eri kuljetusvälineiden soveltuvuutta erilaisten kuljetusten toteuttamisessa hallitsee kuljetusoperaatioiden suunnittelun matemaattiset apuvälineet ymmärtää ja osaa laatia liikennealaa koskevia ohjeistuksia ruotsin kielellä osaa hankkia, käsitellä ja soveltaa liikennealan tietoa ja seurata ammatillista kehitystä ruotsin kielellä LI0601 Tie-, raide-, vesi- ja ilmakuljetukset: 5 op Liikenne ja kuljetukset 15 op ymmärtää kuljetustarpeiden ja tavaravirtojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä ymmärtää kuljetusten merkityksen suomalaiselle teollisuudelle/elinkeinoelämälle osaa hahmottaa logistiikan tulevia kehitysnäkymiä ymmärtää elinkeinoelämän kuljetusten merkityksen ja tarpeet osana maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelua osaa arvioida eri kuljetusvälineiden soveltuvuutta erilaisten kuljetusten toteuttamisessa ymmärtää ja osaa laatia liikennealaa koskevia ohjeistuksia ruotsin kielellä osaa hankkia, käsitellä ja soveltaa liikennealan tietoa ja seurata ammatillista kehitystä ruotsin kielellä Tämä teema on osa Liikenne ja kuljetukset moduulia. Sivu 8 / 17

9 LI0602 Kuljetusketjut: 3 op Tämä teema on osa Liikenne ja kuljetukset moduulia. LI0603 Kuljetukset ja maankäyttö: 5 op Tämä teema on osa Liikenne ja kuljetukset moduulia. LI0604 Ohjeistukset ja tiedonhaku englanniksi: 2 op Tämä teema on osa moduulia INLIN14ALI Rakennettu ympäristö: 15 op osaa analysoida rakennetun ympäristön laatua. syventää ammattialan ohjelmistojen osaamista. osaa havainnoida ja analysoida liikenneympäristön toimivuutta, turvallisuutta ja esteettömyyttä osaa suunnitella esteetöntä liikenneympäristöä osaa käyttää CAD-sovellusta oman ammattialan tehtäviin osaa soveltaa geometriaa alan ongelmaratkaisussa LI0701 Liikennealueiden esteetön suunnittelu: 5 op Liikenneympäristön suunnittelu erityisryhmien näkökulmasta. Tämä teema on osa Liikenne ja maankäyttö moduulia. LI0702 CAD-sovellukset: 6 op NP-ohjelman tai vastaavan suunnitteluohjelmiston käyttö. Tämä teema on osa "Tien- ja kadunsuunnittelun perusteet" moduulia. LI0703 Geometria: 4 op Geometrian perusteiden omaksuminen tie- ja liikennesuunnittelua hyödyntävällä tavalla. Tämä teema on osa "Tien- ja kadunsuunnittelun perusteet" moduulia. Sivu 9 / 17

10 INLIN14ALI Liikennehankkeet: 15 op osaa projektimaisen työskentelytavan ja syventää työyhteisö- ja viestintätaitojaan suomeksi ja englanniksi. osaa työskennellä projekteissa tunnistaa kilpailuttamiseen liittyviä käytäntöjä ja lain sisältöä analysoida ja arvioida lainsäädännön vaikutuksia ammattialalla viestiä vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaista viestintätapaa käyttämällä viestiä itsenäisesti englannin kielellä monikulttuurisissa ammatillisissa tilanteissa esittää ajatuksiaan suullisesti englannin kielellä tyypillisimmissä työelämään ja opiskeluun liittyvissä vuorovaikutustilanteissa toimia englannin kielellä kokous- ja neuvottelutilanteissa LI0801 Liikennehankkeiden hallinta: 6 op Projektinhallinta 15 op. osaa projekteissa sekä hyödyntää luovan ongelmanratkaisun menetelmiä. syventää työyhteisö- ja viestintätaitojaan suomeksi ja englanniksi. osaa työskennellä projekteissa osana projektiryhmää käyttää tehokkaasti toimisto-ohjelmia suunnitella omaa ajankäyttöään osana projektin toteutusta tunnistaa kilpailuttamiseen liittyviä käytäntöjä viestiä vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaista viestintätapaa käyttämällä viestiä itsenäisesti englannin kielellä monikulttuurisissa ammatillisissa tilanteissa esittää ajatuksiaan suullisesti englannin kielellä tyypillisimmissä työelämään ja opiskeluun liittyvissä vuorovaikutus. sekä kokous- ja neuvottelutilanteissa Projektinhallinta ja LI0802 Luova ongelmanratkaisu ja tiimityöskentely: 3 op Luova ongelmanratkaisu ja tiimityöskentely projektityön LI0803 Ammattialan englanti: 3 op Englannin soveltainen omalla ammattialalla Sivu 10 / 17

11 Tämä teema on osa "Projektien hallinta" moduulia Yrittäjyys - asennetta ja tekemistä: 3 op Yrittäjyys on yksilön kykyä ja halua hyödyntää mahdollisuutensa ja luoda innovaatioita. Yritteliään yksilön tiedot, taidot ja asenteet vaikuttavat yrittäjyyden prosessiin. Yritteliäisyys ja yrittäjyys perustuvat liiketoimintamahdollisuuksien etsimiseen, tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Liiketoimintamahdollisuuksia hyödynnetään käyttäjien ja asiakkaiden tarpeisiin luoduilla liikeideoilla ja liiketoimintamalleilla. Teeman suoritettuaan opiskelija osaa etsiä, tunnistaa ja arvioida liiketoimintamahdollisuuksia luoda liikeideoita ja arvioida niiden kiinnostavuutta toimia yritteliäästi arvioida liikeidean taloudellisia ulottuvuuksia esittää ja myydä idean eri kohderyhmille INLIN14AHAR Tekniikan ja liikenteen alan harjoittelu: 0 op Harjoittelun suoritettuaan opiskelija on perehtynyt työelämään ammattialansa näkökulmasta ja osaa soveltaa oman opiskelualansa teoriaa työelämän käytäntöihin. on harjaantunut jatkuvaan itseään ja omaa ammattialaansa kehittävään työskentelyyn ja yrittäjyyteen, työllistyy opintojensa päättyessä ja voi sijoittua kansainvälisiin alansa tehtäviin. : osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytäntöön osaa kehittää itseään ja omaa ammattialaansa osaa toimia kansainvälisessä työyhteisössä huomioiden kulttuurilliset tekijät osaa toimia työyhteisön vuorovaikutustilanteissa joustavasti, rakentavasti ja tavoitteellisesti osaa viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti INLIN14APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA: 75 op INLIN14ALI Liikennesuunnittelu: 15 op osaa laatia vaihtoehtoisia liikenneteknisiä ratkaisuja ja arvioida niiden toimivuutta ja vaikutuksia. ymmärtää liikenteen sujuvuuteen vaikuttavat tekijät ja niiden merkityksen liikenteensuunnittelussa. osaa laatia liikennesuunnitelman, joka ottaa huomioon kävelyn, pyöräilyn, joukko- ja henkilöautoliikenteen sekä raskaan liikenteen tarpeet osaa yhteensovittaa liikennetekniset ratkaisut muiden yhdyskuntasuunnittelun kannalta keskeisten Sivu 11 / 17

12 osa-alueiden kanssa osaa toteuttaa pienen liikenneverkon simuloinnin annetuilla lähtötiedoilla osaa vertailla vaihtoehtojen liikenteellistä toimivuutta simulointiohjelmaa käyttäen osaa tehdä liikenne-ennusteen rajatulla alueella LI0901 Liikennesuunnittelu: 5 op Liikennesuunnittelu 15 op. osaa laatia vaihtoehtoisia suunnitelmia ja arvioida erilaisten suunnitteluratkaisujen toimivuutta. syventää osaamistaan eri kaavatasojen liikennesuunnittelussa ja vuorovaikutuksessa maankäytön suunnittelun kanssa. ymmärtää liikenteen palvelutasoon vaikuttavat tekijät ja niiden merkityksen liikenteen suunnittelussa. osaa laatia liikennesuunnitelman, joka ottaa huomioon kävelyn, pyöräilyn, joukko- ja henkilöautoliikenteen sekä raskaan liikenteen tarpeet osaa yhteensovittaa liikennetekniset ratkaisut muiden yhdyskuntasuunnittelun kannalta keskeisten osa-alueiden kanssa osaa toteuttaa pienen liikenneverkon simuloinnin annetuilla lähtötiedoilla osaa vertailla vaihtoehtojen liikenteellistä toimivuutta simulointiohjelmaa käyttäen osaa tehdä liikenne-ennusteen rajatulla alueella Teeman suoritettuaan opiskelija osaa laatia liikennesuunnitelman, joka ottaa huomioon kävelyn, pyöräilyn, joukko- ja LI0902 Liikenteen simulointi: 5 op Teeman suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa pienen liikenneverkon simuloinnin annetuilla lähtötiedoilla. Tämä teema on osa "Liikennesuunnittelu" moduulia. LI00BB76 Liikenne-ennusteet: 5 op Tämä teema on osa "Liikennesuunnittelu" moduulia. Sivu 12 / 17

13 INLIN14ALI Liikenteenohjaus ja informaatiojärjestelmät: 15 op osaa laatia erilaisia liikenteenohjaussuunnitelmia ja tietää liikenteen ohjauksen periaatteet. osaa suunnitella tieliikenteen ohjausta osaa suunnitella liikennevalojen perustoimintoja tietää raideliikenteen ohjauksen periaatteet tietää joukkoliikenteen lippu- ja informaatiojärjestelmien perusteet osaa hyödyntää automaattisten järjestelmien keräämää tietoa suunnittelussa Opetussuunnitelma LI1001 Liikenteen ohjauksen perusteet: 3 op Liikenteen ohjaus- ja informaatiojärjestelmät 15 op osaa laatia erilaisia liikenteenohjaussuunnitelmia ja tietää liikenteen hallinnan periaatteet. osaa suunnitella tieliikenteen ohjausta osaa suunnitella liikennevalojen perustoimintoja tietää raideliikenteen ohjauksen periaatteet tietää joukkoliikenteen lippu- ja informaatiojärjestelmien perusteet osaa hyödyntää automaattisten järjestelmien keräämää tietoa suunnittelussa Teeman käytyään opiskelija osaa suunnitella liikennevalojen perustoimintoja. Tämä teema on osa "Liikenteen ohjaus ja informaatiojärjestelmät" moduulia. LI1002 Tieliikenteen liikenteen ohjauksen ohjeet ja suunnittelumenetelmät: 3 op Teeman käytyään opiskelija osaa suunnitella tieliikenteen ohjausta. Tämä teema on osa "Liikenteen ohjaus ja informaatiojärjestelmät" moduulia. LI1003 Liikennevalojen perustoimintojen suunnittelu: 3 op Teeman käytyään opiskelija osaa suunnitella liikennevalojen perustoimintoja. Tämä teema on osa "Liikenteen ohjaus ja informaatiojärjestelmät" moduulia. LI1004 Raideliikenteen liikenteen ohjaus: 3 op Sivu 13 / 17

14 Teeman suoritettuaan opiskelija tietää raideliikenteen ohjauksen periaatteet. Tämä teema on osa "Liikenteen ohjaus ja informaatiojärjestelmät" moduulia. LI1005 Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien suunnittelu: 3 op Teeman suoritettuaan opiskelija tietää joukkoliikenteen lippu- ja informaatiojärjestelmien perusteet. Tämä teema on osa "Liikenteen ohjaus ja informaatiojärjestelmät" moduulia. INLIN14ALI Liikennejärjestelmien suunnittelu: 15 op tunnistaa liikennejärjestelmäsuunnittelun vaiheet ja toimijat sekä heidän roolinsa ymmärtää liikennejärjestelmäsuunnitelman mahdollisuudet ja haasteet strategisen tason työkaluna osaa analysoida ja ennakoida tulevia tarpeita ja muutoksia ja niiden vaikutuksia osaa arvioida suunnittelun liikenteellisiä, taloudellisia, sosiaalisia sekä ympäristö- ja maankäyttövaikutuksia. osaa tehdä joukkoliikenteen linjasto- ja aikataulusuunnitelman LI1101 Liikennejärjestelmäsuunnittelu: 5 op Liikennejärjestelmien suunnittelu 15 op tunnistaa liikennejärjestelmäsuunnittelun vaiheet ja toimijat sekä heidän roolinsa ymmärtää liikennejärjestelmäsuunnitelman mahdollisuudet ja haasteet strategisen tason työkaluna osaa analysoida ja ennakoida tulevia tarpeita ja muutoksia ja niiden vaikutuksia osaa arvioida suunnittelun liikenteellisiä, taloudellisia, sosiaalisia sekä ympäristö- ja maankäyttövaikutuksia tietää joukkoliikenteen kilpailutuksen käytännöt osaa tehdä joukkoliikenteen linjasto- ja aikataulusuunnitelman Sivu 14 / 17

15 Teeman suoritettuaan opiskelija tunnistaa liikennejärjestelmäsuunnittelun vaiheet ja toimijat sekä heidän roolinsa ja ymmärtää liikennejärjestelmäsuunnitelman mahdollisuudet ja haasteet strategisen tason työkaluna. Tämä teema on osa "Liikennejärjestelmien suunnittelu" moduulia. Opetussuunnitelma LI1102 Liikennetalous ja vaikutusten arviointi: 5 op Teeman suoritettuaan opiskelija osaa arvioida suunnittelun liikenteellisiä, taloudellisia, sosiaalisia sekä ympäristö- ja maankäyttövaikutuksia. Tämä teema on osa "Liikennejärjestelmien suunnittelu" moduulia. LI1103 Joukkoliikenteen suunnittelu: 5 op Teeman suoritettuaan opiskelija osaa tehdä joukkoliikenteen linjasto- ja aikataulusuunnitelman. Tämä teema on osa "Liikennejärjestelmien suunnittelu" moduulia. INLIN14ALI Älykäs liikenne: 15 op kykenee toimimaan liikennesuunnittelun ammattilaisena älyliikenteen järjestelmiä tilattaessa ja laadittaessa uusien järjestelmien toiminnallista määrittelyä tietää yleisimpien älyliikenteen palveluiden keskeiset toimintaperiaatteet ja rakenteen osaa käyttää älyliikenteen palveluiden suunnitteluun liittyviä standardeja tietää älyliikenteen palveluiden keskeiset vaiheet ja osaa kuvailla älyliikenteen palveluiden toiminnalliset määrittelyt hyödynnettävissä olevalla tavalla osaa palvelutuotteen suunnitteluprosessin ja tuntee palvelumuotoilun prosessin tuntee keskeiset tietolähteet, joita voidaan hyödyntää avoimen rajapinnan kautta älykkäiden palveluiden "raaka-aineena" (Big Data) LI1201 Älyliikenteen suunnitteluprosessi ja alan standardit: 5 op Älykäs liikenne 15 op Sivu 15 / 17

16 tietää yleisimpien älyliikenteen palveluiden keskeiset toimintaperiaatteet ja rakenteen osaa käyttää älyliikenteen palveluiden suunnitteluun liittyviä standardeja tietää älyliikenteen palveluiden kehityksen keskeiset vaiheet ja osaa kuvailla älyliikenteen palveluiden toiminnalliset määrittelyt hyödynnettävissä olevalla tavalla osaa palvelutuotteen suunnitteluprosessin ja tuntee palvelumuotoilun prosessin tuntee keskeiset tietolähteet, joita voidaan hyödyntää avoimen rajapinnan kautta älykkäiden palveluiden "raaka-aineena" (Big Data) Teeman suoritettuaan opiskelija tietää yleisimpien älyliikenteen järjestelmien keskeiset toimintaperiaatteet ja rakenteen sekä osaa käyttää älyliikenteen suunnitteluun liittyviä standardeja. Tämä teema on osa "Älykäs liikenne" moduulia. LI1203 Palvelumuotoilu: 5 op Teeman suoritettuaan opiskelija osaa käyttää palvelumuotoilun menetelmiä älyliikenteen sovellusten tuottamisessa. Tämä teema on osa "Älykäs liikenne" moduulia Älyliikenteen järjestelmien suunnittelu: 5 op Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa ITS (Intelligent Transportation System) -järjestelmiä osana liikennesuunnittelua henkilö- ja tavaraliikenteessä maalla, merellä ja ilmassa. tuntee tieto- ja viestintätekniikan, erityisesti tietoliikenne- ja paikkatietotekniikan mahdollisuudet ja rajoitteet älyliikennesovellusten kehittämisessä. Opintojakson aikana tutustutaan erilaisten älyliikenteen järjestelmien toimintaan, suunnitteluun ja INLIN14ALI Suunnittelutyö: 15 op syventää suunnitteluosaamistaan ja suunnittelutyökalujen hallintaa liikennesuunnittelun, älyliikenteen tai liikenteen kuljetusten suunnitteluun liittyvässä työelämän hankkeessa. osaa toimia itsenäisessä asiantuntijaroolissa osana suunnitteluorganisaatiota. osaa toimia osana projektin organisaatiota osaa suunnitella ja dokumentoida oman työnsä etenemistä osaa viestiä vastuullisesti työyhteisössä tietää projektitoiminnan työkalut ja osaa hyödyntää niitä Sivu 16 / 17

17 LI1301 Suunnittelutyö: 15 op Suunnittelutyö 15 op syventää suunnitteluosaamistaan ja suunnittelutyökalujen hallintaa liikennesuunnittelun, älyliikenteen tai liikenteen kuljetusten suunnitteluun liittyvässä työelämän hankkeessa. osaa toimia itsenäisessä asiantuntijaroolissa osana suunnitteluorganisaatiota. osaa toimia osana projektin organisaatiota osaa suunnitella ja dokumentoida oman työnsä etenemistä osaa viestiä vastuullisesti työyhteisössä tietää projektitoiminnan työkalut ja osaa hyödyntää niitä Teeman suoritettuaan opiskelija osaa toimia osana projektin organisaatiota, suunnitella ja dokumentoida työnsä etenemisät ja viestiä vastuullisesti INLIN14A Kehittyvä osaaja: 0 op INLIN14A Opinnäytetyö: 15 op Opinnäytetyö: 15 op KUVAUS Opinnäytetyö on kokonaisvaltainen opiskelijan itsenäisesti tekemä suunnittelu-, kehittämis- tai tuotekehitystehtävä, jossa hän hyödyntää ammattialan keskeisimpiä osa-alueita. OSAAMISTAVOITTEET osaa esittää perusteltuja työelämää koskevia kehittämisehdotuksia osaa etsiä ja käyttää kriittisesti lähdeaineistoa kunnioittaen immateriaalioikeuksia osaa käsitteellistää työelämän ilmiöitä tutkittuun tietoon perustuen osaa käyttää sopivia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä uuden tiedon tuottamiseksi osaa toimia kehittämishankkeissa yhteistoiminnallisesti ja vastuullisesti työelämän ja muiden yhteistyökumppanien kanssa osaa arvioida omaa toimintaansa ja omia ratkaisujaan kriittisesti hallitsee kokonaisuuksia sekä esittää asiansa loogisesti ja perustellen hallitsee tarkoituksenmukaisen kirjallisen, kuvallisen ja suullisen ilmaisun Sivu 17 / 17

Liikennealan ko (INLINU14A6)

Liikennealan ko (INLINU14A6) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liikennealan ko (INLINU14A6) Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta

Lisätiedot

Liikennealan ko (INLINU15A6)

Liikennealan ko (INLINU15A6) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liikennealan ko (INLINU15A6) Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta

Lisätiedot

Liikennealan ko (INLINU15A6)

Liikennealan ko (INLINU15A6) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liikennealan ko (INLINU15A6) Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta

Lisätiedot

Opiskelija voi painottaa opintojaan haluamaansa suuntaan esim. liikennesuunnittelun tai älyliikenteen opintopoluille.

Opiskelija voi painottaa opintojaan haluamaansa suuntaan esim. liikennesuunnittelun tai älyliikenteen opintopoluille. Hämeen ammattikorkeakoulu Liikenneala Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta yksityiskohtaiseen

Lisätiedot

Opiskelija voi painottaa opintojaan haluamaansa suuntaan esim. liikennesuunnittelun tai älyliikenteen opintopoluille.

Opiskelija voi painottaa opintojaan haluamaansa suuntaan esim. liikennesuunnittelun tai älyliikenteen opintopoluille. Hämeen Ammattikorkeakoulu Liikenneala Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta yksityiskohtaiseen

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Hämeen ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointi, Toimintaterapia Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja Tavoite- ja arviointilomake Opiskelijan nimi ja ryhmätunnus Opintojakson

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri) Hämeen ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri) Sijoittuminen työelämään Rakentamisen osaajia tarvitaan yhteiskunnassamme kaikkialla. Talojen lisäksi rakennustekniikkaa sovelletaan

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu. Edistynyt osaaja

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu. Edistynyt osaaja 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointi, Toimintaterapia Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu Edistynyt osaaja Tavoite- ja arviointilomake Opiskelijan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

YRKK18A Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

YRKK18A Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy YRKK18A Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto Ruokaketjun kehittämisen koulutuksen opinnot on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

hyvä osaaminen

hyvä osaaminen MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Liiketalouden koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Lukiolaisen bisneslinja

Lukiolaisen bisneslinja Lukiolaisen bisneslinja Opinto-ohjelma Lukiolaisen bisneskoulun opintoja voivat suorittaa sekä lukiolaisen bisneslinjan että yleislinjan opiskelijat. Linjalla opiskelevien opinto-ohjelmaan sisältyy kolme

Lisätiedot

ARVIOINTIKRITEERIT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU JA TURVALLISUUS OPINTOKOKONAISUUDEN OPINNOILLE

ARVIOINTIKRITEERIT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU JA TURVALLISUUS OPINTOKOKONAISUUDEN OPINNOILLE SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelma Päivätoteutus ja monimuotototeutus ARVIOINTIKRITEERIT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU JA TURVALLISUUS OPINTOKOKONAISUUDEN OPINNOILLE

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksystä 2017 alkaen

Konetekniikan koulutus syksystä 2017 alkaen Hämeen ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksystä 2017 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Sijoittuminen työelämään Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot

Lisätiedot

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op 1 Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op Opetussuunnitelma Rakenne 1. Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op) 2. Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op) 3. Moniammatillisen

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) code name 1 2 3 4 sum RMRTN15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 135 RMRTN15ARM01-1000 Mestariopiskelijaksi kasvu

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Ylijohtaja Anne Herneoja 21.3.2013 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

POLKU OSAAMISEN YTIMEEN

POLKU OSAAMISEN YTIMEEN OSAAMISMATKA POLKU OSAAMISEN YTIMEEN MIKSI OSATA? Ohjauksen ja opetuksen roolin tulee muuttua siten, että se tukee oppijan osaamisidentiteetin kehittymistä ja antaa valmiuksia rakentaa omia yksilöllisiä

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Yritystoiminta ja yrittäjyys: 3 op (syksy ja kevät)

Yritystoiminta ja yrittäjyys: 3 op (syksy ja kevät) Yritystoiminta ja yrittäjyys: 3 op (syksy ja kevät) Opiskelija osaa - kuvata yritystoiminnan merkitystä ja roolia yhteiskunnassa - selittää yrittäjyyden ilmenemismuotoja yksilöiden ja organisaatioiden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto KEVÄT 2019

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto KEVÄT 2019 Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto KEVÄT 2019 AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto medianomi (AMK) musiikkipedagogi (AMK) tanssinopettaja (AMK) Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA 8 T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää lämpöilmiöiden tuntemisen

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Pakolliset opinnot (osp) Valinnaiset. opinnot (osp) Valinnaiset

Pakolliset opinnot (osp) Valinnaiset. opinnot (osp) Valinnaiset Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Äidinkieli / S2 5 - Opiskelutaidot / ammattisuomi - Media ja kulttuuri / Media, kulttuuri ja tekstilajit - Työelämän viestintä ja vuorovaikutus / Suomalaisen

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI 15 osp Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI 15 osp Ammattilaiseksi kansainvälisesti tutkinnon osa tarjoaa opiskelijalle yksilöllisen mahdollisuuden lisätä

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta 5 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) 2.4.215 Rakennusalan perustutkinto Koodi: RAK395 Päätös: LAO C68/215 Näytön kuvaus Tutkinnonosa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Arviointi perustuu opiskelijan

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikka (INSAAI14A7)

Sähkö- ja automaatiotekniikka (INSAAI14A7) Hämeen ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiotekniikka (INSAAI14A7) Sähkö- ja automaatiotekniikkaan erikoistunut insinööri (AMK) osaa suunnitella sähköistystä ja automaatiota niin tavallisiin kodinkoneisiin

Lisätiedot

Kokemuksia osaamisperustaisuudesta

Kokemuksia osaamisperustaisuudesta Kokemuksia osaamisperustaisuudesta Opintojaksot: Tuotteistan palveluni Minä esimiehenä Palveluliiketoiminnan koulutus Tuija Heikkilä ja Tuija Ylä-Viteli Valmennussuunnitelma Vuositeemat 1. vuoden teema:

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 8 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Tampereen korkeakouluyhteisön koulutusstrategia

Tampereen korkeakouluyhteisön koulutusstrategia Tampereen n koulutusstrategia Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat kansainvälisen ja Suomen monipuolisimman, yli 30 000 opiskelijan n. Monitieteisen mme koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 TkT Olli Mertanen ja KTT Liisa Kairisto-Mertanen Innovaatiopedagogiikan avulla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OPH 501 2018 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2018 S I S Ä L T Ö OSAAMISEN TUNNISTAMISEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8)

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali-

Lisätiedot

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3)

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3) code name 1 2 3 sum YALTA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 120 YALTA15AYLT01-1000 Työyhteisötaidot 15 YLT0105 Viestintä ja vuorovaikutustaidot

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi. Ympäristöoppi 5-6.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

BIOS 1 ja OPS 2016 OPS Biologian opetussuunnitelma Opetuksen tavoitteet

BIOS 1 ja OPS 2016 OPS Biologian opetussuunnitelma Opetuksen tavoitteet BIOS 1 ja OPS 2016 Biologian opetussuunnitelma 2016 Biologian opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. Opetus lisää ymmärrystä biologian merkityksestä osana

Lisätiedot

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355 142 `0,3 50 80 M 40 x2 A 20 Ø35 5 n50-0,1 40-0,3 Ø 26-0,05 +0 Ø B + 0,3 55-0 36 Ra1.6 6 2x45 B +0 28-0,2 1x45 0,5x0,5 2x45 b 0,1 A Keskiöporaus sallitaan B-B Ra3.2 Ra1.6 ( ) 3 Designed by Checked by Approved

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista. Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja

Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista. Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja Koulutusta ohjaavat ajatukset ja tavoitteet Ministeriö Työnantaja Määrälliset tavoitteet Valmiudet Opiskelija Yliopisto Asiantuntija

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot