ה ל ל וי ה! לע ו ה ל ל וי ה! פז מ ון. H1 349x HALELUJA LAOLAM (Orr, Shimrit & Oshrat, Kobi) Halleluja maailmaan 1. HALELUJA LAOLAM.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ה ל ל וי ה! לע ו ה ל ל וי ה! פז מ ון. H1 349x HALELUJA LAOLAM (Orr, Shimrit & Oshrat, Kobi) Halleluja maailmaan 1. HALELUJA LAOLAM."

Transkriptio

1 H1 349x HALELUJA LAOLAM (Orr, Shimrit & Oshrat, Kobi) Halleluja maailmaan (päivitelty ) H1 349x Haleluja laolam (Orr, Shimrit & Oshrat, Kobi) Halleluja maailmaan SISÄLLYSLUETTELO 1. Haleluja laolam 2. Israelin 70-vuotisjuhlalaulu (v. 2018) 3. Jae Tanachista () 4. Sanastoa 1. HALELUJA LAOLAM Orr, Shimrit 1978 ה ל ל וי ה!לע ו לם. ה ל ל וי ה!י שיר וכלם. ב מלהא ח תב וד דה ה לבמלאב המ ון ת ו דה וה ו לםג םה וא איז הע ולםנפ לא! ה ל ל וי ה!עם ה שיר. ה ל ל וי ה!ע ל י ום,ש מאיר. ה ל ל וי ה!ע ל מה ש היה ומ ה שע וד לאהיה. ה ל ל וי ה! ה ל ל וי ה!לע ו לם. 1 פז מ ון 2 1

2 יש עם על על ה ל ל וי ה!ישיר וכלם. ו הענ בליםה ג ד ולים י ה ד הד וב המ ון צ לילים ו א תנ והםיא מ ר ו:ה ל ל וי ה! ה ל ל וי ה!ע ל ה כל. ה ל ל וי ה!מחר ו א ת מ ול. ה ל ל וי ה! ות נ וידב יד ו שיר ומלבא חד: ה ל ל וי ה! 3 1 פזמון הללויה!לעולם. הללויה! ירוכולם. במילהאחתבודדה הלבמלאבהמון תודה והולםגםהוא איזהעולםנפלא! הללויה! השיר. הללויה! יום,שמאיר. הללויה! מה שהיה ומה שעודלאהיה. הללויה! 2

3 על יש הללויה!לעולם. הללויה! ירוכולם. והענבליםהגדולים יהדהדובהמון צלילים ואיתנוהםיאמרו:הללויה! הללויה! הכול. הללויה!מחרואתמול. הללויה!ותנוידביד ושירומלבאחד: הללויה! Haleluja! laolam. Haleluja! jashiru kulam. Bemila achat bodeda halev male bahamon toda veholem gam hu: eize olam nifla! pizmon: Haleluja! im hashir. Haleluja! al jom, sheme'ir. Haleluja! al ma shehaja uma sheod lo haja. Haleluja! 2. Haleluja! laolam. Haleluja! jashiru kulam. Veha'inbalim hagdolim jehadhadu {{jehadhedu}} bahamon tslilim ve'itanu hem jomru: haleluja! 3. Haleluja! al hakol. Haleluja! machar ve'etmol. Haleluja! utnu jad bejad 3

4 veshiru milev echad: haleluja! 1. Halleluja (Ylistäkää Jahvea/Herraa)! maailmaan. Halleluja! kaikki tulevat laulamaan. Yhdellä ainoalla sanalla sydän täyttyy kiitoksen paljoudella ja se myös hakkaa: miten ihmeellinen on maailma! kertosäe: Halleluja! laulun kanssa. Halleluja! päivästä, joka valaisee. Halleluja! siitä, mikä on ollut ja mikä vielä ei ole ollut. Halleluja! 2. Halleluja! maailmaan. Halleluja! kaikki tulevat laulamaan. Ja suuret kellot kaikuvat äänten paljoudella ja ne sanovat meidän kanssamme: halleluja! 3. Halleluja! kaikesta. Halleluja! huominen ja eilinen. Halleluja! ja ottakaa käsi käteen ja laulakaa yhdestä sydämestä: halleluja! 2. ISRAELIN 70-VUOTISJUHLALAULU (v. 2018) Vuonna 2018 Israelin kulttuuri- ja urheiluministeri Miri Regev pyysi 70- vuotisen itsenäisyyden kunniaksi laulun kirjoittajalta Shimrit Orrilta tähän ikivihreään euroviisuun kaksi lisäsäkeistöä. Gali Atari esitti Eden Ben Zakenin kanssa täydennetyn laulun Israelin valtion virallisessa itsenäisyyspäiväjuhlassa. ה ל ל ויה! יש ראל. ה ל ל וי ה! ה לב מת פ על. ממ דינה ק ט נה ב וד דה הפ כ ת בן ל יל ל א גדה, 4

5 ב נ ו ש ו אל י ך מק צ וי תבל. ה ל ל וי ה! ש אי ב רכה! י ום הל ד ת ה וא י ום ה ב טחה ש ל מ ול ד ת ו ע ם ו תק וה. נשיר ל ך ב א הבה ה ל ל וי ה! הללויה! ישראל. הללויה! הלב מתפעל. ממדינה קטנה בודדה הפכת בן ליל לאגדה, ואלייך שבנו מקצווי תבל. הללויה! שאי ברכה! יום הולדת הוא יום הבטחה של מולדת ועם ותקווה. נשיר לך באהבה הללויה! Haleluja! Israel. Haleluja! halev mitpael. Mimdina ktana bodeda hafacht bin lail leagada, ve'elaich shavnu mikatsvei tevel. Haleluja! se'i {s'i} bracha! 5

6 Jom huledet hu jom havtacha shel moledet veam vetikva. Nashir lach beahava: haleluja! Halleluja! Israel. Halleluja! sydän kiihtyy. Pienen yksinäisen maan sinä muutit yhdessä yössä saduksi, ja sinun luoksesi olemme tulleet maan ääristä. Halleluja! kanna siunausta! Syntymäpäivä on turvallisuuden päivä synnyinmaan ja kansan ja toivon. Me laulamme sinulla rakkaudella: halleluja! 3. JAE TANACHISTA () 4. SANASTOA SÄE 1 mask. ylistää Jumalaa, tx: pi. imperat. mon. 2. הלל,י ה + teoforinen jumalannimen kantava elementti joka on lyhennys nimestä -יהוה ה ל ל ו י ה / ה ל ל ו י ה (myös) rinn. BH ה ל ל וי ה sisarj. חלל alentaa Jumala: maallistaa eli profanoida, häpäistä, lävistää, raiskata kätkeä עלם kätketty; mask. BH ikuisuus, "se, mikä on ihmiseltä ע ולם ikuisuus pitää sisällään kaiken", PBH (koko) maailma, "kaikkeus" 6

7 ikuisuudet ע ולמים maailmat ע ולמ ות adv. BH/NH ikuisesti ל ע ולם adv. PBH/NH maailmalle, maailmaan ל הע ולם* לע ולם neitsyt, fem. ע ל מה "nuori nainen, jonka naiseus on vielä kätketty" (Jes. 7:14) laulaa, tx: pa. fut. mon. 3. mask. he tulevat laulamaan שיר V.] fem. teosn. Laul. [Kork. שיר ה שירים vrt. סיר ה סירים Kattiloiden kattila! Purkkien purkki! Pottien potta! kauniiksi) tehdä täydelliseksi (täydellisen כלל pronominaalinen subst. kaikki, koko, jokainen כול כל tx: כולם כ לם + suff. mon. 3. mask. he kaikki כל כל huom.! ktiv male -kirjoituksessa o-vokaali poikkeuksellisesti ilman vav-vokaalikirjainta kaunis" fem. morsian, "täydellisen כ לה (sisätila) rakentaa (בני) בנה välityksellä, prep. -ssa, -ssä; aikana; jonkun kautta tai ב - "olla rakennetussa sisätilassa" "rakennusaine" fem. alef-nom. kivi, א ב ן pullo, mask. talo, rakennus, huone, suku, säiliö, ב ית "rakennettu sisätila" 7

8 rakennus" mask. poika, "(suvun) rakentaja, בן fem. ב ת rakennus; mask. בניין בנ ין kieliop. verbin taivutusvartalo eli konjugaatio vetäistä, poistaa nopeasti, v. kuihtua; ympärileikata; antaa merkkejä מלל מלים "merkki" fem. (38x) sana, מלה BH:ssa sana on yleensä דבר mask. sana, asia; turkin ja venäjän kautta suomen tavara-sana - im-päätteinen monikko ים - a-päätteisiä feminiinejä, joilla on ה נשים fem. nainen, vaimo אשה ביצים fem. muna, kananmuna ביצה י ונים fem. kyyhkynen י ונה מליםsana fem. מלה ש נ ות שנים fem. vuosi שנה olla yksi אחד num. mask. yksi א חד mon. yhdet אחדים num. fem. yksi אחדת* א ח ת fem. mon. yhdet אחד ות v. (3x) olla yksin, erikseen ainoa בדד 8

9 fem. adj. (pa. partis.) yksin oleva, tx: yks. ב ודד ד ת \ ב ודדה ב וד ב ודד ב וד דים ב וד ד ות adv. (11x) yksin, ainoastaan בדד v. (3x, H3612) olla ymmärtävä; olla miellyttävä, sydämellinen לבב Hirsch: yhdistyä keskelle sydämeen; olla avara/suurisydäminen sisarjuuri רבה = רבב olla suuri, runsas, runsaslukuinen sydän!" "minun suureni; hän, jolla on suuri ר בי mask. (599x, H3609, 1. Moos. 6:5) sydän, sisin, keskiosa לב ה לבב ש לי= minun sydämeni לבי H3614) mask. (252x, לבב adj. sydämellinen ל בבי gold). 'kullan sydän', hyväsydäminen (heart of לב זהב v. intr. olla täynnä, täyttyä, trans. täyttää (מלא) מלא tx: [pa. perf. yks. 3. mask. on tullut täyteen tai] pa. partis./prees. (adj.) yks. mask. täynnä, täynnä oleva kohista, pauhata, humista, humajaa (המי) המה mask. hälinä, kansanjoukon kohina; runsaus, paljous המ ון ב המ ון > ב המ ון * constr. tx: st. ב המ ון > ב ה המ ון * ב המ ון heittää ידה 9

10 heittäminen" fem. tav-nom. kiitos, "(lentosuudelman) ת ודה kiittäjä" fem. käsi, "heittäjä, יד (vahvasti) v. (7x) lyödä, takoa, hakata הלם sisarj. חלם olla vahva, "yhteen puristettu" "vahvistuminen" mask. uni, חל ום "vahva" mask. PBH cholam-vokaalimerkki, ח ולם konj. myös ג ם interrog.pron. mask. millainen? kuinka, miten איז ה fem. millainen איז ו v. (71x) olla ihmeellinen, mennä yli ymmärryksen פלא mask. segol. ihme פ ל א adj. (nif. partis.) ihmeellinen, yli käsityskyvyn menevä נפ לא ihmeellinen; adj. (2x, Tuom. 13:18, Ps. 139:6) פ לאי yksi Herramme nimistä (ilmoitetaan Simsonin vanhemmille) KERTOSÄE mask. MH(L) kertosäe פזמון פז מ ון פזם H2 pazam MH(L) laulaa olla itsenäisenä mutta salattuna muiden kanssa עמם 10

11 prep. kanssa עם joukko" mask. (Jumalan) kansa, "muilta salattu itsenäinen ע ם laulaa שיר שירים mask. laulu שיר V.) Laul. (Kork. שיר ה שירים nousta hohtavan kirkkaana יום ימים mask. päivä י ום du. kaksi päivää ים יומי י ומ ים sisarj. ימם hohtaa juoksevaa kirkkautta מ ים ים י מים mask. meri ים "kaksoisvesi" mask. du. vesi, מים "kaksoistaivas" mask. du. taivas, taivaat, ים שמי שמ sisarj. קום nousta pystyyn אש ר < että rel.pron. joka, mikä, jotka mitkä; konj. ש ש / ש / ש אש ר ל - < ש ל olla valoisa, tx: hif. partis./prees. yks. 3. mask. valaisee אור hif. valaista, hif. האיר valaista, saada aikaan / vaikuttaa valo [Jairus] mask. henk. Jair, "hän valaisee" > Jairos יעיר 11

12 mask. valo, Valo א ור nousta, kohota ylöspäin (עלי) עלה prep. päälle, päällä, vastaan, (kiittää) jostakin ע ל meidän päällemme עלינ ו ylöspäin, fem. BH kattohuone, PBH nousu ע ליה NH pyhiinvaellus Jerusalemiin; muutto Israeliin laskeutua alaspäin ירד laskeutuva" mask. paik. Jordan, Jordanjoki, "alaspäin ה י ר דן kulkeminen/laskeutuminen; fem. alaspäin י רידה NH muuttaa pois Israelista interrog.pron. mikä, mitkä, mitä, kuinka מה "mitäpä?"] manna מ ה נא *] mask. מן kulkea suoraan: olla onnellinen tai tasainen אשר rel.pron. joka, mikä, jotka, mitkä אש ר ש / ש / ש > 1. rel.pron. 2. konj. että "tasanko" mask. paik. (150x) Assyria, א ש ור "onnellinen" mask. henk. (43x) Asher [Asser], אשר veli! גד mask. henk. Gad, "onnellinen" fem. askel, jalanjälki אש ור onnellisuudet" autuas, se (joka), "miehen א ש רי האיש 12

13 הי ( היה הייתי ) י minä olin kestää, jatkua עוד adv. vielä ע וד kieltää mahdollisuudet: väsyä לאה neg. ei ל א "väsynyt" fem. henk. Lea, לאה SÄE 2 mask. PBH(L kreik. ε μβολον embolon kellon soittokieli) soittokello ענ בל olla suuri גדל Magdala, fem. paik. (aram.) מ ג דלא "suuren rakennuksen/tornin kylä; kalasavustustornin kylä" adj. kaatool-nom. suuri גד ול echo] mask. kaiku, הד] kaikua הד הד denom. pilpel הדד tx: י ה ד הד ו pilpel fut. mon. 3. mask. %d7%a0%d7%98%d7%99%d7%99%d7%aa- %d7%94%d7%a4%d7%95%d7%a2%d7%9c/?action=netiot&shoresh=%d7%94%d7%93%d7% 94%D7%93&binyan=20 "Kaikukoon!" interj. Eläköön! Hurraa! Bravo! הידד! 13

14 pauhata, kohista, humista, humajaa המה mask. (väkijoukon) pauhu, kohina; paljous המ ון upottaa: olla kuuro; olla korviahuumaava צלל mask. soitto, sointi צ ליל mask. mon. (3x) symbaali eli soittolautaset צ ל צ לים "upotettu" adj. (pass. partis.) kirkas, צל ול "uppoava" fem. (pa. partis. yks. fem.) NH sukellusvene, צ ול ל ת אתת עם = kanssa prep. [א ת [BH myös את עמנ ו = c. tx: + suff. mon. 1. אות sisarjuuri prep. tekemisen kohteen eli objektin merkki [את [BH myös א ת SÄE 3 mask. sanoa (BH:n yleisin verbi), tx: pa. fut. mon. 3. אמר verbi) olla, (asioista, ajoista) tulla (BH:n 2. yleisin (היי) היה verbi) tehdä (BH:n 3. yleisin (עשי) עשה olla täydellinen כלל kaunis" fem. morsian, "täydellisen כ לה 14

15 adv. (52x) huomenna, NH (myös) mask. huominen päivä מחר אתמול [תמול ת מ ול / את מ ול / א תמ ול] א ת מ ול adv. (28x) eilen, NH (myös) mask. eilinen päivä antaa, tx: ve-konj. + pa. imperat. mon. 2. mask. ja antakaa נתן מ תנה= "lahja" mask. henk. (1x) מ ת תה antanut" [Natanael] "Jumala on נ ת נ אל antanut" "Jahve/Herra on נתן / י ונתן / י ה ונתן antanut" "Jahve/Herra on נ ת נ יה / נ ת נ יה ו Matti] [Matteus, מ תי / מ תת יה / מ תת יה ו "Jahven/Herran antama eli Herran lahja" heittää ידה kiittäjä" fem. käsi, "heittäjä; יד fem. kiitos ת ודה mask. laulaa, tx: ve-konj. + pa. imperat. mon. 2. שיר vetää takaisin מנן prep. -sta מן koota yhteen keskukseksi/sydämeksi לבב mask. sydän לב / לבב num. mask. yksi אח ד 15

16 fem. אחדת* א ח ת ISRAELIN 70-VUOTISJUHLALAULU tekeytyä" hitp. järkyttyä, kiihtyä, herätä, "tehdä itsensä, פעל muuttaa, tx: pa. perf. yks. 2. fem. sinä (Israel fem.) muutit הפך קפ ה הפ ו ך קפ ה עם חלב= maitokahvi, "(väriltään) muutettu kahvi" mask./adv. (Joona 4:10) yhden yön "lapsi"; yhdessä yössä בן ל י לה בן ל יל= fem. kertomus ה גדה < tarina fem. PBH kertomus, NH satu, א גדה hif. kertoa, ilmoittaa, sanoa נגד nostaa käsi, osoittaa kädellä (אלי) אלה ל > luo prep. kohti, א ל tx: אל י ך + suff. yks. 2. fem. sinun luoksesi vrt. א ל וה י ך sinun fem. (kolmiyhteinen) Jumalasi sinun fem. (monet) hevosesi ס וס י ך ק צ ו- mask. a-segol. (92x) reuna, ääri, laita, raja קצ ה קצוות ק צ ו ות / קצווי ק צ וי mon. ק צו ות tx: min-prep. + mon. st. constr. ääriltä, reunoilta, rajoilta, laidoilta 16

17 קצ ה AHL קצ ה/ sisarj. קצע leikata terävä reuna käsityöläinen" mask. ammatti, "nurkassa työtilaa pitävä מק צ וע ר ץ = H8043) fem. [Jes. 14:17 mask.] (36x, תבל תבל 1. maa, maaperä 2. maailma, asuttu maailma, maanpiiri ד תsiittää synnyttää, ילד הו הל ד ת inf. pa. לל syntyminen, fem. (huf. inf.) syntymä, לדת "synnytetyksi tuleminen" fem. abstr. subst. lapsuus י ל ד ות mask. poika, lapsi י ל ד fem. tyttö, lapsi י ל דה fem. mem-nom. synnyinmaa מ ול ד ת fem. א 118:8) (Ps. turvata, luottaa בטח hif. הב טיח saada luottamaan, saada tuntemaan turvalliseksi varmuus, fem. he-nom. verbaalisubst. (hif.) PBH lupaus, ה ב טחה luottamus, turvallisuus, promise, assurance serkkuj. פתח avata 17

פנים.24 אלהים.18 אשר.9 H3A SANAT ILMAN VOKAALI- JA LUKUMERKKEJÄ (KTIV CHASER)

פנים.24 אלהים.18 אשר.9 H3A SANAT ILMAN VOKAALI- JA LUKUMERKKEJÄ (KTIV CHASER) H3A SANAT 1 40 3 HEPREA, SANASTOT, https://genfibeta.weebly.com/h3.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H3A TANACH, https://genfibeta.weebly.com/h3a.html H3A Sanat 1 40, https://genfibeta.weebly.com/h3a-sanat-1-40.html

Lisätiedot

H5C 5 (luonnos) 1. PÄÄTTEELLISTEN FEMINIINIEN MONIKKO (s. 57) A-päätteisten feminiinien monikko on "ot".

H5C 5 (luonnos) 1. PÄÄTTEELLISTEN FEMINIINIEN MONIKKO (s. 57) A-päätteisten feminiinien monikko on ot. H5C 5 (luonnos) 4 HEPREA, KIELIOPPI JA OPPIKIRJAT, https://genfibeta.weebly.com/h4.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H5C OPI HEPREAA, https://genfibeta.weebly.com/h5c.html

Lisätiedot

היה qal.perf.yks.3.f. autio ת הו

היה qal.perf.yks.3.f. autio ת הו Gen. 1:1 alussa ב ר אש ית loi ב ר א ברא qal.perf.yks.3.m. Jumala א לה ים א ת taivaan ה ש מ ים ja ו א ת maan ה א ר ץ Gen. 1:2 ja maa ו ה א ר ץ oli ה י ת ה היה qal.perf.yks.3.f. autio ת הו ja tyhjä ו ב הו

Lisätiedot

Gen. 3:1. Gen. 3:2. oli ה י ה

Gen. 3:1. Gen. 3:2. oli ה י ה Gen. 3:1 Gen. 3:2 ja käärme ו ה נ ח ש oli ה י ה היה qal.perf.yks.3.m. viekas ע ר ום kaikista מ כ ל כל+מן eläimistä ח י ת kedon ה ש ד ה jotka א ש ר teki ע ש ה עשה qal.perf.yks.3.m. Herra י הו ה ja sanoi

Lisätiedot

אמץ pi.kons.impf.yks.3.m.

אמץ pi.kons.impf.yks.3.m. 2.Aik. 36:11 20 ikäinen ב ן ע ש ר ים ja yksi ו א ח ת vuotta ש נ ה Sidkia צד קי ה ו kuninkaaksi tullessaa n ב מ ל כ ו מלך qal.inf.cstr.-yks.3.m. ja yksi ו א ח ת kymmenen ע ש ר ה vuotta ש נ ה hallitsi מ

Lisätiedot

A3 PREPOSITIOT 7.5 KAHDENLAISIA PREPOSITIOITA ELI ETUSANOJA

A3 PREPOSITIOT 7.5 KAHDENLAISIA PREPOSITIOITA ELI ETUSANOJA A3 PREPOSITIOT A ARAMEA, https://genfibeta.weebly.com/a.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) A3 NOMINIT JA PARTIKKELIT, https://genfibeta.weebly.com/a3.html A3 Prepositiot,

Lisätiedot

ל ק ח ע מ ד מ ל ך. H4G PA. PERF. VAHVA (luonnos) 1. PA'ALIN PERFEKTIN KOLME VARTALOVOKAALIA. trans. o-perfekti, intr. & ס ס ס 2.

ל ק ח ע מ ד מ ל ך. H4G PA. PERF. VAHVA (luonnos) 1. PA'ALIN PERFEKTIN KOLME VARTALOVOKAALIA. trans. o-perfekti, intr. & ס ס ס 2. H4G PA. PERF. VAHVA (luonnos) 4 HEPREA, KIELIOPPI, https://genfibeta.weebly.com/h4.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H4G VERBIT, https://genfibeta.weebly.com/h4g.html H4G

Lisätiedot

konj. (751x) ja, mutta, tai, niin, niinpä, vielä, edelleen, lisäksi ו II konj. (7x) "ei jos", paitsi, paitsi jos, ellei, mutta, vaan ל ה ן

konj. (751x) ja, mutta, tai, niin, niinpä, vielä, edelleen, lisäksi ו II konj. (7x) ei jos, paitsi, paitsi jos, ellei, mutta, vaan ל ה ן A3 KONJUNKTIOT A ARAMEA, https://genfibeta.weebly.com/a.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) A3 NOMINIT JA PARTIKKELIT, https://genfibeta.weebly.com/a3.html A3 Konjunktiot,

Lisätiedot

ר ב ים ק מ ים ע לי א ין י ש וע ת ה ל ו באל וה ים ו את ה א ד נ י מ ג ן בע די כ ב וד י ומ ר ים ר אש י א ק ר א ויע נ נ י

ר ב ים ק מ ים ע לי א ין י ש וע ת ה ל ו באל וה ים ו את ה א ד נ י מ ג ן בע די כ ב וד י ומ ר ים ר אש י א ק ר א ויע נ נ י H1 260 ADONAI, MA RABU (Ps. 3:2 9 & Elisheva Shomron) Herra, miten paljon 1 HEPREA, LAULUT JA MUSIIKKI, https://genfibeta.weebly.com/h1.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi)

Lisätiedot

H4G0 JOHDANTO 1. KOLMIRADIKAALISUUS JA LIITTEET 1.1 JUURIKIRJAIMET

H4G0 JOHDANTO 1. KOLMIRADIKAALISUUS JA LIITTEET 1.1 JUURIKIRJAIMET H4G0 JOHDANTO 4 HEPREA, KIELIOPPI, https://genfibeta.weebly.com/h4.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H4G VERBIT, https://genfibeta.weebly.com/h4g.html H4G0 YLEISTÄ, https://genfibeta.weebly.com/h4g0.html

Lisätiedot

עממ H2 AMAM (3/) olla itsenäinen (luonnos)

עממ H2 AMAM (3/) olla itsenäinen (luonnos) עממ H2 AMAM (3/) olla itsenäinen (luonnos) 2 HEPREA, SANAT, https://genfibeta.weebly.com/h2.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) ע H2 AIN, https://genfibeta.weebly.com/h2-c.html

Lisätiedot

א ב ן, א ב ן, א ב נ י א ב נ ים, א ב נ י, א ב נ י. בנה H2 BANA (373x) rakentaa (luonnos) בנה H2 bana (HEPREA, SANAT) VERBI בנה 1. rakentaa, to build

א ב ן, א ב ן, א ב נ י א ב נ ים, א ב נ י, א ב נ י. בנה H2 BANA (373x) rakentaa (luonnos) בנה H2 bana (HEPREA, SANAT) VERBI בנה 1. rakentaa, to build בנה H2 BANA (373x) rakentaa (luonnos) 2 HEPREA, SANAT, https://www.gen.fi/h2.html ב H2 BET, https://www.gen.fi/h2-b.html בנ H2 BET NUN, https://www.gen.fi/h2-bn.html בנה H2 bana (373x) rakentaa https://www.gen.fi/h2-bnh.html

Lisätiedot

H5A ALEF KAF (luonnos)

H5A ALEF KAF (luonnos) H5A ALEF KAF (luonnos) 5 HEPREA, OPPIKIRJAT, https://genfibeta.weebly.com/h5.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H5A MESILA 1, https://genfibeta.weebly.com/h5a.html H5A Alef

Lisätiedot

א יל ין ד חנ ן מפ ס ין ח נ ן בה ון

א יל ין ד חנ ן מפ ס ין ח נ ן בה ון Evankeliumi Luukkaan mukaan Aramea-Suomi. Muutamien toisen vuosisadan mainintojen mukaan Luka oli hebrealainen lääkäri Antiokiasta, ensimmäisten kristityiksi kutsuttujen kaupungista (Revue de l Orient

Lisätiedot

פ ז מ ון ה נ ה י ש וע, י ש וע ת י ש ר א ל. ה נ ה ה וא, ה ל ל ו! ה נ ה י ש וע, ר ב ון ה ע ול ם.

פ ז מ ון ה נ ה י ש וע, י ש וע ת י ש ר א ל. ה נ ה ה וא, ה ל ל ו! ה נ ה י ש וע, ר ב ון ה ע ול ם. H1 6 HINE JESHUA (David Loden) Kas tässä on Jeesus 1 HEPREA, LAULUT JA MUSIIKKI, https://genfibeta.weebly.com/h1.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H1 LAULUT 1 25, https://genfibeta.weebly.com/h1-1-25.html

Lisätiedot

Siitä iankaikkisen elämän toivosta, jonka todellinen Jumala lupasi ennen maailman aikoja.

Siitä iankaikkisen elämän toivosta, jonka todellinen Jumala lupasi ennen maailman aikoja. Paavalin kirje Tiitukselle Aramea-suomi. Paavalin äidinkielinen, critical text 1905. Tiitus on roomalainen nimi, ei kreikkalainen. Teksti loppuu sanoihin kirjoitettu Nikopolis ssa, ja lähetetty Zena n

Lisätiedot

נ הג H2 NAHAG (31/33) JOHTAA ÄÄNELLÄ (luonnos)

נ הג H2 NAHAG (31/33) JOHTAA ÄÄNELLÄ (luonnos) נ הג H2 NAHAG (31/33) JOHTAA ÄÄNELLÄ (luonnos) 2 SANAT, HEPREA, https://genfibeta.weebly.com/h2.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) נ H2 NUN, https://genfibeta.weebly.com/h2-n.html

Lisätiedot

ש נ ה ה ל כ ה, ש נ ה ב א ה, א נ י כ פ י א ר ימ ה: ש נ ה ט וב ה ל ך, א מ א! ש נ ה ט וב ה!

ש נ ה ה ל כ ה, ש נ ה ב א ה, א נ י כ פ י א ר ימ ה: ש נ ה ט וב ה ל ך, א מ א! ש נ ה ט וב ה! H1 358 SHANA TOVA (Levin Kipnis) Hyvää uutta vuotta 1 HEPREA, LAULUT JA MUSIIKKI, https://genfibeta.weebly.com/h1.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H1 LAULUT 351 375, https://genfibeta.weebly.com/h1-351-375.html

Lisätiedot

lähetetty ja kutsuma Messias Jeshuan työntekijä Paulos.

lähetetty ja kutsuma Messias Jeshuan työntekijä Paulos. Paavalin kirje Roomalaisille Aramea-Suomi. Kirjoitettu Korintossa, ja lähetetty Foibe n, uskollisen työntekijän käsien kautta on arameassa viimeinen rivi. Tämä ei ole kreikasta käännetty, eikä kreikka

Lisätiedot

Hebrean alkutekstin mukaan. Tämä jaejakso jätetään synagogissa lukematta

Hebrean alkutekstin mukaan. Tämä jaejakso jätetään synagogissa lukematta Jesaja 52:13-54:5 Hebrean alkutekstin mukaan. Tämä jaejakso jätetään synagogissa lukematta. 18-23.11.2016. 13 ה נ ה י ש כ יל ע ב ד י י ר ום ו נ ש א ו ג ב ה מ א ד korkea suurennettu kohotettu ja nostettu

Lisätiedot

1:1 ר ש א ד או נג ל י ון די ש וע מש יח א בר ה ד אל ה א

1:1 ר ש א ד או נג ל י ון די ש וע מש יח א בר ה ד אל ה א Markus Vokaalimerkinnät vuoden 2007 laitoksen mukaan, ja ovat lähinnä vain suuntaa antavia, alkuperäisessä tekstissähän niitä ei tietenkään ole ollut. Muuten teksti on 1901 G.H.Gwilliam, tetraevangelium

Lisätiedot

1. O-VOKAALI MERKITÄÄN YLEENSÄ VAV-VOKAALIKIRJAIMELLA

1. O-VOKAALI MERKITÄÄN YLEENSÄ VAV-VOKAALIKIRJAIMELLA H4V O-VOKAALI 4 HEPREA, KIELIOPPI, https://genfibeta.weebly.com/h4.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H4V VOKALISOIMATON KIRJOITUS, https://genfibeta.weebly.com/h4v.html

Lisätiedot

H5A LAMED TAV (luonnos)

H5A LAMED TAV (luonnos) H5A LAMED TAV (luonnos) 5 HEPREA, OPPIKIRJAT, https://genfibeta.weebly.com/h5.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H5A MESILA 1, https://genfibeta.weebly.com/h5a.html H5A

Lisätiedot

H2 ALEF LAMED. א H2 ALEF, אל H2 ALEF LAMED,

H2 ALEF LAMED. א H2 ALEF,   אל H2 ALEF LAMED, H2 ALEF LAMED 2 HEPREA, SANAT, https://genfibeta.weebly.com/h2.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) א H2 ALEF, https://genfibeta.weebly.com/h2-x.html אל H2 ALEF LAMED, https://genfibeta.weebly.com/h2-xl.html

Lisätiedot

H4I ATTRIBUUTTI 1. NIMI JA MÄÄRITELMÄ

H4I ATTRIBUUTTI 1. NIMI JA MÄÄRITELMÄ H4I ATTRIBUUTTI 4 HEPREA, KIELIOPPI, https://genfibeta.weebly.com/h4.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin muotoon gen.fi/) H4I LAUSEOPPI, https://genfibeta.weebly.com/h4i.html H4I Attribuutti,

Lisätiedot

H1 10 BARUCH ATA (TFILA) (1. Aik. 29:10 & Sidur & David Loden) Siunattu olet sinä (Rukous)

H1 10 BARUCH ATA (TFILA) (1. Aik. 29:10 & Sidur & David Loden) Siunattu olet sinä (Rukous) H1 10 BARUCH ATA (TFILA) (1. Aik. 29:10 & Sidur & David Loden) Siunattu olet sinä (Rukous) 1 HEPREA, LAULUT JA MUSIIKKI, https://genfibeta.weebly.com/h1.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi)

Lisätiedot

H5A LUOKAN TAULU (luonnos)

H5A LUOKAN TAULU (luonnos) H5A LUOKAN TAULU (luonnos) 4 HEPREA, KIELIOPPI JA OPPIKIRJAT, https://genfibeta.weebly.com/h4.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H5A MESILA 1, https://genfibeta.weebly.com/h5a.html

Lisätiedot

מ ש יח א מק ד ש י ן ו לכ לה ון א יל ין דק ר ין שמ ה דמ ר ן י ש וע

מ ש יח א מק ד ש י ן ו לכ לה ון א יל ין דק ר ין שמ ה דמ ר ן י ש וע Paavalin Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille Aramea-suomi. Kirjoitettu Makedonian Filippissä, ja lähetetty Timoteuksen käsien kautta. Maaliskuussa 2015; 1:1 פ ול וס ק רי א ו של יח א ד י ש וע מ ש יח א בצ

Lisätiedot

Aramea-suomi. Critical text. Kirjoitettu Makedonian Filippistä, ja lähetetty Tiituksen käsien kautta. Suomennos huhti-toukokuu 2015.

Aramea-suomi. Critical text. Kirjoitettu Makedonian Filippistä, ja lähetetty Tiituksen käsien kautta. Suomennos huhti-toukokuu 2015. Paavalin Toinen Kirje Korinttolaisille Aramea-suomi. Critical text. Kirjoitettu Makedonian Filippistä, ja lähetetty Tiituksen käsien kautta. Suomennos huhti-toukokuu 2015. 1:1 פ ול וס של יח א ד מ ש יח

Lisätiedot

H3G PA. PERF. VAHVA (luonnos)

H3G PA. PERF. VAHVA (luonnos) H3G PA. PERF. VAHVA (luonnos) 3 HEPREA, SANASTOT, https://genfibeta.weebly.com/h3.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H3G VERBIT, https://genfibeta.weebly.com/h3g.html H3G

Lisätiedot

H6U ISÄ MEIDÄN -RUKOUS HEPREAKSI (luonnos)

H6U ISÄ MEIDÄN -RUKOUS HEPREAKSI (luonnos) H6U ISÄ MEIDÄN -RUKOUS HEPREAKSI (luonnos) 6 HEPREA, JEESUS-KIELI, https://genfibeta.weebly.com/h6.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H6U UUSI LIITTO, https://genfibeta.weebly.com/h6u.html

Lisätiedot

ח יר יק ד ג ש ח ז ק חיריק דגש חזק א מ א H4V I-VOKAALI 0. JOHDANTO 1. JOD AVOTAVUSSA

ח יר יק ד ג ש ח ז ק חיריק דגש חזק א מ א H4V I-VOKAALI 0. JOHDANTO 1. JOD AVOTAVUSSA H4V I-VOKAALI 4 HEPREA, KIELIOPPI, https://www.gen.fi/h4.html H4V VOKALISOIMATON KIRJOITUS, https://www.gen.fi/h4v.html H4V I-vokaali https://www.gen.fi/h4v-i-vokaali.html Lähde: http://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/missingvocalizationspelling/#_ftn1

Lisätiedot

צוהריים טובים! H5D 2 KESKUSTELUHARJOITUS 1.1 TERVEHDYKSET. Hei! Terve! Rauhaa! ש ל ום! שלום! Runsasta rauhaa! (Vastaus Shalom!

צוהריים טובים! H5D 2 KESKUSTELUHARJOITUS 1.1 TERVEHDYKSET. Hei! Terve! Rauhaa! ש ל ום! שלום! Runsasta rauhaa! (Vastaus Shalom! H5D 2 KESKUSTELUHARJOITUS 4 HEPREA, KIELIOPPI JA OPPIKIRJAT, https://genfibeta.weebly.com/h4.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H5D MESILA 2, https://genfibeta.weebly.com/h5d.html

Lisätiedot

"vartiopaikka, juurioksa, varjeltu uusi verso" (vertaa Ps. 80:15 16), UT 12x, kreik. Ναζαρα (2x), Ναζαρε θ (2x), Ναζαρε τ (8x)

vartiopaikka, juurioksa, varjeltu uusi verso (vertaa Ps. 80:15 16), UT 12x, kreik. Ναζαρα (2x), Ναζαρε θ (2x), Ναζαρε τ (8x) H5C 0 s. 11 13 4 HEPREA, KIELIOPPI JA OPPIKIRJAT, https://genfibeta.weebly.com/h4.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H5C OPI HEPREAA, https://genfibeta.weebly.com/h5c.html

Lisätiedot

אסף H2 ASAF (200x) koota (luonnos)

אסף H2 ASAF (200x) koota (luonnos) אסף H2 ASAF (200x) koota (luonnos) 2 HEPREA, SANAT, https://genfibeta.weebly.com/h2.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) א H2 ALEF, https://genfibeta.weebly.com/h2-x.html

Lisätiedot

ל ה ש ב ית א ויב ומ ת נ קם

ל ה ש ב ית א ויב ומ ת נ קם H1 135 ADONAI, ADONEINU (Ps. 8) Herra, meidän Herramme 1 HEPREA, LAULUT JA MUSIIKKI, https://genfibeta.weebly.com/h1.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H1 HEPREA, LAULUT

Lisätiedot

H4V JOHDANTO 1. KAKSI KIRJOITUSJÄRJESTELMÄÄ

H4V JOHDANTO 1. KAKSI KIRJOITUSJÄRJESTELMÄÄ H4V JOHDANTO 4 HEPREA, KIELIOPPI, https://genfibeta.weebly.com/h4.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H4V VOKALISOIMATON KIRJOITUS, https://genfibeta.weebly.com/h4v.html

Lisätiedot

א ב י ו א ל וה ים ש ל י, ת וד ה ל ך מ כ ל ל ב י! ב ח ס ד ך ב ח ר ת ב י ו יש וע ה נ ת ת ל י. י ש וע ת י, י ש וע ת י,

א ב י ו א ל וה ים ש ל י, ת וד ה ל ך מ כ ל ל ב י! ב ח ס ד ך ב ח ר ת ב י ו יש וע ה נ ת ת ל י. י ש וע ת י, י ש וע ת י, H 8 AVI VE'ELOHIM SHELI (David Loden) Isäni ja Jumalani HEPREA, LAULUT JA MUSIIKKI, https://genfibeta.weebly.com/h.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H LAULUT 5, https://genfibeta.weebly.com/h--5.html

Lisätiedot

H4I NOMINAALILAUSE JA PREESENS

H4I NOMINAALILAUSE JA PREESENS H4I NOMINAALILAUSE JA PREESENS 4 HEPREA, KIELIOPPI, https://genfibeta.weebly.com/h4.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin muotoon gen.fi/) H4I LAUSEOPPI, https://genfibeta.weebly.com/h4i.html H4I

Lisätiedot

H1 133 SHMA KOL TACHANUNAI (Ps. 28:2 et al. & Zipporah Bennett) Kuule armonpyyntöjeni ääni

H1 133 SHMA KOL TACHANUNAI (Ps. 28:2 et al. & Zipporah Bennett) Kuule armonpyyntöjeni ääni H1 133 SHMA KOL TACHANUNAI (Ps. 28:2 et al. & Zipporah Bennett) Kuule armonpyyntöjeni ääni 1 HEPREA, LAULUT JA MUSIIKKI, https://www.gen.fi/hhtml H1 LAULUT 126 150, https://www.gen.fi/h1-126-150.html H1

Lisätiedot

סגולי מלעילי. H4C SEGOLAATTIEN TAIVUTUS (luonnos) 1. JOHDANTO

סגולי מלעילי. H4C SEGOLAATTIEN TAIVUTUS (luonnos) 1. JOHDANTO H4C SEGOLAATTIEN TAIVUTUS (luonnos) 4 HEPREA, KIELIOPPI, https://www.gen.fi/h4.html H4C SUBSTANTIIVIT, https://www.gen.fi/h4c.html H4C Segolaattien taivutus https://www.gen.fi/h4c-segolaattien-taivutus.html

Lisätiedot

באת ות א ס גיאת א בי ומין א רבעי ן כ ד מ ת חז א ה וא

באת ות א ס גיאת א בי ומין א רבעי ן כ ד מ ת חז א ה וא Apostolien Teot Aramea-suomi, critical text 1905. Teksti ei seuraa yhtäkään kreikan käsikirjoitusta ja pieniä eroja kreikkalaispohjaisiin on pitkin tekstiä. Suomennettu touko-joulukuu 2015. //T.L. 1:1

Lisätiedot

15. Ole hyvä! Olkaa hyvät! Bevakasha! ב ב ק ש ה! 24. Tervetuloa! "Tuleva olkoon siunattu!" Baruch haba! (miehelle)

15. Ole hyvä! Olkaa hyvät! Bevakasha! ב ב ק ש ה! 24. Tervetuloa! Tuleva olkoon siunattu! Baruch haba! (miehelle) H3F SATA SANONTAA 3 HEPREA, SANASTOT, https://genfibeta.weebly.com/h3.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H3F FRAASIT, https://genfibeta.weebly.com/h3f.html H3F Sata sanontaa,

Lisätiedot

Tanachin luvut ovat teoksesta A New Concordance of the Bible. Ed. Abraham Even-Shoshan. HaMilon hechadash, Israel 1977

Tanachin luvut ovat teoksesta A New Concordance of the Bible. Ed. Abraham Even-Shoshan. HaMilon hechadash, Israel 1977 H8A TANACHIN KIRJAT (luonnos) 8 HEPREA, TEKSTIT, https://genfibeta.weebly.com/h8.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H8A YLEISTÄ, https://genfibeta.weebly.com/h8a.html H8A

Lisätiedot

H3M JOHDANTO 1. YLEISTÄ SANASTOA. Toshav-sanassa on kamats kaikissa monikon taivutusmuodoissa. "yhdistäjä", language, "tongue"

H3M JOHDANTO 1. YLEISTÄ SANASTOA. Toshav-sanassa on kamats kaikissa monikon taivutusmuodoissa. yhdistäjä, language, tongue H3M JOHDANTO 3 HEPREA, SANASTOT, https://genfibeta.weebly.com/h3.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H3M MAAT JA KIELET, https://genfibeta.weebly.com/h3m.html H3M Johdanto,

Lisätiedot

H4A VOKAALIMERKKIEN NIMET

H4A VOKAALIMERKKIEN NIMET H4A VOKAALIMERKKIEN NIMET 4 HEPREA, KIELIOPPI, https://genfibeta.weebly.com/h4.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H4A KIRJAIMET, https://genfibeta.weebly.com/h4a.html H4A

Lisätiedot

H4G1 PA. IMPF.FUT. PRIM. ALEF (luonnos)

H4G1 PA. IMPF.FUT. PRIM. ALEF (luonnos) H4G1 PA. IMPF.FUT. PRIM. ALEF (luonnos) 4 HEPREA, KIELIOPPI, https://genfibeta.weebly.com/h4.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H4G VERBIT, https://genfibeta.weebly.com/h4g.html

Lisätiedot

H4A VOKAALIT 1. JOHDANTO (EKSKURSSI)

H4A VOKAALIT 1. JOHDANTO (EKSKURSSI) Juha Muukkonen 2.3.209, www.gen.fi H4A VOKAALIT H4 HEPREA, KIELIOPPI, https://genfibeta.weebly.com/h4.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin muotoon gen.fi/) H4A KIRJAIMET, https://genfibeta.weebly.com/h4a.html

Lisätiedot

mask. (95x, Dan. 2:18, Esra 4:24) Jumala, jumala, epäjumala, God, a god א ל ה mon. (Dan. 2:11) jumalat, epäjumalat א ל ה ין

mask. (95x, Dan. 2:18, Esra 4:24) Jumala, jumala, epäjumala, God, a god א ל ה mon. (Dan. 2:11) jumalat, epäjumalat א ל ה ין A9 1.7 A ARAMEA, https://genfibeta.weebly.com/a.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) A9 SANASTOT, https://genfibeta.weebly.com/a9.html A9 1.7, https://genfibeta.weebly.com/a9-1-7.html

Lisätiedot

Koska se totuus on sellainen, joka pysyy meissä ja meidän kanssamme iankaikkisuudelle.

Koska se totuus on sellainen, joka pysyy meissä ja meidän kanssamme iankaikkisuudelle. Johanneksen toinen ja kolmas kirje Aramea-suomi, Critical Text mesopotamialaisten käsikirjoitusten mukaan. Tekstit eivät ole kuuluneet raamattuun, vaan kulkeneet uskovien keskuudessa erillisinä kirjeinä.

Lisätiedot

ב ש נ ת ש לו ש, ל מ ל כ ות י הו י ק ים מ ל ך- י ה וד ה

ב ש נ ת ש לו ש, ל מ ל כ ות י הו י ק ים מ ל ך- י ה וד ה Daniel, Heprea/aramea Suomi interlineaarinen, source BHS 1895; Nimi tarkoittaa minun tuomarini on Jumala. Suomennoksen tavoite on mahdollisimman sanatarkan käännöksen lisäksi, että tästä olisi apua Suomen

Lisätiedot

A2 KIRJAIMISTO (luonnos)

A2 KIRJAIMISTO (luonnos) A2 KIRJAIMISTO (luonnos) A ARAMEA, https://genfibeta.weebly.com/a.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) A2 YLEISTÄ, https://genfibeta.weebly.com/a2.html A2 Kirjaimisto, https://genfibeta.weebly.com/a2-kirjaimisto.html

Lisätiedot

ה נ ה, הח ש ך י כס ה א ר ץ וע ר פ ל ל א מ ים. ו ע ל י ך י ז רח א ד נ י, וכ ב וד ו ע ל י ך י ר א ה. קומי, אורי, כי בא אורך, וכבוד אדני עלייך זרח.

ה נ ה, הח ש ך י כס ה א ר ץ וע ר פ ל ל א מ ים. ו ע ל י ך י ז רח א ד נ י, וכ ב וד ו ע ל י ך י ר א ה. קומי, אורי, כי בא אורך, וכבוד אדני עלייך זרח. H1 43 KUMI, ORI (Jes. 60:1 2) Nouse, ole kirkas 1 HEPREA, LAULUT JA MUSIIKKI, https://genfibeta.weebly.com/h1.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H1 LAULUT 26 50, https://genfibeta.weebly.com/h1-26-50.html

Lisätiedot

H4J KONSONANTIT (luonnos)

H4J KONSONANTIT (luonnos) H4J KONSONANTIT (luonnos) 4 HEPREA, KIELIOPPI, https://genfibeta.weebly.com/h4.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H4J LAINASANAT JA SIIRTOKIRJOITUS, https://genfibeta.weebly.com/h4j.html

Lisätiedot

H1 14 Baruch haba (Ps. 118:26 & Barry Kornreich) Siunattu olkoon tuleva,

H1 14 Baruch haba (Ps. 118:26 & Barry Kornreich) Siunattu olkoon tuleva, H1 14 BARUCH HABA (Ps. 118:26 & Barry Kornreich) Siunattu olkoon tuleva 1 HEPREA, LAULUT JA MUSIIKKI, https://genfibeta.weebly.com/h1.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi)

Lisätiedot

TANSSIA JA SEKSIÄ? Katsaus tanssin ja seksuaalisuuden suhteeseen Vanhassa testamentissa ja muinaisessa Lähi-idässä

TANSSIA JA SEKSIÄ? Katsaus tanssin ja seksuaalisuuden suhteeseen Vanhassa testamentissa ja muinaisessa Lähi-idässä TANSSIA JA SEKSIÄ? Katsaus tanssin ja seksuaalisuuden suhteeseen Vanhassa testamentissa ja muinaisessa Lähi-idässä Ida-Maria Oksanen Vanhan testamentin eksegetiikan pro gradu -tutkielma huhtikuu 2018 HELSINGIN

Lisätiedot

פ ז מ ון ש יש ו א ת י ר וש ל י ם, ג יל ו ב ה כ ל א וה ב י ה! H1 236 SISU ET JERUSHALAIM (Jes. 66:10 et al. & Akiva Nof) Iloitkaa Jerusalemin kanssa

פ ז מ ון ש יש ו א ת י ר וש ל י ם, ג יל ו ב ה כ ל א וה ב י ה! H1 236 SISU ET JERUSHALAIM (Jes. 66:10 et al. & Akiva Nof) Iloitkaa Jerusalemin kanssa H1 236 SISU ET JERUSHALAIM (Jes. 66:10 et al. & Akiva Nof) Iloitkaa Jerusalemin kanssa 1 HEPREA, LAULUT JA MUSIIKKI, https://genfibeta.weebly.com/h1.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi)

Lisätiedot

H1 241 IM ESHKACHECH, JERUSHALAIM (Ps. 137:5 7) Jos unohdan sinut, Jerusalem (luonnos) 1. IM ESHKACHECH, JERUSHALAIM

H1 241 IM ESHKACHECH, JERUSHALAIM (Ps. 137:5 7) Jos unohdan sinut, Jerusalem (luonnos) 1. IM ESHKACHECH, JERUSHALAIM H1 241 IM ESHKACHECH, JERUSHALAIM (Ps. 137:5 7) Jos unohdan sinut, Jerusalem (luonnos) 1 HEPREA, LAULUT JA MUSIIKKI, https://www.gen.fi/h1.html H1 LAULUT 231 250, https://www.gen.fi/h1-231-250.html H1

Lisätiedot

מ כן H2 MACHAN PI. KONEELLISTAA

מ כן H2 MACHAN PI. KONEELLISTAA מ כן H2 MACHAN PI. KONEELLISTAA 2 SANAT, HEPREA, https://genfibeta.weebly.com/h2.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) מ H2 MEM, https://genfibeta.weebly.com/h2-m.html מכ H2

Lisätiedot

he > kreik. Ε ε ψι λο ν epsiilon > lat. E הא ה א ה 5

he > kreik. Ε ε ψι λο ν epsiilon > lat. E הא ה א ה 5 H6K 5 HE (luonnos) 6 HEPREA, JEESUS-KIELI, https://genfibeta.weebly.com/h6.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H6K KRISTUS KIRJAIMISSA, https://genfibeta.weebly.com/h6k.html

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

H2A BN Bana (BNH) rakentaa,

H2A BN Bana (BNH) rakentaa, H6B 2. BET-KIRJAIMEN KRISTUS-SAARNAA ב יתב 2 > kreik. B βη τα béeta > lat. B Bet tarkoittaa rakennettu sisätilaa: esim. taloa, temppeliä, kotia, huonetta, sukua, pulloa tai säiliötä. Bet on báit-sanan

Lisätiedot

veli Timoteus ja Messias Jeshuan vankinsa Paulos. Paulos, Messias Jeshuan vanki, ja veli Timoteus, rakkaalle ja kanssapalvelijallemme Filemonille.

veli Timoteus ja Messias Jeshuan vankinsa Paulos. Paulos, Messias Jeshuan vanki, ja veli Timoteus, rakkaalle ja kanssapalvelijallemme Filemonille. Paavalin kirje Filemonille Aramea-suomi interlinear. Suomennettu 7. heinäkuuta 2015. 1:1 פולוס אסירה די שוע מ שיחא וטימתאוס אחא veli Timoteus ja Messias Jeshuan vankinsa Paulos. לפילמון חביבא ופלחא דעמן

Lisätiedot

H4J JOHDANTO 1. HEPREAN KIELIAKATEMIAN OHJEET

H4J JOHDANTO 1. HEPREAN KIELIAKATEMIAN OHJEET H4J JOHDANTO 4 HEPREA, KIELIOPPI, https://genfibeta.weebly.com/h4.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H4J LAINASANAT JA SIIRTOKIRJOITUS, https://genfibeta.weebly.com/h4j.html

Lisätiedot

RV PSALMIT. VANHURSKAAN TUSKA JA YLISTYS

RV PSALMIT. VANHURSKAAN TUSKA JA YLISTYS RV PSALMIT. VANHURSKAAN TUSKA JA YLISTYS R RAAMATTUTUNNIT, https://genfibeta.weebly.com/r.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) RV VANHA TESTAMENTTI, https://genfibeta.weebly.com/rv.html

Lisätiedot

Paulos ja Silvanus ja Timoteus, tessalonikialaisten seurakunnalle, joka on Jumalassa, meidän isässämme, ja meidän Herrassamme Jeshuassa, Messiaassa.

Paulos ja Silvanus ja Timoteus, tessalonikialaisten seurakunnalle, joka on Jumalassa, meidän isässämme, ja meidän Herrassamme Jeshuassa, Messiaassa. Paavalin toinen kirje Tessalonikalaisille Aramea-suomi interlinear. Critical text 1920. Aramean teksti loppuu sanoihin kirjoitettu Pisidian Laodikeasta, ja lähetetty Tykikuksen käsien kautta. Suomennettu

Lisätiedot

ה ל ל ו י ה ב צ ל צ ל י שמ ע, ה ל ל ו י ה ב צ ל צ ל י ת ר וע ה! כ ל ה נ שמ ה ת ה ל ל י ה! ה ל ל ו י ה! יה בצלצלי שמע, יה בצלצלי תרועה!

ה ל ל ו י ה ב צ ל צ ל י שמ ע, ה ל ל ו י ה ב צ ל צ ל י ת ר וע ה! כ ל ה נ שמ ה ת ה ל ל י ה! ה ל ל ו י ה! יה בצלצלי שמע, יה בצלצלי תרועה! H1 304 HALELU JA BETSILTSELEI (Ps. 150:5 6) Ylistäkää Herraa symbaaleilla 1 HEPREA, LAULUT JA MUSIIKKI, https://genfibeta.weebly.com/h1.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi)

Lisätiedot

RAAMATUN JA APOSTOLISTEN ISIEN KIRJOJEN LYHENTEET (luonnos)

RAAMATUN JA APOSTOLISTEN ISIEN KIRJOJEN LYHENTEET (luonnos) RAAMATUN JA APOSTOLISTEN ISIEN KIRJOJEN LYHENTEET (luonnos) INFO, https://genfibeta.weebly.com/info.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin muotoon gen.fi/) INFO LYHENTEET, https://genfibeta.weebly.com/info-l.html

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

H3A SEGOLAATIT (luonnos, sanat 1 68 valmis)

H3A SEGOLAATIT (luonnos, sanat 1 68 valmis) H3A SEGOLAATIT 1 100 (luonnos, sanat 1 68 valmis) 3 HEPREA, SANASTOT, https://genfibeta.weebly.com/h3.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H3A TANACH, https://genfibeta.weebly.com/h3a.html

Lisätiedot

H3G1 PA. IMPF./FUT. VAHVA O (luonnos)

H3G1 PA. IMPF./FUT. VAHVA O (luonnos) H3G1 PA. IMPF./FUT. VAHVA O (luonnos) 3 HEPREA, SANASTOT, https://genfibeta.weebly.com/h3.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H3G VERBIT, https://genfibeta.weebly.com/h3g.html

Lisätiedot

ס סס מ ס סס ה H4B PAINO- JA MUUT MERKIT

ס סס מ ס סס ה H4B PAINO- JA MUUT MERKIT H4B PAINO- JA MUUT MERKIT H4 HEPREA, KIELIOPPI, https://genfibeta.weebly.com/h4.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin muotoon gen.fi/) H4B SÄÄNNÖT, https://genfibeta.weebly.com/h4b.html H4B Paino-

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Ruut: Rakkauskertomus

Nettiraamattu lapsille. Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Niin ihana on ylistää kansanlaulukirkko su klo 10

Niin ihana on ylistää kansanlaulukirkko su klo 10 Niin ihana on ylistää kansanlaulukirkko su 16.7.2017 klo 10 Alkusoitto Pelimannit Tervetulosanat Alkulaulu Niin ihanaa on ylistää 1. Niin ihanaa on ylistää sinua, Jumalamme, ja hyvyyttäsi, voimaasi nyt

Lisätiedot

BET: TEMPPELI, ESIKOINEN JA POIKA, KOLMIYHTEISEN JUMALAN TOINEN PERSOONA

BET: TEMPPELI, ESIKOINEN JA POIKA, KOLMIYHTEISEN JUMALAN TOINEN PERSOONA H6K 2 BET 6 HEPREA, JEESUS-KIELI, https://genfibeta.weebly.com/h6.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H6K KRISTUS KIRJAIMISSA, https://genfibeta.weebly.com/h6k.html H6K 2

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe Ilolan perhe 1 Pentti ja Liisa ovat Reinon, Jaanan ja Veeran isä ja äiti. Heidän lapsiaan ovat Reino, Jaana ja Veera. 'Pikku-Veera' on perheen nuorin. Hän on vielä vauva. Henry-vaari on perheen vanhin.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

Paulos, Jeshuan, Messiaan apostoli, Jumalan tahdon kautta, niille, jotka ovat Efesos ssa pyhät ja uskolliset Jeshuassa, Messiaassa.

Paulos, Jeshuan, Messiaan apostoli, Jumalan tahdon kautta, niille, jotka ovat Efesos ssa pyhät ja uskolliset Jeshuassa, Messiaassa. Paavalin kirje Efesolaisille Aramea-suomi interlinear, Critical Text 1920. Paavalin äidinkielinen versio. Kirjoitettu Roomassa, ja lähetetty Tykikus n käsien kautta. Suomennettu joulukuussa 2014. Kielellisiä

Lisätiedot

H6G RAAMATUN ALKUJAKEEN GEMATRIA

H6G RAAMATUN ALKUJAKEEN GEMATRIA H6G RAAMATUN ALKUJAKEEN GEMATRIA 6 HEPREA, JEESUS-KIELI, https://genfibeta.weebly.com/h6.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) H6G GEMATRIA, https://genfibeta.weebly.com/h6g.html

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Lyn Doerksen Suomi Kertomus 14/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

*** J.Kuhnau: Tristis est anima mea

*** J.Kuhnau: Tristis est anima mea J.S.Bach: Komm, Jesu, komm Tule, Jeesus, tule, henkeni on väsynyt. voimani katoaa aina enemmän ja enemmän, kaipaan rauhaasi; katkera tie käy minulle liian raskaaksi! Tule, tule, haluan antautua sinulle,

Lisätiedot

Psalmin kertosäkeitä

Psalmin kertosäkeitä Psalmin kertosäkeitä Kaste Tämän päivän on Herra tehnyt Ps. 118:24. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 852. Tuomo Nikkola 2001 Tä - män päi - vän on Her - ra teh - nyt, i - loit - kaa ja rie - muit

Lisätiedot

H4A SHVA 1. JOHDANTO. H4 HEPREA, KIELIOPPI, (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin muotoon gen.

H4A SHVA 1. JOHDANTO. H4 HEPREA, KIELIOPPI,   (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin muotoon gen. H4A SHVA H4 HEPREA, KIELIOPPI, https://genfibeta.weebly.com/h4.html (genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin muotoon gen.fi/) H4A KIRJAIMET, https://genfibeta.weebly.com/h4a.html H4A Shva, https://genfibeta.weebly.com/h4a-shva.html

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Raamatunkäännös: KR 1933/38 ALKUKERTOMUKSET

Raamatunkäännös: KR 1933/38 ALKUKERTOMUKSET Raamatunkäännös: KR 1933/38 ALKUKERTOMUKSET Ensimmäisen Mooseksen kirjan (hepr. b e rē šī t ב ר אש ית alussa, kreik. génesis γένεσις syntyminen) yhdessä toista ensimmäisessä luvussa (1Moos. 1:1-11:26)

Lisätiedot

וחיא אתגליו וחזין וסהדינן ומכרזינן לכון חיא דלעלם

וחיא אתגליו וחזין וסהדינן ומכרזינן לכון חיא דלעלם Johanneksen ensimmäinen kirje Apostolin äidinkielinen versio, Critical Text 1905 mukaan. Suomennettu Piikkiössä syyskuussa 2014. //T.L. 1:1 מסברינן לכון להו דאיתוהי הוא מן בר שית הו hän alusta oli se joka

Lisätiedot

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär.

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VÄLIKOHTAUS MATKALLA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui - Kapernaumissa b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Reetta Minkkinen

Reetta Minkkinen 28.4.2016 Reetta Minkkinen Perhe Koska kertaus on opintojen äiti (minun) kirjani. (sinun) kirjasi. hänen kirjansa. (meidän) kirjamme. (teidän) kirjanne. heidän kirjansa. Muistatko: 5 perheenjäsentä 5 eläintä

Lisätiedot

Taivas, Jumalan kaunis koti

Taivas, Jumalan kaunis koti Nettiraamattu lapsille Taivas, Jumalan kaunis koti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

בכל מנון ובכל דמון מלל אלהא עם אבהין בנביא profeetoissa isiemme kanssa Jumala puhui tavoilla kaikissa ja osissa kaikissa.

בכל מנון ובכל דמון מלל אלהא עם אבהין בנביא profeetoissa isiemme kanssa Jumala puhui tavoilla kaikissa ja osissa kaikissa. Paavalin kirje hebrealaisille Aramea-suomi interlinear Koko teksti ja historia osoittaa, ettei tätä kirjettä ole ainakaan kreikan kielellä kirjoitettu. Hyvä kysymys onkin, miksi Paavali kirjoittaisi hebrealaisille

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

LISÄHARJOITUKSIA. 3) Onko kirjaimen alapuolelle merkitty piste vokaali vai konsonantti?

LISÄHARJOITUKSIA. 3) Onko kirjaimen alapuolelle merkitty piste vokaali vai konsonantti? LISÄHARJOITUKSIA Alef ja bet 1) Mihin suuntaan hepreaa luetaan? 2) Onko kirjain א vokaali vai konsonantti? Miten se ääntyy? 3) Onko kirjaimen alapuolelle merkitty piste vokaali vai konsonantti? 4) Lue

Lisätiedot